Kvæg får en bro over dyndvåd eng

Publiceret 21-04-2021

Thisted Kommune skaber grundlag for mere lysåben natur ved Brokær. Det er et led i projekt Rigkilde LIFE, der finansieres af EU og staten.

Naturmedarbejder Mathilde Boesen fra Thisted Kommune arbejder med et projekt, der skal sikre en mere effektfuld afgræsning af Brokær – til gavn for de sjældne planter. Projektet finansieres hovedsageligt af EU og den danske stat.

Maskinførere fra Kølkær Entreprenør A/S arbejder støt og roligt i Brokær ved Dover.

Den ene oprenser en grøft - den anden lægger lærkestammer ud i et sumpet område for at skabe en kreaturpassage.

Arbejdet ledes af naturmedarbejder Mathilde Boesen fra Thisted Kommune.

- Nogle vil sige, vi skal lade området passe sig selv, siger hun.

Men Brokær er omfattet af EU’s habitatdirektiv, og det betyder, at Thisted Kommune er forpligtet til at sikre den lysåbne natur og levevilkårene for en række sjældne planter.


Område med spændende naturtyper

Brokær tæller 347 botaniske arter, og området er fredet helt tilbage i 1940’erne. Området omfatter spændende naturtyper som overdrev, tidvis, våd eng, kildevæld og rigkær.

Faktisk er området så gennemvædet, at det kniber med at holde siv og tagrør nede.

Der anlægges en 100 meter lang kreaturpassage over den vådeste del af kæret ved hjælp af lærkestammer.

Thisted Kommune har en aftale med lodsejeren om græsning med kreaturer for at holde området lysåbent, men de tunge dyr har svært ved at gå ude i det vådeste område, hvor der nærmest er bundløst.

Gennem et projekt, der støttes af EU – og er en del af Rigkilde LIFE – arbejdes med to metoder, der skal sikre adgangen for kreaturerne til en større del af mosen.

Dels etableres en 100 meter lang passage af lærketræ med et dække af kokosmåtter og grus, sådan at kreaturerne kan nå over et sumpet område til et mere fast moseområde, der trænger til naturpleje. Dels vedligeholdes en gammel grøft, sådan at vandet ledes mere fordelagtigt gennem moseområdet.

- Det er lidt modsat, hvad vi gør på andre arealer, erkender Mathilde Boesen – med henvisning til, at kommunen ofte lukker grøfter for at sikre fugtigheden i de grundvandsfødte rigkær.

Hjælp til sjældne planter

Thisted Kommune slår hvert år tagrørene i Brokær, men det er ikke tilstrækkeligt til at holde området lysåbent .

- Kreaturerne vil gøre det stykke arbejde meget bedre, siger Mathilde Boesen.

Brokær har en lang liste af sjældne planter, der har krav på beskyttelse. Nogle er endda rødlistede, hvilket betyder, at de er i fare for at forsvinde.

Brokær ligger i bunden af Dover Kil. Området blev fredet lige efter 2. verdenskrig på grund af de botaniske værdier. Der er ingen offentlig adgang til området.

Den sjældne flora tæller eksempelvis Blank seglmos, Almindelig piberensermos, Kødfarvet gøgeurt, Maj-gøgeurt, Sumphullæbe, Leverurt, Mosetroldurt , Vibefedt, Loppestar, Tvebostar, Krognæbstar, Dyndstar, Kærmangeløv, Butblomstret siv og Liden blærerod.

Entreprenørarbejdet skal være færdigt inden 1. maj, og så krydser Mathilde Boesen fingre for én ting.

- Jeg håber, at kreaturerne vil benytte broen. Det bliver spændende at se.

Brokær er privatejet, og der er ikke adgang for publikum.

Naturmedarbejder Mathilde Boesen, Thisted Kommune, i dialog med Steen Frandsen, entreprenørfirmaet Kølkær A/S, om dagens opgave.

Fakta om Rigkilde LIFE

  • Thisted Kommune deltager i EU-naturprojektet RigKilde LIFE frem til 2022.
  • Projektet er med til at løfte kommunens forpligtelse til at sikre de grundvandsfødte naturtyper, rigkær og kildevæld.
  • Projektet sker gennem tæt dialog og frivilligt samarbejde med over 220 lodsejere, dyreholdere samt Aage V. Jensen fonden.
  • Arealerne er i Natura 2000-områder ved Vejlerne, Hvidbjerg Å og Doverodde.
  • Projektet har hidtil sikret pleje af over 85 ha rigkær og 7 hektar kildevæld.
  • Projektet er hovedsageligt finansieret af EU og Miljøstyrelsen.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

E-mails:

BBR:
bbrkontoret@thisted.dk 

Plan: 
plan@thisted.dk

Miljø:
miljo@thisted.dk

Lokal udvikling:
lokal@thisted.dk

Telefontider:
Mandag - fredag
08.00 - 10.00

Torsdag 
15.00 - 17.00