Offentliggørelse

Screeningsafgørelse om ikke vvm-pligt

Publiceret 05-07-2024

VVM screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven.
Minivådområde, Vibberstoftvej 8, 7752 Snedsted mat. nr. 18e, Villerslev By, Villerslev

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at minivådområdet ikke vil kunne påvirke mil­jøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023, herefter kaldet VVM-lovbekendt­gørelsen).

Klagefrist udløber fire uger efter offentliggørelsesdatoen. Bemærkninger til afgørelsen kan sendes til vandlobteam@thisted.dk. 

Link til bilag ( VVM Screeningafgørelse)

Link til bilag ( VVM screening bilag a)

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy