CORONA >>>

Besøgsforbud på plejecentre og plejehjem ophæves

04. feb 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

13. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

14. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Drøftet.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

15. Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen

Udskriv

Sagstema

Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 3. december 2019 at igangsætte en intern analyse af Hjemmeplejens og Visitationens økonomi. Formålet med analysen er at styrke mulighederne for, at økonomien kommer i balance, og gælden bliver afviklet. Analysen skal bl.a. forklare årsagerne til merforbruget samt komme med forslag til, hvordan vi skaber en stabil økonomi omkring Hjemmeplejen og Visitationen samt afvikler gælden på området.

Analysen er vedlagt som bilag.

Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundheds- og ældreafdelingen og Center for Økonomi og Løn.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har bidraget med opgørelser og talmateriale til udarbejdelse af analysen. CØL oplyser supplerende, at a conto priserne 2019 for afregning fra Visitationen til Hjemmeplejen er baseret på data fra 2018, som grundet skift af IT system ikke er fuldt valide. Der er endnu ikke tilgængelige data til brug for beregning af slutpriserne for 2019.

Grundet usikkerheden omkring data i 2018 imødeses, at afregningspriserne for 2019, som samtidig danner grundlag for afregningspriserne for 2020, vil medføre en forbedret økonomi i Hjemmeplejen og en tilsvarende forringet økonomi i Visitationen. Rapportens konklusioner og anbefalinger bør tilrettes, når de nye priser er beregnet. En sådan tilretning vil som udgangspunkt ikke ændre ved analysens konklusion om, at der samlet set er behov for en budgettilførsel til Hjemmeplejen og Visitationen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre og Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 18. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder videre med de anbefalinger, der er givet i rapporten.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

16. Status på anbefalinger vedrørende analyse af Hjemmeplejen og Visitationen

Udskriv

Sagstema

Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen indeholder en række anbefalinger. Analysen og anbefalingerne er fremlagt i særskilt sag. Denne sag giver et overblik og en status på anbefalingerne.

Redegørelse

På dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 er der en sag vedrørende analyse af Hjemmeplejen og Visitationen. Analysen indeholder anbefalinger om at:

 1. Der udregnes en rimelig langsigtet timepris, og at Hjemmeplejen ikke modregnes for gode/dårlige år i de efterfølgende takster.
 2. Der indføres et forsøg med en tolerancemodel, så Hjemmeplejen kan variere i visitationen inden for et gennemsnit på f.eks. 25 %.
 3. Den nye budgetstyringsmodel, hvor aktivitet og udgifter er sammenkoblede, anvendes.
 4. Der udvikles ny ledelsesinformation for området, og der følges hyppigt op herpå.
 5. Medarbejdere og ledere fra 'Sundhed og Kvalitet' hjælper Visitationen med at gennemgå alle visiterede ydelser. Der vil skulle reserveres mange timer til dette arbejde. Hensigten er at give det korrekte niveau for ydelser til de rigtige borgere og at få mere ensartethed i visitationerne. Det forventes, at arbejde vil give en reduktion i merforbruget hos Visitationen på mellem 0,8 - 5,5 mio. kr. Dette vil gå ud over andre opgaver i Sundhed og Kvalitet.
 6. Der arbejdes videre med nedsat sygefravær, som forventes at reducere merudgifterne i Hjemmeplejen med minimum 0,7 mio. kr.
 7. Der kan arbejdes videre med forbedring af BTP, hvilket anslås at reducere merudgifterne med mellem 1,9 og 6,1 mio. kr.
 8. Udviklingen mellem visitationer, der placeres i dag og aften, bør undersøges nærmere.

Status på anbefalingerne:

Ad 1. Der er ikke udregnet en langsigtet timepris endnu. Der er timepriser til eksterne private leverandører, der kan fortsætte som hidtil, og så er der interne hjemmepleje-timepriser, som denne anbefaling omhandler. Det er tanken, at timeprisen skal være rimelig for alle parter, og at Hjemmeplejen i beregningen ses som én enhed. Det er ikke en opgave, som vurderes at være særlig tidskrævende. Beregningen af en langsigtet timepris igangsættes umiddelbart efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 2. Indførelse af en tolerancemodel vil kræve en tilpasning i planlægningen af ruterne i hjemmeplejen. I praksis får medarbejdere i Hjemmeplejen håndtering af dagens opgaver til at passe med borgerens behov inden for den pågældende arbejdsdag. En tolerancemodel gør planlægningen mere fleksibel for medarbejderne, så de kan tilpasse opgavevaretagelsen inden for en tolerance/variation på 25 % af den visiterede tid. Afregningen mellem Visitationen og Hjemmeplejen vil være uændret. En ændring vil kræve dialog mellem medarbejder og planlæggere i Hjemmeplejen. Efter en beslutning vil det hurtigt kunne effektueres.

Ad 3. Der er udarbejdet en ny økonomistyringsmodel, hvor aktiviteter og udgifter er sammenkoblede. Denne model er en udvikling og en udvidelse af den tidligere model. Modellen er helt ny og tages i anvendelse i Hjemmeplejen og Visitationen fra 1. februar.

Ad 4. Sundheds- og Ældreafdelingen er i gang med at udvikle og definere styringsrelevant ledelsesinformation på en række afgørende parametre (kritiske succesfaktorer KSF'er). Der arbejdes også på at definere mål og performance f.eks. ved key performance indikatorer - KPI'er. Arbejdet forventes færdiggjort i marts 2020.

Ad 5. Gennemgang af sager i Visitationen ved hjælp fra 'Sundhed og Kvalitet' er ikke igangsat og vil kræve betydelige ressourcer. Ved en beslutning om at gennemføre anbefalingen, er det tanken, at der bliver tale om en korterevarende men intens gennemgang ved indsats i uger og ikke måneder. Det økonomiske potentiale ved gennemgangen kan være betydeligt.

Ad 6. Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder sideløbende med projekt vedrørende nedbringelse af sygefravær på ældreområdet. Dette arbejde indeholder en række anbefalinger, som der arbejdes videre med. Desuden har ældreområdet en hurtig opfølgning på sygefravær i forhold til andre sektorer og andre kommuner.

Ad 7. Der er fokus på at forøge brugertidsprocenten (BTP) ved at anvende mere tid hos borgerne. Thisted Kommunes gennemsnitlige BTP er tilfredsstillende, som redegjort for i analysen, men der er plads til forbedringer, hvilket Sundheds- og Ældreområdet er opmærksomme på.

Ad 8. Det ser ud til, at andelen af visitationer øges til borgerne i aftentimerne. Dette medfører meromkostninger, da timepriserne er højere om aftenen end om dagen. Det undersøges derfor nærmere.

Anbefalingerne og de følgende indsatser forventes at give mindreudgifter på 3,4 - 12,3 mio. kr., men ikke med helårsvirkning i 2020. Finansiering i 2020 på 7,45 mio. kr. fra den økonomiske handleplan kan mere end dække den gamle gæld fra 2018 på 6,7 mio. kr. Merforbruget fra den løbende drift i 2019 kommer herudover. I den økonomiske handleplan en finansiering på 6,45 mio. kr. i 2021.

Det betyder, at der i 2020 i den pessimistiske udgave forventes løbende merforbrug på -7,65 mio. kr. I den optimistiske model vil der være et merforbrug på -3,15 mio. kr. Det skønnes derfor, at der er brug en budgettilførsel på ca. 5 mio. kr.

Retsgrundlag

Jf. Lov om kommuners styrelse § 40,2 må foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om Kommunens økonomistyring side 7. Sammen med ministeriets generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget – afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger – behandler.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes at være en manglende bevilling til Hjemmeplejen og Visitationen på ca. 5 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser supplerende, at Visitationen forventes at komme ud af 2019 med et forventet merforbrug på 12,1 mio. kr. heraf er 6,7 mio. kr. rest-underskuddet fra 2018 og 5,4 mio. kr. nyt underskud opstået i 2019.

Andre konsekvenser

Sagen kan få konsekvenser for borgere og medarbejdere. Det er for tidligt at sige hvordan.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 18. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltning indstiller, jf. Lov om kommuners styrelse og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan et forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. håndteres.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 4:

Indstilles til drøftelse og med bemærkning om, at forventet merforbrug skal håndteres indenfor eget udvalgsområde.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen på 5,2 mio. kr. svarende til det løbende merforbrug, der har være i betalinger til andre offentlige myndigheder (kommuner og regioner) i 2019.

Til toppen

17. Revidering af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet 2020

Udskriv

Sagstema

Kvalitetsstandarderne for Sundheds- og Ældreafdelingen revideres en gang årligt med henblik på at sætte serviceniveauet. Med revideringen af kvalitetsstandarderne fra 2019 til 2020 har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan kvalitetsstandarderne kan blive mere brugervenlige. Derudover fremlægger forvaltningen et mulighedskatalog i forhold til serviceændringer, som kan imødekomme det løbende merforbrug på Visitationens og Hjemmeplejens budget.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Forvaltningen lægger med udkastet til kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet for 2020 op til en mere omfattende revidering end i de foregående år. Med dette års revidering ændres tre overordnede faktorer: 1) Formatet af kvalitetsstandarderne ændres, så de bliver mere brugervenlige. 2) Der lægges med det nye format op til, at kvalitetsstandarderne i højere grad understøtter den individuelle faglige vurdering. 3) Vægten i indholdet ændres, så der lægges større vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd. Sidstnævnte sker bl.a. ved at indeholde information om foreningstilbud, forebyggende sundhedstilbud og rehabilitering. Revideringen af kvalitetsstandarderne er sket i tæt samarbejde med driften.

Generelle ændringer: Mere brugervenlige kvalitetsstandarder, understøttelse af individuel vurdering og større vægt på livskvalitet

Kvalitetsstandarderne for 2020, "Det gode hverdagsliv", er tænkt som et borgerrettet katalog, der indeholder oplysninger om, hvilke tilbud der findes i Thisted Kommune på sundheds- og ældreområdet. Formatet og det skriftlige indhold er gjort mere læsevenligt, bl.a. ved at vejlede med sigende overskrifter og ved at materialet konsekvent henvender sig til borgeren. Overskrifterne i kvalitetsstandarderne er opsat, så der skabes en mere intuitiv progression i indholdet, og så det er lettere at finde de informationer, man har behov for.

Indholdet i kvalitetsstandarden er udover at være sat anderledes op også reduceret i indhold samt skrevet med prosa i modsætning til de tidligere års kvalitetsstandarder. Prosabeskrivelsen af tilbuddene er lavet for at give borgerne et bedre indblik i, hvad tilbuddene indeholder. Generelt er der undladt mere tekniske oplysninger om fx udelukkelseskriterier og varighed af ydelser, da det dels skal bidrage til understøtte den individuelle faglige vurdering og dels har karakter af arbejdsbeskrivelser for medarbejdere.

Den rehabiliterende tankegang har været udgangspunktet for de nye kvalitetsstandarder. Borgerne bliver derfor indledningsvist og løbende i dokumentet oplyst om, at Thisted Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi altid vil tilbyde de mindst muligt indgribende indsatser som første løsning, og at vi så vidt muligt altid vil forsøge at tilbyde hjælp til selvhjælp. Formålet er at anerkende og respektere borgerens selvstændighed i størst mulig grad. Derfor er der tilføjet både oplysninger om visiterede og ikke-visiterede tilbud inden for sundheds- og ældreområdet, som fx tilbud i frivillige foreninger, klubaktiviteter på plejecentrene og sundhedstilbud. Det skal være med til at oplyse borgerne om, at der kan være flere ikke-visiterede tilbud, som kan bidrage til et godt hverdagsliv.

Under hvert afsnit kan borgerne foruden indholdet af det enkelte tilbud let finde information om, hvordan man søger om et tilbud, hvorvidt der er egenbetaling samt andre praktiske oplysninger. Oplysninger om lovgivning, sagsbehandlingsfrister, muligheder for valg af leverandør, klagemuligheder mv. er medtaget bagerst i dokumentet, så borgerne let kan slå de oplysninger op, som de ønsker. Under praktiske oplysninger bagerst i kvalitetsstandarderne er der ligeledes medtaget oplysninger om værgemål.

Kvalitetsstandarderne er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag, jf. bilag 1. Dertil er vedlagt et udkast til den grafiske opsætning af kvalitetsstandarderne, jf. bilag 2.

Som et led i revideringsprocessen vil borgerrettede pjecer inden for sundheds- og ældreområdet blive revideret og nye udarbejdet. Pjecerne skal ses som supplement til kvalitetsstandarderne, hvor borgeren kan finde flere praktiske oplysninger om de forskellige tilbud. Ligeledes vil oplysninger på Thisted Kommunes hjemmeside blive opdateret.

Konkrete ændringer i de enkelte afsnit

Følgende tabel skal give et overblik over ændringer fra kvalitetsstandarderne 2019 til kvalitetsstandarderne 2020.

Tabel 1

Afsnit i kvalitetsstandarderne 2020

Ændringer

Bemærkninger

Aktivitetstilbud

Der er tilføjet et afsnit om Frivillig Thy og mulighederne for frivilligt socialt arbejde på sundheds- og ældreområdet.

Derudover kan borgerne finde informationer om kommunale aktivitetstilbud.

Udbuddet af klubaktiviteter afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet.

Sundhedstilbud

Der er tilføjet afsnit om gratis forebyggende sundhedstilbud.

Udbuddet af sundhedstilbud afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet.

Træning og Rehabilitering

Her er tilføjet oplysninger om tilbud givet efter Sundhedslovens §§ 140 (Træning i forbindelse med nylig kontakt med sygehuset) 140a (Vederlagsfri fysioterapi) og 119 (Træning i forbindelse med kronisk sygdom).

Ændringen betyder ikke nogen ændring i serviceniveauet.

Hjælpemidler og boligindretning

I de nuværende kvalitetsstandarder for 2019 har der været én samlet kvalitetsstandard for hjælpemidler, bolig og boligindretning. Den er nu inddelt i to afsnit. Derudover har der tidligere været en særskilt kvalitetsstandard for bevilling af bind/bleer/kateter og en for stomihjælpemidler. Disse er nu samlet under afsnittet om kropsbårne hjælpemidler.

Der er tilføjet oplysninger om, at borgeren kan kontakte Visitation og Hjælpemiddeldepotet for råd og vejledning om hjælpemidler, som man ikke kan få gennem kommunen.

Der er tilføjet oplysninger om tider for udbringning og afhentning af hjælpemidler.

Ingen bemærkninger.

Tilbud om madservice

Der er tilføjet oplysninger om, at man kan kontakte den kommunale diætist ved behov.

Derudover er det tilføjet, at diætkosten kan leveres efter ordination fra læge eller diætist, hvor det tidligere kun var lægen, som kunne ordinere diætkosten.

Intet at bemærke.

Medicin og sygepleje

I afsnittet er der tilføjet et afsnit omkring, at sygeplejen arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang.

Der er tilføjet en oversigt over sygeplejeklinikker.

Ingen bemærkninger.

Omsorgstandpleje

Ingen ændringer.

Ingen bemærkninger.

Hverdagsliv i eget hjem

Der er tilføjet en serviceforøgelse vedrørende hjælp til hovedrengøring og omfattende rengøring én gang årligt.

Der er tilføjet et særskilt afsnit om Borgerstyret Personlig Assistance.

I kvalitetsstandarderne 2019 har der været en selvstændig kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb (§ 83a). Dette er nu skrevet ind i hvert enkelt afsnit, hvor der tilbydes rehabiliteringsforløb.

Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp er baggrund for tilføjelsen om hovedrengøring. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Midlertidige pladser og akutte tilbud

Oplysninger om kommunens midlertidige pladser og akutte tilbud er samlet under dette afsnit.

Akutpladserne har skiftet navn til strakspladser.

Ingen bemærkninger.

Tilbud til pårørende

Her er tilføjet oplysninger om tilbud for pårørende ved Frivillig Thy og Thisted Kommune. Derudover er mulighederne for plejevederlag og aflastning medtaget i dette afsnit.

Lær at tackle-tilbud til pårørende afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet på sundhedsområdet.

Boligtilbud

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Hverdagsliv på plejecenter

Ingen bemærkninger.

Serviceniveauet på plejecentret afhænger af beslutningen vedrørende rengøring.

Tilbud til borgere med demens

Her er der tilføjet oplysninger om frivillige aktivitetstilbud.

Udover støtte til GPS-sporingsredskaber er der tilføjet, at man kan få støtte til elektroniske kalendere, tryghedsalarmer, herunder nødkald eller en kugle- og granulatdyne.

Ingen bemærkninger.

Tilbud til borgere med særlige behov

Der er tilføjet oplysninger om muligheden for støtte fra en netværksmedarbejder.

Tilbuddene til borgere med særlige behov afhænger af beslutningen om serviceniveauet.

Hjælp og støtte i den sidste tid

Her er tilføjet oplysninger om sorggruppe ved Frivillig Thy, muligheder for plejeorlov og oplysninger om Vågetjenesten.

Ingen bemærkninger.


Mulighedskatalog: Ændringer i serviceniveauet, der kan imødekomme det løbende merforbrug på Visitationens og Hjemmeplejens budget

Analysen af Visitationens og Hjemmeplejens budget peger på et løbende merforbrug, som skal adresseres. På denne baggrund opstiller forvaltningen et mulighedskatalog i forhold til ændringer i serviceniveauet. Forslagene er udarbejdet i samarbejde med driften på sundheds- og ældreområdet. Der er generelt peget på de områder inden for sundheds- og ældreområdet, hvor Thisted Kommune tilbyder et serviceniveau udover det, som er angivet som krav i lovgivningen. Der er altså tale om såkaldte "kan-opgaver" og ikke "skal-opgaver". Det er derfor ikke alle områder, som er omfattet af forslag til ændringer i serviceniveauet.

Tabel 2

Afsnit i kvalitetsstandarderne 2020

Forslag til ændringer i serviceniveauet

Økonomiske konsekvenser

Bemærkninger

Aktivitetstilbud

Nedskæring af antallet af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene med den andel, som er afsat til borgere i lokalområdet.

Mulig besparelse i intervallet 0,75 mio. kr. til 3 mio. kr.

En nedskæring på 25 % vil medføre en besparelse på ca. 750.000 kr.

En 100 % nedskæring vil give en besparelse på ca. 3.000.000 kr.

Besparelserne på aktivitetsmedarbejderne vil betyde færre sociale hverdagsaktiviteter for beboere på plejecentrene og beboere i lokalområdet.

Sundhedstilbud

Nedskalering af antallet af sundhedstilbud, således at Sundhedsafdelingen reduceres til kun at skulle tilbyde det lovpligtige. Det vil give en besparelse på løn til sundhedsmedarbejdere.

Mulig besparelse i intervallet 0,45 mio. kr. til 1,0 mio. kr.

Reduceres Sundhedsafdelingen til kun at skulle yde det lovpligtige, kan der spares ca. 1,0 mio. kr.

I alt kan der spares 1,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

En nedskæring på 60 %, svarende til ca. 1,5 fuldtidsstillinger, vil medføre en besparelse på 600.000 kr.

En nedskæring med 30 %, svarende til ca. 3/4 fuldtidsstilling, vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr.

Vælges der en besparelse på 1,0 mio. kr., vil det medføre, at der kun vil være én medarbejder tilbage i Sundhedsafdelingen. Det vil bevirke, at der udelukkende er timer til deltagelse i rehabiliteringsmøder på Jobcentret samt rygestopindsats efter Sundhedsloven § 119. Det vil også betyde, at alle øvrige indsatser ophører.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Sagsbehandlingsfristen på støtte til køb af bil ændres fra 26 uger til 40 uger.

Den forlængede sagsbehandlingsfrist vil medføre et mindre budgetbehov i indeværende budgetår. Udgiften vil dog på længere sigt være den samme, men vil være fordelt over en længere periode og være mere forudsigelig.

Den øgede sagsbehandlingsfrist på støtte til køb af bil kan medføre længere ventetider.

Hverdagsliv i eget hjem

 • Der tilbydes bad 1 gang om ugen som udgangspunkt fremfor 1-3 gange.
 • Standarden om, at morgenplejen skal være udført kl. 10.30, slettes.
 • 529.100 kr. pr. år.
 • Slettes standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30, vil det forventeligt medføre en økonomisk besparelse hos Hjemmeplejen og på plejecentrene. Det vil bl.a. medføre en større fleksibilitet, hvilket kan reducere behovet for vikardækning.

Intet at bemærke.

Hverdagsliv på plejecenter

 • Aktivitetsmedarbejdere, andel til plejecentre.
 • Reducere timerne til rengøring ved at tilbyde rengøring 1 timer hver 3. uge som udgangspunkt frem for 1 time hver 2. uge.
 • Standarden om, at morgenplejen skal være udført kl. 10.30, slettes.
 • Mulig besparelse i intervallet 900.000 kr. til 3.650.000 kr.
 • En reduktion i timerne til rengøring på plejecentrene vil medføre en besparelse på ca. 700.000 kr. årligt.
 • Slettes standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30, vil det forventeligt medføre en økonomisk besparelse hos Hjemmeplejen og på plejecentrene. Det vil bl.a. medføre en større fleksibilitet, hvilket kan reducere behovet for vikardækning.

Intet at bemærke.

Tilbud til borgere med særlige behov

 • Lukning af tilbuddet Fyrtårnet.
 • Nedskæring af netværksmedarbejdere fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet, hvilket giver en lønbesparelse.
 • Lukning af Fyrtårnet vil betyde en årlig besparelse på ca. 2.000.000 kr. Dog vil der være udgifter i forbindelse med nedlæggelse af de almene boliger som beskrevet i den foregående sag om nedlæggelse af en somatisk fløj på Fyrglimt.
 • Mulig besparelse i intervallet 175.000 kr. til 700.000 kr. alt efter, om man nedskærer med 25 % eller 100 %.

Fyrtårnet er et tilbud til de borgere, som grundet aktivt misbrug og afvigende adfærd ikke er i stand til at opholde sig på øvrige socialpsykiatriske eller somatiske botilbud. Lukningen af Fyrtårnet vil betyde, at Thisted Kommune ikke længere har et botilbud til borgere i denne målgruppe. Det kan medføre mindre stabilitet og tryghed i borgernes hverdag.

Der er i dag ansat to netværksmedarbejdere. Nedskæring i antallet af netværksmedarbejdere vil medføre, at færre særligt sårbare borgere vil blive hjulpet afsted til aktiviteter, til at etablere netværk, i kontakten til offentlige myndigheder samt med støtte og hjælp til andre praktiske opgaver.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til serviceændringer

Årlige besparelser

Aktivitetsmedarbejdere med den andel, som er afsat til borgere i lokalområdet

100 % besparelse = 3.000.000 kr.

50 % besparelse = 1.500.000 kr.

25 % besparelse = 750.000 kr.

Aktivitetsmedarbejdere med den andel, som er afsat til beboerne på plejecentret

100 % besparelse = 3.650.000 kr.

50 % besparelse = 1.800.000 kr.

25 % besparelse = 900.000 kr.

Sundhedsmedarbejdere, herunder medarbejdere til "Lær at tackle"-kurser. Ved en 100 % besparelse vil der være en sundhedsmedarbejder tilbage

100 % besparelse = 1.000.000 kr.

60 % besparelse = 600.000 kr.
30 % besparelse = 300.000 kr.

Bad i hjemmeplejen

529.100 kr.

Rengøring på plejecentrene

700.000 kr.

Lukning af Fyrtårnet

2.000.000 kr. (fratrukket omkostninger til nedlæggelse af almene boliger)

Netværksmedarbejdere. Ved en 100 % besparelse, vil der ingen netværksmedarbejdere være tilbage.

100 % besparelse = 700.000 kr.
50 % besparelse = 350.000 kr.
25 % besparelse = 175.000 kr.

Dertil kommer forslag til ændringer i serviceniveauet, jf. tabel 2, som forventeligt vil give en besparelse, men hvor det ikke er muligt at komme med et præcist estimat. Disse er:

 • Ændring af sagsbehandlingsfristen på køb af bil.
 • Fjernelse af standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl. 10.30 i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Forslagene til ændringerne i serviceniveauet vil medføre generelle serviceforringelser af de pågældende ydelser og have personalemæssige konsekvenser.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 18. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. De generelle ændringer vedrørende formatet af kvalitetsstandarderne godkendes.
 3. Der tages stilling til, hvorvidt der skal laves serviceændringer, og i så fald hvilke.

Beslutning

Sagens sendes i høring.

Til toppen

18. Udmøntning af midler i 2019 til tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet

Udskriv

Sagstema

I budgetforliget for budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen 500.000 kr. årligt til at styrke tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet. Forvaltningen giver hermed status på udmøntningen af midlerne i 2019 samt indstiller en plan for udmøntningen af midlerne fra 2020-2022.

Redegørelse

Med budget 2019 blev der sat fokus på at styrke de centrale velfærdsområder, herunder ældreområdet, som blev tilført 7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til 2022. Af disse midler var 500.000 kr. øremærket til styrkelse af tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2018 blev fordelingen af midlerne for 2019 besluttet. Fordelingen fremgår i nedenstående skema:

Formål

Budget

1) Initiativer som skal sikre, at nyuddannede og nye medarbejdere kommer godt fra start ved ansættelse på ældreområdet i Thisted Kommune, således at de fastholdes i ansættelsen

200.000 kr.

2) Fastholdelse af nuværende medarbejdere på ældreområdet

200.000 kr.

3) Et samlet materiale, som kan bruges til at reklamere for ældreområdet som arbejdsplads i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere (fx videoer, plakater osv.). Materialet skal indeholde en branding af både ældreområdet som arbejdsplads og Thy som et godt sted at bo. Dette er en engangsudgift, som kan bruges i årene fremadrettet

100.000 kr.

Total

500.000 kr.

Institutionerne på ældreområdet i Thisted Kommune oplever forskellige udfordringer i forhold til fastholdelse og rekruttering af personale. Derfor er midlerne til en bedre start for nyansatte og fastholdelse af nuværende medarbejdere blevet budgetomplaceret til institutionernes egne budgetter. På den måde har hver enkelt arbejdsplads haft mulighed for igangsætte indsatser, som har haft størst virkning lokalt.

Følgende er eksempler på udmøntningen af midlerne til en bedre start for nyansatte og fastholdelse af nuværende medarbejdere i 2019:

Bedre start for nyansatte

 • Udarbejdet nyt introduktionsmateriale til nyansatte
 • Mentorfunktion som en del af introduktionen til nye medarbejdere
 • Øget fokus på arbejdsmiljøet for nyansatte
 • Flere uddannede praktikvejledere
 • Øget brug af sidemandsoplæring

Fastholdelse af nuværende medarbejdere

 • Italesætte de positive historier i medierne
 • Større mulighed for sparring - også på tværs af vagtlag
 • Sociale arrangementer
 • Afsat timer til at arbejde med kulturen i en organisation
 • Kurser. Eksempelvis nænsom nødværge og konflikthåndtering
 • Coachingforløb

Midlerne til branding af ældreområdet vil i begyndelsen af 2020 blive anvendt til udvikling af en række rekrutteringsvideoer, som kan bruges på tværs af alle områdets institutioner. Videoerne vil fortælle en positiv historie om Sundheds- og Ældreafdelingen som arbejdsplads samt arbejdsopgaverne, som en typisk hverdag vil indeholde. Derudover vil videoerne indeholde information om, hvorfor Thisted Kommune er et godt sted at bo og arbejde. Der laves i alt 6 videoer, som viser de 3 faggrupper: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på henholdsvis et plejecenter og i hjemmeplejen.

Udmøntning af midlerne i 2020-2022

Indsatsen for at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere hænger tæt sammen med indsatsen for at styrke arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Derfor indstiller forvaltningen, at udmøntningen af fastholdelses- og rekrutteringsmidlerne i 2020-2022 indgår som en del af sygefraværsindsatsen, der primært udspringer af det puljefinansierede sygefraværsprojekt, som blev igangsat primo 2019.

Som et led i sygefraværsprojektet skal en arbejdsgruppe frem mod sommeren 2020 udarbejde en sygefraværshandleplan med indsatser, der skal være med til at nedsætte sygefraværet i Sundheds- og Ældreafdelingen. Endvidere har en analyse af områdets sygefravær allerede nu peget på en række indsatsområder, som handleplanen kommer til at adressere. Indsatserne i handleplanen vil være en investering i at nedsætte sygefraværet på området, hvorfor forvaltningen indstiller, at de 500.000 kr./år fra budgetforliget i årene 2020 til 2022 indgår sammen med sygefraværsprojektets puljemidler til handleplanens indsatser. Puljemidlerne i sygefraværsprojektet udgør ligeledes 500.000 kr. - dog kun i 2020. På den måde vil der være grundlag for at sikre en omfattende implementering af handleplanens indsatser, som både vil gavne rekruttering, fastholdelse og sygefraværet i Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne afholdes inden for det afsatte budget på 500.000 kr. årligt fra 2020 til 2022.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen om udmøntning af midlerne i 2019 tages til efterretning.
 2. Udmøntningen af midlerne i 2020-2022 anvendes til at understøtte den kommende sygefraværshandleplan.

Beslutning

Det afsatte budget på 500.000 kr. i 2020 anvendes til at nedbringe merforbruget på visitation og hjemmepleje.

Til toppen

19. Anlægsregnskab - Omsorgssystem CURA, Sundheds- og ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Omsorgsjournalsystem CURA, Sundheds- og Ældreafdelingen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2017 4.367.650 kr. til Sundheds- og Ældreafdelingens andel af nyt omsorgssystem, CURA.

CURA blev taget i brug i februar 2018.

Anlægsregnskabet for XA-849 Nyt omsorgssystem – CURA, Ældre, er således:

Mindreforbruget skyldes, at da anlægsregnskabet blev lukket i september 2019, var alle moduler ikke indkøbt. De resterende moduler betales via driften.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

20. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, og disse budgetopfølgninger forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning. Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.Den 12. november 2019 besluttede udvalget som punkt 227, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget. Af den grund forelægges budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 for udvalget.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 29,1 mio. kr. Men på serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et underskud på 23,5 mio. kr. Forskellen mellem de to afvigelser består i, at det samlede merforbrug er opgjort i forhold til korrigeret budget, hvorimod at merforbruget på serviceområderne er opgjort i forhold til servicerammen. Servicerammen udgøres i princippet af oprindeligt budget, det vil sige, at tillægsbevillinger vedrørende over-/underskud ikke er medregnet i servicerammen.

Budgetopfølgningen er forværret med 1,0 mio. kr. siden sidste måned. Ældreområdets merforbrug er reduceret med 0,4 mio. kr., og Socialafdelingens merforbrug er øget med 1,4 mio. kr. Mindreforbruget for Borgerservice og Ydelser og merforbruget på asylområdet er uændret. Forbedringerne på ældreområdet skyldes lavere udgifter på Visitationen og Ældrecentrene. Desuden er der øgede udgifter på Fællesområdet, Hjælpemiddelafdelingen og Sundhed og Kvalitet. Stigningerne på socialområdet skyldes i overvejende grad øgede udgifter på institutionsområdet samt øgede udgifter til køb af pladser. Desuden er der lavere udgifter til Øvrige udgifter.

Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper for budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 er som anført nedenfor:

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 31. december, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 18,9 mio. kr.

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 14,9 mio. kr.

For Visitationens vedkommende udgør merforbruget 11,2 mio. kr. Det overførte underskud udgjorde 13,5 mio. kr. Det overførte underskud er via handleplanen reduceret til et underskud på 6,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til indeværende års budget skyldes primært betalinger til/fra kommuner og regioner samt afregning til private leverandører. Arbejdsgangen vedr. betalinger fra kommuner revideres i øjeblikket med henblik på mere effektive arbejdsgange. Afregning til kommunale leverandører forventes at give et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Hjemmeplejens merforbrug er på 3,8 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter i Hjemmeplejen Nord til dækning af vagter grundet højt sygefravær. Hjemmeplejen har udvist et stigende merforbrug, og Social- og Sundhedsudvalget har derfor i december godkendt, at der skal laves en analyse af Hjemmeplejen og Visitationen med henblik på genopretning af økonomien. Analysens resultater foreligger i februar måned.

På fællesområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Ældrecentrene forventes samlet set at få et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket dels skyldes merforbrug på Vibedal samt Plejecentre Nord.

Træning og Rehabilitering forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Hjælpemiddelafdelingen forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr. på grund af en stor stigning i udgifter til biler, men også stigende udgifter til andre hjælpemiddeltyper.

I Sundhed og Kvalitet forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som dækker over merforbrug på sosu-kontoen pga. det øgede optag samt et mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering af sygehusindlæggelser (KMF).

Ældreområdets økonomiske handleplan følges, således at LC-midler mm. er overført til dækning af Visitationens overførte merforbrug samt budgetoverholdelse i indeværende år, og de to klippekortsordninger er ophørt pr. 1. juli. Plejecentrene har et større merforbrug samlet set end forudsat i handleplanen, og så er der sket en stor stigning i udgifterne, som det er vanskeligt at regulere, nemlig betaling til og fra kommuner og regioner samt hjælpemiddeludgifter til biler samt bilindretning.

Afvigelse i forhold til servicerammen:

Der er en samlet overskridelse af servicerammen på 18,4 mio. kr.

Socialafdelingen:

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 10,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse af merforbruget på 1,4 mio. kr. i forhold til forrige måned og primært på institutionsområdet. Der var 9,7 mio. kr. i overført underskud fra 2018, så for 2019 er forventningen således et merforbrug på 0,5 mio., der dog også er et resultat af en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udgiften til en enkelt borger samt merindtægter på refusion på i alt 1,9 mio. kr. (hvilket er engangsindtægter).

Merforbruget på 10,2 mio. kr. skyldes et merforbrug på køb og salg af pladser, objektiv finansiering, institutionsområdet (i særdeleshed en enkelt institution) samt et øget antal anbringelser. De to første og det sidste element adresseres ved hjælp af tilførsel af midler til budget 2020 og en handleplan for nedbringelse af merforbrug. Merforbruget på institutionen har været forsøgt håndteret gennem en handleplan for nedbringelse af merforbrug, men der er i mellemtiden opstået nye udfordringer, som gør, at handleplanen skal revideres, hvilket er pågående. Der forventes alligevel et merforbrug på denne institution i 2020.

Fællesområdet køb af pladser: Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug er, at der på området var et overført merforbrug på 0,7 mio. kr., og at der er tilgang, senest med to anbringelser. Budgettet for 2020 er tilpasset som resultat af, at der med budgetvedtagelsen blev tilført midler til afdelingen, og forbruget i 2020 vil blive fulgt nøje.

Fællesområdet salg af pladser: Der forventes en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. som følge af, at tre borgere er hjemtaget af anden kommune. Budgettet for 2020 er tilpasset.
Fællesområdet refusion særligt dyre enkeltsager: Det forventes, at forbruget vil være lig budget.
Fællesområdet øvrige udgifter: Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. pga. merindtægter på 0,9 mio. kr. i refusion på flygtningeområdet.

Institutioner: Der forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. Der var et overført underskud på 8 mio. kr., så der er tale om en forbedring i år, hvilket dels skyldes, at en række institutioner har nedbragt merforbrug, og dels skyldes Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at tilføre Bjergbo midler bl.a. fra merindtægter på refusion. Der skal dog gøres opmærksom på, at Bjergbo stadig er udfordret i betydelig grad, og at der også forventes merforbrug i 2020 til trods for, at der er kommet ny ledelse, og at der arbejdes intenst med at få styr på alle forhold på institutionen.

Social service: Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Der var et overført merforbrug på 1,1 mio. kr., og det resterende merforbrug skyldes stigende udgifter til det specialiserede voksenområde.

Afvigelse i forhold til servicerammen:
Der er en samlet overskridelse af servicerammen på 5,2 mio. kr.

Asylområdet:

På asylområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til merforbruget i forbindelse med afvikling af asyldriften.

Forbruget på øvrige områder er sat lig budgettet, idet Børne- og Familieforvaltningens integrationsafdeling pr. 1. august 2019 blev nedlagt og opgaverne samt budgettet fordelt til Børne- og Familieområdet, Jobcentret, Borgerservice, Fritid samt til Socialafdelingen.

Bemærkning: For alle ovenstående områder udestår budgetkorrektioner vedrørende indkøbsbesparelser. Disse har hidtil været fordelt som acontobeløb mellem forvaltninger, institutioner med videre, men skal nu lægges ind med de faktisk opnåede besparelser. Det bemærkes, at en del af de faktisk opnåede besparelser skal fordeles forholdsvist på alle områder. Denne fordeling og tilbageførslen af acontobesparelserne er endnu ikke på plads i økonomisystemet, men vil fremgå snarest.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et netto merforbrug på 29,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget, men dette tal dækker over flere mer- og mindreforbrug.

Set i forhold til servicerammen for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der en overskridelse på 23,5 mio. kr. Da der også samlet set for hele kommunen er udfordringer med at holde forbruget inden for servicerammen i 2019, er der udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbrug i 2019 opstået i 2019 samt overførte underskud fra 2018. Handleplanerne er fremlagt i særskilte sager for henholdsvis Ældreområdet og for Socialområdet. I forhold til de fremlagte handleplaner er der opstået nye udfordringer og opmærksomhedspunkter, idet der er opstået nye merforbrug på Visitationens område, på Hjemmeplejen og på en handicapinstitution. I december har udvalget besluttet, at der skal laves en analyse af Hjemmeplejen og Visitationen med henblik på genopretning af økonomien.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

21. Orientering om status på analyse af social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om status på udarbejdelse af analyse af social- og sundhedsområdet.

Redegørelse

Med budgetforliget for 2020 besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af social- og sundhedsområdet. Analysen skal med borgerne i centrum have fokus på at sikre de rette tilbud, således borgerne kan få den hjælp, de har brug for, hvad enten der er tale om hjælp til udvikling, vedligeholdelse af færdigheder eller pleje og omsorg. Samtidig skal analysen være med til at sikre en bæredygtig økonomi for social- og sundhedsområdet. Endelig skal den sigte mod en organisering af området, hvor kommunen understøtter borgernes forskelligartede behov.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 14. januar 2020 henholdsvis procesplan og kommissorium for analysen. Sidenhen er der indhentet tilbud fra tre forskellige konsulentvirksomheder, hvor kvalitet og pris vil blive sammenholdt som grundlag for udvælgelsen af den virksomhed, der skal foretage analysen. De tre virksomheder er:

 • PwC Consulting
 • BDO
 • Deloitte

I henhold til den godkendte tids- og procesplan træffer socialchefen og sundheds- og ældrechefen beslutning om valg af konsulentfirma. Social- og Sundhedsudvalget orienteres herom på mødet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til konsulentfirma skal afholdes fra fællesområderne i Socialafdelingen og Sundheds- og Ældreafdelingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 18. februar 2020

Område-MED Social - orientering - den 25. februar 2020

Handicaprådet - orientering - den 27. februar 2020

Udsatterådet - orientering - den 21. april 2020

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

22. Orientering om høringssvar vedr. anbefalinger for den samlede akutte sundhedsindsats

Udskriv

Sagstema

Sundhedsstyrelsen har udsendt høringsudkast til anbefalinger vedrørende den akutte sundhedsindsats. Forvaltningen orienterer om Thisted Kommunes høringssvar.

Redegørelse

Sundhedsstyrelsens høringsudkast vedrørende den akutte sundhedsindsats omfatter alle dele af det danske sundhedsvæsen, hvorfor både KL og de danske kommuner er høringspart. Fristen for indsendelse af høringssvar var den 6. januar 2020. Forvaltningen orienterer om Thisted Kommunes høringssvar, som byder anbefalinger om bedre muligheder for fælles informationsdeling og bevarelse af de små akutsygehuse velkommen. Høringssvaret peger samtidig på en række punkter, hvor det er vurderingen, at anbefalingerne i højere grad kan tage højde for dels udviklingen i det nære sundhedsvæsen og dels overgangene mellem sektorer. Både Sundhedsstyrelsens høringsudkast og Thisted Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

23. Opdatering af aktivitetskataloget Gå i Gang

Udskriv

Sagstema

Orientering om opdatering af aktivitetskataloget "Gå i gang".

Redegørelse

Forvaltningen har opdateret oplysningerne i aktivitetskataloget "Gå i gang" for 2020. Aktivitetskataloget er målrettet ældreområdet og indeholder oplysninger om sociale og fysiske aktiviteter for ældre og seniorer i Thisted Kommune.

Forvaltningen har været i kontakt med samtlige foreninger, der har været oplyst i aktivitetskataloget 2019, hvor oplysninger om aktiviteter, mødetidspunkt og -sted, kontaktperson(er) og pris er opdateret. Derudover er foreningerne spurgt, om de har kendskab til nye aktiviteter eller foreninger i kommunen. Det har resulteret i, at flere foreninger og aktiviteter er medtaget i aktivitetskataloget.

Særligt er der tilføjet oplysninger om klubaktiviteter på plejecentrene i kommunen og faste aktiviteter for borgere med demens og pårørende.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at opdateringen af aktivitetskataloget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

24. Udvikling og implementering af peer indsatser i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Orientering om opstart af 3 årigt peer-projekt i Socialafdelingen.

Redegørelse

Ud af 15 ansøgninger til Sundhedsstyrelsen har 8 ansøgere fået del i en pulje på 20,5 mio. kr. omkring udbredelse og forankring af peer-indsatser. Socialafdelingen i Thisted Kommune var en af de kommuner, der fik del i puljen (se bilag).

En peer-indsats er en støtte til forandring mod et bedre liv ud fra egne oplevede erfaringer. Indsatsen ydes af en peer-medarbejder, som er en tidligere bruger af socialpsykiatrien, og som har erfaringer med psykisk sårbarhed, behandlingspsykiatrien og/eller kommunale psykiatriske tilbud. Ordet 'peer' er engelsk og kommer fra det latinske ord 'par', der betyder 'lige'. Det vil sige, at medarbejdere og brugere er ligeværdige og ligesindede.

Projektet er igangsat i december 2019 og vil løbe over 3 år med afslutning 1. oktober 2022. Målgruppen er socialpsykiatriske borgere, som bor i eller har tilknytning til kommunale tilbud. I projektperioden vil der være fokus på borgere i de tilbud, som er en del af styregruppen: Bostedet Algade, Dragskilde, Enggården, Daghus/Drivhus og Netværkscafeen.

Formålet med projektet er at udvikle og implementere formaliserede peer-indsatser som en del af de kommunale tilbud. Et metodeudviklingsprojekt, som ud fra principperne om samskabelse vil:

 • Igangsætte initiativer omkring inddragelse af peers for herigennem at skabe rollemodeller for psykisk sårbare og sindslidende.
 • Skabe et netværk af peers, der kan være med til at styrke områdets borgerperspektiv.
 • Samarbejde med frivillige sociale foreninger i udviklingen af peer indsatsen.

Målet er at ansætte 7 peer-medarbejdere i alt inden projektets udløb. Medarbejderne vil have deres gang omkring borgerne i de kommunale tilbud. Igennem uformelle relationer vil de deltage i aktiviteter i tilbuddene, have samtaler i grupper eller enkeltvis med borgere og være en støtte i de udfordringer, som borgerne møder. Det relationelle arbejde, som en peer-medarbejder udøver, foregår igennem en rolle som mentor eller forbillede, da de kan bidrage på en anden måde end den resterende medarbejdergruppe. Ud fra egne erfaringer har de mulighed for at snakke med borgerne i øjenhøjde om deres oplevelser.

Derudover ønsker Socialafdelingen at bruge peer-medarbejdernes erfaringer og indsigt som et led i det borgerorienterede perspektiv, hvor man vil arbejde med at oprette et peer-board som et rådgivende organ for ledelsen i afdelingen. Efterhånden som der gøres erfaringer med rollen som peer-medarbejder, vil der kunne ske tilpasninger.

Retsgrundlag

Peer-medarbejderne vil i projektperioden fokusere på tilbuddene inden for socialpsykiatri. Her arbejder tilbuddene ud fra Serviceloven § 85, § 104 og § 107.

Selve den indsats, som peer-medarbejderne kommer til at levere, indgår ikke i de ovenstående paragraffer, men vil foregå i et samspil hermed.

Økonomiske konsekvenser

Socialafdelingen har fået tilsagn om i alt 1.302.200 kr. i hele projektperioden betinget af, at projektet fortsat prioriteres på Finansloven i de efterfølgende år. Fordelingen af tilskuddet er med 400.000 kr. til anvendelse i projektets første del, dvs. i 2019 og ind i 2020. I 2020 forventes tilsagnet at være på 300.000 kr., i 2021 på 150.000 kr. og i 2022 på 452.200 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Handicaprådet - orientering - den 27. februar 2020

Udsatterådet - orientering - den 21. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

25. Orientering om Socialtilsyn Nords tilsyn på socialområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om Socialtilsyn Nords tilsyn på socialområdet 2019.

Redegørelse

Socialtilsyn Nord har i 2019 været på tilsynsbesøg hos Socialafdelingens institutioner. Disse institutioner er opstillet under dette punkt – dog med det forbehold, at enkelte institutioner kan have haft besøg af tilsynet, hvor processen og dialogen med tilsynet stadig er igangværende. Disse institutioner vil fremgå af næste halvårlige opgørelse.

1. Bofællesskabet Grønningen.

Dato for tilsyn: 05.08.2018.

Art af tilsyn: Uanmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Selvstændighed og relationer. Fysiske rammer.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

2. Bofællesskabet Aspevej.

Dato for tilsyn: 11.06.2019.

Art af tilsyn: Uanmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: "Der vil ved næste tilsynsbesøg være opmærksomhed på, hvorvidt borgerne har kendskab til, at ophold i fælleslejligheden kan ske hele døgnet. Der vil ved næste tilsynsbesøg være opmærksomhed på, hvorvidt personfølsomme oplysninger er fjernet fra ydersiden af skabslåger på kontoret."

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

3. Bofællesskabet Højtoftevej 64.

Dato for tilsyn: 19.08.2019.

Art af tilsyn: Anmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Intet at bemærke.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Tilbuddet har den 23. september 2019 ansøgt om en væsentlig ændring af godkendelsesgrundlaget til også at omfatte borgere inden for autismespektret. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ansøgning kan imødekommes.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

4. Bofællesskabet Mågevej.

Dato for tilsyn: 02.07.2019.

Art af tilsyn: Anmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Intet at bemærke.

Konklusion: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. Lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Dog er det Socialtilsynets vurdering ud fra 8 temaer, jf. Lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet i relation til temaet sundhed og trivsel.

For så vidt angår sundhed og trivsel vurderes det, at tilbuddet mangler kendskab til borgernes selvbestemmelse i forhold til, at det for at blive visiteret til tilbuddet forudsættes, at borgerne indvilger i en boaftale, som på visse punkter tilsidesætter borgernes selvbestemmelse.

Socialtilsynet har den 4. juli 2019 anmodet om redegørelse i forhold til:

1. Hvorvidt tilbuddet vil sikre, at borgerne til enhver tid får tilgodeset deres ret til selvbestemmelse.

2. Det juridiske grundlag for tilbuddet boaftaler med borgerne.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

5. Bjergbo.

Dato for tilsyn: 16.04.2019.

Art af tilsyn: Uanmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Der har ved dette tilsynsbesøg været særligt fokus på temaerne sundhed og trivsel, organisation og ledelse samt fysiske rammer. Herunder de kriterier og indikatorer, som hører under disse temaer.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Dog er det Socialtilsynets vurdering, ud fra 8 temaer, jf. § 6, stk. 2, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet i relation til temaerne sundhed og trivsel, organisation og ledelse samt fysiske rammer. For så vidt angår temaet sundhed og trivsel vurderer Socialtilsynet, at medarbejderne ikke har det tilstrækkelige kendskab til servicelovens magtkapitel. Det vurderes her som en skærpende omstændighed, at tilbuddet ikke har fulgt den redegørelse til Socialtilsynet, som tilbuddet indsendte efter tilsynsbesøg i september 2018 vedrørende planlagt undervisning af medarbejderne i servicelovens magtregler.

Socialtilsynet konstaterer dog samtidig, at tilbuddet, efterfølgende det aktuelle tilsynsbesøg, har redegjort tilfredsstillende for, at det planlagte undervisningsforløb erstattes af forløb i maj og juni 2019.

Det vurderes yderligere, at tilbuddet ikke overholder alle borgeres ret til selvbestemmelse, idet nogle borgeres ejendele var gjort utilgængelige ved aflåsning af skabe, ligesom der var opsat låseanordning på borgers udgangsdør til egen terrasse, som borgeren ikke selv kunne betjene. Socialtilsynet konstaterer dog, at tilbuddet efterfølgende tilsynsbesøget tilfredsstillende har redegjort for og dokumenteret, at borgernes ejendele ikke længere er låst inde, og at låseanordning på borgers terrassedør er fjernet.

For så vidt angår temaet organisation og ledelse er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse ikke i tilstrækkelig grad har sikret en faglig ansvarlig ledelse af tilbuddet. Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at ledelsen ikke har sikret, at de redegørelser, tilbuddet tilsendte Socialtilsynet efter tilsynsbesøg i september 2018, er blevet overholdt. Konkret har ledelsen ikke sikret nedtagning af kontorfaciliteter og personfølsomme dokumenter i borgernes fællesområder samt sikret overholdelse af den plan for uddannelse af medarbejderne i magtregler, som var beskrevet i redegørelsesmaterialet. Ledelsen har desuden ikke sikret, at borgernes ret til selvbestemmelse er blevet overholdt.

Socialtilsynet konstaterer dog, at tilbuddet efterfølgende tilsynsbesøget har redegjort tilfredsstillende for og dokumenteret, at kontorfaciliteter og personfølsomme oplysninger nu er endelig fjernet fra borgernes fællesområder, og at borgernes ejendele ikke længere er låst inde. Desuden konstaterer Socialtilsynet, at tilbuddets ledelse har sikret en ny plan for undervisning af medarbejderne i magtreglerne til afholdelse i maj og juni 2019.

For så vidt angår temaet fysiske rammer er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har anvendt dele af borgernes fællesområder til personalefaciliteter. Det vurderes her som en skærpende omstændighed, at tilbuddet efter tilsynsbesøg i september 2018 har redegjort for til Socialtilsynet, at disse kontorfaciliteter var fjernet. Socialtilsynet konstaterer dog også, at tilbuddet efter det aktuelle tilsynsbesøg har redegjort for og dokumenteret, at personalefaciliteter og personfølsomme oplysninger nu er endelig fjernet.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Socialtilsynet vil ved kommende tilsynsbesøg have fokus på, om tilbuddets ledelse sikrer en daglig drift, som er faglig ansvarlig, samt udviklingen i tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning. Herunder have fokus på, om borgerne oplever stabilitet i forhold til at møde kendte faste medarbejdere. Socialtilsynet vil ved kommende tilsynsbesøg have fokus på, om tilbuddet har gennemført undervisning af medarbejderne i servicelovens magtregler, om tilbuddet understøtter borgernes selvbestemmelsesret, og herunder om alle borgeres ejendele er frit tilgængelige og ikke i aflåste skabe, om der er inddraget fællesområder til kontorfaciliteter, om tilbuddets magtanvendelser er lovhjemlede, og medarbejderne indberetter magtanvendelser korrekt, om tilbuddets medarbejdere kender til den beredskabsplan, tilbuddet har omkring forebyggelse og håndtering af vold og overgreb.

6. Bostedet Algade.

Dato for tilsyn: 25.01.2019.

Art af tilsyn: Anmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Selvstændighed og relationer. Målgruppe, metode og resultater. Kompetencer. Fysiske rammer.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om specialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

7. Møllehuset.

Dato for tilsyn: 14.10.2019.

Art af tilsyn: Uanmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Uddannelse og beskæftigelse. Selvstændighed og relationer. Sundhed og trivsel. Organisation og ledelse. Kompetencer.

Konklusion: Socialtilsynet Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. Lov om specialtilsyn § 6, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. Lov om specialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

8. Bofællesskabet Auktionsvej.

Dato for tilsyn: 11.10.2019.

Art af tilsyn: Anmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Der har ved tilsynsbesøget været særligt fokus på temaerne sundhed og trivsel og organisation og ledelse samt opfølgning i forhold til:

 • Hvordan tilbuddet sikrer borgernes ret til selv- og medbestemmelse.
 • Hvordan tilbuddet arbejder med at indberette vold og trusler om vold og/eller andre kritiske hændelser.
 • Hvordan tilbuddet arbejder med at øge kendskabet til reglerne for brug af magt, herunder skjult magt.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

9. Rusmiddelcentret.

Dato for tilsyn:

14.06.2019: Munkevej 3, 7700 Thisted.

14.06.2019: Korsgade 20, 7700 Thisted.

Art af tilsyn: Uanmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Der har ved det uanmeldte tilsynsbesøg været fokus på tilbuddets flytning til nye fysiske rammer. Herudover har der været fokus på kvalitetssikring af øvrige temaer i kvalitetsmodellen.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Dog er det Socialtilsynets vurdering ud fra 8 temaer, jf. § 6, stk. 2, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet i relation til målgruppe, metoder og resultater.

For så vidt angår målgruppe, metoder og resultater er det konstateret, at tilbuddet ikke kan tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling som gruppebehandling, hvilket er en betingelse for at være godkendt til denne ydelse, idet tilbuddet ikke får henvendelser og derfor ikke har mulighed for at etablere en gruppe. Tilbuddet har den 21. juni 2019 indsendt redegørelse om, at der vil blive lavet aftale med omkringliggende kommuner vedrørende samarbejde, såfremt der kommer en henvendelse omkring anonym stofmisbrugsbehandling. Dette for, at der kan blive tilbudt gruppebehandling i samarbejde med øvrige kommuner, som har flere henvendelser omkring denne ydelse, hvilket gør gruppebehandling muligt. Det vurderes, at tilbuddet har redegjort tilfredsstillende for ovenstående.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Socialtilsynet vil ved næste tilsynsbesøg have fokus på: Hvorvidt tilbuddet har haft henvendelser fra borgere, som ønsker anonym misbrugsbehandling, og hvorvidt der er etableret samarbejde med andre kommuner. Hvorvidt tilbuddet igen får henvendelser fra børn og unge.

10. Bofællesskabet Drengshøj.

Dato for tilsyn: 25.11.2019.

Art af tilsyn: Anmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Der har ved dette tilsyn været særligt fokus på temaet sundhed og trivsel. Derudover har der været fokus på opfølgning fra seneste tilsynsbesøg, herunder hvordan ledelsen sikrer, at nye medarbejdere, udover føloplæring, bliver introduceret til metoderedskaber og borgernes selvbestemmelsesret.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som botilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

11. Enggården.

Dato for tilsyn: 12.08.2019.

Art af tilsyn: Uanmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Selvstændighed og relationer (fokusområde 2019).

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om specialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

12. Dragskilde.

Dato for tilsyn: 18.11.2019.

Art af tilsyn: Anmeldt.

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Der har været særligt fokus på temaerne: Selvstændighed og relationer, sundhed og trivsel samt fysiske rammer.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Dog er det Socialtilsynets vurdering ud fra 8 temaer, jf. § 6, stk. 2, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet i relation til organisation og ledelse samt sundhed og trivsel. For så vidt angår organisation og ledelse samt sundhed og trivsel vurderes det, at tilbuddet mangler kendskab til reglerne for magtanvendelse/lov om voksenansvar. Socialtilsyn Nord har den 8. januar 2020 bedt om redegørelse i forhold til følgende: Hvordan vil Dragskilde sikre, at ledere og medarbejdere i tilbuddet har det fornødne kendskab til reglerne for

magtanvendelse/lov om voksenansvar.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Tilbuddene arbejder ud fra Serviceloven og Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Handicaprådet - orientering - den 27. februar 2020

Udsatterådet - orientering - den 21. april 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

26. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. januar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. januar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

27. Referat fra Udsatterådets møde den 28. januar 2020

Udskriv

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 28. januar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

28. Lukket punkt: Anvendelse af bygning

Til toppen

29. Lukket punkt: Selvejende institution

Til toppen