CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

10. nov 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

185. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

186. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

187. Orientering om indsats over for udsatte borgere

Udskriv

Sagstema

I forlængelse af en sag omtalt i medierne har Social- og Sundhedsudvalget ønsket en orientering om indsatsen over for socialt udsatte borgere. På mødet gives en mundtlig orientering om målgruppen, om kommunens egen indsats og om samarbejdet med andre aktører, bl.a. i forbindelse med udskrivninger fra psykiatrien.

Pia Toft og Anette Kathrine Hansen deltager via Teams.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

188. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt budgetopfølgninger pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september. Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 25,7 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. budgetmidler fra handleplan 2019 på 9,2 mio. kr. samt tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 33,0 mio. kr., hvilket totalt set giver et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Når forventet forbrug sammenlignes med servicerammen, medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.

Når der ses bort fra midler fra handleplan 2019 samt tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug, forventes der i 2020 isoleret set et merforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket er en forbedring ift. sidste måned på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes:

- Merforbrug på Socialområdet på 8,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merforbrug på en enkelt institution, på køb og salg af pladser, samt på social service på børneområdet.

- Merforbrug på Sundheds- og ældreområdet på 0,4 mio. kr., hvilket omfatter et merforbrug på hjælpemidler, KMF og sosu-elever samt et mindreforbrug på ældrecentrene og hjemmeplejen.

- Mindreforbrug på Borgerservice og ydelser på 1,5 mio. kr. Der er mindreforbrug på boligstøtteområdet, på de personlige tillæg, på flex-handicap kørsel og begravelseshjælp.

I budgetopfølgningen er der indregnet coronarelaterede nettomerudgifter inkl. kompensation på 2,6 mio. kr. De konkrete coronarelaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag. Disse vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgange med videre.

Tabellen herunder viser forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget for 2020 – hhv. ekskl. og inkl. overførsler fra 2019 – samt afvigelse i forhold til servicerammen.

I det følgende gennemgås de tre områder under SSU:

SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

På Sundheds- og Ældreområdet (HK 4 og 5) forventes et samlet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra sidste år udgør 22,5 mio. kr., og der forventes således alt i alt et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Ekskl. midler fra tillægsbevilling og handleplan 2019 er der et merforbrug i 2020 isoleret set på 0,4 mio. kr. Sammenholdt med seneste budgetopfølgning er resultatet for indeværende år forbedret med 0,3 mio. kr.

De coronarelaterede nettomerudgifter udgør 4,2 mio. kr., og der er i opfølgningen medtaget en kompensation på 3,3 mio. kr. De konkrete coronarelaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag.

I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de to aktivitetsområder ”4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning” og ”4040 Pleje og Omsorg for Ældre”:

Aktivitetsområde 4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning

Aktivitetsområdet omfatter Træning og rehabilitering samt den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over sundhedsområdet (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) samt borgerrettede forebyggende sundhedstiltag).

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2020 isoleret set. Overført overskud fra sidste år udgør i alt 0,2 mio. kr. på aktivitetsområde 4015, og der forventes således alt i alt et merforbrug på 1,3 mio. kr. Coronakrisen har medført samlede mindreudgifter på 2,1 mio. kr., og der er i opfølgningen medtaget en forventet kompensation på minus 0,8 mio. kr. (dvs. en budgetreduktion).
Det samlede resultat for aktivitetsområdet er forbedret med 1,1 mio. kr. ift. sidste måned, primært grundet øget mindreforbrug i Træning og Rehabilitering.

Primære forklaringer på merforbruget i 2020: Merforbrug på KMF (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) på 3,6 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige poster.

Aktivitetsområde 4040 Pleje og Omsorg for Ældre

Dette område omfatter den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over ældreområdet (dvs. Forebyggende hjemmebesøg, Ældreprojekter, SOSU-uddannelser og Ældrekonsulenter) samt Fællesområdet, Hjemmeplejen, Visitationen, Hjælpemiddelafdelingen og Ældrecentrene.

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 22,7 mio. kr. inkl. budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra sidste år udgør 22,7 mio. kr., og der forventes således alt i alt balance mellem forbrug og budget. Coronakrisen har medført forventede nettomerudgifter på 6,3 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til kommunens indkøb af værnemidler, og der er i opfølgningen medtaget en forventet kompensation på i alt 4,1 mio. kr.

Resultatet ift. korrigeret budget i 2020 isoleret set er forværret med 0,8 mio. kr. i forhold til sidste måned, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter på ældrecentrene.

Ekskl. midler fra tillægsbevilling og handleplan 2019 forventes et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 1,1 mio. kr. Det skyldes primært:

- Plejecentrene: Mindreforbrug på 2,5 mio. kr., bl.a. pga. tilbageholdenhed.

- Visitation og hjemmepleje: Mindreforbrug på samlet set 1,9 mio. kr., hovedsageligt på løn til plejepersonalet.

- Sundhed og kvalitet - ældre: Mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på løn, projekter m.m. i ældreafdelingen samt merforbrug på SOSU-uddannelse.

- Hjælpemidler: Merforbrug på 3,7 mio. kr., særligt inkontinens- og stomihjælpemidler, mobilitetshjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler.

- Fællesområdet: Merforbrug på 0,3 mio. kr., hovedsageligt udgifter til sygepleje til handicappet borger samt udgifter til genopretning af et ældrecenter.

Afvigelse ift. servicerammen

Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 4,3 mio. kr.

SOCIALAFDELINGEN:

På socialområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede voksenområde og Handicappede børn og unge) forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,0 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. midler fra den økonomiske handleplan 2019 på 1,9 mio. kr. samt tillægsbevillingen på 9,3 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra 2019 udgør 10,5 mio. kr., så der forventes således et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. ultimo 2020, hvilket er en forværring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidst.

Når der ses bort fra midler fra den økonomiske handleplan samt tillægsbevilling på 9,3 mio. kr., forventes et merforbrug i 2020 isoleret set på 8,2 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 10,0 mio. kr. på særligt økonomisk udfordrede områder, mens de øvrige områder udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. De særligt økonomisk udfordrede områder er:


- En enkelt institution (merforbrug på 4,0 mio. kr.)
- Køb og salg af pladser (merforbrug på 4,6 mio. kr.)

- Social service på børneområdet (merforbrug på 1,4 mio. kr.)

De coronarelaterede nettomerudgifter inkl. kompensation udgør 1,8 mio. kr. De konkrete coronarelaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag.

Socialområdet har været under pres i flere år pga. af øget tilgang, hvilket har resulteret i det overførte merforbrug, og området er fortsat under et betydeligt pres. Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2019 en handlingsplan for at nedbringe merforbruget, og denne har i og for sig haft den forventede effekt på nær ovenstående områder, der er økonomisk udfordrede. Det er således klart, at der er behov for tiltag for at nedbringe forbruget, hvis budgettet skal i balance.

Ift. institutionen har den nye ledelse, understøttet af forvaltningen, taget en række initiativer, herunder en ny vagtplan, der træder i kraft i september. Det forventes, at den kan nedbringe forbruget til at svare til budgettet måned for måned inden årets udgang. Ift. de øvrige udfordringer på Socialområdet er der brug for tiltag, der kan nedbringe forbruget således, at forbruget kommer ned på budgettet. I forlængelse af den analyse, der er lavet af Socialområdet, er forvaltningen derfor i gang med at forberede forslag til besparelser, effektiviseringer og strukturændringer på Socialområdet.

I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de tre aktivitetsområder:

Misbrugsområdet:

På misbrugsområdet forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr., for 2020 isoleret set, hvilket hovedsageligt skyldes manglende salg af pladser til alkoholbehandling pga. corona.

Det specialiserede voksenområde:

På voksenområdet forventes der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,7 mio. kr. for 2020 isoleret set inkl. tilførsel af midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr., tillægsbevillingen til nedbringelse af overført merforbrug på 6,1 mio. kr. samt et nyt budget på 0,2 mio. kr. til støtte til unge om natten. Overført merforbrug fra 2019 udgør 7,2 mio., så der forventes således et merforbrug på 5,5 mio. kr. ultimo 2020.

Når der ses bort fra midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr. samt tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., forventes et merforbrug i 2020 isoleret set på 6,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udfordringer på en enkelt institution, hvor der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Den nye ledelse er, i tæt samarbejde med Socialafdelingen, godt i gang med en proces, hvor udvikling af faglighed, trivsel og økonomi sker på én og samme tid. Der er taget en lang række af initiativer i forhold til bl.a. vagtplan, planlægning og sygefravær, der sigter imod, at der inden årets udgang opnås budgetoverholdelse fremover, så betingelserne for budgetoverholdelse kommer på plads fra 2021.

På køb og salg af pladser forventes for 2020 isoleret set et merforbrug på 2,6 mio. kr. Udfordringen er her særligt manglende salg af pladser, hvor der forventes en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt for at imødegå yderligere udgifter på dette område og har ikke anbragt borgere uden for kommunen i 2020. Der er udfordringer med kapaciteten på egne tilbud, og der har derfor været tiltagende vanskeligheder med at finde pladser i egne tilbud. Som nævnt er forvaltningen derfor i gang med at forberede forslag til strukturændringer på Socialområdet i forlængelse af den analyse, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet.

Handicappede børn og unge:

På børneområdet forventes der i 2020 isoleret set et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inkl. tillægsbevillingen på 3,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra 2019 udgør 3,6 mio. kr., således at der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. ultimo 2020.

Når der ses bort fra tillægsbevilling på 3,2 mio. kr., forventes et merforbrug i 2020 isoleret set på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt køb og salg af pladser, hvor der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. når der ses bort fra tilførslen af 2,3 mio. kr. til nedbringelse overført merforbrug. På social service forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr., når der ses bort fra tildelingen til nedbringelse af overført merforbrug, merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til plejefamilier. På refusion af særligt dyre enkeltsager forventes merindtægter på 0,8 mio. kr., og institutionerne forventer mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet merforbrug på servicerammen på 7,4 mio. kr.

BORGERSERVICE OG YDELSER:

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på Borgerservice SSU.

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på områder omfattet af servicerammen og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på områder udenfor servicerammen.

Mindreforbruget på boligstøtteområdet er 0,4 mio. kr., på de personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er også et mindreforbrug vedrørende flex-handicap kørsel med 0,4 mio. kr. og begravelseshjælp med 0,2 mio. kr. Begge områder er direkte påvirket af Corona.

I forbindelse med Corona, har der på borgerservice-området været et mindreforbrug på 0,5 mio.kr.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 0,7 mio. kr.

BUDGETOMPLACERINGER:

Behov for budgetomplaceringer på Sundheds- og Ældreområdet:

Budgetopfølgningen for Sundheds- og Ældreområdet viser områder med mindreforbrug i 2020 ekskl. overførsler, men der er også områder med merforbrug. Med henblik på at få budgetmæssig dækning for en del af merudgifterne anbefaler sundheds- og ældrechefen, at der foretages følgende udgiftsneutrale budgetomplaceringer:

Tabel 1.

Sundheds- og Ældreområdet

kr.

1

Mindreforbrug på Træning og Rehabilitering på 400.000 kr. flyttes til Visitationen til private leverandører af personlig og praktisk hjælp.

400.000

Omplaceringer i alt på sundheds- og ældreområdet

400.000

Behov for budgetflytninger på Socialområdet:

Budgetopfølgningen for Socialområdet viser områder med mindreforbrug i 2020 ekskl. overførsler, men der er også områder med merforbrug. Med henblik på at få budgetmæssig dækning for en del af merudgifterne anbefaler socialchefen, at der foretages følgende udgiftsneutrale budgetflytninger:

Tabel 2.

Socialområdet

kr.

1

Budgetomplacering fra reservepulje (dvs. resten af budgetblok på 6 mio.) på 265.000 kr. til Højtoftevej 50 grundet merforbrug

265.000

2

Budgetomplacering fra støtte til unge om natten på 226.000 kr. til Højtoftevej 50 til håndtering af beboer

226.000

3

Budgetbehov i 2020 på Auktionsvej 316.000 kr. finansieres via mindreforbrug på Algade

316.000

4

Mindreforbrug på hhv. Algade på 84.000 kr. og Møllehuset på 750.000 kr. tilføres køb og salg af pladser på børneområdet

834.000

5

Mindreforbrug på Daghuset på 50.000 kr. og på 350.000 kr. på Kumlhøj børn tilføres køb og salg af pladser på voksenområdet

400.000

6

Mindreforbrug på Skiftesporet på 200.000 kr. og på 50.000 kr. på Drengshøj tilføres social service på børneområdet

250.000

7

Merrefusion fra særligt dyre enkeltsager på 841.000 kr. på børneområdet og 409.000 kr. på voksenområdet tilføres social service på børneområdet

1.250.000

Budgetflytninger i alt på Socialområdet

3.541.000

Retsgrundlag

I forbindelse med merforbruget på udvalgets område oplyser CØL, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler.

Økonomiske konsekvenser

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN:

Samlet set for Thisted kommune forventes der pt et merforbrug på den totale serviceramme på 4,5 mio. kr. I beløbet er der taget højde for bufferpuljen på 19,0 mio. kr. samt korrektioner som følge af midtvejsreguleringen i august. På SSU's område forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., men heri er der ikke indregnet en eventuel andel af bufferpuljen.

FINANSIERINGSTILTAG SSU'S OMRÅDE:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 25,7 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. midler fra økonomisk handleplan 2019 på 9,2 mio. kr. og tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Det overførte merforbrug fra 2019 udgør 33,0 mio. kr., og totalt set giver det et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. Som tallene viser, er den samlede økonomiske situation på hhv. sundheds- og ældreområdet og socialområdet fortsat udfordret, resultatet er dog forbedret væsentligt som følge af tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år. Der er som tidligere beskrevet igangsat en proces med at udarbejde og implementere en række handleplaner, der tager hånd om det forventede merforbrug i 2020 isoleret set såvel som det resterende overførte merforbrug fra 2019.

De foreløbigt planlagte eller igangsatte handleplaner er:

Handleplaner på aktivitetsområdet Pleje og omsorg for ældre:


- Flere områder: Jf. beslutning i KB den 25. august 2020 er der i 2020 givet en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. i 2020 til dækning af overført merforbrug på Sundheds- og ældreområdet og i 2021 en tillægsbevilling på minus 6,5 mio. kr.

- Visitationen: Jf. beslutning i KB den 25. februar 2020 er der givet en tillægsbevilling finansieret af kassen på 5,2 mio. kr. svarende til det løbende merforbrug, der har været på betalinger til andre offentlige myndigheder (kommuner og regioner) i 2019.

- Visitationen: Jf. beslutning i SSU den 4. februar 2020 anvendes de 0,5 mio. kr. i 2020 til nedbringelse af gæld i Visitationen og hjemmeplejen.

- Visitationen og hjemmeplejen: Hjemmeplejens og Visitationens merforbrug er blevet analyseret, og resultaterne af analysen samt forslag til handlinger er behandlet på SSU's møde i den 4. februar 2020. Forvaltningen har nu på baggrund heraf udarbejdet en handleplan og er i gang med at igangsætte de vedtagne tiltag. Tiltagene indebærer bl.a. en revisitering af ydelser, en forbedring i Brugertidsprocenten (BTP), som forventes at give reducerede udgifter for hhv. Visitationen og Hjemmeplejen, samt arbejdsmiljømæssige tiltag til reduktion af sygefraværet.

- SOSU-området: Forvaltningen har udarbejdet en finansieringsplan for, hvordan merforbruget på SOSU-kontoen kan håndteres. Planen viser, at der er et finansieringsbehov i 2020 på 2,2 mio. kr. Dertil kommer et finansieringsbehov på 2,6 mio. kr. til dækning af det overførte merforbrug fra 2019, hvoraf hovedparten er finansieret via den tillægsbevilling til reduktion af overført merforbrug fra 2019, som KB vedtog den 25. august 2020. Ifølge finansieringsplanen kan en del af merforbruget på sosu-kontoen i 2020 tilvejebringes ved medfinansiering fra praktiksteder.

- Ældrecentrene: Der er en målsætning om at opnå et mindreforbrug på en række ældrecentre på i alt 1,7 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1 % af budget 2020 på de ældrecentre, hvor der ikke er økonomiske udfordringer. På de øvrige ældrecentre er målsætningen et 0-resultat. En reduktion af det samlede merforbrug på ældreområdet i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på ældrecentrene realiseres. I nærværende budgetopfølgning har ældrecentrene indmeldt et samlet forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2020 isoleret set (ekskl. tillægsbevilling).

Handleplaner på socialområdet:


- Generelt: Jf. beslutning i KB den 25. august 2020 er der i 2020 givet en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. i 2020 til dækning af overført merforbrug på Socialområdet og i 2021 en tillægsbevilling på minus 1,9 mio. kr.

- Økonomisk udfordret institution: Den nye ledelse på institutionen understøttet af forvaltningen har taget en række initiativer, herunder en ny vagtplan, der træder i kraft i august 2020, og som forventes at nedbringe forbruget til at svare til budgettet måned for måned inden årets udgang.

- Institutioner og bostøtte i 2020: Ud over den udfordrede institution skal institutionerne på misbrugs-, voksen- og børneområdet opnå et mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. i 2020 isoleret set. I budgetopfølgningen ventes institutionerne at bruge 1,0 mio. kr. mere end dette mål.

- Institutioner og bostøtte i 2021 og 2022: Budgettet i 2021 og 2022 reduceres med 0,1 mio. kr. for alle institutioner, bostøtte mm., dog med 0,3 mio. kr. for Møllehuset og 0,3 mio. kr. for Algade.

- Køb af pladser i 2021: Forbruget på køb af pladser reduceres med 1 mio. kr. i 2021 og 2022. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt og har ikke anbragt borgere uden for kommunen i 2020.

Generelt for Ældre- og Socialområdet:


- Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

- Rammebesparelse 2021: I oktober 2020 behandles der en sag i SSU med handleplaner til hvordan SSU's rammebesparelse fra 2021 på 4 mio. kr. årligt kan udmøntes.

Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn.

Handleplanerne på Socialområdet vurderes at være dækkende ift. at håndtere det samlede merforbrug på sigt. Der vil dog gå en tid, inden de forskellige tiltag får effekt, og i den mellemliggende tid må det formodes, at der fortsat genereres merforbrug. På Sundheds- og ældreområdet er forvaltningen i gang med udarbejdelsen af yderligere handleplaner og forslag til udgiftstilbageholdenhed i 2020. Målet er dels at løse udfordringen med at holde budgettet for 2020 og dels at sikre fremadrettet økonomisk stabilitet på området.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Område MED Sundhed og Ældre - til orientering - den 24. november 2020

Område-MED Social - til orientering - den 8. december 2020

Indstilling

Til Social- og Sundhedsudvalget indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at:

1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.

2. De nævnte budgetomplaceringer i tabel 1 og pkt. 1-6 i tabel 2 godkendes.

Til Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at:

3. Budgetændring nr. 7 i tabel 2 godkendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

189. Udmøntning af budgetvedtagelse om udfordringer på socialområdet

Udskriv

Sagstema

Udmøntning af budgetvedtagelse om udfordringer på socialområdet.

Redegørelse

Som en del af vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skulle afsættes 2 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene til at imødekomme udfordringerne på socialområdet” jf. formuleringen i budgetforliget.

Budgetudfordringerne på socialområdet i 2020 skyldes i hovedsagen udfordringer på en enkelt institution og merforbrug på køb og salg af pladser, idet der i 2020 forventes et merforbrug på hhv. 5,2 mio. kr. og 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den udfordrede institution forventes at komme i økonomi balance ved udgangen af 2020, mens der fortsat ventes løbende merforbrug fra 2021 på køb og salg af pladser. Forvaltningen foreslår derfor at udmønte midlerne fra budgetforliget til betaling til og fra andre kommuner.

Efter tilførelse af de 2 mio. er forventningen til budget 2021 ud fra de pr. kendte forudsætninger, at merforbruget på køb og salg af pladser vil blive 2-3 mio.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Handicaprådet - til orientering - den 26. november 2020

Indstilling

Det indstilles, at budgettilførslen udmøntes til køb og salg af pladser.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

190. Revidering af tildelingsmodel på Socialområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen fremlægger tildelingsmodel 2021 på socialområdet til beslutning.

Redegørelse

Baggrund

Tildelingsmodellen til bosteder og bostøtte blev vedtaget i 2019 og skal revideres årligt.

Modellen består af to delmodeller: en for løn, og en for øvrig drift.


I forhold til løn tildeler modellen lønbudget til institutioner klassificeret som botilbud med og uden døgn samt bostøttetilbud. Lønbudgettet omfatter fagpersonaleløn, altså den del, som relaterer sig direkte til borgernes støttebehov.


I forhold til øvrig drift (ikke-løn) omfatter modellen alle institutioner og alle typer af udgifter; Enggården dog udeladt. Det foreslås at denne del ikke revideres til 2021.

Modellens grundsystematik - løn

Delmodellen for løn er bygget op over nedenstående systematik, der tager afsæt i den i Voksen-Udrednings-Metoden (VUM), hvor borgeres støttebehov vurderes og inddeles i kategorier. Konkret tages der udgangspunkt i den faktiske økonomi for støttekategori B, som herefter er ganget op, så det svarer til de gradvise stigninger i VUM-støtten:

Kategori

Støtte i point

Støtte i prosa

Støtte i t/uge

Støtte i kr./år

Forhold ml. kat. B og øvrige kat.

A

0

Ingen

0 t/uge

0 kr.

B

0,00-1,00

Let

Op til 2 t/uge

35.981 kr.

2 t=udgangspunkt

C1

1,01-1,99

Moderat

Op til 10 t/uge

179.903 kr.

10 t=5 x større end 2 t

C2

2,00-2,99

Omfattende

Op til 20 t/uge

359.807 kr.

20 t=10 x større end 2 t

D1

3,00-3,99

Svær

Op til 30 t/uge

539.710 kr.

30 t=15 x større end 2 t

D2

4,00-4,99

Fuldstændig

Op til 40 t/uge

719.614 kr.

40 t=20 x større end 2 t

E

5,00+

Individuel

41+ t/uge

Individuelt

41+ t=individuelt

Med ovenstående konverteres støttetimerne til et lønbudget, der afspejler støttebehovet for institutionens borgere.

VUM-scoren fastsættes ud fra den gennemsnitlige VUM-score, som institutionens borgere har. På baggrund af denne opgørelse, har der været en dialog med institutionslederne om VUM-scoren samt om andre væsentlige forhold for institutionens budgetbehov som fx:


Er der tale om et bo-/bostøttetilbud, som indgår i en synergieffekt med en anden type tilbud, og som derfor skal ses i sammenhæng med scoringen af dette andet tilbud?

På baggrund af denne dialog har forvaltningen foretaget en VUM-point-scoring af de omfattede institutioner, som kan ses i vedlagte bilag. Institutionens budget til fagpersonaleløn tildeles dermed ud fra den målgruppe af borgere, som tilbuddet er tiltænkt samt andre forhold, der har betydning for institutions budgetbehov.

Det anbefales, at der i forbindelse denne revisionen af tildelingsmodellen indføres et fradrag ved tomgang, således at institutionens fagpersonalebudget reduceres. Konkret foreslås det, at der for de faste pladser på bostederne efter løbende måned plus 30 dage, hvor en lejlighed er ledig sker en reduktion med 30% af fagpersonalebudgettet pr. måned, hvor lejligheden er tom i forhold til den gennemsnitlige tildeling af fagpersonalebudget pr. plads i den pågældende institution. De 30% vurderes at være passende i forhold til, at der er en række udgifter, der ikke påvirkes af tomgang. Såfremt baggrunden for tomgang er, at det er nødvendigt at friholde en lejlighed, sker der ikke reduktion. Bostøtte og institutioner med mindre end 8 pladser fritages for fradrag idet der ved sidstnævnte reelt ikke ved kunne ske besparelser i fremmøde uanset om der er en tom plads eller ej.

Modellens grundsystematik - øvrig drift

Tildelingen af budget til drift sker ud fra nedenstående forhold:

Driftsposter

Grundlæggende taksttyper

Øvrige personaleudgifter (fx arbejdsskadeforsikring, AES, supervision m.v.)

Takst pr. ansat + individuel tildeling

Administration (fx kontorhold, møder, annoncer m.v.)

Takst pr. plads ekskl. annoncer, som er pr. ansat + individuel tildeling

Materiale- og aktivitetsudgifter (fx aktiviteter, rengøringsmaterialer, pædagogiske måltider m.v.)

Takst pr. plads + individuel tildeling

It, inventar og materiel (fx køb af IT/inventar, drift og vedligehold af IT/inventar, løsøreforsikring m.v.)

Takst pr. plads + individuel tildeling

Grunde og bygninger (fx indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme m.v.)

Takst pr. kvadratmeter + individuel tildeling

Brugerbetalte indtægter

Individuel tildeling

Øvrige indtægter

Individuel tildeling

Der foreslås ikke ændringer i tildeling til drift, idet denne tildelingsmodel først skal evalueres i 2021.

Andre budgetomplaceringer

Institutionerne har etableret en fælles sekretærfunktion i Korsgade. Møllehuset ønsker at tilslutte sig denne ordning og det foreslås derfor at omplacere midler svarende til 27t/u fra Møllehuset til Korsgade gældende fra 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af tildelingsmodellen i sin helhed er i udgangspunktet en nulsumsløsning for socialområdet, det vil sige, idet det udelukkende er omfordelinger af de tildelte institutionsbudgetter.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Handicaprådet - høring - den 26. november 2020

Område-MED Social - høring - den 8. december 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring og den fremlagte tildelingsmodel for 2021 for socialområdets botilbud og bostøttetilbud samt til øvrige driftsudgifter på samtlige tilbud godkendes, og der laves budgettilpasninger fra 2021 i overensstemmelse hermed.

2. Omplaceringen af budget svarende til 27 t/u fra Møllehuset til Korsgade fra 2021 godkendes.

3. Der foretages månedlig afregning for tomme faste pladser på bosteder efter løbende måned + 30 dage. Afregningen foretages med 30% på lønbudgettet på fagpersonale. Princippet er gældende fra 1. januar 2021.

Beslutning

Ad 1-3. Sagen sendes i høring som indstillet af forvaltningen.

Til toppen

191. Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Udskriv

Sagstema

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse, som er vedlagt sagen som bilag.

Redegørelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Processen for input til og udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 fremgår af nedenstående oversigt:

24. oktober 2019

Den Administrative Styregruppe på socialområdet udpeger vision og fokusområder

November 2019 - januar 2020

Skriftlig høring i de nordjyske handicapråd og socialudvalg med henblik på input til retning for vision og fokusområder.

3. februar 2020

Politisk visionsdag med deltagelse af ca. 100 deltagere som dækkede repræsentanter fra brugerorganisationer, brugere, politikere og embedsmænd til en visionsdag, hvor man sammen gav input og satte retning til visionen og de tre udpegede fokusområder.

Juni 2020

Online workshops, hvor fagfolk fra forskellige kommuner og regionen gav input til, hvilket konkret fokus der kunne være for de udpegede målgrupper.

August 2020 -september 2020

Behandling i DAS og KKR

September 2020 -november 2020

Behandling i de nordjyske byråd og regionsrådet.

Frist for politisk behandling: 30. november 2020

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem følgende tre fokusområder:

 • Fokusområde 1 - sammen om en stærk socialpsykiatri: Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.
 • Fokusområde 2 - den gode alderdom: Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.
 • Fokusområde 3 - effektive og vidensbaserede løsninger: Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune om, hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Handicaprådet - høring - den 19. oktober 2020

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 172:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 4:

Handicaprådet har ingen bemærkninger og tager aftalen til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

192. Status på Strategi for koordineret ungeindsats

Udskriv

Sagstema

Opfølgningsrapport med en status på "Strategi for koordineret ungeindsats".

Redegørelse

Den 30. april 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen "Strategi for koordineret ungeindsats", som rummede en række strategiske målsætninger for indsatsen over for Thisted Kommunes unge. På baggrund af denne strategi blev der med seks arbejdsgruppers hjælp udarbejdet en handleplan på området af styregruppen for den koordinerede ungeindsats (KUI). Denne handleplan blev godkendt den 1. oktober 2020 af Direktionen og var efterfølgende til efterretning i Børne- og Familieudvalget, i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

I handleplanen fremgår nogle konkrete fokuspunkter i den løbende opfølgning på ungeindsatsen, som vedlagte rapport tager afsæt i. Rapporten indeholder således tal for skoleområdet, ungdomsuddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet.

Der er tale om en ny rapport, og den berører nogle af de samme områder som KUI Vejlednings halvårsrapport, der to gange årligt forelægges Børne- og Familieudvalget, og Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet, som forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget hvert kvartal.

Vedlagte rapport udarbejdes fremover to gange årligt og forelægges:

 • Børne- og Familieudvalget
 • Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Uddannelsesgaranti Thy Chef- og direktørnetværket

Næste gang er i 2. kvartal 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 11. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

193. Misbrugsområdet i fremtiden

Udskriv

Sagstema

Orientering om U-turn Thisteds fremtidige forankring i Thisted Kommune samt kort beskrivelse af U-turn Thisted.

Redegørelse

Historik

Behandlingsopgaven omkring unge med et problematisk forbrug af rusmidler har indtil den 1. juli 2017 været varetaget af Socialafdelingen ved Misbrugscenteret.

Børne- og Familierådgivningens Sektion for Klub-, Døgn- og Behandlingsindsatser har siden 1. juli 2017 deltaget i et projektforløb ved Socialstyrelsen omhandlende behandling af unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Sektion for Klub-, Døgn- og Behandlingsindsatser har i den forbindelse implementeret behandlingsmodellen U-turn. Behandlingsmodellen er udviklet af Københavns kommune, og projektsamarbejdet med U-turn og Socialstyrelsen afsluttes den 31. oktober 2020.

Dette projekt gøres nu til et permanent tilbud.

U-turn Thisted

U-turn Thisted er et behandlingstilbud til unge i alderen 13-17 år med et problematisk forbrug af rusmidler herunder særligt hash og alkohol. U-turn Thisted arbejder helhedsorienteret og netværksinddragende, derfor omfatter tilbuddet også den unges familie og øvrige private og professionelle aktører. Helt centralt for behandlingsmodellen er, at der ikke isoleret er fokus på den unges forbrug, men fokus på de bagved- og omkringliggende faktorer som udgør og udløser forbruget.

U-turn Thisted kombinerer opsporing, rådgivning og tidlig indsats med behandling. Et andet vigtigt fokus er hurtig handling og dermed at opnå resultater ved mindst mulig indgriben eller konsekvens for det normale ”unge-liv”. Det betyder konkret, at rådgivning, tidlig indsats og behandling kombineres på den rette måde til hver enkelt af de unge i U-turn.


Overordnet mål for U-turn Thisted:

 • Den unge skal være helt ophørt eller have reduceret sit forbrug af rusmidler væsentligt.
 • Den unge skal være forankret i uddannelse eller arbejde.

Indsatsområder for U-turn Thisted:

 • Oplysningsmæssigt afholder U-turn Thisteds medarbejdere oplæg, varetager konsulentopgaver samt afvikler kurser for skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • U-turn Thisted tilbyder forebyggende åben anonym rådgivning til unge, forældre, professionelle og forældregrupper. Har faste aftaler på udvalgte skoler. Der er mulighed for op til 10 samtaler anonymt.
 • Behandlingstilbud for unge der er indskrevet i U-turn Thisted omfatter individuel behandling med udgangspunkt i en nøje tilrettelagt handleplan eller aktivitetstilbud i form af motion mv.

De bærende principper i U-turn modellen:

 • At skabe attraktive tilbud, der vækker den unges nysgerrighed og samtidig sikrer fastholdelse ift. at ville arbejde med sig selv og sit forbrug.
 • Imødekommende og hyggelige rammer der skaber ro og tillid i samarbejdet.
 • Frivillighed, åbenhed og synlighed (vi er et tilbud til dig).
 • Helhedsorienteret tilgang og inddragelse af alle relevante parter, når muligt (vi gør det ikke alene).
 • Udgangspunkt i den enkeltes behov.
 • Særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse.
 • Vægt på kreativitet og aktivitet.
 • Service og hurtig handling (vi er til for dig og ikke omvendt).

U-turn modellen er primært inspireret af en systemisk-, anerkendende-, narrativ- og løsningsorienteret tilgang.

Resultater

Undersøgelser fra U-turn København viser positive resultater blandt de personer som har været i kontakt med et af tilbuddene i U-turn.

Behandling:

146 unikke unge indskrevet.

Ved afslutning af forløbet har 71% reduceret eller ophørt deres forbrug.

Ved afslutning af forløbet er 56% forankret i uddannelse, færdiggjort uddannelse eller i arbejde.

Forældregrupper:

67 forældre i alt fordelt på 7 grupper. 38% fædre – 62% mødre.

Ved afslutning af forløbet svarer 55%, at deres barn har reduceret eller ophørt deres forbrug.

Ved afslutning af forløbet svarer 80%, at de oplever større personligt overskud.

Kilde: U-Turn København, 2018-tal.

Børne- og Familierådgivningens erfaringer med U-turn

Vi oplever at de unge profeterer godt af tilbuddet, da indsatsen kan iværksættes øjeblikkeligt og tilrettelægges fleksibelt så vi imødekommer de unges interesser og mulighed for deltagelse i tilbuddet.

De unge der indskrives i et individuelt forløb, er ofte unge der har modtaget anonym behandling i U-turn Thisted, og ønsker mere end de 10 samtaler der tilbydes her.
Forløbet fortsætter ved samme behandler da vi erfaringsmæssigt oplever at relationen har stor betydning for den unges tillid til samarbejdet og indsatsen.

Der opleves stor tilfredshed blandt de forældre som har deltaget i vores forældregrupper. På nuværende tidspunkt, opleves der dog udfordringer med deltagelse af forældre, som ønsker at være en del af et gruppeforløb. Således er det vanskeligt at opretholde kontinuitet i forældregruppeforløbene.

U-turn Thisted er en fremskudt funktion med et skarpt forebyggende fokus. Der arbejdes kontinuerligt med en opsøgende funktion i forhold til vores uddannelsesinstitutioner, og der er faste aftaler på udvalgte steder hvor der udover rådgivning og vejledning til personalet også udføres anonyme samtaler med unge som har udfordringer i forhold til rusmidler.

Der afvikles ligeledes løbende oplæg med information om vores tilbud og ligeledes har vi tilbud om klasse dialog og undervisning, hvor rusmidler er temaet.

Fælles anbefaling

Både Børne- og Familierådgivningen og Socialafdelingen er enige om, at det giver god mening, at rusmiddelindsatsen for unge foregår i regi af U-Turn og at begge derfor er indstillet på at fortsætte indsatsen i det regi ved at

Socialafdelingen fortsat stiller 10 timer til rådighed.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Socialafdelingen ved Rusmiddelcenteret yder 10 mandskabstimer pr. uge ind i U-turn Thisted. De 10 timer afholdes indenfor Socialafdelingens budget.

Derudover afholdes den fremtidige finansiering af U-Turn indenfor Børne- og Familierådgivningens nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 16. november 2020

Udsatterådet den 17. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Socialafdelingen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

194. Omgørelsesprocenter på socialområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Redegørelse

Fra den 1. juli 2018 trådte retssikkerhedslovens § 79 b i kraft, som gør det obligatorisk for kommuner at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet inden den 31. december hvert år. Danmarkskortet offentliggøres af Social- og Indenrigsministeriet og baserer sig på tal fra Ankestyrelsens statistik.

I Thisted Kommune træffer Sundhed og Ældre (Visitation- og Hjælpemiddeldepotet), Børne- og Familierådgivningen og Socialafdelingen afgørelser på socialområdet efter Serviceloven. Der fremlægges derfor en fælles oversigt fra de afdelinger, som arbejder med sociale sager.

Danmarkskortet udarbejdes af Socialministeriet og kan findes her:

https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2019/

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fem kategorier: Stadfæstelse, Ændring, Hjemvisning, Ophævelse og Afvisning, jf. følgende:

 • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i forvaltningens afgørelse.
 • Ændring: Ankestyrelsen har ændret forvaltningens afgørelse.
 • Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som forvaltningen skal indhente og inddrage i afgørelsen.
 • Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet forvaltningens afgørelse.
 • Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive den, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocent.

Thisted Kommunes overordnede resultat for 2019

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen har truffet 54 afgørelser i 2019.

I 16 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort Thisted Kommunes afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 30. I 2019 var den generelle omgørelsesprocent på landsplan 41 %.

De omgjorte afgørelser består af 7 ændrede/ophævede sager (13 %), og 9 sager hvor Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune behandle sagen på ny (17 %).

Socialafdelingen

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Merudgifter § 41

1

Tabt arbejdsfortjeneste § 42

1

Personlig hjælp, børn § 44

1

Afløsning/aflastning § 84

1

Socialpædagogisk støtte § 85

1

1

1

Ledsagerordning § 97

2

Merudgifter, voksne § 100

2

1

1

Misbrugsbehandling § 101

2

Aktivitetstilbud § 104

1

Midlertidig botilbud § 107

1

Længerevarende botilbud § 108

1

I alt

10

3

5

Ankestatistikken for 2019 viser, at Socialafdelingen fik stadfæstet 10 ud af 18 sager hos Ankestyrelsen, svarende til 55,6 %. Det tilsvarende tal på landsplan er 53,6 %.

Forvaltningens bemærkninger

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af forvaltningens jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser.

Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve bliver efterset. Forvaltningen har ligeledes indarbejdet retssikkerhedslovens § 11 b om borgerens pligt til at medvirke som en standardformular i de breve, som sendes til borgerne for eksempel i forbindelse med indkaldelses- og kvitteringsbreve for ansøgninger.

Sundhed og Ældre - Visitation og Hjælpemiddeldepotet

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder.

Sagstype

Stadfæstet

Ændret/ophævet

Hjemvist

Hjælpemidler § 112

7

1

Forbrugsgoder § 113

3

Boligindretning § 116

1

Hjemmehjælp § 83

2

1

Magtanvendelse § 128

2

I alt

13

3

1

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til hjemviste sager, handler vi efter den anvisning Ankestyrelsen giver, med fornyet vurdering og afgørelse. Vi drøfter både stadfæstede, hjemviste og ændrede sager fra Ankestyrelsen på vores sparringsmøder for henholdsvis terapeuter, visitatorer og administrative sagsbehandlere, da det er lærerigt i forhold til fremtidig sagsbehandling og procedurer.

Når vi har en afgørelse vi er i tvivl om, giver vi afslag, og hvis borger bruger klagemuligheden, sender vi sagen i Ankestyrelsen, for at prøve sagen af. Det har principiel betydning, når der kommer en afgørelse tilbage, hvad enten den er stadfæstet eller hjemvist.

Børne- og Familierådgivningen

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Børne- og Familierådgivningens 20 sager i 2019.

Stadfæstet

Ændret/ophævet

Hjemvist

Afvist

Samlet antal sager

Merudgifter § 41

3

1

1

5

Tabt arbejdsfortjeneste § 42

1

1

2

Foranstaltninger §§ 52, stk. 3, nr. 1-9, 69, stk. 1

5

5

Samvær § 71

6

6

Forældrebetaling § 159

1

1

Efterværn § 76

1

1

I alt

17

1

1

1

20 (heraf 19 realitetsbehandlede)

Ankestatistikken for år 2019 viser, at Børne- og Familierådgivningen har fået stadfæstet 17 af 19 realitetsbehandlede sager hos Ankestyrelsen. 2 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på knap 12. Landsgennemsnittet for samme sagsområder var i 2019 på 45 %. I 2018 havde Børne- og Familierådgivningens sager en omgørelsesprocent på 43,5.

Forvaltningens bemærkninger

I løbet af år 2019 og ind i år 2020 har Børne- og Familierådgivningen arbejdet med en genopretningsplan for §§ 41 og 42 området, altså sager vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. I 2018 blev alene 4 af 11 behandlede sager i Ankestyrelsen stadfæstet inden for sagsområdet, mens statistikken for 2019 viser, at 4 af 6 behandlede sager i Ankestyrelsen blev stadfæstet. Dette tyder på, at opkvalificeringen og den øgede fokus på området har båret frugt, og har været medvirkende til at vende udviklingen i en positiv retning. Med henblik på fortsat udvikling og højere kvalitet inden for et vanskeligt fagområde, følger Børne- og Familierådgivningen fortsat området og genopretningsplanen tæt. Herudover foretages fortsat systematisk ledelsestilsyn af forskellige sagsområder i afdelingen, og kvaliteten af afgørelsesbreve mv. efterses og forbedres løbende. Da der årligt er forskel i type og antallet af behandlede sager i Ankestyrelsen, og da nogle sager af mere principiel karakter fortsat bør efterprøves, kan det ikke forventes, at en omgørelsesprocent også i årene fremover vil være på så ekstraordinært lavt et niveau.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

De enkelte afgørelser har ikke betydning for afdelingers samlede budget. Eventuelle merudgifter forbundet med afgørelsen kan afholdes indenfor afdelingernes nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

195. Lukket punkt: Personsag

Til toppen

196. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen