CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

16. mar 2021

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

36. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at punkt nr. 42 udgår af dagsordenen og kommer tilbage som en godkendelsessag.

Til toppen

37. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Orienteret.

Til toppen

38. Bostedet Dragskilde - Sammenlægning af bostøttekorps

Udskriv

Sagstema

Sammenlægning af bostøttekorps.

Redegørelse

Bostedet Dragskilde har et bostøttetilbud tiltænkt borgere, der er fraflyttet Dragskilde eller venter på at flytte på Dragskilde. Tilbuddet er normeret til 5 borgere, men der er pt. ingen borgere i tilbuddet.

Analysen der blev gennemført i foråret 2020 af PwC anbefalede at samle bostøttetilbuddene i færre enheder. Det foreslås derfor, at Dragskildes bostøttetilbud nedlægges og at bostøtten til disse målgrupper i stedet varetages af Team Vestertorv, der har kompetencerne til at give bostøtte til sådanne målgrupper.

Retsgrundlag

Servicelovens §85.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at lønbudgettet på kr. 179.903 i 2021 og budget til øvrige driftsudgifter på 8.183 kr. flyttes fra Dragskilde Ekstern til Team Vestertorv, og at budgetflytningen er varig. I alt drejer det sig om 188.086 kr.

Budgettilførslen til Team Vestertorv gør det muligt at Team Vestertorv overtager en bostøtteopgave, der pt. varetages af ekstern aktør og vil derfor indebære en besparelse på §85. Der skal opnås en besparelse på 1 mio. i budgettet i 2021 på §85, jf. budgetvedtagelsen og dette vil være et bidrag hertil.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Der vil evt. kunne være personalemæssige konsekvenser afhængig af den resterende opgavemængde på Dragskilde.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Område-MED Social - høring - den 9. februar (Lokal-MED på Dragskilde og på Team Vestertorv herforinden)

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Dragskilde Ekstern nedlægges og at bostøtten derefter varetages af Team Vestertorv gældende fra 1. april 2021.
 3. Der foretages budgetomplacering på kr. 188.086 kr. fra Dragskilde Ekstern til Team Vestertorv i 2021 løn- og prisprisniveau gældende fra 2021.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 26:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2-3. Indstilles godkendt.

Beslutning fra Område-MED Social, 9. februar 2021, pkt. 6:

Område-MED Social mener, at det fint kan fungere, da opgaven kan løses på udmærket vis af Team Vestertorv.

Fraværende i Område-MED Social - den 9. februar 2021:

Inge Lise Andersen, Mariane Leegaard, Linda Langballe Jensen.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Til toppen

39. Anlægsregnskab - Læge- og Sygeplejeklinik Trye

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for læge- og sygeplejeklinikken på Trye i Frøstrup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 26. februar 2019 5,2 mio. kr. til etableringen af en læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye i Frøstrup. Indeholdt i projektet var et tilskud på 3,9 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Egenfinansieringen var dermed på 1,3 mio. kr.

Den 28. maj 2019 blev Kommunalbestyrelsen forelagt en status på projektet. Heraf fremgik det, at licitationsresultatet var lavere end forventet.

Kommunalbestyrelsen godkendte Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling om, at bruge de overskydende midler på ca. 600.000 kr. til nye kontorfaciliteter på Tryes plejeafsnit.

Anlægsudgiftsbevillingen er efterfølgende reduceret/nedsat med 500.000 kr., som er anvendt til nedbringelse af lånet i ældreboligerne på Trye, idet der er tilbagekøbt boligfællesarealer, som er ændret til servicearealer.

Derudover har Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje ydet et skud på 95.000 kr. til etableringen af det nye kontor.

Bygningsarbejdet er nu afsluttet. Der er vedlagt bilag til sagen med billeder af de nye faciliteter og plantegninger.

Anlægsregnskab for XA-898 - Læge/sygeplejeklinik og nyt kontor på Trye:

Merforbruget på 65.421 kr. begrundes med, at der tidligt i projektet blev brugt en del af beløbet til uforudsete udgifter, da det blev nødvendigt at hugge gulve op for at lave et godt isoleret terrændæk. Herudover kom der i løbet af projektet ekstraudgifter til bl.a. ekstra skabe, ekstra stikkontakter og skærme, som blev vurderet nødvendige ift. den daglige brug af klinikken.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

40. Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021

Udskriv

Sagstema

Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanudvalget i Nordjylland godkendte den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

Der indstilles til, at Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune godkender Praksisplanen for almen praksis 2021.

Redegørelse

Praksisplanudvalget i Nordjylland består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland. Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen. Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor. Det drejer sig bl.a. om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, der stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye teknologiske muligheder. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

Planen har været i høring hos bl.a. de nordjyske kommuner og til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen. Praksisplanen var i høring i Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet i Thisted Kommune i august 2020. Efter høringen godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget Thisted Kommunes høringssvar primo september, hvorefter høringssvaret blev afgivet til Praksisplanudvalget.

Efter denne høringsproces godkendte Praksisplanudvalget den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

Praksisplanens vision og særlige målgrupper

Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen særlig fokus på samme målgrupper som Sundhedsaftalen:

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Borgere med psykisk sygdom
 • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Praksisplanens 5 pejlemærker

Praksisplanen indeholder 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger:

 1. Styrke nære relationer: Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket behandles bl.a. opgaveoverdragelse, kommunalt-lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i almen praksis.
 2. Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.
 3. Udvikle og fastholde den faglige kvalitet: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).
 4. Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren: Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale løsninger for at fremme tilgængeligheden.
 5. Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen: Pejlemærket beskriver, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af regionen i lægedækningsområder samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

Som en del af praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige lægedækningsstruktur i den enkelte kommune. Derudover indeholder praksisplanen en model for styring af kapaciteten i almen praksis i Nordjylland. Modellen er godkendt i regionen ultimo januar og er trådt i kraft, men den indgår i planen som bilag. Modellen indebærer bl.a., at Praksisplanudvalget, med bemærkninger fra kommunerne, hvert kvartal tager stilling til behovet for lægekapacitet i de enkelte lægedækningsområder. Vurderingen sker ud fra to hovedparametre (patienter pr. kapacitet og praksis med åben/lukket for tilgang) samt ved behov en række supplerende parametre.

Den videre proces

Efter godkendelse af planen hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland, træder planen i kraft snarest muligt derefter. I løbet af planperioden vil der som beskrevet i planen blive arbejdet med konkretisering, implementering og opfølgning på planens målsætninger; dette vil bl.a. indebære politiske dialogmøder med kommunale politikere fra de enkelte kommuner.

Retsgrundlag

Lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsens vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. marts 2021

Handicaprådet - orientering - den 25. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Praksisplanen for almenpraksis 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

41. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Inventar og udstyr til Sundhedshuset i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af inventar og udstyr til kommunale lokaler i Hanstholm Sundhedshus.

Redegørelse

Thisted Kommune har den 25. juni 2019 besluttet at foretage en renovering af det gamle rådhus i Hanstholm, således at bygningen kan bruges til et nyt sundhedshus.

Der er givet en anlægsudgiftsbevilling på 14,720 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 11,720 mio. kr., som er et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Thisted Kommunes medfinansiering udgør herefter 3,0 mio. kr.

Inventar og udstyr til de kommunale lokaler var oprindeligt indeholdt i budgettet for renoveringen og etableringen af det nye sundhedshus. Men som følge af at licitationsresultat var højere end forventet, er det ikke muligt at finansiere inventar og udstyr af den oprindelige anlægsudgiftsbevilling.

Udgiften udgør 550.000 kr. og ved indkøb af nyt, tidssvarende inventar og udstyr til de kommunale faciliteter i Sundhedshuset, vil det fysiske arbejdsmiljø blive tilgodeset på området.

Udgiften på 550.000 kr. søges finansieret med 500.000 kr. af den afsatte pulje på investeringsoversigten i budget 2021 til Fysisk arbejdsmiljø - Social og Sundhedsudvalget og med et ubrugt restbeløb på den allerede givne anlægsbevilling til Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

En liste over inventar og udstyr findes i vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nyt inventar og udstyr til Hanstholm Sundhedshus udgør 550.000 kr.

I budget 2021-2024 er der for på investeringsoversigten for 2021 afsat 1,5 mio. (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU.

På XA-950Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business er der et uforbrugt restbeløb på 50.000 kr.

Udgiften søges således finansieret med 500.000 kr. fra XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU og med en omdisponering af restbeløbet på 50.000 kr. fra den allerede givne anlægsudgiftsbevilling XA-950Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 50.000 kr. idet det uforbrugte restbeløb er en overførsel fra 2020 til 2021 og derfor ikke er medregnet i den oprindelige anlægsramme for 2021.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Det forudsættes, at Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021 godkender overførsel af uforbrugte anlægsudgiftsbeløb fra 2020 til 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-950 Sundhedshus i Hanstholm til inventar og udstyr finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU med 500.000 kr. og med en omdisponering på 50.000 kr. fra XA-950 Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 79:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

42. Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 2021-2023

Udskriv

Sagstema

Orientering om opdateret Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 2021-2023.

Redegørelse

Rusmiddelcentret har opdateret den gældende og lovbestemte Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug. Det vedhæftede bilag viser den opdaterede version, hvori ændringer er markeret med rød.

De røde markeringer omhandler udelukkende administrative ændringer som eks. opdateringer af demografiske tal på s. 3 og organisatoriske forandringer på s. 10 samt opdateringer af arbejdsmetoder, fremgangsmåder og værdigrundlag på s. 9 og 11.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager den opdaterede Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug for 2021-2023 til efterretning.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Til toppen

43. Orientering om eksternt tilsyn fra Socialtilsyn Nord 2019-2020

Udskriv

Sagstema

Opsamling på eksterne tilsyn fra Socialtilsyn Nord fra 2019 samt årlig orientering om tilsyn i 2020.

Redegørelse

Opsamling på tilsynsbesøg i 2019

Forvaltningen orienterer om syv tilsynsbesøg fra 2019, hvoraf to af disse - Mågevej og Dragskilde - var en del af forvaltningens sidste orientering om eksterne tilsyn på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2020.

Mågevej og Dragskilde blev anmodet om en redegørelse, hvilket Socialtilsyn Nord efterfølgende har tilkendegivet var tilstrækkeligt og fyldestgørende. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag til sagen, og der er vedlagt et bilag med et samlet overblik over tilsynsrapporterne.

Herudover orienterer forvaltningen om fem tilsynsbesøg i 2019 hos henholdsvis Søskrænten, Højtoftevej 50, Nørbygård (bosted og alkoholbehandlingscenter) og Kumlhøj, som ikke havde modtaget tilsynsrapporten inden sidste orientering til Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020. De enkelte tilsynsrapporter er vedlagt som bilag samt angivet i bilaget med det samlede overblik over tilsynsrapporterne.

Som et kort oprids kan det angives, at der ikke var anledning til yderligere bemærkninger hos Nørbygård, mens der blev varslet påbud over for Søskrænten, Højtoftevej 50 og Kumlhøj. Alle tre tilbud formåede dog at opfylde kravene i høringsperioden, og det enkelte påbud bortfaldt derfor.

Årlig orientering om tilsyn i 2020

17 tilbud fik tilsynsbesøg i 2020, da de er underlagt eksternt tilsyn fra Socialtilsyn Nord - Nørbygårds bosted og alkoholbehandlingscenter er begge talt med og gælder dermed for to i denne opgørelse. Som det fremgår af bilaget med overblikket over tilsynsrapporterne, blev 16 af de 17 tilbud vurderet til at have den fornødne kvalitet, mens det sidste tilbud, Bjergbo, har indsendt tilfredsstillende information herpå. Tilbuddene arbejder fremover målrettet videre med de udviklingspunkter, som påpeges i de enkelte tilsynsrapporter.

De enkelte tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Serviceloven og Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Handicaprådet den 25. marts 2021

Udsatterådet den 27. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

44. Orientering om venteliste og prognose for tilgang, socialområdet

Udskriv

Sagstema

Som led i arbejdet med at tilvejebringe ledelsesinformation på socialområdet orienteres Social- og Sundhedsudvalget om status på venteliste samt prognose for tilgang 2021-2023.

Redegørelse

Konsulentvirksomheden PwC udarbejdede i første halvår af 2020 en analyse af social- og sundhedsområdet i Thisted Kommune med anbefalinger for faglig og økonomisk bæredygtighed.

Analysen pegede bl.a. på, at der er behov for bedre styringsinformation. På baggrund af dette godkendte Social- og Sundhedsudvalget den 20. oktober 2020, at der skal tilvejebringes et ledelsesinformationsværktøj, så ledelsen har overskuelig information på området.

Som led i forvaltningens arbejde med dette, orienterede forvaltningen i januar udvalget om status på venteliste.

Siden da har forvaltningen arbejdet videre med tilvejebringelse af ledelsesinformation, og orienterer hermed social- og sundhedsudvalget om både venteliste og prognose for tilgangen til socialområdet i 2021-2023.

Arbejdet med værktøjet vil løbende blive videreudviklet, således at endnu flere relevante data kan tilgå både den politiske- og administrative ledelse.

Venteliste

Ventelisten er en opgørelse over borgere, der er visiteret til en plads uden endnu at have fået en plads.

Ved seneste status på ventelisten, som udvalget fik i januar, var det ønske om, at de borgere, der har takket nej til et tilbud, også fremgår af ventelisten. Da der ikke tidligere har været praksis for at registrere disse borgere på ventelisten, forelægger der endnu ingen tal herfor. Forvaltningen forventer imidlertid at kunne præsentere tal for dette ved næste status, idet der arbejdes på implementering af et bolig-plads-modul i journalsystemet Cura, der skal digitalisere processen omkring ventelisten, der i dag dannes manuelt og igennem flere led.

Indtil da har forvaltningen, i bilag, samlet et udpluk af de sager, som kan huskes i afdelingen.

Opgjort februar 2021 var der ialt 18 på venteliste indenfor socialområdet.

De 18 fordeler sig på følgende måde:

Som det fremgår af ovenstående, er ventelisten størst indenfor voksenhandicapområdet, hvor der samlet set er 10 på venteliste - én til et botilbud uden døgndækning og ni til botilbud med døgn.

Fem af de ni er til Drengshøj, mens de resterende fire er på venteliste til Botræningen. Derudover er der to på venteliste til et botilbud med døgndækning indenfor psykiatrien, to på venteliste til aflastning indenfor børneområdet og fire på venteliste til Kumlhøjs børnehave.

Nedenstående graf viser udviklingen i ventelisten siden seneste orientering i januar:

Ventelisten på handicapområdet er således faldet med 5 siden seneste orientering, idet én har fået plads på Auktionsvej, én på Søskrænten, én på Grønningen og to på Enggården (borgere der falder ind under både handicap- og psykiatri).

Ventelisten på psykiatri er stabil. Det samme gælder børneområdet, idet stigningen her skyldes, at børnehaven ikke tidligere har indgået i optællingen.

Generelt for ventelisten gælder det dog, at den er udtryk for et øjebliksbillede og kan være behæftet med usikkerhed, idet ventelisten bliver dannet manuelt og igennem flere led på baggrund af visitations- og matchingsmøder, som afholdes hver 14. dag, og hvor der hver gang kan være 10-12 sager på. Der er således et stort flow, som grundet den manuelle proces, ikke afspejles øjeblikkeligt i ventelisten. Forvaltningen forventer imidlertid at kunne elimere potentielle fejlkilder, idet processen bliver digitaliseret i CURA.

Prognose for tilgang til socialområdet

Nedenfor ses en graf for tilgangen til socialområdet i 2021-2023 opdelt på hhv. voksenhandicap og psykiatri. Tilgangen er udtryk for, hvilke borgere der forventes at tilgå voksenområdet fra socialområdets eget børneområde samt fra Børn- og Familieområdet. Med på listen er således borgere, der bliver 18 år i hhv. 2021, 2022 og 2023, og hvor der fortsat vurderes at være et støttebehov efter det fyldte 18 år. Støttebehovet er det behov, de forventes at have efter det fyldte 18. år.

Som det ses af nedenstående graf forventes en samlet tilgang til socialområdets voksenområde på 23 borgere. Selvom der ikke tidligere har været datapraksis på dette område, oplyser myndighed, at der erfaringsmæssigt er tale om en stor årgang, hvilket bevirker et pres på bodelen, hvor ventelisten i forvejen er størst.

I 2021 forventes tilgangen til socialområdets voksenområde at være størst indenfor psykiatri/misbrug. Således forventes en tilgang på 18 indenfor psykiatri/misbrug og fem indenfor handicapområdet.

Forskellen mellem de to områder udjævnes dog af den før gennemgåede venteliste, hvor 10 er på venteliste til handicapområdet.

Ved en sammenlægning af venteliste og prognose i 2021 forventes således en tilgang til voksenhandicapområdet på 15 mod 20 indenfor psykiatri/misbrug.

I 2022 ændrer billedet sig, således at tilgangen forventes at være størst indenfor handicapområdet med 11 mod syv indenfor psykiatri/misbrug. Forventet tilgang i 2022, indenfor psykiatri, er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet der først ved den unges fyldte 17 ½ år træffes afgørelse om, om der skal iværksættes efterværn.

I 2023 ses et fald i forventet tilgang indenfor begge områder, men dette skyldes formentligt, at ung til voksen-sager fra Børn- og Familieafdelingen i 2023 endnu ikke er registrerede. Forvaltningen har dog rettet henvendelse til Børn- og Familieafdelingen omkring dette og muligheden for at lave en prognose, der rækker længere frem.

Af diagrammerne nedenfor ses, hvordan tilgangen fordeler sig mellem de forskellige tilbudsformer indenfor de to hovedområder (handicap og psykiatri):

*§ 76A (Serviceloven) er hjælp efter til unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.


Indenfor handicapområdet forventes således den største tilgang indenfor botilbud med døgndækning. Dette gælder for alle årene 2021-2023. Sammenholdt med ventelisten, der også er størst indenfor botilbud med døgn, forventes presset således at blive størst på botilbud med døgn.

På psykiatriområdet forventes tilgangen i 2021 at være størst indenfor bostøtte og i 2022-2023 indenfor botilbud med døgndækning.

Udover ovenstående vil der være en forventet tilgang på ca. 100 borgere via visitationen. Det er borgere, der visiteres ind fra sygehus, regionspsykiatrien, samarbejdspartnere i kommunen, politi, tilflyttere, borgere der selv henvender sig osv.

Hovedparten af de borgere, der kommer via visitationen, er borgere til psykiatrien, og som vil have behov for hovedsaligt bostøtte, rehabilitering og botilbud.

Borgere, der tilgår voksen-handicapområdet, er typisk kendt i afdelingen fra børneområdet, og er oftest også de mest omkostningstunge borgere, hvis de skal boligplaceres udenfor kommunen.

Opsamling

Selvom der ikke tidligere har været en systematisk datapraksis på området for venteliste og prognose, som kan udgøre et sammenligningsgrundlag for de ovenfor præsenterede tal, oplyser myndighed, at de oplyste tal for venteliste og prognose er udtryk en gradvis stigning i tilgangen til området over de senere år, hvorved tallene efterhånden repræsenterer en normaltilstand.

Det er især indenfor udviklingsforstyrrelser og borgere med behov for et massivt tilbud på handicapområdet, at der forventes en mangel på tilbud.

Dette flugter med de nationale tendenser, som Rambøll er i færd med at afdække for Thisted Kommune ifm. helhedsplanen. Således fremgår det af de foreløbige resultater, at "det samlede antal modtagere af sociale indsatser har været gradvist stigende i en årrække. [...] Både når det gælder voksne med handicap [og] borgere med kognitive funktionsnedsættelser – indenfor autismespektret og udviklingsforstyrrelser i form af ADHD, ADD mv.”

Forvaltningen vurderer således, at venteliste- og prognosetallene er udtryk for en udfordring, der bør håndteres ifm. helhedsplanen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Område-MED Social den 18. marts 2021

Handicaprådet den 25. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

45. Internt tilsyn i Socialafdelingen 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultatet af det interne tilsyn i Socialafdelingen i 2020.

Redegørelse

Socialafdelingen udfører interne tilsyn på afdelingens kommunale tilbud, som ikke er under eksternt tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Det interne tilsyn udvælger hvert år 2 fokuspunkter, som i 2020 var dokumentation og borgerinddragelse. I starten af 2020 implementerede Socialafdelingen et nyt dokumentationssystem, CURA, som derfor har været fokus for årets interne tilsyn.

Tilsynsbesøgene blev udført af 2 medarbejdere fra Socialafdelingen og indebar interviews med ledere, medarbejdere og brugere. Herudover var der rundvisning på fysiske arealer i det omfang, det var muligt grundet corona.

Tilsynsbesøget tager udgangspunkt i samme emner og anvender samme score, som Socialtilsyn Nord anvender i forbindelse med de eksterne tilsyn. Scoren går fra 1-5, og emnerne er;

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metode og resultater

- Sundhed og trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

Det nedenstående billede viser gennemsnittet af tilbuddenes score ud for de enkelte emner.

I de vedhæftede tilsynsrapporter er der givet samlet set 15 anbefalinger, hvor 8 af disse omhandler dokumentation, som er ét af de to årstemaer. Tilbuddene skal efter tilsynsbesøgene arbejde videre med de angivne anbefalinger. Bemærkninger og anbefalinger følges op på under de interne tilsyn i 2021.

Herudover kan det fremhæves, at tilbuddene generelt har en høj faglighed og et udviklingsorienteret fokus. Tilbuddene har engagerede medarbejdere, som har en anerkendende tilgang over for borgerne.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Handicaprådet den 25. marts 2021

Udsatterådet den 27. april 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

46. Referat fra Handicaprådets møde den 28. januar og 25. februar 2021

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 28. januar og 25. februar 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

47. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 23. februar 2021

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 23. februar 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

48. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen