CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

20. jan 2021

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Godkendelse af procesplan for evaluering af den politiske struktur og ændring af styrelsesvedtægten

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende procesplan for evaluering af den politiske struktur og ændring af styrelsesvedtægten.

Redegørelse

Det foreslås, at der gennemføres en evaluering af Thisted Kommunes politiske struktur og styrelsesvedtægt forud for kommunalvalget i 2021. Det er hensigten at skabe de optimale vilkår for de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer samt foretage en større gennemskrivning af styrelsesvedtægten, således at denne både tager højde for de kommende justeringer, der måtte blive besluttet og generelt bliver opdateret.

Det er Ledelsessekretariatet, der står for at gennemføre processen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende følgende procesplan:

Januar 2021

Godkendelse af procesplan for evaluering af den politiske struktur og styrelsesvedtægten.

Februar 2021

Gruppeinterview af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Formålet med interviewet er at få indsigt i, hvordan kommunalbestyrelsesmedlemmerne ønsker at prioritere deres tid og ressourcer i lokalpolitik med henblik på at skabe de optimale vilkår for de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer, og således at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan udøve deres politiske arbejde på den måde, de finder mest relevant.

Februar-marts 2021

Udarbejdelse af mulige scenarier for den fremtidige politiske struktur.

Marts 2021

Temamøde for Kommunalbestyrelsen.

På temamødet drøftes det første udkast til fremtidig politisk struktur, herunder organisering af politiske udvalg samt repræsentation i råd, udvalg, bestyrelser m.v. Formålet med temamødet er at kvalificere den fremtidige politiske struktur på baggrund af konkrete forslag til organisering.

April 2021

Udarbejdelse af sagsfremstilling med forslag til fremtidig politisk struktur.

Maj 2021

Vedtagelse af forslag til fremtidig politisk struktur og ændring af styrelsesvedtægt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Mulig ændring af den politiske struktur og styrelsesvedtægten i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til procesplan for evaluering af den politiske struktur og ændring af styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

3. Evaluering af decentral Borgerservice i Hurup og Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Decentral borgerservice: pas- og kørekortekspeditioner på bibliotekerne i Hurup og Hanstholm - status og fremadrettede funktioner.

Redegørelse

Af budgetforliget for 2018 fremgik det, at "Forligsparterne er enige om, at der etableres decentrale borgerserviceenheder i Hurup og Hanstholm". Direktionen godkendte den 12. marts 2019, at bibliotekspersonalet blev oplært i Selvbetjening.nu, og dermed kunne vejlede borgere i forhold til selvbetjeningsløsninger samt, at der hver 2. uge i henholdsvis Hurup og Hanstholm er mulighed for at bestille pas og forny kørekort, hvor personale fra Borgerservice er til stede.

Den 12. marts 2019 besluttede Direktionen, at der afsættes 115.000 kr. til undervisning af bibliotekspersonale og indkøb af biometristation til etablering af decentral borgerservice på Hurup og Hanstholm biblioteker. Finansieringen fandtes under det daværende Beskæftigelses-, Social og Sundhedsforvaltnings fælleskonto. Derudover blev det besluttet at bevilge 70.800 kr. til driftsomkostninger for hvert af de kommende år, finansieret af Borgerservice og Ydelser.

Ifølge beslutning skal dette evalueres efter 6 måneder.

I juni 2019 blev bibliotekspersonalet undervist i Selvbetjening.nu., så de er klædt på til at vejlede borgere til selvhjælp.

I september 2019 blev der etableret mulighed for kørekort- og pasekspeditioner på bibliotekerne i Hurup og Hanstholm.

Den 10. september 2019 blev der åbnet for personlig betjening af pas og kørekort på bibliotekerne. Borgerne skal bestille tid i forvejen, og dette kan gøres på bibliotekerne på kommunens hovednummer, via Den Digitale Hotline eller fra kommunens hjemmeside. Personale fra Borgerservice er til stede på bibliotekerne hver 14. dag. Der er biometristation tilgængelig til arbejdsopgaven, og ved udlåns-PC på biblioteket har borgere på øvrige dage mulighed for at få hjælp til selvhjælp fra bibliotekets personale.

Siden den 10. september har der været åbnet for pas- og kørekortekspeditioner 11 gange i både Hurup og Hanstholm (siden marts har der grundet COVID-19 været lukket ned).

I Hurup har der været 98 ekspeditioner i alt og i Hanstholm 9 ekspeditioner i alt. Ud af de 11 tilbudte åbninger har der været 4 gange uden ekspeditioner i Hanstholm.

Der har været meget få borgere med behov for hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger.

Kommunikation om decentral borgerservice sker/er sket via de kommunale annoncer i Thisted Posten 2 gange, løbende opslag på Facebook fra Thisted Kommune og Biblioteket i Thy, Thisted.dk, plakater ophængt på bibliotekerne, og Nordjyske har skrevet om nyheden i september 2019. Herudover annonceres der i Gnisten, og sektionsleder i Borgerservice har desuden deltaget i møde med Ældrerådet for at forsøge at målrette kommunikationen til den gruppe af borgere, hvor selvbetjeningsprocenten er lavest.

De foreløbige tal for ekspeditioner af pas og kørekort i Hurup viser, at initiativet understøtter et behov i Hurup.

Evalueringen af den første periode viser modsat, at der ikke er et tilsvarende behov for ekspedition af pas og kørekort i Hanstholm.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Den løbende udgift til biometristation er uafhængig af antal ekspeditionssteder.

Udgiften til kørsel for personale vil variere med antallet af ekspeditionssteder og en evt. lukning af ekspedition af pas og kørekort vil medføre en besparelse på anslået 6.000 kr. årligt.

Personaleressourcerne er de samme, da ekspeditionerne vil flytte til Rådhuset, men tage den samme tid pr. ekspedition.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Konsekvenserne ved en evt. lukning af tilbud om pas- og kørekortekspedition i Hanstholm vurderes at være begrænset, da evalueringen viser, at kun ganske få borgere har benyttet tilbuddet i det første halve år.

Høring og sagsgang

Direktionen den 23. juni 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Evalueringen tages til efterretning.
 2. Der på baggrund af evalueringen lukkes for personlige henvendelser til pas og kørekort på biblioteket i Hanstholm, mens muligheden forsætter på biblioteket i Hurup med samme åbningstid.

Tidligere besluttet

Direktionen, 23. juni 2020, pkt. 4:

Sagen udsættes med henblik på at undersøge digitale løsningsmuligheder.

Sagen genoptages.

Evaluering

Nærværende sag er genoptaget for at undersøge de digitale løsningsmuligheder i forhold til at løse opgaven med pas og kørekort i Hurup og Hanstholm, samt mulighed for at borgere kan komme på bibliotekerne og få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk. Forvaltningen har undersøgt de muligheder der er, og har samtidig fundet nye data på de ekspeditioner, der har været fra 10. september 2019 og frem til d.d.

Nye data fra Borgerservices ekspeditioner med pas og kørekort på bibliotekerne i Hurup og Hanstholm viser følgende:

Hurup, åben antal gange siden 10. september 2019 = 15 gange og i alt 129 ekspeditioner. Dette er en effektiv ekspeditionsprocent på 72 %.

Hanstholm, åben antal gange siden 10. september 2019 = 18 gange og i alt 24 ekspeditioner, 4 gange uden ekspeditioner. Dette er en effektiv ekspeditionsprocent på 11 %.

Der er ingen data på henvendelser fra borgere, der kommer og søger hjælp til digital selvbetjening, og det er derfor alene ekspeditioner med pas og kørekort, der er med i ovenstående data.

Borgerservice oplever, at borgerne efterspørger mulighed for flere tider i Hurup.

Antallet af åbningsdage er ikke ens, da der har været uheldige tidsmæssige sammenfald med nedlukning grundet restriktioner på grund af Covid19.

Ud fra den ovenstående evaluering og en skelen til at den bedste service er at levere, der hvor behovet er, så er anbefalingen at udfase tilstedeværelsen af en borgerservicemedarbejder i Hanstholm for derimod at udvide åbningstiden i Hurup.

Digitale løsninger

I forhold til gældende lovgivning for pas og kørekort er det ikke muligt at lave en 100% digital løsning. Der er krav om personligt fremmøde, da der skal optages biometri, som skal godkendes af en medarbejder inden videresendelse til politiets gateway. På nationalt plan er der fokus på at muliggøre mere digitalisering af kørekort.

Bibliotekspersonalet er uddannet til at kunne vejlede og hjælpe borgerne med de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk, og det er altid muligt for en biblioteksmedarbejder at ringe til Borgerservice for at få vejledning, eller de kan henvise til Den Digitale Hotline. Herudover er der installeret en ChatBot på www.thisted.dk, som kan svare på spørgsmål om pas og kørekort.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Indstilling

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at:

1. Evalueringen tages til efterretning.

2. Der på baggrund af evalueringen træffes beslutning om, at der lukkes for ekspedition af pas og kørekort på biblioteket i Hanstholm.

3. Biblioteksmedarbejderne fortsat hjælper fremmødte borgere med digitale ansøgninger via Borger.dk, opkald til Borgerservice, henviser til Den Digitale Hotline eller ChatBot.

4. Åbningstiden i Hurup udvides med 1 1/2 time hver anden uge, da borgerne efterspørger flere tider. Det vil sige åben fra kl. 13 - 16.30 i lige uger.

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 2:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2-4. Godkendt.

Udvalget ønsker, at der følges op på beslutningen i løbet af en 2 års periode.

Til toppen

4. Evaluering af beslutningen om fysisk placering af erhvervsafdelingen i Thy & Co.Huset

Udskriv

Sagstema

Evaluering af beslutningen om fysisk placering af erhvervsafdelingen i Thy & Co.Huset, samme lokation som Thy Erhvervsforum.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. januar 2019 en evaluering af snitflader mellem Thisted Kommunes erhvervsafdeling og Thy Erhvervsforum.

Evalueringen havde til formål at ”…understøtte en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling.” og tog udgangspunkt i følgende målsætninger for erhvervsområdet:

 • ”hensigtsmæssighed som sikrer, at opgaven lægges der, hvor den løses bedst muligt med henblik på en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling.
 • tydelighed i snitfladerne således at erhvervslivet, politikerne og andre kan forstå og anerkende snitfladerne.”

På baggrund af evalueringen blev der truffet beslutning om, at medarbejderne i Thisted Kommune, Erhverv fastholdes organisatorisk i Thisted Kommune, men flyttes fysisk fra Rådhuset til Thy & Co.Huset, hvor Thy Erhvervsforum også er placeret.

Det var en del af den politiske beslutning, at ændringen af erhvervskonsulenternes fysiske placering skulle evalueres efter et år. Beslutningen blev effektueret i maj 2019, hvor medarbejderne flyttede ind i Thy & Co.Huset. Grundet situationen med COVID-19 blev evalueringen gennemført i efteråret 2020.

Formålet med denne evaluering er således at afdække konsekvenserne af flytningen af kommunens erhvervsafdeling til Thy & Co.Huset.

Evalueringen er udarbejdet af Ledelsessekretariatets konsulenter, ved hjælp af interviews med relevante parter, hvor erfaringerne på baggrund af den fysiske flytning er afdækket. Der blev taget udgangspunkt i de ovenstående målsætninger for erhvervsområdet og de beskrevne fordele og ulemper ved den valgte model. Resultatet af evalueringen fremgår af den vedhæftede evalueringsrapport.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at evalueringen drøftes, og Direktionen beslutter med hvilken indstilling, sagen skal behandles i de politiske udvalg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 4:

Direktionen indstiller, at evalueringen tages til efterretning, og at der i første kvartal 2022 gennemføres en fornyet evaluering af den fysiske placering. I perioden frem til evalueringen sættes fokus på at styrke samarbejdsrelationer samt de fysiske rammer.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. januar 2021, pkt. 3:

Evalueringen tages til efterretning, og Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Evalueringen tages til efterretning, og Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

5. Nordjyllands Beredskab - Vandforsyningsstrategi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Nordjyllands Beredskabs Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.

Redegørelse

I følge beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab, blev det besluttet, at kommunerne skulle forestå driften, jævnfør de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016, foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

I samarbejde med de nordjyske kommuner, er der nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, som ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i "Nordjyllands Beredskab 2021" planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

 • Møde med direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020
 • Møde i Kommunaldirektør Kredsen den 24. januar 2020
 • Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien. Thisted Kommune har ikke haft kommentarer til planen.

Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

 • Nedbringelse af antal brandhaner
 • Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
 • Anvende vand fra alternativer til brandslukning.

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som :

 • Områder med tæt eller høj bebyggelse
 • Særlige objekter i henhold til risikoanalyse
 • Industriområder og lignende
 • Institutioner og lignende
 • Færdselsmuligheder i et område.

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, så der kan planlægges endnu kortere køretid. Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken, så der i vides muligt omfang begrænses brug af drikkevand til brandslukning. At samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til arbejde med implementering af strategien, herunder samarbejde med vandværkerne m.fl. i forhold til ønsket om at nedlægge brandhaner.

Thisted Kommune har ca. 120 brandhaner.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse anbefaler godkendelse af planen.

Retsgrundlag

Beredskabslovens §15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vandforsyningsstrategien for Nordjyllands Beredskab godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

6. Skema B - Opførsel af 16 almene boliger i Salviehusene, Salvievej/Fårtoftvej

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Skema B for 16 almene boliger (Salviehusene) på Salvievej / Fårtoftvej i Thisted fra Thisted Bolig.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2020 skema A for projektet, der havde en samlet anlægsramme på 34.533.000 kr. Byggeriet har været i licitation, og Thisted Bolig fremsender nu skema B, der beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget. (jf. Bilag 1.)

Anlægsbudgettet overholder gældende maksimumbeløb for 2020, og budgettet ligger inden for den af Kommunalbestyrelsens godkendte anlægsramme.

Projektet omfatter 16 almene boliger på Salvievej i Thisted, 7,BD Fårtoft By, Thisted fordelt som følger:

 • 6 lejligheder af type 1 på 92 m².
 • 10 lejligheder af type 2 på 115 m².

Alle lejligheder er med tilhørende vognly og depotrum. (jf. Bilag 2.)

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 106 m2, og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 1.702 m².

Anskaffelsessummen finansieres således:

86% kreditforeningslån

29.698.380 kr.

12% kommunal grundkapital

4.143.960 kr.

2 % beboerindskud

690.660 kr.

I alt

34.533.000 kr.

For 2020 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 12 % af anskaffelsessummen for boliger med et gennemsnitligt boligareal over 105 m².

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 847 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 92 m2 koster

6.494 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 115 m2 koster

8.117 kr. / måned ekskl. forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunal garantibeløb på 63,5 % af realkreditlånet svarende til 18.858.000 kr. (jf. Bilag 3).

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 4.144.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. januar 2020

Økonomiudvalget den 20. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 12 % af anskaffelsessummen, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 4.143.960 kr. kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 18.858.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 7:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, og han deltog derfor i sagens behandling.

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

7. Anlægsbevilling - Vejanlæg - 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 7,5 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne tilvejanlægpå 7,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til vejanlæg i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

8. Anlægsbevilling - Asfalt 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger - såsom udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder m.v. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger m.v. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægning.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling til asfaltbelægninger på 11,5 mio. kr. i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 - Pulje til Asfaltbelægning
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 12:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

9. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af grønne anlæg kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2021 finansieret af rådighedsbeløb XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 14:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

10. Anlægsbevilling - Renovering af legepladser 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 250.000 kr. til renovering af legepladser.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Der søges byggetilladelse, og legepladsen godkendes i henhold til de gældende standarder DS/ES 1176.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af legepladsen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2021 finansieret af rådighedsbeløb XA-482 Pulje - Renovering legepladser.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 13:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

11. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Erhvervsgrunde, Glentevej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevillingen Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget meddelte på møde den 5. oktober 2020 accept af, at arealet ved Glentevej i Thisted blev sat til salg, idet to virksomheder viser interesse for køb af jord i erhvervsområdet. Se udstykningsområdet på bilag 1, oversigtskort.

Arealerne er udbudt til salg med en mindstepris på 50 kr. pr. m2. Der byggemodnes i dette projekt ca. 97.000 m2 erhvervsareal, svarende til en forventet mindsteindtægt på 4.850.000 kr.

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 27. oktober 2020 anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart af forundersøgelser i form af arkæologi, geoteknik og landinspektøropmålinger.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har efterfølgende udarbejdet projekt for byggemodning af arealet. Arealet byggemodnes således, at erhvervsgrunde kan forventes overdraget til maj 2021.

Den eksisterende vej, Glentevej, bliver med den nye udstykning, tilkørselsvej til det nye erhvervsområde. Den eksisterende vej, ca. 200 meter, er i meget ringe stand og vurderes ikke at kunne betjene det nye område uden, at den bliver renoveret. Der er derfor i projektet medregnet, at den eksisterende asfaltbelægning fjernes, og at der udlægges ny asfalt, svarende til belægningen på den nye vej. Omkostningerne hertil udgør ca. 600.000 kr.

Det samlede overslag for byggemodningen, inkl. renovering af den eksisterende Glentevej (200 meter), er beregnet til 5.400.000 kr., og indtægterne ved salg af grundene forventes ligeledes at udgøre 5.400.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

LBK nr. 1410 af 07.12.2007. Bekendtgørelse om lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter (Tilbudsloven).

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overslag for byggemodningen af Glentevej (incl. vej) er beregnet til 5.400.000 kr., heraf er der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til XA-987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted. Salgsindtægterne forventes at udgør 5.400.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4.900.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted og en tillægsbevilling(rådighedsbeløb) på 5.400.000 til anlægsindtægtsbevillingen til XA--987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted.

Tillægsbevillingen til udgifts- og indtægtsbevillingen kan finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til henholdsvis anlægsudgiftsbevillingen på 4.900.000 kr. og anlægsindtægtsbevillingen på 5.400.000 på XA-987, Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted, finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.
 2. Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de af Kommunalbestyrelsen angivne økonomiske rammer overholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 15:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

12. Evaluering af Tour de Thy

Udskriv

Sagstema

Evaluering af Tour de Thy.

Redegørelse

Thy Detailforum, Thy Erhvervsforum og Thy Turistforening har sendt evaluering og regnskab for projektet "Tour de Thy" til Thisted Kommune, som opfølgning på en kommunal bevilling til projektet.

Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2020 at bevilge 800.000 kr. fra Medfinansieringspuljen til Thy Detailforum, Thy Erhvervsforum og Thy Turistforenings arbejde med at etablere et aktivitetskatalog og en fælles markedsføringsplatform, senere kaldet "Tour de Thy". Heraf var 300.000 kr. øremærket til IT-platform og 500.000 kr. til markedsføring. Baggrunden for initiativet var, at handelslivet og turismen var hårdt ramt af Corona-nedlukningen. Blandt målsætningerne var, at platformen skulle øge salget af produkter, styrke brandingen af Thy og præsentere Thy på en ny og mere samlende måde. Desuden skulle indsatsen bidrage til at bringe omsætningen i handelslivet og turismen tilbage på normalt niveau, og at private erhvervsaktører skulle engagere sig med både indhold og økonomi til platformen. Støtten til projektet blev dog også ydet med det mere overordnede formål at skabe nye samarbejder, ny synlighed og gevinster heraf på lidt længere sigt.

Evalueringen viser, at man på tværs af lokale arrangører udviklede en bred vifte af tilbud indenfor temaerne lokale fødevarer, grøn energi, lokale aktiviteter, outdoor, musik, byerne i Thy samt kunst og kultur. Man estimerer, at der har været fra 10 til 20 lokale aktiviteter hver dag i Thy - på hver enkelt af ugens syv temadage i projektperioden.

De involverede aktører har gennem projektet udviklet oplevelser, der har været tilpasset Corona-situationen - mindre, men langt flere tilbud end tidligere år. Målgrupperne har været danske børnefamilier, og blandt andre har overnatningsstederne kunnet melde om fulde huse og en forlænget sæson med netop de ønskede kundegrupper som primære gæster.

Man har annonceret i blandt andet Jyllands-Posten, Ud & Se samt ELLE. Ad den vej nåede man ud til potentielt 2.400.000 læsere. Man har i starten af juli distribueret 25.000 flyers direkte til over 250 butikker, overnatningssteder, restauranter, turistattraktioner, servicecentre og turist-hotspots i hele Thy. Der er opnået medieomtale i blandt andet DR, TV2, Nordjyske, TV Midt/Vest, TV Nord, Ekstra Bladet, Limfjord Update og Radio Limfjord. Influenserne Christian Faber samt FeelCool har produceret otte historier om Thy, der har nået 150.000 personer over hele landet. Tour de Thy Facebook-siden har små 1.000 følgere. Undervejs i perioden er der ydet rådgivning til alle typer af virksomheder, der havde behov herfor.

Der er gennemført en slutbrugerundersøgelse, der viser, at brugerne har været tilfredse med servicen og muligheden for at anvende billetsystemet til reservation af oplevelser. Flere anfører dog, at projektperioden har været for kort, og at tiltaget er kommet for sent i forhold til, at sæsonen allerede var i gang. Et af resultaterne af Tour de Thy er, at de tre organisationer bag projektet i dag har et tættere samarbejde. Desuden er der basis for, at Tour de Thys aktiviteter kan integreres i den fremtidige Thy 360-platform.

Det er oplyst, at 65 aktører aktivt har medvirket i projektets billetfunktion. Der er solgt billetter for 202.171 kr., svarende til 1.641 billetter (se bilag). Man arbejder på at samle data om omsætningsindeks m.m., men afventer data fra et igangværende analyseprojekt på landsplan; men Thy Detailforum oplyser, at restauranter, detailbutikker, cafeer med flere generelt har oplevet den bedste sommer i lang tid. Derefter kom den regionale nedlukning, der igen ramte omsætningen hårdt.

Som supplement til den medsendte evaluering oplyser Thy Detailforum, at der har været et meget stort privat engagement i Tour de Thy, for eksempel i form af diverse sponsorater til alt fra trolden i Ashøje til arrangementet ”Fisken på disken”, produktion af markedsførings-tegnefilm, løbende arrangementer hver uge i 3 måneder (aktiviteter og markedsføring), indsats der førte til kåringen som årets juleby 2020 og senest en stor juleindsats (aktiviteter og markedsføring).

Regnskabet viser udgifter til udvikling af platform på 112.923 kr. og til markedsføring på 369.607 kr., ialt 482.530 kr. Organisationerne bag projektet har derfor mulighed for at returnere 317.470 kr. af de 800.000 kr. til Thisted Kommune. Den væsentligste årsag hertil er, at man fandt en løsning i samarbejde med Billet-Expressen, der har gjort det markant billigere end at udvikle et system selv.

Evalueringen indikerer samlet set, at projektet er lykkedes med at skabe synlighed, nye samarbejder og nye måder at skabe aktivitet på. Projektet har som sådan været én blandt en række forskellige faktorer, som bidrog til en god aktivitet over sommeren. Det har dog også naturligt nok - set i lyset af de yderligere Corona-nedlukninger efter højsæsonen - været en udfordring at indfri målet om at bringe omsætningen tilbage på normalt niveau i efteråret.

Evaluering og regnskab kan ses som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kan tilbageføre 317.470 kr. til Thisted Kommunes medfinansieringspulje, hvorfra midlerne oprindeligt blev givet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Evalueringen tages til efterretning.
 2. 317.470 kr. tilbageføres til Thisted Kommunes medfinansieringspulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 5:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. januar 2021, pkt. 17:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

13. Ansøgning fra Thy Detailforum om støtte i 2021

Udskriv

Sagstema

Thy Detailforum søger om 300.000 kr. til aktiviteter i 2021.

Redegørelse

Af ansøgningen fremgår, at Thy Detailforums indsatser hidtil er blevet mødt positivt af både foreninger, medlemmer, kunder og byerne generelt. Vurderingen underbygges af, at det oprindelige setup inkluderede Hurup, Hanstholm og Thisted, mens samarbejdet nu også omfatter Vorupør, ligesom Snedsted og Klitmøller har rettet henvendelse om at indgå i Thy Detailforum. Det er ressourcekrævende at koordinere indsatser i stadigt flere byer.

Samtidig med en forøgelse af opgavemængden har man mistet tilskuddet fra landdistriktspuljen, hvilket gør det vanskeligt at videreføre arbejdet. Budgettet for 2021 er nu udelukkende på 360.000 kr., som man modtager som en del af samarbejdsaftalen med Thy Erhvervsforum. Fra årsskiftet har Thy Detailforum derfor udelukkende økonomi til cirka et halvt årsværk, hvilket ansøger vurderer er relativt lidt, set i forhold til at 15% af beskæftigelsen i Thisted Kommune er relateret til detailhandelen. Og det efterlader ikke penge til aktiviteter eller markedsføring. Derfor søger man nu Thisted Kommune om 300.000 kr., som svarer til det beløb, man har mistet fra landdistriktspuljen.

Blandt de hidtil gennemførte indsatser nævnes kampagnen "Vi elsker Thy", som ansøger vurderer har været igennem en positiv proces de seneste to år. Thy Detailforum har blandt andet lavet merchandise som en del af kampagnen. Thy Detailforum har desuden afviklet seks koordinerede events i Thy i 2019, som har tiltrukket mange gæster til centerbyerne og butikkerne her. ”Smag på Thy”, ”Kunst, Håndværk & Musik” og ”Haw Daw” blev afviklet til alles store tilfredsstillelse, viser evalueringerne. ”Womens, Mens og Kids Week” kom til, og blev markedsført og gennemført samtidigt i Hurup, Hanstholm og Thisted. Ansøger har også lavet en fysisk kalender – et opslags- og arbejdsredskab til medlemmerne - så de får et hurtigt overblik over alle aktiviteter i området. Kalenderen er lavet sammen med Thy Turistforening, KulturRummet, Thisted Kommune og 40 private aktører i Thy. Man har etableret en webshop, som kan bidrage til fremtidig udvikling for medlemsbutikkerne i Thy, og man har etableret en løsning med vareudlevering i hele Thy under Corona-krisen. Gennem ordningen er der udleveret varer for cirka 750.000 kr.

Et kommunalt tilskud for 2021 vil kunne bidrage til følgende indsatser:

 • Man planlægger at udgive en markedsføringsavis, som skal husstandsomdeles til mere end 13.000 husstande i Thy og Thyholm samt 200 overnatningssteder, campingpladser, sommerhuse, restauranter med flere. Avisen bliver på minimum 32 sider, hvoraf de 10 af siderne er tilegnet journalistisk indhold. Der planlægges minimum to udgivelser årligt. Budget herfor er 300.000 kr. Egenfinansiering vil være 150.000 kr., mens 150.000 kr. kan finansieres af tilskud fra Thisted Kommune.
 • Desuden planlægger man afvikling af events i byerne (50.000 kr.), markedsføring af byerne (50.000 kr.) samt håndtering af sociale medier (50.000 kr.), ialt 150.000 kr., som ligeledes vil kunne finansieres af tilskud fra Thisted Kommune.

Erhverv kan tilføje, at Økonomiudvalget - jævnfør beslutning den 17. juni 2020 - i øvrigt har bidraget med 483.000 kr. til projektet "Tour de Thy" i 2020, som blev gennemført i samarbejde mellem Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening og Thy Detailforum. Og Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. november 2020 et beløb på 300.000 kr. til Thy Detailforums arbejde med "Kickstart af Thy". Begge projekter har til formål at bidrage til styrket erhvervsudvikling under Corona-nedlukningerne, og har muliggjort et højere aktivitetsniveau i 2020.

Ansøgningen fra Thy Detailforum kan ses som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 300.000 kr. vil kunne finansieres af tilbageførte medfinansieringsmidler fra projektet "Tour de Thy", jævnfør særskilt sag herom på dagsordenen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det besluttes, om Thisted Kommune støtter Thy Detailforum med 300.000 kr. i 2021, finansieret af tilbageførte midler fra projekt "Tour de Thy" til medfinansieringspuljen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 6:

Indstilles at der gives afslag på ansøgningen med begrundelse i, at de strategiske kriterier for medfinansieringspuljen skal revideres primo 2021.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. januar 2021, pkt. 18:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget anmoder Teknik, Erhverv og Beskæftigelse om at tage en dialog med Thy Detailforum med henblik på fremtidig støtte.

Beslutning

Indstillingen fra Erhvervs- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendt.

Til toppen

14. Ændringer i vederlagsbekendtgørelsen

Udskriv

Sagstema

Der foreslås en række ændringer af kommunens vejledning om vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Herefter kaldet vederlagsvejledningen.

Redegørelse

Med virkning fra 15. oktober 2020 er der blevet vedtaget en række ændringer af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Disse ændringer føres hermed ind i kommunens interne vederlagsvejledning. Samtidig opdateres vejledningen med aktuelle lovhenvisninger, satser og en ændring i reglerne for omfanget af kørselsgodtgørelse.

Nye regler for ophør med udbetaling af vederlag

Indtil nu har man som kommunalbestyrelsesmedlem, kunnet opretholde sit vederlag, selvom man havde fravær fra møder mv. i op til 3. måneder. Med de nye regler, vil vederlaget ikke længere blive udbetalt, hvis man har fravær i en måned.

Med de nye regler er der ligeledes indført en bestemmelse om, at der ikke kan udbetales vederlag, hvis det har været nødvendigt at indkalde en persons stedfortræder i mere end 7 dage. Er det tilfældet vil det efter de nye regler, kun være stedfortræderen, der modtager vederlaget.

Helbredsbetinget fravær og dokumentationskrav

Det er fortsat muligt at opretholde sit vederlag i op til 9 måneder, hvis fraværet skyldes helbredsbetingede forhold. Som helbredsbetinget anses sygdom, barsel og adoption. Der er indført et krav om, at der efter 14 dages fravær, skal fremlægges dokumentation for, at fraværet skyldes helbredstilstanden. Hvis fraværsperioden fortsætter, kan Kommunalbestyrelsen med jævne mellemrum udbede sig dokumentation for, at fraværet fortsat er helbredsbetinget. Der er lagt op til, at Kommunalbestyrelsen vil skulle udbede sig løbende dokumentation med undtagelse af situationer, hvor det anses for åbenbart ubegrundet.

Befordringsgodtgørelse

Det foreslås med opdateringen af vederlagsvejledningen, at der ikke længere kan udbetales godtgørelse for de aktiviteter, der er nævnt i Styrelseslovens (Stl) § 16, stk. 1, litra g: besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg.

Med den nye formulering, vil det fortsat være muligt at modtage befordringsgodtgørelse for de nævnte aktiviteter efter Stl § 16, stk. 1, litra f, men det vil være en forudsætning for at få udbetalt godtgørelsen, at enten det politiske udvalg eller Kommunalbestyrelsen har godkendt aktiviteten på forhånd.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 og ændringsbekendtgørelse nummer 1416 af 24. september 2020.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn forventer ud fra den hidtidige adfærd i Thisted Kommune ikke, at ændringen vil medføre økonomiske konsekvenser, der bliver derfor ikke noget bevillingsmæssigt eller økonomisk i øvrigt i sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Ændringerne som følge af lovændringen i vederlagsvejledningen godkendes.
 2. Ændringerne i muligheden for at få befordringsgodtgørelse godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

15. Budget til Valg til Ældreråd

Udskriv

Sagstema

Hvert 4. år skal der afholdes valg til kommunens ældreråd. Opgaven og budgettet hertil har ligget i Sundheds- og Ældreafdelingen. Det foreslås at opgave og budget flyttes til Ledelsessekretariatet, hvor ansvaret for de øvrige kommunale valghandlinger er placeret.

Redegørelse

I henhold til lov om retssikkerhed og administration § 30-33 på det sociale område skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd.

I Thisted Kommune hedder det lovpligtige råd Ældre-/Seniorrådet. Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 9 stedfortrædere, der vælges ved direkte valg hvert 4. år, samme år som valg til Kommunalbestyrelsen finder sted. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældre-/Seniorrådet og fastsætter i samarbejde med rådet regler for valgets afholdelse.

Ansvaret for afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet samt budgettet hertil har hidtil ligget i Sundheds- og Ældreafdelingen. Korrekt og smidig afholdelse af valghandlinger kræver en viden, som i Thisted Kommune er samlet i Ledelsessekretariatet. Forvaltningen foreslår derfor, at afholdelse af valg til Ældre-/Seniorråd ligeledes forankres i Ledelsessekretariatet. Budgettet til opgaven skal ligeledes flyttes.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til afholdelse af Ældre-/Seniorrådsvalg i 2021 er ud fra indhentede tilbud på 255.856 kr.

Udgiften til Ældre-/Seniorrådsvalget i 2021 finansieres gennem budget til demografi. Desuden afsættes der fra 2022 64.000 kr. til et årligt budget på kontoen for udgifter Ældre-/Seniorrådsvalg, som finansieres af budgettet til demografi, hvorved der i en fireårs periode startende i 2022 afsættes et samlet budget på 256.000 kr. svarende til de forventede udgifter til Ældre-/Seniorrådsvalget i perioden.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at idet kontoen for udgifter til Ældre-/Seniorrådsvalg er uden overførselsadgang, og kontoen for demografi er med overførselsadgang, skal sagen behandles i Økonomiudvalget, som har kompetence til at godkende budgetflytninger på tværs af overførselstyper. Endvidere skal sagen behandles i Økonomiudvalget, idet der flyttes budget på tværs af udvalgsområder. Budgetflytningerne vil ikke påvirke servicerammen. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Opgaven og ansvaret for afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet flyttes til Ledelsessekretariatet.
 2. Der i 2021 tilføres 256.000 kr. i budget til kontoen for Ældre-/Seniorrådsvalg fra kontoen for demografiregulering.
 3. Der i 2022 og frem tilføres 64.000 kr. i budget til kontoen for Ældre-/Seniorrådsvalg fra kontoen for demografiregulering.
 4. Budgettet på kontoen for Ældre-/Seniorrådsvalg flyttes fra Sundheds- og Ældreafdelingen til Ledelsessekretariatet fra 1. januar 2021.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2021, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Til toppen

16. Lukket punkt: Anmodning om rykningstilsagn af pantebrev

Til toppen

17. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

18. Lukket punkt: Køb af ejendom

Til toppen

19. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Til toppen

20. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

 • Kommuneplanen.
 • Status på Brexit, - særligt i forhold til fiskerne.
 • Arbejdet i forbindelse med A26/34.

Ad 2. Medlemmer af Økonomiudvalget spurgte til

 • Vaccineprocessen i Thisted Kommune.
 • Besøg ved Energipunkt Frøstrup.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen

21. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen