Energizone Nors

Thisted Kommune udpeger energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Derfor peger Thisted Kommune på en energizone i tilknytning til Nors.

Energizone Nors ligger øst for Nors, hvorimod Nors byudvikling – efter borgernes udviklingsplan - orienterer sig mest mod vest i retning af Nationalpark Thy.

Den røde markering viser energizone Nors. De lilla markeringer viser eksisterende industriområder.

Kernen af energizonen består af ca. 190 ha, som kan udvides til i alt ca. 430 ha. Zonen grænser op mod et uudnyttet erhvervsområde vest for Hanstholmvej. Energizonen ligger centralt mellem Thisted og Hanstholm, strategisk favorabelt både i forhold til vejnet, elnettet og gasnettet. Det skaber gode tilslutningsmuligheder i forhold til eksisterende og kommende infrastruktur. Samtidig ligger zonen tæt på eksisterende vedvarende energianlæg ved Tved og Tagmarken. Det gør energizonen Nors særligt egnet til tungere industrierhverv som f.eks. Power-to-X, biogas og følgeindustri samt solceller ved en god landskabsindpasning.

De største opmærksomhedspunkter for planlægning i energizonen er beskyttede diger og fredede fortidsminder i området.

Læs mere om energizoner og grundlaget for dem 

Forstå energizoner på 2 min.