Spidssnudet frø får en chance med flere vandhuller i Thy

Publiceret 19-03-2021

I samarbejde med en række lodsejere arbejder Thisted Kommune for at skabe bedre vilkår for sjældne padder. Projektet er en del af RigKilde LIFE, der støttes af EU-midler.

Lodsejer Hans Christian Mikkelsen (t.h.) glæder sig over at kunne være med til at skabe mere rig natur i hans eng ved Lynge - på den vestlige side af Vejlerne. Skovfoged Klavs Iversen fra Thisted Kommune har været tovholder på etableringen af seks af de ti paddeskrab i kommunen.

- Det er spændende at være med til at skabe noget mere rig natur, siger Hans Christian Mikkelsen.

Han ejer et stykke lavtliggende engjord i Lynge ved Frøstrup, og da han sidste år fik en henvendelse fra projektleder Elsemarie Kragh Nielsen, Thisted Kommune, om muligheden for at være med til at skabe bedre levevilkår for den spidssnudede frø, slog han til.

- Jeg spurgte også min nabo, og han var fyr og flamme, fortæller Hans Christian Mikkelsen.

Den spidssnudede frø er en truet art, og ifølge EU's habitatdirektiv er myndighederne forpligtet til at passe på denne padde og arbejde for at sikre bedre forhold for den.

Det er baggrunden for, at Thisted Kommune har været i gang med at etablere såkaldte ”paddeskrab” ti forskellige steder i kommunen.

- Vi laver en særlig indsats for den spidssnudede frø, men der er også andre sjældne arter som strandtudse og vandsalamander, som vi samtidig giver bedre muligheder, siger Elsemarie Kragh Nielsen.

10 hjem til padder på privat jord

De ti huller er spredt over hele kommunen – fra Morup Mølle i syd til Kærup Holme i nord. Alle er etableret på privat jord – i Natura 2000-områder.

- Valget er faldet på de lokaliteter, hvor de rette biologiske forhold er til stede, og der samtidig har været en interesse hos lodsejeren, forklarer projektlederen.

Håbet er, at individer af spidssnudet frø vil vandre fra en nærliggende biotop til det nye paddeskrab på Hans Christian Mikkelsens eng, sådan at den truede art kan brede sig.

I nærheden af Hans Christian Mikkelsens eng har biologerne registreret, at den spidssnudede frø findes, og derfor giver det god mening at etablere et par paddeskrab i nærheden.

- Lokaliteten er god, for hele ideen er jo netop at øge muligheden for, at frøen kan sprede sig over et større område, siger Klavs Iversen, der er skovfoged i Thisted Kommune.

Klart og rent vand

Han forklarer, at det er vigtigt, at der ikke er intensivt dyrket landbrugsjord i nærheden af et paddeskrab, for en lille smule kunstgødning er nok til at slå padderne ihjel.

Man skal også sikre sig, at vandhullet etableret i et ”grundvandsfødt rigkær” – altså at vandet er klart og rent – samt at der ikke er højereliggende vandløb i nærheden, for padder trives ikke sammen med fisk.

I nærheden af vandhullet på Hans Christian Mikkelsens eng er der gamle, væltede træer og sten. Så der er steder for padderne at gemme sig.

Vandhullet er udformet, så kanterne ikke er for stejle. Vandet kan hurtigere varmes op inde ved bredden, hvor padderne vil lægge deres æg.

Både lodsejeren i Lynge og Klavs Iversen vil spændte holde øje og lytte efter, hvornår der lyder kvækken fra vandhullet. Måske bliver det ikke det første år.

Thisted Kommune vil sørge for, at alle vandhuller bliver overvåget frem til 2022, sådan at nyt liv registreres.

Publikum finder de bedste muligheder for at følge livet i de nye paddeskrab ved Kærup Holme-skjulet.

Fakta

  • Thisted Kommune deltager i EU-naturprojektet RigKilde LIFE frem til 2022.
  • Projektet er med til at løfte kommunens forpligtelse til at sikre de grundvandsfødte naturtyper, rigkær og kildevæld.
  • Projektet sker gennem tæt dialog og frivilligt samarbejde med over 220 lodsejere, dyreholdere samt Aage V. Jensen fonden.
  • Arealerne er i Natura 2000-omrpder ved Vejlerne, Hvidbjerg Å og Doverodde.
  • Projektet har hidtil sikret pleje af over 85 ha rigkær og 7 hektar kildevæld.
  • Projektet er hovedsageligt finansieret af EU og Miljøstyrelsen.