CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

13. apr 2021

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

49. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

50. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

51. Forslag til udmøntning af besparelse på institutioners budget i 2021

Udskriv

Sagstema

Sagen beskriver forslag til fordelingen af besparelsen på den million kroner, der skal spares på bosteder på Socialområdet i 2021 samt forslag til hvor midlerne skal flyttes til.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. oktober 2020 en handleplan for Social- og Sundhedsområdet. Et af elementerne i denne var, at institutionernes budget i 2021 skal reduceres med 1 mio. kr. for at kunne bidrage til at Socialafdelingens budget kan holdes.

Forslag til udmøntning

Socialafdelingen har nu lavet et forslag til udmøntning. Forslaget taget udgangspunkt i hvor meget hver institution/enhed overfører i mindreforbrug for 2020, baseret på regnskabstal, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Overførslerne forudsætter, at Kommunalbestyrelsen 30. marts godkender, at restbudgetterne for 2020 overføres til 2021.

Overførsler til 2021

Bidrag til besparelse på ledelse

Overførsler minus besparelse på ledelse

Aspevej, Højtoftevej og Markstræde

117.480

117.480

Bofællesskab Drengshøj

171.563

171.563

Boenheden Højtoftevej

-506.520

-506.520

Boenheden Bjergbo

-928.471

-928.471

Limfjorden/Auktionsvej

-293.878

-293.878

Thyværkstedet

-1.164.388

-1.164.388

Bofællesskabet Søskrænten

-1.465.610

-1.465.610

Møllehuset

609.758

228.776

380.982

Kumlhøj: botilbud og aflastning

-1.049.269

-1.049.269

Kumlhøj

483.701

483.701

Skiftesporet

211.610

211.610

Bofællesskabet Grønningen

-31.101

-31.101

Bostøtte Vestre Kirkegårdsvej

-74.059

-74.059

Enggården

21.786

21.786

Bostedet Algade

616.595

228.834

387.761

Dragskilde

104.185

104.185

Daghuset & Drivhuset

208.610

208.610

Team Bostøtte

593.779

593.779

To institutioner har dog allerede fået beskåret deres budget i 2021. Denne besparelse fremgår i kolonne 3, så derfor tages der udgangspunkt i tallene i kolonne 4. Besparelsen i kolonne 3 er en konsekvens af, at Thisted Kommunes budgetforlig indebar, at der skulle spares 8 mio. kr. på ledelse og administration. Direktionen udmøntede denne besparelse forholdsmæssigt mellem afdelingen og Socialafdelingens andel blev 653.000, der blev udmøntet ved at nedlægge lederstillingen på Dragskilde, men da besparelsen først kan nås forholdsvis sent i 2021 er budgettet til henholdsvis Algade og Møllehuset i 2021 reduceret for at opnå den ønskede besparelse. Dette har været muligt da Møllehuset indtil medio 2021 deler leder med Algade. Det er derfor kolonne 4 "overførsler minus besparelse på ledelse, ”, der tages udgangspunkt i.

Af tabellen fremgår det, at Kumlhøj har et overført mindreforbrug, men det skal ses i sammenhæng med Platanvej botilbud og aflastning, da det er samme ledelse og der er således totalt set et forventet merforbrug. Endelig skal det bemærkes, at Skiftesporets mindreforbrug er på de aktiviteter, de har under lov om aktiv beskæftigelse og at dette mindreforbrug ikke kan indgå i en budgetomplacering.

Forslag til udmøntning:

Det foreslår, at en del af besparelsen gennemføres ved omlægninger i to institutioner.

Platanvej 14 brændte nytårsaften og som Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om på sit møde den 12. januar måtte der derfor findes andre løsninger for de 5 beboere. Dette frigør personaletimer svarende til 15 t/u på Kumlhøj, svarende til kr. 170.000 årligt. Det foreslås derfor at reducere budgettet med kr. 175.000 på Kumlhøj botræning.

På Dragskilde er den nye ledelse i gang med en omlægning af indsatsen således, at der kommer større fokus på at få de unge i dagbeskæftigelse. Dette indebærer mindre behov for støtte i dagtimerne og det forventes, at det kan frigive personaletimer svarende til kr. 325.000 i 2021.

Derefter udestår der at finde besparelser for 0,5 mio. Hvis dette skal findes på institutionernes budget kan det enten fordeles på alle institutioner eller på dem, der har et overført mindreforbrug fra 2020. Da der er en række institutioner, der i forvejen har udfordringer med at holde budgettet foreslås det, at fordele besparelsen på de institutioner, der har et overført mindreforbrug på mindst kr. 100.000.

Det samlede forslag ses i nedenstående tabel:

Overførsler til 2021

Bidrag til besparelse på ledelse

Overførsler minus bidrag til besparelse på ledelse

Bidrag til besparelse på 1 mio.

Aspevej, Højtoftevej og Markstræde

117.480

117.480

31.578

Bofællesskab Drengshøj

171.563

171.563

46.115

Boenheden Højtoftevej

-506.520

-506.520

Boenheden Bjergbo

-928.471

-928.471

Limfjorden/Auktionsvej

-293.878

-293.878

Thyværkstedet

-1.164.388

-1.164.388

Bofællesskabet Søskrænten

-1.465.610

-1.465.610

Møllehuset

609.758

228.776

380.982

102.406

Kumlhøj: botilbud og aflastning

-1.049.269

-1.049.269

Kumlhøj

483.701

483.701

175.000

Skiftesporet

211.610

211.610

Bofællesskabet Grønningen

-31.101

-31.101

Bostøtte Vestre Kirkegårdsvej

-74.059

-74.059

Enggården

21.786

21.786

Bostedet Algade

616.595

228.864

387.731

104.221

Dragskilde

104.185

104.185

325.000

Daghuset & Drivhuset

208.610

208.610

56.074

Team Bostøtte

593.779

593.779

159.606

Total

1.000.000

Det foreslås, at budgetterne reduceres på lønbudgettet til fagpersonale.

Forslag til hvor midlerne skal flyttes til

Formålet med handleplanen er at finde besparelser, der kan dække noget af det merforbrug, der er udsigt til på andre områder af Socialafdelingens budget i 2021.

Det foreslås at omplacere midlerne til køb og salg af pladser, da den primære budgetudfordring er på dette område.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget forventes at reducere de pågældende institutioners forbrug med i alt 1 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Område-MED-Social den 20. april 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der foretages budgetomplacering på 1 mio. kr. i 2021 fra de institutioner, der er nævnt i redegørelsen til køb og salg af pladser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen

52. Regnskab for 2020 for Social- og Sundhedsudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, årsresultatet for de enkelte aktivitetsområder samt fagchefernes kommentarer. Endvidere fremgår en sammenfatning af de økonomiske konsekvenser.

