CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

20. okt 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

182. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 20. oktober 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

183. Godkendelse af den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsområdet i Thisted Kommune har gennem flere år været økonomisk udfordret. Derfor blev der i foråret 2020 gennemført en analyse på området. Resultatet af analysen blev en række anbefalinger. I denne sag kommer Social- og Sundhedsforvaltningen med deres forslag til, hvordan disse anbefalinger, samt en række yderligere tiltag, fremadrettet skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker at godkende den samlede plan for området.

Redegørelse

Social- og Sundhedsområdet har gennem flere år været økonomisk udfordret. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling f.eks. at der bliver langt flere ældre og derudover at der sket en stigning i antallet af voksne, som har behov for støtte fra socialområdet.

Med budgetforliget for budget 2020, besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af Social- og Sundhedsområdet. Analysen skulle ikke alene have fokus på at sikre en bæredygtig økonomi, men i lige så høj grad sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Analysens omdrejningspunkt (citat for budgetforlig 2020): (...) På tværs af sundheds- og ældreområdet og handicap- og psykiatri skal der derfor med henblik på budget 2021 og årene fremover gennemføres en analyse, der skal optimere driften – på kort og langt sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssige ændringer og indsatser overfor borgerne (...).

PwC blev valgt til at gennemføre analysen, hvilket foregik i første halvdel af 2020.

Analysen blev fremlagt for Social og Sundhedsudvalget d. 11. august 2020. Resultatet af analysen var 27 anbefalinger. Analysen blev taget til efterretning og en tids- og handleplan for resultatet af analysen blev godkendt.

Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen på budgetseminar d. 27. august 2020.

På budgetseminaret blev økonomien for området gennemgået - der forventes et merforbrug i størrelsesordenen af ca. 17 mio. kr. på budget 2021, heraf er 4 mio. kr. en rammebesparelse.

En samlet plan

Med afsæt i det forventede forbrug og en budgetmæssig ubalance i størrelsesordenen af ca. 17 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan man fremadrettet kan skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt område.

Forvaltningen har primært taget afsæt i anbefalingerne fra PwC-rapporten. Der er dog anbefalinger, som forvaltningen har valgt at se bort fra, da indsatsen ikke vurderes at stå mål med resultatet. Disse anbefalinger vil der derfor ikke blive arbejdet videre med her og nu.

Derudover suppleres forslaget med forvaltningens vurdering af, hvad der skal være medvirkende til at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig fremtid.

Helt konkret betyder det at der er udarbejdet en samlet plan med i alt 20 handleplaner for Social- og Sundhedsområdet (se bilag 1).

Den samlede plan er inddelt i 4 kategorier:

 1. Handleplaner som forvaltningen arbejder videre med at konkretisere. Det gælder følgende handleplaner:
 • Plejeboligplanen
 • Helhedsplanen
 • Demografiregulering

2. Handleplaner som forvaltningen udfører, og hvor Økonomiudvalget godkender det videre arbejde:

 • Besparelse på indkøb af inkontinensprodukter efter elektronisk inkontinensudredning
 • Centralisering af produktion af det varme måltid på plejecentre (se bilag 2)
 • Forøgelse af betaling for kost for beboere

3. Handleplaner som forvaltningen udfører og hvor Social- og Sundhedsudvalget inddrages undervejs:

 • Samarbejde om fælles målgrupper mellem Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen
 • Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave
 • §97, ledsageordning. Skærpelse af visitation
 • §100, merudgifter. Skærpelse af visitation
 • Omstrukturere forløbene ifm. misbrugsbehandling
 • Midlertidig reduktion i institutionernes budget

4. Handleplaner som forvaltningen udfører med det samme:

 • Tilpasning af normering på specialpladser på plejecentre
 • Styrket rehabiliterende indsat (§83)
 • Styring og ledelsesinformation
 • Større brug af tidlig indsats (§82)
 • Revisitation på Sundheds- og Ældreområdet
 • Inddragelse af civilsamfundet
 • Snitflade til børneområdet
 • Digitalisering, effektivisering af arbejdsgange, brug af velfærdsteknologi

Organisering

Handleplanerne gennemføres ved hjælpe af en projektorganisering. Nogle handleplaner kalder på selvselvstændig organisering, f.eks. "Styrket rehabiliterende indsat", andre en tovholder f.eks. "Snitflade til børneområdet", og nogle kan umiddelbart implementeres efter godkendelse, f.eks. "Tilpasning af normering på specialpladser".

Organiseringen kommer til at bestå af en styregruppe bestående af direktør og chefer fra Social og Sundhedsområdet samt 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Derudover nedsættes der en projektgruppe med en projektleder samt arbejdsgrupper/tovholdere for de enkelte handleplaner.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres, hvis der skulle opstå væsentlige udfordringer i udmøntningen af den samlede plan i forhold til tidshorisont, økonomi eller kvalitet.

Derudover får udvalget en udførlig status for samtlige handleplaner primo 2021, før sommerferien 2021 og i december 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven

Sundhedslov

Styrelsesloven

Økonomiregulativet

"Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler".

Økonomiske konsekvenser

For at imødekomme den rammebesparelse, der udmøntes på Social- og Sundhedsområdet, foretages der budgetreduktioner på en række områder, se nedenstående tabel. Budgetterne tilføres til de konti på hhv. Sundheds- og Ældreafdelingens fællesområde og Socialafdelingens fællesområde, hvor rammebesparelsen fremgår.

Område

Besparelse i 2021

Besparelse i 2022

Besparelse i 2023

Besparelse i 2024

Budgetændringer

Sundheds- og Ældreafdelingen

Elektronisk inkontinensudredning

500.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Elektronisk inkontinensudredning medfører en budgetreduktion på Visitation og Hjælpemiddeldepotets.

Centralisering af madproduktion

0 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

Centralisering af madproduktionen medfører en budgetreduktion på alle plejecentre fra 2022 og frem.

Tilpasning af normering på specialpladser

1.500.000 kr.

679.425 kr.

686.300 kr.

686.300 kr.

En reduktion i procenttillægget til specialpladser på plejecentre medfører en budgetreduktion i 2021 på hhv.:

-
200.000 kr. på Vibedals budgetansvarsområde,

-
300.000 kr. på Klitrosen samt fællesdel på Dragsbækcentret og Klitrosen budgetansvarsområde

-
1.000.000 kr. på Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard budgetansvarsområde, heraf 400.000 kr. på Fjordglimt, 500.000 kr. på Sct. Thøgersgaard og 100.000 kr. på fællesdelen

Fra 2022 og frem vil budgetreduktionerne blive forholdsmæssigt lavere.

Revisitation

671.134 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Revisitationer medfører en budgetreduktion i 2021 på Visitation og Hjælpemiddeldepotets budgetansvarsområde.

I alt

2.671.134 kr.


2.679.425 kr.

2.686.300 kr.

2.686.300

kr.

Socialafdelingen

Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

Øget forældrebetaling til kørsel af børn til specialbørnehave medfører en budgetreduktion på Kumlhøjs budgetansvarsområde

Forøgelse af betaling til kost

400.000 kr.

400.000 kr.

400.000 kr.

400.000 kr.

Forøgelse af brugerbetaling på kost øger indtægtsbudgettet på socialinstitutionernes budgetansvarsområde

Skærpet brug af ledsagerordning (§97)

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

Skærpet brug af ledsagerordning medfører en budgetreduktion på Socialservices budgetansvarsområde

Skærpet brug af merudgifter (§100)

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

Skærpet visitation til §100 medfører en budgetreduktion på Socialservices budgetansvarsområde.

Omstrukturering af misbrugsforløb

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

En omstrukturering af misbrugsforløbene medfører en budgetreduktion af misbrugsbehandlingens budgetansvarsområde.

Større brug af tidlig indsats (§ 82)

128.591 kr.

119.896 kr.

113.325 kr.

113.325 kr.

Større brug af tidlig indsats medfører en budgetreduktion på Bostøttens budgetansvarsområde.

I alt

1.328.591 kr.

1.319.896 kr.

1.313.325 kr.

1.313.325 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at idet kontoen for indkøb af inkontinensprodukter og kontoen for § 100 er uden overførselsadgang, og kontoen for rammebesparelse er med overførselsadgang, skal sagen behandles i Økonomiudvalget, som har kompetence til at godkende budgetflytninger på tværs af overførselstyper. Budgetflytningen vil ikke påvirke servicerammen. Endvidere har Kommunalbestyrelsen kompetencen til at beslutte takstændringer, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal godkende forøgelsen af indtægtsbudgettet i budget 2021 og overslagsårene til betaling for kost på socialområdet. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Område-MED Social - høring - den 8. oktober 2020

Udsatterådet - høring - den 19. oktober 2020

Handicaprådet - høring - den 19. oktober 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 20. oktober 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - høring - den 20. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 20. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet godkendes.

2. Der flyttes 0,5 mio. kr. i budget 2021 fra indkøb af inkontinensprodukter til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021.

3. Der flyttes 0,1 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene fra § 100 til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021.

4. Indtægtsbudgettet øges med 0,4 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene til betaling for kost på socialområdet til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021 og overslagsårene.

5. De øvrige budgetændringer i budget 2021 og overslagsårene, der fremgår af tabellen under "Økonomiske konsekvenser", foretages.

Pkt. 1 og 5 skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget, pkt. 2 og 3 i Økonomiudvalget og pkt. 4 i Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 165:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at centralisering af mad ikke går med i høring, men i stedet undersøges nærmere og følger sagsgangen for det øvrige analysearbejde mhp. eventuel forslag til budget 2022. Sendes i høring.

Ad 2. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 3. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 4. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 5. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Beslutning fra Område-MED Social, 8. oktober 2020, pkt. 4:

Område-MED tilslutter sig, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Socialområdet.

Område-MED ser en udfordring i, at den kommunale kapacitet er udfordret på nogle områder og det kan lede til, at der oprettes private tilbud eller at flere vil søge mod tilbud i andre kommuner, hvilket kan udfordre for områdets økonomi.

Derudover har Område-MED følgende konkrete kommentarer:

Vedr. Handleplan: Større brug af tidlig indsats (§ 82)

 • En projektorganisering på tværs af myndighed og udfører, hvor respekten for både ligeværdigheden og forskelligheden mellem parterne bevares i opgavefordelingen.
 • Der skal ikke være "en arbejdsgang for skærpede visitationskriterier for tildeling af § 82", da bestemmelsen netop skal anvendes i større udstrækning. Visitationskriterierne skal derimod tydeliggøres, som bør ske med et afsæt i præcise målgruppebeskrivelser.

Handleplan: Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

 • Den omtalte mulighed for dækning af merudgifter er fejlagtig angivet til § 100 (merudgifter voksne), det er § 41 (merudgifter børn).

I bilaget ”Notat – handleplaner i Social- og Sundhedsforvaltningen” står der under ”helhedsplanen”, under overskriften ”leverancer”: ” et bæredygtigt plejeboligområde”. Der bør i stedet stå ”bæredygtige botilbud” .

Fraværende i Område- MED Social - 8. oktober 2020:

Pia Toft Jepsen, Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann, Mikael Hyldahl

Beslutning fra Udsatterådet, 19. oktober 2020, pkt. 2

Udsatterådet ønsker, at besparelsen på Misbrugsområdet bliver fulgt tæt med henblik på at afgøre, om det medfører forringelser for brugerne af tilbuddene.

Fraværende i Udsatterådet - den 19. oktober 2020:

Allan Andersen, Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk, Thomas Olav Rask Helland.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 2:

Handicaprådet udtrykker sin store bekymring vedr. besparelsen på normering på hjerneskadeområdet og på de psykiatriske pladser på kr. 300.000 på Klitrosen. Det frygtes, at det går ud over aktiviteterne til de unge hjerneskadede, og aktiviteterne er i forvejen få.

Mht. kørsel til specialbørnehave er det forældre, der i forvejen er hårdt ramt, og Handicaprådet mener, at det er væsentligt, at man kompenseres for sit handicap men dog ikke overkompenseres.

Handicaprådet udtrykker desuden sin bekymring vedr. besparelser på ledsageordningen, da det frygtes, at det kan indebære færre aktiviteter og ture ud af huset for nogle af de svage beboere på bosteder.

Både hvad angår besparelsen på ledsageordningen og på merudgifter på § 100 har Handicaprådet tiltro til, at der naturligvis administreres efter loven uanset, om der skal laves besparelser eller ej.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 20. oktober 2020, pkt. 5:

Ældre-/Seniorrådet ser positivt på, at der kigges på effektiviseringer og bedre brug af arbejdsgange og samarbejdsformer, men rådet mener, at der skal tages hensyn til de svagest stillede, og at der spares mindst muligt på tilbud til disse målgrupper.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 20. oktober 2020:

Ole Christensen

Beslutning fra Område-MED Sundhed og Ældre, 20. oktober 2020, pkt. 6:

Medarbejderrepræsentanterne i Område-MED har udformet et skriftligt høringssvar, som er vedlagt referatet. Høringssvaret videreformidles til Social- og Sundhedsudvalget - se bilag.

Beslutning

Ad 1. Godkendes med bemærkning om, at centralisering af mad undersøges nærmere og følger sagsgangen for det øvrige analysearbejde mhp. eventuel forslag til budget 2022. Derudover er Social- og Sundhedsudvalget generelt bekymret for muligheden for at fastholde serviceniveauet inden for nuværende budget.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Ad 5. Godkendes med bemærkning om, at besparelsen på specialtillæg i 2021 på 1,5 mio. kr. fortsættes i overslagsårene, og at besparelsen på centralisering af mad udgår for nuværende.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 20. oktober 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

184. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 20. oktober 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen