Thy på vej til at få mere vild natur

Publiceret 29-01-2021

Thisted Kommune er med i "Natur på tværs af Nordjylland". Målet er at skabe mere diversitet ved hjælp af store sammenhængende områder uden landbrug. Og en helt spritny videnskabelig rapport viser, at Jyllands Skulder har potentiale til at give plads til den vildeste natur natur i Danmark.

Foto: Thy har store og enestående naturområder, som f.eks. Hanstholm-Reservatet, men kommunerne i Nordjylland arbejder nu sammen om at finde større sammenhængende naturområder, hvor biodiversiteten kan fremmes.

- Nordjylland har Danmarks bedste muligheder for at etablere store sammenhængende naturområder med vild natur af enestående kvalitet.

Sådan står der i konklusionen fra en faglig rapport, der for få dage siden er udgivet af forskere fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Rapporten bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege de største potentialer for vild natur.

Analysearbejdet er bestilt af ”Natur på tværs af Nordjylland” – et uformelt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Business Region North (BRN).

Målet med samarbejdet er at finde løsninger på den biodiversitetskrise, som Danmark står i. I første omgang handler det om at identificere og udvælge konkrete naturområder, der ved nogle bestemte initiativer kan blive til vild natur i stor målestok.

Forskerne har peget på 20 områder i Nordjylland, der alle er over 1000 hektar, hvis man sammenkæder skove og beskyttet natur, hvor der maksimalt er 20 meters skel.

- Ved at disponere et eller flere af disse områder til vild natur, udfase landbrug og skovbrug og give plads til naturlig hydrologi, naturlig kystdynamik og naturlige tætheder af store planteædere, vil man kunne bidrage omkostningseffektivt til at standse biodiversitetskrisen og samtidig give regionens beboere og turister adgang til enestående naturoplevelser, står der i rapporten.

Thy får høj score

Thy og resten af Jyllands skulder – Vejlerne, Han Herred, Lild og Tranum – udgør det største naturområde i Nordjylland med i alt 57.000 hektar. Området har fået tildelt en høj score, der illustrerer en meget høj naturværdi med enorme potentielle levesteder for sårbare og truede arter i den danske natur. 60 procent af området er desuden i offentligt eje og 10 procent er ejet af naturfonde.

De 11 nordjyske kommuner og BRN vil med rapporten i hånden være i stand til at udpege en række pilotprojekter og derfra gå i dialog med lodsejere og andre interessenter om skabelse af en naturnationalpark.

De nordjyske kommuner har givet hinanden håndslag på, at der skal være solid lokal forankring og opbakning samt at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, hvis projekterne skal blive en succes.

”Rewilding” kan være et middel til mere biodiversitet. Det vil sige, at et eller flere sammenhængende naturområder i Nordjylland indhegnes og reserveres til store græssende dyr, der lever vildt og ikke kræver pasning.

Vild natur er effektivt klimaværktøj

Afgræsning skaber lysåbne arealer og modvirker dermed den tilgroning, der ellers resulterer i tilbagegang eller tab af alle de arter i vores natur, som kun trives i lyse og varme levesteder, herunder mange arter af planter, laver, mosser, insekter som sommerfugle og bier eller fugle knyttet til strandenge, enge, heder og græsland.

Vild natur er også et effektivt klimaværktøj – både i forhold til lagring af kulstof og mere hydrologi. Og endelig peges der på, at vild natur kan blive et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Rapporten fra Aarhus Universitet peger ikke kun på gevinsterne ved at genskabe den vilde natur i større målestok. Også de mulige konflikter i forhold til det levende friluftsliv fremhæves. Erfaringer andre steder fra viser dog, at mennesker og vilde dyr sagtens kan færdes på de samme arealer, bare der er plads nok.

Næste skridt er at afholde en workshop i foråret, hvor nordjyske politikere inviteres for at styrke kendskabet og ejerskabet til projektet.