CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

01. jul 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

114. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juli 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

115. Opfølgning på præsentation af rapport om analyse på social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen vedtog som et element i budgetforliget for 2020, at der skal udarbejdes en analyse af social- og sundhedsområdet.

Konsulentfirmaet PwC har afleveret den endelige rapport og præsenteret den for udvalget d.d.

Redegørelse

PwC ved Partner Mette Lindgaard præsenterer rapporten for udvalget umiddelbart før udvalgsmødet.

Rapporten har været behandlet i styregruppen den 23. juni 2020 og styregruppens kommentarer er medtaget i den endelige version af rapporten som styregruppen er blevet præsenteret for d.d.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juli 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at rapporten drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

116. Høring af Region Nordjyllands beslutningsgrundlag for fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering

Udskriv

Sagstema

Region Nordjylland har den 9. juni sendt en rapport, som udgør beslutningsgrundlaget for de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i regionen, i høring blandt alle relevante parter, herunder de nordjyske kommuner. Rapporten skitserer 4 overordnede modeller for de fremtidige bygningsmæssige rammer, hvoraf 2 af modellerne kan få betydning for de neurorehabiliteringspladser, der er placeret i Thisted. Social- og Sundhedsudvalget godkender hermed et udkast til høringssvar, som først sendes i høring i Ældre-/ Seniorrådet og Handicaprådet og efterfølgende til Region Nordjylland.

Redegørelse

I arbejdet med Region Nordjyllands Budget 2020 aftalte forligsparterne, at der i 2020 skulle gennemføres en analyse, der kan danne beslutningsgrundlag for de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringsfunktionen i regionen. Siden har en arbejdsgruppe, med bred klinisk og byggefaglige baggrund, udarbejdet en rapport, der afdækker renovering af eksisterende bygninger i Brønderslev, en afdækning af perspektiverne for at udnytte eksisterende regionale bygninger og etablering af nye bygninger. Samtidig har arbejdsgruppen medtænkt Sundhedsstyrelsens faglige krav og anbefalinger for varetagelsen af neurorehabilitering, sådan disse ligeledes indgår i den fremtidige beslutning.

Neurorehabilitering varetages på 3 forskellige specialiseringsniveauer: Hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret funktionsniveau. I Region Nordjylland varetages neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i Thisted, som har 11 pladser og Frederikshavn, som har 22 pladser. Regionsfunktionsniveau varetages i Brønderslev, som har 30 pladser. Neurorehabilitering på højt specialiseret funktionsniveau varetages ved Hammel Neurocenter, som er beliggende i Region Midtjylland.

I 2019 var der 912 neurorehabiliteringsforløb i Region Nordjylland. Heraf modtog 76 borgere fra Thisted Kommune et neurorehabiliteringsforløb. Nedenstående tabel viser samlede antal patientforløb fordelt på matrikler samt antal patientforløb for borgere med adresse i Thisted Kommune.

Antal patientforløb i Region Nordjylland

Antal patientforløb for borgere med adresse i Thisted Kommune

Thisted, M5

206

53

Frederikshavn neurorehabilitering

386

23

Brønderslev neurorehabilitering

320

0

I alt

912

76

Modeller for fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland

Rapporten beskriver 4 overordnede modeller for de fremtidige bygningsmæssige rammer. Hver af modellerne opdeles efterfølgende i undermodeller, som typisk adskilles af antallet af sengepladser, der etableres. I nedenstående beskrives modellerne:

 • Model 1 - Brønderslev

I model 1 renoveres Brønderslev neurorehabilitering. Bygningerne i Brønderslev er gamle med en forholdsvis kort tilbageværende levetid. I model 1 fastholdes samme kapacitet i Thisted og Frederikshavn.

 • 1A: Totalrenovering af bygningen.
 • 1B: Forlængelse af bygningernes levetid frem til 2032.
 • Model 2: Aalborg SYD

I model 2 flyttes dele eller hele neurorehabiliteringsindsatsen til Medicinerhuset ved Aalborg Universitetshospital, Syd. Dette er muligt fordi de nuværende funktioner flytter til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i 2022/2023.

 • 2A: Etablering af 30 pladser i Medicinerhuset. I model 2A fastholdes samme kapacitet i Thisted og Frederikshavn.
 • 2B: Etablering af 52 pladser i Medicinerhuset. I model 2B fastholdes samme kapacitet i Thisted mens afdelingen i Frederikshavn lukkes.
 • 2C: Etablering af 63 pladser i Medicinerhuset. I model 2C flyttes alle neurorehabiliteringspladser til Medicinerhuset, hvorfor afdelingerne i Thisted og Frederikshavn lukkes.
 • Model 3: Frederikshavn

I model 3 renoveres Frederikshavn neurorehabilitering. I model 3 fastholdes samme kapacitet i Thisted mens afdelingen i Brønderslev lukkes.

 • 3A: Renovering og udvidelse med 6 pladser i den eksisterende funktion i Frederikshavn samt etablering af 24 senge i Aalborg Syd.
 • 3B: Renovering og udvidelse med 30 pladser i den eksisterende funktion i Frederikshavn.
 • Model 4: Nybyggeri

I model 4 bygges nye rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland. Nybyggeriet foreslås placeret centralt i regionen (Brønderslev, Aalborg, Hjørring eller andet sted). I model 4 lukkes de nuværende afdelinger i Thisted, Frederikshavn og Brønderslev.

 • 4A: Nybyggeri med 30 sengepladser.
 • 4B: Nybyggeri med 52 sengepladser.
 • 4C: Nybyggeri med 63 sengepladser.

Vedhæftede høringssvar lægger særligt vægt på, at en flytning af matriklen i Thisted vil være uhensigtsmæssigt for de af Thisted Kommunes borgere, som har behov for neurorehabilitering. Thisted Kommune anerkender, at der vil være en faglig gevinst ved at samle specialet på én matrikel. Dog vægter Thisted Kommune nærhed højere end ét samlet specialiseret tilbud placeret centralt i Region Nordjylland.

Foruden udkast til Thisted Kommunes høringssvar, er rapporten om de bygningsmæssige rammer, et notat vedrørende medicinerhuset og høringsbrevet vedhæftet.

Retsgrundlag

Region Nordjyllands Budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Lukning af matriklen i Thisted, vil medføre øget transport for Thisted Kommunes borgere med behov for neurorehabilitering.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den. 1. juli 2020

Ældre-/Seniorrådet den 4. august 2020

Handicaprådet den 6. august 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at høringsgrundlag for de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering godkendes og sendes i høring ved Ældre-/ Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Høringsudkastet er godkendt med ændringer.

Til toppen

117. Status på COVID-19 i Sundheds- og Ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Siden Regeringen den 6. april 2020 offentliggjorde, en plan med 4 faser for genåbningen af det danske samfund efter coronavirus-epidemien, er størstedelen af Social- og Sundhedsforvaltningen tilbud gradvist blevet åbnet. I følgende orienteres udvalget om status på genåbningen samt hvordan coronavirus i dag influerer på området.

Redegørelse

Den 13. marts 2020 blev det danske samfund lukket ned i forsøget på at inddæmme spredningen af coronavirus. Nedlukningen omfattede dog ikke Social- og Sundhedsforvaltningens døgntilbud, som på daværende tidspunkt klassificeret som "vitale funktioner", der skulle opretholde nogenlunde samme niveau uanset epidemiens udvikling. Tilbud i Social- og Sundhedsforvaltningen, som ikke blev klassificeret som vitale, blev, med udgangspunkt i de nationale udmeldinger, enten tilpasset eller helt lukket ned i en periode. Størstedelen af disse tilbud er i dag tilbage på normalt funktionsniveau, dog er nogen fortsat påvirket af epidemien. I nedenstående tabeller fremgår status på tilbud, der har været påvirket af coronavirus for henholdsvis Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen.

Sundheds- og Ældreafdelingen

Tilbud

Nedlukning

Genåbning

Træning og Rehabilitering

Træning af borgere med genoptræningsbehov. Eksempelvis kronisk syge borgere, borgere med genoptræningsbehov efter operation eller lignende.

Den 13. marts blev aktiviteterne reduceret i væsentlig grad. Der blev foretaget individuel vurdering af alle borgere, som blev opdelt i 3 kategorier:
- Borgere, som kunne selvtræne i eget hjem

- Borgere, som modtog virtuel træning af en terapeut

- Borgere, som havde behov for besøg af en terapeut i hjemmet.

Derudover blev aktiviteterne på døgngenoptræningsafsnittet reduceret, men ikke lukket.

Pr. den 2. juni er størstedelen af træningsområdets aktiviteter genåbnet. Dog med undtagelse af holdaktiviteter med mere end 10 deltagere. Det forventes at Træning og Rehabilitering vil være tilbage på normalt aktivitetsniveau efter sommerferien.

Forebyggende Sundhedstilbud

Eksempelvis rygestoptilbud, mestringshold og individuelle sundhedssamtaler.

Den 13. marts blev størstedelen af de forebyggende tilbud midlertidigt suspenderet. Enkelte individuelle tilbud er i perioden foregået digitalt.

Pr. den 8. juni er alle forebyggende sundhedstilbud blevet genoptaget.

Forebyggende Hjemmebesøg

Forebyggende besøg i ældre borgeres hjem. I besøgene drøftes vedkommendes livssituation og eventuelle udfordringer.

Den 13. marts blev fysiske forebyggende hjemmebesøg midlertidigt suspenderet. I stedet blev borgerne kontaktet telefonisk. Dette kan ikke erstatte et forebyggende hjemmebesøg, men gav samtidig mulighed for at snakke med borgerne omkring situationen og hvordan de skulle håndtere den. Ved samme lejlighed blev der planlagt fysiske besøg i efteråret.

Den 1. maj blev forebyggende hjemmebesøg genoptaget.

Visitation og Hjælpemiddeldepot

Visitation og Hjælpemiddeldepotet visiterer borgere til hjælp fra Thisted Kommune. Visitationen foregår blandt andet via hjemmebesøg. Samtidig leverer/afhenter afdelingen hjælpemidler hos kommunens borgere.

Den 16. marts blev der reduceret i Visitation og Hjælpemiddeldepotets aktiviteter, blandt andet i form af hjemmebesøg, for at minimere den potentielle smittespredning, dog blev alle ydelser fortsat leveret. I perioden er borgere med størst behov blevet prioriteret ift. at modtage visiterende hjemmebesøg og få leveret/afhentet hjælpemidler.

Siden nedlukningen har Visitation og Hjælpemiddeldepotet løbende øget deres aktiviteter. Pr. den 8. juni forventes afdelingen at være tilbage i fuld drift. Dog arbejdes der fortsat på afvikling af en pukkel af opgaver, som har oparbejdet sig i perioden.

Sygeplejeklinikker

Behandling af visiterede borgere i sygeplejeklinikker, som er fordelt geografisk i kommunen. Borgerne skal selv møde op i klinikken.

Den 16. marts lukkede alle kommunens sygeplejeklinikker for behandling af borgere. I stedet blev vitale opgaver varetaget i borgerens hjem.

Den 8. juni blev alle aktiviteter genoptaget i sygeplejeklinikkerne.

Besøg på plejecentre

Pårørendes mulighed for at besøge beboere på alle plejecentre i kommunen.

Den 18. marts blev der udstedt et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at alle kommuner skulle forbyde besøgendes adgang til plejecentre.

Den 13. maj blev der, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinje, åbnet for at pårørende kunne besøge på plejecentrenes beboere på udearealerne. Siden blev der den 12. juni foretaget mindre lempelser i besøgsrestriktionerne, der betyder, at beboere, hvis helbredsmæssige tilstand betyder at besøg ikke kan foregå udendørs, må modtage besøg i deres egen lejlighed af 1-2 faste besøgspersoner.

Dagcentre og frivillige aktiviteter

Dagcentre

Kommunalt dagsbeskæftigelsestilbud for hjemmeboende og plejecenterbeboere, der foregår på plejecentrene.

Frivillige aktiviteter

Tilbud for ældre, som varetages af frivillige. De frivillige aktiviteter varetages typisk af aktivkomitéer på plejecentrene.

Den 18. marts blev alle kommunale dagcentre og frivillige aktiviteter midlertidigt suspenderet. Dette blev gjort for at minimere smitterisikoen for deltagerne. Samtidig finder størstedelen af aktiviteterne sted på kommunens plejecentre, hvorfor besøgsrestriktionerne ligeledes var betydende for suspenderingen.

Dagcentre

Den 15. juni blev alle kommunale dagcentre genåbnet.

Frivillige aktiviteter

Fastholdelse af besøgsrestriktionerne betyder, at størstedelen af de frivillige aktiviteter, der foregår på kommunens plejecentre, fortsat er suspenderet.

Den kommunale hjemmepleje

Hjælp til borgere i eget hjem.

Hjemmeplejen blev vurderet som en vital funktion, der skal opretholdes uanset epidemiens omfang. Desuden gav "Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (ikrafttræden d. 17. marts 2020)" mulighed for at ændre i den hjælp som borgerne modtager under epidemien.

På grund af personalesituationen samt risikoen for smittespredning, gik Hjemmeplejen den 23. marts i nødberedskab, hvor der, på baggrund af en individuel vurdering, blev ændret i hjælpen for nogen borgere. I størstedelen af tilfældene var der tale om ændring i hjælp til rengøring.

Den 20. maj ophørte nødberedskabet i Hjemmeplejen, sådan alle modtog hjælp som før epidemien.

Socialafdelingen

Tilbud

Nedlukning

Genåbning

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104)

Beskyttet beskæftigelse

Beskæftigelsestræning for sårbare borgere med henblik på fremadrettet beskæftigelse.

Aktivitets- og samværstilbud

Tilbud, som har til formål at øge deltagernes livskvalitet, selvværd og selvstændighed gennem aktivitet med forskelligt indhold.

Den 13. marts blev alle tilbud midlertidigt suspenderet. På baggrund af en individuel vurdering har enkelte modtaget tilbuddene i perioden.

Pr. den 22. juni er størstedelen af alle tilbud tilbage på samme aktivitetsniveau. Dog vil enkelte steder først være helt åbent i uge 30 ligesom at der er enkelte borgere, som er særligt udsatte på grund af deres helbred, fortsat ikke deltagende som før epidemien.

Aflastningspladser

Midlertidige aflastningspladser til borgere med behov herfor.

Den 13. marts blev alle aflastningspladser midlertidigt lukket.

Den 22. juni er alle aflastningspladser igen åbne.

Ledsagerordning

Ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Den 13. marts blev ledsagerordningen midlertidigt suspenderet. På baggrund af en individuel vurdering har enkelte modtaget tilbuddene i perioden.

Den 22. juni er ledsagerordningen tilbage på samme niveau, som før epidemien.

Bostøtte (§ 85)

Bostøtte er hjælp til personer, som på grund af psykisk nedsat funktionsevne, har svært ved at gennemføre dagligdagsting som indkøb, rengøring og lignende.

Den 13. marts blev bostøtte midlertidigt suspenderet. På baggrund af en individuel vurdering har enkelte modtaget tilbuddene i perioden.

Den 22. juni er størstedelen af alle bostøtte-forløb genoptaget. Enkelte ønsker fortsat ikke fysiske besøg.

Væresteder

Væresteder er steder for udsatte borgere, som eksempelvis kæmper med misbrug, psykisk sygdom eller sociale problemer.

Den 13. marts blev alle væresteder midlertidigt lukket.

Den 22. juni er alle væresteder igen åbne. Dog er alle aktiviteter endnu ikke igangsat. Dette skyldes at de fysiske rammer ikke understøtter de nødvendige sundhedsmæssige forholdsregler og afstand.

Besøg på bosteder

Pårørendes mulighed for at besøge beboere på bosteder i kommunen.

Den 18. marts blev der udstedt et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at alle kommuner skulle forbyde besøgendes adgang til bosteder.

Den 14. maj blev der åbnet for at pårørende kunne besøge på bosteders beboere på udearealerne eller i beboerens egen bolig, hvis ledelsen vurderer at det kan ske forsvarligt.

På bosteder for børn, har forældre i hele perioden måtte besøge deres barn. Børn har i hele perioden måtte tage hjem til forældrene, når de har ønsket dette.

Generelt er størstedelen af Social- og Sundhedsforvaltningens aktiviteter genoptaget, med de nødvendige sundhedsfaglige forholdsregler. Nedlukningen af Social- og Sundhedsforvaltningens aktiviteter har haft konsekvenser for mange berørte borgere. Forvaltningen har genoptaget aktiviteter hurtigst muligt efter det er blevet muligt på baggrund af nationale udmeldinger.

Retsgrundlag

Nye love og bekendtgørelser i forbindelse med håndtering COVID-19.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser i relation til coronavirus følges løbende. Forvaltningen henviser til budgetopfølgningerne, der præsenteres på hvert udvalgsmøde.

Andre konsekvenser

Nedlukningen af Social- og Sundhedsforvaltningens aktiviteter har haft konsekvenser for mange berørte borgere. Forvaltningen har genoptaget aktiviteter hurtigst muligt efter det er blevet muligt på baggrund af nationale udmeldinger.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juli 2020.

Ældre-/Seniorrådet den 18. august 2020.

Handicaprådet den 20. august 2020.

Udsatterådet den 25. august 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

118. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. maj 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. maj 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

119. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 16. juni 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 16. juni 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen