CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

09. jun 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

102. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

103. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Orienteret, herunder aftalt, at der gives status på Rampen på næste udvalgsmøde.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

104. Sygefraværshandleplan på sundheds- og ældreområdet

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen har siden efteråret 2018 arbejdet med et projekt, som skal nedsætte sygefraværet på området. Social- og Sundhedsforvaltninger indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender rammerne for projektets sygefraværshandleplan.

Redegørelse

I efteråret 2018 modtog Thisted Kommune 1,1 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til et projekt, som har til formål at nedsætte sygefraværet på sundheds- og ældreområdet. Baggrunden for projektet er, at sygefravær har stor betydning for den service, der leveres til borgerne, ligesom medarbejdernes arbejdsmiljø i høj grad påvirkes af sygefravær. Sundheds- og ældreområdet havde på daværende tidspunkt ikke et højt sygefravær sammenlignet med andre kommuner i landet, dog er sygefraværsprocenten højere på sundheds- og ældreområdet sammenlignet med andre områder i Thisted Kommune.

Sygefraværsprojektet i Thisted Kommune består af tre faser, som gennemgås i det nedenstående.

Første fase er en analyse af sygefraværet på området. Analysen blev gennemført af Rambøll og omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle områdets medarbejdere, interview med udvalgte medarbejdere og ledere og en benchmark analyse, der sammenligner Thisted Kommune med andre lignende kommuner.

Resultatet af analysen er 12 anbefalingsspor, som alle har et potentiale i forhold til at reducere sygefraværet. Nedenstående tabel viser de 12 anbefalingsspor samt inspiration til indsatser, som kan indgå i den fremtidige handleplan.

Anbefalingsspor

Inspiration til indsatser

1. Koncept for introduktion af nye medarbejdere

Sygefraværsanalysen har peget på, at de eksisterende introduktionsprogrammer ikke er tilstrækkelige samt at de ofte nedprioriteres til fordel for driftsopgaver.

Et introduktionsprogram, som strækker sig over tilstrækkelig tid.

2. Kompetenceudvikling blandt medarbejderne

Målgruppens stigende kompleksitet øger kravene til medarbejderne. Sygefraværsanalysen peger på et behov for at styrke medarbejdernes viden, samt at arbejde med at implementere ny viden til hele afdelingen.

Øget brug af interne videnspersoner inden for demens, senhjerneskader og lignende.

3. Forebyggelsestilbud

Sygefraværsanalysen peger på et potentiale i forebyggelse og sundhedsfremme for bl.a. at nedbringe niveauet af langtidssygemeldinger.

Synliggøre de forebyggende muligheder Thisted Kommune allerede tilbyder.

4. Fokuseret arbejdsmiljøindsats

Målgruppens stigende kompleksitet sammen med et stigende pres fra pårørende, medierne osv. betyder, at arbejdsmiljøet i højere grad end tidligere udfordres.

Prioritere tid til at arbejdsmiljørepræsentanter kan igangsætte indsatser.

5. Koncept for faglig sparring

Stigende kompleksitet i målgruppen og opgavernes karakter, udfordrer personalet i form af stigende krav til deres faglighed og det tværfaglige samarbejde.

Mulighed for supervision i konkrete borgersager.

6. Tydelig kultur omkring acceptabelt sygefravær

Sygefraværsanalysen viser, at der er uklarhed om, hvad der er anses som acceptabelt sygefravær. Der er store udsving mellem arbejdspladserne ift. hvad medarbejderne mener at acceptabelt sygefravær.

En kampagne, som italesætter sygefraværskulturen.

7. Styrket opfølgning på kortvarigt sygefravær

Sygefraværsanalysen viser, at andelen af korttidssygefravær er forholdsvist højt i Thisted Kommune. Korttidssygefravær skaber bl.a. udfordringer ift. planlægning af vagtskemaer og ruter.

Digitale muligheder ift. øget opfølgning på gentaget korttidssygefravær.

8. Planlægning af vagter og ruter

Sygefraværsanalysen fandt, at uforudsigeligheden i vagt- og ruteplanlægning har betydning for sygefraværet.

Indsatser for korttidssygefravær, som har stor betydning for uforudsigeligheden i vagt- og ruteplanlægning.

9. Gennemgang af sygefraværsdata

Sygefraværsanalysen viser at der generelt er en god datadisciplin i Thisted Kommune. Endvidere er der et potentiale ved at gennemgå det eksisterende datagrundlag med henblik på, dels at sikre datakvaliteten, herunder forholdet mellem korttids- og langtidssygefravær, og dels at sørge for, at kun det nødvendige registreres.

Bedre udnyttelse af eksisterende data.

10. How To-guides til ledelsesinformation

Sygefraværsanalysen viser, at ledelsen mangler kompetencer og redskaber til at følge sygefraværet i ledelsesinformationssystemet.

Guides til hvordan ledelsen tilgår ledelsesinformation om sygefravær.

11. Sygefraværsværktøj til ledelsesinformation

Sygefraværsanalysen fandt et potentiale for at reducere sygefraværet ved bedre brug af ledelsesinformation om sygefravær blandt ledelsen.

Et system, som giver ledelsen adgang til relevant ledelsesinformation.

12. Struktur for løbende opfølgning

Sygefraværsanalysen viser, et behov for en klar placering af ansvar ift. at reducere sygefravær. Derudover savner ledelsen et forum for dialog og sparring om sygefravær.

Etablering af fora med mulighed for sparring og inspiration om håndtering af sygefravær.

Anden fase i projektet er udarbejdelse af sygefraværshandleplanen, hvor rammerne her skal politisk godkendes. Forvaltningen ønsker at udarbejde sygefraværshandleplanen i fælles proces mellem ledere og medarbejdere. Dette kan eksempelvis ske, ved at tilknytte en arbejdsgruppe, bestående af tillidsvalgte medarbejdere, som er medansvarlige for sygefraværshandleplanen. Derudover kan der gennemføres en yderligere medarbejderinddragelse gennem MED-systemet.

I projektets tredje og sidste fase skal handleplanens indsatser implementeres. Implementeringen af handplanens indsatser vil ske fra efter sommerferien og frem til projektafslutning med udgangen af 2020. Implementeringen planlægges i et tæt samarbejde med de lokale MED-udvalg, sådan det sikres, at indsatserne tilpasses vilkårene på de enkelte arbejdspladser.

Projektet følger tidsplanen, og er på nuværende tidspunkt i fase 2, hvor rammerne for sygefraværshandleplanen her skal politisk godkendes.

Retsgrundlag

Finansloven § 17.51.05.10 - Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Projektet blev bevilliget 1,1 mio. kr. af STAR. Projektets økonomi fordeler sig som følgende:

Udarbejdelse af analyse af sygefraværet. Foretaget af Rambøll

300.000 kr.

Udvikling af sygefraværshandleplan

300.000 kr.

Implementering af handleplanens indsatser

500.000 kr.

Total

1.100.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender rammerne for projektets sygefraværshandleplan.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

105. Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til høringssvar fra Thisted Kommune vedrørende Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023.

Redegørelse

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2019/2020 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i Region Nordjylland. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold, og omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Praksisplanen skal understøtte, at fysioterapeuterne i praksissektoren fortsat kan tilbyde behandling af en høj kvalitet og samtidig indgå i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Af Overenskomst for almen fysioterapi § 19, stk. 1 - vedrørende praksisplanlægning fremgår, at regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. Det fremgår endvidere, at praksisplanlægningen foretages med henblik på, i fornødent omfang, at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen, og udarbejdes, i fornødent omfang, under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

Praksisplanlægningen har til formål at bidrage til kontinuitet på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

De nordjyske kommuner har ved udarbejdelsen af planen været repræsenteret ved Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. Herudover har det kommunale Netværk for vederlagsfri fysioterapi, med repræsentanter fra alle 11 kommuner, været involveret i udarbejdelsen af praksisplanen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet tværsektorielt, det vederlagsfrie område i forhold til opfølgning på økonomiloftet i den nyeste overenskomst og at Praksisplanen er overskuelig og let forståelig. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i Region Nordjylland er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse.

Udkast til Praksisplanen har den 5. februar 2020 været forelagt Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Nordjylland, hvor den er blevet behandlet og godkendt til høring. Høringsperioden løber fra den 14. maj til den 31. august 2020.

Efter høringsfasen vil indkomne høringssvar blive fremlagt for KKR og efterfølgende Samarbejdsudvalg for Fysioterapi. Det forventes, at Samarbejdsudvalget godkender den endelige Praksisplan den 24. september 2020. Herefter skal Praksisplanen behandles politisk i KKR, samt endeligt godkendes i Regionsrådet og de enkelte nordjyske kommunalbestyrelser i løbet af 4. kvartal 2020.

Praksisplan for fysioterapi 2020-2023 er bilagt sagen.

Udkast til Thisted Kommunes høringssvar er bilagt sagen. Af høringssvaret fremgår, at Thisted Kommune overordnet set bakker op om anbefalingerne i praksisplanen.

Retsgrundlag

Overenskomst for almen fysioterapi.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020 - orientering

Handicaprådet den 25. juni 2020 - orientering

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender høringssvaret.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

106. Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde

Udskriv

Sagstema

Politisk behandling af Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde, som tager afsæt i Politik for sundhed og Politik for sårbare voksne og ældres velfærd.

Redegørelse

I august 2019 blev procesplanen for udarbejdelsen af Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. Procesplanen lagde op til en involverende proces, hvor medarbejderrepræsentanter internt i kommunen og en referencegruppe med rod i civilsamfundet har haft mulighed for at komme med input og ideer til strategiens indhold, bl.a. på en workshop afholdt i februar 2020.

Med afsæt i de input og ideer arbejdsgruppen har fået, er der udarbejdet et udkast til strategien med forslag til fire overordnede temaer med tilhørende strategiske målsætninger:

 • Øget mangfoldighed
  Strategisk målsætning: Vi ønsker at fremme et mangfoldigt frivilligt socialt foreningsliv i lokalområderne, hvor alle borgere har mulighed for at deltage i aktivitetstilbud.
 • Samarbejde på tværs
  Strategisk målsætning: Vi ønsker at øge samarbejdet på tværs af frivillige sociale foreninger, og mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen med henblik på at sikre et rigt og mangfoldigt foreningsliv.
 • Anerkendelse og respekt af frivillige og foreninger
  Strategisk målsætning: Vi vil anerkende de frivillige sociale foreninger og frivilligheden for deres rolle og egenskaber igennem større fokus på inddragelse og ligestilling i relationer.
 • Ledelse og koordinering af frivilligt arbejde
  Strategisk målsætning: Vi vil sætte spot på frivillighed som et ledelsesområde for at sikre de rette kompetencer til opgaven.
  Strategisk målsætning: Vi vil tydeliggøre og prioritere koordinering på tværs i kommunen og mellem kommune og det frivillige område på flere forskellige niveauer.

Temaernes indhold og målsætninger er yderligere beskrevet i strategien, som findes i bilaget til sagsfremstillingen. Derudover er der defineret en række succeskriterier, der kan fungere som pejlemærker for, hvorledes målsætningerne opnås.

Udkastet har været i mailhøring blandt medarbejderrepræsentanterne i en arbejdsgruppe, ledergrupperne i Social- og Sundhedsforvaltningen samt de frivillige sociale foreninger, som deltog på workshoppen. Høringen gav ikke anledning til at ændre udkastet til strategi, men gav input til efterfølgende handleplaner.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved strategiens indhold. Strategiens indhold indarbejdes i organisationen under gældende forudsætninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget til første behandling den 9. juni

Ældre-/Seniorrådet til høring den 16. juni

Område MED Social til høring den 16. juni

Integrationsrådet til høring den 18. juni

Område MED Sundhed og Ældre til høring den 23. juni

Handicaprådet til høring den 25. juni

Udsatterådet til høring den 25. august

Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse den 1. september

Kommunalbestyrelsen til orientering den 15. september

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

Høringsgrundlag for strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde godkendes og sendes i høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

107. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Den 12. november 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget som punkt 227, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer. Endvidere fremgår en sammenfatning af de økonomiske konsekvenser og herunder, om der allerede er udarbejdet handleplaner til håndtering af forventet merforbrug, eller om der er behov for udarbejdelse af sådanne.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,9 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forværring i forhold til sidste måned på 1,9 mio. kr. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 33,0 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra handleplan 2019 på i alt 9,2 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til servicerammen. Når forventet forbrug sammenlignes med servicerammen, medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 16,0 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten. De konkrete Coronarelaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

På Sundheds- og ældreområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forbedring på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste måned. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 22,5 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr.

På Socialområdet forventes samlet set et merforbrug på 11,4 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forværring på 3,6 mio. kr. i forhold til sidste måned. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 10,5 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 1,9 mio. kr.

For Borgerservice og ydelser forventes samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Nedenstående tabel viser forventet afvigelse i forhold til hhv. korrigeret budget for 2020 isoleret set og servicerammen samt overførsler fra 2019.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget for 2020 isoleret set.

”Afvigelse budget inkl. overførsler” viser afvigelse mellem forbrug og budget i 2020 inkl. overførsler fra 2019 samt budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.

SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

På Sundheds- og Ældreområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer et overført merforbrug fra sidste år på 22,5 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. Samlet set giver dette et merforbrug på 14,5 mio. kr.

Sammenholdt med seneste budgetopfølgning er resultatet for indeværende år forbedret med 1,9 mio. kr. Det betyder, at budgettet for 2020 isoleret set nogenlunde balancerer. De største udfordringer er: KMF, sosu-elever og hjælpemidler. For det store overførte merforbrug fra tidligere år er der lagt planer for, hvordan dette skal afvikles hen over de kommende 3 år (forudsat at der ikke tilstøder andet undervejs).

Nettoudgifter til Corona-relaterede udgifter på sundheds- og ældreområdet forventes at udgøre hhv. minus 0,1 mio. kr. på sundhedsområdet (4015) og 12,3 mio. kr. på ældreområdet (4040), og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten. De Corona-relaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Corona-relaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de to aktivitetsområder ”4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning” og ”4040 Pleje og Omsorg for Ældre”:

Aktivitetsområde 4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning

Aktivitetsområdet omfatter Træning og rehabilitering samt den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over sundhedsområdet (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) samt borgerrettede forebyggende sundhedstiltag).

På aktivitetsområde 4015 forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. Dertil kommer overført mindreforbrug fra sidste år på 0,2 mio. kr.

For Træning og Rehabilitering forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end sidste måned. Dertil kommer overført mindreforbrug fra sidste år på 0,7 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes primært et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til borger på regionalt tilbud.

På sundhedsdelen af Sundhed og Kvalitet forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste måned. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2020 isoleret set skyldes primært et merforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF).

Aktivitetsområde 4040 Pleje og Omsorg for Ældre

Dette område omfatter den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over ældreområdet (dvs. Forebyggende hjemmebesøg, Ældreprojekter, SOSU-uddannelser og Ældrekonsulenter) samt Fællesområdet, Hjemmeplejen, Visitationen, Hjælpemiddelafdelingen og Ældrecentrene.

På aktivitetsområde 4040 forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 22,7 mio. kr., der er reduceret med midler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. Resultatet er forbedret med 1,6 mio. kr. i forhold til sidste måned.

For ældreområdets del af Sundhed og Kvalitet ventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 3,7 mio. kr. Resultatet er forbedret i forhold til sidste måned med 0,4 mio. kr. Merforbruget i 2020 kan henføres til merudgifter vedr. SOSU-uddannelserne og CURA.

Fællesområdet: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer et overført merforbrug fra sidste år på 0,1 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes hovedsageligt udgifter til sygepleje til handicappet borger samt udgifter til genopretning af et ældrecenter.

For Visitationen og Hjemmeplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug for sidste år på i alt 16,6 mio. kr., der dog er reduceret med 7,4 mio. kr. som følge af budgetmidler fra handleplan 2019.

For Visitationens vedkommende udgør mindreforbruget 3,0 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste måned, hovedsageligt pga. reducerede forventede udgifter til hjemmeplejen.

For Hjemmeplejen forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forbedring i forhold til sidste måned på 1,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. øget effektivisering.

Hjælpemiddelafdelingen forventer et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr. Resultatet er forværret med 0,6 mio. kr. i forhold til sidste måned. Det skyldes øgede udgifter til hjælpemidler, særligt mobilitetshjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler.

Ældrecentrene forventer samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 1,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes bl.a. tilbageholdenhed blandt plejecentrene. Det forventede resultat er forbedret med 1,0 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Coronarelaterede udgifter

Nettoudgifter til Corona-relaterede udgifter på sundheds- og ældreområdet forventes at udgøre hhv. minus 0,1 mio. kr. på sundhedsområdet (aktivitetsområde 4015) og 12,3 mio. kr. på ældreområdet (aktivitetsområde 4040), og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten. De Corona-relaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Corona-relaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

Afvigelse ift. servicerammen

Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 5,4 mio. kr.

SOCIALAFDELINGEN:

På socialområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede voksenområde og Handicappede børn og unge) forventes et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. i 2020 isoleret set. Det er en forværring fra sidste måned på 3,9 mio. kr. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 10,5 mio. kr., og budgetmidler fra handleplanen fra 2019 på -1,9 mio. kr., således at der samlet set forventes et merforbrug på 20,0 mio. inkl. overførsler ved årets udgang.

Socialområdet har været under pres i flere år pga. af øget tilgang, hvilket har resulteret i et overført merforbrug, og området er fortsat under et betydeligt pres, hvilket ses af det forventede merforbrug i 2020 isoleret set.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2019 en handlingsplan for at nedbringe merforbruget, og denne har i og for sig haft den forventede effekt på nær på to hovedområder, der er under betydeligt pres. Det drejer sig om enkelt institution på voksenområdet (hvor der er et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. i 2020) og på køb og salg af pladser (et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2020). Det er således klart, at der er behov for tiltag for at nedbringe forbruget, hvis budgettet skal i balance.

For institutionen har den nye ledelse, understøttet af forvaltningen, taget en række initiativer, herunder en ny vagtplan, der træder i kraft i august. Det forventes at nedbringe forbruget til at svare til budgettet måned for måned inden årets udgang.

Ift. de øvrige udfordringer på Socialområdet er der brug for tiltag, der kan nedbringe forbruget med de resterende ca. 6,2 mio. kr. (hertil kommer overført merforbrug). Forvaltningen er derfor i gang med at forberede forslag til strukturændringer på hele Socialområdet i forlængelse af den analyse, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet.

De enkelte aktivitetsområder under Socialafdelingen gennemgås herunder:

Misbrugsområdet:

På misbrugsområdet forventes balance i 2002 isoleret set. Dertil kommer overført mindreforbrug fra sidste år på 0,3 mio. kr.

Det specialiserede voksenområde:

På voksenområdet forventes der et merforbrug på 8,4 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 7,2 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes hovedsageligt udfordringer på en enkelt institution, hvor der forventes et merforbrug på 5,2 mio., og hvor der har været betydelige problemer. Den nye ledelse er i tæt samarbejde med Socialafdelingen godt i gang med en proces, hvor udvikling af faglighed, trivsel og økonomi sker på én og samme tid. Der er taget en lang række af initiativer i forhold til bl.a. vagtplan, planlægning og sygefravær, der sigter imod, at der inden årets udgang opnås budgetoverholdelse fremover, så betingelserne for budgetoverholdelse kommer på plads fra 2021.

Derudover forventes et merforbrug på køb og salg af pladser på 3,6 mio. kr. (pga. uventet tilgang af en borger og flytning af en borger fra en institution til en anden). Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt for at imødegå yderligere udgifter på dette område og har ikke anbragt borgere uden for kommunen i 2020. Der er udfordringer med kapaciteten på egne tilbud, og der har derfor været tiltagende vanskeligheder med at finde pladser i egne tilbud. Som nævnt er forvaltningen derfor i gang med at forberede forslag til strukturændringer på hele Socialområdet i forlængelse af den analyse, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet.

Handicappede børn og unge:

På børneområdet ventes der i 2020 et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2020 isoleret set. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 3,6 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes hovedsageligt merforbrug på køb af pladser på 2,3 mio. kr. samt udgifter til et mere plejekrævende barn. På salg af pladser forventes en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. På social service forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr., hovedsageligt pga. øgede udgifter til plejefamilier. På refusion af særligt dyre enkeltsager forventes merindtægter på 0,8 mio. kr.

Coronarelaterede udgifter:

Nettoudgifter til Corona-relaterede udgifter på misbrugs-, voksen- og børneområdet forventes at udgøre hhv. 0,3 mio. kr., 3,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten. De Corona-relaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Corona-relaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet merforbrug på servicerammen på 11,9 mio. kr.

BORGERSERVICE OG YDELSER:

Samlet forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på områder omfattet af servicerammen og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

Mindreforbruget vedrører primært boligstøtteområdet med 0,4 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug vedrørende flex-handicap kørsel med 0,1 mio. kr. og begravelseshjælp med 0,1 mio. kr. Begge områder er direkte påvirket af COVID-19, der er dog indregnet forventet kompensation.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der forventes et mindreforbrug på områder omfattet af servicerammen på 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

I forbindelse med merforbruget på udvalgets område oplyser CØL, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,9 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket er en forværring på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste måned. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 33,0 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra handleplan 2019 på i alt 9,2 mio. kr. På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Som tallene viser, er den samlede økonomiske situation på hhv. sundheds- og ældreområdet og socialområdet således alvorlig, særligt som følge af overført merforbrug fra tidligere år. Der er som tidligere beskrevet igangsat en proces med at udarbejde og implementere en række handleplaner, der tager hånd om det forventede merforbrug i 2020 såvel som overførte merforbrug.

De foreløbigt planlagte eller igangsatte handleplaner er:

Handleplaner - ældreområdet:

- Visitationen: Som led i den økonomiske handleplan 2019 er der i 2020 afsat et budgetbeløb på 7,4 mio. kr. til at dække en del af det overførte merforbrug fra 2019.

- Visitationen: Jf. beslutning i KB den 25. februar 2020 gives der en tillægsbevilling finansieret af kassen på 5,2 mio. kr. svarende til det løbende merforbrug, der har være i betalinger til andre offentlige myndigheder (kommuner og regioner) i 2019.

- Visitationen og hjemmeplejen: Jf. beslutning i SSU den 4. februar 2020 anvendes midler på 0,5 mio. kr. til fastholdelse af personale på ældreområdet i 2020 til nedbringelse af gæld i Visitationen og hjemmeplejen.

- Visitationen og hjemmeplejen: Hjemmeplejens og Visitationens merforbrug blev analyseret, og resultaterne af analysen samt forslag til handlinger er behandlet på SSU's møde i februar 2020, og forvaltningen har nu på baggrund heraf udarbejdet en handleplan og er igang med at igangsætte de vedtagne tiltag. Tiltagene indebærer bl.a. en revisitering af ydelser samt en forbedring i Brugertidsprocenten (BTP), som forventes at give reducerede udgifter for hhv. Visitationen og Hjemmeplejen.

- Sundhed og kvalitet: Forvaltningen er ved at udarbejde en finansieringsplan for, hvordan merforbruget på sosu-kontoen kan håndteres, fx ved lavere optag og/eller medfinansiering fra ældrecentrene.

- Ældrecentre: Der er en målsætning om at opnå et mindreforbrug på en række ældrecentre på i alt 1,7 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1 % af budget på de ældrecentre, hvor der ikke er økonomiske udfordringer. En reduktion af det samlede merforbrug på ældreområdet i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på ældrecentrene realiseres. Til nærværende budgetopfølgning har ældrecentrene indmeldt et samlet forventet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

- Generelt: Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handleplaner - socialområdet:

- Institutioner: Institutionerne på børneområdet forventes at bidrage med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. En reduktion af det samlede merforbrug på området for handicappede børn og unge i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på institutionerne realiseres.

- Generelt: Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn, da man stadig befinder sig i startfasen af eksekveringen af tiltagene.

CØL oplyser, at ovenstående handleplaner dog ikke er dækkende i forhold til at håndtere det samlede merforbrug. Forvaltningen er derfor i gang med at forberede forslag til strukturændringer, forslag til budgetreduktioner og forslag til udgiftstilbageholdenhed i 2020. Målet er dels at løse udfordringen med at holde budgettet for 2020 og dels at sikre fremadrettet økonomisk stabilitet på området.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020

Område-MED Social - Orientering - den 16. juni 2020

Område MED Sundhed og Ældre - Orientering - den 24. juni 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

108. Slutrapportering om projekt Spis Bevæg Gode leveår

Udskriv

Sagstema

Ud fra udarbejdet slutrapport til Sundhedsstyrelsen for projekt Spis Bevæg Gode leveår vil Socialafdelingen gerne orientere omkring status for projektet efter afslutning.

Redegørelse

Med tildelte midler fra Sundhedsstyrelsen har projektet forløbet fra juni 2018 til december 2019, hvor der har været arbejdet med at igangsætte systemer og aktiviteter, der er med til at løfte den generelle sundhed for borgerne på Socialområdet. Med ansættelsen af en projektmedarbejder har der været arbejdet tæt sammen med de enkelte institutioner ud fra et fokus på kost og motion. Herigennem at få ændret på de små ting i hverdagen, som er med til at sikre en bedre sundhed for den enkelte borger. Dette som et løft på et område, hvor borgerne generelt lever kortere tid end den gennemsnitlige borger.

De centrale aktiviteter i projektet har været delt op i følgende områder:

 • Opkvalificering af medarbejdere og borgere
 • Kost hos borgerne
 • Motion, individuelt og i hold

Der har herudfra været arbejdet målrettet med institutioner på Socialområdet for at implementere en praksis med større fokus på borgernes aktivitetsniveau og kostvaner med udgangspunkt i socialpsykiatriske tilbud. Målet herfor har hele tiden været, at aktiviteterne har kunne fortsætte efter endt projektperiode. Projektmedarbejderen har arbejdet for at indføre nye rutiner, nemme og tilgængelige løsninger og kataloger samt systemer som medarbejderne efterfølgende vil kunne føre videre. Aktiviteterne i denne forbindelse har været inden for områderne kost hos borgerne, samt motion, individuelt og i hold. Personalet i de enkelte tilbud har fået forskellige redskaber til, hvordan de vil kunne videreføre de gode rutiner, hvorefter det er lederen på det enkelte sted, som har ansvaret for at sikre fortsat fokus herpå.

Igennem projektperioden har projektmedarbejderen oplevet forskellige udfordringer, som har bevirket, at fokus og støtte til projektet har været svært at opretholde. Dog har medarbejderen formået at bibeholde en motivation og gejst, der har været med til at løfte den samlede indsats. Det har blandt andet været medvirkende til, at medarbejderen efter endt projektperiode er fortsat i en anden stilling på området, hvor hun har mulighed for at arbejde med nogle af elementerne fra projektet. Bl. a. med kontakt og koordination ift. Bevæg dig for livet, og en forening for sindslidende. Som er de to elementerne fra projektperioden, som ikke kan lægges ud til den enkelte institution.

Ud fra slutrapporten og konklusionerne heri opfordrer Socialstyrelsen til et fortsat fokus på empowerment af borgerne ud fra et perspektiv omkring egenmestring og selvforståelse.

Med de muligheder for ny forståelse og afprøvning af praksis som projektet har bidraget til, er der skabt grobund for at kunne videreføre det ind i Socialafdelingen. Erfaringer der kan understøtte det videre arbejde med udvikling af området som helhed, samt de enkelte indsatser. Der har været positive resultater med en projektmedarbejder på denne måde, som har kunne understøtte et specifikt område. Herigennem at booste fokus i en periode med et mål om at indsatserne efterfølgende vil kunne leve videre som en del af eksisterende praksis. Der er behov for et praksisnært perspektiv i sådanne projekter for at aktiviteter efterfølgende kan leve videre. Langt hen ad vejen er dette lykkedes ved at sikre systemer og inspirationskataloger, så medarbejderne har redskaber til at kunne indtænke det i hverdagen for den enkelte borger.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni

Handicaprådet den 25. juni

Udsatterådet den 25. august

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

109. Orientering om tildeling af midler til Aktiv med demens 2020-23

Udskriv

Sagstema

Orientering om tildeling af midler til Aktiv med Demens 2020-23.

Redegørelse

Historik

Thisted Kommune deltog i 2018 og 2019 sammen med en række andre nordjyske kommuner i projektet Aktiv med Demens. Projektets formål var at tilbyde forskellige aktiviteter til borgere med let og moderat demens og deres pårørende. Projektet udløb ultimo 2019. Social- og sundhedsudvalget traf den 11. juni 2019 beslutning om, at projektet ikke skulle videreføres i sin eksisterende form, dvs. som samarbejde mellem de nordjyske kommuner, men derimod som et lokalt initiativ. Baggrunden for beslutningen var dels, at aktivitets- og rådgivningscenteret i Aalborg ikke direkte kom borgere fra Thisted Kommune til gode, og dels at forvaltningen vurderede at kunne fortsætte aktiviteter lokalt uden deltagelse i projektet.

Siden besluttede Regeringen at støtte aktivitets- og rådgivningscentre til mennesker med demens med 52 mio. kr. på landsplan, og i den forbindelse meldte Sundhedsstyrelsen ud, at Aktiv med Demens ville kunne få støtte til en fireårig periode under de samme vilkår som den oprindelige pulje. Styregruppen for projektet udarbejdede et budget som blev sendt til Sundhedsstyrelsen med en opdaterede projektansøgning. I forbindelse med ansøgning om ny projektperiode var det et stort ønske fra alle de deltagende kommuner, at få midlerne fra projektet ud i kommunerne således at de i højere grad finansierer aktiviteter og rådgivningstilbud tæt på borgerne.

I januar 2020 besluttede Social- og sundhedsudvalget at Thisted Kommune deltager i fortsættelsen af Aktiv med Demens under forudsætning af, at projektet tildeles midler fra Sundhedsstyrelsen.

Tilsagn og formål for ny projektperiode

Sundhedsstyrelsen har nu givet tilsagn og Thisted Kommune har fået ialt 597.121 kr. fordelt over de fire år.

Midlerne er bevilget til følgende formål:

· At udvikle og igangsætte meningsfulde aktiviteter, der øger personer med demens og familiers inklusion og livskvalitet

· At tilbyde rådgivning til borgere med mistanke om demens samt ny-diagnosticerede samt deres pårørende

· At tilbyde en tidlig indsats der forbedrer demensforløbet – særligt for yngre med demens

· At inddrage civilsamfund og frivillige i udvikling af meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens

Forankring til drift efter 2023

Projektmidlerne falder sådan, at der er tildelt flest midler til det første projektår, derefter færre og færre hen mod 2023. Som led i projektet skal Thisted Kommune udarbejde en lokal strategi for bruger- og pårørendeinddragelse, planlægning af aktivitet og arrangementer, samarbejde med frivillige, fordringer og kulturinstitutioner samt strategi for, hvordan opgaven skal organiseres under og efter projektperioden. Derfor, og for at sikre, at tilrettelæggelsen af aktiviteter og rådgivningstilbud til målgruppen og deres pårørende, på sigt kan driftes uden ekstern finansiering, tænkes Aktiv med Demens i sammenhæng med andre indsatser på demensområdet og med afsæt i Thisted Kommunes demensstrategi.

Opstart i 2020

Som følge af COVID-19 afvikles der ikke aktiviteter for målgruppen og deres pårørende inden sommerferien 2020. Fra august 2020 forventer Sundheds- og ældreafdelingen at påbegynde afviklingen af aktiviteter og udvikling af rådgivningstilbud i regi af Aktiv med Demens - i det omfang situationen omkring COVID-19 tillader det.

Retsgrundlag

Finansloven for 2020.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har, som del af den samlede bevillig på 7,8 mio. kr., fået i alt 597.121 kr. over projektperioden 2020-23.

Projektmidlerne til Thisted Kommune fordeler sig således:

2020: 230.050 kr.

2021: 197.863 kr.

2022: 114.722 kr.

2023: 54.486 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

110. Orientering om analyse på social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen vedtog som et element i budgetforliget for 2020, at der skal udarbejdes en analyse af social- og sundhedsområdet. Forvaltningen orienterer om status på udarbejdelse af analyse af social- og sundhedsområdet.

Redegørelse

Status for analysen.

De manglende interviews med ledere og medarbejdere er blevet gennemført som videomøder den 2. juni.

Område-MED på de to områder er blevet inddraget, og deres input er blevet videresendt til PwC til brug for rapporten.

Det digitale borgermøde er blevet afholdt. Med udgangspunkt i en paneldebat, som er blevet udsendt som podcast, har kommunens borgere indtil den 8. juni kunnet komme med deres idéer og kommentarer til udviklingen indenfor området. Borgerne har kunnet komme med input på Thisted kommunes Facebook, via mail og almindelig post og ved at ringe til en telefonsvarer. Alle input samles og leveres til PwC til brug for rapporten.

PwC forventer at kunne levere den endelige rapport i uge 27.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020

Område-MED Social den 16. juni 2020

Område-MED Sundhed og Ældre den 24. juni 2020

Handicaprådet den 25. juni 2020

Udsatterådet den 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

111. Rehabilitering og revisitationer

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget gives en kort orientering om rehabilitering og revisitationer ift. hjemmeboende borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §83.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en kort orientering om hvorledes der arbejdes med rehabilitering og revisitationer. Leder af Visitation og Hjælpemideldepot samt sundheds- og ældrechef deltager derfor i mødet med henblik på at give en orientering herom.

Retsgrundlag

Hevrdagsrehabilitering ydes efter servicelovens §83a.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

112. Referat fra Udsatterådets møde den 19. maj 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 19. maj 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

113. Referat fra Handicaprådets møde den 28. maj 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 28. maj 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 98:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen