CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

21. apr 2021

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

70. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

71. Orientering om forslag til deltagelse i politisk følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040

Udskriv

Sagstema

Til at følge indsatsen i Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) foreslår styregruppen for GEN2040, at der udpeges en politisk følgegruppe med repræsentanter fra alle kommuner i Nordjylland.

Redegørelse

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I marts 2020 blev der vedtaget en politisk vision for samarbejdet, som lyder: ”Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040”. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi, samtidig med at der skabes nordjyske jobs, og der tiltrækkes investeringer.

Politisk følgegruppe

I 2021 skal den politiske vision omsættes til en konkret, strategisk energiplan for Nordjylland, hvori der skal sættes delmål og handlinger for de næste 30 års planlægning af vedvarende energi i Nordjylland. For at sikre den bedst mulige politiske forankring af planen foreslår GEN2040-styregruppen, at der nedsættes en politisk følgegruppe, som skal komme med input løbende i processen. Den politiske følgegruppe skal bl.a. komme med input til pejlemærker, delmål og mål, drøfte fokusområder og scenarier og medvirke til at realisere visionen.

Den politiske følgegruppe mødes ca. tre gange årligt, enten virtuelt eller fysisk. Sekretariatet for Grøn Energi Nordjylland indkalder til møder og bistår følgegruppen. Den politiske involvering vil desuden blive suppleret med korte webinarer omkring energisystemet, som vil være tilgængelig for alle interesserede politikere. GEN2040-styregruppen foreslår, at der udpeges formand og næstformand fra de enkelte kommuners Klima-, Miljø- og Teknikudvalg samt to repræsentanter fra de enkelte kommuners Økonomiudvalg. Desuden kan der indgå andre repræsentanter fra udvalgene, hvis det ønskes.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer her, at én repræsentant fra Thisted Kommune er nok i den politiske følgegruppe.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at indgå i den politiske følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 102:

Godkendt at Kristian Tilsted deltager, og sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på at udpege deltagere.

Sagen genoptages

Udpegningen til et fælles kommunalt klimaråd samt et lokalt energiråd i de enkelte kommuner i forbindelse med Grøn Energi Nordjylland er sat på pause. Det blev besluttet i BRN på direktionens møde fredag den 9. april 2021.

Referat fra BRN:

"Direktionen besluttede at sætte processerne omkring udpegning til en politisk følgegruppe, webinarer for politikere samt nedsættelse af lokale energiråd i alle kommuner ”på pause”, idet der blev peget på forskellige ønsker og behov i kommunerne. Der vurderes at være behov for at kunne organisere sig forskelligt bl.a. også med udgangspunkt i ønsker om en samlet og koordineret involvering af borgere og interessenter i forhold til den brede klimadagsorden m.v. Orienteringen i øvrigt taget til efterretning."

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der ikke arbejdes videre med at udpege repræsentanter.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

72. Regnskab 2020

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2020 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2020.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2020" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2020" findes på siderne 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a. at:

 • Driftsudgifterne viser et mindreforbrug på 66 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på overførselsudgifterne (47 mio. kr.) og et mindreforbrug på serviceudgifterne (13,5 mio. kr.) som de væsentligste poster.
 • Mindreforbruget på serviceudgifterne er inkl. overførslerne fra 2019 til 2020 på -20,3 mio. kr. Beløbet der overføres til 2021 er 24,6 mio. kr.
 • Mindreforbruget på renter primært kan henføres til det faldende renteniveau.
 • Mindreforbruget på anlæg primært kan henføres til merindtægter ved salg af bolig- og erhvervsgrunde samt forskydninger i forbruget på grund af COVID-19.
 • Mindreforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske lånoptag.
 • Årets finansforskydninger bl.a. skyldes brugen af repo-forretninger, hvor de bagvedliggende obligationer er registreret under likvide beholdninger, og de løbende aftaler registreres under kassekreditter og byggelån (der tæller med under finansforskydningerne).

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med. Det er også ved behandlingen efter revisionens gennemgang, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

73. Ansøgning om gældseftergivelse fra Vestervig Håndværker- og Borgerforening

Udskriv

Sagstema

Vestervig Håndværker- og Borgerforening ansøger om gældseftergivelse af rente- og afdragsfrit lån alternativt en forlængelse af rente- og afdragsfriheden.

Redegørelse

Vestervig Håndværker- og Borgerforening har sendt ansøgning til Thisted Kommune om gældseftergivelse af rente- og afdragsfrit lån for en 10-årig periode, på 1 mio. kr.
ydet af Thisted Kommune i 2011 eller alternativt en forlængelse af rente- og afdragsfriheden for 10 eller 20 år.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening fik tilbage i 2011 ydet et rente- og afdragsfrit lån på 1 mio. kr. af Thisted Kommune til støtte til køb af Tinghuset i Vestervig, beliggende Klostergade 36, Vestervig. Rente- og afdragsfriheden på lånet blev begrænset til 10 år og ved udløb skulle afdragsperioden og renten fastsættes efter forhandling. Lånet blev dengang givet på betingelse af, at renoveringen og den efterfølgende drift af Tinghuset var Thisted Kommune uvedkommende, der ikke kunne ske afhændelse af bygningen til anden side uden Kommunalbestyrelsens godkendelse samt, at Vestervig Håndværker- og Borgerforening forpligtedes til vedvarende at holde bygningen i god stand.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening har nu indsendt ansøgning i forbindelse med udløb af lånet. I ansøgningen fremhæver foreningen, at de ved hjælp af fondsmidler har renoveret hele bygningskomplekset for ca. 2 mio. kr. således bygningen kan anvendes til kulturhus samt ”Fængsels- og retshistorisk museum”. Vestervig vil herved få et turistmæssigt trækplaster samt samlingssted for diverse kulturarrangementer. Foreningen oplyser i ansøgningen, at de har løbende vedligeholdelsesudgifter på gennemsnitlig 30.000 kr. årligt samt årlige udgifter på cirka 42.000 kr. til varme, el, forsikring, m.v. Der har været indtægter fra udstillede kunstnere, mindre arrangementer samt en årlig fængselskoncert. Indtægterne har kunnet dække 75% af udgifterne, og de resterende 25% er blevet dækket af et tilskud på 150.000 kr. modtaget fra Vestervig Byfornyelse ApS for 8 år siden, der løbende er brugt af.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening har indsendt regnskab for 2020, der er godkendt af bestyrelsen, men på grund af Covid-19 er der endnu ikke afholdt generalforsamling. Resultatet for 2020 viser et underskud på ca. 85.000 kr. Til sammenligning balancerede resultatet i 2019. Underskuddet i 2020 skyldes primært manglende indtægter fra bl.a. Klostermarked i 2020 samt manglende entreindtægter fra koncerter i Tinghuset. Foreningen er anmodet om at indsende budget, men oplyser, at de ikke udarbejder budget.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening oplyser, at de ikke har haft økonomisk mulighed for at spare op til indfrielse af lånet på 1 mio. kr., og de ansøger derfor om:

1. Eftergivelse af gælden på 1 mio. kr.
2. Eller alternativt at rente- og afdragsfriheden forlænges med 10 eller 20 år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten .

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningen imødekommes med eftergivelse af gælden på 1 mio. kr., får Thisted Kommune ikke tilført 1 mio. kr. til kommunekassen. Hvis rente- og afdragsfriheden forlænges med 10 eller 20 år, vil tilbagebetalingen tilgå kommunekassen senere end tidligere besluttet.

Andre konsekvenser

Teknik-, Erhverv og Beskæftigelsesforvaltningen er forelagt sagsfremstillingen og har intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Thisted Kommune imødekommer ansøgningen fra Vestervig Håndværker- og Borgerforening med 10 års forlængelse af rente- og afdragsfriheden.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

74. Svar til tilsynet om Sydthy kurbad

Udskriv

Sagstema

Tilsynet har henvendt sig til Thisted Kommune med ønske om en udtalelse omkring lovligheden af kommunens involvering i Sydthy kurbad.

Redegørelse

Tilsynet har den 12. februar 2021 henvendt sig til Thisted kommune med et ønske om en udtalelse omkring lovligheden af kommunens involvering i driften af Sydthy Kurbad.

Kommunens svar til Tilsynet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at svaret til Tilsynet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 56:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Henning Holm ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Henning Holm inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af punktet.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

75. Demografiregulering - nye modeller på ældre- og socialområdet

Udskriv

Sagstema

Forligsparterne blev i budgetforliget til Budget 2021 enige om, at der for områderne Social samt Sundhed og Ældre skal ses nærmere på ændrede demografimodeller, der i højere grad afspejler den udvikling, der ses på de respektive områder. De nye demografimodeller skal være klar til budget 2022. I samarbejde med KL's konsulentfirma KLK og fagforvaltningen fremlægger Center for Økonomi og Løn hermed forslag til modeller.

Redegørelse

Socialområdet:

De tre aktivitetsområder 'Misbrug', Det specialiserede voksenområde' og 'Handicappede børn og unge' er siden 2016 blevet reguleret i forhold til udviklingen i befolkningen set i relation til den aldersgruppe, som området henvender sig til. Med et faldende folketal har demografireguleringen siden 2016 reduceret budgetterne med 3,2 mio. kr. eller gennemsnitligt ca. 0,5 mio. kr. årligt samtidig med, at området har oplevet, at budgetterne presses som følge af et stigende antal ydelsesmodtagere. Med budgetforliget til Budget 2021 ønskes en model, der i højere grad afspejler den udvikling, der ses på de respektive områder.

Den af KLK foreslåede model til fremtidig regulering sætter befolkningsudviklingen i forhold til udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere, hvilket giver et modtagerandelsindeks. Herudover viser erfaringer fra bl.a. KL partnerskabet om styring på det specialiserede voksenområde, at udgifterne på det specialiserede voksenområde ikke stiger proportionalt med den samlede aktivitet. Dette skyldes, at stigningen i aktiviteten er størst for de lettere tilbud. Dette kaldes en gennemslagsfaktor, og KLK har på landsplan beregnet denne faktor til 0,37. Lidt simplificeret betyder dette, at en ekstra ydelsesmodtager udløser 37 % af gennemsnitsomkostningen i ekstra kompensation. Modellen ser hermed ud som følger:

Budget * modtagerandelsindeks * gennemslagsfaktor

På grund af usikkerhed omkring kvaliteten af kommunens aktivitetsdata blandt andet som følge af overgangen til CURA, har det været nødvendigt at udelade aktiviteten på visse delområder, og de resterende områder er fortsat behæftet med usikkerhed primært som følge af COVID-19. Holdes udviklingen i aktiviteten ikke konstant, vil det altså være udviklingen i aktiviteten på et reduceret og usikkert område, der lægges til grund for at regulere budgettet på hele socialområdet.

Konkret viser beregninger til Budget 2022, at socialområdet skal tilføres 0,2 mio. kr., hvis aktivitetsgrundlaget holdes konstant, og at der skal tilføres 0,9 mio. kr. hvis udviklingen i det reducerede og usikre aktivitetsgrundlag lægges til grund. Center for Økonomi og Løn anbefaler, at aktivitetstallet på kort sigt holdes konstant i modellen, og at der på længere sigt - forhåbentlig allerede til Budget 2023 - reguleres ud fra den fulde model inkl. udvikling i aktivitetsdata.

Ældreområdet:

Den nuværende afgrænsning af reguleringen af ældreområdet består primært af visse udgifter på aktivitetsområdet 'Pleje og omsorg for ældre' og sekundært af visse udgifter på 'Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning'. Området har været reguleret siden 2011, og den nuværende model bygger på en opgørelse af variable udgifter, hvor udgiftstyngden aldersopdeles, og hvor der korrigeres med en faktor som følge af en såkaldt sund aldring. Siden 2011 har modellen tilført ældreområdet 12,8 mio. kr. eller gennemsnitligt ca. 1,2 mio. kr. årligt. Da den eksisterende demografireguleringsmodel - modsat den eksisterende på socialområdet - har givet ældreområdet penge, er ønsket om en ny model primært begrundet i et ønske om en mere simpel model, som samtidig tager højde for det stigende antal ældre.

Den af KLK foreslåede model til fremtidig regulering bygger på en antagelse om, at det er i de sidste leveår af et menneskes liv, at behovet for hjælp og ydelser fra kommunen er størst. Modellen tager derfor udgangspunkt i, hvordan antallet af borgere, der forventes at være plejekrævende, udvikler sig. Dette beregnes i modellen ud fra udviklingen i antallet af døde, og den gennemsnitlige periode borgerne har behov for hjælp, inden de dør. Modellen ser hermed ud som følger:

Budget * befolkningsindeks * plejetidsindeks

Plejetiden opgøres som den gennemsnitlige levealder for 65+ årige fratrukket den gennemsnitlige alder ved førstegangsvisitation for ligeledes 65+ årige. Her er der imidlertid også udfordringer med datagrundlaget, idet antallet af førstegangsvisitationer er faldet med 90 fra 515 i 2019 til 425 i 2020 svarende til et fald på over 17 %. Vurderingen fra fagforvaltningen er, at det forholdsvis lave antal af førstegangsvisitationer i 2020 skyldes manglende henvendelser fra de ældre som følge af COVID-19. En sådan markant ændring i førstegangsvisitationer fra et år til et andet gør imidlertid, at Center for Økonomi og Løn anbefaler, at plejetidsindekset på kort sigt holdes konstant i modellen, og at der på længere sigt - forhåbentlig allerede til Budget 2023 - reguleres ud fra den fulde model inkl. udvikling i plejetidsindekset.

Konkret viser beregninger til Budget 2022, at ældreområdet skal tilføres 1,7 mio. kr., hvis plejetidsindekset holdes konstant, og at der skal tilføres 1,9 mio. kr., hvis udviklingen i plejetidsindekset lægges til grund.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforøgelse til Socialområdet på 0,2 mio. kr. - alternativt 0,9 mio. kr. hvis udviklingen i aktivitetsdata fra 2019 til 2020 lægges til grund for demografireguleringen.

Budgetforøgelse til Ældreområdet på 1,7 mio. kr. - alternativt 1,9 mio. kr. hvis udviklingen i plejetidsindekset fra 2019 til 2020 lægges til grund for demografireguleringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. marts 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Demografimodellen på Socialområdet godkendes.
 2. Aktivitetsdata i modellen på Socialområdet holdes konstant til Budget 2022, og at Socialområdet således tilføres 0,2 mio. kr. i demografiregulering.
 3. Demografimodellen på ældreområdet godkendes.
 4. Plejetidsindekset i modellen på ældreområdet holdes konstant til Budget 2022, og at Ældreområdet således tilføres 1,7 mio. kr. i demografiregulering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. marts 2021, pkt. 2:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 53:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at Social- og Sundhedsudvalget finder, at budgetudgangspunktet er for lavt bl.a. grundet eksisterende demografimodel, hvorfor modellen ikke imødekommer områdets udfordringer. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at modellen evalueres efter beregning af demografi for 2023, hvor modellen forventes at baseres på faktisk aktivitetsudvikling.

Beslutning

Ad 1-4. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der ønskes en evaluering af demografimodellen i 2023.

Til toppen

76. Indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel frem mod sommeren 2021

Udskriv

Sagstema

Nye indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021.

Redegørelse

En række partier indgik den 18. februar 2021 en politisk aftale omkring nye indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel i uddannelsesregi herunder grundskolen og ungdomsuddannelser.

Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammerne for udmøntningen af midlerne herunder midlernes relation til den samlede COVID-19 kompensation.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at den kommunefordelte udmøntning af midlerne vil blive offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside snarest muligt.

Håndtering af fagligt efterslæb:

Der afsættes en ramme på 390 millioner kroner i 2021, så skoler og uddannelsesinstitutioner kan give et fagligt løft til særligt de børn, unge og voksne , der skal til afsluttende prøver og eksaminer i løbet af foråret og sommeren. For så vidt angår den del af midlerne, som går til de kommunale skoler, vil regeringen søge at indgå en aftale med KL, der sikrer, at midlerne hurtigst muligt kommer helt ud på de enkelte folkeskoler.

Midlerne kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, to-lærer-ordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb.

Skolerne gives i vidt omfang frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet.

Thisted Kommunes andel af puljen forventes at udgøre 1,392 mio. kr.

Trivslen skal styrkes:

Der afsættes 88 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det kan være sociale og faglige aktiviteter for elever og studerende samt indsatser for de elever, der har eller har haft det svært under nedlukningen.

Midlerne afsættes blandt andet til indsatser i regi af klubberne, kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv., elevråd og forårsmotionsdag.

Thisted Kommunes andel af puljen forventes at udgøre 0,64 mio. kr. og den forventelige fordeling til indsatsene fremgår af nedenstående skema:

Retsgrundlag

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Det bemærkes, at håndteringen af indsatser til fagligt løft i et vist omfang vil ligge ud over rammerne for de almindelige uddannelseslove og dermed forudsætter ikrafttræden af lovforslag L 114, hvorefter den aftalte udmøntning vil blive sat i værk. Børne- og Undervisningsministeren vil udstede bekendtgørelsesregler i overensstemmelse med aftalen den 1. marts 2021 samtidig med, at forlængelsen af nødloven træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Aftalepartierne er enige om at afsætte en ramme på 600 mio. kr. til formålet i 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at Thisted Kommunes forventede samlede andel udgør 2,032 mio. kr. Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammerne for udmøntningen af midlerne herunder midlernes relation til den samlede COVID-19 kompensation.

Andre konsekvenser

Midlerne vil understøtte et fagligt løft og styrke trivslen hos elever i grundskolen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Thisted Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 21. april 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 21. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Anvendelse af midlerne sker som beskrevet i sagsfremstillingen og tiltagene iværksættes.
 2. Der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. på driften for 2021.
 3. Tillægsbevillingen reguleres, når det endelige tilskud kendes sammen med de øvrige midtvejsreguleringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2021, pkt. 26:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 49:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 30. marts 2021, pkt. 44:

Sagen tages af dagsorden jf. beslutning i pkt. 35.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. april 2021

Redegørelse

Sagen blev taget af Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 30. marts med henblik på fornyet behandling i april. Begrundelsen var, at der siden sagens behandling i Økonomiudvalget den 24. marts er kommet væsentlige nye informationer vedr. indtægtsbevillingen, som er blevet mindre end først antaget.

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde og udsendte brev om de kommunefordelte tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel den 25. marts 2021.

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.

Rammen er afsat til folkeskoler, PPR, fritidshjem, klubtilbud og elevråd på kommunale uddannelser og fordeles via bloktilskuddet i 2021 (midtvejsregulering). Rammen vil blive fordelt i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal pr. 1 januar 2021. Indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er endnu ikke offentliggjort. Af den grund er fordelingen beregnet på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar 2020.

Rammen til Thisted Kommune fremgår af nedenstående tabel:

Intentionen er, at rammen til ekstra undervisning suppleres med midler fra det overførte beløb fra 2020 fra skolernes fælleskonti.

Puljen har en ganske kort tidshorisont i forhold til at identificere effekterne af den, og med en forhøjelse af rammen med egne midler er det muligt at understøtte indsatserne, så de kan fortsætte ind i det nye skoleår.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Thisted Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 19. maj 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 22. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Anvendelse af midlerne sker som beskrevet i sagsfremstillingen og tiltagene iværksættes.
 2. Der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.226.769 kr. på driften for 2021.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 45:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

77. Ansøgning om forprojekt - Klitmøllerhus

Udskriv

Sagstema

Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening søger om tilskud til forprojekt til kultur- og aktivitetshus.

Redegørelse

Ansøgningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening.

I fremsendte ansøgning (Se bilag) beskrives projektet "Klitmøllerhus". Husets mål er at drive og udvikle kulturelle og aktive rammer for at fremme fællesskabet for borgere i og omkring Klitmøller. Klitmøllerhus er tænkt som et multihus, der skal danne rammen om både kultur- og aktivitetstilbud. Huset skal kunne benyttes året rundt til en bred vifte af formål og af en bred vifte af brugergrupper.

Man ønsker at opføre bygningen på en 4500m2 grund, som skal udmatrikuleres af Klitmøller IF´s grund.

I ansøgningen er der beskrevet den positive befolkningsudvikling, som Klitmøller oplever. Der beskrives, at dette naturligt giver et pres på byens eksisterende faciliteter, hvilket er med til at understrege behovet for Klitmøllerhus.

Der ansøges om midler til et forprojekt, som forventer at løbe i 5 måneder fra valg af ingeniør-, arkitekt- og advokatfirma.

Det samlede budget for forprojektet er 250.000 kr., hvoraf byen har rejst 40.000 kr. Der ansøges derfor om 210.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan søges tilskud fra medfinansieringspuljen, hvis Borger- og Handelsstandsforeningen rejser minimum 62.500 kr.

Projekter, der kan indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen, skal:

 • Kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • Som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • Når anlægsprojekt - indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Medfinansieringspuljen hører under Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 59:

Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget med den bemærkning, at kriterierne for medfinansieringspuljen overholdes.

Beslutning

Beslutningen fra Børne- og Familieudvalget godkendt.

Til toppen

78. Behovsanalyse for pasningstilbud for Thisted by og Sennels - Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Udskriv

Sagstema

Pasningsbehov for Thisted og Sennels - Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb.

Redegørelse

I marts 2019 modtog Børne- og Familieforvaltningen en ansøgning fra Forældrerådet ved Sennels Børnehave vedrørende udvidelse af børnehaven. I ansøgningen blev der nævnt forskellige udfordringer i forbindelse med den nuværende børnehave, som blandt andet inkluderede støjudfordringer samt toilet- og køkkenforhold. Desuden nævntes udfordringerne ved at have to fysiske huse samt et pres på de eksisterende m2 grundet stigende børnetal i Sennels. Sagen blev behandlet den 11. juni 2019 af Børne- og Familieudvalget (BFU), som besluttede at undersøge mulighederne for at indarbejde en forbedring af de fysiske rammer i børnehaven i de kommende overslagsår.

Den 3. december 2019 blev der afholdt et dialogmøde mellem BFU og forældre i Sennels Børnehave, hvor de tidligere nævnte udfordringer samt mulige løsninger blev drøftet. Forældrerådet fremsendte herefter den 13. december 2019 forskellige løsningsforslag. På baggrund af dette udarbejdede Børne- og Familieforvaltningen fire mulige løsningsforslag, hvor to omhandlede tilbygninger, én omhandlede opsætning af en pavillon og én omhandlede en nybygning. Den 14. januar 2020 besluttede BFU at arbejde videre med forslaget om opsætning af en pavillon, mens det samtidig blev drøftet, om man skulle arbejde videre med de tre andre forslag. Ved BFU den 4. februar 2020 blev det godkendt at opsætte den midlertidige pavillon i en periode på fire år, hvor denne lejes. Samtidig ville man arbejde videre med forslaget om opførsel af en ny børnehave i Sennels. I forhold til bygningsreglementet er det tilladt at have pavillonen stående i fem år.

Ved budgetforliget 2021 forholdte Kommunalbestyrelsen sig ligeledes til børnehaveområdet. Her står der blandt andet følgende: ”Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2022 til anlægsudfordringerne på børne- og familieområdet, bl.a. Børnehave i Sennels”. På baggrund af ovenstående har Børne- og Familieforvaltningen undersøgt, hvordan børnepasningsbehovet er i Sennels samt Thisted by, der dækker distrikterne Tingstrup, Østre, Rolighed og Sennels. Der er derfor udarbejdet en behovsanalyse for fremtidens pasningstilbud i Thisted by og Sennels.

Der er i analysen vurderet tre hovedtemaer, som er kapacitetsopgørelse, befolkningsprognose og bygningstilstand for institutionerne i Thisted by og Sennels. Det gennemgående tema er Sennels Børnehave samt udviklingen i Sennels. Befolkningsprognoserne viser et faldende børnetal i Sennels, hvilket står i kontrast til Thisted by.

På trods af dette er det forvaltningens vurdering, at man fortsat vil stå med en udfordring i forhold til pasning af børn i alderen 0-2 år, da det har vist sig vanskeligt at rekruttere nye dagplejere til byen. Det vurderes desuden, at børnene i Sennels belaster dagplejerne og institutionerne i særligt Rolighed, hvorfor en nybygning i Sennels skal inkludere en vuggestue med plads til 10 børn. Sennels Børnehaves kvalitetsvurdering samt bygningstilstanden på samme scorede lave karakterer, hvilket vurderes ikke umiddelbart kan forbedres. Det vurderes blandt andet på baggrund af det lave antal m2 pr. barn samt bygningens alder og stand, at Sennels Børnehave ikke længere er tidssvarende, og derfor skal fysiske forhold for børnene optimeres. Forvaltningen anbefaler, at dette gøres ved en nybygget integreret institution med plads til 50 børnehavebørn samt 10 vuggestuebørn.

Det andet gennemgående tema omhandler udviklingen i Thisted by og Espersens Børnehus. Her viser befolkningsprognoserne for perioden frem til 2034 en mindre stigning på 21 børn i antallet af 0-2-årige og en større stigning på 96 børn i antallet af 3-5-årige i Thisted by, hvor det vurderes, at de centrale institutioner i fremtiden bliver yderst presset på kapacitet, hvilket inkluderer Espersens Børnehus. Vuggestuen ved Espersens Børnehus har ligeledes et lavt antal m2 pr. barn, hvilket det stigende børnetal for 0-2-årige vil presse yderligere. Espersens Børnehus har desuden manglende udvidelsesplads og en middelmådig bygningstilstand. En mulighed kunne være at undersøge mulighederne for Espersens Børnehus' børneoptag samt undersøge mulighederne for en nybygning et andet sted i Thisted by for at imødekomme det stigende børnetal.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af en ny integreret børnehave og vuggestue i Sennels til i alt 60 børn vurderes af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse til at udgøre 15,9 mio. kr.

Forprojektering af ny integreret børnehave og vuggestue i Sennels søges igangsat i 2021 og udgiften hertil er 2,5 mio. kr.

I budget 2021 er der på investeringsoversigt for 2021-2024 afsat følgende beløb til XA-979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet:

År

2021

2022

2023

2024

I ALT

Mio. kr.

0

2,5

10,0

10,0

22,5

For at kunne igangsætte forprojektet i 2021 er det nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Der søges derfor om fremrykning af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 og anlægsudgiftsbevilling i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,5 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Sikring af fremtidige pladsbehov for børn i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. april 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 19. maj 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen og behovsanalysen drøftes og tages til efterretning.
 2. Rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2022, vedr. XA-979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet, fremrykkes til 2021
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,5 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 7:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 54:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse, idet det endelige antal m2 afklares senere.

På mødet blev der udleveret to bilag: Notat vedr. opførelse af ny børnehave i Sennels samt brev fra Sennels Børnehaves forældreråd.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Til toppen

79. Deltagelse i Danmarks vildeste kommune

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thisted Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune", som Miljøministeriet har inviteret alle danske kommuner til at deltage i.

Redegørelse

For at sætte fokus på og understøtte kommunernes indsats for øget biodiversitet har Miljøministeren udskrevet en konkurrence om at blive "Danmarks Vildeste Kommune", hvor kommunerne opfordres til at igangsætte tiltag på kommunale og private arealer og formidle indsatserne for den vilde natur og biodiversitet - se bilag.

Med udgangen af 2022 kåres Danmarks vildeste kommune, hvor hovedpræmien er 1 mio. kr. fra Den Danske Naturfond til gennemførelse af et naturprojekt. I løbet af projektperioden vil Morten DD og Frank Eriksen (Bonderøven) sammen med et TV hold besøge de kommuner, der har de vildeste projekter. I 2023 sendes en udsendelse på DR om konkurrencen, hvor de bedste, vildeste og mest nytænkende tiltag vises. Konkurrencens dommerpanel består af Miljøminister Lea Wermelin, Morten DD og Frank Eriksen.

Det er et krav, at de tilmeldte kommuner undervejs i processen, formidler indsatsen via en hjemmeside, og at tiltagene lægges på Miljøministeriets nyoprettede side www.dkvild.dk,

Konkurrencens fokus er:

Store projekter, Vedvarende projekter/tiltag, Intelligente løsninger og Nytænkning/Nye samarbejder samt borgerinddragelse og formidling.

Thisted Kommune er Danmarks største naturkommune målt på areal registreret natur, med deltagelse i denne konkurrence kan vi gøre dette mere synligt i hele landet og skabe ejerskab og stolthed hos vores borgere og erhvervslivet.

Thisted Kommunes indsats er tænkt baseret på en handleplan med tre indsatser for Natur og Biodiversitet:

 1. Formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser for at øge biodiversiteten
 2. Indsatsen for den vilde natur
 3. Skole – og undervisningsområdet.

Indsatserne skal løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsgrene og i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger. Vi bestemmer selv ambitionsniveau samt hvilke indsatser, vi vil arbejde med som kommune.

Konkurrencen skal ikke forveksles med Natur på tværs i Nordjylland, Wild Life osv.

Thisted Kommune er tilmeldt konkurrencen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke pt. idet der fremsendes en bevillingssag til senere beslutning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune tilmelder sig "Danmarks vildeste kommune" konkurrencen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 99:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 71:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

80. Budgettilpasning på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Beslutning om budgettilpasning som følge af en positiv udvikling på integrationsområdet og ønske om øget digitalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Redegørelse

Udviklingen på integrationsområdet

Beskæftigelsesafdelingen har de seneste år oplevet en positiv udvikling på integrationsområdet, hvilket figuren nedenfor illustrerer:

Kilde: Jobindsats.dk

Note: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode.

Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse). Som det fremgår, har der i Thisted Kommune de seneste år været et markant fald i antal fuldtidspersoner pr. år med færrest i 2020.

På integrationsområdet har der ligeledes de seneste år været et stort fald i antallet af flygtninge, der bliver visiteret til kommunerne af Udlændingestyrelsen. I 2015 modtog kommunerne knap 10.600 nye flygtninge, men siden er tallet faldet løbende. I 2020 modtog kommunerne knap 500, hvoraf blot 2 blev visiteret til Thisted Kommune. Landstallet for 2021 er skønsmæssigt fastsat til 600 flygtninge, og det er af Udlændingestyrelsen beregnet, at Thisted Kommune vil modtage 13 af disse. Der er ikke medregnet kvoteflygtninge.

Udviklingen på integrationsområdet har medført personalereduktion og sidenhen en sammenlægning af medarbejdergrupper således, at der i Beskæftigelsesafdelingen ikke længere er en særskilt medarbejdergruppe, som arbejder med integrationsborgere. I tråd hermed har Beskæftigelsesafdelingen nu et budget til ”Kulturværksted - integration”, som ikke længere er behov for. Derudover er der et budget til ”Boligplacering - integration”, hvori der kan reduceres. Budgetterne hører under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets aktivitetsområde ”Arbejdsmarked". I 2020 var budgetterne samlet på 592.846 kr., og forbruget var på ca. 2.000 kr.

Ønske om øget digitalisering

Selvom der ikke længere er behov for midlerne særskilt på integrationsområdet, så er billedet et andet, når der ses på beskæftigelsesområdet mere generelt. På beskæftigelsesområdet er der efterhånden kommet en række digitale muligheder, som kan styrke beskæftigelsesindsatsen, og der er flere på vej. For eksempel har Kommunernes Landsforening (KL) foreslået Virtuelt Jobunivers, og Beskæftigelsesafdelingen er lige nu ved at se på potentialet i virtual reality. Der er meget, der tyder på, at området i de kommende år bliver mere og mere digitalt, og Beskæftigelsesafdelingen ønsker at være proaktiv i forhold til denne tendens, hvilket også fremgår af Beskæftigelsesplan 2021.

Der er mange årsager til, at netop øget digitalisering er i fokus disse år. For eksempel bliver der løbende lavet nye digitale løsninger på området, og også COVID-19 har medført mere brug af de digitale muligheder. Derudover er der en række fordele ved øget digitalisering såsom øget effektivitet og mere fleksibilitet, tilgængelighed og inddragelse i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesafdelingen har allerede gode erfaringer med øget digitalisering, og det ses, at der er et hidtil uudnyttet potentiale.

Endvidere kan øget digitalisering bidrage til at tilvejebringe de kommende besparelser på området, således det så vidt muligt sikres, at besparelserne ikke får væsentlige negative konsekvenser i forhold til serviceniveau og resultater. Med kommende besparelser henvises der til ”Aftale om ret til tidlig pension” (”Arne-pensionen”), som blandt andet skal finansieres gennem ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats. Samlet set skal der tilvejebringes en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalepartierne vil i løbet af 2021 aftale den konkrete udmøntning, hvorfor kommunerne på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor meget hver enkel kommune skal spare.

Budgettilpasning

Det kræver investeringer i udvikling og i digitale løsninger, hvis Beskæftigelsesafdelingen skal være organisatorisk klar til at følge med udviklingen, og hvis afdelingen skal kunne imødekomme de besparelser som vides, at vil komme. Beskæftigelsesafdelingen ønsker, at investeringerne finansieres af midler fra de to ovennævnte budgetter. Ved at gøre dette vil Beskæftigelsesafdelingen få midler til at investere i øget digitalisering uden, at investeringen er på bekostning af indsatsen over for nogle målgrupper eller virksomheder.

Dette kræver dog budgettilpasning, hvor midlerne overføres til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer fra 2021 og fremefter. I forhold til budgettet ”Kulturværksted - integration”, så ønskes det fulde budget overført. I 2021 drejer det sig om 453.000 kr. I forhold til budgettet ”Boligplacering - integration”, så ønsker Beskæftigelsesafdelingen at overføre 156.000 kr. ud af 256.000 kr., hvormed 100.000 kr. fastholdes på budgettet med henblik på at dække udgifterne til de flygtninge, der forventes at komme til kommunen, jævnfør ovenfor.

Midlerne vil primært blive brugt til afprøvning og implementering af digitale løsninger for både borgere, virksomheder og medarbejdere. Der vil være fokus på at implementere de løsninger, som giver mening og har en effekt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

453.000 kr. (det fulde budget) overføres fra budget for ”Kulturværksted - integration” under aktivitetsområdet ”Arbejdsmarked” til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer under aktivitetsområdet ”Fællesudgifter og administration” fra 2021 og fremefter.

156.000 kr. overføres fra budget vedrørende ”Boligplacering - integration” under aktivitetsområdet ”Arbejdsmarked” til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer under aktivitetsområdet ”Fællesudgifter og administration” fra 2021 og fremefter.

Samlet overføres der 609.000 kr. (2021-beløb) fra 2021 og fremefter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der foretages budgettilpasning mellem aktivitetsområderne ”Arbejdsmarked” og ”Fællesudgifter og administration” ved at overføre midler fra ”Kulturværksted - integration” og ”Boligplacering - integration” til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer fra 2021 og fremefter som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. marts 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 61:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

81. Fremtidig anvendelse af Det Gl. Rådhus på Store Torv i Thisted

Udskriv

Sagstema

Den fremtidige brug af Det Gl. Rådhus, Store Torv i Thisted.

Redegørelse

Det Gamle Rådhus er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og opført i 1853. Bygningsanlægget blev fredet i 1978. I 2007 blev bygningen købt af Realea A/S i dag Realdania Byg, som startede en gennemgående renovering i 2008.


Efter endt restaurering blev bygningen i 2010 udlejet til Thisted Kommune til anvendelse for turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.

Lejekontrakten mellem Realdania Byg og Thisted Kommune kan tidligst opsiges ved udgangen af 2059. Lejekontrakten betinger ligeledes, at bygningen skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Der henvises til bilag 1 – Lejekontrakt med Realea.

Husets stueetage har fra 2010 og frem til medio 2020 være udlejet til Thy Turistforening, som har betalt omkring 210.000 kr. i husleje om året. De 2 øverste etager har været anvendt til udstillinger af Det Ny Kastet og andre repræsentative formål, som f.eks. borgerlige vielser. Der har ikke været betalt husleje af de øverste etager.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) behandlede den 13. januar 2021 en ansøgning fra Det Ny Kastet om mulighederne for at anvende hele bygningen til udstilling. Udvalget gav afslag på ansøgningen, idet der ikke kunne anvises finansiering af projektet, herunder betaling af husleje. Der henvises til bilag 2 - beslutning fra EAKU den 13. januar 2021.

Der arbejdes derfor videre med at finde andre lejere eller anvendelse af bygningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

I lejekontrakt mellem Realdania Byg og Thisted Kommune fremgår det af § 2.1., at huset skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Yderligere fremgår det af § 5.1., at fremlejevilkår skal godkendes af udlejer, forinden fremlejemålet kan træde i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med en lejeindtægt på 210.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget godkender, at der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 39:

Udsat til næste møde, hvor udvalget ønsker en økonomisk oversigt over lejen for hele bygningen.

Sagen genoptages

Sagen er nu tilføjet bilag 3 - regnskabsresultat for Det Gl. Rådhus, hvor den økonomiske oversigt for lejen for hele bygningen fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har, siden Turistforeningen flyttede ind i bygningen, ydet et ekstra tilskud til Turistforeningen på 140.000 kr. pr. år (prisniveau 2021) til betaling af huslejen. Beløbet foreslås overført til bygningsbudgettet under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.
 2. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 78:

Tilbagesendes til administration idet opsigelsesmulighederne på 1. sal undersøges.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 17. marts 2021, pkt. 42:

Udsat, indtil der er en nærmere afklaring om lejekontrakt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Der foreligger ingen skriftlige lejeaftaler for brugen af 1. sal i det Gl. Rådhus. Det Ny Kastet har benyttet lokalerne på 1. sal vederlagsfrit siden 1998 til deres udstillinger.

I 2012 godkendte Økonomiudvalget et aftaleforslag for brugen af Det Gl. Rådhus. Formålet med aftalen er, at foreninger hjemhørende i Thisted Kommune vederlagsfrit kan anvende lokalerne på 1. og 2. sal. Lokalerne skal fortrinsvis anvendes til udstillingsaktiviteter, foredrag/oplæsning, officielle receptioner, bryllupper og andre ceremonielle tiltag efter byrådets nærmere afgørelse. Aftalen er vedlagt som bilag 4 - Aftale om brugen af Det Gl. Rådhus.

Idet der er tale om udlån af lokalerne og ikke et lejemål, er der ikke fastsat et varsel for, hvornår aftalen slutter. En løbende aftale om udlån af lokalerne kan opsiges med et passende varsel, her kan der findes inspiration i erhvervslejelovens regler, der bruger et opsigelsesvarsel på 3 måneder som udgangspunkt.

Andre konsekvenser

Hvis udlånet af lokalerne ophører, vil Det Ny Kastet have brug for andre lokaler til deres aktiviteter.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

2. Hvis der findes en ny lejer, der ønsker at benytte flere etager i bygningen, opsiges det nuværende lokaleudlån med 3 måneders varsel.

3. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 107:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse idet der arbejdes videre med at finde egnede lejere til hele bygningen.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 62:

Ad 1-2. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget tager en dialog med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget omkring den fremtidige anvendelse, forinden der arbejdes videre med nye lejere.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendt.

Til toppen

82. Indførelse af gebyr for jordflytning

Udskriv

Sagstema

Gebyr for flytning af jord.

Redegørelse

Pr. 1. januar 2021 skal kommunerne opkræve et gebyr hos virksomheder, som anmelder jord, som er erhvervsaffald.

Baggrund

Kommunernes arbejde med anmeldelser af flytning af jord er indtil 2018 blevet finansieret ved et erhvervsadministrationsgebyr. Dette gebyr blev dog ophævet i forbindelse med en ændring i miljøbeskyttelsesloven i 2018. De fleste områder, der blev dækket af dette gebyr, skulle finansieres via finansloven. For jord blev det dog vurderet, at en finanslovsfinansiering stred imod princippet om, at det er ”forureneren, der betaler”. Derfor blev det bestemt, at flytning af jord i stedet skal gebyrfinansieres. Dette blev implementeret i affaldsaktørbekendtgørelsen den 14. december 2020. Indtil 1. januar 2021 har Thisted Kommune fået finansieret opgaverne vedrørende jordflytninger. Fra 1. januar 2021 skal Thisted Kommune selv finansiere udgifter til jordflytninger ved opkrævning af et gebyr.

Omfanget af gebyrbelagte jordflytninger

Gebyret for flytning af jord gælder kun for anmeldelser, der er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen og for anmeldelser af jord, som anses for at være erhvervsaffald ifølge affaldsbekendtgørelsen.

Jordflytningsbekendtgørelsen omfatter:

- flytning af jord, der er forurenet,

- flytning af jord fra et kortlagt område eller et område der er klassificeret,

- flytning af jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej og

- flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord.

Jorden anses for at være erhvervsaffald, når det er en virksomhed, der anmelder jordflytningen. Det er udelukkende virksomheder og ikke private borgere, der skal betale gebyr for flytning af jord. Jorden er ifølge affaldsbekendtgørelsen affald, når man agter at skille sig af med den eller er forpligtiget til at skille sig af med den.

I 2020 behandlede Thisted Kommune 178 anmeldelser af flytning af jord. Af disse ville 132 jordflytninger være omfattet af gebyret. Sagsbehandlingstiden for flytning af jord vil typisk tage mellem 15 minutter og 3 timer, med en estimeret gennemsnitstid på 30 minutter.

Plan- og Miljøafdelingen forventer dog, at antallet af anmeldelser af flytning af jord fra virksomheder kan falde som følge af indførelsen af et gebyr. Jordflytninger anmeldes i dag primært af virksomheder, ofte på vegne af private borgere. Ved indførelsen af et gebyr, der kun gælder for erhvervsaffald, dvs. for jordflytninger anmeldt af virksomheder, er forventningen, at langt flere private borgere selv vil anmelde flytning af jord for at undgå en ekstraregning til gebyret.

Hvordan skal gebyret udregnes?

Det er i affaldsaktørbekendtgørelsen bestemt, at gebyret skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved den enkelte anmeldelse efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. Forslaget til gebyr for jordflytninger er fastsat, så det afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget på den enkelte sag (se bilag 1, Instruks for gebyr på flytning af jord og bilag 2, Gebyrblad for flytning af jord 2021). De faktiske omkostninger skal justeres årligt.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der pr. 1. juli 2021 indføres et gebyr på flytning af jord efter medgået tid, jf. gebyrblad for flytning af jord (se bilag 2). Timeprisen bliver 700 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 14. december 2020.

Bekendtgørelse om affald af 9. december 2020.

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 7. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om 132 jordflytninger med en gennemsnitlig indtægt på 350 kr. pr. sag svarende til total 46.200 kr. årligt.

Andre konsekvenser

At flere private borgere anmelder jordflytninger selv i stedet for at lade virksomheder gøre det. Dette vil forventeligt øge sagsbehandlingstiden på de enkelte jordflytninger, da private borgere ikke er vant til at lave jordflytninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gebyrblad for flytning af jord godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

83. Indførelse af gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

Udskriv

Sagstema

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Redegørelse

Pr. 1. januar 2021 skal kommunerne opkræve gebyr hos virksomheder, som ønsker en konkret anvisning af erhvervsaffald.

Baggrund

Kommunernes arbejde med konkrete anvisninger af erhvervsaffald er indtil 2018 blevet finansieret ved et erhvervsadministrationsgebyr. Dette gebyr blev dog ophævet i forbindelse med en ændring i miljøbeskyttelsesloven i 2018. De fleste områder, der blev dækket af dette gebyr, skulle finansieres via finansloven. For konkrete anvisninger af erhvervsaffald blev det dog vurderet, at en finanslovsfinansiering stred imod princippet om, at det er ”forureneren, der betaler”. Derfor blev det bestemt, at konkrete anvisninger af erhvervsaffald i stedet skal gebyrfinansieres. Dette blev implementeret i affaldsaktørbekendtgørelsen den 14. december 2020. Indtil 1. januar 2021 har Thisted Kommune fået finansiering til opgaver for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Fra 1. januar 2021 skal Thisted Kommune selv finansiere udgifter til konkrete anvisninger af erhvervsaffald ved opkrævning af et gebyr.

Omfanget af konkrete anvisninger af affald i Thisted Kommune

Gebyret for konkrete anvisninger gælder kun for erhvervsaffald, som ikke i forvejen er omfattet af en indsamlingsordning- eller en anvisningsordning. Det betyder i praksis, at gebyret kun vil omfatte meget få anvisninger, da Thisted Kommune i forvejen har indsamlings- og anvisningsordninger for langt de fleste affaldsfraktioner.

Thisted Kommune behandler i gennemsnit blot én konkret anvisning af erhvervsaffald pr. år. Sagsbehandlingstiden for den konkrete anvisning vil typisk være mellem 15 minutter og 3 timer, med en estimeret gennemsnitstid på 30 minutter.

Vi har dog som kommune pligt til at anvise konkret erhvervsaffald, og anvisningen skal leve op til ”forurener-betaler” princippet. Derfor skal Thisted Kommune indføre et gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Hvordan skal gebyret udregnes?

Det er i affaldsaktørbekendtgørelsen bestemt, at gebyret skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved den enkelte anmeldelse efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Forslag til gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald er fastsat, så det afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget på den enkelte sag (se bilag 1, Instruks for gebyr på konkret anvisning af erhvervsaffald og bilag 2, Gebyrblad for konkret anvisning af erhvervsaffald). De faktiske omkostninger skal justeres årligt. Det er i lovgivningen specificeret, at sagsbehandlingstiden kun må omfatte den konkrete anvisning og ikke den forudgående klassificering af affaldet. Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der pr. 1. juli 2021 indføres et gebyr på konkret anvisning af affald, jf. gebyrbladet efter medgået tid (se bilag 2). Timeprisen bliver 702 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 14. december 2020.

Bekendtgørelse om affald af 9. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om én konkret anvisning af erhvervsaffald med en gennemsnitlig indtægt på 351 kr. pr. sag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gebyrblad for konkrete anvisninger af erhvervsaffald godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 103:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

84. Anlægsbevilling til opstart af Områdefornyelse i Nors og Østerild

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling til opstart af områdefornyelse i Nors og Østerild.

Redegørelse

Med baggrund i Handleplan for Landsbyfornyelse, som blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2021, foreslås det at igangsætte områdefornyelse i Nors og Østerild.

De seneste år har der være en god dialog med både Nors og Østerild om byfornyelse generelt. Der er også det seneste år sat fokus på nedrivning af udtjente ejendomme, og der er p.t. tre nedrivninger i gang i Nors, som i sig selv vil forskønne byen og forbedre trafikforholdene.

Nors og Østerild har ikke tidligere haft et områdefornyelsesprojekt, og i begge byer er der behov for områdefornyelse.

Nors har udarbejdet en masterplan for lokalområdet, som indeholder forskellige nedslagspunkter (se bilag 1). Østerild har nogle oplagte emner at tage fat på som det gamle vandtårn, stiforbindelserne til Testcenter Østerild, trafiksanering og et nyt bycentrum, hvilket alt sammen er muligheder, der kan vurderes i forbindelse med de programmer, der skal laves.

Programmerne udarbejdes sammen med byerne, og i Nors har foreningerne i fællesskab skabt en paraplyorganisation, hvor de alle er repræsenteret, mens Borgerforeningen i Østerild samarbejder med byfornyelsesselskabet "Hannæs - Østerild i Udvikling" om udvikling af lokalområdet.

I første etape af områdefornyelserne skal der udarbejdes et program for områdefornyelserne. Områdefornyelsernes program skal indeholde:

 • Analyse af byen og de udfordringer der er, herunder dårlige ejendomme, trafiksanering, byrum mm.
 • Økonomi - herunder kommunal medfinansiering og statslige midler og private fonde
 • Nedslagspunkter
 • Tidsplan for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter
 • Ejerskab og lokalforankring
 • Evalueringsplan.

Områdefornyelserne løber over en 5-årig periode fra 2021 til 2025. Der ønskes afsat 100.000 kr. til hvert forprojekt i henholdsvis Nors og Østerild til udarbejdelse af program for områdefornyelse.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten ikke afsat rådighedsbeløb til områdefornyelse.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 til igangsættelse af forprojekter til områdefornyelse i henholdsvis Nors og Østerild. Da der ikke kan anvises finansiering, finansieres beløbet af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 200.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 200.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Forprojektet skal skabe klarhed og enighed over samskabelsen mellem byerne og kommunen samt de initiativer, der skal indarbejdes i områdefornyelsen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til udarbejdelse af program (forprojekter) til områdefornyelse i henholdsvis Nors og Østerild. Beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 109:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

85. Skema C - Hortensiaparken etape 3, Viborg Amts Boligselskab

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Skema C for Hortensiaparken etape 3 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. juni 2019 Skema B for afdeling 938, Hortensiaparken 3. Projektet er etape 3 af i alt 3 etaper i Hortensiaparken. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Skema B var materialet til behandlingen ikke opdateret, hvorfor sagen ikke indeholdt de opdaterede tal til Skema B. De opdaterede tal til Skema B indgår i det fremsendte materiale til Skema C, hvor anlægssummen på Skema B er ændret fra 15.153.000 kr. til 15.391.000 kr.

Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt Skema C for Hortensiaparken 3 til godkendelse, jf. bilag 1 og bilag 2 (Boligselskabet Viborg Amt). Det fremgår af skemaet, at byggeriet er afsluttet inden for den økonomiske ramme af Skema B med et samlet støtteberettiget beløb på 15.252.000 kr.

Projektets finansiering:

Kreditforeningslån

88 %

13.422.000 kr.

Kommunal grundkapital

10 %

1.525.000 kr.

Beboerindskud

2 %

305.000 kr.

I alt

15.252.000 kr.

Huslejen vil tilsvarende komme til at ligge på samme niveau som angivet på Skema B tidspunktet. Beregningen til Skema C viser en husleje på 851 kr. pr. m2samt tillæg for carport på 125 kr. pr. måned, jf. bilag 3 og 4 (Boligselskabet Viborg Amt).

Sammen med Skema C er der vedlagt en revisorerklæring og et revisionsprotokollat fra revisionsfirmaet Deloitte, som konkluderer, at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om støtte til almene boliger, jf. bilag 5 og 6 (Deloitte).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme, der blev fastlagt ved godkendelse af skema B. Der er derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af skema C.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema C inklusiv de opdaterede tal for Skema B godkendes og indberettes i BOSSINF-systemet.
 2. Thisted Kommune stiller den kommunale grundkapital på 1.525.000 kr., og at beløbet finansieres af kassen, jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 3. Thisted Kommune stiller en kommunal garanti på 8.984.000 kr., jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 4. Huslejen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 100:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

86. Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Sydhavnen, Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb ved Sydhavnen i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019 at acceptere salg af byggefeltet på Sydhavnen til HBJ Projektudvikling. Thisted Kommune skal etablere de omkringliggende offentlige arealer ved Sydhavnen.

HBJ Projektudvikling opstarter byggeriet februar 2021 med forventet færdiggørelse til sommeren 2022. De omkringliggende offentlige arealer i form af promenade, gårdrum og parkering koordineres og udføres i samarbejde med HBJ Projektudvikling, så arealerne er færdige parallelt med byggeriet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2019 et projektforslag til 24,1 mio. kr. (se bilag 1), som blev afsat som et rådighedsbeløb og gav på daværende tidspunkt en anlægsudgiftsbevilling på 7,9 mio. kr.

For at kunne anlægge de omkringliggende offentlige arealer i takt med byggeriet er det nødvendigt at fremrykke de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2021-2024 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 24,1 mio. kr. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 givet en anlægsbevilling på 7.9 mio. kr.

For at have rådighedsbeløb til færdiggørelse af Sydhavnen med promenade, gårdrum og parkering parallelt med byggeriet, er det nødvendigt at fremrykke de resterende 16,2 mio. kr. På investeringsoversigten for 2021-2024 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024. Der søges derfor om fremrykning og anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. til XA-942 Sydhavnen.

Fremrykning af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) fremgår af nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

2,0

14,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

2,0

14,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 2,0 mio. kr. og 2022 med 14,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021 og 14,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavn. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,0 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 12:

Ad 1-2. Sagen tilbagesendes med henblik på at fremrykke yderligere investeringer�� fra 2022 til 2021.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 77:

Tilbagesendes til administrationen med henblik på et nyt oplæg.

Sagen genoptages

Økonomiske konsekvenser

Med henvisning til Direktionens beslutning den 11. marts 2021, punkt 12 er fremrykning af rådighedsbeløb til 2021 og 2022 ændret, og der søges derfor om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) jævnfør nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

8,0

8,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

8,0

8,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 8,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 8,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 8,0 mio. kr. og 2022 med 8,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. i 2021 og 8,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavnen. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 8,0 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 108:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

87. Anlægsbevilling - Ansøgning om støtte til Bryggekulturens Hus

Udskriv

Sagstema

Styregruppen for Bryggekulturens Hus ansøger om støtte på 5 mio. kr. til etablering af Bryggekulturens Hus samt om kommunens deltagelse i styregruppen.

Redegørelse

Styregruppen, bestående af direktøren for Thisted Bryghus, direktøren for Bryggeriforeningen samt erhvervschefen fra Thy Erhvervsforum, har sendt ansøgning, projektskitse, anlægsbudget, driftsbudget, budgetgrundlag og finansieringsbudget til Thisted Kommune. Samtlige bilag er medsendt, og essensen heraf er som følger:

En kommunal støtte på nuværende tidspunkt forventes at have stor betydning for det videre arbejde med at rejse kapital til projektet hos eksterne fonde. Byggeriet har samlet set et estimeret anlægsbudget på 29,2 mio. kr. eksklusiv moms og eksklusive udgifter til indretning og udstilling. Udover kommunal støtte på 5 mio. kr. ønsker man kommunens hjælp til de planlægningsmæssige rammer omkring byggeriet, herunder p-pladsforhold, samt at projektet kobles bedst muligt til øvrige byudviklings- og infrastrukturelle projekter. Hvis ansøgningen imødekommes, anmoder ansøger om, at kommunen stiller med en repræsentant i projektets styregruppe, og her peger styregruppen på direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Med projektet ønsker man at fremme viden om og interesse for bryggekulturen i Danmark. Igennem en årrække har der nationalt og internationalt set været en stigende interesse for bryggekultur, og der ses desuden et øget fokus på naturen som ressource og smagsgiver. Bryggekulturens Hus skal favne og udvikle denne tendens. Huset skal særligt være med til at fremme viden om teknikker og råvarer, at understøtte udviklingen af en fælles dansk bryggekulturfortælling, at understøtte og udvikle nye og styrkede lokale værdikæder, samt at understøtte udviklingen af en bæredygtig, vidensbaseret og nydelsesorienteret alkoholkultur.Huset vil rumme formidlingsaktiviteter, laboratorium, kursuslokaler, gastrokøkken og butik. Bryggekulturens hus er for turister, lokalområdets erhvervsaktører samt amatørbryggere, og man ønsker at udvikle samarbejde med blandt andre Foreningen for Danske Ølentusiaster, lokale og regionale fødevarefællesskaber, landbrugssektoren, turismesektoren samt ungdomsuddannelser m.fl.

Thisted Bryghus har en historie på 120 år og er flere år i træk udnævnt til Foreningen for Danske Ølentusiasters foretrukne bryggeri. Bryggeriet ligger dør om dør med råvareproducenter og naturen som spisekammer, hvilket giver unikke muligheder for at uddybe forståelsen for forbindelsen mellem råvarerne, producenterne og det færdige produkt. Thisted Bryghus lagde sidste hånd på et nyt bryggeri i 2020, og det gamle bryggeri er dermed funktionstømt. Bryggeriet har besluttet, at man gerne donerer bygningen til en selvstændig fond, hvis den kan bruges til et værdigt formål inden for bryggekultur. Den gamle bygning har et samlet areal på omkring 1.900 m2 fordelt på fem plan. Man vil derfor kunne disponere huset med spise-etage, smage-etage, lære-etage, prøve-etage og se-etage, men det endelige oplevelsesdesign udvikles først senere i processen. Huset skal efter planen være åbent året rundt og tilbyde udstillinger, guidede ture, oplæg, workshops, kurser og smagsoplevelser.

Bryggekulturens Hus etableres med en bygningsfond, som har til formål at udføre ombygningen og eje bygningerne, og en driftsfond der skal leje bygningerne. Huset er tænkt som en selvejende enhed, der geninvesterer overskuddet i huset og uddeler en fast procentdel af overskuddet til almennyttige formål. Styregruppen fortsætter i øvrigt sit arbejde, indtil der etableres en endelig juridisk enhed for projektet.

Driftsøkonomien i huset vil forventeligt basere sig på entreindtægter, aktivitets- og salgsindtægter, lejeindtægter samt fonds- og projektmidler. Der stiles efter, at huset kan være i drift medio 2023. Driftsbudgettet for det første år viser indtægter på 5,4 mio. kr. og udgifter på 4,8 mio. kr. og dermed 0,6 mio. kr. i forventet overskud for driftsselskabet. For fonden bag huset viser driftsbudgettet indtægter på 1,1 mio. kr. og udgifter på 0,9 mio. kr. og dermed forventet overskud på 0,2 mio. kr. De nærmere forudsætninger for budgetterne fremgår af bilag 4, budgetgrundlag.

Finansiering af anlægsprojektet baseres på lånoptag, støtte fra kommune og fonde, sponsorater og crowdfunding - og kan ses i bilag 5, notat vedrørende finansieringsbudget. Styregruppen forventer desuden etableringsomkostninger til indretning og interiør, mikrobryggeri, formidlings- og udstillingskoncept, anslået til mellem 15.000 kr. og 20.000 kr. pr. m2., som ligeledes vil bygge på fondsfinansiering.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven. Inden for denne ramme sikres det, at kommunal støtte udelukkende tilgår lovlige kommunale formål.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 5 mio. kr. til etablering af Bryggekulturens Hus i Thisted, og da der ikke kan anvises finansiering, skal udgiften afholdes af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 5 mio. kr. i 2021.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Bryggekulturens Hus ydes et tilskud på 5 mio. kr. finansieret af kassen.
 2. Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indtræder i styregruppens videre arbejde.
 3. Der via kommunens deltagelse i styregruppen tages hånd om lokalplan- og parkeringsforhold såvel som koordinering med øvrige igangværende byudviklingsprojekter.
 4. Styregruppen orienterer om projektets status forud for anlægsprojektets påbegyndelse samt undervejs i anlægsprocessen.
 5. Styregruppen sender regnskab og samlet status, efter anlægsprojektets gennemførelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 6:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 72:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

88. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Østre Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning og efterisolering af klasselokaler. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2021-2024 (rådighedsbeløb) på XA-947 Energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Der søges frigivet 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole finansieret af rådighedsbeløbet på XA-947 - Energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 110:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

89. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten afsat 3,0 mio. kr. pr. år i årene 2021-2022 (rådighedsbeløb) på XA-891 Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Der søges frigivet 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole finansieret af rådighedsbeløbet på XA-891 - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 111:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

90. Anlægsregnskab - Forskønnelse af "Pynten", Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Forskønnelse af "Pynten" i Hanstholm.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse bevilgede den 29. maj 2018 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til forskønnelse af P-pladsen "Pynten" i Hanstholm.

Anlægsarbejdet er færdiggjort og afleveret - se uddrag af renoveringen i bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-882 Forskønnelse af "Pynten", Hanstholm er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at licitationspriserne var lave, og der har været få uforudsete udgifter.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 112:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

91. Anlægsregnskab - Cykelsti, Hillerslev - Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Cykelsti, Hillerslev - Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har, i forbindelse med etablering af cykelsti, Hillerslev - Thisted, bevilget følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2018

6,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2018

2,0 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling - i alt

9,0 mio. kr.

Cykelstien er etableret og endelig afsluttet. Se bilag 1 for billeder.

Anlægsregnskab for XA-808 - Cykelsti, Hillerslev - Thisted er således

Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter var mindre end forventet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 113:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

92. Anlægsregnskab - Amtoft Havn

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Amtoft Havn.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har, i forbindelse med udbygningen af Amtoft Havn, bevilget følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2018

1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. september 2019

5,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2020

1,0 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling - i alt

7,0 mio. kr.

Udvidelsen af Amtoft Havn er færdiggjort for så vidt angår Thisted Kommunes andel af udvidelsen.

Det resterende arbejde med renovering af bådbroer og etablering af nye bådbroer skal udføres af Amtoft Lystbådelaug.

Udvidelsen af Amtoft Havn er sket i samarbejde med Amtoft Lystbådelaug, se bilag 1 for billeder.

Anlægsregnskabet for XA-778 Amtoft Lystbådehavn er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 114:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

93. Regnskab 2020 for Økonomiudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2020 for Økonomiudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, regnskabsresultatet samt direktørernes kommentarer.

Redegørelse

Regnskab 2020 for Økonomiudvalgets område viser et samlet budget på 323,4 mio. kr. og et samlet forbrug på 320,6 mio. kr.

I alt blev resultatet for udvalgets område dermed et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelsen:

Hovedårsagen er et mindreforbrug på Koncerndrift for IT, Digitalisering og Borgerservice på 4,9 mio. kr. især grundet mindreforbrug på Monopolbrud på 3,1 mio. kr. og Kommunikationsplatformen på 1,2 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse på 2,5 mio. kr. primært grundet vakant stilling og udskudt levering af IT-udstyr, samt mindreforbrug på Ledelsessekretariatet på 2,2 mio. kr. især grundet der ikke er afholdt valg i 2020, vakante stillinger, ikke afholdte kursustiltag, ikke afholdt royalt besøg og overført overskud fra 2019. Endvidere er der mindreforbrug på Social- og Sundhedsforvaltningen grundet overført overskud fra 2019 og mindreforbrug på fællesudgifter.

I modsat retning trækker merforbrug på Center for Økonomi og Løn på 6,4 mio. kr. Hovedårsagen er et merforbrug på 7,5 mio. kr. på forsikringsområdet, hvilket skyldes et underskud på 9,4 mio. kroner for det selvforsikrede område og et overskud på forsikringsområdets momspulje og den del af ansvarsforsikringen, som ligger ved forsikringsselskabet. På det selvforsikrede område skyldes merudgifterne, at de personer, som har fået tildelt en erstatning, har valgt at få udbetalt store dele af deres erstatning som engangsbeløb.

Redegørelser for over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 30. marts 2021 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2020-regnskabets overskud og underskud til 2021. Sagen følger med få undtagelser kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 6,6 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 % af sit budget og inden for det enkelte aktivitetsområde. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 %.

Regnskabsresultatet for 2020 betyder, at i alt to budgetansvarlige, inden for udvalgets område, har skullet redegøre for underskud over 5 %, mens to budgetansvarlige har skullet redegøre for overskud over 5 %.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

94. Mini analyse af Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget orienteres om den kommende proces mellem Børne- og Familierådgivningen og BDO. BDO har stor erfaring med at udarbejde handle- og styringsmuligheder på det specialiserede børneområde for danske kommuner og yde rådgivning i forhold til, hvordan det økonomiske råderum bruges bedst muligt.

Redegørelse

Baggrund

Børne- og Familierådgivningen har i en længere periode oplevet et stigende arbejdspres, hvilket udfordrer, at medarbejderne kan opretholde en sikker drift med fokus på kvalitet, høj faglighed og samarbejde med familier og samarbejdspartnere.

Antallet af underretninger, undersøgelser og sager generelt er støt stigende gennem de seneste år, og det kan dokumenteres, at de henvendelser, vi får i myndighedsafdelingen, er af mere alvorlig karakter end tidligere. Særligt sager om vold og overgreb fylder. Opgavepresset samt kompleksiteten i sagsbehandlingen udfordrer trivslen i en ellers meget velfungerende og veldrevet afdeling, hvor medarbejdere og ledere arbejder ambitiøst og målrettet med et højt serviceniveau og lovmedholdelighed, så målgruppen af udsatte børn og unge får den rette støtte.

Med udgangspunkt i ovenstående modtog Børne- og Familierådgivningschefen samt sektionsleder en henvendelse fra myndighedssektionens TR og AMR på vegne af den samlede medarbejdergruppe, hvor medarbejderne påpeger ovenstående udfordringer.

Myndighedssektionen ønsker således at orientere udvalget om, at der fra 01.05.21 iværksættes en undersøgelse af området med henblik på at kortlægge områdets udfordringer i en bred forstand.

Formål

Det overordnede formål med analysen er at give et konkret overblik over den nuværende socialfaglige praksis samt et indblik i den overordnede økonomiske styring på området. Analysen vil involvere Børne- og Familierådgivningen i analysen i form af interviews og workshops med relevante medarbejdere og ledere.

Herudover vil analysen indeholde:

 • Kortlægning af balance mellem ressourcer og den opgavebelastning der er hos medarbejderne.
 • Et overblik over styrker og svagheder i den nuværende socialfaglige praksis på området.
 • Anvisning af konkrete veje at gå til en forbedret socialfaglig daglig praksis.
 • Et overblik over styrker og svagheder i økonomistyringen på området.
 • Anvisning af konkrete veje at gå til en forbedret økonomisk styring på området.
 • Et udkast til en samlet handleplan for forbedret socialfaglig praksis samt økonomisk styring som Børne- og Familierådgivningen kan implementere over tid.

Udbytte

Børne- og Familierådgivningen ønsker med gennemgangen at få en uvildig ekstern undersøgelse af området med henblik på at udnytte sektionens ressourcer på den mest optimale måde.

Vi ønsker desuden en vurdering af potentialer blandt andet omkring sagernes oplysning, samarbejde med andre, sagsopfølgning samt økonomisk styring suppleret med klare anvisninger til, hvordan eventuelle fundne potentialer kan implementeres i sagsbehandlingen.

BDO forventer, at analysen startes op i maj 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til undersøgelsen finansieres indenfor eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 44:

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

Efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen på mail den 14. april 2021 genoptages sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

95. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om status på komitearbejdet vedr. A26-34.

Ad 2. Morten Bo Bertelsen efterspørger regnskabet fra Thy Erhvervsforum.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen

96. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen