Høringsfrist: 9. september 2024

Høring vedr. evt. nedlæggelse af en del af Strandvejen, 7700 Thised

Publiceret 19-06-2024

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning fra Tican Fresh Meat A/S om at erhverve en del af den offentlige vej, Strandvejen 7700 Thisted jf. nedenstående kortudsnit.

Kort Strandvejen ved Tican

Arealet skal indgå som led i et mageskifte, hvor Thisted Kommune overtager den, af Tican anlagte, fællessti, som har til formål at sikre offentlighedens adgang fra Strandvejen og til Vegendalvej og derfra videre til Synopal.

Thisted Kommune har indhentet samtykke til salg af offentligt areal uden offentligt udbud ved Ankestyrelsen, da arealet er større end 2000 m2.

Den del af Strandvejen der foreslås nedlagt, har en længde på 130 meter og et areal der er foreløbigt opmålt til 2170 m2. Vejarealet er en del af matrikelnummer 7000cl Thisted Bygrunde, Thisted.

I henhold til vejlovens § 15 (LBK nr. 435 af 24. april 2024) bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Vejlovens regler i kapitel 11, §§ 124-128, finder anvendelse, når kommunalbestyrelsen har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Thisted Kommune overvejer at godkende den ønskede nedlæggelse af vejen og et efterfølgende mageskifte af vejarealet, men endelig stillingtagen vil først ske efter en høringsperiode.

Forud for en beslutning om nedlæggelse af en offentlig vej er der nogle formkrav, der skal overholdes. Det er et krav, at kommunens planlagte beslutninger ang. nedlæggelse af en offentlig vej og vejens fremtidige status offentliggøres.

Ifølge §124 stk. 2 skal vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Hvis kommunen planlægger, at den offentlige vej ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen opretholdes. Det er dog Thisted Kommunes vurdering, at det omhandlede vejstykke, som færdselsareal ikke er vigtigt for andre end Tican, da det omtalte vejstykke ikke er adgangsvej for andre ejendomme end Tican. Arealet er i dag afgrænset af et hegn, hvorfor det i praksis alene er Tican der har råderet over arealet.

Da høringsperioden foregår hen over sommerferien, tillægges yderligere 3 ugers høringsperiode hvorfor den samlede høringsperioden er på 11 uger.

Høring

Har du høringssvar eller andre bemærkninger til den påtænkte lukning af den omhandlede vejstrækning, kan disse indsendes til vejmyndighed@thisted.dk, eller til Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Vi skal have modtaget eventuelle høringssvar eller bemærkninger senest mandag den 9. september 2024.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan vi kontaktes på vejmyndighed@thisted.dk

De omtalte regler kan findes via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/435

 

 

 

Hele høringsmaterialet

Find alle informationer om høringen her:

Link til høringsmateriale

Send et høringssvar

Send dit høringssvar til

vejmyndighed@thisted.dk

Vi skal have modtaget det senest d. 9. september 2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy