CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

12. maj 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

84. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

85. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Orienteret.

Til toppen

86. Forslag til mødeplan 2021 for Social- og Sundhedsudvalget

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2021.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget har i 2020 afholdt møder på tirsdage kl. 14.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder i 2021 afholdes på følgende datoer med start kl. 14.00:

 • Tirsdag den 12. januar
 • Tirsdag den 2. februar
 • Tirsdag den 16. marts
 • Tirsdag den 13. april
 • Tirsdag den 11. maj
 • Tirsdag den 8. juni
 • Tirsdag den 17. august
 • Tirsdag den 7. september
 • Tirsdag den 5. oktober
 • Tirsdag den 9. november
 • Tirsdag den 7. december

Det foreslås, at der afholdes fællesmøder på følgende datoer i 2021:

 • Tirsdag den 2. marts kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet
 • Tirsdag den 2. marts kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Handicaprådet
 • Tirsdag den 2. marts kl. 13.00 - 15.00 - fællesmøde med Udsatterådet
 • Onsdag den 3. september kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre
 • Onsdag den 3. september kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Område-MED Social
 • Tirsdag den 14. september kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet
 • Tirsdag den 14. september kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Handicaprådet
 • Tirsdag den 14. september kl. 13.00 - 15.00 - fællesmøde med Udsatterådet

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

87. Budgetændring vedr. Cura-Social

Udskriv

Sagstema

Budgetændring vedr. implementering af Cura-Social.

Redegørelse

I forbindelse med implementeringen af Cura-Social var der fra begyndelsen ikke tænkt systemmæssig konvertering, da antallet af sager var for begrænsede til, at det ville være økonomisk rentabelt. I stedet var der afsat midler til manuel konvertering af sagerne fra EKJ og SBSYS, hvor studentermedhjælpere kunne ansættes og være behjælpelige med denne proces. I praksis er opgaven blevet udført af studentermedhjælpere ansat under myndighedssektionen i Socialafdelingen, hvilket foranlediger et behov for en budgetflytning på 200.000 kr. fra Cura-projektet til konto 6 på socialområdet.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet for Thisted Kommune.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Budgetændringen på de 200.000 kr. tages fra XG-0000040118-00052 (etableringsudgifter CURA) og flyttes til omkostningssted 4000000637 under konto 6 i Socialafdelingen (spec. voksen, løn mv), og gælder kun for 2020. Der er dækning på CURA-projektet til budgetflytningen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetændringen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

88. Kvalitetsstandarder 2020 på socialområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på socialområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

Socialområdet reviderer en gang årligt procedurerne for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på socialområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Kvalitetsstandarderne fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 12. marts 2019. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser. Endvidere har afdelingen i 2019 skiftet navn fra Handicap- og Psykiatriafdelingen til Socialafdelingen. Dette er tilrettet.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41 merudgifter til børn, hvor der er tilføjet en uddybning i afsnittet vedr. barnepige.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er tilføjet et afsnit om fratræk for sparede udgifter.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarden på servicelovens § 84 aflastning, hvor omfanget af begrebet en weekend er yderligere udspecificeret. Der er ligeledes indført vejledning vedr. ferieaflastning.
 • Der er sket en tilføjelse i kvalitetsstandarderne på servicelovens § 97 ledsagelse, hvor ledsagelse for børn efter servicelovens § 45 er tilføjet.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarden for midlertidige botilbud efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, hvor der er tilføjet et afsnit om praktisk bistand på botilbud.
 • Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk bistand under ferie.

De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt sagen som bilag, hvor ovenstående ændringer, på nær første punkt, er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven.
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.
 • Lov om tilkøb af socialpædagogisk bistand under ferie.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget 17. marts 2020

Handicaprådet 26. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget 14. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på socialområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 44:

Punktet udsættes til næste møde.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 63:

Sagen sendes i høring.

Handicaprådet, 30. april 2020, pkt. 5:

Ingen kommentarer til ændringerne. Handicaprådet ønsker til næste gang dette punkt skal behandles, at rådet får en mere grundig skriftlig redegørelse for ændringerne og mere tid til at nå at forholde sig til dem, da det er et omfattende materiale. Rådet ønsker at dette punkt næste gang behandles som en temadrøftelse på handicaprådsmøde med mundtligt oplæg fra forvaltningen på et første møde og dernæst rådets stillingtagen på det efterfølgende møde, så rådets medlemmer kan nå at være i dialog med sit bagland mellem de to møder. Endvidere er der ønske om, at det mere tydeligt fremgår hvilke dele, der er mulighed for at fastlægge et lokalt serviceniveau for og hvilke dele, der er lovbundne. Det ønskes slutteligt, at det ikke er et samlet dokument, men at det samlede katalog over kvalitetsstandarderne deles op i hver enkelt kvalitetsstandard, således at de er mere tilgængelige for synshandicappede. I stedet for at ændringer fremhæves med rødt, kunne det for synshandicappede ligeledes være at foretrække, at ændringerne fremhæves i afslutningen på hver kvalitetsstandard i stedet.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen og Handicaprådet sikrer gode rammer for Handicaprådets fremadrettede høringer.

Til toppen

89. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens § 151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det kommunale tilsyn for Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsynet på plejecentrene og i hjemmeplejen i 2019 har vist, at tilsynspolitikken har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et godt indblik i tilfredsheden med hjemmeplejens ydelser, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale, har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til personalet.

For at sikre et objektivt tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I 2018 blev der indgået kontrakt med BDO. BDO har på tilfredsstillende vis udført tilsynene i 2018 og 2019 og vil også udføre tilsynene i 2020, hvorefter aftalen skal revurderes.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne.
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov.
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgerens elektroniske omsorgsjournal.
 • Et årligt tilsynsbesøg hjemme hos ca. 2 % af modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83, dog minimum 2 borgere hos hver leverandør.
 • Dialogmøde med en repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams, der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Fokus på et tema, som vælges for hvert år, og i 2020 vil fokus være ”Tidlig opsporing”.

Udkast til tilsynspolitik er bilagt sagen.

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Ifølge Servicelovens § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 128.000 kr. Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 24. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Tilsynspolitikken sendes i høring.
 2. Tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 48:

Punktet udsættes til næste møde.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 67:

Tilsynspolitikken sendes i høring.

Ældre-/Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 6:

Ældre-/Seniorrådet kan godkende tilsynspolitikken. Rådet vil gerne gøre opmærksom på, at der skal være en særlig opmærksomhed på kommunens udvælgelse af de borgere, som skal modtage tilsynsbesøget og stikprøvens størrelse.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Ældre- og Seniorrådets bemærkning indgår i vurderingen af ny kontrakt.

Til toppen

90. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Den 12. november 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget som punkt 227, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer. Endvidere fremgår en sammenfatning af de økonomiske konsekvenser og herunder, om der allerede er udarbejdet handleplaner til håndtering af forventet merforbrug, eller om der er behov for udarbejdelse af sådanne.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 8,0 mio. kr. for 2020 ekskl. overførsler, hvilket er en forværring i forhold til sidste måned på 1,1 mio. kr. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 33,0 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra handleplan 2019 på i alt 9,2 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til servicerammen, hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til sidste måned. Når forventet forbrug sammenlignes med servicerammen, medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.

Det bemærkes, at der ikke er indregnet eventuelle afledte virkninger af COVID-19-udbruddet i forventet forbrug for 2020. D. 28. april vedtog Kommunalbestyrelsen, at der afsættes en beredskabspulje til dækning af merudgifter på bl.a. socialområdet samt sundheds- og ældreområdet, og at puljen finansieres ved omprioritering af 1% af det samlede budget, hvor socialområdet, sundheds- og ældreområdet samt beskæftigelsesområdet er undtaget af omprioriteringen.

På Sundheds- og ældreområdet forventes samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020 ekskl. overførsler, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste måned. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 22,5 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr.

På Socialområdet forventes samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. i 2020 ekskl. overførsler, hvilket er en forværring på 2,5 mio. kr. i forhold til sidste måned. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 10,5 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 1,9 mio. kr.

For Borgerservice og ydelser forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser forventet afvigelse i forhold til hhv. korrigeret budget 2020 ekskl. overførsler og servicerammen samt overførsler fra 2019.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.

SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Det forventede forbrug for 2020 er udarbejdet på baggrund af indmeldinger om forventet forbrug fra institutionerne, forbrugsmønstret i 2019 samt de forventede resultater af de handlinger, som er sat i værk med henblik på at følge de anbefalinger, som fremgår af sagen til Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 vedrørende analyse af hjemmeplejen og visitationen. Endvidere er der indregnet forventede resultater af øvrige tiltag med henblik på at undgå merforbrug i 2020 og tiltag omkring tilbageholdenhed i forbrug de steder, det er muligt, med henblik på at minimere merforbruget i 2020.

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2020 på 1,2 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer et overført merforbrug fra sidste år på 22,5 mio. kr., der reduceres med budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr.

Aktivitetsområde Sygehusbetaling og genoptræning:

På aktivitetsområdet Sygehusbetaling og genoptræning forventes for 2020 et merforbrug på 3,9 mio. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført mindreforbrug fra sidste år på 0,2 mio. kr.

For Træning og Rehabilitering forventes et merforbrug i 2020 på 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer et overført mindreforbrug fra sidste år på 0,7 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes primært, at der er merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. samt på midlertidige botilbud på 0,4 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. på Træning fagpersonale, vederlagsfri ridefysioterapi, konsulentydelser, psykologbistand og øvrige materialer samt på Job og Træning.

I Sundhed og Kvalitet forventes i 2020 et merforbrug på 3,5 mio. kr. ekskl. overførsler på aktivitetsområde Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning. Det skyldes primært et merforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 0,5 mio. kr.

Aktivitetsområde Pleje og omsorg for ældre:

På aktivitetsområdet Pleje og omsorg for ældre forventes i 2020 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 22,7 mio. kr., der er reduceret med midler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr.

På Sundhed og Kvalitets andel af aktivitetsområdet ventes i 2020 et merforbrug på 2,1 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 3,7 mio. kr. Merudgifter vedr. SOSU-uddannelserne for 2020 isoleret set er på 2,1 mio. kr., som følge af øgede lønudgifter pga. krav om øget dimensionering på SOSU-uddannelserne. I forhold til sidste måned er merforbruget nedbragt med 0,6 mio. kr.

På Fællesområdet forventes i 2020 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget i 2020 ekskl. overførsler skyldes primært et mindreforbrug på kontoen for fællestillidsmand for DSR, på opsamlet lønbudget vedr. afregning af tomme plejeboliger samt på tilsyn på ældrecentre og i hjemmeplejen. Dertil kommer merudgifter til genopretning af et ældrecenter.

Mindreforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen udgør i 2020 samlet set 3,3 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug for sidste år på i alt 16,6 mio. kr., der dog er reduceret med 7,4 mio. kr. som følge af budgetmidler fra handleplan 2019.

For Visitationens vedkommende udgør mindreforbruget 2,7 mio. kr. for 2020 isoleret set, hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. i forhold til sidste måned, hovedsageligt pga. nettotilgang af borgere fra andre kommuner samt lavere udgifter til betaling til andre kommuner.

For Hjemmeplejen forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for 2020 isoleret set, hvilket er en forværring i forhold til sidste måned på 1,4 mio. kr. Dertil kommet et merforbrug på teamledelse samt udgifter til konsulentfirma, der rådgiver Hjemmeplejen Nord om arbejdsmiljømæssige tiltag.

Hjælpemiddelafdelingen forventer i 2020 et merforbrug på 3,3 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr. Resultatet for 2020 isoleret set er forværret med 0,5 mio. kr. i forhold til sidste måned. Det skyldes øgede udgifter til hjælpemidler på 0,4 mio. kr. samt øgede udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på 0,1 mio. kr.

Ældrecentrene forventer i 2020 samlet set et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. ekskl. overførsler. For ældrecentrene samlet set er der et overført merforbrug fra 2019 på 1,7 mio. kr. Inkl. overført resultat fra sidste år forventes et mindreforbrug på alle ældrecentre bortset fra på et ældrecenter. På det pågældende ældrecenter ventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overført merforbrug.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 3,6 mio. kr.

SOCIALAFDELINGEN:

På socialområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede voksenområde og Handicappede børn og unge) forventes et samlet merforbrug for 2020 i forhold til budgettet på 7,8 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 10,5 mio. kr., der reduceres med midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr.

Misbrugsområdet:

På misbrugsområdet forventes i 2020 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført mindreforbrug fra sidste år på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget i 2020 skyldes primært mindreforbrug på køb af pladser på forsorgshjem.

Det specialiserede voksenområde:

På voksenområdet forventes der et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2020 ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 7,2 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes udfordringer på en enkelt institution, hvor der har været betydelige problemer. Den nye ledelse er i tæt samarbejde med Socialafdelingen godt i gang med en proces, hvor udvikling af faglighed, trivsel og økonomi sker på én og samme tid. Der er taget en lang række af initiativer i forhold til bl.a. vagtplan, planlægning og sygefravær, der sigter imod, at der inden årets udgang opnås budgetoverholdelse fremover, så betingelserne for budgetoverholdelse kommer på plads fra 2021. Derudover forventes et merforbrug på køb af pladser på 0,5 mio. kr. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt for at imødegå yderligere udgifter på dette område. Selv om udsigten til merforbrug på dette område i sig selv ikke ser bekymrende ud på nuværende tidspunkt, har dette område afdelingens opmærksomhed, da der pt. er udfordringer med kapaciteten på egne tilbud, og der derfor opleves tiltagende vanskeligheder med at finde pladser i egne tilbud. Der forventes en mindreindtægt fra salg af pladser på 1,3 mio. kr., hvilket især skyldes, at en borger er flyttet hjem til betalingskommunen.

Handicappede børn og unge:

På børneområdet ventes der i 2020 et merforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførsler. Dertil kommer overført merforbrug fra sidste år på 3,6 mio. kr. Merforbruget i 2020 ekskl. overførsler skyldes hovedsageligt merforbrug på køb af pladser på 2,3 mio. kr. samt udgifter til et mere plejekrævende barn. På salg af pladser forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. På social service forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr. pga. øgede udgifter til plejefamilier. På refusion af særligt dyre enkeltsager forventes fortsat merindtægter på 0,8 mio. kr. Institutionerne forventer et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. overført merforbrug.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet merforbrug på servicerammen på 7,5 mio. kr.

BORGERSERVICE OG YDELSER

Samlet forventes mindreforbrug på 1 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på områder omfattet af servicerammen og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

Mindreforbruget vedrører primært boligstøtteområdet med 0,9 mio. kr. og flex-handicap kørsel med 0,2 mio. kr. mens der forventes merudgifter til tabafskrivning med 0,1 mio. kr.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der forventes et mindreforbrug på områder omfattet af servicerammen på 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

I forbindelse med merforbruget på udvalgets område oplyser CØL, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler.

Økonomiske konsekvenser

FINANSIERINGSTILTAG SSU'S OMRÅDE

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i 2020 i forhold til korrigeret budget på 8,0 mio. kr. ekskl. overførsler, hvilket er en forværring i forhold til sidste måned på 1,1 mio. kr. Dertil kommer overført merforbrug for sidste år på 33,0 mio. kr., der reduceres med midler fra den økonomiske handleplan 2019 på 9,2 mio. kr. På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Som tallene viser, er den samlede økonomiske situation på hhv. sundheds- og ældreområdet og socialområdet således alvorlig, særligt som følge af overført merforbrug fra tidligere år. Der er som tidligere beskrevet igangsat en proces med at udarbejde og implementere en række handleplaner, der tager hånd om det forventede merforbrug i 2020 såvel som overførte merforbrug.

De foreløbigt planlagte eller igangsatte handleplaner er:

Handleplaner - ældreområdet:

- Visitationen: Som led i den økonomiske handleplan 2019 er der i 2020 afsat et budgetbeløb på 7,4 mio. kr. til at dække en del af det overførte merforbrug fra 2019.

- Visitationen: Jf. beslutning i KB den 25. februar 2020 gives der en tillægsbevilling finansieret af kassen på 5,2 mio. kr. svarende til det løbende merforbrug, der har være i betalinger til andre offentlige myndigheder (kommuner og regioner) i 2019.

- Visitationen og hjemmeplejen: Jf. beslutning i SSU den 4. februar 2020 anvendes midler på 0,5 mio. kr. til fastholdelse af personale på ældreområdet i 2020 til nedbringelse af gæld i Visitationen og hjemmeplejen.

- Visitationen og hjemmeplejen: Hjemmeplejens og Visitationens merforbrug blev analyseret, og resultaterne af analysen samt forslag til handlinger er behandlet på SSU's møde i februar 2020, og forvaltningen har nu på baggrund heraf udarbejdet en handleplan og er igang med at igangsætte de vedtagne tiltag. Tiltagene indebærer bl.a. en revisitering af ydelser samt en forbedring i Brugertidsprocenten (BTP), som forventes at give reducerede udgifter for hhv. Visitationen og Hjemmeplejen.

- Sundhed og kvalitet: Forvaltningen er ved at udarbejde en finansieringsplan for, hvordan merforbruget på sosu-kontoen kan håndteres, fx ved lavere optag og/eller medfinansiering fra ældrecentrene.

- Ældrecentre: Der er en målsætning om at opnå et mindreforbrug på en række ældrecentre på i alt 1,7 mio. kr. ekskl. overført merforbrug, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1 % af budget på de ældrecentre, hvor der ikke er økonomiske udfordringer. En reduktion af det samlede merforbrug på ældreområdet i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på ældrecentrene realiseres. Til nærværende budgetopfølgning har ældrecentrene indmeldt et samlet forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

- Generelt: Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handleplaner - socialområdet:

- Institutioner: Institutionerne på børneområdet forventes at bidrage med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. En reduktion af det samlede merforbrug på området for handicappede børn og unge i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på institutionerne realiseres. Det forventede mindreforbrug er reduceret i forhold til sidste måned med 1,3 mio. kr. på baggrund af indmeldinger til forventet forbrug fra institutionerne.

- Generelt: Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn, da man stadig befinder sig i startfasen af eksekveringen af tiltagene.

CØL oplyser, at ovenstående handleplaner dog ikke er dækkende i forhold til at håndtere det samlede merforbrug. Der vil derfor være stort fokus på at udarbejde og igangsætte en række yderligere handleplaner og initiativer for at tage hånd om de overførte merforbrug fra tidligere år.

Forvaltningen prioriterer som det første at lave handleplaner, der løser udfordringen med at holde budgettet for 2020. Herudover forventes, at analysen af Socialområdet og Ældreområdet kan være afsæt for flerårige prioriteringer, der skal medvirke til at sikre fremadrettet økonomisk stabilitet på området.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget følger det tæt.

Til toppen

91. Status på arbejdet med strategier og handleplaner på under Politik for Sundhed og Politik for sårbare voksne og ældres velfærd

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for arbejdet med strategier og handleplaner under Social- og Sundhedsforvaltningens to politikker, henholdsvis Politik for Sundhed og Politik for sårbare voksne og ældres velfærd. Som led i denne status orienteres også om status for pårørendesamarbejdet på sundheds- og ældreområdet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra et begrebshierarki med en vision øverst, dernæst politikker, efterfulgt af strategier og dernæst handleplaner. Dette er visualiseret i vedlagte bilag "Strategier og handleplaner under Politik for Sundhed og Politik for sårbare voksne og ældres velfærd".

Overført til social- og sundhedsområdet er visionen 2022; "Vi udvikler velfærd sammen". Herunder er udformet to politikker, henholdsvis Politik for Sundhed samt Politik for sårbare voksne og ældres velfærd.

Politikkerne udmøntes igennem strategier, som ledsages af handleplaner.

På sundheds- og ældreområdet er der på nuværende tidspunkt vedtaget to strategier, henholdsvis Strategi for værdighed og Demensstrategien, som begge knytter sig til Politik for sårbare voksne og ældres velfærd. Derudover er følgende strategier (med forankring i Sundheds- og Ældreafdelingen) under udarbejdelse:

 • Strategi for flere gode leveår (under Politik for sundhed)
 • Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde (under Politik for sårbare voksne og ældres velfærd)
 • Strategi for velfærdsteknologi og rehabilitering (under Politik for sårbare voksne og ældres velfærd)

På socialområdet er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet nogen strategier. Der skal udarbejdes to strategier på socialområdet med tilhørende handleplaner, som begge knytter sig til Politik for sårbare voksne og ældres velfærd:

 • Strategi for særligt udsatte voksne
 • Strategi for borgere med svære funktionsnedsættelser

Ovenstående er visualiseret i førnævnte bilag.

De to strategier for hhv. særligt udsatte voksne og borgere med svære funktionsnedsættelser er forankret i Socialafdelingen. Arbejdet omkring strategien for særligt udsatte voksne blev skudt igang med en temaaften i januar, og forventes afsluttet og godkendt til efteråret. Udvalget fik på møde den 14. april (punkt 64) fremlagt fornyet procesplan for strategien for særligt udsatte voksne, og hele udvalget bliver løbende holdt orienteret om strategien, qua at alle udvalgsmedlemmer er med i styregruppen for strategien. Arbejdet med strategien for borgere med svære funktionsnedsættelser forventes igangsat til efteråret, når strategien for særligt udsatte voksne er tilendebragt. Samtidig vil arbejdet med handleplan for strategien for særligt udsatte voksne også kunne påbegyndes der.

Nedenfor gives en status på de to strategier, som er godkendt, hhv. Demensstrategien og Strategi for værdighed. Derudover gives en status på Sundhedspolitikken, hvor Strategi for flere gode leveår fortsat er under udarbejdelse, men hvor der allerede nu er igangsat forskellige initiativer under politikken. Status uddybes i førnævnte bilag.

Der er ikke tale om en udtømmende liste af initiativer og handleplaner, men om et overblik, der fremhæver de primære indsatser.

STRATEGIER OG HANDLEPLANER UNDER POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD

Strategi for værdighed - handleplaner

 • Værdighedsrejseholdet: Understøtter den strategiske målsætning omkring livskvalitet samt den strategiske målsætning omkring kvalitet, faglighed og sammenhæng
 • Indsatser for pårørende: Samarbejdet med pårørende adresseres igennem den strategiske målsætning om, at Thisted Kommune vil invitere til samarbejde med de pårørende baseret på gensidig tillid og respekt. Samarbejdet med pårørende har et stort ledelsesmæssigt fokus, hvilket afspejler sig i forskellige handlinger, som fremgår af bilag.
 • Ensomhed: I regi af projektet Sikkert Seniorliv er der afprøvet og implementeret forskellige tiltag, som skal forebygge depression og ensomhed blandt ældre. Understøtter den strategiske målsætning omkring livskvalitet.
 • Udskrivelsesbesøg: En ny sygeplejeydelse, der er under afprøvning, og som indebærer, at en hjemmesygeplejerske tager på et ekstraordinært besøg hos borgeren efter en udskrivelse fra hospitalet. Understøtter den strategiske målsætninger i Strategi for værdighed omkring kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng.
 • Dysfagi: Dysfagi er en betegnelse for problemer med at synke mad og væske. Indsatsen har fokus på at skabe livskvalitet i forbindelse med måltider og som følge af en bedre ernæringsstatus. Derudover er indsatsen forebyggende i forhold til indlæggelser med lungebetændelse. Indsatsen understøtter den strategiske målsætning omkring mad og ernæring.
 • Ændrede portionsstørrelser: Omlægning til flere mindre og mere energitætte portioner har i en forsøgsperiode været en valgmulighed for alle borgere i kommunens sydlige del, som på grund af nedsat eller ingen appetit ikke ønskede almindelig fuldkost. På baggrund af forsøgsperioden besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019, at tilbuddet udvides til hele Thisted Kommune og tilføjes kvalitetsstandarderne. Handleplanen understøtter den strategiske målsætning omkring mad og ernæring.
 • Medicinrehabilitering: Der arbejdes med løsninger, der giver borgere, der får hjælp til medicingivning- og/eller dispensering, mulighed for selv at tage medicinen. Dette understøtter den strategiske målsætning omkring selvbestemmelse.
 • Skærmbesøg: Understøtter de strategiske målsætninger omkring henholdsvis livskvalitet og selvstændighed.

Der er således igangsat konkrete indsatser indenfor fem ud af seks strategiske målsætninger i Strategi for Værdighed. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete nye indsatser indenfor den strategiske målsætning om en værdig død, idet dette har været et fokus igennem længere tid.F.eks. har alle social- og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker i hjemmeplejen været på kursus i palliation. I tillæg til dette er der i alle hjemmeplejens teams udpeget sygeplejersker, der fungerer som ressourcepersoner for de øvrige kollegaer ift. palliation.

Demensstrategien - handleplaner

 • Aktiv med demens: Thisted Kommune har 2017-2019, sammen med en række andre nordjyske kommuner, deltaget i projektet Aktiv med Demens. Projektets formål var at tilbyde forskellige aktiviteter til målgruppen og deres pårørende. Projektet rummer ligeledes en plan om flere demenskoordinatorer, der skal finansieres af midler fra projektet. Thisted Kommune er nu i færd med at udarbejde en lokal strategi for arbejdet med Aktiv med Demens fra 2020 og frem. Arbejdet knytter sig bl.a. til målsætningerne i Politik for Sundhed relateret til fase 1 og 2 i et demensforløb, hhv. "den tidlige fase" og "tiden i hjemmet, hvor sygdommen udvikler sig".
 • Demensvenlig indretning (pulje): Thisted Kommune har modtaget 735.000 kr. af Sundhedsstyrelsen til at afprøve, hvordan demensvenlig indretning og tilbud om sansestimuli kan bidrage til at reducere uro og konflikter på to somatiske plejecentre med udfordrende fysiske rammer. Dette understøtter målsætninger, der er knyttet op på fase 3 og 4 i et demensforløb, hhv. overgangen til plejecenter og tiden på plejecenter.

Der er således igangsat konkrete indsatser indenfor fire ud af fem faser (med tilhørende strategiske målsætninger) i demensstrategien.

STRATEGIER OG HANDLEPLANER UNDER POLITIK FOR SUNDHED

Der er på nuværende tidspunkt ikke godkendt strategier under Politik for Sundhed. Forvaltningen er dog i færd med at udarbejde en Strategi for flere gode leveår, og der er allerede nu igangsat forskellige initiativer med relation til Politik for sundhed.

 • Klyngesamarbejdet: Formålet er at samarbejde om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder om implementering af Sundhedsaftalen. De indsatser, der bliver igangsat i klyngesamarbejdet i regi af Sundhedsaftalen, forventes afspejlet i de handleplaner, der igangsættes i regi af Politik for Sundhed i Thisted Kommune. Indsatser under pejlemærker i Sundhedsaftalen er endnu ikke drøftet politisk og forventes igangsat i efteråret.
 • Søvntilbud og stressforebyggende tilbud om medi-yoga.
 • Sund i naturen fokus-kommune: Dette taler dels ind i Thisted Kommunes strategiplan "Thy på forkant" og vision 2022, hvor det er ambitionen, at Thisted Kommune skal være Danmarks førende kommune i forhold til naturoplevelser. Et led i denne ambition er et ønske om, at naturen i stigende grad skal indgå i Thisted Kommunes sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Initiativet taler ind i følgende målsætninger i Politik for sundhed:
  • Kommunens tilbud skal til enhver tid give lige og nem adgang til, at borgerne kan træffe sunde valg, således vi understøtter mere lighed i sundhed.
  • Vi vil målrettet arbejde for at børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed øges.
  • Vi vil øge målrettet forebyggelse og sundhedsfremme i et samarbejde med brugerorganisationer, foreninger, lokalsamfund og erhvervsliv.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen om status på arbejdet med strategier og handleplaner under politikkerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

92. Årsrapport for arbejdet med utilsigtede hændelser i 2019 i Social- og Sundhedsforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en rapport vedrørende arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) i 2019. I nedenstående trækkes hovedpunkterne i rapporten op med henblik på orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Siden 2010 har kommunerne i følge Sundhedsloven været forpligtede til at rapportere, analysere og drage læring af UTH.

En UTH er en hændelse, som forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed og som omfatter hændelser og fejl, der ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.

Formålet med at arbejde med UTH er at sikre patientsikkerheden og at forebygge, at der sker fejl og skader, når borgen behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Arbejdet med patientsikkerhed omfatter:

 • Rapportering og analyse af utilsigtede hændelser med henblik på læring.
 • Opbygning af sikkerhedssystemer og indførsel af arbejdsgange, som forebygger og opfanger UTH, før de når at skade borgeren.
 • Udvikling af en kultur, hvor man taler åbent om UTH for at lære af dem.
 • Inddragelse af borgerne som samarbejdspartnere.

Thisted Kommune har to risikomanagere, som overordnet er ansvarlig for arbejdet med UTH i kommunen. Derudover har alle institutioner og teams, der arbejder med sundhedsfaglige opgaver udpeget en UTH-ansvarlig, som arbejder decentralt og lokalt med UTH for at sikre, at læringen sker lokalt.

I det decentrale og lokale arbejde er ledelsesinvolveringen væsentlig i forhold til at understøtte en tryg rapporteringskultur samt i forhold til at skabe rammer for, at UTH–ansvarlige har mulighed for og støtte til at arbejde med analyse og handleplaner. Ledelsesinvolvering er afgørende for, at handleplaner og forbedringstiltag kan implementeres succesfuldt.

To gange årligt afholdes erfa-møder med de UTH-ansvarlige, hvor der arbejdes med temaer på tværs af institutioner og teams.

Hvad viser data fra rapporten i korte træk:

For begge afdelinger er størsteparten af utilsigtede hændelser vedrørende medicin. Dette skal naturligvis ses i sammenhæng med, at rigtig mange borgere får hjælp til medicin og mange af dem op til 3 - 4 gange dagligt.

Langt de fleste UTH har ikke forvoldt nogen skade, og i 2019 skete der ikke nogen UTH, som var alvorlige eller dødelige.

Både i Sundheds- og Ældreafdelingen og i Socialafdelingen har man arbejdet meget med sikre arbejdsgange i forhold til medicin i regi af "I Sikre Hænder". Dette er et arbejde, der vil fortsætte fremover, således at der kontinuerligt arbejdes på at minimere fejl vedrørende medicin.

Forbedringsarbejde i 2019

 • Rapportering fra borger/pårørende

I det første kvartal i 2019 har der været særlig fokus på borger/pårørendes rapportering af utilsigtede hændelser på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds kampagne ”Sundhedsvæsenet er til for alle, der har brug for det. Hjælp os med at blive endnu bedre!”.

 • Tværgående læring

I 2019 har der været fokus på, at læringen af utilsigtede hændelser skal bredes på tværs af enhederne. Deling af UTH i sundhedsfaglige fora samt på erfa-møderne er blevet faste punkter.

 • Fokus på gevinster for at gøre arbejdet meningsfuldt

Generelt har man forsøgt at gøre arbejdet med utilsigtede hændelser meningsfuldt ved at tage relevante hændelser op i de rette mødefora og gøre opmærksom på, hvilke afledte arbejdsgange hændelserne igangsætter. Her kan blandt andet nævnes ny arbejdsgang for antikoagulationsbehandling, hvor man ud fra forbedringsmodellen lavede småskalaafprøvninger på forskellige arbejdsgange. Det har nu resulteret i én fælles arbejdsgang, som er klar til implementering i starten af 2020.

 • Dataudtræk

I Sundheds- og Ældreafdelingen er der udarbejdet automatiske rapporter med data om de utilsigtede hændelser. Se mere under punktet ”Data vedr. utilsigtede hændelser i Sundheds- og Ældreafdelingen”. I 2020 skal der udarbejdes tilsvarende automatiske rapporter i Socialafdelingen.

 • Introduktionskursus for nye UTH-ansvarlige

Man har i 2019 afholdt et introkursus for de nye UTH-ansvarlige, hvor teorien bag – og sammenhængen mellem patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og forbedringsarbejdet blev gennemgået. Der blev desuden undervist i minimal sagsbehandling, hændelsesanalyse samt i hvad der kendetegner gode og effektive handleplaner.

 • Forbedring af analysearbejde

I 2019 har der været stort fokus på forbedring af analysearbejdet. Risikomanagerne har udarbejdet et analyseværktøj, som kan bruges af alle, og som har fokus på at finde årsag og lave handleplaner på baggrund heraf.

 • OBS meddelelser og kampagner fra Styrelsen for Patientsikkerhed

OBS – meddelelserne er blevet sendt ud i netværket af UTH-ansvarlige, og i Sundheds- og ældreafdelingen er de ligeledes sendt ud til teamledergruppen for at spredning af viden og implementering af evt. nye arbejdsgange.

Fokus i 2020

 • Samlerapportering

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført pilotprojektet ”Samlerapportering” med 10 kommuner, og man er nu klar til at rulle metoden ud i alle kommuner. Formålet med samlerapportering er at skabe kortere læringsloops, sikre mere kvalitet i det lokale læringsarbejde og få en lettere rapportering af utilsigtede hændelser. Samlerapportering omfatter hændelserne ”medicin ikke givet” og ”fald”. Samlerapportering er en ny og enklere måde at rapportere utilsigtede hændelser på.

 • Automatisk dataudtræk

Der skal arbejdes videre med at tilpasse de automatiske rapporter til Sundheds- og ældreafdelingen, så behovet for data er tilpasset alles behov, og alle områder modtager samme data.

Der skal desuden laves automatiske dataudtræk til Socialafdelingen. Dette kommer til at ske i det første halvår af 2020.

 • Tværgående læring

Det er behov for kontinuerlig fokus på den tværgående læring, hvorfor dette også er et fokusområde i 2020.

På erfa–møderne vil UTH’ere, der kan være relevante for flere afdelinger blive drøftet, ligesom der vil blive lagt vægt på at dele udarbejdede arbejdsgange.

Udover dette vil UTH og vidensdeling være faste punkter på hhv. teamledermøder i Sundheds- og ældreafdelingen og på Sundhedsfagligt Forum i Socialafdelingen.

 • OBS-meddelelser og kampagner fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Som tidligere år vil der også i 2020 være fokus på evt. kampagner og OBS-meddelelser.

Der vil være fokus på, om arbejdsgangen med at få OBS-meddelelserne ud til de relevante medarbejdere fungerer.

Styrelsen for Patientsikkerhed havde i 2019 fokus på risikopræparater, og dette vil også for Social- og Sundhedsforvaltningen være et fokus i 2020. Der skal bl.a. arbejdes med at integrere dette i instruksmaterialet.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, kapitel 61 vedrørende Patientsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

93. Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Udskriv

Sagstema

Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Redegørelse

Thisted Kommune har indgået en bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Aftalen omfatter 100 timer for hjerneskadeområdet for voksne, 50 timer for hjerneskadeområdet for børn og 50 timer for tale/sprogområdet for børn.

De angivne timer er pr. år og svarer til det forbrug Thisted Kommune tidligere har haft i den aftale, der løb fra 2015-2019.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og løber 4 år.

I 2020 er der lavet aftaler om køb på timebasis for de ydelser Thisted Kommune ikke selv kan levere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

En bilateral aftale på 100 timer på børneområdet og 100 timer på voksenområdet vil koste 209.400 kr. pr. år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at indgåelsen af den bilaterale aftale med Aalborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. En god løsning og sikkerhed for kommunens borgere.

Til toppen

94. Orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og på fritvalgsområdet 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn i hjemmeplejen og på fritvalgsområdet 2019.

Redegørelse

I løbet af 2019 blev der foretaget 2 typer tilsyn i Hjemmeplejen i Thisted Kommune, hvoraf det ene også omfattede private leverandører. Det drejer sig om det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det uanmeldte kommunale tilsyn.

Tilsynsrapporterne ligger alle offentligt tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside.

Det uanmeldte kommunale tilsyn

Kommunen har efter Servicelovens § 151c pligt til at føre tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Der er derfor i 2019 gennemført tilsyn af BDO ud fra tilsynspolitikken, som blev politisk godkendt i 2019.

Formålet med tilsynet er:

 • At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter Serviceloven og efter de kvalitetsstandarder, der er vedtaget i kommunen
 • At påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
 • At forebygge ved at gribe forebyggende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer
 • At skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling

I 2019 var rehabilitering et særskilt tema for tilsynet.

Tilsynet er sket gennem interviews med 2 % af de forskellige leverandørers borgere. Der er ført tilsyn på både kommunale leverandører - Hjemmeplejen - og private leverandører. Derudover har der været dialogmøder med Hjemmeplejens ledelse samt medarbejdere som en del af tilsynet.

I det følgende beskrives tilsynet af de kommunale leverandører, Hjemmeplejen Syd og Hjemmeplejen Nord:

Det var tilsynets vurdering, at Thisted Kommune har velfungerende kommunale hjemmeplejeleverandører. Leverandørerne lever helt overordnet op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau inden for de relevante områder.

Tilsynet vurderede, at den leverede pleje, omsorg og praktiske hjælp var af høj faglig kvalitet. Medarbejderne kan på faglig relevant vis redegøre for, hvordan de sikrer, at borgerne modtager den nødvendige hjælp. Desuden har medarbejderne et målrettet fokus på borgernes ønsker, vaner, behov og ressourcer. Medarbejderne er fagligt reflekteret vedrørende deres tilgang til borgerne, og de beskriver fx, at de er meget bevidste om, at borgerne tilgås individuelt med en omgangsform præget af respekt og anerkendelse.

Borgerne er med enkelte undtagelser meget tilfredse med den pleje, omsorg og praktiske hjælp, de ydes. Det er desuden borgernes oplevelse, at medarbejderne er særdeles venlige, respektfulde og imødekommende i deres kommunikation og adfærd.

I forhold til dokumentation var det tilsynets vurdering, at det skriftlige grundlag fortsat kan styrkes hos alle kommunale leverandører, så borgernes behov for hjælp gennem hele døgnet fremstår fyldestgørende med individuelle og handlevejledende beskrivelser. Leverandørerne bør ligeledes fokusere på at sikre sammenhæng, evaluering og opfølgning i forhold til alle dele af dokumentationen.

Årets tema: Rehabilitering

Alle fem kommunale leverandører af hjemmepleje havde i år 2019 fokus på rehabilitering. Ledelsen hos leverandørerne forklarer, at de har stor opmærksomhed på medarbejdernes faglighed i forhold til at løfte målgruppens tiltagende komplekse problemstillinger og på at inddrage borgernes ressourcer i den daglige pleje og praktiske hjælp. Alle medarbejdere har været på kursus i rehabilitering, og tovholdere er udvalgt.

Medarbejderne fremstår engagerede og er velreflekterede i forhold til struktur, roller og ansvarsfordeling i det rehabiliterende arbejde. Der er ligeledes fokus på at inddrage pårørende, hvor det vurderes at være relevant. Medarbejderne oplever, at stadig flere borgere bliver helt eller delvist selvhjulpne efter et træningsforløb. Hos flere leverandører giver medarbejderne dog udtryk for, at der er et forbedringspotentiale i forhold til at få tovholderfunktionen til at fungere efter hensigten.

I forhold til de anbefalinger, tilsynet har givet, arbejder de respektive teams videre med disse lokalt.

I det følgende beskrives tilsynet af de private leverandører, som omfatter Thisted Rengøring, Rengøringsfirmaet Thy, Nord Thy Hjemmeservice, EF Rengøring, HH Totalrengøring samt Thagaard Rengøring:

Det var tilsynets vurdering, at Thisted Kommune har meget velfungerende private leverandører, der lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau inden for de relevante områder.

Tilsynet vurderede, at den praktiske hjælp tilrettelægges med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, samt at hjælpen leveres med høj faglig kvalitet, og der observeres en hygiejnemæssig forsvarlig standard i alle besøgte hjem.

Borgerne er generelt meget tilfredse med den praktiske hjælp, de modtager. Flere borgere har dog en oplevelse af, at de er visiteret til for lidt tid. Det er borgernes oplevelse, at de har en god kontakt til medarbejderne, og at medarbejdernes kommunikation og adfærd er særdeles tilfredsstillende.

I forhold til dokumentation og samarbejde er det tilsynets vurdering, at dette som udgangspunkt er velfungerende. Der bør dog fortsat være fokus på at sikre, at informationer vedrørende indlæggelser og ændringer i visitationen modtages rettidigt hos leverandørerne.

Det risikobaserede tilsyn

I 2019 lavede Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn i to hjemmeplejeteams i Thisted Kommune, i Hjemmeplejen Syd, Team Midtthy og i Hjemmeplejen Nord, Team Nordthy/Hannæs.

I det risikobaserede tilsyn fokuseres på sundhedslovsydelser, og man ser på en række målepunkter i udvalgte stikprøver.

Målepunkterne er delt op i tre hovedgrupper:

1. Patientforløb og journalføring

2. Medicinhåndtering

3. Generelle forhold

Efter tilsynet indplaceres teamet i en af følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

I det følgende beskrives tilsynet for Team Midtthy:

Styrelsen for Patientsikkerhed indplacerede Team Midtthy i kategorien "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Vurderingen af behandlingsstedet var baseret på de forhold, der blev gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På baggrund af dette fremstod Team Midtthy sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen lagde ved vurderingen vægt på, at målepunkterne vedrørende den sundhedsfaglige dokumentation og instrukser var opfyldt. De mangler, der blev fundet i relation til medicinhåndteringen var enkeltstående, og det generelle indtryk var, at Team Midtthy lever op til lovgivningens krav. Manglerne vurderes let at kunne udbedres.

Styrelsen vurderede således, at der var tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

I det følgende beskrives tilsynet for Team Nordthy/Hannæs:

Styrelsen for Patientsikkerhed indplacerede Team Nordthy/Hannæs i kategorien "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden"

Vurderingen af behandlingsstedet var baseret på de forhold, der blev gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På baggrund af dette fremstod Team Nordthy/Hannæs sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen lagde ved vurderingen vægt på, at målepunkterne vedrørende instrukser blev vurderet at være opfyldt. De mangler, der blev fundet i relation til journalføringen og medicinhåndteringen var få og enkeltstående, og det generelle indtryk er, at Team Nordthy/Hannæs lever op til lovgivningens krav. Manglerne vurderes let at kunne udbedres.

Styrelsen vurderede således, at der var tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporterne fra begge typer tilsyn er offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151c

Sundhedsloven § 213, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

95. Orientering om tilsyn på plejecentrene i 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn på plejecentre i 2019.

Redegørelse

I løbet af 2019 blev der foretaget 3 typer tilsyn på plejecentrene i Thisted Kommune. Det uanmeldte kommunale tilsyn, det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og ældretilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I det følgende redegøres for de respektive tilsyn.

Det uanmeldte kommunale tilsyn

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151, stk. 2, pligt til at foretage mindst ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem, inklusive friplejehjem.

I 2019 blev tilsynene udført af firmaet BDO, som efterfølgende har udarbejdet en årsberetning vedrørende tilsynene på plejecentrene.

Formålet med tilsynet er:

 • At myndigheden kan sikre sig, at beboere får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde med fokus på personlig pleje, praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning
 • At tilsynene skaber mulighed for læring og fremadrettet udvikling
 • At der føres tilsyn med en række aspekter vedr. fysiske ressourcer, organisation og trivsel

I 2019 var forvaltningens selvvalgte tema rehabilitering.

Det var tilsynets overordnede vurdering, at plejecentrene i Thisted Kommune samlet set var meget velfungerende. Tilsynet vurderede, at alle plejecentre levede op til Thisted Kommunes kvalitetstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.

Tilsynet vurderede, at pleje, omsorg og praktisk støtte leveredes med en meget tilfredsstillende faglig kvalitet. Borgerne gav udtryk for, at de modtog den hjælp, de havde behov for, og var meget tilfredse med kvaliteten af denne.

Medarbejderne kunne meget tilfredsstillende redegøre for, hvordan de sikrede borgerne den nødvendige pleje og omsorg med fokus på rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme.

Det var borgernes oplevelse, at de havde mulighed for at leve et alsidigt og godt hverdagsliv med selvbestemmelse og indflydelse. Borgerne var tilfredse med udbuddet af aktiviteter, mad og måltider samt medarbejdernes måde at behandle borgerne på. Tilsynet vurderede i den forbindelse, at medarbejderne havde fagligt relevante overvejelser vedrørende borgernes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv og hverdag.

De fysiske rammer var generelt imødekommende og indbød til aktiviteter og samvær. Tilsynet observerede respektfuld, værdig og anerkendende kommunikation og adfærd imellem medarbejdere og borgere på plejecentrenes fællesarealer.

Både ledelse og medarbejdere på plejecentrene vurderede, at der var de relevante kompetencer til stede i forhold til målgruppen. Medarbejderne oplevede generelt, at de havde gode muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling.

Det var tilsynets vurdering, at kvaliteten af dokumentationen fortsat kunne styrkes på flere plejecentre, så den fremstod opdateret, sammenhængende, fyldestgørende og handlevejledende for alle borgere. Tilsynet vurderede således, at der fortsat er behov for en vedvarende ledelsesmæssig understøttelse for at opnå en systematisk og ensartet dokumentationspraksis på plejecentrene.

Årets tema: Rehabilitering

På alle plejecentre var der fokus på arbejdet med rehabilitering. Det var dog lidt forskelligt, hvor langt plejecentrene var nået i processen. På nogle plejecentre havde alle medarbejdere gennemgået den obligatoriske undervisning i rehabilitering, og der var udvalgt en eller flere tovholdere. Plejecentrene var desuden gået i gang med at anvende metode og struktur i den systematiske rehabiliteringsindsats. Der sås eksempler på dokumentation af konkrete rehabiliteringsmål med udgangspunkt i borgerønsker, handlevejledende terapeutfaglige beskrivelser samt beskrivelser af medarbejderes observationer.

Medarbejderne på nogle plejecentre var bekendte med kommunens fokusområde, men havde endnu ikke deltaget i undervisningen, og var således ikke startet på at arbejde metodisk og struktureret i forhold til rehabilitering.

Det var dog tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere på størstedelen af plejecentrene fremstod meget engagerede og fagligt reflekterede i forhold til rehabiliteringsindsatsen.

Det risikobaserede tilsyn

I 2019 lavede Styrelsen for Patientsikkerhed to reaktive tilsyn på Fyrglimt. Ét på grund af henvendelse fra Alzheimerforeningen og omtale i pressen og ét som opfølgning på påbud givet ved det første reaktive tilsyn.

I det risikobaserede tilsyn fokuseres på sundhedslovsydelser, og man ser på en række målepunkter i udvalgte stikprøver.

Målepunkterne er delt op i tre hovedgrupper:

1. Patientforløb og journalføring

2. Medicinhåndtering

3. Generelle forhold

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 4. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Det første reaktive tilsyn blev foretaget den 24. september 2019. Tilsynet vurderede, at Fyrglimt havde kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Dette resulterede i, at der d. 25. november blev givet påbud om:

 1. At sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementere instruks herfor, fra den 25. november 2019.
 2. At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder implementere en tilstrækkelig instruks herfor, fra den 25. november 2019.

På baggrund af påbuddene blev der lavet en handleplan mhp. at rettet op på manglerne, og den 13. januar blev påbuddene ophævet igen efter det 2. reaktive tilsyn, hvor tilsynet kunne konstatere, at Fyrglimt havde efterlevet påbuddene. Fyrglimt blev herefter klassificeret i kategorien "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".

Ældretilsynet:

Formålet med ældretilsynet er at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

 • personlig og praktisk hjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • socialpædagogisk bistand
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 1. Ingen problemer af betydning for kvaliteten
 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
 3. Større problemer af betydning for kvaliteten
 4. Kritiske problemer af betydning for kvaliteten

I 2019 blev der foretaget 5 ældretilsyn i Thisted Kommune. Tre ordinære tilsyn på henholdsvis Vibedal, Trye og Sct. Thøgersgård samt 2 reaktive tilsyn på Fyrglimt på baggrund henvendelse fra Alzheimerforeningen og omtale i pressen.

Resultaterne af tilsynet var følgende:

Vibedal: Mindre problemer af betydning for kvaliteten.

Trye: Mindre problemer af betydning for kvaliteten.

Sct. Thøgersgård: Ingen problemer af betydning for kvaliteten.

Fyrglimt:

1. reaktive tilsyn d. 24. september gav anledning til følgende påbud:

 • At sikre, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder:

a. at hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsnedsættelser tager udgangspunkt i borgernes særlige behov

b. at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af magtanvendelse.

 • At sikre en dokumentationspraksis, der understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser, herunder:

a. At medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation

b. At der hos borgere, hvor det er relevant, er en beskrivelse af, hvilke faglige metoder og arbejdsgange som anvendes til forebyggelse af magtanvendelse hos den konkrete borger,

c. At sikre beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer samt fyldestgørende beskrivelser af borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje, som tager højde for borgernes begrænsninger

d. At ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne samt helbredstilstand og opfølgning herpå dokumenteres.

På baggrund af påbuddene blev der lavet en handleplan for at rette op på de mangler påbuddene omhandlede. Ved det 2. reaktive tilsyn den 13. januar 2020 blev Fyrglimt vurderet til at have problemer af mindre betydning for kvaliteten, hvorfor påbuddene blev ophævet.

Tilsynsrapporterne fra de forskellige typer tilsyn er offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside samt på plejecentrenes hjemmesider.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151, stk. 2

Sundhedsloven § 213, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

96. Orientering om status på analyse af social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen vedtog som et element i budgetforliget for 2020, at der skal udarbejdes en analyse af social- og sundhedsområdet. Forvaltningen orienterer om status på udarbejdelse af analyse af social- og sundhedsområdet.

Redegørelse

Status for analysen.

Der arbejdes fortsat på at levere data til PwC. De første data er leveret og valideret.

Vi afventer fortsat genåbning i forhold til de sidste interviews af medarbejdere.

Område-MED på de to områder samt ledergrupperne inddrages i løbet af maj måned.

I samarbejde med kommunikationsafdelingen arbejdes der med afholdelse af et digitalt borgermøde i løbet af maj måned. Der vil være muligheder for, at alle borgere vil kunne komme med deres input.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Udsatterådet den 15. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Område-MED Sundhed og Ældre den 24. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Område-MED Social den 16. juni 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

97. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. april 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

98. Referat fra Handicaprådets møde den 30. april 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 30. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

99. Lukket punkt: Udbudssag - Center for Sundhed/Thy Hallen

Til toppen

100. Lukket punkt: Finansiering af skift til nyt IT-hjælpemiddelsystem

Til toppen

101. Lukket punkt: Status og overblik over ældreboliger, herunder ældreboliger i Hundborg

Til toppen