CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

03. mar 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

30. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen

31. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 3. marts 2020

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 3. marts 2020.

Redegørelse

Ældre-/Seniorrådet har på møde den 21. januar 2020 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

 1. Orientering om økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område.
 2. Social- og Sundhedsudvalgets holdning til, om der skal laves et fælles valg i 2021 med Ældre-/Seniorrådet.
 3. Ældre-/Seniorrådets rolle og indflydelse.
  Ældre-/Seniorrådet oplever, at de i nogle sager inddrages for sent i beslutningsprocesserne. Rådet ønsker at blive inddraget tidligere i processen for at øge mulighederne for indflydelse. Rådet ønskes medtænkt på øvrige forvaltningsområder.
 4. Orientering om status på Center for Sundhed.
 5. Orientering om, hvad der konkret sker i forbindelse med etableringen af tryghedsboliger og det videre forløb.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad 1. Orientering om økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Der orienteres om økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område. Regnskabet 2019 er under udarbejdelse, derfor en præsentation af den seneste budgetopfølgning. Der redegøres for et forventet merforbrug indenfor områderne sygehusbetaling og genoptræning samt pleje og omsorg for ældre.

Orientering om status på genopretningsplanen på Vibedal.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at ældreområdet prioriteres og styrkes i Kommunalbestyrelsen.

Ældre-/Seniorrådet er bekymrede for økonomien på området, og ser en uoverensstemmelse mellem det der planlægges på området og det, som der er penge til.

Ad 2. Social- og Sundhedsudvalgets holdning til, om der skal laves et fælles valg i 2021 med Ældre-/Seniorrådet.
Ældre-/Seniorrådet stiller forslag om et fællesvalg med Kommunalbestyrelsesvalget. Social- og Sundhedsudvalget forholder sig som udgangspunkt positiv overfor et fællesvalg, men har behov for at få forelagt en sagsfremstilling inden endelig stillingtagen.

Ad 3. Ældre-/Seniorrådets rolle og indflydelse.
Social- og Sundhedsudvalget ser en stor værdi i og lytter til Ældre-/Seniorrådets holdninger og høringssvar. Social- og Sundhedsudvalget ser gerne, at referaterne fra Ældre-/Seniorrådets møderne uddybes. Ældre-/Seniorrådet skal høres i alle sager, der vedrører og har betydning for ældreområdet. Punktet vil blive medtaget på næste direktionsmøde. Ældre-/Seniorrådet stiller forslag om, at de inddrages tidligere i processen, fx i planlægningsfasen.

Ad 4. Orientering om status på Center for Sundhed.
Social- og Sundhedsudvalget orienterer om Center for Sundhed. Der er nedsat en styregruppe. Første fase vedrører udbygning af Thy Hallen. I april måned vælges hvilken bygherre, der skal stå for udbygningen. I fase to bygges faciliteterne til sundhedstilbuddene.

Ad 5. Orientering om, hvad der konkret sker i forbindelse med etablering af tryghedsboliger og det videre forløb.

Ældre-Seniorrådet efterspørger flere seniorbofællesskaber. Social- og Sundhedsudvalget bakker op om dette.

Social- og Sundhedsudvalget forestiller sig, at tryghedsboliger bliver adresseret i den pågående analyse på Social- og Sundhedsområdet.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen

32. Eventuelt - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen