CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

03. mar 2020

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

33. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020

Henrik Gregersen

Til toppen

34. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 3. marts 2020

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 3. marts 2020.

Redegørelse

Handicaprådet har på møde den 30. januar 2020 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Der ønskes en drøftelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at afskaffe klippekortsordningen for dem, der bor på ældrecentre, og dem der modtager hjemmehjælp.
  2. Ledsagsordningen: På hjemmesiden står der, at ledsageren ikke må være en forælder, ægtefælle eller lignende nærtstående familiemedlem. Det ønskes drøftet, om der kan gives mulighed for dette i enkelte tilfælde alligevel. Tidligere har det været en mulighed, og det ønskes oplyst, hvad der ligger bag ændringen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad 1.

Handicaprådet mener, at der er borgere med handicap, der bliver negativt påvirket af beslutningen om at nedlægge klippekortordningen og vil gerne vide hvad udgiften til ordningen har været.

Social- og Sundhedsudvalget redegjorde for, at baggrunden var et merforbrug på udvalgets områder, som Social- og Sundhedsudvalget var nødt til at adressere. Det blev derfor en del af den handleplan, der blev lavet for at nedbringe forbruget. Klippekortordningen er derfor suspenderet i 2020 og 2021 og Social- og Sundhedsudvalget håber, at det derefter vil være muligt at genetablere ordningen. Den årlige udgift til klippekortordningen har været ca. 6 mio. kr. Alternativet til at suspendere klippekortordningen ville være, at man f.eks. ville skulle spare på normeringer. Til gengæld fik man mulighed for gennem værdighedsmidlerne, at øge antallet af netværksmedarbejdere fra en til to; og disse medarbejdere har som opgave at hjælpe de allermest udsatte borgere.

Handicaprådet spurgte, hvordan det så kunne være, at der nu var et forslag om at spare på netværksmedarbejdere.

Social- og Sundhedsudvalget fortalte, at det var et administrativt forslag, som man endnu ikke har taget politisk stilling til. Social- og Sundhedsudvalget har bedt om at fået en tillægsbevilling i form af et engangsbeløb på 5,2 mio. kr. til at kunne reducere det overførte merforbrug. Kommunalbestyrelsen har herudover tilført midler til både socialområdet og sundheds- og ældreområdet, men tilgangen til områderne er stor og giver udfordringer.

Handicaprådet gav udtryk for, at der ikke var blevet givet ordentlig information til borgerne i forbindelse med afskaffelsen og at man ikke havde haft en samtale om hvordan, det så ville stille borgerne.

Ift. de mere langsigtede planer på Social- og Sundhedsudvalgets område afventer udvalget den analyse, der er igangsat. Anbefalingerne skal foreligge til juni og give bud på hvilke tiltag, også bygningsmæssigt, der kan være med til at optimere områderne både ift. effektivitet og kvalitet.

Ad 2.

Ledsagerordningen. Handicaprådet vil gerne drøfte, om der i enkeltstående tilfælde kan være mulighed for, at en ledsager kan være en nærtstående, da det i nogle tilfælde kan være en god ordning. Handicaprådet påpegede, at formuleringen på kommunens hjemmeside er mere restriktiv, end teksten er i selve loven.

Social- og Sundhedsudvalget gav udtryk for forståelse for synspunktet og for, at der skal oplyses korrekt både på hjemmesiden og af Thisted Kommunes medarbejdere.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020

Henrik Gregersen

Til toppen

35. Eventuelt - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Handicaprådet fremførte et eksempel på en uheldig praksis i forbindelse med indkøb af et hjælpemiddel, hvor det ikke var ordentligt afprøvet, før det blev indkøbt. Handicaprådet efterlyste i den forbindelse en bedre procedure for indkøb og afprøvning. Ligeledes blev der nævnt et eksempel på en meget lang sagsbehandlingstid på et simpelt hjælpemiddel, der er afgørende for, at en person kan passe sit job.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen