CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

12. jan 2021

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (Uden for parti)
  • Peter Uno Andersen (A)

21. Befordring til vaccination mod COVID-19

Udskriv

Sagstema

Beslutning om vederlagsfri befordring til vaccination mod COVID-19 for personer med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for befordring til vaccinationsstedet.

Redegørelse

For at sikre udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19 er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationscentre, hvor vaccinationen vil finde sted for flere målgrupper. Derfor er der behov for at tilbyde befordring til nogle af disse grupper.

Thisted Kommune har via KL modtaget notat fra Sundheds- og Ældreministeriet af 18. december 2020 om befordring til vaccination mod covid-19. I notatet opfordrer Sundheds- og Ældreministeriet kommunerne til, med hjemmel i Servicelovens §117, at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke har mulighed for at transportere sig ved egen hjælp eller ved hjælp af pårørende. Notatet er vedlagt som bilag.

Jf. Servicelovens § 117, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020) kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod COVID-19.

KL opfordrer kommunerne til at tilbyde befordringen vederlagsfrit. Thisted Kommune har tidligere (Omsorgsudvalget den 11. februar 2008) besluttet kriterier for tilskud efter servicelovens § 117, som indebærer en egenbetaling på 50 %. I forhold til den særlige situation angående vaccination mod COVID-19 er det anbefalingen at befordring til vaccination dækkes med et tilskud på 100%, så den enkelte borger i målgruppen ikke skal bidrage med en egenbetaling. Befordringen bevilges én gang pr. borger i målgruppen og omfatter kørsel til og fra vaccinationscentre i forbindelse med 1. og 2. vaccination. Kørsel kan ske med forskellige typer transportmidler, herunder samkørsel i f.eks. bus.

Befordringen ydes til borgere med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger på grund af funktionsnedsættelse og ikke har pårørende, der kan sikre denne transport.

Kommunens afgørelse om hjælp efter Servicelovens § 117 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

I notatet fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår, at regeringen har tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale/regionale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd i kommunerne/sundhedsopgaven i regionerne, men der er ikke anført en præcis dækning af udgiften til befordring til vaccination mod covid-19 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at KL meddelte kommunerne den 25. november 2020, at Regeringen også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022, når der foreligger et overblik over de COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Pt. foreligger der ikke en bevilling til afholdelse af udgifter til vederlagsfri befordring for personer med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der skal vaccineres med COVID-19 og har behov for befordring til vaccinationsstedet. Der er ikke afsat bevilling til førnævnte udgifter, idet størrelsen af en eventuel kompensation til COVID-19 relaterede udgifter fra staten er ukendt. Men ifølge KL tyder meget på, at Corona pandemien også vil strække sig ind i 2021, hvorfor Thisted Kommune alt andet lige vil kunne forvente at modtage kompensation, der bl.a. kan anvendes til hel eller delvis dækning af udgifterne til vederlagsfri befordring. I princippet skal der i henhold til økonomistyringsregulativet søges en tillægsbevilling til finansiering af de forvende udgifter til vederlagsfri befordring, men dette afventer økonomiaftalen for 2022. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Befordringstilbuddet skal være med til at sikre, at målgruppen har mulighed for at blive vaccineret. Udmøntningen af tilbuddet vil medføre ekstra administration.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at:

Det godkendes, at der ydes tilskud til befordring til vaccination mod COVID-19 til personer med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen