CORONA >>>

Besøgsforbud på plejecentre og plejehjem ophæves

14. apr 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

59. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

60. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Orienteret.

Til toppen

61. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loimaa i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen

Formanden for Foreningen Norden

Sekretærerne for venskabsbysamarbejdet

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse, at Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 54:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 41:
Punktet udsættes til næste møde.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 53:

Lene Kjelgaard og Preben Dahlgaard deltager. Begge er villige til at lade andre tage pladsen.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 44:

Et flertal indstiller til godkendelse, at Jens Kristian Yde, Henning Holm og Ulla Vestergaard deltager. Niels Jørgen Pedersen er suppleant.

Ib Poulsen stemmer imod.

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 89:

Sagen udgår.

Beslutning

Jens Otto Madsen og Ida Pedersen deltager fra Social- og Sundhedsudvalget. Henrik Gregersen er suppleant.

Til toppen

62. Samarbejde med Aalborg Universitetshospital Thisted

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune og Ålborg Universitetshospital (AUH) Thisted har med baggrund i Sundhedsaftalen et ønske om at afprøve nye former for tværsektorielle samarbejder. Forvaltningen indstiller, at der tages beslutning om, hvorvidt første fase i samarbejdet, omhandlende etablering af kommunale sygeplejeklinikker med fysisk placering på AUH Thisted, skal gennemføres.

Redegørelse

Baggrund

Thisted Kommune og AUH Thisted har et ønske om at afprøve nye former for tværsektorielle samarbejder. Samarbejdet er en konkret udmøntning af Sundhedsaftalens politiske pejlemærke omkring ’Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne’. Samarbejdet indbefatter, at Thisted Kommune har nogle funktioner, som fysisk er placeret på sygehusmatriklen i Thisted. Formålet med samarbejdet er, at borgere skal opleve et mere sammenhængende og effektivt patientforløb med en høj faglig kvalitet. Dette skal bl.a. ske ved, at personalet får mulighed for en faglig udvikling og lettere adgang til sparring på tværs af sektorer. Samarbejdet sættes i gang som en små-skala-afprøvning opdelt i faser, og vil derefter kunne udvides i takt med opnåede erfaringer og politisk godkendelse.

Første fase

Første fase vil omhandle etableringen af 2 kommunale sygeplejeklinikker på sygehusmatriklen i Thisted. Der er p.t. 1 kommunal sygeplejeklinik i Thisted by beliggende på industrivej 5. Der er behov for at udvide antallet af kommunale sygeplejeklinikker i Thisted by med 1-2 klinikker mere. Ved at leje sig ind i allerede eksisterende lokaler på sygehusmatriklen i Thisted, giver det Thisted Kommune mulighed for at etablere sygeplejeklinikker umiddelbart efter politisk godkendelse.
Sygeplejeklinikken vil tilbyde de samme sundhedslovsydelser, som de øvrige kommunale sygeplejeklinikker i Thisted Kommune. Oprettelsen af sygeplejeklinikken vil helt konkret øge tilgængeligheden mellem personalet på hospitalet og i Thisted Kommune, hvilket giver mulighed for en tættere koordinering og kommunikation på tværs af sektorer. Dette skal bidrage til smidige sektorovergange samt rettidige og sammenhængende indsatser, med så få overgange som muligt.

Sideløbende hermed etableres i første fase et tæt samarbejde mellem Thisted Kommune og sygehusets brobygger-sygeplejerske.

I denne første fase kan der opnås erfaringer med det tættere tværsektorielle samarbejde inden igangsætning af anden fase, som yderligere udbygger samarbejdet. Elementer, som eventuelt vil kunne tænkes ind i en fase to, kunne eksempelvis være etablering af kommunale midlertidige pladser placeret på AUH Thisted, oprettelse af delestillinger af hensyn til faglig udvikling og gode overgange med mulighed for tæt lægekontakt, nattevagtstimer mv. og en kommunal "følge-ind-ordning" ved indlæggelser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Sundhedsaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften af leje til lokaler er årligt ca. 60.000 kr. Dette finansieres dels af sparet beløb til drift af tidligere indmødested i Nors, som ikke længere benyttes, og dels af sygeplejebudgettet.

Udgifterne i forbindelse med etableringen af sygeplejeklinikkerne vil relatere sig til det nødvendige inventar og it-udstyr. Dette beløb estimeres at udgøre ca. 200.000 kr. til indretning af 2 sygeplejeklinkker.

Beløbet vil kunne finansieresinden for den allerede givne anlægsbevilling XA-938 Anlægsønsker 2019 - Ældreområdet, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen i marts 2020 godkender overførsel til 2020 af uforbrugte rådighedsbeløb i 2019.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre- og Seniorrådet den 24. marts 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Thisted Kommune lejer to ledige lokaler på Aalborg Universitetshospital Thisted og etablerer sygeplejeklinik i lokalerne.
 2. Udgifterne til huslejen og etableringsomkostninger finansieres som beskrevet i ovenstående.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 43:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Ad 1- 2 Godkendt og sendes til orientering i Ældre- og Seniorrådet.

Til toppen

63. Kvalitetsstandarder 2020 på socialområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på socialområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

Socialområdet reviderer en gang årligt procedurerne for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på socialområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Kvalitetsstandarderne fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 12. marts 2019. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser. Endvidere har afdelingen i 2019 skiftet navn fra Handicap- og Psykiatriafdelingen til Socialafdelingen. Dette er tilrettet.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41 merudgifter til børn, hvor der er tilføjet en uddybning i afsnittet vedr. barnepige.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er tilføjet et afsnit om fratræk for sparede udgifter.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarden på servicelovens § 84 aflastning, hvor omfanget af begrebet en weekend er yderligere udspecificeret. Der er ligeledes indført vejledning vedr. ferieaflastning.
 • Der er sket en tilføjelse i kvalitetsstandarderne på servicelovens § 97 ledsagelse, hvor ledsagelse for børn efter servicelovens § 45 er tilføjet.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarden for midlertidige botilbud efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, hvor der er tilføjet et afsnit om praktisk bistand på botilbud.
 • Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk bistand under ferie.

De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt sagen som bilag, hvor ovenstående ændringer, på nær første punkt, er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven.
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.
 • Lov om tilkøb af socialpædagogisk bistand under ferie.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget 17. marts 2020

Handicaprådet 26. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget 14. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på socialområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 44:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Sagen sendes i høring.

Til toppen

64. Genoptagelse af procesplanen for strategi for særligt udsatte voksne

Udskriv

Sagstema

Genoptagelse af procesplanen for strategi for særligt udsatte voksne.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den fremlagte procesplan for strategien for særligt udsatte voksne på mødet den 3. december 2019, punkt 249.

Med baggrund i den pågående analyse fra Pricewaterhouse Coopers (PwC), som forventeligt vil kunne fremlægge nogle analyseresultater op mod sommer, foreslår forvaltningen, at procesplanen for strategien for særligt udsatte voksne, koordineres med PwC-analysen, således at udkastet til strategien når at blive drøftet i lyset af PwC-analysens resultater inden den præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget og derfra til videre høring. Muligheden for at koordinere disse to vil sikre, at strategien kommer til at matche de udfordringer og løsningsmuligheder, som PwC-analysen kommer til at skitsere.

Forummet for drøftelsen af strategien i lyset af PwC-analysen foreslås at bestå af medlemmer fra hhv. styregruppen og arbejdsgruppen. Tidspunktet for drøftelsen foreslås at finde sted medio august måned, da det ikke vil være realistisk før sommer, og da Social- og Sundhedsudvalgets møde i august måned allerede ligger den 1. september, kan det heller ikke blive senere, da det vil forrykke tidsplanen med yderligere en måned. Dette giver dog mulighed for et nyt fjerde styregruppemøde efter arbejdsgruppens sidste møde i maj måned, hvilket giver styregruppen mulighed for at pudse materialet af inden koordineringen til PwC-analysen skal finde sted.

Dette giver som konsekvens, at præsentationen af strategien i Social- og Sundhedsudvalget rykkes fra juni måned til september måned, med efterfølgende høringer i selvsamme måned, og retur igen til Social- og Sundhedsudvalget i oktober måned til godkendelse. Godkendelsestidspunktet for strategien er dermed kun rykket en enkelt måned frem i forhold til den oprindelige plan.

Revideret procesplan er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret med rødt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020.

Område-MED Social - til orientering - den 24. marts 2020.

Handicaprådet - til orientering - den 26. marts 2020.

Udsatterådet - til orientering - den 21. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den reviderede procesplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 45:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af støtte i 2020, 2. runde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2020, 2. ansøgningsrunde.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes frivillighedspolitik har forvaltningen gennem hjemmesiden samt FrivilligThy annonceret anden ansøgningsrunde til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2020.

Tildeling af frivilligt socialt arbejde understøtter to punkter under "Et attraktivt sted at bo" i Vision 2022:

 • "Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som skaber lokal udvikling med borgerne, Thisted Kommune og lokalsamfund."
 • "Thisted Kommune har et foreningsliv, der vil være aktivt og inkluderende."

Til 2. ansøgningsrunde er der indkommet 16 ansøgninger på i alt 438.470 kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der været fokus på følgende, jf. kommunens egne politisk vedtagne retningslinjer for § 18 midler til frivilligt socialt arbejde:

 • Lokal forankring, så aktiviteten kommer borgere i Thisted Kommune til gode.
 • Drifts- og formuemæssige forhold.
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud).
 • Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet over for borgere og samarbejdspartnere.

Økonomisk overblik over § 18 midlerne

Budget 2020

2.374.800 kr.

+ overført overskud fra 2019

379.058 kr.

Til rådighed til fordeling i 2020

2.753.858 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

1.960.128 kr.

Til rådighed til fordeling i 2. og 3. ansøgningsrunde

793.730 kr.

Indstilling til bevilling i 2. ansøgningsrunde [før momsafløftning]

175.000 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

623.980 kr.

Indkomne ansøgninger samt forslag til fordeling

Kategori og ansøger

Bevilling 2019

Tidligere bevilling i 2020

Ansøgt tilskud i 2. runde

Likvid formue

Indstilling til bevilling

A

Ældre

Hopla

200.000 kr.

190.000 kr.

20.000 kr.

111.333 kr.

0 kr.

Besøgstjeneste Thisted Landgruppe

30.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

182 kr.

10.000 kr.

Sognets Dagligstue

40.000 kr.

25.000 kr.

30.000 kr.

132.708 kr.

15.000 kr.

LandboThy - Nordthy LandboSenior

0 kr.

0 kr.

8.000 kr.

36.532 kr.

5.000 kr.

De frie pensionister i Klitmøller

10.000 kr.

0 kr.

30.000 kr.

106.351 kr.

15.000 kr.

Café Værestedet i Snedsted *

Nystartet

Nystartet.

25.000 kr.

Nystartet

15.000 kr.

B

Børn, unge og familier

Tjernobylforeningen

5.000 kr.

5.000 kr.

30.000 kr.

196.232 kr.

0 kr.

Lejr 4 Bølgelejren v/Ungdommens Røde Kors

15.000 kr.

0 kr.

27.000 kr.

17.799 kr.

15.000 kr.

FitforKids **

0 kr.

0 kr.

35.000 kr.

39.597 kr.

0 kr.

Foreningen Regnbuen

30.000 kr.

0 kr.

35.900 kr.

11.299 kr.

20.000 kr.

E

Misbrugere og tidligere misbrugere

Solstrålen Thy ***

255.000 kr.

0 kr.

60.000 kr.

5.176 kr.

30.000 kr.

G

Sindslidende

Støttefor. for Værestedet Hanstholm, udflugt

0 kr.

10.000 kr.

14.570 kr.

59.173 kr.

5.000 kr.

Støttefor. for Værestedet Hanstholm, materialer

0 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

59.173 kr.

5.000 kr.

Bedre Psykiatri Thisted-Mors

10.000 kr.

0 kr.

10.000 kr.

11.929 kr.

10.000 kr.

H

Sygdomsgrupper

Psoreasis Forening Thy-Mors

5.000 kr.

5.000 kr.

33.000 kr.

13.638 kr.

10.000 kr.

M

Andre

Thy Veteraner

70.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

5.105 kr.

20.000 kr.

* Café Værestedet i Snedsted: Oplysningerne om sidste årsregnskab i ansøgningen er ved en fejl blevet udfyldt med de forventede indtægter og udgifter for 2020. Da foreningen er nystartet, foreligger der endnu ikke et årsregnskab.

** FitforKids: Af ansøgning fremgår det, at foreningen er en folkeoplysende forening. Aktiviteterne retter sig mod forebyggelse af overvægt, og har primært et sundhedsfremmende sigte.

*** Solstrålen Thy: Foreningen fik i 2. runde 2019 bevilget 120.000 kr., som skulle dække husleje og forbrug i 2020, så foreningen havde den sikkerhed allerede på daværende tidspunkt. Bevillingen blev udbetalt i december måned 2019. Derfor ingen bevilling i 1. runde 2020.

Der er ikke indkommet ansøgninger inden for følgende kategorier:

 • D: Handicappede
 • I: Flygtninge eller indvandrere
 • K: Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Retsgrundlag

Servicelovens § 18:

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale institutioner.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen på de 175.000 kr. til anden runde godkendes, vil der efter momsafløftning restere 623.980 kr. til uddeling til tredje og sidste runde i 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslaget til fordelingen af § 18 midler godkendes.

Beslutning

Godkendes med følgende ændringer:

Tjernobylforeningen bevilges 10.000 kr.

Solstrålen Thy bevilges 40.000 kr.

Café Værestedet Snedsted bevilges 25.000 kr.

Det indskærpes, at pengene skal leveres tilbage, hvis aktivititerne ikke kan udføres som følge af Coronakrise.

Til toppen

66. Anlægsregnskab - Omsorgssystem CURA, Sundheds- og ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Omsorgsjournalsystem CURA, Sundheds- og Ældreafdelingen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2017 4.367.650 kr. til Sundheds- og Ældreafdelingens andel af nyt omsorgssystem, CURA.

CURA blev taget i brug i februar 2018.

Anlægsregnskabet for XA-849 Nyt omsorgssystem – CURA, Ældre, er således:

Mindreforbruget skyldes, at da anlægsregnskabet blev lukket i september 2019, var alle moduler ikke indkøbt. De resterende moduler betales via driften.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 19:

Sagen udsættes til næste møde.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 42:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Eventuelle udgifter til nye moduler forsøges finansieret via overførte anlægsmidler.

Til toppen

67. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens § 151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det kommunale tilsyn for Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsynet på plejecentrene og i hjemmeplejen i 2019 har vist, at tilsynspolitikken har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et godt indblik i tilfredsheden med hjemmeplejens ydelser, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale, har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til personalet.

For at sikre et objektivt tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I 2018 blev der indgået kontrakt med BDO. BDO har på tilfredsstillende vis udført tilsynene i 2018 og 2019 og vil også udføre tilsynene i 2020, hvorefter aftalen skal revurderes.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne.
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov.
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgerens elektroniske omsorgsjournal.
 • Et årligt tilsynsbesøg hjemme hos ca. 2 % af modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83, dog minimum 2 borgere hos hver leverandør.
 • Dialogmøde med en repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams, der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Fokus på et tema, som vælges for hvert år, og i 2020 vil fokus være ”Tidlig opsporing”.

Udkast til tilsynspolitik er bilagt sagen.

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Ifølge Servicelovens § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 128.000 kr. Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 24. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Tilsynspolitikken sendes i høring.
 2. Tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 48:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Tilsynspolitikken sendes i høring.

Til toppen

68. Regnskab for 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsområder samt fagchefernes kommentarer. Endvidere fremgår en sammenfatning af de økonomiske konsekvenser og herunder, om der allerede er udarbejdet handleplaner til håndtering af forventet merforbrug, eller om der er behov for udarbejdelse af sådanne.

Redegørelse

Regnskab 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet budget på 886,9 mio. kr. og et samlet forbrug på 926,6 mio. kr.

I alt blev resultatet for udvalgets område dermed et merforbrug på 39,7 mio. kr.

Det største merforbrug var på Pleje og omsorg for ældre, hvor der var et merforbrug på 30,6 mio. kr. Det næststørste merforbrug var på Det specialiserede voksenområde på 7,1 mio. kr. Herudover var der merforbrug på hhv. Handicappede børn og unge samt Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning på hhv. 2,9 mio. kr. og 2,5 mio. kr.

Det største mindreforbrug var på Asyl og integration på 2,0 mio. kr. Herudover var der mindreforbrug på hhv. Behandling af misbrug og Borgerservice og ydelser på hhv. 0,7 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte aktivitetsområder fremgår nedenfor:

SUNDHED, SYGEHUSBETALING OG GENOPTRÆNING:

Nettoforbruget blev 2,5 mio. kr. større end budgetteret.

Indenfor sundhedsområdet blev udgiften til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet 1,6 mio. kr. større end forventet, hvilket skyldes efterreguleringen for 2018. Derudover er der merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. vedr. sundhedsdelen og udlæg i forbindelse med projekter. Området for Træning og Rehabilitering bidrog med et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf der var et merforbrug på 0,9 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi. Ørige poster bidrog med samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., mens det overførte overskud fra 2018 var på 1,0 mio. kr.

BEHANDLING AF MISBRUG:

Nettoforbruget blev 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dette skyldes dels et mindreforbrug på institutionerne på 0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Misbrug og socialt udsatte.

BORGERSERVICE OG YDELSER:

Nettoforbruget blev 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dette skyldes primært mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på boligstøtteområdet. Mindreforbruget vedrører såvel boligydelse til pensionister som almindelig boligsikring.

PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE:

Nettoforbruget blev 30,7 mio. kr. større end budgetteret.

Merforbruget i 2019 for Visitation udgjorde 12,5 mio. kr. Hovedparten af merforbruget knytter sig til et overført underskud fra 2018 til 2019 på 6,7 mio. kr. Dernæst var der et merforbrug på betaling til regioner på 2,5 mio. kr. grundet to nye borgere. På betaling til kommuner var et merforbrug på 1,9 mio. kr. pga. en stigning i især antal helårspersoner (med 2,6) men også den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson. Desuden udgjorde merforbruget på personlig pleje og praktisk hjælp (private og kommunale leverandører samlet set) 1,6 mio. kr.

Hjælpemiddelafdelingen havde et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2019. Det skyldes merforbrug på især tre områder for hjælpemidler: Støtte til køb af biler og busser (med 2,5 mio. kr.), andre udlånshjælpemidler (med 1,9 mio. kr.) og inkontinens- og stomihjælpemidler (med 1,7 mio. kr.). Udgifter til støtte til køb af biler og busser var høje grundet, at der i 2019 var mange ansøgninger til køb af biler og busser.

Hjemmeplejens merforbrug udgjorde 4,9 mio. kr. Hovedparten af merforbruget skyldes lav effektivitet grundet højt sygefravær og stor omsætningshastighed af medarbejdere i Hjemmeplejen Nord.

Sundhed og Kvalitet fik et merforbrug på 3,7 mio. kr. Resultatet skyldes især merforbrug 2,6 mio. kr. på SOSU-uddannelser, hvilket hovedsageligt skyldes et øget optag af SOSU-elever uden fuld budgetmæssig dækning. Dernæst var der merforbrug projekter og løn på hhv. 0,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

På hhv. ældrecentrene og fælleskonti var der et merforbrug på hhv. 2,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr.

DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE:

Nettoforbruget blev 7,1 mio. kr. større end budgetteret.

Merudgifterne på institutionerne udgjorde 9,8 mio. kr., og her var især en institution udfordret, idet der her var et merforbrug på 6,0 mio. kr. mens en anden institution havde et merforbrug på 1,4 mio. kr. pga. af indkøring af en ny produktion.

For køb af pladser udenfor kommunen var der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., og refusionen af særligt dyre enkeltsager har givet en merindtægt på 0,4 mio. kr.

HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE:

Nettoforbruget blev 2,9 mio. kr. større end budgetteret.

Der var et merforbrug på køb af pladser uden for kommunen på 2,9 mio. kr., og på plejefamilier blev der brugt 1,0 mio. kr. ud over det budgetterede beløb. Samtidig har der været en ekstra refusion fra særligt dyre enkeltsager på 1,0 mio. kr.

ASYL OG INTEGRATION:

Nettoforbruget blev 2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget kan opdeles på følgende områder: 3 mio. kr. vedrørende danskundervisning, 0,4 mio. kr. vedrørende Kulturværkstedet og boligplacering af udlændinge.

I den modsatte retning trak merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende asylcentre samt et merforbrug på 0,5 vedrørende Sprogcenter Thisted.

Mindre forbruget vedrørende danskundervisning skyldes færre kursister end budgetteret.

Mindre forbruget vedrørende Kulturværkstedet skyldes færre flygtninge og indvandrere, og aktiviteterne har primært været afholdelse af lektiecafe, mens mindre forbruget vedrørende boligplacering af udlændinge skyldes, at færre opfylder kriterierne for at modtage tilbud om boligplacering.

Merforbruget vedrørende asylcentre dækker over udgifter i 2019 som konsekvens af lukningen af asylcentrene i 2018.

Merforbruget vedrørende Sprogcenter Thisted skyldes både merudgifter i forbindelse med tilpasning af kapaciteten grundet nedgang i antal kursister og merudgifter i forbindelse med lukning af Sprogcenter Thisted, som følge af ny aktør på danskundervisning fra 1. januar 2020.

Redegørelser for over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde i marts 2020 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2019-regnskabets overskud og underskud til 2020. Sagen følger kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et underskud på 33,3 mio. kr. Heraf er der et underskud på 1,1 mio. kr. på områder med fuld overførsel, som vedrører overførsel på projekter, samt et overskud på 0,8 mio. kr. fra restbudgettet på anlæg for omsorgssystemet på socialområder, der er blevet overført til driften.

Overførslen på områder med begrænset overførsel er et underskud på 33,1 mio. kr. Største post er et underskud på aktivitetsområdet Pleje og omsorg for ældre, hvor der overføres et underskud på 21,9 mio. kr. Heraf udgør det overførte underskud på Visitationen 11,7 mio. kr., mens underskuddet i Hjemmeplejen og Sundhed og Kvalitet udgør hhv. 4,8 mio. kr. og 3,1 mio. kr. På de øvrige fagområder under Pleje og omsorg er der et nettounderskud på 2,3 mio. kr. Herudover er der underskud på aktivitetsområderne Det specialiserede voksenområde, Handicappede børn og unge samt Asyl og integration på hhv. 7,9 mio. kr., 3,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Der overføres overskud på aktivitetsområde Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning på 0,4 mio. kr. og på aktivitetsområde Behandling af misbrug på 0,3 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 procent af sit budget og inden for det enkelte aktivitetsområde. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 procent.

Regnskabsresultatet for 2019 betyder, at i alt 13 budgetansvarlige, inden for udvalgets område, har skullet redegøre for underskud over 5 pct., mens 2 budgetansvarlige har skullet redegøre for overskud over 5 pct.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Social- og sundhedsforvaltningen er i færd med at udarbejde handleplaner til håndtering af merforbrug

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget er bekymret og følger det tæt.

Til toppen

69. Status på den nye seniorpension

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på den nye seniorpension.

Redegørelse

Baggrund

De hidtidige regler om seniorførtidspension ophørte den 31. december 2019 og blev erstattet af den nye seniorpension.

Hensigten med ændringen af reglerne er at give personer, der har mange års beskæftigelse bag sig og er nedslidte, bedre muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Reglerne er med andre ord blevet lempet.

De lempede regler indebærer blandt andet, at den nye ordning giver personer med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, ret til seniorpension. Efter de gamle regler kunne der først ansøges om seniorførtidspension fem år før folkepensionsalderen.

Centralt for de nye regler er desuden, at det er en betingelse, at borgeren skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i deres seneste job uanset branche. Vurderingen foretages på baggrund af borgerens nuværende arbejdsevne, og der kan derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag som for eksempel omskoling. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde for eksempel i en butik. Efter de gamle regler skulle arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat i forhold til ethvert erhverv og være af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville kunne blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde.

Status medio marts 2020

Vi kan allerede nu se effekten af de lempede regler. I 2020 har 31 indtil videre således søgt om seniorpension i Thisted Kommune, hvor alle har fået det bevilget. Til sammenligning blev der tilsammen bevilget 11 seniorførtidspensioner i årene 2017, 2018 og 2019.

Det var dog forventeligt, at der ville blive bevilget relativt mange seniorpensioner i starten, da personkredsen pr. 1. januar 2020 blev udvidet væsentligt som følge af de lempede regler, jævnfør ovenfor. Med andre ord må vi forvente en kurve, som stiger meget i starten, men som med tiden vil flade mere ud, da personkredsen ikke i samme grad vil ændre sig løbende, som den har gjort ved årsskiftet.

Værd at bemærke er desuden, at det er muligt at arbejde og modtage seniorpension samtidigt, så længe arbejdsevnen er på 15 timer eller mindre. Der er eksempelvis borgere, der på ansøgningstidspunktet er i fleksjob, som påtænker at fortsætte deres ansættelse samtidigt med seniorpensionen - dog som et småjob i stedet for et fleksjob, da sidstnævnte ikke er muligt.

Opgaven med tilkendelse af seniorpension placeres ved kommunen i 2020, hvorefter opgaven overgår til ATP.

Retsgrundlag

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set stiger udgifterne til pension som følge af den nye seniorpension. Kommuner vil dog blive kompenseret under ét via budgetgarantien.

Det forventes, at udgifterne til seniorpension kan holdes inden for kompensationen, som bliver opgjort i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, og lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Udvidelsen af målgruppen for borgere, der er berettiget til pension, vil betyde, at flere borgere forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Thisted Kommune forventes derfor at falde, hvilket vil få en negativ konsekvens for muligheden for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

70. Orientering om status på analyse af social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen vedtog som et element i budgetforliget for 2020, at der skal udarbejdes en analyse af social- og sundhedsområdet. Forvaltningen orienterer om status på udarbejdelse af analyse af social- og sundhedsområdet.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 14. januar 2020 henholdsvis procesplan og kommissorium for analysen.

Konsulentvirksomheden PwC Consulting er blevet valgt som samarbejdspartner til analysen.

Umiddelbart efter valget af konsulentfirma blev der afholdt et indledende møde med PwC og analyseprocessen er nu igangsat. I første fase samler PwC datamateriale både med henblik på at få et tilbundsgående kendskab til områderne og for at forberede benchmarkanalyse. PwC har modtaget de gældende politikker, strategier og handleplaner m.v. for områderne, og der arbejdes nu på at levere det ønskede talmæssige datamateriale til PwC.

Der er afholdt workshops med lederne i Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen onsdag den 4. marts.

Der afholdes interviews med medarbejdere onsdag den 11. marts og torsdag den 12. marts.

Onsdag den 11. marts afholdes fælles workshop for Social- og Sundhedsudvalget, lederne i Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen samt PwC.

Mødeplanen for styregruppen med deltagelse af PwC Consulting er fastlagt og første møde er afholdt.

Der er planlagt et borgermøde den 14. april 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 24. marts 2020

Område-MED Social - orientering - den 24. marts 2020

Handicaprådet - orientering - den 26. marts 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 31. marts 2020

Udsatterådet - orientering - den 21. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 50:

Punktet udsættes til næste møde.

Sagen genoptages.

På grund af nedlukningen blev interviews med medarbejdere den 12. marts 2020 aflyst.

Borgermødet den 14. april er ligeledes aflyst.

Når situationen normaliseres, skal tidsplanen gennemgås med henblik på at vurdere, om de aflyste tiltag skal aflyses eller, om der skal findes nye datoer.

PwC har modtaget borgersager til gennemgang.

Der afleveres løbende data til PwC til brug for benchmarkingen.

Næste styregruppemøde er onsdag den 15. april 2020.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at afholde borgermøde, når situationen tillader det. I det omfang, at det ikke er muligt at holde borgermøde i nærmeste fremtid grundet Corona, ønsker udvalget, at borgerinddragelse skabes på anden vis.

Til toppen

71. Opfølgning på analyse af Hjemmepleje og Visitation

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 4. februar 2020, at Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder videre med de anbefalinger, der er givet i analyse af Hjemmepleje og Visitation. Dette er en orientering om status på det videre arbejde med anbefalingerne.

Redegørelse

I analysen af Hjemmeplejen og Visitationen i Thisted Kommune, som blev behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020, blev en række anbefalinger til videre arbejde godkendt.

Anbefalingerne var følgende:

 1. Der udregnes en rimelig langsigtet timepris, og at Hjemmeplejen ikke modregnes for gode/dårlige år i de efterfølgende takster.
 2. Der indføres et forsøg med en tolerancemodel, så Hjemmeplejen kan variere i visitationen inden for et gennemsnit på f.eks. 25 %.
 3. Den nye budgetstyringsmodel, hvor aktivitet og udgifter er sammenkoblede, anvendes.
 4. Der udvikles ny ledelsesinformation for området, og der følges hyppigt op herpå.
 5. Medarbejdere og ledere fra 'Sundhed og Kvalitet' hjælper Visitationen med at gennemgå alle visiterede ydelser.
 6. Der arbejdes videre med nedsat sygefravær.
 7. Der kan arbejdes videre med forbedring af brugertidsprocenten (BTP).
 8. Udviklingen mellem visitationer, der placeres i dag og aften, bør undersøges nærmere.

Forvaltningen har i prioriteret rækkefølge arbejdet videre med:

 • anbefaling nr. 5 alternative muligheder for at levere ydelser til borgerne herunder revisitation af visiterede ydelser
 • anbefaling nr. 3 bedre økonomistyringsmuligheder ved den nye budgetstyringsmodel i Hjemmeplejen
 • anbefaling nr. 1 langsigtet afregningspris for kommunale leverandører
 • anbefaling nr. 8 visitationer, der placeres aften og dag.

Reduktion af ydelser i Hjemmeplejen er foregået ved møder og dialog mellem Hjemmepleje og Visitation på team-niveau. Resultatet er, at udgifterne til de visiterede ydelser nu er lavere end budgettet, som det ses af figuren nedenfor (anbefaling nr. 5). Dialogen fortsætter, og der vil efterfølgende blive taget stilling til efterfølgende analyser af visitationsmønstre.

Den langsigtede interne timepris (afregningsprisen mellem Visitation og kommunal leverandør) herunder en rimelig brugertidsprocent bliver drøftet i øjeblikket (anbefaling nr. 1). Der er indhentet eksempler fra andre nordjyske kommuner på deres interne timepriser for at perspektivere en Thisted Kommune timepris i forhold til, hvad andre kommuner giver/får. Vi mangler at høre fra nogle kommuner samtidig med, at vi mangler detaljer og præciseringer for hvad, der er med i de interne timepriser og hvilke budgetter, der ligger udenfor timepriserne, da det kan være væsentligt fordi, der er forskel imellem kommunerne på, hvad den interne timepris skal dække.

Budgetstyringsmodellen (anbefaling nr. 3), som er udviklet til Hjemmeplejen anvendes i ledernes budgetopfølgninger og til styring af økonomien.

Der er igangsat analyse af, om der er sket forskydninger fra dag til flere aften-ydelser (anbefaling nr. 8).

Bemærkninger vedrørende de øvrige anbefalinger:

Ad 2. Indførelse af en tolerancemodel afventer.

Ad 4. Sundheds- og Ældreafdelingen er i gang med at udvikle og definere styringsrelevant ledelsesinformation på en række afgørende parametre (kritiske succesfaktorer KSF'er). Forvaltningen er bl.a. i kontakt med Mariagerfjord Kommune herom. Der planlægges et besøg hos Mariagerfjord Kommune.

Ad 6. Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder sideløbende med projekt vedrørende nedbringelse af sygefravær på ældreområdet. Dette arbejde er sat på pause pga. Corona.

Ad 7. Der er fokus på at forøge brugertidsprocenten (BTP) ved at anvende mere tid hos borgerne.

Arbejdet med anbefalingerne fortsætter.

Corona-situationen har midlertidigt medført, at Visitation og Hjemmepleje har haft meget travlt med at håndtere konsekvenserne af Corona-smitten, og med virkning fra den 23. marts er hjemmeplejen overgået til nødberedskab. Det betyder, at der lige nu sker store ændringer i den hjælp, der visiteres og leveres. Det er derfor pt. vanskeligt at vurdere de igangsatte tiltags effekt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen har økonomiske konsekvenser i form af reduktion af udgifter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at det først kan fastslås, hvorvidt det visiterede timetal er under det budgetterede timetal, når afregningspriserne for 2020 er beregnet. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Nogle borgere vil få reduceret deres visiterede ydelser.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. april 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 28. april 2020

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

72. Internt tilsyn i Socialafdelingen 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultatet af det interne tilsyn i Socialafdelingen i 2019.

Redegørelse

Det interne tilsyn i 2019 blev udført som en administrativ opfølgning på anbefalingerne fra 2018.

Proceduren herfor blev besluttet af tidligere Handicap- og Psykiatrichef med udgangspunkt i, at temaerne for 2018 fortsat var aktuelle.

Det interne tilsyn tog udgangspunkt i anbefalingerne fra 2018, som blev givet på baggrund af et hovedfokus på nedenstående temaer:

 1. Dokumentation
 • Arbejdsgange omkring dokumentation skal være en naturlig del af arbejdsgangene på tilbuddet, herunder være et vigtigt redskab i opgavevaretagelsen og udarbejdelse af statusrapporter. Denne som en vigtig del af arbejdsgangene med myndighed og sikring af kvaliteten i kerneopgaven for den enkelte borger.
 1. Ledelsesgrundlag
 • En væsentlig forudsætning for god kvalitet i tilbuddets kerneopgave er forsvarlig og driftssikker ledelse med øget sammenhængskraft og helhedsorientering. At der igennem organiseringen og ledelsen sikres rammer, der imødekommer organisatoriske forventninger som f.eks. arbejdsmiljø, sygefravær og medarbejderflow.
 1. KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)
 • I det helhedsorienterede arbejde med borgeren forventes det, at tilbuddet har et skærpet fokus på det generelle sundhedsbillede herunder kost og motion. Målet er her at være katalysator for at sikre så mange gode og sunde leveår som muligt, hvor sund kost og bevægelse er fremmende faktorer ud fra en klar politik for indsatsen.

Resultater

Ud af de i alt 16 tilbud, som har haft internt tilsyn i 2019, er der blevet givet 67 anbefalinger. Anbefalinger skal forstås som områder tilbuddet skal arbejde med, enten for at forbedre eksisterende praksis, udvikle tilbuddet eller tage ansvar for en udfordring, problematik eller tematik. Ud af anbefalingerne var der i alt 7 punkter med konkret opfølgning. Dette indebærer, at tilbuddet enten har skullet redegøre yderligere for noget, eller har skullet indsende materiale i forhold til en af anbefalingerne.

Derudover var der 9 punkter, som det interne tilsyn vil have ekstra opmærksomhed på ved næste tilsynsbesøg i 2020.

Som resultat af tilsynsbesøgene kan følgende områder fremhæves:

 • Engagerede ledere, som er med til at tage et ansvar for egne tilbud, samt medansvar for hele området.
 • At der fortsat skal arbejdes med kvaliteten af tilbuddenes dokumentation, herunder effektmålinger.
 • Implementering af nyt IT-system til dokumentation (Cura) forventes at kunne skabe større sammenhæng i dokumentationen af indsatserne.
 • Der skal arbejdes med samarbejdet med andre forvaltninger og afdelinger i et helhedsorienteret perspektiv omkring borgeren for at sikre rammen for indsatsen.
 • Flere tiltag og udviklingspunkter afventer processer omkring udarbejdelse af strategier og handleplaner, der ligger som pejlemærker under de politisk vedtagne strategier.

Da 2019 tilsynet alene har været tilrettelagt som en administrativ opfølgning på anbefalingerne fra 2018, er der ikke vedlagt bilag i forhold til de enkelte institutioner.

Forvaltningen er p.t. i færd med at tilrettelægge det interne tilsyn for 2020, som bliver et helt ordinært driftstilsyn fra bunden og hele vejen rundt, og hvor afrapporteringen til Social- og Sundhedsudvalget vil indeholde bilag for de enkelte institutioner.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020.

Handicaprådet den 26. marts 2020.

Udsatterådet den 21. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, til at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 51:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

73. Berigtigelse af ledsageordningen i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen fremlægger berigtigelse til efterretning vedrørende hidtidig brug af ledsageordningen jf. Serviceloven.

Redegørelse

Nuværende praksis

I Thisted kommune har det på socialområdet været praksis, at borgere kunne konvertere en bevilget ledsageordning til taxakørsel for 2.000 kr. om måneden. Ordningen har været meningsfuld og har fungeret godt for de borgere, som har været bevilget den.

Ledsageordningen er en bevilling, der dækker op til 15 timers ledsagelse om måneden til borgere, der hører under personkredsen. Herudover er det muligt at ansøge om dækning af følgeudgifter til selve ledsagelsen. Følgeudgifterne kan blandt andet bestå af udgifter til transport i forbindelse med ledsagelsen, adgangsbilletter til ledsager osv. Beløbet, der kan søges udbetalt til følgeudgifter, er 866 kr. årligt (2017-niveau). Der findes ikke i materialet bag lovgivningen for ledsageordningen mulighed for, at ledsageordningen kan konverteres til taxakørsel. Der er alene tale om, at en borger udpeger en ledsager, hvor kommunen agerer arbejdsgiver, eller at borger får udbetalt et kontakt tilskud til brug for ansættelse af ledsager, hvor borger selv agerer arbejdsgiver.

Det fremgår af servicelovens § 97, stk. 5 at: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet." Det kontante tilskud skal benyttes til ansættelse af ledsager og kan ikke benyttes til taxakørsel. Dette understøttes af, at følgeudgifter i forbindelse med transport kan søges dækket gennem muligheden for tilskud i § 97 (866 kr. årligt i 2017-niveau), samt i nogle tilfælde som merudgifter gennem servicelovens § 100.

Alternativer til nuværende praksis

I forhold til kørsel med taxa er mulighederne i Thisted Kommune Flexhandicap, Flextur og i særlige tilfælde servicelovens § 100.

Flexhandicap

Optagelse i Flexhandicap finder sted, efter du har sendt din ansøgning til Thisted Kommune og er blevet godkendt.

Du kan blive optaget, hvis du er over 18 år, samt opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Du er svært bevægelseshæmmet, og bevilliget eller berettiget til et ganghjælpemiddel fra Thisted kommune (ved "svært bevægelseshæmmet" forstås kørestolsbrugere og personer med behov for ganghjælpemidler som krykkestokke, ganghjælpemidler og lignende)
 • Du er synshandicappet
 • Du har et varigt handicap (længere end 12 mdr.)

Flextur

Flextur er en mulighed alle borgere kan benytte. Her bestilles en tur 2 timer før ønsket afgang. Ordningen er en samkørselsordning og administreres af Nordjyllands Trafikselskab.

Servicelovens § 100

Såfremt borgeren er i personkredsen for servicelovens § 100, vil der ud fra en konkret og individuel vurdering, kunne ydes dækning af merudgifter til kørsel.

Konklusion

Det er nødvendigt at kontakte de14 borgere, som indtil nu er bevilget ledsageordning og har fået denne udbetalt som kontantydelse til taxakørsel. Der skal overfor disse borgere præciseres, at ledsageordningen ikke længere må benyttes til taxakørsel. Borgerne vil fortsat have deres bevilling af ledsageordning og kan vælge at bruge ordningen som tiltænkt til reel ledsagelse. Samtidig med denne præcisering skal borgeren vejledes i mulighederne for at ansøge om flexhandicapkørsel. De berørte borgerne vil få et ændringsvarsel på løbende måned + 3 måneder, så de kan nå at tilpasse sig gældende lovgivning.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er i dag tale om 14 borgere, som hver kan benytte taxa for 2.000 kr. pr. måned, altså en månedlig udgift på 28.000 kr. i alt. Der er i følgende beregning taget udgangspunkt i den overenskomstmæssige timeløn for en ledsager, som er 136,86 kr. i timeløn + 12,96 % i feriepenge = 154,60 kr. pr. time ekskl. pension. Såfremt alle 14 borgere vælger at benytte de 15 timers ledsagelse, de er berettiget til, vil dette være en udgift svarende til 32.466,00 kr. pr. måned (154,60 kr. pr. time pr. borger inkl. feriepenge men ekskl. pension x 15 timer pr. måned x 14 borgere). Nærværende berigtigelse vil derfor potentielt kunne skabe en merudgift på 53.592,00 kr. pr. år ekskl. pension (=4.466,00 kr. pr. måned x 12 måneder = (32.466,00 kr. pr. måned - (14 borgere x 2.000 kr. pr. måned pr. borger)) x 12 måneder).


Den potentielle merudgift vil dog sandsynligvis blive større, da der jf. handicapledsageroverenskomsten er mulighed for, at en ledsager kan være berettiget til 15 % pensionsbidrag. Det eksakte tal for antallet af ledsagere ansat ved Thisted Kommune, der er berettiget til pension, er ikke opgjort, da det vil kræve en gennemgang af hver enkelt af disse ansattes sager. Jf. overenskomsten opnås berettigelse til pension ved mindst 5 måneders sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner og regioner inden for de seneste 8 år. Dersom andelen af pensionsberettigede handicapledsagere sættes til halvdelen, vil dette give en yderligere merudgift på 25.866,54 kr. pr. år (15 % af 136,86 kr. pr. time x 15 timer pr. måned x 12 måneder x halvdelen af de 14 borgere).

De ekstra udgifter, som berigtigelsen ventes at afføde, kan afholdes inden for eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

De borgere, som hidtil har kunnet benytte taxaordningen, skal nu finde alternativer til taxaordningen. De berørte borgere vil blive vejledt i benyttelsen af Flexhandicap. Flexhandicap vil opkræve de berørte borgere en udgift på 4 kr. pr. km, dog minimum 35 kr. pr. tur.

Ud fra Dantaxa.dk's prisoplysninger vil 2.000 kr. ud fra en gennemsnitsberegning svare til, at man kan køre med taxa fra Thisted til Hurup fire gange.

Samme fire taxature med Flexhandicap vil koste 480 kr. Endvidere får man 10 % rabat, hvis man bestiller Flexhandicapturen online; derved vil prisen for de samme fire ture kun være 432 kr. og dermed være lig med den oplevede merudgift for borgeren.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Handicaprådet - til orientering - den 26. marts 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at berigtigelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

74. Revisionsbemærkninger vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer til revisionsbemærkninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Redegørelse

I forbindelse med den afsluttende revision af kommunens årsregnskab for 2018 gav Revisionen bemærkninger til Kommunalbestyrelsen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Revisionen har foretaget opfølgning på dette i 2019, og foretaget en gennemgang af 6 sager, fordelt med 4 i Børne- og Familierådgivningen og 2 i Socialafdelingen.

Revisionen har konstateret fejl og mangler i alle 6 sager:

 • I 4 sager er der enten ikke beregnet og indbetalt pension, eller den indbetalte pension er i alle tilfælde ikke korrekt.
 • I 2 sager er der i en periode ikke indbetalt pension. Pension var korrekt beregnet.
 • I 4 sager er tabt arbejdsfortjeneste ikke korrekt beregnet.
 • I 2 sager fremgik begrundelse for forlængelse af tabt arbejdsfortjeneste ikke af sagen.
 • I 2 sager fremgik stillingtagen til sparede udgifter ikke af sagen.

På baggrund af ovenstående resultat kan Revisionen ikke lukke revisionsbemærkningen og vil i en revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen skulle rapportere herom. Revisionen har endvidere følgende kommentarer til gennemgangen:

"Som du kan læse er det bl.a. beregningsmæssige fejl og mangler vi ser. Jeg vil anbefale Jer at få lavet en handleplan til genopretning af områdets administration. I bør måske også overveje hvorvidt beregning af tabt arbejdsfortjeneste kan organiseres anderledes?"

Børne- og Familierådgivningens bemærkninger

Børne- og Familierådgivningen udarbejdede i september 2019 en genopretningsplan for henholdsvis merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Genopretningsplanen har til formål at styrke den generelle sagsbehandling både i forhold til socialfaglige vurderinger, dokumentation og økonomiske beregninger.

Børne- og Familierådgivningen har i foråret 2019 indført årligt ledelsestilsyn inden for begge sagsområder, og det er besluttet, at samtlige afgørelser skal godkendes af jurist og teamleder inden udsendelse.

På baggrund af BDO’s seneste besøgsnotat af 16. december 2019, er det den 19. december 2019 besluttet, at alle beregninger i nye sager hos Børne- og familierådgivningen foretages af afdelingens jurist. Dette gælder såvel beregning af selve ydelsen, samt beregning af pensionsbidrag. Samtidig vil beregninger i alle eksisterende sager løbende blive gennemgået i forbindelse med kommende udbetalinger, og samtlige beregninger vil dermed blive kontrolleret og genberegnet i forbindelse med konstaterede fejl. Alle genberegninger vil blive forelagt afdelingens jurist.

I forhold til beregning og indbetaling af pensionsbidrag valgte Børne- og familierådgivningen i foråret 2019, efter revisionens bemærkninger, at standse pensionsudbetalinger ved kommende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste i alle sager, idet det desværre måtte konstateres, at beregningerne af pension generelt ikke var foretaget korrekt. Dette er årsagen til, at den seneste revisionsberetning gav anledning til bemærkninger om manglende beregninger og indbetalinger af pensionsbidrag. Alle sager blev reguleret med tilbagevirkende kraft.

Socialafdelingen og Børne- og Familierådgivningen har i samarbejde udarbejdet et skematisk regneark til korrekt beregning af pensionsbidrag, idet kommunen skal udbetale et pensionsbidrag på 10 % af ydelsen, dog højest et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. I nogle sager vil pensionsbidraget i årene fremover således stige indtil niveauet for hidtidige arbejdsgiverbidrag, mens andre allerede ved første udbetaling rammer det maksimale bidrag. Der er således tale om en tung administrativ opgave, som med indførelsen af det nye skema vil blive lettet betydeligt. Alle eksisterende og kommende sager skal indføres i det nye skema. Børne- og familierådgivningen har taget metoden og skemaet i brug fra 3. januar 2020, og er aktuelt i gang med at beregne og indbetale de manglende pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft. Opgaven foretages i tæt samarbejde mellem afdelingens administration og jurist.

Der er i januar 2020 indført standardiserede noter med tilhørende hjælpetekst, som skal anvendes ved alle beregninger og journaliseres på sagen, således at der i alle sager bliver en gennemgående og overskuelig struktur, også i den beregningsmæssige del af sagsbehandlingen.

Børne- og Familierådgivningen har således foretaget en omorganisering i forhold til administrationen af området, og beregninger af ydelsen og pensionsbidrag er derfor ikke længere en rent administrativ opgave.

Socialafdelingens bemærkninger

For Socialafdelingens vedkommende er fejlene omkring arbejdsgiverpensionsbidrag blevet bragt på plads i januar måned, således at forstå, at alle løbende månedlige bevillinger på tabt arbejdsfortjeneste er blevet lagt ind i det udarbejdede regneark, og hvor de enkeltstående bevillinger bliver lagt ind, efterhånden som disse forældre sender anmodninger ind om udbetaling.

Alle socialafdelingens sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste kører derfor nu i regnearket fra 01.01.2020 med korrekt timelønssats og korrekt pensionsprocent, hvorefter regnearket sikrer korrekt beregning af arbejdsgiverpensionsbidrag i forhold til de komplicerede regler herfor jf. ovenstående beskrivelse. Socialafdelingens leder af staben har været primus motor i udarbejdelsen af regnearket, og har samtidig været med til at sikre, at de løbende sager er blevet lagt korrekt ind for Socialafdelingens vedkommende. Lederen vil samtidig være med til at sikre, at afdelingens enkeltstående bevillinger bliver lagt korrekt ind i regnearket, når forældrene indsender anmodning om udbetaling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Efter oplysning fra Børne- og Familierådgivningen vurderes de økonomiske konsekvenser af sagsgennemgangen at kunne holdes indenfor det nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

De berørte familier vil blive kontaktet løbende i forbindelse med opfølgning i sagerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 52:

Punktet udsættes til næste møde.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 36:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

75. Sager til høring i Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af sager til høring i Ældre-/Seniorrådet.

Redegørelse

På seneste fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 3. marts 2020, blev Ældre-/Seniorrådets rolle og indflydelse drøftet. Ældre-/Seniorrådet oplever, at de i nogle sager inddrages for sent i beslutningsprocesserne. Rådet ønsker at blive inddraget tidligere i processen for at øge mulighederne for indflydelse. Rådet ønskes medtænkt på øvrige forvaltningsområder, idet kun få sager fra øvrige forvaltningsområder kommer til høring i Ældre-/Seniorrådet.

Det blev på fællesmødet aftalt, at følgende skal drøftes på et Direktionsmøde:

 • Ældre-/Seniorrådet skal høres i alle sager, der vedrører og har betydning for ældreområdet jf. vedtægterne for Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.
 • Ældre-/Seniorrådet stiller forslag om, at de inddrages tidligere i processer, fx i planlægningsfasen.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget - til orientering - den 14. april 2020

Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 21. april 2020

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at indstillingen fra Ældre-/Seniorrådets og Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde drøftes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 13:

Direktionen er enig i, at vedtægternes for Ældre- og Seniorrådet skal følges. Dette gælder naturligvis også for Handicaprådet og Udsatterådet. Sagen sættes på dagsordenen til næste chefgruppemøde.

2. april 2020

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet på næstkommende møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

76. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 18. februar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 18. februar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 54:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

77. Referat fra Handicaprådets møde den 27. februar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 27. februar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 55:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

78. Referat fra Handicaprådets møde den 30. januar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 30. januar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 53:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

79. Lukket punkt: Evaluering indeholdende personoplysninger

Til toppen