Kom og vær med til at gøre en forskel for naturen den 1. maj

Publiceret 21-04-2022

Vær med til en hyggelig dag, hvor vi sammen passer på din, min og vores natur.

Naturen i Thy er noget helt særligt, som vi alle sammen sætter pris på. Derfor skal vi også passe på den. Og det kan du nu være med til, når Thisted Kommune holder mikroplejearrangementer i 2022 under projektet Rigkilde Life.

Den næste naturplejedag er den 1. maj i Langdalen fra kl. 10.00-13.00. 

Langdalen ligger indenfor Doverkilfredningen nord for Kløvenhøj, og der er normalt lukket for offentlig adgang. På denne ene dag er der åbnet op i anledning af arrangementet, så det er en unik chance for at opleve en del af det fredede område.

I bunden af Langdalen ligger der rigkær og kildevæld med sjældne planter. Thisted Kommune ryddede området i 2019 for at fastholde de høje naturværdier og undgå, at området springer i lukket skov. Området plejes i dag af kreaturer, men der er en del genvækst, og vi giver derfor naturen en hånd.

På dagen kan alle fremmødte få naturhistorier, en dejlig forårsdag og være med til at svinge buskrydder og ørnenæb - eller gå på opdagelse i rigkær og kildevæld. Alle kan være med til at gøre forskel, og både børn og voksne er velkommen.

Thisted Kommunes Rigkildetrailer sørger for redskaberne, og frokosten giver kommunen også, så det er bare at tilmelde sig og møde op til en hyggelig dag.

Du tilmelder dig senest den 27. april ved at skrive til Søren Krag på telefon 2961 9757. 

Husk praktisk tøj og gummistøvler. Vi mødes ved P-pladsen ved Kløvenhøj på Kløvenhøjvej, 7760 Hurup Thy. Find mødepunktet på Google Maps

Fakta om Rigkilde Life:

Rigkilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark - herunder Thisted Kommune, vil redde sjælden og særlig natur.

Det gør vi blandt andet gennem:

  • At etablere hensigtsmæssig vandstand, f.eks. ved at fylde op, blokere eller ændre grøfter, der dræner eksisterende rigkær, kildevæld og avneknippemoser.
  • At rydde nogle områder helt eller delvist med især tagrør og pilekrat, hvor der er gode muligheder for at forbedre prognosen for bevaring eller genskabe rigkær, kildevæld og avneknippemoser.
  • At afgræsse områder med kreaturer og dermed lave langsigtet naturpleje. Der kan også sættes robuste og langtidsholdbare hegn op til kreaturer.
  • For udvalgte områder kan jordfordeling måske være en mulighed der både tilgodeser lodsejers ønsker om mere sammenhængende områder og projektets mål.

Læs mere om Rigkilde Life her: https://www.rigkildelife.dk/frontpage/

Øvrige naturplejearrangementer i 2022:

Vejlernes Dag juni – den 4. juni

I forbindelse med AVJ-Fondens spændende arrangement om og i Vejlerne, vil du også få mulighed for at prøve at udføre naturpleje med grejbanken. Kom og hør biologen fortælle om naturpleje, og prøv at slå med le.

Familiedag Sønderhå 6. august 2022

Vest for Ove Sø ligger Sønderhå Plantage, og mellem plantagen og søbredden ligger det fine engområde, der rummer en meget spændende botanik. Her ligger et meget stort rigkær, som plejes med afgræsning. Stedvist er der begyndende tilgroning med pil og havtorn. I kanten af skoven er der shelters og bålplads, og vi byder denne dag på bålstegte pandekager, fortælling om områdets natur, og du kan prøve at fange vandinsekter i søen, lede efter sjældne planter, slå med le og klippe med ørnenæb. Et særligt familievenligt arrangement

Tranekær – torsdag den 18. august -fælles arrangement med folkecenteret

I samarbejde med Folkecenteret har vi lavet flere naturplejetiltag. Mellem Folkecenteret og fjorden ligger Skibstedenge, et vidt udstrakt engområde med rigkær, kildevæld, strandenge og overdrev. Kom og hør om Folkecenteret, samarbejdet om naturplejeprojekterne i området, og de særlige naturværdier i området, og hvorfor det er nødvendigt med naturpleje for at opretholde den gode naturtilstand. Vi vil med grejbanken bekæmpe pileopvækst og tagrør i de sårbare naturområder.

Naturens Dag – Doverodde 10. september

På Naturens Dag på Doverodde har du mulighed for at prøve flere friluftsaktiviteter, og du vil også kunne prøve at slå med le på engarealet ned mod Doverkil langs med dæmningen. Her forhindrer en tæt rørskov at sollyset kan nå ned til jordoverfladen og skabe vækstbetingelser for de små sårbare planter. Vi har derfor ad flere omgange lavet le-slånings arrangementer i dette område, og vil følge op på dette også på denne dag.