Redegørelse

Regnskab 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet budget på 943,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 942,0 mio. kr.

I alt blev resultatet for udvalgets område dermed et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Det største mindreforbrug var på Det specialiserede voksenområde, hvor der var et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det næststørste merforbrug var på Handicappede børn og ung på 0,7 mio. kr. Herudover var der merforbrug på hhv. Pleje og omsorg for ældre og Borgerservice og ydelser på hhv. 0,4 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Det største merforbrug var på Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning på 0,9 mio. kr. Herudover var der merforbrug på Behandling af misbrug på 0,1 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte aktivitetsområder fremgår nedenfor:

SUNDHED, SYGEHUSBETALING OG GENOPTRÆNING:

Nettoforbruget blev 0,9 mio. kr. større end budgetteret.

Nettoforbruget på Sundhed blev 2,2 mio. kr. større end budgetteret. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug på 1,8 mio. kr. på KMF (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet), dels pga. forøgelse af á conto afregningen i 2020 i forhold til budgetteret, og dels pga. at budgettet er reduceret som følge af forventet effekt af styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Dertil kommer merforbrug på 0,4 mio. kr. på sundhedsprojekter, idet tilskudsmidler for et enkelt projekt først modtages i 2021.

Nettoforbruget på Træning og Rehabilitering blev 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes et overført overskud fra 2019 til 2020 på 0,7 mio. kr., samt mindre forbrug på øvrige konti, primært på ambulant specialiseret genoptræning på 0,6 mio. kr.

BEHANDLING AF MISBRUG:

Nettoforbruget blev 0,1 mio. kr. større end budgetteret.

Institutioner har haft et merforbrug på 0,3 mio. kr. og betalinger til forsorgshjem har været 0,1 mio. kr. større end budgetteret, mens der har været mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på øvrige udgifter og administrative udgifter.

BORGERSERVICE OG YDELSER:

Nettoforbruget blev 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til boligydelse til pensionister og almindelig boligsikring. Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til personlige tillæg mv. Dertil kommer et merforbrug på 0,6 mio. kr. på busdrift og andre sundhedsudgifter grundet dækning af NT’s indtægtstab i forbindelse med Covid-19.

PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE:

Nettoforbruget blev 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget på ældrecentrene udgjorde 4,4 mio. kr., hvilket skyldes tilbageholdenhed og stram økonomisk styring. Merforbruget i 2020 for Hjælpemiddelafdelingen udgjorde 3,6 mio. kr. Det skyldes merforbrug på især to områder for hjælpemidler: Andre udlånshjælpemidler (med 2,2 mio. kr.) og inkontinens- og stomihjælpemidler (med 1,5 mio. kr.).

I Sundhed og Kvalitet var der merforbrug på 1,2 mio. kr. Det dækker over (a) mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på SOSU-uddannelser grundet især nedsat AUB-bidrag og forhøjet lønrefusion, (b) merforbrug på projekter på 2,0 mio. kr. grundet projektindtægter udskydes til 2021, (c) merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af overført underskud og merforbrug på løn.

Mindreforbrug på hjemmeplejen udgjorde 1,2 mio. kr., hvilket skyldes overskud på det indtægtsdækkede budget, mens merforbruget i Visitationen og fællesområdet udgjorde hhv. 0,2 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

Merforbrug på øvrige områder udgjorde samlet 0,4 mio. kr.

DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE:

Institutionerne har haft et merforbrug på 4,5 mio. kr. og her har især 3 institutioner været udfordret. Køb og salg af pladser har haft et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes færre solgte pladser.

Fællesområdet har haft et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket skyldes en større refusion på særligt dyre enkeltsager på 1,4 mio. kr. og overført mindreforbrug ligeledes på 1,4 mio. kr. Resten af mindreforbruget er fordelt på en masse områder.

På social service er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes færre udgifter til plejefamilier.

HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE:

Nettoforbruget blev 0,7 mio. kr. mindre end budgettet.

På køb og salg af pladser har der været et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes færre solgte pladser. På fællesområdet har der være et merforbrug 0,2 mio. kr., hvilket skyldes færre indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager. Institutionerne har haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. heraf er de 0,5 mio. kr. et overført mindreforbrug fra tidligere år. Social service har haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Redegørelser for over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 30. marts 2021 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2020-regnskabets overskud og underskud til 2021. Sagen følger med få undtagelser kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 4,8 mio. kr. Heraf er der et underskud på 2,3 mio. kr. på områder med fuld overførsel, som vedrører overførsel på projekter, samt et overskud på 0,1 mio. kr. fra restbudgettet på anlæg for omsorgssystemet på socialområdet, der er blevet overført til driften.

Overførslen på områder med begrænset overførsel er et overskud på 7,0 mio. kr. Største post er et underskud på aktivitetsområdet Pleje og omsorg for ældre, hvor der overføres et overskud på 7,2 mio. kr. Heraf udgør det overførte overskud for ældrecentrene 5,3 mio. kr., mens overskuddet i Hjemmeplejen og Sundhed og Kvalitet udgør hhv. 1,2 mio. kr. og 0,8 mio. kr. På de øvrige fagområder under Pleje og omsorg er der et nettounderskud på 0,1 mio. kr. Dernæst overføres der overskud på aktivitetsområde Handicappede børn og unge på 0,9 mio. kr. og på aktivitetsområde Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning på 0,6 mio. kr. Herudover er der overført underskud på aktivitetsområderne Det specialiserede voksenområde og Behandling af misbrug på hhv. 1,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 procent af sit budget og inden for det enkelte aktivitetsområde. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 procent.

Regnskabsresultatet for 2020 betyder, at i alt 7 budgetansvarlige, inden for udvalgets område, har skullet redegøre for underskud over 5 pct., mens 6 budgetansvarlige har skullet redegøre for overskud over 5 pct.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Sundheds- og ældrechefen ønsker, at 1 mio. kr. af det overførte overskud fra 2020 til 2021 i Hjemmeplejen Syd budgetomplaceres med 0,5 mio. kr. til sundheds- og ældreområdets fællesområde og 0,5 mio. kr. til Visitationen. Budgettilførslen til fællesområdet skal dække nogle af udgifterne til to sygeplejekrævende handicappede borgere, der ellers ikke er budgetmæssig dækning til, mens budgettilførslen til Visitationen skal dække nogle af merudgifterne til køb og salg af pladser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Område-MED Social den 20. april 2021

Område-MED Sundhed og Ældre den 27. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. En mio. kr. af det overførte overskud fra 2020 til 2021 i Hjemmeplejen Syd budgetomplaceres med 0,5 mio. kr. til sundheds- og ældreområdets fællesområde og med 0,5 mio. kr. til Visitationen.

2. Regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

53. Demografiregulering - nye modeller på ældre- og socialområdet

Udskriv

Sagstema

Forligsparterne blev i budgetforliget til Budget 2021 enige om, at der for områderne Social samt Sundhed og Ældre skal ses nærmere på ændrede demografimodeller, der i højere grad afspejler den udvikling, der ses på de respektive områder. De nye demografimodeller skal være klar til budget 2022. I samarbejde med KL's konsulentfirma KLK og fagforvaltningen fremlægger Center for Økonomi og Løn hermed forslag til modeller.

Redegørelse

Socialområdet:

De tre aktivitetsområder 'Misbrug', Det specialiserede voksenområde' og 'Handicappede børn og unge' er siden 2016 blevet reguleret i forhold til udviklingen i befolkningen set i relation til den aldersgruppe, som området henvender sig til. Med et faldende folketal har demografireguleringen siden 2016 reduceret budgetterne med 3,2 mio. kr. eller gennemsnitligt ca. 0,5 mio. kr. årligt samtidig med, at området har oplevet, at budgetterne presses som følge af et stigende antal ydelsesmodtagere. Med budgetforliget til Budget 2021 ønskes en model, der i højere grad afspejler den udvikling, der ses på de respektive områder.

Den af KLK foreslåede model til fremtidig regulering sætter befolkningsudviklingen i forhold til udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere, hvilket giver et modtagerandelsindeks. Herudover viser erfaringer fra bl.a. KL partnerskabet om styring på det specialiserede voksenområde, at udgifterne på det specialiserede voksenområde ikke stiger proportionalt med den samlede aktivitet. Dette skyldes, at stigningen i aktiviteten er størst for de lettere tilbud. Dette kaldes en gennemslagsfaktor, og KLK har på landsplan beregnet denne faktor til 0,37. Lidt simplificeret betyder dette, at en ekstra ydelsesmodtager udløser 37 % af gennemsnitsomkostningen i ekstra kompensation. Modellen ser hermed ud som følger:

Budget * modtagerandelsindeks * gennemslagsfaktor

På grund af usikkerhed omkring kvaliteten af kommunens aktivitetsdata blandt andet som følge af overgangen til CURA, har det været nødvendigt at udelade aktiviteten på visse delområder, og de resterende områder er fortsat behæftet med usikkerhed primært som følge af COVID-19. Holdes udviklingen i aktiviteten ikke konstant, vil det altså være udviklingen i aktiviteten på et reduceret og usikkert område, der lægges til grund for at regulere budgettet på hele socialområdet.

Konkret viser beregninger til Budget 2022, at socialområdet skal tilføres 0,2 mio. kr., hvis aktivitetsgrundlaget holdes konstant, og at der skal tilføres 0,9 mio. kr. hvis udviklingen i det reducerede og usikre aktivitetsgrundlag lægges til grund. Center for Økonomi og Løn anbefaler, at aktivitetstallet på kort sigt holdes konstant i modellen, og at der på længere sigt - forhåbentlig allerede til Budget 2023 - reguleres ud fra den fulde model inkl. udvikling i aktivitetsdata.

Ældreområdet:

Den nuværende afgrænsning af reguleringen af ældreområdet består primært af visse udgifter på aktivitetsområdet 'Pleje og omsorg for ældre' og sekundært af visse udgifter på 'Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning'. Området har været reguleret siden 2011, og den nuværende model bygger på en opgørelse af variable udgifter, hvor udgiftstyngden aldersopdeles, og hvor der korrigeres med en faktor som følge af en såkaldt sund aldring. Siden 2011 har modellen tilført ældreområdet 12,8 mio. kr. eller gennemsnitligt ca. 1,2 mio. kr. årligt. Da den eksisterende demografireguleringsmodel - modsat den eksisterende på socialområdet - har givet ældreområdet penge, er ønsket om en ny model primært begrundet i et ønske om en mere simpel model, som samtidig tager højde for det stigende antal ældre.

Den af KLK foreslåede model til fremtidig regulering bygger på en antagelse om, at det er i de sidste leveår af et menneskes liv, at behovet for hjælp og ydelser fra kommunen er størst. Modellen tager derfor udgangspunkt i, hvordan antallet af borgere, der forventes at være plejekrævende, udvikler sig. Dette beregnes i modellen ud fra udviklingen i antallet af døde, og den gennemsnitlige periode borgerne har behov for hjælp, inden de dør. Modellen ser hermed ud som følger:

Budget * befolkningsindeks * plejetidsindeks

Plejetiden opgøres som den gennemsnitlige levealder for 65+ årige fratrukket den gennemsnitlige alder ved førstegangsvisitation for ligeledes 65+ årige. Her er der imidlertid også udfordringer med datagrundlaget, idet antallet af førstegangsvisitationer er faldet med 90 fra 515 i 2019 til 425 i 2020 svarende til et fald på over 17 %. Vurderingen fra fagforvaltningen er, at det forholdsvis lave antal af førstegangsvisitationer i 2020 skyldes manglende henvendelser fra de ældre som følge af COVID-19. En sådan markant ændring i førstegangsvisitationer fra et år til et andet gør imidlertid, at Center for Økonomi og Løn anbefaler, at plejetidsindekset på kort sigt holdes konstant i modellen, og at der på længere sigt - forhåbentlig allerede til Budget 2023 - reguleres ud fra den fulde model inkl. udvikling i plejetidsindekset.

Konkret viser beregninger til Budget 2022, at ældreområdet skal tilføres 1,7 mio. kr., hvis plejetidsindekset holdes konstant, og at der skal tilføres 1,9 mio. kr., hvis udviklingen i plejetidsindekset lægges til grund.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforøgelse til Socialområdet på 0,2 mio. kr. - alternativt 0,9 mio. kr. hvis udviklingen i aktivitetsdata fra 2019 til 2020 lægges til grund for demografireguleringen.

Budgetforøgelse til Ældreområdet på 1,7 mio. kr. - alternativt 1,9 mio. kr. hvis udviklingen i plejetidsindekset fra 2019 til 2020 lægges til grund for demografireguleringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. marts 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Demografimodellen på Socialområdet godkendes.
 2. Aktivitetsdata i modellen på Socialområdet holdes konstant til Budget 2022, og at Socialområdet således tilføres 0,2 mio. kr. i demografiregulering.
 3. Demografimodellen på ældreområdet godkendes.
 4. Plejetidsindekset i modellen på ældreområdet holdes konstant til Budget 2022, og at Ældreområdet således tilføres 1,7 mio. kr. i demografiregulering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. marts 2021, pkt. 2:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at Social- og Sundhedsudvalget finder, at budgetudgangspunktet er for lavt bl.a. grundet eksisterende demografimodel, hvorfor modellen ikke imødekommer områdets udfordringer. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at modellen evalueres efter beregning af demografi for 2023, hvor modellen forventes at baseres på faktisk aktivitetsudvikling.

Til toppen

54. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice 2021

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens § 151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det uanmeldte kommunale tilsyn med ydelser efter Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsynet i hjemmeplejen i 2020 har vist, at tilsynspolitikken har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et godt indblik i tilfredsheden med hjemmeplejens ydelser, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til personalet.

For at sikre et objektivt tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I årene 2018-2020 har der været indgået kontrakt med BDO. BDO har på tilfredsstillende vis udført tilsynene og derfor er der også indgået kontrakt med BDO for tilsyn i 2021. Herefter skal kontrakten igen revurderes.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne.
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov.
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgerens elektroniske omsorgsjournal.
 • Et årligt tilsynsbesøg hjemme hos ca. 2% af modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83, dog minimum 2 borgere hos hver leverandør.
 • Dialogmøde med repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015, ifølge Servicelovens § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 148.500 kr. Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 20. april 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice godkendes og sendes i høring i Ældre-/Seniorrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt og sendes i høring.

Til toppen

55. Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af støtte i 2021, 2. runde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2021, 2. ansøgningsrunde.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde har forvaltningen gennem Thisted Kommunes Facebookside og hjemmeside annonceret anden ansøgningsrunde til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2021.

Tildeling af frivilligt socialt arbejde understøtter to punkter under "Et attraktivt sted at bo" i Vision 2022:
- "Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som skaber lokal udvikling med borgerne, Thisted Kommune og lokalsamfund."

- "Thisted Kommune har et foreningsliv, der vil være aktivt og inkluderende."

Til 2. ansøgningsrunde er der indkommet 6 ansøgninger på i alt 151.800 kr. Antallet er færre i denne 2. runde end de tidligere år, hvor antallet har været mellem 13 og 17. Dog har 7 foreninger fået overført deres tilskud fra 2020 til 2021, da de grundet corona ikke har kunne afholde de planlagte aktiviteter. Tilskuddet er derfor overført til 2021, så foreningen kan bruge tilskuddet på samme formål som ansøgt om i 2020.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der været fokus på følgende, jf. kommunens egne politisk vedtagne retningslinjer for § 18 midler til frivilligt socialt arbejde:

- Lokal forankring, så aktiviteten kommer borgere i Thisted Kommune til gode.

- Drifts- og formuemæssige forhold.

- Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud).

- Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet over for borgere og samarbejdspartnere.

Økonomisk overblik over § 18 midlerne

Budget 2021

2.348.179 kr.

+ overført overskud fra 2020

430.860 kr.

Til rådighed til fordeling i 2021

2.779.039 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

2.135.382 kr.

Til rådighed til fordeling i 2. og 3. ansøgningsrunde

643.657 kr.

Indstilling til bevilling i 2. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

82.450 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

561.207 kr.

Indkomne ansøgninger samt forslag til fordeling

Kategori og ansøger

Bevilling 2020

Tidligere bevilling i 2021

Ansøgt tilskud i 2. runde

Likvid formue

Indstilling til bevilling

A

Ældre

Hopla

190.000 kr.

175.000 kr.

20.000 kr.

111.333 kr.

0 kr.

Traant

135.000 kr.

125.000 kr.

40.000 kr.

272.770 kr.

0 kr.

De frie pensionister i Klitmøller

15.000 kr.

0 kr.

20.000 kr.

35.606 kr.

20.000 kr.

B

Børn, unge og familier

Foreningen Den Boligsociale Fond

0 kr.

0 kr.

10.000 kr.

1.014.165 kr.

10.000 kr.

E

Misbrugere og tidligere misbrugere

Solstrålen Thy

80.000 kr.

125.000 kr.

35.000 kr.

-10.438 kr.

35.000 kr.

G

Sindslidende

Algades støtteforening

23.200 kr.

0 kr.

26.800 kr.

60.661 kr.

20.000 kr.*

* = Algades støtteforening indstilles til at modtage tilskud til husleje, el, skur samt borde-bænke-sæt. Herudover har foreningen søgt om tilskud til mistet salg i januar og februar 2021 grundet corona samt til påskønnelse af de frivillige/gavekort - samlet set for 6.800 kr. Disse to poster har forvaltningen ikke indstillet foreningen til at modtage tilskud til. Derfor er beløbet under indstillingen reduceret til 20.000 kr.

Der er ikke indkommet ansøgninger inden for følgende kategorier:

- D: Handicappede

- H: Sygdomsgrupper

- I: Flygtninge eller indvandrere

- K: Ofre for vold eller seksuelle overgreb

- M: Andre

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen på de 85.000 kr. til anden runde godkendes, vil der efter momsafløftning restere 561.207 kr. til uddeling til tredje og sidste runde i 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens forslag til fordeling af §18-midler godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende ændring: Hopla bevilges 10.000 kr. og Traant bevilges 20.000 grundet særlige omstændigheder ifm. corona.

Til toppen

56. Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 2021-2023

Udskriv

Sagstema

Opdatering af Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 2021-2023.

Redegørelse

Rusmiddelcenter Thisted har opdateret den gældende og lovbestemte Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kvalitetsstandarden var på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 16. marts 2021 som orienteringssag. Dette er nu ændret, og Kvalitetsstandarden er nu på som en beslutningssag.

Det vedhæftede bilag viser den opdaterede version, hvori ændringer er markeret med rød. Udover mindre administrative ændringer kan følgende ændringer opsummeres:

- Behandlingen af unge under 18 år er overgået til Børne- og Familieafdelingen (eks. ændringen på s. 7).

- Rusmiddelcentrets mål og værdier tager nu udgangspunkt i de nye politikker; Politik for sårbare voksne og ældres velfærd samt Politik for Sundhed. Tidligere tog afsnittet udgangspunkt i Politik for udsatte og misbrug (ændringen på s. 8-9).

- Man kan selv vælge, om man vil hente medicin eller få det bragt hjem i forbindelse med substitutionsbehandling (ændringen på s. 14).

- Større fokus på mål og delmål i den ambulante behandling (ændringen på s. 16).

Herudover er flere tilbud markeret rød fra s. 12 til s. 14, hvilket er dels nye og dels ændrede tilbud. De nye tilbud er følgende:

- Rådgivning udenfor Rusmiddelcentret (s. 12)

- Motivation og behandlingsplanlægning (ALKOHOL & STOF) (s. 12)

- Aftengruppe - primærbehandling (ALKOHOL) (s. 13)

- Individuel behandling (ALKOHOL & STOF) Basis - primær (s. 14)

- Efterbehandling individuelt - "Klippekort" (ALKOHOL & STOF) (s. 14)

- Social behandling sammen med medicinsk behandling af stofmisbrug (s. 14)

De ændrede tilbud på s. 12-14 er følgende:

- Udredning og visitation (s. 12): nu ét team, som tager alle nyindskrivningssamtaler for at ensarte processen

- Basisforløb (ALKOHOL) (s. 12): nu fra og med 27 år - 18-26 år behandles af ungebehandler

- Motivation og forandring (s. 13): nu fra og med 27 år - 18-26 år behandles af ungebehandler

- Basis unge (ALKOHOL & STOF) (s. 13): nu fra og med 18 år

- Ungegruppe - primærbehandling (STOF) (s. 13): nu fra og med 18 år

- Pårørende (ALKOHOL & STOF) (s. 14): her anvendes et nyt koncept

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Udsatterådet - høring - den 27. april 2021

Handicaprådet - høring - den 29. april 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 2021-2023 godkendes.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Til toppen

57. Årsrapport for arbejdet med utilsigtede hændelser i 2020 i Social- og Sundhedsforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en rapport vedrørende arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) i 2020. I nedenstående trækkes hovedpunkterne op med henblik på orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Siden 2010 har kommunerne i følge Sundhedsloven været forpligtede til at rapportere, analysere og drage læring af UTH.

En UTH skal forstås som en hændelse, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som omfatter hændelser og fejl, der ikke skyldes borgerens sygdom, og som enten er eller kunne have været skadevoldende.

Formålet med at arbejde med UTH er at sikre patientsikkerheden og at forebygge, at der sker fejl og skader, når borgeren behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Arbejdet med UTH omfatter:

 • Rapportering og analyse af UTH med henblik på læring.
 • Opbygning af sikkerhedssystemer og indførsel af arbejdsgange, som forebygger og opfanger UTH, førend de når at skade borgeren.
 • Udvikling af en kultur, hvor man taler åbent om UTH for at lære af dem.
 • Inddragelse af borgerne som samarbejdspartnere.

Thisted Kommune har to risikomanagere, som overordnet er ansvarlige for arbejdet med UTH i kommunen. Derudover har alle institutioner og teams, der arbejder med sundhedsfaglige opgaver udpeget en UTH-ansvarlig, som arbejder decentralt og lokalt med UTH, for at sikre at læringen sker lokalt.

I det decentrale og lokale arbejde er ledelsesinvolvering væsentlig i forhold til at understøtte en tryg rapporteringskultur samt i forhold til at skabe rammer for, at UTH-ansvarlige har mulighed for og støtte til at arbejde med analyse og handleplaner. Ledelsesinvolvering er afgørende for, at handleplaner og forbedringstiltag kan implementeres succesfuldt.

Kompetenceudvikling og tværgående læring sker via 2 årlige erfa-møder med de UTH-ansvarlige samt Teamledermøder i Sundheds- og Ældreafdelingen og Sundhedsfagligt Forum i Socialafdelingen.

Hvad viser data i korte træk:

Indledningsvist skal det siges, at et højt antal UTH generelt skal ses som et udtryk for en god og tryg rapporteringskultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at indrapportere UTH og har et ønske om, at lære af dem og forebygge yderligere UTH. Et lavt antal rapporterede UTH kan vidne om det modsatte, snarere end få fejl.

For både Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen omhandler langt størsteparten af UTH medicinhåndtering. Dette skal se i sammenhæng med, at der også er rigtig mange ydelser, der relaterer sig til medicin.

Med indførslen af samlerapportering i oktober 2020 i forhold til "fald" og "medicin ikke givet", opleves der stor stigning i disse data. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for en faktisk stigning i antal, men mere et udtryk for en reel indrapportering af UTH. Samlerapportering giver mulighed for i højere grad at se på mønstre i disse UTH, og dermed hurtigere decentralt få ændret arbejdsgange, der forebygger disse UTH.

Langt de fleste UTH i 2020 har ikke forvoldt skade, men der var dog desværre én UTH, som var dødelig i 2020. I forhold til denne hændelse er der lavet en kerneårsagsanalyse og efterfølgende fulgt op med handleplaner.

I årsrapporten, som er vedhæftet denne sag som bilag, kan man læse mere om data.

Forbedringsarbejde i 2020

Forbedringsarbejdet i 2020 har været meget præget af Coronapandemien. Der har været en nødvendig prioritering af at arbejde med forebyggelse af Corona, som har fyldt det meste af tiden hos både risikomanagere og eksterne medarbejdere, og det afspejler sig i de resultater, der er opnået.

De punkter, vi har arbejdet med i 2020 er følgende:

 • Samlerapportering:

Formålet med samlerapportering er at skabe kortere læringsloops, sikre mere kvalitet i det lokale læringsarbejde og få en lettere rapportering af utilsigtede hændelser. Samlerapportering omfatter hændelserne ”medicin ikke givet” og ”fald”. Samlerapportering er en ny og enklere måde, at rapportere utilsigtede hændelser på.

ERFA-mødet i foråret 2020 blev aflyst pga. COVID-19, og derfor blev samlerapporteringsprojektet først introduceret til UTH -ansvarlige i efteråret 2020. Her gennemgik man principperne i samlerapportering, der blev udleveret skemaer og lommekort til at komme i gang decentralt, med forventning om at alle påbegyndte implementeringen fra oktober 2020.

Også lederne blev via mail orienteret om hvad samlerapportering er og hvordan, det forventedes, at man decentralt skulle arbejde med det.

Ved årsskifte var hovedparten igang med at anvende skemaerne.

Der planlægges 2 ERFA-møder i 2021, hvor begge møders tema bliver samlerapportering og fastholdelse af metoden. Især vil der blive lagt vægt på, hvordan der sikres læring af samlerapporteringen.

 • Tværgående læring:

I 2020 har der fortsat været fokus på, at læringen af utilsigtede hændelser skal bredes på tværs af enhederne. Det er fortsat et fast punkt på teamledermøderne i Sundheds- og Ældreafdelingen, og det er nu også et fast punkt til socialafdelingens Sundhedsfaglige Forum.

Hensigten er, at de utilsigtede hændelser, der kan bidrage til læring på tværs, drøftes. Derudover har vi på ERFA-møderne drøftet relevante hændelser på tværs af afdelinger.

 • Dataudtræk:

Der er i 2020 udarbejdet automatiske rapporter, som sendes ud 1 gang i måneden til alle ledere, teamledere/souschefer samt UTH ansvarlige.

Der har i 2020 været én kerneårsagsanalyse i Sundheds- og ældreafdelingen, som begge risikomanagere deltog i.

 • Introduktionskursus for nye UTH – ansvarlige:

Man har i 2020 afholdt et introkursus for de nye UTH - ansvarlige i september måned, hvor teorien bag – og sammenhængen mellem patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og forbedringsarbejdet blev gennemgået. Der blev desuden undervist i minimal sagsbehandling, hændelsesanalyse, samlerapportering samt i hvad der kendetegner gode og effektive handleplaner.

 • OBS - meddelelser og kampagner fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

I 2020 har der været én OBS - meddelelse omhandlende: Risiko for fejldosering på grund af restordre på Digoxin 250 mikrogram.

OBS – meddelelsen er blevet sendt ud i netværket af UTH-ansvarlige, og i Sundheds- og ældreafdelingen er de ligeledes sendt ud til teamledergruppen for at sikre spredning af viden og implementering af evt. nye arbejdsgange.

Fokus i 2021

 • Samlerapportering:

I 2021 er fokus at få samlerapporteringen fuld implementeret og forankret som en metode til læring.

Begge de to årlige erfa-møder for UTH-ansvarlige kommer til at omhandle dette emne.

Indtil nu har risikomanagerne rapporteret de månedlige samlerapporteringer ind i DPSD for de decentrale enheder, men fra marts 2021 skal UTH-ansvarlige selv sørge for denne del. Det kommer til at kræve fokus og ledelsesmæssig bevågenhed, at dette sker.

Derudover skal der arbejdes med, at der faktisk sker læring på baggrund af samlerapporteringerne. Også her er det nødvendigt med ledelsesmæssig opbakning.

 • Tværgående læring:

Det er behov for kontinuerlig fokus på den tværgående læring, hvorfor dette også er et fokusområde i 2021.

På erfa–møderne vil UTH, der kan være relevante for flere afdelinger, blive drøftet, ligesom der vil blive lagt vægt på at dele udarbejdede arbejdsgange.

Udover dette vil UTH og vidensdeling være faste punkter på hhv. teamledermøder i Sundheds- og ældreafdelingen og på Sundhedsfagligt Forum i Socialafdelingen.

 • OBS- meddelelser og kampagner fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Som tidligere år vil der også i 2021 være fokus på evt. kampagner og OBS-meddelelser.

Der vil være fokus på, om arbejdsgangen med at få OBS-meddelelserne ud til de relevante medarbejdere fungerer.

 • Risikomanagernes deltagelse ved analysearbejde:

Risikomanagerne vil også i 2021 prioritere at deltage i analysearbejde, hvor det er relevant.

Det vil typisk være ved alvorlige utilsigtede hændelser, hvor der kræves kerneårsagsanalyse

 • Opsporing af de utilsigtede hændelser, hvor der er særlig lærings- eller forbedringspotentiale, enten på det enkelte sted eller på tværs.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, kapitel 61 vedrørende Patientsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. april 2021

Handicaprådet - orientering - den 29. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

58. Orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og på fritvalgsområdet 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og hos de private fritvalgsleverandører 2020.

Redegørelse

I løbet af 2020 blev der foretaget det uanmeldte kommunale tilsyn, som både omfatter hjemmeplejen og de private leverandører. Ingen hjemmeplejeenheder har haft et risikobaseret tilsyn eller det socialt- og plejefaglige tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020. Dette skyldes coronaepidemien, der vanskeliggjorde at tilsynene kunne foregå på en sundhedsfaglig og hygiejnisk forsvarlig måde.

Tilsynsrapporterne ligger alle offentligt tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside.

Det uanmeldte kommunale tilsyn

Kommunen har efter Servicelovens § 151c pligt til at føre tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen. I 2020 har Thisted Kommune indgået aftale med BDO om at foretage tilsynsbesøgene på kommunens vegne med henblik på at sikre uvildighed i tilsynet. Der er derfor i 2020 gennemført tilsyn af BDO ud fra tilsynspolitikken, som blev politisk godkendt i 2020.

Formålet med tilsynet er:

 • At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter Serviceloven og efter de kvalitetsstandarder, der er vedtaget i kommunen.
 • At påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • At forebygge ved at gribe forebyggende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.
 • At skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling,

I 2020 var hygiejne et særskilt tema for tilsynet.

Der er ført tilsyn hos den kommunale hjemmeplejen samt hos de private leverandører. Tilsynet er sket gennem interviews med 2 % af de forskellige leverandørers borgere, samt dialogmøder med ledelse samt medarbejder.

I det følgende beskrives tilsynets samlede vurdering af den kommunale hjemmepleje hos de fem leverandører: Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby, Team Thisted Vestby, Team Midtthy og Team Sydthy.

Det er tilsynets samlede vurdering, at de kommunale leverandører af hjemmepleje overordnet er meget velfungerende, og at leverandørerne i tilfredsstillende grad lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er engagerede, og at der generelt er høj borgeroplevet kvalitet. Ydelserne tilrettelægges hensigtsmæssigt og fleksibelt ud fra de gældende rammer og vilkår, og der er fokus på at levere ydelserne ud fra en rehabiliterende tilgang.

Årets tema: Hygiejne

I forhold til årets tema, som i 2020 var hygiejne, er det tilsynets vurdering, at alle leverandørerne i meget høj grad lever op til indikatorerne for temaet. Hos alle leverandører redegør ledelsen for indsatsen vedrørende skærpet hygiejne under COVID-19 samt den understøttende praksis og oplæring på området. Medarbejderne er opmærksomme på at orientere sig i VAR (som er en procedure- og vidensbase for sundhedsprofessionelle, hvor alle opdaterede sundhedsfaglige og lokale procedurer er samlet), ligesom de kan søge sparring hos kollegaer herunder sygeplejersker og ledelse. De kan desuden redegøre for relevant brug af dokumentation, korrekt brug af værnemidler samt håndhygiejne som en del af forebyggelsesprocessen i forhold til smittespredning.

Tilsynet har givet flere anbefalinger, som hovedsagelig drejer sig om dokumentation. Tilsynet skriver, at de anerkender leverandørernes målrettede indsats med den fortløbende opkvalificeringsproces af dokumentationen og vurderer samtidig, at der fortsat er udviklings- og opmærksomhedspunkter. Kvaliteten af dokumentationen i besøgsplanerne, som til dagligt anvendes af medarbejderne for at understøtte de daglige indsatser, varierer fra leverandør til leverandør. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at dokumentationen i alle tilfælde afspejler borgerens mestringsevner og ressourcer, og at den samlede dokumentation i alle tilfælde hænger sammen og er opdateret. Besøgsplaner bør være fyldestgørende og handlevejledende beskrevet i forhold til borgerens konkrete behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynet anbefaler desuden, at helbredstilstande konsekvent udfyldes hos alle borgere.

I forhold til de anbefalinger, som tilsynet har givet, så arbejder de respektive teams videre med disse lokalt.

I det følgende beskrives tilsynet af de private leverandører som omfatter Thisted Rengøring, Thagaard Rengøring, Rengøringsfirmaet Thy, E&F Rengøring, Nordthy Hjemmeservice og HH Totalrengøring I/S.

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandørerne af rengøring og praktisk hjælp er særdeles velfungerende, og at leverandørerne i meget tilfredsstillende grad lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau. Det er tilsynets vurdering, at ydelserne tilrettelægges hensigtsmæssigt og fleksibelt ud fra de gældende rammer og vilkår. Medarbejderne er engagerede og borgerne oplever høj kvalitet i de leverede ydelser. Den faglige kvalitet i ydelserne er høj, og medarbejderne leverer hjælpen med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang med henblik på at understøtte borgernes egenomsorg og generelle mestring i hverdagen.

Tilsynet giver én leverandør en enkelt anbefaling vedrørende den praktiske støtte, herunder leverandørens fokus på at levere hjælpen med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets anbefaling, at leder taler med medarbejderne om værdien af at arbejde med et rehabiliterende sigte, og hvordan dette kan gøres i praksis, jf. Serviceloven § 83, stk. 2 og 4.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151c

Sundhedsloven § 213, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Ældre-/Seniorrådet til orientering den 20. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

59. Orientering om tilsyn på plejecentrene i 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn på plejecentrene i Thisted Kommune i 2020.

Redegørelse

I løbet af 2020 blev der foretaget 3 typer af tilsyn på plejecentrene i Thisted Kommune:

 • Det uanmeldte kommunale tilsyn
 • Det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Socialt- og plejefaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Ældretilsynet)

I det følgende redegøres for de respektive tilsyn.

Det uanmeldte kommunale tilsyn:

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151, stk. 2 pligt til at foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem, inklusiv friplejehjem.

I 2020 blev tilsynene udført af firmaet BDO, som efterfølgende har udarbejdet en samlet årsberetning vedrørende tilsynene på plejecentrene.

Formålet med tilsynene er:

 • At myndighederne kan sikre sig, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde med fokus på personlig pleje, praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning.
 • At tilsynene skaber mulighed for læring og fremadrettet udvikling.
 • At der føres tilsyn med en række aspekter vedr. fysiske ressourcer, organisation og trivsel.

I 2020 var hygiejne et særskilt tema for tilsynet.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at plejecentrene samlet set er meget velfungerende og lever op til kommunens kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området. Alle plejecentre arbejder målrettet med kerneopgaven og kommunens aktuelle udviklingsområder.

Pleje, omsorg og praktisk støtte leveres generelt med en god faglig kvalitet. De faglige indsatser udføres med afsæt i en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende tilgang, som understøtter den enkelte borgers aktuelle ressourcer og behov bedst muligt.

Tilsynet vurderer, at de nødvendige faglige kompetencer i forhold til målgrupperne er til stede og der er mulighed for faglig sparring såvel internt som eksternt med ressourcepersoner i relation til kerneopgaven.

Årets tema: Hygiejne

I forhold til årets tema, som i 2020 var hygiejne, er det tilsynets vurdering at ledelse og medarbejdere på samtlige plejecentre arbejder målrettet og systematisk med indsatser vedrørende implementering af skærpet hygiejne under COVID-19, og den understøttende praksis og sikring af medarbejdernes kendskab til gældende aktuelle retningslinjer, hvilket tilsynet har kunne observere ved flere lejligheder.

Det er tilsynets vurdering, at plejecentrene generelt er godt på vej i forhold til dokumentation, men endnu ikke i mål i forhold til at sikre en konsekvent sammenhængende og fyldestgørende dokumentation i relation til den enkelte borgers aktuelle helhedssituation. Det er således tilsynets anbefaling, at plejecentrene fortsat arbejder systematisk og målrettet på at kvalificere dokumentationen i Cura.

Året har været præget af COVID-19 og det har fyldt meget for alle plejecentrene. Hverdagslivet har således været påvirket af gældende restriktioner og fælles aktiviteter har i varierende grad været aflyst eller afholdt i mindre forsamlinger. Besøgsrestriktioner har desuden givet anledning til stort afsavn hos flere borgere og pårørende, og enkelte centre har i perioder været ramt af smitteudbrud. Ledelse og medarbejdere på flere centre melder samtidig om en positiv afledt effekt af besøgsforbud, hvor borgerrelationer er styrket, og hvor der har været mere tid til nærvær og en-til-en aktivitet med borgerne. En del demente borgere har endvidere profiteret af en mere rolig hverdag uden for mange stimuli.

Det risikobaserede tilsyn:

I 2020 lavede styrelsen for Patientsikkerhed ét risikobaseret tilsyn på Dragsbækcenteret, Bakkely den 21. januar 2020.

I det risikobaserede tilsyn fokuseres der på sundhedslovsydelser, hvor der ses på en række målepunkter i udvalgte stikprøver.

Målepunkterne er:

 • Behandlingsstedets organisering
 • Journalføring
 • Delegation
 • Faglige fokusområder
 • Medicinhåndtering
 • Patienters retstilling
 • Hygiejne
 • Øvrige fund

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget på Dragsbækcenteret var: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Dette betyder at alle målepunkter var opfyldt og tilsynet skriver endvidere, at plejecentret fremstår som sundhedsfagligt velorganiseret med en høj grad af systematik.

Social- og plejefaglige tilsyn (Ældretilsynet):

I 2020 lavede styrelsen for Patientsikkerhed ét Ældretilsyn på Klitrosen den 7. september 2020.

Formålet med Ældretilsynet, som udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed, er at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet af den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter Servicelovens §§ 83 - 87, som handler om:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice
 • Rehabiliteringsforløb
 • Aflastning, afløsning og midlertidige ophold
 • Socialpædagogisk bistand
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
 • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
 • Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
 • Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget på Klitrosen var: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Dette betyder, at alle målepunkter var opfyldt. Derudover skriver tilsynet, at plejeenheden, som en specialiseret enhed, systematisk havde implementeret relevante faglige metoder til sikring af understøttelse af hjælp, omsorg og pleje til borgerne og deres særlige behov. Herunder også en systematisk praksis der understøttede arbejdet med at forebygge magtanvendelse i hjælp, pleje og omsorg til den enkelte borger.

Det blev vægtet højt, at både borgere og pårørende gav udtryk for at opleve, at der blev fulgt op på relevante ændringer og forespørgsler vedrørende borgernes ønsker og behov.

Plejeenheden kunne redegøre for en systematisk understøttelse af træningselementer i praksis, ligesom der var fyldestgørende og opdateret dokumentation i forhold til træningselementer hos relevante borgere.

Tilsynsrapporterne fra alle typer tilsyn er offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151, stk. 2

Sundhedsloven § 213, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Ældre-/seniorrådet - orientering - den 20. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

60. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 28. februar 2021

Udskriv

Sagstema

Status på ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 28. februar 2021.

Redegørelse

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantien:

Ingen borgere på venteliste.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede-/misbrugs- og psykiatripladser: 5 borgere har i gennemsnit ventet 26 dage.

Somatiske pladser: 1 borger har ventet 40 dage.

Friplejehjemmet: Ingen borgere på venteliste.

Ledige plejeboliger:

1 ledig somatisk bolig på Dragsbækcentret

2 ledige somatiske boliger på Fyrglimt.

1 ledig somatisk bolig på Solgården

1 ledig skærmet bolig på Fjordglimt

1 ledig skærmet bolig på Sct. Thøgersgård

Ældreboliger: 7 borgere på venteliste, alle til Dragsbækparken.

Ledige ældreboliger: 10 ældreboliger med anvisningsret.

Definitionen af ledige boliger er boliger, hvor Thisted Kommune har huslejeudgiften.

Plejeboliggarantien:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder ikke for ældre, der har valgt en bestemt plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne om frit valg af ældreboliger. Disse borgere kommer i stedet på en specifik venteliste til det ønskede ældrecenter (Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2).

I praksis betyder dette, at hvis borgeren, som er visiteret til en plejebolig, kun ønsker at bo ét bestemt sted, så kan vedkommende komme til at vente flere måneder, indtil en plejebolig på det ønskede ældrecenter bliver ledig, idet vedkommende ikke er omfattet af garantien. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 58a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1324 af 10.12.2014 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Har borgeren ønsket mere end ét bestemt ældrecenter (eksempelvis 2 konkrete ældrecentre), vil borgeren blive tilbudt en plejebolig inden for de 2 måneder. Det er ikke nødvendigvis en plejebolig på et af de ældrecentre, borgeren har ønsket, men den plejebolig der først bliver ledig. Takker borgeren nej til dette tilbud, vil en ny 2 måneders frist begynde. Hvis borgeren ikke fremsætter ønsker til, hvor plejeboligen skal være beliggende, er borgeren fuldt ud omfattet af plejeboliggarantien og vil få tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ventelisterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

61. Status på madområdet for hjemmeboende borgere

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har udarbejdet et kort status for hvilke ting, der pt. arbejdes med på kostområdet for hjemmeboende borgere. Det er det, der i serviceloven kaldes 'madservice'.

Redegørelse

I Thisted Kommune modtager 276 borgere madservice, enten i form af frostmad fra Åbakkens køkken eller kølemad fra Det Danske Madhus. 151 borgere modtager mad fra Åbakken mens 125 borgere modtager mad fra Det Danske Madhus. Det Danske Madhus er godkendt som leverandør af madservice efter godkendelsesmodellen, som betyder, at leverandøren skal kunne levere madservice ud fra samme kvalitet og til samme pris, som den kommunale leverandør. Borgerne betaler 56 kr. for en hovedret. Denne pris svarer til prisloftet for egenbetaling fastsat i Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2021 efter serviceloven, udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Betaling for mad til hjemmeboende borgere er blevet vendt pr. 1. januar 2021 fra at være forudbetalt til at blive betalt bagud. SSU traf beslutning herom på møde den 6. oktober 2021. Dette er sket problemfrit. Den nye praksis evalueres i efteråret og der tages stilling til om den eventuelt skal udvides til borgere på plejecentrene.

Der arbejdes nu hen imod en selvbetjeningsløsning til madbestilling. Der arbejdes i samarbejde med leverandøren Dafolo og Center for IT på en selvbetjeningsløsning til madbestilling. Fase 1 af løsningen omfatter start, pause og stop af madservice til hjemmeboende borgere og den første demo-version er blevet præsenteret. Når der er en velfungerende demo, foreslås den afprøvet Ældre-/Seniorrådet og eventuelt SSU inden ibrugtagning.

Fase 2 af arbejdet, som omfatter valg og bestilling af retter, er i øjeblikket fastsat til at starte i efteråret 2021.

Kontrakten med Det Danske Madhus er blevet revideret og er klar til underskrift. De nye kostformer, som blev godkendt på SSUs møde den 11. august 2020, er inkluderet i den nye kontrakt.

Der arbejdes ligeledes med at se på, om den nuværende prisberegning for pris for mad til hjemmeboende, er dækkende. På nuværende tidspunkt koster produktionen af mad til hjemmeboende borgere mere end det beløb, som er udgøres af prisloftet. Åbakken har indgået en aftale med konsulentfirmaet BDO omkring en analyse af madproduktionen til hjemmeboende borgere, med henblik på at sikre at prisen beregnes korrekt. Analysen startes i uge 15 og resultatet forventes klart inden sommerferien. Analysen skal sikre gennemskuelighed i beregningen af pris både nu og fremover.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

62. Referat fra Handicaprådets møde den 25. marts 2021

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 25. marts 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

63. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 23. marts 2021

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 23. marts 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

64. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen