CORONA >>>

Besøgsforbud på plejecentre og plejehjem ophæves

17. mar 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

39. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at punkterne 41-45, 48, 50-55 og 58 udsættes til behandling på førstkommende møde.

Til toppen

40. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Direktøren orienterede om status på indsatsen ift. corona. Det bliver løbende vurderet om almindelig drift kan opretholdes, eller om der skal iværksættes en form for nødberedskab. Hvis og når dette vurderes nødvendigt, kan dette ske som en formandsbeslutning, da det kan være uopsætteligt.

Der gives status på corona-situationen på hvert SSU-møde indtil videre.

Til toppen

41. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loimaa i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen

Formanden for Foreningen Norden

Sekretærerne for venskabsbysamarbejdet

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse, at Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 54:

Udsat.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

42. Anlægsregnskab - Omsorgssystem CURA, Sundheds- og ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Omsorgsjournalsystem CURA, Sundheds- og Ældreafdelingen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2017 4.367.650 kr. til Sundheds- og Ældreafdelingens andel af nyt omsorgssystem, CURA.

CURA blev taget i brug i februar 2018.

Anlægsregnskabet for XA-849 Nyt omsorgssystem – CURA, Ældre, er således:

Mindreforbruget skyldes, at da anlægsregnskabet blev lukket i september 2019, var alle moduler ikke indkøbt. De resterende moduler betales via driften.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 19:

Sagen udsættes til næste møde.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

43. Samarbejde med Aalborg Universitetshospital Thisted

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune og Ålborg Universitetshospital (AUH) Thisted har med baggrund i Sundhedsaftalen et ønske om at afprøve nye former for tværsektorielle samarbejder. Forvaltningen indstiller, at der tages beslutning om, hvorvidt første fase i samarbejdet, omhandlende etablering af kommunale sygeplejeklinikker med fysisk placering på AUH Thisted, skal gennemføres.

Redegørelse

Baggrund

Thisted Kommune og AUH Thisted har et ønske om at afprøve nye former for tværsektorielle samarbejder. Samarbejdet er en konkret udmøntning af Sundhedsaftalens politiske pejlemærke omkring ’Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne’. Samarbejdet indbefatter, at Thisted Kommune har nogle funktioner, som fysisk er placeret på sygehusmatriklen i Thisted. Formålet med samarbejdet er, at borgere skal opleve et mere sammenhængende og effektivt patientforløb med en høj faglig kvalitet. Dette skal bl.a. ske ved, at personalet får mulighed for en faglig udvikling og lettere adgang til sparring på tværs af sektorer. Samarbejdet sættes i gang som en små-skala-afprøvning opdelt i faser, og vil derefter kunne udvides i takt med opnåede erfaringer og politisk godkendelse.

Første fase

Første fase vil omhandle etableringen af 2 kommunale sygeplejeklinikker på sygehusmatriklen i Thisted. Der er p.t. 1 kommunal sygeplejeklinik i Thisted by beliggende på industrivej 5. Der er behov for at udvide antallet af kommunale sygeplejeklinikker i Thisted by med 1-2 klinikker mere. Ved at leje sig ind i allerede eksisterende lokaler på sygehusmatriklen i Thisted, giver det Thisted Kommune mulighed for at etablere sygeplejeklinikker umiddelbart efter politisk godkendelse.
Sygeplejeklinikken vil tilbyde de samme sundhedslovsydelser, som de øvrige kommunale sygeplejeklinikker i Thisted Kommune. Oprettelsen af sygeplejeklinikken vil helt konkret øge tilgængeligheden mellem personalet på hospitalet og i Thisted Kommune, hvilket giver mulighed for en tættere koordinering og kommunikation på tværs af sektorer. Dette skal bidrage til smidige sektorovergange samt rettidige og sammenhængende indsatser, med så få overgange som muligt.

Sideløbende hermed etableres i første fase et tæt samarbejde mellem Thisted Kommune og sygehusets brobygger-sygeplejerske.

I denne første fase kan der opnås erfaringer med det tættere tværsektorielle samarbejde inden igangsætning af anden fase, som yderligere udbygger samarbejdet. Elementer, som eventuelt vil kunne tænkes ind i en fase to, kunne eksempelvis være etablering af kommunale midlertidige pladser placeret på AUH Thisted, oprettelse af delestillinger af hensyn til faglig udvikling og gode overgange med mulighed for tæt lægekontakt, nattevagtstimer mv. og en kommunal "følge-ind-ordning" ved indlæggelser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Sundhedsaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften af leje til lokaler er årligt ca. 60.000 kr. Dette finansieres dels af sparet beløb til drift af tidligere indmødested i Nors, som ikke længere benyttes, og dels af sygeplejebudgettet.

Udgifterne i forbindelse med etableringen af sygeplejeklinikkerne vil relatere sig til det nødvendige inventar og it-udstyr. Dette beløb estimeres at udgøre ca. 200.000 kr. til indretning af 2 sygeplejeklinkker.

Beløbet vil kunne finansieresinden for den allerede givne anlægsbevilling XA-938 Anlægsønsker 2019 - Ældreområdet, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen i marts 2020 godkender overførsel til 2020 af uforbrugte rådighedsbeløb i 2019.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre- og Seniorrådet den 24. marts 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Thisted Kommune lejer to ledige lokaler på Aalborg Universitetshospital Thisted og etablerer sygeplejeklinik i lokalerne.
 2. Udgifterne til huslejen og etableringsomkostninger finansieres som beskrevet i ovenstående.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

44. Kvalitetsstandarder 2020 på socialområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på socialområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

Socialområdet reviderer en gang årligt procedurerne for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på socialområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Kvalitetsstandarderne fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 12. marts 2019. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser. Endvidere har afdelingen i 2019 skiftet navn fra Handicap- og Psykiatriafdelingen til Socialafdelingen. Dette er tilrettet.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41 merudgifter til børn, hvor der er tilføjet en uddybning i afsnittet vedr. barnepige.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er tilføjet et afsnit om fratræk for sparede udgifter.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarden på servicelovens § 84 aflastning, hvor omfanget af begrebet en weekend er yderligere udspecificeret. Der er ligeledes indført vejledning vedr. ferieaflastning.
 • Der er sket en tilføjelse i kvalitetsstandarderne på servicelovens § 97 ledsagelse, hvor ledsagelse for børn efter servicelovens § 45 er tilføjet.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarden for midlertidige botilbud efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, hvor der er tilføjet et afsnit om praktisk bistand på botilbud.
 • Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk bistand under ferie.

De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt sagen som bilag, hvor ovenstående ændringer, på nær første punkt, er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven.
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.
 • Lov om tilkøb af socialpædagogisk bistand under ferie.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke .

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget 17. marts 2020

Handicaprådet 26. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget 14. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på socialområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

45. Genoptagelse af procesplanen for strategi for særligt udsatte voksne

Udskriv

Sagstema

Genoptagelse af procesplanen for strategi for særligt udsatte voksne.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den fremlagte procesplan for strategien for særligt udsatte voksne på mødet den 3. december 2019, punkt 249.

Med baggrund i den pågående analyse fra Pricewaterhouse Coopers (PwC), som forventeligt vil kunne fremlægge nogle analyseresultater op mod sommer, foreslår forvaltningen, at procesplanen for strategien for særligt udsatte voksne koordineres med PwC-analysen, således at udkastet til strategien når at blive drøftet i lyset af PwC-analysens resultater inden den præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget og derfra til videre høring. Muligheden for at koordinere disse to vil sikre, at strategien kommer til at matche de udfordringer og løsningsmuligheder, som PwC-analysen kommer til at skitsere.

Forummet for drøftelsen af strategien i lyset af PwC-analysen foreslås at bestå af medlemmer fra hhv. styregruppen og arbejdsgruppen. Tidspunktet for drøftelsen foreslås at finde sted medio august måned, da det ikke vil være realistisk før sommer, og da Social- og Sundhedsudvalgets møde i august måned allerede ligger den 1. september, kan det heller ikke blive senere, da det vil forrykke tidsplanen med yderligere en måned. Dette giver dog mulighed for et nyt fjerde styregruppemøde efter arbejdsgruppens sidste møde i maj måned, hvilket giver styregruppen mulighed for at pudse materialet af inden koordineringen til PwC-analysen skal finde sted.

Dette giver som konsekvens, at præsentationen af strategien i Social- og Sundhedsudvalget rykkes fra juni måned til september måned, med efterfølgende høringer i selvsamme måned, og retur igen til Social- og Sundhedsudvalget i oktober måned til godkendelse. Godkendelsestidspunktet for strategien er dermed kun rykket en enkelt måned frem i forhold til den oprindelige plan.

Revideret procesplan er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret med rødt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020.

Område-MED Social - til orientering - den 24. marts 2020.

Handicaprådet - til orientering - den 26. marts 2020.

Udsatterådet - til orientering - den 21. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den reviderede procesplanen godkendes.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

46. Revidering af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet 2020

Udskriv

Sagstema

Kvalitetsstandarderne for Sundheds- og Ældreafdelingen revideres en gang årligt med henblik på at sætte serviceniveauet. Med revideringen af kvalitetsstandarderne fra 2019 til 2020 har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan kvalitetsstandarderne kan blive mere brugervenlige. Derudover fremlægger forvaltningen et mulighedskatalog i forhold til serviceændringer, som kan imødekomme det løbende merforbrug på Visitationens og Hjemmeplejens budget.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Forvaltningen lægger med udkastet til kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet for 2020 op til en mere omfattende revidering end i de foregående år. Med dette års revidering ændres tre overordnede faktorer: 1) Formatet af kvalitetsstandarderne ændres, så de bliver mere brugervenlige. 2) Der lægges med det nye format op til, at kvalitetsstandarderne i højere grad understøtter den individuelle faglige vurdering. 3) Vægten i indholdet ændres, så der lægges større vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd. Sidstnævnte sker bl.a. ved at indeholde information om foreningstilbud, forebyggende sundhedstilbud og rehabilitering. Revideringen af kvalitetsstandarderne er sket i tæt samarbejde med driften.

Generelle ændringer: Mere brugervenlige kvalitetsstandarder, understøttelse af individuel vurdering og større vægt på livskvalitet

Kvalitetsstandarderne for 2020, "Det gode hverdagsliv", er tænkt som et borgerrettet katalog, der indeholder oplysninger om, hvilke tilbud der findes i Thisted Kommune på sundheds- og ældreområdet. Formatet og det skriftlige indhold er gjort mere læsevenligt, bl.a. ved at vejlede med sigende overskrifter og ved at materialet konsekvent henvender sig til borgeren. Overskrifterne i kvalitetsstandarderne er opsat, så der skabes en mere intuitiv progression i indholdet, og så det er lettere at finde de informationer, man har behov for.

Indholdet i kvalitetsstandarden er udover at være sat anderledes op også reduceret i indhold samt skrevet med prosa i modsætning til de tidligere års kvalitetsstandarder. Prosabeskrivelsen af tilbuddene er lavet for at give borgerne et bedre indblik i, hvad tilbuddene indeholder. Generelt er der undladt mere tekniske oplysninger om fx udelukkelseskriterier og varighed af ydelser, da det dels skal bidrage til understøtte den individuelle faglige vurdering og dels har karakter af arbejdsbeskrivelser for medarbejdere.

Den rehabiliterende tankegang har været udgangspunktet for de nye kvalitetsstandarder. Borgerne bliver derfor indledningsvist og løbende i dokumentet oplyst om, at Thisted Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi altid vil tilbyde de mindst muligt indgribende indsatser som første løsning, og at vi så vidt muligt altid vil forsøge at tilbyde hjælp til selvhjælp. Formålet er at anerkende og respektere borgerens selvstændighed i størst mulig grad. Derfor er der tilføjet både oplysninger om visiterede og ikke-visiterede tilbud inden for sundheds- og ældreområdet, som fx tilbud i frivillige foreninger, klubaktiviteter på plejecentrene og sundhedstilbud. Det skal være med til at oplyse borgerne om, at der kan være flere ikke-visiterede tilbud, som kan bidrage til et godt hverdagsliv.

Under hvert afsnit kan borgerne foruden indholdet af det enkelte tilbud let finde information om, hvordan man søger om et tilbud, hvorvidt der er egenbetaling samt andre praktiske oplysninger. Oplysninger om lovgivning, sagsbehandlingsfrister, muligheder for valg af leverandør, klagemuligheder mv. er medtaget bagerst i dokumentet, så borgerne let kan slå de oplysninger op, som de ønsker. Under praktiske oplysninger bagerst i kvalitetsstandarderne er der ligeledes medtaget oplysninger om værgemål.

Kvalitetsstandarderne er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag, jf. bilag 1. Dertil er vedlagt et udkast til den grafiske opsætning af kvalitetsstandarderne, jf. bilag 2.

Som et led i revideringsprocessen vil borgerrettede pjecer inden for sundheds- og ældreområdet blive revideret og nye udarbejdet. Pjecerne skal ses som supplement til kvalitetsstandarderne, hvor borgeren kan finde flere praktiske oplysninger om de forskellige tilbud. Ligeledes vil oplysninger på Thisted Kommunes hjemmeside blive opdateret.

Konkrete ændringer i de enkelte afsnit

Følgende tabel skal give et overblik over ændringer fra kvalitetsstandarderne 2019 til kvalitetsstandarderne 2020.

Tabel 1

Afsnit i kvalitetsstandarderne 2020

Ændringer

Bemærkninger

Aktivitetstilbud

Der er tilføjet et afsnit om Frivillig Thy og mulighederne for frivilligt socialt arbejde på sundheds- og ældreområdet.

Derudover kan borgerne finde informationer om kommunale aktivitetstilbud.

Udbuddet af klubaktiviteter afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet.

Sundhedstilbud

Der er tilføjet afsnit om gratis forebyggende sundhedstilbud.

Udbuddet af sundhedstilbud afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet.

Træning og Rehabilitering

Her er tilføjet oplysninger om tilbud givet efter Sundhedslovens §§ 140 (Træning i forbindelse med nylig kontakt med sygehuset) 140a (Vederlagsfri fysioterapi) og 119 (Træning i forbindelse med kronisk sygdom).

Ændringen betyder ikke nogen ændring i serviceniveauet.

Hjælpemidler og boligindretning

I de nuværende kvalitetsstandarder for 2019 har der været én samlet kvalitetsstandard for hjælpemidler, bolig og boligindretning. Den er nu inddelt i to afsnit. Derudover har der tidligere været en særskilt kvalitetsstandard for bevilling af bind/bleer/kateter og en for stomihjælpemidler. Disse er nu samlet under afsnittet om kropsbårne hjælpemidler.

Der er tilføjet oplysninger om, at borgeren kan kontakte Visitation og Hjælpemiddeldepotet for råd og vejledning om hjælpemidler, som man ikke kan få gennem kommunen.

Der er tilføjet oplysninger om tider for udbringning og afhentning af hjælpemidler.

Ingen bemærkninger.

Tilbud om madservice

Der er tilføjet oplysninger om, at man kan kontakte den kommunale diætist ved behov.

Derudover er det tilføjet, at diætkosten kan leveres efter ordination fra læge eller diætist, hvor det tidligere kun var lægen, som kunne ordinere diætkosten.

Intet at bemærke.

Medicin og sygepleje

I afsnittet er der tilføjet et afsnit omkring, at sygeplejen arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang.

Der er tilføjet en oversigt over sygeplejeklinikker.

Ingen bemærkninger.

Omsorgstandpleje

Ingen ændringer.

Ingen bemærkninger.

Hverdagsliv i eget hjem

Der er tilføjet en serviceforøgelse vedrørende hjælp til hovedrengøring og omfattende rengøring én gang årligt.

Der er tilføjet et særskilt afsnit om Borgerstyret Personlig Assistance.

I kvalitetsstandarderne 2019 har der været en selvstændig kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb (§ 83a). Dette er nu skrevet ind i hvert enkelt afsnit, hvor der tilbydes rehabiliteringsforløb.

Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp er baggrund for tilføjelsen om hovedrengøring. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Midlertidige pladser og akutte tilbud

Oplysninger om kommunens midlertidige pladser og akutte tilbud er samlet under dette afsnit.

Akutpladserne har skiftet navn til strakspladser.

Ingen bemærkninger.

Tilbud til pårørende

Her er tilføjet oplysninger om tilbud for pårørende ved Frivillig Thy og Thisted Kommune. Derudover er mulighederne for plejevederlag og aflastning medtaget i dette afsnit.

Lær at tackle-tilbud til pårørende afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet på sundhedsområdet.

Boligtilbud

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Hverdagsliv på plejecenter

Ingen bemærkninger.

Serviceniveauet på plejecentret afhænger af beslutningen vedrørende rengøring.

Tilbud til borgere med demens

Her er der tilføjet oplysninger om frivillige aktivitetstilbud.

Udover støtte til GPS-sporingsredskaber er der tilføjet, at man kan få støtte til elektroniske kalendere, tryghedsalarmer, herunder nødkald eller en kugle- og granulatdyne.

Ingen bemærkninger.

Tilbud til borgere med særlige behov

Der er tilføjet oplysninger om muligheden for støtte fra en netværksmedarbejder.

Tilbuddene til borgere med særlige behov afhænger af beslutningen om serviceniveauet.

Hjælp og støtte i den sidste tid

Her er tilføjet oplysninger om sorggruppe ved Frivillig Thy, muligheder for plejeorlov og oplysninger om Vågetjenesten.

Ingen bemærkninger.


Mulighedskatalog: Ændringer i serviceniveauet, der kan imødekomme det løbende merforbrug på Visitationens og Hjemmeplejens budget

Analysen af Visitationens og Hjemmeplejens budget peger på et løbende merforbrug, som skal adresseres. På denne baggrund opstiller forvaltningen et mulighedskatalog i forhold til ændringer i serviceniveauet. Forslagene er udarbejdet i samarbejde med driften på sundheds- og ældreområdet. Der er generelt peget på de områder inden for sundheds- og ældreområdet, hvor Thisted Kommune tilbyder et serviceniveau udover det, som er angivet som krav i lovgivningen. Der er altså tale om såkaldte "kan-opgaver" og ikke "skal-opgaver". Det er derfor ikke alle områder, som er omfattet af forslag til ændringer i serviceniveauet.

Tabel 2

Afsnit i kvalitetsstandarderne 2020

Forslag til ændringer i serviceniveauet

Økonomiske konsekvenser

Bemærkninger

Aktivitetstilbud

Nedskæring af antallet af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene med den andel, som er afsat til borgere i lokalområdet.

Mulig besparelse i intervallet 0,75 mio. kr. til 3 mio. kr.

En nedskæring på 25 % vil medføre en besparelse på ca. 750.000 kr.

En 100 % nedskæring vil give en besparelse på ca. 3.000.000 kr.

Besparelserne på aktivitetsmedarbejderne vil betyde færre sociale hverdagsaktiviteter for beboere på plejecentrene og beboere i lokalområdet.

Sundhedstilbud

Nedskalering af antallet af sundhedstilbud, således at Sundhedsafdelingen reduceres til kun at skulle tilbyde det lovpligtige. Det vil give en besparelse på løn til sundhedsmedarbejdere.

Mulig besparelse i intervallet 0,45 mio. kr. til 1,0 mio. kr.

Reduceres Sundhedsafdelingen til kun at skulle yde det lovpligtige, kan der spares ca. 1,0 mio. kr.

I alt kan der spares 1,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

En nedskæring på 60 %, svarende til ca. 1,5 fuldtidsstillinger, vil medføre en besparelse på 600.000 kr.

En nedskæring med 30 %, svarende til ca. 3/4 fuldtidsstilling, vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr.

Vælges der en besparelse på 1,0 mio. kr., vil det medføre, at der kun vil være én medarbejder tilbage i Sundhedsafdelingen. Det vil bevirke, at der udelukkende er timer til deltagelse i rehabiliteringsmøder på Jobcentret samt rygestopindsats efter Sundhedsloven § 119. Det vil også betyde, at alle øvrige indsatser ophører.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Sagsbehandlingsfristen på støtte til køb af bil ændres fra 26 uger til 40 uger.

Den forlængede sagsbehandlingsfrist vil medføre et mindre budgetbehov i indeværende budgetår. Udgiften vil dog på længere sigt være den samme, men vil være fordelt over en længere periode og være mere forudsigelig.

Den øgede sagsbehandlingsfrist på støtte til køb af bil kan medføre længere ventetider.

Hverdagsliv i eget hjem

 • Der tilbydes bad 1 gang om ugen som udgangspunkt fremfor 1-3 gange.
 • Standarden om, at morgenplejen skal være udført kl. 10.30, slettes.
 • 529.100 kr. pr. år.
 • Slettes standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30, vil det forventeligt medføre en økonomisk besparelse hos Hjemmeplejen og på plejecentrene. Det vil bl.a. medføre en større fleksibilitet, hvilket kan reducere behovet for vikardækning.

Intet at bemærke.

Hverdagsliv på plejecenter

 • Aktivitetsmedarbejdere, andel til plejecentre.
 • Reducere timerne til rengøring ved at tilbyde rengøring 1 timer hver 3. uge som udgangspunkt frem for 1 time hver 2. uge.
 • Standarden om, at morgenplejen skal være udført kl. 10.30, slettes.
 • Mulig besparelse i intervallet 900.000 kr. til 3.650.000 kr.
 • En reduktion i timerne til rengøring på plejecentrene vil medføre en besparelse på ca. 700.000 kr. årligt.
 • Slettes standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30, vil det forventeligt medføre en økonomisk besparelse hos Hjemmeplejen og på plejecentrene. Det vil bl.a. medføre en større fleksibilitet, hvilket kan reducere behovet for vikardækning.

Intet at bemærke.

Tilbud til borgere med særlige behov

 • Lukning af tilbuddet Fyrtårnet.
 • Nedskæring af netværksmedarbejdere fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet, hvilket giver en lønbesparelse.
 • Lukning af Fyrtårnet vil betyde en årlig besparelse på ca. 2.000.000 kr. Dog vil der være udgifter i forbindelse med nedlæggelse af de almene boliger som beskrevet i den foregående sag om nedlæggelse af en somatisk fløj på Fyrglimt.
 • Mulig besparelse i intervallet 175.000 kr. til 700.000 kr. alt efter, om man nedskærer med 25 % eller 100 %.

Fyrtårnet er et tilbud til de borgere, som grundet aktivt misbrug og afvigende adfærd ikke er i stand til at opholde sig på øvrige socialpsykiatriske eller somatiske botilbud. Lukningen af Fyrtårnet vil betyde, at Thisted Kommune ikke længere har et botilbud til borgere i denne målgruppe. Det kan medføre mindre stabilitet og tryghed i borgernes hverdag.

Der er i dag ansat to netværksmedarbejdere. Nedskæring i antallet af netværksmedarbejdere vil medføre, at færre særligt sårbare borgere vil blive hjulpet afsted til aktiviteter, til at etablere netværk, i kontakten til offentlige myndigheder samt med støtte og hjælp til andre praktiske opgaver.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til serviceændringer

Årlige besparelser

Aktivitetsmedarbejdere med den andel, som er afsat til borgere i lokalområdet

100 % besparelse = 3.000.000 kr.

50 % besparelse = 1.500.000 kr.

25 % besparelse = 750.000 kr.

Aktivitetsmedarbejdere med den andel, som er afsat til beboerne på plejecentret

100 % besparelse = 3.650.000 kr.

50 % besparelse = 1.800.000 kr.

25 % besparelse = 900.000 kr.

Sundhedsmedarbejdere, herunder medarbejdere til "Lær at tackle"-kurser. Ved en 100 % besparelse vil der være en sundhedsmedarbejder tilbage

100 % besparelse = 1.000.000 kr.

60 % besparelse = 600.000 kr.
30 % besparelse = 300.000 kr.

Bad i hjemmeplejen

529.100 kr.

Rengøring på plejecentrene

700.000 kr.

Lukning af Fyrtårnet

2.000.000 kr. (fratrukket omkostninger til nedlæggelse af almene boliger)

Netværksmedarbejdere. Ved en 100 % besparelse, vil der ingen netværksmedarbejdere være tilbage.

100 % besparelse = 700.000 kr.
50 % besparelse = 350.000 kr.
25 % besparelse = 175.000 kr.

Dertil kommer forslag til ændringer i serviceniveauet, jf. tabel 2, som forventeligt vil give en besparelse, men hvor det ikke er muligt at komme med et præcist estimat. Disse er:

 • Ændring af sagsbehandlingsfristen på køb af bil.
 • Fjernelse af standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30 i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Forslagene til ændringerne i serviceniveauet vil medføre generelle serviceforringelser af de pågældende ydelser og have personalemæssige konsekvenser.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 18. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. De generelle ændringer vedrørende formatet af kvalitetsstandarderne godkendes.
 3. Der tages stilling til, hvorvidt der skal laves serviceændringer, og i så fald hvilke.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 17:

Sagens sendes i høring.

Ældre-/Seniorrådet, 18. februar 2020, pkt. 8:

Ad 2) Ældre-/Seniorrådet anbefaler, at forvaltningens indstilling om de generelle ændringer vedrørende formatet af kvalitetsstandarderne godkendes.

Ad 3)
Aktivitetstilbud: Ældre-/Seniorrådet finder en stor værdi i aktivitetsmedarbejdernes indsats og kan ikke tilslutte sig en besparelse på området.

Sundhedstilbud: Ældre-/Seniorrådet kan ikke tilslutte sig en besparelse på området, da det vil betyde, at det forebyggende arbejde vil forsvinde, hvilket vil medføre udgifter senere.

Hjælpemidler, biler og boligindretning: Det vil være en kortsigtet løsning.

Hverdagsliv i eget hjem: Ældre-/Seniorrådet kan ikke tilslutte sig nogle af besparelsesforslagene, da det vil være uværdigt for den ældre.

Hverdagsliv på plejecenter: Det er uacceptabelt at spare aktivitetsmedarbejderne, da det vil medføre færre aktiviteter og nedsætte livskvaliteten. Ældre-/Seniorrådet har drøftet besparelsesforslaget vedr. reduktion i antallet af timer til rengøring. Ældre-/Seniorrådet er delt vedr. dette besparelsesforslag. Ældre-/Seniorrådet ønsker ikke, at standarden om at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30 fjernes, da det vil være uværdigt for beboerne.

Tilbud til borgere med særlige behov: Ældre-/Seniorrådet kan ikke tilslutte sig, at Fyrtårnet lukkes, da tilbuddet giver støtte til de mest udsatte grupper, og en lukning vil medføre tilsvarende eller større udgifter på andre områder. Ældre-/Seniorrådet kan endvidere ikke tilslutte sig en besparelse på antallet af netværksmedarbejdere, da de gør en stor indsats for de særligt sårbare grupper.

Ældre-/Seniorrådet mener, at merforbruget på området skal løses ved at tilføre området flere penge, fremfor at reducere i serviceniveauet.

Handicaprådet, 27. februar 2020, pkt. 8:

Handicaprådet tilslutter sig Ældre-/Seniorrådets bemærkninger og vil herudover påpege, at en evt. forlængelse af sagsbehandlingsfristen for bilsager fra 26 til 40 uger reelt ikke indebærer en besparelse, men kun kortvarigt udskyder problemet, mod til gengæld at give en væsentlig forringelse af servicen over for borgere med ret til en handicapbil.

Fraværende i Handicaprådet - 27. februar 2020:

Jens Otto Madsen og Jesper Houe

Beslutning

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Forslag til serviceændringer blev ikke godkendt. SSU oplever den økonomiske situation som alvorlig, men ønsker at beslutninger om større serviceændringer træffes i forlængelse af den analyse, der pt. er ved at blive udarbejdet, herunder for at sikre bedre konsekvensbeskrivelser og sammenhæng.

Til toppen

47. Rammeaftale for Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)

Udskriv

Sagstema

I 2017 gik ni nordjyske kommuner sammen om at udvikle løsning TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering). Styregruppen bag TIM ønsker, at der tages stilling til, om Thisted Kommune vil indgå i rammeaftalen for TIM.

Redegørelse

TIM er en totalløsning til medicinhåndtering. I praksis fungerer løsningen ved, at TIM automatisk modtager oplysninger om medicin fra borgerens elektroniske omsorgsjournal. Den elektroniske omsorgsjournal henter forinden aktuelle oplysninger om borgerens medicin fra det fælles medicinkort. Disse oplysninger bruger TIM til at bestille medicin på apoteket, samt til at minde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke borgerens medicin. Hvis borgeren ikke tager sine piller, alarmerer TIM Falck, som kontakter borgeren. Falck kontakter kommunen, hvis de ikke kan komme i kontakt med borgeren. Hver anden uge kommer en Falck-medarbejder og fylder nye disketter med piller i maskinen. Falck kommer også med nye pilledisketter, hvis der sker ændringer i borgerens medicin.

Flowdiagram over helhedsløsning:

Det indstilles, at Thisted Kommune indgå i rammeaftalen for TIM. Aftalen er et 4-årigt samarbejde omkring implementering, samarbejde, videreudvikling og optimering af løsningen til medicinhåndtering i borgernes hjem.

Dette betyder, at de ni nordjyske kommuner inden den 31.03.2020 skal tage stilling til, om de ønsker at indgå i rammeaftalen.

Rammeaftalen forpligter ikke Thisted Kommune til at aftage, købe eller benytte løsningen.

Månedlig udgift:

Rammeaftalen omhandler lejeaftale af løsningen. Kommunen betaler månedsvis for det antal dispensere, der er i drift.

Prisen i rammeaftalen justeres til i kontraktperioden, hvis markedsprisen på produktet bliver lavere, så kommunerne i aftaleperioden ikke risikerer at betale en højere pris end markedsprisen. Prisen kan ikke hæves ud over almindelig prisregulering.

Aftalt pris pr. 1.4.2020:

Antal enheder

Månedligt vederlag pr. enhed

1 – 100

3.040,76 kr.

101 - 300

2.300,76 kr.

301 – 500

1.905,76 kr.

501 - 700

1.755,76 kr.

> 700

1.730,76 kr.

Evaluering af testfasen:

Gennem projektets testfase er projektet løbende blevet evalueret af en ekstern evaluator, Alexandrainstituttet.

Ifølge den Business Case som Alexandrainstituttet har udarbejdet, er den samlede business case (for de tre testkommuner) negativ. I Aalborg Kommune er business casen dog tæt på nul.

Life Science Innovation Nord Denmark (LSI) har ligeledes udarbejdet en rapport - Evaluering af TIM – med fokus på økonomi og kvalitet.

Konklusionen af LSIs rapport er at for at opnå et økonomisk potentiale, så tyder det på, at antallet af besøg skal reduceres – der er ikke indikation på et potentiale i at reducere minutter.

Potentiale:

Et udtræk fra Thisted kommunes omsorgssystem viser, at der i uge 2 i 2020 var 335 borgere, som kun modtog hjemmebesøg til ydelserne medicindispensering, medicingivning, medicinscreening, ajourføring af dosispakket medicin og medicinafstemning. Det er i princippet disse borgere, som er den primære målgruppe for TIM. Ifølge rapporten fra LSI er TIM-løsningen kun rentabel, hvis man formår helt at afskaffe et eller flere besøg hos borgeren. Dette vil sige, at der er behov for en nærmere screening af de 335 borgere for at afklare, hvem der er relevante i forhold til TIM-løsningen. Det skal dog påpeges, at borgere, som f.eks. modtager besøg til antabus, intramuskulære injektioner og rengøring ikke er medregnet i udtrækket fra omsorgssystemet, men at der også ligger et potentiale i at anvende løsningen hos disse borgere.

Retsgrundlag

Ydelserne relaterer sig til Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det koster ikke noget at indgå aftalen, og der er ingen økonomiske forpligtelser.

Der peges på, at TIM løsningen afprøves i en småskalaafprøvning, hvis Thisted Kommune indgår rammeaftalen. Formålet med småskalaafprøvningen er at få afdækket, om løsningen er rentabel. Ligeledes peges der på, at småskalaafprøvningen finansieres fra budgettet til Velfærdsteknologi. Hvis løsningen viser sig rentabel, og der ønskes en bredere implementering, peges der på, at finansiering fordeles mellem hjemmesygeplejens budget og visitationen, idet løsningen erstatter/nedsætter sygeplejeydelser og delegerede sygeplejeydelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre-/Seniorrådet den 24. marts 2020

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune indgår i rammeaftalen for TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering) med henblik på at lave en småskalaafprøvning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens § 151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det kommunale tilsyn for Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsynet på plejecentrene og i hjemmeplejen i 2019 har vist, at tilsynspolitikken har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et godt indblik i tilfredsheden med hjemmeplejens ydelser, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale, har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til personalet.

For at sikre et objektivt tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I 2018 blev der indgået kontrakt med BDO. BDO har på tilfredsstillende vis udført tilsynene i 2018 og 2019 og vil også udføre tilsynene i 2020, hvorefter aftalen skal revurderes.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne.
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov.
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgerens elektroniske omsorgsjournal.
 • Et årligt tilsynsbesøg hjemme hos ca. 2 % af modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83, dog minimum 2 borgere hos hver leverandør.
 • Dialogmøde med en repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams, der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Fokus på et tema, som vælges for hvert år, og i 2020 vil fokus være ”Tidlig opsporing”.

Udkast til tilsynspolitik er bilagt sagen.

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Ifølge Servicelovens § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 128.000 kr. Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 24. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Tilsynspolitikken sendes i høring.
 2. Tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

49. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Den 12. november 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget som punkt 227, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer. Endvidere fremgår en sammenfatning af de økonomiske konsekvenser og herunder, om der allerede er udarbejdet handleplaner til håndtering af forventet merforbrug, eller om der er behov for udarbejdelse af sådanne.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i 2020 på 9,9 mio. kr. inkl. tillægsbevilling på 5,2 mio. jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et underskud på 11,4 mio. kr.

På Sundheds- og ældreområdet forventes samlet set et merforbrug på 4,7 mio. kr.

På Socialområdet forventes samlet set et merforbrug på 5,2 mio. kr.

For Borgerservice og ydelser forventes samlet set balance mellem budget og forbrug.

Dertil kommer et forventet overført merforbrug for 2019 på i alt 33,6 mio. kr., heraf 22,4 mio. kr. på ældreområdet og 11,2 mio. kr. på socialområdet. Det overførte underskud på ældreområdet reduceres dog med 7,4 mio. kr. som følge af den økonomiske handleplan 2019.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.

Beløb er angivet i mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Periode
forbrug

Korrigeret
budget

Forventet årsforbrug

Afvigelse
budget

Afvigelse
serviceramme

Aktivitetsområde:

58,2

899,0

908,9

-9,9

-11,4

Sygehusbetaling og genoptræning

1,9

213,9

217,5

-3,6

-

Pleje og omsorg for ældre

30,3

438,7

439,8

-1,1

-6,2

Behandling af misbrug

2,9

8,8

8,8

-

-

Det specialiserede voksenområde

19,4

206,6

211,6

-5,0

-5,0

Handicappede børn og unge

3,7

31,0

31,2

-0,2

-0,2

Borgerservice og ydelser

6,4

39,7

39,7

-

-0,1

Note: En evt. afvigelse mellem totalen og summen af områderne skyldes afrunding.

Kolonnen "Afvigelse budget" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen.

SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Det forventede forbrug for 2020 er udarbejdet på baggrund af forbrugsmønstret i 2019 samt de forventede resultater af de handlinger, som er sat i værk med henblik på at følge de anbefalinger, som fremgår af sagen til Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 vedrørende analyse af hjemmeplejen og visitationen. Endvidere er der indregnet forventede resultater af øvrige tiltag med henblik på at undgå merforbrug i 2020 og tiltag omkring tilbageholdenhed i forbrug de steder, det er muligt, med henblik på at minimere merforbruget i 2020.

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 4,7 mio. kr. inkl. tillægsbevilling, besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. Dertil kommer et forventet overført merforbrug for 2019 på 22,4 mio. kr., der dog reduceres med 7,4 mio. kr. som følge af den økonomiske handleplan 2019.

Fællesområdet: Forventes stort set at balancere.

Visitationen og Hjemmeplejen: Mindreforbruget forventes samlet set at udgøre 4,0 mio. kr. Hjemmeplejens og Visitationens merforbrug i 2019 blev analyseret, og resultaterne af analysen samt forslag til handlinger er behandlet på SSUs møde i februar. Forvaltningen har nu på baggrund heraf udarbejdet en handleplan og er igang med at igangsætte de vedtagne tiltag.

For Visitationens vedkommende forventes i 2020 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af revisiteringer af ydelser som led i analysen af Hjemmeplejen og Visitationen. Dertil kommer en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til området jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020.

Hjemmeplejens mindreforbrug er på 2,0 mio. kr. Som led heri forventes en forbedring i Brugertidsprocenten (BTP) og deraf følgende lavere lønudgifter.

Hjælpemiddelafdelingen: Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. på grund af en stor stigning i udgifter til mange forskellige hjælpemiddeltyper.

Sundhed og Kvalitet: Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., som udgøres af merforbrug på sosu-kontoen pga. det øgede optag samt et merforbrug på Kommunal Medfinansiering af sygehusindlæggelser (KMF). Med hensyn til håndtering af merforbruget på SOSU-kontoen arbejder forvaltningen på en finansieringsmodel. Merforbruget på kommunal medfinansiering skyldes dels foreløbig restafregning vedrørende 2019, dels at budgettet for 2020 ved budgetlægningen for 2018 er reduceret med 0,8 mio. kr. som følge af forventet effekt af styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Træning og Rehabilitering: Forventes at balancere.

Ældrecentrene: Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er en samlet overskridelse af servicerammen på 6,2 mio. kr.

SOCIALAFDELINGEN:

På Socialdelingens område (Behandling af misbrug, Det specialiserede voksenområde og Handicappede børn og unge) forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., og dertil kommer overført merforbrug for 2019 på 11,2 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2020 skyldes merforbrug på en enkelt institution, samt køb af pladser i andre kommuner.

Fællesområdet køb af pladser: Primært pga. øget plejebehov hos en enkelt borger, hvor den årlige udgift er steget med knap 2 mio. kr., forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt for at imødegå yderligere udgifter på dette område.

Fællesområdet salg af pladser: Pt. forventes en mindreindtægt på salg af pladser på 0,6 mio. kr.

Fællesområdet refusion særligt dyre enkeltsager: Indtægt forventes at være lig budget.

Fællesområdet øvrige udgifter: Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af tilførsel til budget 2020 til udgifter til flere borgere.

Institutioner: Der forventes et merforbrug på i alt 4 mio. kr., primært grundet et forventet merforbrug på et specialiseret tilbud på 5,5 mio. kr. Der er truffet en række foranstaltninger for at rette op på arbejdspladsen, hvorfor ca. 1,5 mio. kr. af merforbruget vedrører investeringer i form af hjælp til stedet. Dette arbejde pågår stadig med henblik på yderligere reduktion af merforbruget.

Social service: Udgifter forventes at være lig budget.

Afvigelse ift. servicerammen:
Der er en samlet overskridelse af servicerammen på 5,2 mio. kr.

BORGERSERVICE OG YDELSER:

Det forventede forbrug og budgettet for Borgerservice og ydelser ventes at balancere.

Retsgrundlag

I forbindelse med merforbruget på udvalgets område oplyser CØL, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler.

Økonomiske konsekvenser

FINANSIERINGSTILTAG SSU'S OMRÅDE:

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et netto merforbrug på 9,9 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. på ældreområdet og 5,2 mio. kr. på socialområdet.

Desuden forventes, at der overføres et merforbrug fra 2019 på i alt 33,6 mio. kr., heraf 22,4 mio. kr. på ældreområdet og 11,2 mio. kr. på socialområdet. Det overførte underskud på ældreområdet reduceres dog med 7,4 mio. kr. som følge af den økonomiske handleplan 2019.

Set i forhold til servicerammen forventes der en overskridelse på 11,4 mio. kr. i 2020.

Som tallene viser, er den samlede økonomiske situation på hhv. sundheds- og ældreområdet og socialområdet således alvorlig. Der er behov for at udarbejde og implementere en række handleplaner, der tager hånd om det forventede merforbrug i 2020 såvel som overførte underskud.

De foreløbigt planlagte eller igangsatte handleplaner er:

Handleplaner - ældreområdet:

 • Visitationen: Som led i den økonomiske handleplan 2019 er der i 2020 afsat et budgetbeløb på 7,4 mio. kr. til at dække en del af det overførte underskud fra 2019.
 • Visitationen og hjemmeplejen: Jf. beslutning i SSU den 4. februar 2020 anvendes midler på 0,5 mio. kr. til fastholdelse af personale på ældreområdet i 2020 til nedbringelse af gæld i Visitationen og hjemmeplejen.
 • Visitationen og hjemmeplejen: Hjemmeplejens og Visitationens merforbrug blev analyseret, og resultaterne af analysen samt forslag til handlinger er behandlet på SSU's møde i februar 2020, og forvaltningen har nu på baggrund heraf udarbejdet en handleplan og er igang med at igangsætte de vedtagne tiltag. Tiltagene indebærer bl.a. en revisitering af ydelser samt en forbedring i Brugertidsprocenten (BTP), som forventes at give reducerede udgifter for hhv. Visitationen og Hjemmeplejen.
 • Sundhed og kvalitet: Forvaltningen er ved at udarbejde en finansieringsplan for, hvordan merforbruget på sosu-kontoen kan håndteres, fx ved lavere optag og/eller medfinansiering fra ældrecentrene. CØL udarbejder desuden en beregning, der tydeliggør baggrunden for den nuværende forventede merudgift.
 • Ældrecentre: Der forventes et mindreforbrug på en række ældrecentre på i alt 1,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1 % af budget på de ældrecentre, hvor der ikke er økonomiske udfordringer. En reduktion af det samlede merforbrug på ældreområdet i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på ældrecentrene realiseres.
 • Generelt: Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handleplaner - socialområdet:

- Institutioner: Institutionerne på børneområdet forventes at bidrage med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. En reduktion af det samlede merforbrug på området for handicappede børn og unge i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på institutionerne realiseres.

- Generelt: Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn, da man stadig befinder sig i startfasen af eksekveringen af tiltagene.

CØL oplyser, at ovenstående handleplaner dog ikke er dækkende i forhold til at håndtere det samlede merforbrug. Der vil derfor være stort fokus på at udarbejde og igangsætte en række yderligere handleplaner og initiativer for at tage hånd om de overførte underskud fra tidligere år.

Forvaltningen prioriterer som det første at lave handleplaner, der løser udfordringen med at holde budgettet for 2020. Herudover forventes, at analysen af Socialområdet og Ældreområdet kan være afsæt for flerårige prioriteringer, der skal medvirke til at sikre fremadrettet økonomisk stabilitet på området.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Social - Orientering - den 24. marts 2020

Område MED Sundhed og Ældre - Orientering - den 31. marts 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

50. Orientering om status på analyse af social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen vedtog som et element i budgetforliget for 2020, at der skal udarbejdes en analyse af social- og sundhedsområdet. Forvaltningen orienterer om status på udarbejdelse af analyse af social- og sundhedsområdet.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 14. januar 2020 henholdsvis procesplan og kommissorium for analysen.

Konsulentvirksomheden PwC Consulting er blevet valgt som samarbejdspartner til analysen.

Umiddelbart efter valget af konsulentfirma blev der afholdt et indledende møde med PwC og analyseprocessen er nu igangsat. I første fase samler PwC datamateriale både med henblik på at få et tilbundsgående kendskab til områderne og for at forberede benchmarkanalyse. PwC har modtaget de gældende politikker, strategier og handleplaner m.v. for områderne, og der arbejdes nu på at levere det ønskede talmæssige datamateriale til PwC.

Der er afholdt workshops med lederne i Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen onsdag den 4. marts.

Der afholdes interviews med medarbejdere onsdag den 11. marts og torsdag den 12. marts.

Onsdag den 11. marts afholdes fælles workshop for Social- og Sundhedsudvalget, lederne i Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen samt PwC.

Mødeplanen for styregruppen med deltagelse af PwC Consulting er fastlagt og første møde er afholdt.

Der er planlagt et borgermøde den 14. april 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 24. marts 2020

Område-MED Social - orientering - den 24. marts 2020

Handicaprådet - orientering - den 26. marts 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 31. marts 2020

Udsatterådet - orientering - den 21. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

51. Internt tilsyn i Socialafdelingen 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultatet af det interne tilsyn i Socialafdelingen i 2019.

Redegørelse

Det interne tilsyn i 2019 blev udført som en administrativ opfølgning på anbefalingerne fra 2018.

Proceduren herfor blev besluttet af tidligere Handicap- og Psykiatrichef med udgangspunkt i, at temaerne for 2018 fortsat var aktuelle.

Det interne tilsyn tog udgangspunkt i anbefalingerne fra 2018, som blev givet på baggrund af et hovedfokus på nedenstående temaer:

 1. Dokumentation
 • Arbejdsgange omkring dokumentation skal være en naturlig del af arbejdsgangene på tilbuddet, herunder være et vigtigt redskab i opgavevaretagelsen og udarbejdelse af statusrapporter. Denne som en vigtig del af arbejdsgangene med myndighed og sikring af kvaliteten i kerneopgaven for den enkelte borger.
 1. Ledelsesgrundlag
 • En væsentlig forudsætning for god kvalitet i tilbuddets kerneopgave er forsvarlig og driftssikker ledelse med øget sammenhængskraft og helhedsorientering. At der igennem organiseringen og ledelsen sikres rammer, der imødekommer organisatoriske forventninger som f.eks. arbejdsmiljø, sygefravær og medarbejderflow.
 1. KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)
 • I det helhedsorienterede arbejde med borgeren forventes det, at tilbuddet har et skærpet fokus på det generelle sundhedsbillede herunder kost og motion. Målet er her at være katalysator for at sikre så mange gode og sunde leveår som muligt, hvor sund kost og bevægelse er fremmende faktorer ud fra en klar politik for indsatsen.

Resultater

Ud af de i alt 16 tilbud, som har haft internt tilsyn i 2019, er der blevet givet 67 anbefalinger. Anbefalinger skal forstås som områder tilbuddet skal arbejde med, enten for at forbedre eksisterende praksis, udvikle tilbuddet eller tage ansvar for en udfordring, problematik eller tematik. Ud af anbefalingerne var der i alt 7 punkter med konkret opfølgning. Dette indebærer, at tilbuddet enten har skullet redegøre yderligere for noget, eller har skullet indsende materiale i forhold til en af anbefalingerne.

Derudover var der 9 punkter, som det interne tilsyn vil have ekstra opmærksomhed på ved næste tilsynsbesøg i 2020.

Som resultat af tilsynsbesøgene kan følgende områder fremhæves:

 • Engagerede ledere, som er med til at tage et ansvar for egne tilbud, samt medansvar for hele området.
 • At der fortsat skal arbejdes med kvaliteten af tilbuddenes dokumentation, herunder effektmålinger.
 • Implementering af nyt IT-system til dokumentation (Cura) forventes at kunne skabe større sammenhæng i dokumentationen af indsatserne.
 • Der skal arbejdes med samarbejdet med andre forvaltninger og afdelinger i et helhedsorienteret perspektiv omkring borgeren for at sikre rammen for indsatsen.
 • Flere tiltag og udviklingspunkter afventer processer omkring udarbejdelse af strategier og handleplaner, der ligger som pejlemærker under de politisk vedtagne strategier.

Da 2019 tilsynet alene har været tilrettelagt som en administrativ opfølgning på anbefalingerne fra 2018, er der ikke vedlagt bilag i forhold til de enkelte institutioner.

Forvaltningen er p.t. i færd med at tilrettelægge det interne tilsyn for 2020, som bliver et helt ordinært driftstilsyn fra bunden og hele vejen rundt, og hvor afrapporteringen til Social- og Sundhedsudvalget vil indeholde bilag for de enkelte institutioner.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020.

Handicaprådet den 26. marts 2020.

Udsatterådet den 21. april 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

52. Revisionsbemærkninger vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer til revisionsbemærkninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Redegørelse

I forbindelse med den afsluttende revision af kommunens årsregnskab for 2018 gav Revisionen bemærkninger til Kommunalbestyrelsen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Revisionen har foretaget opfølgning på dette i 2019, og foretaget en gennemgang af 6 sager, fordelt med 4 i Børne- og Familierådgivningen og 2 i Socialafdelingen.

Revisionen har konstateret fejl og mangler i alle 6 sager:

 • I 4 sager er der enten ikke beregnet og indbetalt pension, eller den indbetalte pension er i alle tilfælde ikke korrekt.
 • I 2 sager er der i en periode ikke indbetalt pension. Pension var korrekt beregnet.
 • I 4 sager er tabt arbejdsfortjeneste ikke korrekt beregnet.
 • I 2 sager fremgik begrundelse for forlængelse af tabt arbejdsfortjeneste ikke af sagen.
 • I 2 sager fremgik stillingtagen til sparede udgifter ikke af sagen.

På baggrund af ovenstående resultat kan Revisionen ikke lukke revisionsbemærkningen og vil i en revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen skulle rapportere herom. Revisionen har endvidere følgende kommentarer til gennemgangen:

"Som du kan læse er det bl.a. beregningsmæssige fejl og mangler vi ser. Jeg vil anbefale Jer at få lavet en handleplan til genopretning af områdets administration. I bør måske også overveje hvorvidt beregning af tabt arbejdsfortjeneste kan organiseres anderledes?"

Børne- og Familierådgivningens bemærkninger

Børne- og Familierådgivningen udarbejdede i september 2019 en genopretningsplan for henholdsvis merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Genopretningsplanen har til formål at styrke den generelle sagsbehandling både i forhold til socialfaglige vurderinger, dokumentation og økonomiske beregninger.

Børne- og Familierådgivningen har i foråret 2019 indført årligt ledelsestilsyn inden for begge sagsområder, og det er besluttet, at samtlige afgørelser skal godkendes af jurist og teamleder inden udsendelse.

På baggrund af BDO’s seneste besøgsnotat af 16. december 2019, er det den 19. december 2019 besluttet, at alle beregninger i nye sager hos Børne- og familierådgivningen foretages af afdelingens jurist. Dette gælder såvel beregning af selve ydelsen, samt beregning af pensionsbidrag. Samtidig vil beregninger i alle eksisterende sager løbende blive gennemgået i forbindelse med kommende udbetalinger, og samtlige beregninger vil dermed blive kontrolleret og genberegnet i forbindelse med konstaterede fejl. Alle genberegninger vil blive forelagt afdelingens jurist.

I forhold til beregning og indbetaling af pensionsbidrag valgte Børne- og familierådgivningen i foråret 2019, efter revisionens bemærkninger, at standse pensionsudbetalinger ved kommende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste i alle sager, idet det desværre måtte konstateres, at beregningerne af pension generelt ikke var foretaget korrekt. Dette er årsagen til, at den seneste revisionsberetning gav anledning til bemærkninger om manglende beregninger og indbetalinger af pensionsbidrag. Alle sager blev reguleret med tilbagevirkende kraft.

Socialafdelingen og Børne- og Familierådgivningen har i samarbejde udarbejdet et skematisk regneark til korrekt beregning af pensionsbidrag, idet kommunen skal udbetale et pensionsbidrag på 10 % af ydelsen, dog højest et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. I nogle sager vil pensionsbidraget i årene fremover således stige indtil niveauet for hidtidige arbejdsgiverbidrag, mens andre allerede ved første udbetaling rammer det maksimale bidrag. Der er således tale om en tung administrativ opgave, som med indførelsen af det nye skema vil blive lettet betydeligt. Alle eksisterende og kommende sager skal indføres i det nye skema. Børne- og familierådgivningen har taget metoden og skemaet i brug fra 3. januar 2020, og er aktuelt i gang med at beregne og indbetale de manglende pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft. Opgaven foretages i tæt samarbejde mellem afdelingens administration og jurist.

Der er i januar 2020 indført standardiserede noter med tilhørende hjælpetekst, som skal anvendes ved alle beregninger og journaliseres på sagen, således at der i alle sager bliver en gennemgående og overskuelig struktur, også i den beregningsmæssige del af sagsbehandlingen.

Børne- og Familierådgivningen har således foretaget en omorganisering i forhold til administrationen af området, og beregninger af ydelsen og pensionsbidrag er derfor ikke længere en rent administrativ opgave.

Socialafdelingens bemærkninger

For Socialafdelingens vedkommende er fejlene omkring arbejdsgiverpensionsbidrag blevet bragt på plads i januar måned, således at forstå, at alle løbende månedlige bevillinger på tabt arbejdsfortjeneste er blevet lagt ind i det udarbejdede regneark, og hvor de enkeltstående bevillinger bliver lagt ind, efterhånden som disse forældre sender anmodninger ind om udbetaling.

Alle socialafdelingens sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste kører derfor nu i regnearket fra 01.01.2020 med korrekt timelønssats og korrekt pensionsprocent, hvorefter regnearket sikrer korrekt beregning af arbejdsgiverpensionsbidrag i forhold til de komplicerede regler herfor jf. ovenstående beskrivelse. Socialafdelingens leder af staben har været primus motor i udarbejdelsen af regnearket, og har samtidig været med til at sikre, at de løbende sager er blevet lagt korrekt ind for Socialafdelingens vedkommende. Lederen vil samtidig være med til at sikre, at afdelingens enkeltstående bevillinger bliver lagt korrekt ind i regnearket, når forældrene indsender anmodning om udbetaling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Efter oplysning fra Børne- og Familierådgivningen vurderes de økonomiske konsekvenser af sagsgennemgangen at kunne holdes indenfor det nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

De berørte familier vil blive kontaktet løbende i forbindelse med opfølgning i sagerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

53. Referat fra Handicaprådets møde den 30. januar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 30. januar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

54. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 18. februar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 18. februar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

55. Referat fra Handicaprådets møde den 27. februar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 27. februar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen

56. Lukket punkt: Budgetomplacering i personsag

Til toppen

57. Lukket punkt: Selvejende institution

Til toppen

58. Lukket punkt: Evaluering indeholdende personoplysninger

Til toppen