CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

02. feb 2021

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

22. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

23. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

24. Etablering af en ekstra aflastningsweekend på Søskrænten

Udskriv

Sagstema

Etablering af en ekstra aflastningsweekend med 4 pladser under Servicelovens § 84.

Redegørelse

Jfr. Servicelovens § 84 skal en kommune tilbyde afløsning eller aflastning til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I Thisted Kommune tilbydes aflastning én weekend om måneden samt 5 dages aflastning i sommerferien. Der er på nuværende tidspunkt 9 borgere tilknyttet Søskræntens aflastning fordelt på 2 weekender; 4 voksne borgere i én weekend og 5 unge over 18 år i en anden weekend.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at supplere de nuværende aflastningspladser på Søskrænten med en ekstra månedlig aflastningsweekend med 4 pladser til unge over 18 år. Der er i øjeblikket 4 borgere på venteliste, hvoraf den ene har stået på listen i 2 år.

De nuværende aflastningspladser i weekenden på Søskrænten for unge over 18 år omfatter en 5 dages aflastning i sommerferien. Forvaltningen indstiller, at de nuværende aflastningspladser såvel som de ekstra 4 aflastningspladser fremover tilbydes 7 dages sommerferie.

En ekstra weekendaflastning og udvidelse af sommerferieaflastningen imødekommer forvaltningens fokus på borgernes livskvalitet samt understøtter muligheden for, at borgerne kan fastholde et godt hverdagsliv med mindst mulig indgribende indsatser.

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, kan aflastningen opstartes i marts måned 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

En ekstra aflastningsweekend om måneden giver en årlig udgift på 230.500 kr., mens en ekstra sommerferieaflastning inkl. ændringen af sommerferieaflastningen på de nuværende aflastningspladser giver en årlig udgift på 70.650 kr.Det giver en samlet årlig udgift på 301.150 kr.

I 2021 opstartes tilbuddet i marts måned, hvilket betyder, at der i 2021 tilbydes 9 aflastningsweekender mod 11 aflastningsweekender på et helt år. Udgiften for aflastningsweekenden i 2021 bliver derfor kun 188.600 kr. Hertil lægges udgiften for sommerferieaflastning på 70.650 kr. Den samlede udgift i 2021 bliver således 259.250 kr. Fra 2022 er der fuld årseffekt, hvorfor den årlige udgift er 301.150 kr. målt i 2021-priser.

Den øgede udgift finansieres gennem lov- og cirkulæremidler givet til "unge om natten", hvor det årlige budget fra 2021 er på 459.360 kr. målt i 2021-priser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der etableres en ekstra månedlig weekendaflastning for unge over 18 år med 4 pladser med tilhørende sommerferieaflastning på 7 dage. Aflastningen opstartes fra og med marts måned 2021.
 2. Sommerferieaflastningen i den nuværende aflastning for unge over 18 år øges fra 5 til 7 dage.
 3. Der foretages budgetomplacering fra "unge om natten" til Søskrænten gældende fra 2021 som beskrevet i afsnittet om Økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt. Udvalget ønsker en status på serviceniveau i udvalgte andre nordjyske kommuner på kommende udvalgsmøde.

Til toppen

25. Handleplan for Socialområdet: Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på det videre arbejde med handleplanen for forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget fik på udvalgsmødet den 20. oktober 2020 fremlagt den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet; herunder en handleplan for kørsel til specialbørnehaven Kumlhøj. Handleplanen indebærer en årlig besparelse på 300.000 kr. gennem 200.000 kr. i opnået statsrefusion på 50 % af udgiften samt 100.000 kr. i forøget forældrebetaling.

Udgifterne for kørsel til specialbørnehave skal bevilliges efter Servicelovens § 41 for at kunne opnå statsrefusion. Kørselsudgifterne afholdes på nuværende tidspunkt som almindelig institutionskørsel og konteres på Kumlhøj, og herfra er ikke muligt at bevillige kørslen efter Servicelovens § 41. Kørselsbudgettet flyttes derfor til social service børn. I forbindelse med budget 2021 er 300.000 kr. ud af det samlede kørselsbudget på 400.000 kr. allerede flyttet.

Processen med forældrebetalingen igangsættes efter flytningen af budgettet og kommer på et senere møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

For at realisere den forventede besparelse, er følgende årlige budgetændringer gældende fra 2021 nødvendige:

1. Forøgelse af udgiftsbudgettet på kontoen på social service børn på 400.000 kr., hvor udgifter til kørsel fremover skal afholdes.

2. Reduktion af udgiftsbudget på Kumlhøj på 100.000 kr. hvor udgifter til kørsel hidtil har været afholdt.

3. Forøgelse af indtægtsbudgettet på konto for refusion på social service børn med 200.000 kr.

4. Forældrebetaling: Forøgelse af indtægtsbudget på Kumlhøj på konto til forældrebetaling med 100.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetændringerne under Økonomiske konsekvenser godkendes med virkning fra og med 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

26. Bostedet Dragskilde - Sammenlægning af bostøttekorps

Udskriv

Sagstema

Sammenlægning af bostøttekorps.

Redegørelse

Bostedet Dragskilde har et bostøttetilbud tiltænkt borgere, der er fraflyttet Dragskilde eller venter på at flytte på Dragskilde. Tilbuddet er normeret til 5 borgere, men der er pt. ingen borgere i tilbuddet

Analysen der blev gennemført i foråret 2020 af PwC anbefalede at samle bostøttetilbuddene i færre enheder. Det foreslås derfor, at Dragskildes bostøttetilbud nedlægges og at bostøtten til disse målgrupper i stedet varetages af Team Vestertorv, der har kompetencerne til at give bostøtte til sådanne målgrupper.

Retsgrundlag

Servicelovens §85.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at lønbudgettet på kr. 179.903 i 2021 og budget til øvrige driftsudgifter på 8.183 kr. flyttes fra Dragskilde Ekstern til Team Vestertorv, og at budgetflytningen er varig. I alt drejer det sig om 188.086 kr.

Budgettilførslen til Team Vestertorv gør det muligt at Team Vestertorv overtager en bostøtteopgave, der pt. varetages af ekstern aktør og vil derfor indebære en besparelse på §85. Der skal opnås en besparelse på 1 mio. i budgettet i 2021 på §85, jf. budgetvedtagelsen og dette vil være et bidrag hertil.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Der vil evt. kunne være personalemæssige konsekvenser afhængig af den resterende opgavemængde på Dragskilde.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Område-MED Social - høring - den 9. februar (Lokal-MED på Dragskilde og på Team Vestertorv herforinden)

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Dragskilde Ekstern nedlægges og at bostøtten derefter varetages af Team Vestertorv gældende fra 1. april 2021.
 3. Der foretages budgetomplacering på kr. 188.086 kr. fra Dragskilde Ekstern til Team Vestertorv i 2021 løn- og prisprisniveau gældende fra 2021.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2-3. Indstilles godkendt.

Til toppen

27. Valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 for perioden 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ældre-/Seniorrådet har ønsket at drøfte afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 med henblik på at beslutte, hvilken form for valg rådet anbefaler anvendt.

Redegørelse

I henhold til lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 på det sociale område skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd.

I Thisted Kommune hedder det lovpligtige råd Ældre-/Seniorrådet. Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 9 stedfortrædere, der vælges ved direkte valg hvert 4. år, samme år som valg til Kommunalbestyrelsen finder sted. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældre-/Seniorrådet og fastsætter i samarbejde med rådet regler for valgets afholdelse.

Ældre-/Seniorrådet ønsker at gøre en indsats for en øget valgdeltagelse ved valg til Ældre-/Seniorrådet og i den forbindelse også se på valgformen. I andre kommuner har man set en øget valgdeltagelse ved afholdelse af fremmødevalg. I 2017 var den gennemsnitlige stemmeprocent 64,2 % i de kommuner der havde fremmødevalg samtidig med Kommunal- og regionsrådsvalget. I Thisted Kommune var stemmeprocenten i 2017 på 38,64 %.

Det kunne også være et forslag, uanset valgform, at højne informationsindsatsen om Ældre-/Seniorrådets virke og valg til rådet for på den måde at påvirke valgdeltagelsen.

I 2017 blev valget gennemført som en blanding af digital afstemning og brevstemmer. Vælgere tilmeldt digital post fik tilsendt materiale via digital post og stemte digitalt. Vælgere der var fritaget for digital post fik tilsendt materiale (kandidatfolder og stemmeseddel) med almindelig post og kunne stemme pr. brevstemme. Firmaet som leverede løsningen til digitalt valg stod for registrering af stemmerne/optælling af valget.

Den samlede udgift for afholdelse af valg til Ældre- og Seniorrådet i 2017 var ca. 143.000 kr.

Lovgivningen giver ganske vide rammer for, hvordan valg til ældreråd skal afholdes. Det er således muligt at vælge mellem flere forskellige valgformer. Det følger af retssikkerhedsloven og vejledningen, at kommunalbestyrelsen, i samarbejde med ældrerådet beslutter, hvordan valget skal afholdes.

I nedenstående er beskrevet fire forskellige muligheder:

1) Offentligt valgmøde

2) Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

3) Digitalt/brevstemme kombineret med muligheden for at aflevere sin stemme på afstemningssteder til Kommunal- og regionsrådsvalget

4) Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalget og på samme afstemningssteder

1. Offentlige valgmøder

Valghandlingen kan foregå på et møde (evt. flere), hvortil de stemmeberettigede indkaldes og valget af medlemmer af Ældre-/Seniorrådet gennemføres på mødet. Valgmateriale (kandidatfolder) kan f.eks. udsendes digitalt på forhånd suppleret med, at kandidaterne kan præsentere sig for vælgerne på mødet. Der vil være flere forskellige muligheder for, hvordan valghandlingen konkret kan foregå på valgmødet. Lovgivningen giver som sagt vide rammer.

Valg ved offentligt valgmøde anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 70.000 kr.

2. Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

Valgmaterialet (kandidatfolder m.v.) tilsendes digitalt for vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er undtaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne kan brevstemme. Registrering/optælling af stemmer forudsættes foretaget af leverandøren.

Valg efter samme model som i 2017 anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 150.000 kr.

3. Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

Samme fremgangsmåde som ovenfor, men tilført muligheden for at vælgere kan aflevere sin brevstemme på afstemningsstederne til kommunal- og regionsrådsvalget. Selvom der kun vil være tale om, at der opsættes stemmekasser, hvor brevstemmer til ældrerådsvalget kan afleveres, skal reglerne om adskillelse af valgene følges. Dvs. at lokaler og adgangsveje så vidt muligt skal være adskilt. Derfor skal der foretages stort set de samme undersøgelser af afstemningsstederne, planlægning m.v. som ved et fremmødevalg (se nedenstående). Det betyder også, at det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande afstemningsstederne. Det vurderes, at 1-2 tilforordnede pr. afstemningssted i dette scenarie vil være tilstrækkeligt, dvs. i alt 26-52 tilforordnede.

Valg efter samme model som i 2017, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder, anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 300.000 kr. alt efter antallet af tilforordnede.

4. Fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

Forudsætningerne for afholdelse af valg til ældrerådet samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget er beskrevet i følgende vejledninger:

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017


Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget. Herunder; særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget eller på gennemførelsen af valget i øvrigt – og sådan at kommunal- og regionsrådsvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

Konsekvenser ved beslutning om fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021:

Der skal foretages besigtigelse af de 26 afstemningssteder med henblik på at afklare:

 • Er der mulighed for adskilte lokaler? (det forventes at være vanskeligt på visse afstemningssteder, hvor der i forvejen ikke er megen plads)
 • Er der mulighed for særskilte adgangsveje?
 • Tegninger over samtlige lokaler med angivelse af opsætning, hvor kan materiel, skilte m.v. opsættes?

Materiel i form af valgborde, stemmerum og stemmekasser m.v. til 26 afstemningssteder:

 • Behov skal afdækkes, og indkøb foretages (kommunen er ikke i besiddelse af ekstra materiel, som kan dække behovet). Der må påregnes en væsentlig udgift hertil.
 • Der vil være udgifter til personale til opsætning og nedtagning på 26 afstemningssteder.

Tilforordnede:

 • Det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande de 26 afstemningssteder (4 pr. sted = 104 tilforordnede , 5 pr. sted = 130 tilforordnede) + evt. ekstra stemmetællere. Det vurderes, at der minimum skal være 4 tilforordnede pr. afstemningssted for at dække hele valgdagen fra kl. 08.00 til 20.00.
 • Der er i valglovgivningen regler for, hvem der må varetage opgaver vedr. kommunal- og regionsrådsvalg, og de tilforordnede må derfor ikke ”blandes”. For valgstyrere til kommunal- og regionsrådsvalg er det borgerligt ombud, og der er regler for fordeling og udpegning, mens det at være tilforordnet til ældrerådsvalg er på rent frivillig basis. Det kan ikke pålægges partiforeningerne at udpege tilforordnede til ældrerådsvalget. Det kan heller ikke påregnes, at de administrative valgsekretærer på afstemningsstederne kan yde bistand i forbindelse med ældrerådsvalget, da de er fuldt optagede af kommunal- og regionsrådsvalget.
 • Der vil skulle udarbejdes instrukser til de tilforordnede ved ældrerådsvalget, hvor procedurer for valghandlingen beskrives.

Der skal tages stilling til hvor, hvornår og hvem, der tæller stemmerne op. Da der er begrænset plads på afstemningsstederne, vil det forventeligt ikke være muligt at tælle stemmerne op på afstemningsstederne.

Mulighed for at brevstemme forud for valgdagen:

Der er generelt to typer brevstemmer;

1) mulighed for at enhver vælger til at brevstemme forud for valgdagen. Dette vil kræve et større planlægningsarbejde, det bør f.eks. fastlægges hvordan brevstemmer registreres, hvor og hvornår brevstemmeafgivning kan finde sted. Brevstemme til ældrerådsvalget kan ikke uden videre foregå sammen med brevstemmeafgivningen til kommunal- og regionsrådsvalg, f.eks. kan der ikke benyttes det samme system til registrering af brevstemmerne.

2) mulighed for at vælgere, som pga. f.eks. manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet for at stemme på valgdagen, kan brevstemme i hjemmet. Såfremt det ønskes at give disse borgere mulighed for at brevstemme, forudsættes det, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at hente brevstemmer i borgernes hjem. Der er tillige en planlægningsopgave i at identificere de borgere, som ønsker at brevstemme samt den praktiske tilrettelæggelse.

Under alle omstændigheder vil en mulighed for at brevstemme betyde, at brevstemmerne skal registreres, og valglisterne forud for valgdagen skal opdateres, så det er muligt at se, om en vælger allerede har brevstemt, hvis man ønsker at undgå risikoen for dobbeltstemmer.

Valg som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 800.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017

Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Der skal afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år. Der er krav om, at medlemmerne af ældrerådet vælges ved direkte valg, og rådet skal bestå af mindst 5 medlemmer samt evt. et antal suppleanter, som ikke kan overstige antallet af medlemmer. Medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og må således ikke stille op på lister, som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. Personer, som har fast bopæl i kommunen, og som på valgdagen er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare.

Økonomiske konsekvenser

Valgform

Udgifter (estimat)

Offentligt valgmøde

70.000 kr.

Digitalt/brevstemmevalg

150.000 kr.

Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

300.000 kr.

Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

800.000 kr.

Tabel 1: Overslag over udgifterne ved forskellige valgformer.

Udgiften til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet har tidligere været afholdt inden for eget budget. Hvis en model vælges med anslåede udgifter på 800.000 kr., vil det ikke være muligt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 21. april 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Ældre-/Seniorrådet stiller forslag til Social- og Sundhedsudvalget om, hvilken valgform der ønskes for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.
 2. Social- og Sundhedsudvalget indstiller en valgform for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 4:

Ældre-/Seniorrådet stiller sig undrende overfor det omfattende "set-up" beskrevet i sagsfremstillingen og de estimerede udgifter ved fremmødevalget, der anses som høje.

Ældre-/Seniorrådet er fortsat interesseret i et fremmødevalg med henblik på at opnå en høj valgdeltagelse. Inden sagen sendes videre til Social- og Sundhedsudvalget, ønsker Ældre-/Seniorrådet, at der laves en rundspørge blandt andre kommuner med erfaringer med fremmødevalg omkring den praktiske afholdelse og økonomi. Sagen skal forelægges rådet, inden videre politisk behandling.

Sagen genoptages

Der er foretaget en rundspørge blandt fem nordjyske kommuner, som afholder fremmødevalg. En nærmere beskrivelse er vedlagt som bilag.
Derudover er nedenstående oversigt vedlagt, som viser de estimerede udgifter, der vil være i forbindelse med afholdelse af fremmødevalg:

Udgiftsestimat - fremmødevalg

Præmisser: 26 afstemningssteder, 104 tilforordnede, 13.252 vælgere (2017)

Beløb (estimat):

Systemudgifter. Tryk og udsendelse af valgkort, kandidatfolder, valglister samt stemmesedler.

200.000 kr.

Indkøb af stemmebokse, stemmekasser m.v.

300.000 kr.

Udgifter til opsætning på afstemningssteder

80.000 kr.

Diæter til tilforordnede (860 kr. pr. tilforordnet, 2021)

90.000 kr.

Forplejning til tilforordnede (ca. 500 kr. pr. tilforordnet)

55.000 kr.

Optælling (diæter og forplejning + evt. lokaleleje)

20.000 kr.

Annoncer, opstillingsmøder og evt. anden kommunikation

30.000 kr.

Diverse

10.000 kr.

I alt

785.000 kr.

Ældre-/Seniorrådet, 19. maj 2020, pkt. 7:

Punktet blev drøftet. Ældre-/Seniorrådet ønsker at fortsætte drøftelserne og derved udskyde beslutningen, til det bliver muligt at afholde et fysisk møde.

Ældre-/Seniorrådet, 16. juni 2020, pkt. 5:

Drøftelserne fortsættes.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at valget afholdes sammen med kommunal- og regionsrådsvalget, da det forventes at øge interessen og dermed valgdeltagelsen.

Ældre-/Seniorrådet bemærker, at udgifterne til indkøb af materiel er engangsudgifter. Derudover bemærkes det, at der allerede nu er udgifter relateret til afholdelse af et digitalt/brev valg. Ældre-/Seniorrådet kan finde de valgtilforordnede, som er nødvendige til et fremmødevalg.

Et flertal indstiller til, at der afholdes fremmødevalg.

Et mindretal indstiller til, at man fortsætter med digitalt-/brevstemmevalg, bl.a. af økonomiske årsager.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020:

Jens Vestergaard

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 124:

Det indstilles til godkendelse, at Ældre-/seniorrådsvalget i 2021 gennemføres som Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder. Det opfordres til øget synlighed om valget for at stimulere valgdeltagelsen. Der ønskes en evaluering af valgformen efterfølgende.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at udgifterne til enten et offentligt valgmøde (70.000 kr.), digitalt/brevstemmevalg (150.000 kr.) eller digitalt/brevstemmevalg med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder (300.000 kr.) vil kunne findes inden for eget budget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 150:

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 25. august 2020, pkt. 133:

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Sagen genoptages

Redegørelse:

Grundet udfordringer med at få bemandet stemmeurnerne på de fysiske afstemningssteder, har Ældre-/Seniorrådet på deres møde den 20. oktober 2020 besluttet, at de ønsker at afholde et digitalt valg med fysiske stemmesedler til borgere, som ikke er tilmeldt digital post. De fysiske stemmesedler vil kunne sendes med posten.

Høring og sagsgang:

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling:

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at valget udelukkende afholdes som et brevstemme/digitalt valg uden mulighed for stemmeafgivning ved fysisk fremmøde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

28. Høring af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed

Udskriv

Sagstema

Region Nordjylland har den 13. januar 2021 sendt "Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt "Den Præhospitale Virksomhed" i høring blandt relevante parter, herunder de nordjyske kommuner. Det overordnede formål med profilplanen er, at fastlægge klare profiler for de nordjyske hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed - både i dag og hvilken retning de skal udvikle sig i de kommende år. På mødet præsenteres profilplanen særligt med fokus på Thisted Kommune. Efterfølgende drøftes et høringssvar med udgangspunkt i præsentationen.

Redegørelse

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2020, at der skulle udarbejdes profiler og visioner for de nordjyske hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed. Formålet med planen er, ud fra en række visioner og pejlemærker, at understøtte bæredygtig drift og den fortsatte faglige udvikling i den eksisterende decentrale hospitalsstruktur på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats. I efteråret 2020 blev der afholdt en række dialogmøder, hvor politikere fra Nordjyllands kommuner, PLO-Nordjylland samt de forskellige hospitalsledelser fik mulighed for at give input til de lokale profiler. Mødet for Klynge Vest blev afholdt digitalt den 20. oktober. I profilplanen understreges, at regionen har en tydelig ambition om at arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen der hvor borgeren er. Der skal bygges videre på det gode samarbejde, der allerede er etableret i regi af de lokale administrative og politiske klynger.

Selv om borgere fra Thisted Kommune også behandles på andre hospitalsmatrikler end Thisted-matriklen, så vurderer forvaltningen, at det særligt er de somatiske og psykiatriske funktioner, som er placeret i Thisted Kommune, der er relevante ift. drøftelsen af et høringssvar. Derfor vil følgende resume af profilplanen primært tage udgangspunkt i matrikler i Thisted Kommune.

Aalborg Universitetshospital, Thisted

I profilplanen fremgår det, at Aalborg Universitetshospital, Thisted fungerer som et akuthospital, hvor der er særlige geografiske hensyn til opretholdelse af akutte funktioner trods begrænset befolkningsgrundlag. Hospitalet skal indeholde medicinske og kirurgiske hovedfunktioner, herunder ambulant udredning samt fødsler. Med visionen for "Fremtidens Thisted" er der særligt fokus på, at borgerne skal opleve et nært og trygt sundhedstilbud, der leverer høj kvalitet og patientsikkerhed som en del af et samlet sundhedsvæsen. Derudover er det ambitionen, at Thisted skal være det mest digitaliserede hospital i Region Nordjylland og være først med udvikling og afprøvning af digitale sundhedsløsninger.

Aktuelt varetages en række ambulante funktioner inden for både det medicinske og kirurgiske område med bemanding fra Aalborg, og det er ambitionen, at alle specialer med mange kontakter til patienter fra lokalområdet, fortsat skal tilbydes på hospitalsmatriklen i Thisted ved bl.a. fremskudte ambulatorier fra Aalborg. Yderligere fremgår det af profilplanen, at der en ambition om, at der på sigt igen kan etableres akut kirurgi i Thisted ligesom at der er en ambition om at etablere en garantiklinik i Thisted, så hospitalet på udvalgte områder kan fungere som "bagstopper" ift. opfyldelse af ventetidsgarantier. Der er ikke fastsat nogen tidsramme for disse ambitioner.

Psykiatrien i Thisted

I profilplanen beskrives hvilke funktioner, som er placeret i Psykiatrien i Thisted. Yderligere fremgår, at Psykiatrien også i de kommende år vil prioritere udvikling af det tværsektorielle samarbejde til gavn for patienterne, særligt med fokus på sektorovergange ved indlæggelser og udskrivelser. Dette arbejde foregår i regi af Sundhedsaftalen.

Den Præhospitale Virksomhed

I profilplanen fremgår en beskrivelse af det præhospitale område samt den udvikling som området har gennemgået de sidste 15-20 år. Den Præhospitale Virksomhed består af i alt 39 ambulancer, 3 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler, to akutbiler, en traume-enhed og to akutlægehelikoptere med base i hhv. Skive og Saltum (Aalborg indtil 2021). Det specificeres ikke yderligere hvilket beredskab, der er placeret i Thisted Kommune.

På mødet vil sundheds- og ældrechef Anne Fink og udviklingskonsulent Nikolaj Bilgram give udvalget en præsentation af profilplanen særligt med fokus på Thisted Kommune. Med udgangspunkt præsentationen drøfter udvalget et høringssvar til Region Nordjylland.

Da høringssvaret skal afgives senest den 2. marts 2021, vil der være nødvendt Social- og Sundhedsudvalget endeligt godkender høringssvaret pr. mail.

Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed og høringsbrevet er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. februar 2021

Handicaprådet - orientering - den 25. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvar til Region Nordjylland.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

29. Analyse af Visitation og Hjælpemiddeldepotet

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget ønskede ultimo 2019 en undersøgelse af borgernes tilfredshed med Hjælpemiddelområdet.

Undersøgelsen blev gennemført i løbet af 2020 og resultatet viser, at 71 % af borgerne er tilfredse med det samlede forløb.

Redegørelse

Visitation og Hjælpemiddeldepotet var i løbet af 2018 og 2019 igennem en længere proces, hvor der blev arbejdet med borgernes indgang, de interne workflows, smidigere arbejdsgange med samarbejdspartner og kommunikation mm. for at skabe det bedst mulig forløb for borgeren.

Social- og Sundhedsudvalget valgte i forlængelse heraf, at der skulle tages en temperaturmåling på borgernes tilfredshed med hjælpemiddelområdet.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge borgernes tilfredshed med forskellige aspekter af forløbet f.eks. ansøgningsprocessen, mødet med medarbejderen mm. og derudover at få borgernes input til, hvordan man eventuelt kan forbedre selvsamme tilfredshed.

Undersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt til samtlige borgere som i første halvdel af 2020 havde ansøgt om et hjælpemiddel (i alt 1037 borgere), samt af syv dybdegående interviews.

Spørgeskemaundersøgelsen viste at 71 % af respondenterne var tilfredse med det samlede forløb. I forsøget på at blive endnu klogere på resultatet blev der set på forskellige sammenhænge, heriblandt sammenhængen mellem den samlede tilfredshed og afgørelsen på ansøgningen. Her viste undersøgelsen, at der var langt større utilfredshed blandt de respondenter som havde fået afslag på deres ansøgning end blandt de respondenter, som havde fået bevilget et hjælpemiddel. Hvis man frasorterer de respondenter som fik afslag på deres ansøgning, så ligger tilfredsheden med det samlede forløb på 87 %.

Herefter blev der set nærmere på alle respondenternes kommentarer, både dem som fik bevilget et hjælpemiddel, og dem som fik afslag på deres ansøgning.

De positive tilkendegivelser blev fordelt mellem tre kategorier. De tre kategorier var ”kompetente medarbejdere”, ”kort sagsbehandlingstid” og ”nem proces”.

Forslagene til forbedringspotentialer blev inddelt i fem kategorier: ”dårligt produkt”, ”manglende kompetencer hos medarbejderen”, ”lang sagsbehandlingstid”, ”manglende kommunikation” og ”rigid proces”. De to kategorier, som blev nævnt flest gange, var ”lang sagsbehandlingstid” og ”manglende kommunikation”.

Efter indsamlingen og bearbejdningen af data fra spørgeskemaundersøgelsen blev de syv interviews gennemført. Deltagerne til interviewene blev valgt blandt respondenter, som hovedsageligt havde placeret sig i den negative ende af skalaen i forhold til den samlede tilfredshed, og som alle havde fået bevilget et hjælpemiddel.

Grunden til at der var fokus på disse respondenter var, at man ønskede at lære af disse forløb og få input til, hvordan man fremadrettet kunne forbedre tilfredsheden.

Data fra interviewene viste, at respondenternes utilfredshed med det samlede forløb i høj grad skyldes tre faktorer, nemlig ”lang sagsbehandlingstid”, ”oplevelsen af medarbejderen” og ”manglende kommunikation”. De to mest fremtrædende forbedringspotentialer fra første del af analysen går altså igen i anden del af analysen. Den tredje faktor, ”oplevelsen af medarbejderen”, er også en af de i alt fem temaer, som blev nævnt i første del af analysen.

Undersøgelsen konkluderede at der generelt er stor tilfredshed med det samlede forløb på hjælpemiddelområdet, men ønsker man at forbedre tilfredsheden blandt de relativt få respondenter som var utilfredse med forløbet, så er det faktorer som f.eks. sagsbehandlingstiden og kommunikationen man kan prioritere.

Der igangsættes derfor en intern proces, hvor fokus er at skærpe den borgerrettede kommunikation og den oplevede sagsbehandlingstid i bred forstand.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. februar 2021

Handicaprådet - orientering - den 25. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstillinger, at Social- og Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

30. Status på arbejdet med Social- og Sundhedsforvaltningens samlede handleplan

Udskriv

Sagstema

Med afsæt i de gennemførte analyser, det forventede merforbrug og en forventet budgetmæssig ubalance i 2021 for Social- og Sundhedsforvaltningen, godkendte Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2020 en samlet handleplan, der skal skabe økonomisk og faglig balance i forvaltningen. Den samlede handleplan består af 19 forskellige indsatser. Social- og Sundhedsudvalget gives hermed status på arbejdet med handleplanen.

Redegørelse

Social- og Sundhedsområdet har gennem flere år været økonomisk udfordret. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling f.eks. at der bliver langt flere ældre og at der er sket en stigning i antallet af voksne, som har behov for støtte fra socialområdet. Med budgetforliget for budget 2020, besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres to analyser af hhv. Socialafdelingen og Sundheds- og Ældreafdelingen. Analyserne skulle ikke alene have fokus på at sikre en bæredygtig økonomi, men i lige så høj grad sikre kvalitet i opgaveløsningen. Analyserne blev gennemført i 1. halvår 2020 og udført af PwC. Resultatet af analyserne var 27 anbefalinger.

Med afsæt i analyserne udarbejdede Social- og Sundhedsforvaltningen en samlet handleplan med i alt 20 indsatser, som skal sikre en forvaltning i økonomisk og faglig balance. I forbindelse med den politiske behandling udgik centralisering af madproduktionen på plejecentrene, hvorefter den samlede handleplan blev godkendt med i alt 19 indsatser.

For at følge handleplanens indsatser tæt blev det ligeledes politisk godkendt at nedsætte en styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for succesfuld gennemførsel af indsatserne samt løbende at orientere Social- og Sundhedsudvalget om status på arbejdet.

Styregruppen giver hermed Social- og Sundhedsudvalget første status på arbejdet med handleplanen. Status gives for hver af de 19 indsatser:

Indsats

Status

Plejeboligplan

Arbejdet med plejeboligplanen forløber planmæssigt. Der er planlagt en borgerinddragende proces med forskellige nedslag, som løber over foråret. Der er planlagt et digitalt borgermøde som kickoff den 9. februar 2021.

Helhedsplan

Arbejdet med helhedsplanen forløber planmæssigt. For nuværende arbejdes der med planlægning af proces og inddragelse af interne såvel som eksterne interessenter (herunder borgere), samt de indledende afsnit.

Demografireguleringsmodel

Arbejdet med demografireguleringsmodellen forløber planmæssigt. I begyndelsen af 2021 blev der afholdt en inspirationsworkshop, hvor KL præsenterede demografimodeller, der benyttes i andre kommuner.

Besparelse på indkøb af inkontinensprodukter efter elektronisk inkontinensudredning

En afdækning af indsatsen viser, at ældreområdet allerede i dag har en god praksis omkring inkontinensprodukter og at besparelsen derfor kan være svær at realisere. Forvaltningen arbejder videre med indsatsen med henblik på en endelig vurdering af potentialet.

Forøgelse af betaling for kost for beboere

Der arbejdes på en fremtidig retningslinje for området. Retningslinjen forventes at blive politisk behandlet i marts 2021.

Samarbejde om fælles målgrupper mellem Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen

I august 2020 blev der afholdt 3 samarbejdsmøder med udgangspunkt i de 3 fælles målgrupper. På baggrund af møderne arbejdes der videre med nye måder at samarbejde på samt udarbejdelse af samarbejdsaftaler.

Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

I arbejdet med indsatsen er fremkommet, at der er tale om kørsel efter en udbudsaftale, hvilket betyder at der er nogen kontraktmæssige forhold, der skal tages hensyn til. Der arbejdes videre med indsatsen.

§97, ledsageordning. Skærpelse af visitation

Arbejdet forløber planmæssigt hvor borgersager gennemgås for at sikre at det er den rette målgruppe, der modtager §97.

§100, merudgifter. Skærpelse af visitation

Besparelsen er indfriet ved at gennemgå §100 sager med henblik på revisitering.

Omstrukturere forløbene ifm. misbrugsbehandling

Der er iværksat digital behandling samt omstrukturering af medicinudlevering. Besparelsen er opnået.

Midlertidig reduktion i institutionernes budget

Udmøntes snarest. Der udarbejdes en politisk beslutningssag hurtigst muligt.

Tilpasning af normering på specialpladser på plejecentre

Indsatsen er udmøntet som en budgetreduktion i 2021.

Styrket rehabiliterende indsat (§83)

Arbejde er igangsat, hvor der på nuværende tidspunkt arbejdet med visitationskriterierne for et rehabiliteringsforløb.

Styring og ledelsesinformation

Center for Økonomi og Løn er ved at udvikle en ledelsesinformationsplatform, der skal giver lederne bedre styringsmuligheder. Der tilføjes løbende nye data til ledelsesinformationsplatformen.

Større brug af tidlig indsats (§82)

Arbejdet med § 82-indsatsen forløber planmæssigt.
Der arbejdes i øjeblikket med få formuleret henholdsvis mål, delmål, indsatser og data, der kan måles på.

Revisitation på Sundheds- og Ældreområdet

Arbejdet er igangsat, hvor en ny medarbejder i Visitationen udelukkende har til opgave at gennemgå tidligere visiterede borgere med henblik på at vurdere, om der er behov for at opjustere eller nedjustere den hjælp den enkelte modtager.

Inddragelse af civilsamfundet

Arbejdet med handleplanen er allerede igangsat i relation til Thisted Kommunes Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde.

Socialafdelingens snitflade til børneområdet

Der er iværksat en møderække, hvor snitfladerne drøftes. Næste møde er til marts. Formålet er at beskrive og tydeliggøre samarbejdsfladerne.

Digitalisering, effektivisering af arbejdsgange, brug af velfærdsteknologi

Arbejdet er igangsat. Der arbejdes løbende med at identificere arbejdsgange med effektiviseringspotentiale og/eller digitaliseringspotentiale. På nuværende tidspunkt er der særligt fokus på arbejdsgange i madproduktionen i Sundheds- og Ældreafdelingen.

På punktet deltager sundheds- og ældrechef Anne Fink, socialchef Jan Bendix og udviklingskonsulent Nikolaj Bilgram for at give udvalget en uddybende præsentation af status.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsforvaltningen den 2. februar 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. februar 2021

Handicaprådet - orientering - den 25. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

31. Orientering om webinaret "Klar til samtalen"

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes deltagelse i webinaret "Klar til samtalen" den 24. november 2020.

Redegørelse

”Klar til samtalen" er et projekt under Fremfærd Sundhed og Ældre, der har til formål at klæde personalet på ældreområdet på til at tage samtalen med borgeren om den sidste tid. En værdig død er et af fokusområderne i Thisted Kommunes værdighedsstrategi.

På grund af corona-nedlukningen blev det planlagte fysiske møde lavet om til et online-møde, hvilket gjorde det muligt at øge antal deltagere og den 24. november 2020 deltog ca. 80 medarbejdere fra Thisted Kommune i webinaret ”Klar til samtalen". På mødet deltog ledere og medarbejdere fra Thisted Kommunens plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, akutfunktion, visitationen og demenskoordinatorer. Derudover deltog praktiserende læger fra Lægerne i Nors.

Webinaret bestod både af oplæg ved blandt andet KL, DSR, FOA og Styrelsen for Patientsikkerhed samt erfaringer fra Gladsaxe og Aalborg kommuner. Undervejs blev deltagerne sendt ud i mindre grupper, for at diskutere oplæggene i forhold til egne erfaringer.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde vil der være en uddybende præsentation af webinaret.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

32. Orientering om status på arbejdet med helhedsplanen, herunder undersøgelsesspørgsmål og interessentinddragelse

Udskriv

Sagstema

Ifm. budgetforliget for 2021 blev det vedtaget, at der i 2021 skal udarbejdes en helhedsplan for socialområdet. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på arbejdet med helhedsplanen, herunder om opstillede undersøgelsesspørgsmål i samarbejdet med konsulentvirksomheden Rambøll og planerne for interessentinddragelse.

Redegørelse

Forvaltningen er lige nu i færd med at tilrettelægge den interessentinddragelse, som skal finde sted ifm. helhedsplanen.

I tillæg til dette har forvaltningen afholdt de indledende møder med konsulentvirksomheden Rambøll, som skal sikre, at Thisted Kommune baserer sig på et solidt grundlag af viden om den forventede udvikling af socialområdet, når det kommer til nationale tendenser, lovende nye teknologier og tiltag, internationale trends mv.

Som led i dette er der opstillet en række undersøgelsesspørgsmål, som hermed præsenteres for udvalget.

Desuden orienteres om de foreløbige planer for interessentinddragelse.

Sideløbende med dette er der igangsat en bygningsanalyse, hvor bygningerne vurderes ud fra en række tekniske og faglige kriterier.

Ligeledes er der afholdt et indledende møde med CØL, som får en rolle ift. beregning af de økonomiske konsekvenser af planen.

Det er aftalt løbende møder med CØL, så de er bedst muligt klædt på til at træde ind i opgaven, når det er aktuelt.

Undersøgelsesspørgsmål

Som led i at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag om den nationale udvikling indenfor rammevilkår og tendenser på socialområdet leverer Rambøll to delanalyser, der tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål:

Delanalyse 1 - analyse af udviklingen indenfor rammevilkår - muligheds- og udfordringsbillede

- Udvikling i målgruppens sammensætning

- Udvikling i målgruppens størrelse

- Udvikling i målgruppens behov og ressourcer

For uddybning henvises til bilag 1.

Delanalyse 2 - analyse af strategiske handlemuligheder

- Tilbudsvifte og serviceniveau

 • Hvilke nye tilbudsformer forventes at vinde frem?
 • Hvilke ændringer i serviceniveau og servicetilgang kan forventes?

- Styringsteknologi

 • Hvilke styringsredskaber- og teknologier vil få øget udbredelse?

- Organisering

 • Hvilke tendenser vil præge organisering af såvel myndighedsvaretagelse som udførerdelen?

- Kompetencer

 • Hvilken type af kompetencer og adfærd vil der i stigende grad være efterspørgsel efter hos medarbejdere og ledelse?

Med afsæt i disse undersøgelsesspørgsmål afdækker forvaltningen, hvordan ovenstående forholder sig i en lokal kontekst.

Interessentinddragelse

Som illustreret nedenfor består interessentinddragelsen af flere elementer.

Dels en løbende inddragelse, dels to konkret interessentinddragelsesevents og afslutningsvis en høring af den endelige plan.

Nedenfor uddybes de to første elementer.

Løbende involvering

Social- og Sundhedsudvalget, ledergruppen, Område-MED, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres løbende om status for helhedsplanen og involveres ift. centrale elementer af planen.

Ud over et overordnet formål om at give mulighed for at øve indflydelse på arbejdet med planen, er formålet med dette også at opnå en bedre og mere kvalificeret plan, som der er gensidig forståelse og legitimitet omkring uanset enighed i de anbefalinger, som lægges frem.

Konkret interessentinddragelsesevent

Derudover vil der undervejs i arbejdet med planen blive afviklet to interessentinddragelsesevent - ét for interne interessenter og ét for eksterne interessenter.

Formålet med denne opdeling er primært et corona-hensyn, idet eventsene afvikles digitalt. Det skønnes derfor at give et bedre flow i mødet, hvis deltagerne kan deles op i to mindre grupper i stedet for én stor. Indholdet i de to events vil derfor som udgangspunkt være identiske, men tilpasset, at målgrupperne ved de to events er forskellige.

I forhold til indholdet i de to events vil der i den kommende gennemgang derfor som udgangspunkt ikke blive skelnet mellem de to events.

Til det interne event inviteres Social- og Sundhedsudvalget sammen med ledergruppen, Område-MED og PEER-medarbejderen.

Det eksterne event er som udgangspunkt åbent for alle, men nedenfor har forvaltningen identificeret en række eksterne interessenter, som vurderes at være primære. I forsøget på at få dem mobiliseret, målrettes kommunikation mod disse.

SSU inviteres også til at deltage i det eksterne event.

Selvom målgrupperne er forskellige vil indholdet i hovedtræk være det samme, men selvfølgelig tilpasset de forskellige målgrupper.

Formålet med eventsene er, at få konkrete inputs til planen ved, ud fra et rammesat event, at blive klogere på interessenternes efterspørgsel, ønsker og ideer til fremtidens tilbud på socialområdet.

Forvaltningen er i dialog med Kommunikationsafdelingen om udarbejdelsen af en plan for et kommunikations- og eventflow for hvert event, der vil lægge op til kommunikation før, under og efter planen. Dette som led i at forberede og forventningsafstemme med deltagerne og opnå ejerskab, men også for især det eksterne event at mobilisere så mange deltagere som muligt, . Kommunikationsplanen forventes at være klar ultimo januar/primo februar, så vi kan påbegynde mobiliseringen af deltagere til interessent-inddragelseseventet, der forventes afviklet i marts. Derved følges den tidsplan, som udvalget blev præsenteret for i januar.

Som tidligere nævnt afvikles begge events digitalt via Teams, hvor der er mulighed for at veksle mellem sessioner, hvor alle er samlet til en oplægsdel (mødets hovedspor), og mindre workshops (break-out-sessions), hvor deltagerne kan byde ind og gå i dialog med hinanden omkring konkrete spørgsmål.

Som led i at give deltagerne de bedst mulige forudsætninger for at deltage i drøftelserne, arbejdes ud fra nedenstående model, hvor begge events indledes med først et oplæg ved Rambøll, der giver et indblik i den nationale udvikling på socialområdet indenfor rammevilkår og tendenser. Dette efterfølges af en præsentation ved forvaltningen, der matcher Rambølls oplæg op imod lokal data og viden. Til sammen danner dette afsættet for en workshopdel, hvor deltagerne tjekker ud af hovedsporet og ind i mindre dialogfora. Som afslutning på eventet samles op i hovedsporet.

I planlægningen vil forvaltningen løbende tage højde for erfaringer med digital inddragelse på Sundheds- og ældreområdet, hvor interessentinddragelsen finder sted i februar. Der vil ligeledes være fokus på hele tiden at guide deltagerne før, under og efter, så det tekniske ikke bliver en hindring for deltagelse.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2021

Område-MED Social 9. februar 2021

Næste møde i hhv. Handicaprådet og Udsatterådet er først hhv. den 25. februar og 27. april 2021, hvorfor de orienteres om planerne på deres næstkommende møder hhv. den 28. januar og 26. januar.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen om undersøgelsesspørgsmål, og planerne for interessentinddragelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

33. Den ledelsesmæssige organisering i hjemmeplejen

Udskriv

Sagstema

Stillingen som leder af Hjemmeplejen Nord bliver vakant med udgangen af januar. Dette har givet anledning til en drøftelse af hjemmeplejens fremtidige organisering og overordnede ledelsesmæssige forankring.

Redegørelse

Thisted Kommunes står over for en demografisk udvikling, som betyder at Sundheds- og Ældreafdelingen må forvente en stigning i antallet af borgere, der skal modtage hjælp og samtidig, at den hjælp, der skal gives, må forventes at blive mere og mere specialiseret. For at imødekomme denne udvikling, skal der sikres en organisering, der giver de bedste forudsætninger for en god og værdig hjemmepleje for kommunens borgere – uanset om de er bosiddende i Agger, Thisted eller Lild Strand.

Den demografiske udvikling giver et naturligt øget behov for strategisk planlægning af opgaver, eksempelvis i relation til det øgede behov for koordinering med sundhedsvæsnets øvrige aktører. Dette kalder på en samlet strategisk overordnet ledelse af hele hjemmeplejeområde, som kan være drivkræft for strategiske ændringer i opgaveløsningen for både kommunens sydlige og nordlige del.

Med udgangspunkt i ovenstående, er der fremkommet et forslag om at der fremadrettet skal være én overordnet leder af den samlede hjemmepleje. Forhåbningen er, at de gode løsninger, der er fundet i hhv. nord og syd, kan bringes i fælles anvendelse og medvirke til en effektiv drift og ensartet høj kvalitet i hele kommunen.

Proces for mulig organisationsændring

Kompetencen for beslutninger vedr. ændringer i ledelsesfordelingen i hjemmeplejen tilfalder, jf. kommunens kompetenceplan, Social- og sundhedsdirektør og Sundheds- og ældrechef. En fyldestgørende drøftelse af den fremtidige ledelsesmæssige organisering af hjemmeplejen, kræver en grundig inddragelse af de medarbejdere, som er involveret. Denne inddragelse foretages efter Thisted Kommunes procedureretningslinje for større organisatoriske ændringer. Procedureretningslinjen beskriver medarbejderinddragelsesprocessen, herunder gældende principper for inddragelsen.

Desuden fremgår en anbefaling om udarbejdelse af en tidsplan for inddragelsen, der skal godkendes af MED-organisationen. Ift. beslutningen om den fremtidige organisering af hjemmeplejens ledelse, er der udarbejdet følgende tidsplan:

21/22. januar

Formandskabet for Område-MED Sundhed og Ældre, Lokal-MED Hjemmeplejen Nord og Lokal-MED Hjemmeplejen Syd orienteres om drøftelsen om organisationsændring herunder tidsplanen for MED-inddragelsen. Orienteringen sker mundtligt af Sundheds- og ældrechefen og direktør.

22/23. januar

Ledergruppen i Sundheds- og Ældreafdelingen orienteres.

Uge 4

De faglige organisationer orienteres skriftligt.

Uge 4

Alle tillidsvalgte i hjemmeplejen inviteres til et orienteringsmøde på Teams. På mødet vil leder og næstformænd for Område-MED og Lokal-MED sammen stå for orienteringen.

Uge 4

Lokal-MED Hjemmeplejen Nord og Lokal-MED Hjemmeplejen Syd indkaldes til ekstraordinært møde med henblik på at afgive deres input til den forslåede ledelsesmæssige organisering. Input afgives med udgangspunkt i en skriftlig fremstilling af sagen samt en mundtlig præsentation. På mødet deltager Social- og sundhedsdirektør og Sundheds- og ældrechef.

Uge 4

Område-MED Sundhed og Ældre giver deres input på ekstraordinært møde med udgangspunkt i input fra de to Lokal-MED.

Uge 5

Social- og sundhedsdirektør og Sundheds- og ældrechef træffer endelig beslutning. I beslutningen medtages de indkomne input.

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at den forstående proces udelukkende relaterer sig til den overordnede ledelsesmæssige forankring af hjemmeplejen. Såfremt den ledelsesmæssige organisationsændring besluttes, vil alle medarbejdere udelukkende opleve ændringer i relation til den strategiske retning i deres arbejde. En organisationsændring vil ikke betyde mindre ledelse for den enkelte medarbejder, da ledelsesmæssig tilstedeværelse er afgørende for medarbejdernes mulighed for at løse kerneopgaven.

Retsgrundlag

Kompetenceplan for Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Organisationsændringen håndteres inden for eksisterende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

34. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. januar 2021

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. januar 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

35. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen