CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

14. jan 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

3. Procesplan for strategi for flere gode leveår

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om procesplan for udarbejdelse af en strategi for flere gode leveår. Strategien har til formål at understøtte målene i politikken for sundhed.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 Politik for Sundhed, hvori de overordnede målsætninger og potentialer på området er beskrevet. Politikken danner grundlag for de efterfølgende strategier og handleplaner, som anviser, hvilke indsatser der skal arbejdes med for at indfri målsætningerne.

I politikken for sundhed beskrives de udfordringer, som Thisted Kommune står over for. Her fremgår det blandt andet, at flere borgere end tidligere har et dårligt selvvurderet helbred, dårlig mental sundhed og at næsten halvdelen af kommunens befolkning er enten overvægtige eller svært overvægtige. Samtidig er der sket en markant stigning i antallet af borgere, som lider af en kronisk sygdom, og prognoser viser, at antallet af kronisk syge må forventes at blive fordoblet i de kommende år. Derudover er sundhed skævt fordelt i vores samfund, hvor de med færrest ressourcer har væsentlig større forekomst af usunde vaner og kronisk sygdom.

Politik for Sundhed beskriver ligeledes potentialerne for at arbejde med udfordringerne. Særligt i relation til ovenstående udfordringer nævnes forebyggelse og sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) og mental sundhed som væsentlige. Thisted Kommune ønsker gennem sundhedstilbud og de fysiske rammer at hjælpe befolkningen med at forebygge de forhold, som gør dem syge. Ulighed i sundhed er ligeledes en udfordring i Thisted Kommune, og derfor skal indsatserne særligt målrettes den del af befolkningen, som har det sværest, hvilket blandt andet skal sikres ved at flytte aktiviteterne helt ud i borgerens nærmiljø.

Strategien for flere gode leveår tager udgangspunkt i den politiske målsætning: ”Kommunens tilbud skal til enhver tid give lige og nem adgang til, at borgerne kan træffe sunde valg, således at vi understøtter mere lighed i sundhed”. Strategien skal kvalificere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, så den rammer en så stor del af befolkningen som muligt. Som det fremgår af Politik for Sundhed, så har den enkelte borger et ansvar for at tage hånd om egen sundhed, men Thisted Kommune skal skabe rammerne og lige mulighed for, at borgerne kan træffe det sunde valg, når de ønsker det.

For at sikre fagligt funderede forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, vil arbejdet tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakkerne.

Procesplan

Forvaltningen anbefaler en proces, hvor medarbejdere, ledere, borgere og Social- og Sundhedsudvalget sammen udarbejder en strategi, således at strategien får en bred forankring. Derfor foreslås en proces, der tager udgangspunkt i en fælles temadag med workshops, hvor dilemmaer drøftes på tværs. Derpå struktureres og præciseres input af en arbejdsgruppe, der mødes flere gange, og afslutningsvist sendes strategien til høring og godkendelse ved Social- og Sundhedsudvalget samt relevante råd. Sundheds- og Ældreafdelingen er tovholder for processen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes politik for sundhed.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 10. december 2019

Handicaprådet - høring - den 12. december 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 30. januar 2020

Da næste møde i Udsatterådet først afholdes den 28. januar 2020, blev procesplanen forelagt for rådet på mødet den 19. november 2020 (uden for dagsorden).

De havde ingen bemærkninger til procesplanens indhold, dog fremgik, at hvis Udsatterådets deltagere har en dårlig dag, vil de ikke nødvendigvis have mulighed for at deltage på de planlagte arbejdsgruppemøder. I tilfælde heraf indgives bemærkninger på anden vis.

Deltagerne fra Udsatterådet er Allan Andersen, Trine Pedersen og Thomas Olav Rask Helland.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Procesplanen sendes i høring.
 2. Procesplanen, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes.
 3. Der udpeges deltagere til arbejdsgruppen i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Område-MED Sundhed og Ældre.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2019, pkt. 248:
Procesplanen sendes i høring.

Ældre-/Seniorrådet, 10. december 2019, pkt. 6:

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at procesplanen godkendes, da rådet tidligere har haft gode erfaringer med lignende modeller. Der er en forventning om, at strategien anvendes aktivt fremadrettet.


Eskild Boeskov, Ketty Sørensen og Kirsten Nielsen ønsker at deltage i arbejdsgruppen.

Handicaprådet, 12. december 2019, pkt. 8:

Handicaprådet noterer sig, at de ikke fremgår af procesplanen sammen med de øvrige råd. Rådet udpeger to deltagere, navne fremsendes senere. Ellers tages procesplanen til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - 12. december 2019:

Jens Otto Madsen, Jan Bendix Jensen, Per Overgaard, Jesper Houe

Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at Handicaprådet indgår på lige fod med de øvrige råd.

Til toppen

4. Fortsættelse af projekt Aktiv med demens

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har sammen med de andre kommuner i projektet Aktiv med Demens fået mulighed for at fortsætte projektet i 2020-2023 med finansiering fra Sundhedsstyrelsen som led i regeringens ønske om at støtte de lokale aktivitets- og rådgivningscentre for mennesker med demens. Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt Thisted Kommune skal indgå i en videreførelse af projektet.

Redegørelse

Siden foråret 2018 har Thisted Kommune deltaget i projekt Aktiv med Demens, som er et to-årigt projekt finansieret af SATS-puljemidler. Projektet har været et samarbejde mellem 8 nordjyske kommuner, og der samarbejdes desuden med musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet samt Alzheimerforeningen. Projektet har tilknyttet et aktivitetscenter i Aalborg, hvor alle borgere fra de nordjyske kommuner kan komme og deltage i forskellige aktiviteter. Aktiv med demens er et tilbud til mennesker med demens i et tidligt stadie og deres familier og venner.

Social- og Sundhedsudvalget traf den 11. juni 2019 beslutning om, at projektet ikke skulle videreføres i sin eksisterende form, dvs. et samarbejde med de andre nordjyske kommuner, men derimod som et lokalt initiativ, hvor erfaringerne fra projektet blev videreført i kommunen. Baggrunden for beslutningen var dels, at aktivitets- og rådgivningscentret i Aalborg ikke kom borgere fra Thisted Kommune til gode på grund af afstanden, og dels at forvaltningen vurderede at kunne fortsætte aktiviteter lokalt uden deltagelse i projektet.

Siden har regeringen imidlertid besluttet at støtte aktivitets- og rådgivningscentre til mennesker med demens med 52 mio. kr. på landsplan, og i den forbindelse har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at projekt Aktiv med Demens vil kunne få støtte i en fire-årig periode under de samme vilkår som den oprindelige pulje. De 52 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. i 2020, 17 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt ud fra udmøntningen af den oprindelige pulje (hvor der samlet blev udmøntet 35,5 mio. kr. for 2017-2019).

Styregruppen, som består af administrative repræsentanter fra de 8 deltagende kommuner, har lavet et udkast til et budget. Budgettet afventer godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Under forudsætning af godkendelsen vil Thisted Kommune i 2020 få 211.888 kr. af det samlede budget på 2.800.000 kr. Der er på budgettet afsat 600.000 kr. til fælles projektledelse. Budgetterne for de fire år kan ses i bilaget.

Tilpasning af projektet efter erfaringer fra de første to år

Midlerne fra Sundhedsstyrelsen tildeles de projekter, der fik midler fra den gamle pulje i 2017, som skulle understøtte Den Nationale Demenshandlingsplansinitiativ 13 ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”. Midlerne tildeles ud fra de samme kriterier som i det daværende puljeopslag, dvs. med fokus på oprettelsen af regionale rådgivnings- og aktivitetscentre for yngre mennesker med demens.

Det har været et stort ønske fra alle kommunerne i Aktiv med Demens at få midlerne fra projektet ud i kommunerne, således at de i højere grad finansierer aktiviteter tæt på borgerne. Det bilagte budget bærer præg heraf. De midler, der er afsat til fælles projektledelse, skal understøtte de tværgående tiltag, hvor der bl.a. i begyndelsen af 2020 afholdes styregruppemøde for at sikre fælles strategiske målsætninger for de deltagende kommuner samt erfaringsudveksling mellem kommunerne. Ambitionen er at sikre, at projektet kommer borgere i kommunerne til gode i kraft af lokale tilbud, men med fordelen af tværgående indsatser for fx at sikre relevante partnerskaber, der kan komme borgerne til gode. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der med denne model kan være en udfordring med at leve op til Sundhedsstyrelsens kriterier. Der vil komme afklaring herpå i februar 2020. Forvaltningen indstiller, at Thisted Kommune deltager i en projektansøgning, fordi der er en chance for, at projektet tildeles midlerne, hvormed det vil udvide mulighederne for at arbejde med udviklingen af demensområdet i kommunen.

Retsgrundlag

Finansloven for 2020

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektet tildeles midler, forventes det, at kommunen vil blive tildelt 211.888 kr. i 2020, 182.224 i 2021, 106.650 kr. i 2022 og 51.459 kr. i 2023. Midlerne er prioriteret til løn til projektmedarbejdere og finansiering af aktiviteter. Det samlede budget i projektperioden for de 8 nordjyske kommuner udgør i alt 7.280.000 kr., og heraf udgør Thisted Kommunes andel 552.221 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune deltager i fortsættelsen af projekt Aktiv med Demens under forudsætning af, at projektet tildeles midler fra Sundhedsstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Ønske om input til politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Udskriv

Sagstema

Ønske om input til politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Redegørelse

Ønske om input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Den Administrative Styregruppe på socialområdet i Nordjylland har udvalgt det overordnede fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Nu ønskes der input fra de nordjyske politiske udvalg, som også er dem, der behandler socialaftalen inden godkendelse i kommunalbestyrelserne. Endvidere ønskes der input fra de nordjyske handicapråd. I vedhæftede notat er et inspirationsoplæg til drøftelse i de politiske udvalg og handicaprådene omhandlende følgende vision og tre fokusområder, og hvor der ønskes en tilbagemelding fra de enkelte kommuner i forhold til særlige perspektiver, der har haft fokus i kommunen:

 • Overordnet vision: Øget egenmestring.
 • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap.
 • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien.
 • Fokusområde 3: Hvordan udvikler vi de bedste og billigste indsatser i Nordjylland?

Tilbagemeldingerne fra de politiske udvalg og handicaprådene vil blive anvendt til den politiske visionsdag den 3. februar 2020 for politikere og brugerorganisationer, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Herefter vil Socialaftalen blive administrativt behandlet i Den Administrative Styregruppe samt politisk behandlet i KKR, Kontaktudvalget samt de politiske udvalg og kommunalbestyrelser i sommeren 2020.

Tilbagemelding på spørgsmålene for vision og fokusområder skal fremsendes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale senest den 20. januar 2020.

Ønskes der en indflyvning til Nordjysk Socialaftale, kan man med fordel benytte sig af de videoer, som er lavet omkring socialaftalen – videoerne kan ses her: http://nordjysksocialaftale.dk/vidensdeling/sekretariatets-videoer/

Politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022 - Mandag den 3. februar 2020

Mandag den 3. februar inviteres til en visionsdag for den kommende socialaftale. Input fra de politiske udvalg og handicaprådene vil danne grundlag for en visionsdrøftelse på tværs af kommunerne og regionen. På visionsdagen vil fokus være på at skabe fælles enighed og forståelse for, hvad vi skal samarbejde om de kommende år på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Visionsdagen er rettet mod:

 • Politikere fra de politiske udvalg, som behandler Nordjysk Socialaftale.
 • Direktører og chefer fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
 • Repræsentanter fra brugerorganisationerne.

Deltagelse i visionsdagen forudsætter tilmelding, hvilket sker gennem det link, som fremgår af sidste side i det vedhæftede notat på sagen.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Handicaprådet den 12. december 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Handicaprådet, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget hver især fremkommer med deres input til forberedelse af den politiske visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Tidligere besluttet

Handicaprådet, 12. december 2019, pkt. 7:

Handicaprådet mødes den 13. januar 2020 med deres bagland, hvor rådet vil tage endelig beslutning om input til visionsdagen, som sendes til forvaltningen inden den 20. januar 2020.

Fraværende i Handicaprådet - 12. december 2019:

Jens Otto Madsen, Jan Bendix Jensen, Per Overgaard, Jesper Houe

Børne- og Familieudvalget, 14. januar 2020, pkt. 11:

Drøftet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at fokuspunkt 2 erstattes af et fortsat fokus på samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.

Til toppen

6. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, og disse budgetopfølgninger forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning. Den 12. november 2019 besluttede udvalget som punkt 227, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget. Af den grund forelægges budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 for udvalget.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 28,1 mio. kr. Men på serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et underskud på 22,1 mio. kr. Forskellen mellem de to afvigelser består i, at det samlede merforbrug er opgjort i forhold til korrigeret budget, hvorimod at merforbruget på serviceområderne er opgjort i forhold til servicerammen. Servicerammen udgøres i princippet af oprindeligt budget, det vil sige, at tillægsbevillinger vedrørende over-/underskud ikke er medregnet i servicerammen.

Budgetopfølgningen er forværret med 3,6 mio. kr. siden sidste måned. Ældreområdets merforbrug er øget med 4,0 mio. kr., og Socialafdelingens merforbrug er reduceret med 0,4 mio. kr. Mindreforbruget for Borgerservice og Ydelser og merforbruget på asylområdet er uændret. Forøgelserne på ældreområdet skyldes øgede udgifter på Hjemmeplejen, Visitationen, Hjælpemiddelafdelingen, Sundhed og Kvalitet samt Træning og Rehabilitering. Desuden er der reducerede udgifter på ældrecentrene. Reduktionerne på socialområdet skyldes merindtægter på flygtningeområdet. Desuden er der øgede udgifter på institutionerne på socialområdet.

Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper for budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 er som anført nedenfor:

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 30. november, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 19,3 mio. kr.

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 15,7 mio. kr.

For Visitationens vedkommende udgør merforbruget 11,9 mio. kr. Det overførte underskud udgjorde 13,5 mio. kr., som via handleplanen er reduceret til et underskud på 6,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til indeværende års budget skyldes primært et merforbrug på betalinger til/fra kommuner og regioner på 4,2 mio. kr. samt et merforbrug på afregning til private leverandører på 1,1 mio. kr. Arbejdsgangen vedr. betalinger fra kommuner revideres i øjeblikket med henblik på mere effektive arbejdsgange. Dertil kommer et forventet merforbrug på afregning til kommunale leverandører på 1,0 mio. kr.

Hjemmeplejens merforbrug er på 3,8 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til vikarer i Hjemmeplejen Nord grundet højt sygefravær. Hjemmeplejen udviser et stigende merforbrug, og Social- og Sundhedsudvalget har derfor i december godkendt, at der skal laves en analyse af Hjemmeplejen og Visitationen med henblik på genopretning af økonomien. Analysens resultater forventes at foreligge i februar måned.

På fællesområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Ældrecentrene forventes samlet set at få et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket dels skyldes merforbrug på Vibedal samt Plejecentre Nord. Træning og Rehabilitering forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Hjælpemiddelafdelingen forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr. på grund af en stor stigning i udgifter til biler. I Sundhed og Kvalitet forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som dækker over merforbrug på sosu-kontoen pga. det øgede optag samt et mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering af sygehusindlæggelser (KMF).

Ældreområdets økonomiske handleplan følges, således at LC-midler mm. er overført til dækning af Visitationens overførte merforbrug samt budgetoverholdelse i indeværende år, og de to klippekortsordninger er ophørt pr. 1. juli. Plejecentrene har et større merforbrug samlet set end forudsat i handleplanen, og så er der sket en stor stigning i udgifterne, som det er vanskeligt at regulere, nemlig betaling til og fra kommuner og regioner samt hjælpemiddeludgifter til biler samt bilindretning.

Afvigelse i forhold til servicerammen:

Der er en samlet overskridelse på servicerammen på 17,9 mio. kr.

Socialafdelingen:

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket er en reduktion af merforbruget på 0,4 mio. kr. Der var 9,7 mio. kr. i overført underskud fra 2018 og årene forud, så for 2019 er forventningen således et mindreforbrug, der dog også er et resultat af en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udgiften til en enkelt borger samt merindtægter på refusion på i alt 1,9 mio. kr. (hvilket er engangsindtægter). Merforbruget på 8,8 mio. kr. er på køb og salg af pladser, merforbrug på objektiv finansiering, merforbrug på en enkelt institution samt på et øget antal anbringelser. De to første og det sidste element adresseres ved hjælp af tilførsel af midler til budget 2020 og en handleplan for nedbringelse af merforbrug. Merforbruget på institutionen har været forsøgt håndteret gennem en handleplan for nedbringelse af merforbrug, men der er i mellemtiden opstået nye udfordringer, som gør, at handleplanen skal revideres, hvilket er pågående.

Fællesområdet køb af pladser: Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug er, at der på området var et overført merforbrug på 0,7 mio. kr., og at der er tilgang, senest med to anbringelser. Budgettet for 2020 er tilpasset som resultat af, at der med budgetvedtagelsen blev tilført midler til afdelingen, og forbruget i 2020 vil blive fulgt nøje.

Fællesområdet salg af pladser: Der forventes en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. som følge af, at tre borgere er hjemtaget af anden kommune. Budgettet for 2020 er tilpasset.

Fællesområdet refusion særligt dyre enkeltsager: Det forventes, at forbruget vil være lig budget.

Fællesområdet øvrige udgifter: Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. pga. merindtægter på 0,9 mio. kr. i refusion på flygtningeområdet.

Institutioner: Der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Der var et overført underskud på 8 mio. kr., så der er tale om en betydelig forbedring i år, hvilket dels skyldes, at en række institutioner har nedbragt merforbrug og dels skyldes Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at tilføre Bjergbo midler bl.a. fra merindtægter på refusion. Der skal dog gøres opmærksom på, at Bjergbo stadig er udfordret i betydelig grad, og at budgetopfølgningen for denne institution er behæftet med betydelig usikkerhed.

Social service: Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Der var et overført merforbrug på 1,1 mio. kr., og det resterende merforbrug skyldes stigende udgifter til det specialiserede voksenområde.

Afvigelse i forhold til servicerammen:

Der er en samlet overskridelse af servicerammen på 4,3 mio. kr. Årsagen til, at afvigelsen på servicerammen er mindre end det forventede merforbrug i 2019, er, at afvigelsen på servicerammen opgøres i forhold til oprindeligt vedtaget budget, det vil sige ekskl. de overførte underskud fra 2018 til 2019.

Beskæftigelsesområdet (under Social- og Sundhedsudvalget):

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på boligstøtteområdet.

Der forventes et merforbrug til begravelseshjælp og lægekørsel på 0,1 mio. kr. Forbruget vil blive fulgt nøje.

Asylområdet:

På asylområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til merforbruget i forbindelse med afvikling af asyldriften.

Forbruget på øvrige områder er sat lig budgettet, idet Børne- og Familieforvaltningens integrationsafdeling pr. 1. august opløses, og opgaverne samt budgettet fordeles til Børne- og Familieområdet, Jobcentret, Borgerservice, Fritid samt til Socialafdelingen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringstiltag Social- og Sundhedsudvalgets område:

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et netto merforbrug på 28,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget, men dette tal dækker over flere mer- og mindreforbrug.

Set i forhold til servicerammen for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der en overskridelse på 22,1 mio. kr. Da der også samlet set for hele kommunen er udfordringer med at holde forbruget inden for servicerammen i 2019, er der udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbrug i 2019 opstået i 2019 samt overførte underskud fra 2018. Handleplanerne er fremlagt i særskilte sager for henholdsvis ældreområdet og for socialområdet. I forhold til de fremlagte handleplaner er der opstået nye udfordringer og opmærksomhedspunkter, idet der er opstået nye merforbrug på Visitationens område, på Hjemmeplejen og på en handicapinstitution. I december har udvalget besluttet, at der skal laves en analyse af Hjemmeplejen og Visitationen med henblik på genopretning af økonomien.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

7. Analyse af social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen forelægger forslag til kommissorium for analyse af social- og sundhedsområdet samt en tids- og procesplan.

Redegørelse

Med budgetforliget for 2020 besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af social- og sundhedsområdet. Analysen skal med borgerne i centrum have fokus på at sikre de rette tilbud, således borgerne kan få den hjælp, de har brug for, hvad enten der er tale om hjælp til udvikling, vedligeholdelse af færdigheder eller pleje og omsorg. Samtidig skal analysen være med til at sikre en bæredygtig økonomi for social- og sundhedsområdet. Endelig skal den sigte mod en organisering af området, hvor kommunen understøtter borgernes forskelligartede behov.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et kommissorium samt en tids- og procesplan for analysen, se bilag. Kommissoriet vil blive sendt til udvalgte konsulentfirmaer med henblik på indhentning af tilbud.

Forvaltningen har sendt kommissoriet samt tids- og procesplanen til henholdsvis Område-MED Sundhed og Ældre og Område-MED Social med henblik på at indhente input, hvor der til mødet i Social- og Sundhedsudvalget vil foreligge tilkendegivelser fra begge MED-udvalg.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed og Ældre den 26. november 2019

Område-MED Social den 28. november 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 10. december 2019

Handicaprådet - orientering - den 12. december 2019

Udsatterådet - orientering - den 28. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kommissoriet samt tids- og procesplanen for analyse af social- og sundhedsområdet godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 26. november 2019, pkt. 10:

Medarbejdersiden i Område-MED har ikke forholdt sig konkret til indholdet i kommissoriet og procesplanen, idet det først forelå i færdig form dagen inden mødet i Område-MED.

Medarbejdersiden bemærker yderligere:

Vi er bekymrede for fremtidige analyser, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke gennemskue konsekvenserne heraf. Derfor er det svært for os at komme med forslag til konkrete emner til analysen. Vi ved, at der andre steder er forekommet store besparelser som resultat af en analyse i forbindelse med budgetlægninger. Vi giver vores velsignelse, såfremt et analysearbejde kan skabe forbedringer i driften, som kan reinvesteres i serviceniveauet; i velfærden og vores arbejdsmiljø. Vi i MED ønsker løbende at blive orienteret, og at der løbende er drøftelser af konkrete forslag i MED, således at forslagene kvalificeres, drøftes og konsekvensbeskrives.

Derudover henvises til referatet fra fællesmødet mellem Område-MED og Social- og Sundhedsudvalget den 25. september 2019, hvor medarbejdersiden taler ind i udviklingen af området.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 26. november 2019:

Bente Brandhøj Petersen

Område-MED Social, 28. november 2019, pkt. 2:

Område-MED Social foreslår, at analysen også forholder sig til samarbejdet med beskæftigelsesområdet, da der er et tæt samarbejde mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet og måske potentiale for endnu bedre resultater.

Desuden foreslår område-MED Social, at der i styregruppen bliver repræsentation af FTR for SL og FOA og af en leder fra henholdsvis Socialafdelingen og Sundheds- og Ældreafdelingen.

Der ønskes en nærmere beskrivelse af, hvad opgaven er for henholdsvis styregruppe og følgegrupper - evt. i form af, at konsulentfirmaerne bedes beskrive deres bud på dette.

Der ønskes i forbindelse med analysen en undersøgelse af, om krav, opgaver og ressourcer samt kompetencer hænger sammen, herunder anbefalinger til tildelingsmodeller mm.

Ligeledes ønskes der bud på en hensigtsmæssig ledelsesstruktur, herunder hvordan ledelsesstrukturen kan sikre nærværende faglig ledelse.

Fraværende i Område-MED Social - 28. november 2019:

Pia Toft Jepsen, Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lise Thure, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann, Linda Langballe Jensen

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2019, pkt. 244:
Godkendt med de supplerende bemærkninger fra udvalget. Kommissoriet og procesplan kommer på til efterretning på næste møde.

Ældre-/Seniorrådet, 10. december 2019, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Ældre-/Seniorrådet er positive over for, at der laves en analyse af social- og sundhedsområdet. Ældre-/Seniorrådet kan dog være bekymret for, at analysen medfører, at der blot flyttes rundt med pengene inden for eget området, og at der ikke tilføres flere penge.

Handicaprådet, 12. december 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning, men ordlyden i afsnittet "baggrund" ønskes tilpasset, så der bliver en tydeligere sammenhæng mellem kommunens forpligtelse og borgernes behov.

Fraværende i Handicaprådet - 12. december 2019:

Jens Otto Madsen, Jan Bendix Jensen, Per Overgaard, Jesper Houe

Genoptagelse af sag:

Der er tilknyttet nyt bilag, som er tilrettet efter drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget. Bilagene fra mødet den 3. december er stadig tilknyttet, så det er muligt at overskue ændringerne.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at beskæftigelsesområdet inddrages under indsatstyper punkt 4.e

Til toppen

8. Orientering om tilsagn fra pulje til tilpasning af indretning for at forebygge udadreagerende adfærd

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsagn fra pulje til tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.

Redegørelse

Thisted Kommune har ansøgt om andel i Sundhedsstyrelsens pulje til tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd. Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 94 ansøgninger til et samlet beløb på 105,6 mio. kr. Der er i puljen afsat 11 mio. kr. til projekter. Sundhedsstyrelsen har bevilget 14 projekter støtte fra puljen til et samlet beløb på 11 mio. kr.

Thisted Kommune har i den forbindelse modtaget tilsagn på 735.245 kr. til at afprøve, hvordan demensvenlig indretning og tilbud om sansestimuli på to somatiske plejecentre med udfordrende fysiske rammer kan bidrage til at reducere uro og konflikter. De konkrete plejecentre er Kløvermarken og Fyrglimt. I forbindelse med projektet oprettes et specielt demensfagligt indretningsteam fra Sct. Thøgersgaard, som skal understøtte indretningsprocessen på de to somatiske centre. Sct. Thøgersgård er et af Thisted Kommunes demensplejecentre.

Det demensfaglige indretningsteam vil efter tilpasningen af indretningen rådgive de to somatiske centre i forhold til aktivt at bruge de fysiske rammer. På baggrund af erfaringerne fra projektet udarbejder teamet en pixi-bog til alle somatiske centre, hvor konkrete og handlingsanvisende ideer til indretning og tilpasning af miljøet angives. Teamet udarbejder ligeledes en pixi-bog til demenskoordinatorerne inkl. pjece, som kan uddeles til pårørende og borgere. Fremover vil ledere på somatiske plejecentre inddrage teamet ved renovering og nybyggeri. Tanken er således, at indsatsen starter på to konkrete plejecentre, og at de gode erfaringer efterfølgende spredes til resten af afdelingen.

Teamets indsats retter sig således også mod medarbejderne for at sætte fokus på sammenhængen mellem de fysiske rammer, trivsel og medarbejdernes ansvar for at anskue de fysiske rammer som en understøttende metode til konfliktforebyggelse. Der er i puljen givet midler til løn, anlæg, indkøb af gyngestole og materiale til pixi-bøgerne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune modtager 735.245 kr. i alt fordelt på henholdsvis løn, småindkøb af materialer og anlæg.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen og bemærker, at anlægsudgifterne i projektet kan kategoriseres som driftsudgifter, og derved er alle udgifter på projektet at betragte som driftsudgifter. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 14. januar 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

9. Årsrapport 2019 - Sundhedsgruppen

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen orienterer om status for sundhedsgruppens arbejde i 2019.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen udarbejder årsrapporter for udvalgte områder. Årsrapporter skal give et indblik i aktiviteten i det år, som er forløbet, samt give en nuværende pejling for nogle af de planlagte aktiviteter i 2020. Udarbejdelse af årsrapporter for 2019 er aktualiseret af Kommunalbestyrelsens beslutning om ny vision samt i dette tilfælde Politik for Sundhed samt arbejde med strategier og handlingsplaner.

Sundhedslovens § 119, stk. 2, anviser, at kommunerne har ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme er rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet opstår.

I Thisted Kommune har Sundheds- og Ældreafdelingen det primære ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I 2019 har 6 medarbejdere (i timetal svarende til 4,5 fuldtidsstillinger) tilbudt borgerne sundhedstilbud inden for følgende områder:

 • Rygning
 • Overvægt og inaktivitet
 • Kost
 • Mental sundhed
 • Virksomhedsrettet tilbud

Bilag 1 er årsrapporten om sundhedsgruppens arbejde i 2019 med status på arbejdet samt målsætninger og temaer for 2020.

Bilag 2 er sundhedsfolderen for 2020, som viser de uvisiterede tilbud, som sundhedsafdelingen tilbyder i 2020.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 14. januar 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

10. Årsrapport - Forebyggende hjemmebesøg

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen orienterer om status for de forebyggende hjemmebesøg i 2019.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen udarbejder årsrapporter for udvalgte områder. Årsrapporter skal give et indblik i aktiviteten i det år, som er forløbet, samt give en nuværende pejling for nogle af de planlagte aktiviteter i 2020. Udarbejdelse af årsrapporter for 2019 er aktualiseret af Kommunalbestyrelsens beslutning om ny vision samt i dette tilfælde Politik for Sårbare voksne og Ældres Velfærd samt arbejde med strategier og handlingsplaner.

Forebyggende hjemmebesøg skal jf. Servicelovens § 79a tilbydes til borgere over 75 år samt til særlig sårbare ældre over 65 år. Hjemmebesøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for den ældre med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.

I Thisted Kommune har Sundheds- og Ældreafdelingen ansvaret for at varetage de forebyggende hjemmebesøg, hvor 3 medarbejdere udfører besøgene. Foruden de forebyggende hjemmebesøg deltager medarbejderne ligeledes i Thisted Kommunes kronikerrehabiliteringstilbud, hvor de varetager det sygeplejefaglige ansvar.

Bilag 1 er årsrapporten om de forebyggende hjemmebesøg fra 2019 med status for arbejdet samt målsætninger og temaer for 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 14. januar 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

11. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 10. december 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 10. december 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 14. januar 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen

12. Referat fra Handicaprådets møde den 12. december 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 12. december 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 14. januar 2020:

Peter Uno Andersen

Til toppen