21. okt 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

181. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Ved udsendelse af dagsorden afbud fra Jens Kr. Yde.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

182. Godkendelse af den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsområdet i Thisted Kommune har gennem flere år været økonomisk udfordret. Derfor blev der i foråret 2020 gennemført en analyse på området. Resultatet af analysen blev en række anbefalinger. I denne sag kommer Social- og Sundhedsforvaltningen med deres forslag til, hvordan disse anbefalinger, samt en række yderligere tiltag, fremadrettet skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker at godkende den samlede plan for området.

Redegørelse

Social- og Sundhedsområdet har gennem flere år været økonomisk udfordret. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling f.eks. at der bliver langt flere ældre og derudover at der sket en stigning i antallet af voksne, som har behov for støtte fra socialområdet.

Med budgetforliget for budget 2020, besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af Social- og Sundhedsområdet. Analysen skulle ikke alene have fokus på at sikre en bæredygtig økonomi, men i lige så høj grad sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Analysens omdrejningspunkt (citat for budgetforlig 2020): (...) På tværs af sundheds- og ældreområdet og handicap- og psykiatri skal der derfor med henblik på budget 2021 og årene fremover gennemføres en analyse, der skal optimere driften – på kort og langt sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssige ændringer og indsatser overfor borgerne (...).

PwC blev valgt til at gennemføre analysen, hvilket foregik i første halvdel af 2020.

Analysen blev fremlagt for Social og Sundhedsudvalget d. 11. august 2020. Resultatet af analysen var 27 anbefalinger. Analysen blev taget til efterretning og en tids- og handleplan for resultatet af analysen blev godkendt.

Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen på budgetseminar d. 27. august 2020.

På budgetseminaret blev økonomien for området gennemgået - der forventes et merforbrug i størrelsesordenen af ca. 17 mio. kr. på budget 2021, heraf er 4 mio. kr. en rammebesparelse.

En samlet plan

Med afsæt i det forventede forbrug og en budgetmæssig ubalance i størrelsesordenen af ca. 17 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan man fremadrettet kan skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt område.

Forvaltningen har primært taget afsæt i anbefalingerne fra PwC-rapporten. Der er dog anbefalinger, som forvaltningen har valgt at se bort fra, da indsatsen ikke vurderes at stå mål med resultatet. Disse anbefalinger vil der derfor ikke blive arbejdet videre med her og nu.

Derudover suppleres forslaget med forvaltningens vurdering af, hvad der skal være medvirkende til at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig fremtid.

Helt konkret betyder det at der er udarbejdet en samlet plan med i alt 20 handleplaner for Social- og Sundhedsområdet (se bilag 1).

Den samlede plan er inddelt i 4 kategorier:

 1. Handleplaner som forvaltningen arbejder videre med at konkretisere. Det gælder følgende handleplaner:
 • Plejeboligplanen
 • Helhedsplanen
 • Demografiregulering

2. Handleplaner som forvaltningen udfører, og hvor Økonomiudvalget godkender det videre arbejde:

 • Besparelse på indkøb af inkontinensprodukter efter elektronisk inkontinensudredning
 • Centralisering af produktion af det varme måltid på plejecentre (se bilag 2)
 • Forøgelse af betaling for kost for beboere

3. Handleplaner som forvaltningen udfører og hvor Social- og Sundhedsudvalget inddrages undervejs:

 • Samarbejde om fælles målgrupper mellem Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen
 • Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave
 • §97, ledsageordning. Skærpelse af visitation
 • §100, merudgifter. Skærpelse af visitation
 • Omstrukturere forløbene ifm. misbrugsbehandling
 • Midlertidig reduktion i institutionernes budget

4. Handleplaner som forvaltningen udfører med det samme:

 • Tilpasning af normering på specialpladser på plejecentre
 • Styrket rehabiliterende indsat (§83)
 • Styring og ledelsesinformation
 • Større brug af tidlig indsats (§82)
 • Revisitation på Sundheds- og Ældreområdet
 • Inddragelse af civilsamfundet
 • Snitflade til børneområdet
 • Digitalisering, effektivisering af arbejdsgange, brug af velfærdsteknologi

Organisering

Handleplanerne gennemføres ved hjælpe af en projektorganisering. Nogle handleplaner kalder på selvselvstændig organisering, f.eks. "Styrket rehabiliterende indsat", andre en tovholder f.eks. "Snitflade til børneområdet", og nogle kan umiddelbart implementeres efter godkendelse, f.eks. "Tilpasning af normering på specialpladser".

Organiseringen kommer til at bestå af en styregruppe bestående af direktør og chefer fra Social og Sundhedsområdet samt 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Derudover nedsættes der en projektgruppe med en projektleder samt arbejdsgrupper/tovholdere for de enkelte handleplaner.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres, hvis der skulle opstå væsentlige udfordringer i udmøntningen af den samlede plan i forhold til tidshorisont, økonomi eller kvalitet.

Derudover får udvalget en udførlig status for samtlige handleplaner primo 2021, før sommerferien 2021 og i december 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven

Sundhedslov

Styrelsesloven

Økonomiregulativet

"Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler".

Økonomiske konsekvenser

For at imødekomme den rammebesparelse, der udmøntes på Social- og Sundhedsområdet, foretages der budgetreduktioner på en række områder, se nedenstående tabel. Budgetterne tilføres til de konti på hhv. Sundheds- og Ældreafdelingens fællesområde og Socialafdelingens fællesområde, hvor rammebesparelsen fremgår.

Område

Besparelse i 2021

Besparelse i 2022

Besparelse i 2023

Besparelse i 2024

Budgetændringer

Sundheds- og Ældreafdelingen

Elektronisk inkontinensudredning

500.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Elektronisk inkontinensudredning medfører en budgetreduktion på Visitation og Hjælpemiddeldepotets.

Centralisering af madproduktion

0 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

Centralisering af madproduktionen medfører en budgetreduktion på alle plejecentre fra 2022 og frem.

Tilpasning af normering på specialpladser

1.500.000 kr.

679.425 kr.

686.300 kr.

686.300 kr.

En reduktion i procenttillægget til specialpladser på plejecentre medfører en budgetreduktion i 2021 på hhv.:

-
200.000 kr. på Vibedals budgetansvarsområde,

-
300.000 kr. på Klitrosen samt fællesdel på Dragsbækcentret og Klitrosen budgetansvarsområde

-
1.000.000 kr. på Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard budgetansvarsområde, heraf 400.000 kr. på Fjordglimt, 500.000 kr. på Sct. Thøgersgaard og 100.000 kr. på fællesdelen

Fra 2022 og frem vil budgetreduktionerne blive forholdsmæssigt lavere.

Revisitation

671.134 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Revisitationer medfører en budgetreduktion i 2021 på Visitation og Hjælpemiddeldepotets budgetansvarsområde.

I alt

2.671.134 kr.


2.679.425 kr.

2.686.300 kr.

2.686.300

kr.

Socialafdelingen

Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

Øget forældrebetaling til kørsel af børn til specialbørnehave medfører en budgetreduktion på Kumlhøjs budgetansvarsområde

Forøgelse af betaling til kost

400.000 kr.

400.000 kr.

400.000 kr.

400.000 kr.

Forøgelse af brugerbetaling på kost øger indtægtsbudgettet på socialinstitutionernes budgetansvarsområde

Skærpet brug af ledsagerordning (§97)

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

Skærpet brug af ledsagerordning medfører en budgetreduktion på Socialservices budgetansvarsområde

Skærpet brug af merudgifter (§100)

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

Skærpet visitation til §100 medfører en budgetreduktion på Socialservices budgetansvarsområde.

Omstrukturering af misbrugsforløb

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

En omstrukturering af misbrugsforløbene medfører en budgetreduktion af misbrugsbehandlingens budgetansvarsområde.

Større brug af tidlig indsats (§ 82)

128.591 kr.

119.896 kr.

113.325 kr.

113.325 kr.

Større brug af tidlig indsats medfører en budgetreduktion på Bostøttens budgetansvarsområde.

I alt

1.328.591 kr.

1.319.896 kr.

1.313.325 kr.

1.313.325 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at idet kontoen for indkøb af inkontinensprodukter og kontoen for § 100 er uden overførselsadgang, og kontoen for rammebesparelse er med overførselsadgang, skal sagen behandles i Økonomiudvalget, som har kompetence til at godkende budgetflytninger på tværs af overførselstyper. Budgetflytningen vil ikke påvirke servicerammen. Endvidere har Kommunalbestyrelsen kompetencen til at beslutte takstændringer, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal godkende forøgelsen af indtægtsbudgettet i budget 2021 og overslagsårene til betaling for kost på socialområdet. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Område-MED Social - høring - den 8. oktober 2020

Udsatterådet - høring - den 19. oktober 2020

Handicaprådet - høring - den 19. oktober 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 20. oktober 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - høring - den 20. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 20. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet godkendes.

2. Der flyttes 0,5 mio. kr. i budget 2021 fra indkøb af inkontinensprodukter til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021.

3. Der flyttes 0,1 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene fra § 100 til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021.

4. Indtægtsbudgettet øges med 0,4 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene til betaling for kost på socialområdet til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021 og overslagsårene.

5. De øvrige budgetændringer i budget 2021 og overslagsårene, der fremgår af tabellen under "Økonomiske konsekvenser", foretages.

Pkt. 1 og 5 skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget, pkt. 2 og 3 i Økonomiudvalget og pkt. 4 i Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 165:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at centralisering af mad ikke går med i høring, men i stedet undersøges nærmere og følger sagsgangen for det øvrige analysearbejde mhp. eventuel forslag til budget 2022. Sendes i høring.

Ad 2. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 3. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 4. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 5. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Beslutning fra Område-MED Social, 8. oktober 2020, pkt. 4:

Område-MED tilslutter sig, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Socialområdet.

Område-MED ser en udfordring i, at den kommunale kapacitet er udfordret på nogle områder og det kan lede til, at der oprettes private tilbud eller at flere vil søge mod tilbud i andre kommuner, hvilket kan udfordre for områdets økonomi.

Derudover har Område-MED følgende konkrete kommentarer:

Vedr. Handleplan: Større brug af tidlig indsats (§ 82)

 • En projektorganisering på tværs af myndighed og udfører, hvor respekten for både ligeværdigheden og forskelligheden mellem parterne bevares i opgavefordelingen.
 • Der skal ikke være "en arbejdsgang for skærpede visitationskriterier for tildeling af § 82", da bestemmelsen netop skal anvendes i større udstrækning. Visitationskriterierne skal derimod tydeliggøres, som bør ske med et afsæt i præcise målgruppebeskrivelser.

Handleplan: Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

 • Den omtalte mulighed for dækning af merudgifter er fejlagtig angivet til § 100 (merudgifter voksne), det er § 41 (merudgifter børn).

I bilaget ”Notat – handleplaner i Social- og Sundhedsforvaltningen” står der under ”helhedsplanen”, under overskriften ”leverancer”: ” et bæredygtigt plejeboligområde”. Der bør i stedet stå ”bæredygtige botilbud” .

Fraværende i Område- MED Social - 8. oktober 2020:

Pia Toft Jepsen, Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann, Mikael Hyldahl

Beslutning fra Udsatterådet, 19. oktober 2020, pkt. 2

Udsatterådet ønsker, at besparelsen på Misbrugsområdet bliver fulgt tæt med henblik på at afgøre, om det medfører forringelser for brugerne af tilbuddene.

Fraværende i Udsatterådet - den 19. oktober 2020:

Allan Andersen, Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk, Thomas Olav Rask Helland.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 2:

Handicaprådet udtrykker sin store bekymring vedr. besparelsen på normering på hjerneskadeområdet og på de psykiatriske pladser på kr. 300.000 på Klitrosen. Det frygtes, at det går ud over aktiviteterne til de unge hjerneskadede, og aktiviteterne er i forvejen få.

Mht. kørsel til specialbørnehave er det forældre, der i forvejen er hårdt ramt, og Handicaprådet mener, at det er væsentligt, at man kompenseres for sit handicap men dog ikke overkompenseres.

Handicaprådet udtrykker desuden sin bekymring vedr. besparelser på ledsageordningen, da det frygtes, at det kan indebære færre aktiviteter og ture ud af huset for nogle af de svage beboere på bosteder.

Både hvad angår besparelsen på ledsageordningen og på merudgifter på § 100 har Handicaprådet tiltro til, at der naturligvis administreres efter loven uanset, om der skal laves besparelser eller ej.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 20. oktober 2020, pkt. 5:

Ældre-/Seniorrådet ser positivt på, at der kigges på effektiviseringer og bedre brug af arbejdsgange og samarbejdsformer, men rådet mener, at der skal tages hensyn til de svagest stillede, og at der spares mindst muligt på tilbud til disse målgrupper.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 20. oktober 2020:

Ole Christensen

Beslutning fra Område-MED Sundhed og Ældre, 20. oktober 2020, pkt. 6:

Medarbejderrepræsentanterne i Område-MED har udformet et skriftligt høringssvar, som er vedlagt referatet. Høringssvaret videreformidles til Social- og Sundhedsudvalget - se bilag.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 20. oktober 2020, pkt. 183:

Ad 1. Godkendes med bemærkning om, at centralisering af mad undersøges nærmere og følger sagsgangen for det øvrige analysearbejde mhp. eventuel forslag til budget 2022. Derudover er Social- og Sundhedsudvalget generelt bekymret for muligheden for at fastholde serviceniveauet inden for nuværende budget.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Ad 5. Godkendes med bemærkning om, at besparelsen på specialtillæg i 2021 på 1,5 mio. kr. fortsættes i overslagsårene, og at besparelsen på centralisering af mad udgår for nuværende.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 20. oktober 2020:

Peter Uno Andersen

Beslutning

Ad 2. Godkendes af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod. Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ad 3. Godkendes af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod. Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ad 4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod. Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ib Poulsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen, idet han ikke ønsker centralisering af mad som en del af det øvrige analysearbejde.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

183. Ny bestillingsstruktur for madservice til hjemmeboende borgere

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at betalingen af madservice for hjemmeboende borgere ændres fra forudbetaling til bagudbetaling. Denne nye betalingsprocedure vil bidrage til mere effektiv sagsbehandling og bedre borgerservice.

Redegørelse

Historik

I 2015 arbejdede forvaltningen på at vende betalingen for madservice med det formål at skabe bedre borgerservice og lette den administrative sagsgang. Pga. IT-mæssige begrænsninger blev projektet dog lagt ned i 2017.

Baggrund

I foråret 2020 iværksatte Sundheds- og ældreafdelingen en afdækning af madservice til hjemmeboende borgere med det formål at identificere optimerings- og digitaliseringspotentialer. I dag er de IT-mæssige forudsætninger på plads og afsættet for at udvikle en digital løsning er til stede. Med afsæt i de nye IT-muligheder er der lavet en plan for digitalisering af området.

De nuværende udfordringer med betalingsproceduren

Et grundlæggende element i optimering af madservice til hjemmeboende borgere vedrører betalingsproceduren. Idet betalingen sker forud, kan den første regning gælde for op til 3 måneder svarende til 4.620 kr. At madservice er forudbetalt betyder desuden, at langt de fleste regninger skal efterreguleres. Efterreguleringen kan skabe forvirring og utilfredshed hos borgerne og pårørende, der har svært ved at gennemskue, hvad borgeren reelt betaler for.

Derudover er forudbetalingen en administrativt tung opgave. En opgørelse for juni måned 2020 viser et tidsforbrug på regulering for hjemmeboende borgere på 11 timer og 45 minutter. Dertil kommer borgerhenvendelser til Visitation og Åbakkens Køkken vedrørende efterregulering, hvilket ikke er med i opgørelsen. Det store administrative tidsforbrug er en følge af, at 80-90% af alle de hjemmeboende borgere, der modtager madservice, skal efterreguleres hver måned.

Ny betalingsprocedure

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at betalingen for madservice til hjemmeboende borgere fremover skal være bagudbetalt, og at den nye betalingsprocedure træder i kraft 1. januar 2021.

Den nye betalingsprocedure vil både gælde de nuværende modtagere af madservice til hjemmeboende og de kommende. Sundheds- og ældreafdelingen laver, som led i implementeringen, en kommunikationsplan, der sikrer, at de nuværende borgere, som overgår fra forudbetaling til bagudbetaling, oplever overgangen så let og gennemskuelig som mulig.

Gevinsterne ved en ny betalingsstruktur

Ved at vende betalingen således at den fremover bliver bagudbetalt, vil Sundheds- og ældreafdelingen levere bedre borgerservice. Konkret vil borgerne opleve:

 • Mere enkel afregning fra første regning
 • Direkte sammenhæng mellem dét borgeren få leveret, og dét borgeren betaler for
 • Ingen bekymring om, hvorvidt man nu har betalt dobbelt for noget
 • Mere tryghed hos borgere og pårørende, der ikke længere skal gennemskue efterreguleringer på borgerens vegne

Med den nye betalingsstruktur forsvinder efterreguleringen helt, hvilket vil frigive administrative ressourcer.

På et strategisk niveau kan den nye betalingsstruktur ses som led i realiseringen af Vision 2020 - Vi udvikler velfærd sammen:

"Borgerne oplever en velfungerende, kompetent og tværfaglig indsats og service i Thisted Kommune."

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Omlægning af betaling for madservice vil have betydning for betalingerne både for den enkelte borger og for kommunen.

Hvis betalingen vendes pr. 1. januar, vil nuværende brugere af madservice modtage den første faktura for madservice til betaling 1. marts. Der vil i januar og februar komme efterreguleringer for november og december måned.

Ved ophør vil brugere af madservice fremover opleve, at der vil komme fakturaer for madservice op til 2 måneder efter afslutning. Det vil dog være tydeligt, at det er fakturaer for mad, som de har fået leveret.

For Thisted Kommune vil omlægningen betyde, at der i 2021 vil mangle en måneds indtægt svarende til 316.492 kr. (2020-priser). Det svarer til 321.302 kr. i 2021-priser. Der er udelukkende tale om udsættelse af indtægten. Idet den nye betalingsstruktur i overgangsåret (2021) betyder, at der kun vil blive bogført 11 måneders i 2021, vil der skulle gives en positiv bevilling svarende til en måneds indtægt i 2021. Dermed reduceres indtægtsbudgettet for madservice med 321.302 kr. Denne bevilling foreslås finansieret af budget til sundhedsaftale i 2021, der står under Sundheds- og ældreafdelingens fællesområde.

I forbindelse med arbejdet i 2015 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse den 24. november 2015, at der kunne opkræves et depositum svarende til 1 måneds madservice ved opstart. Forvaltningen vurderer ikke længere, at dette er relevant.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der er behov for en bevilling til finansiering af indtægtstabet på kontiene for madservice. Denne finansiering foreslås finansieret budget fra kontoen for sundhedsaftale. Idet kontiene til indtægter fra madservice er uden overførselsadgang, og kontoen for sundhedsaftale er med overførselsadgang, skal sagen behandles i Økonomiudvalget, som har kompetence til at godkende budgetflytninger på tværs af overførselstyper. Budgetflytningen vil ikke påvirke servicerammen.

CØL bemærker endvidere, at det i ”Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune” fremgår, at forudbetaling anvendes i videst muligt omfang for at forebygge tab på ydelser og reducere ressourceforbruget. Opkrævningen vurderer, at en ændring fra forudbetaling til bagudbetaling som udgangspunkt ikke vil medføre hverken øgede restancer eller øget administrativt arbejde. Der vil i dødsboer være et begrænset øget administrativt merarbejde og en lille risiko for afskrivning af flere restancer. Omfanget her vurderes at være minimal og ikke påvirke arbejdet i væsentlig grad.

CØL oplyser supplerende, at valg af digitale betalingsformer som f.eks. betaling over pensionen eller betalingsservice vil reducere omfanget af det administrative arbejde i opkrævningen, ligesom valg af betalingsform vil kunne medvirke til at forebygge tab.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 321.302 kr. i 2021 til reduktion af sundheds- og ældreområdets indtægtsbudget i 2021 for madservice, og at bevillingen finansieres via budget i 2021 til sundhedsaftale.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 166:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

184. Beslutning om tandpleje til socialt udsatte borgere

Udskriv

Sagstema

Beslutning om hvordan socialtandplejen skal etableres.

Redegørelse

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse i sundhedsloven i kraft. Samtidig fulgte en ny bekendtgørelse om tandpleje, herunder et kapitel om "Socialtandpleje". Det betyder grundlæggende, at kommunen nu skal yde vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer i form af hjemløshed, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Bestemmelsen i sundhedslovens § 134 a, stk. 1 og 2 lyder:

§ 134 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§ 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Thisted Kommune bliver kompenseret med 301.600 kr. i 2020 og 460.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Thisted Kommunale tandpleje er parate til at løfte denne opgave. Om end der først til september foreligger en færdig beskrivelse af opgavens fulde omfang, så er det en opgave vi vil kunne løse, dels ved selv at lave en række akutte tandlægefaglige indsatser for den hjemløse borger og dels benytte specialtandplejen i Region Midtjylland til de opgaver, der kræver specialtandpleje.

Tandplejen vurderer, at det vil give anledning til bekymring, hvis ordningen med socialtandpleje i Thisted Kommune udvides til øvrige socialt udsatte borgere, idet dette vurderes at kunne medføre kapacitetsmæssige udfordringer. Bekymringen opstår, da man ved at åbne op for målgruppen omfattet af stk. 2, kan risikere at der sker en opgaveglidning ved at tilbyde udsatte borgere, som ikke er omfatte af stk. 1, gratis tandpleje. Disse borgere er nemlig for nuværende omfattet af delvis egenbetaling. Samtidig kan der være nogle fra samme målgruppe, som i stedet for at søge om enkeltydelser til funktionsopbyggende tandpleje, ville kunne få lavet nye tænder hos den kommunale tandpleje gratis.

Det vurderes, at 27 - 29 personer er i målgruppen for stk. 1. Hvorvidt målgruppen vil benytte sig af tilbuddet er uvist og omfanget af udgifterne til behandling kan der på nuværende tidspunkt ikke sættes beløb på.

Det er anbefalingen fra Overtandlægen og Sektionsleder for Børnesundhed, at tandplejen udelukkende tilbyder socialtandpleje til hjemløse efter sundhedslovens § 134 a, stk. 1. Det er ligeledes forvaltningens anbefaling ikke at medtage stk. 2 i indsatsen. Dette med begrundelse i, at det sandsynligvis ville kræve flere omkostninger end hvad opgaven bliver kompenseret med, og det er forvaltningens vurdering, at målgruppen for stk. 2 i forvejen er kompenseret gennem anden lovgivning og kan rummes inden for denne.

Hensigten med bestemmelsen i stk. 2 er at give kommunerne mulighed for at tilpasse socialtandplejen til lokale forhold. I forhold til ovenstående bekymring for en opgave glidning og den relativt store usikkerhed der er omkring kapaciteten med den forhåndenværende økonomiske kompensation, kunne man overveje at evaluere på arbejdet med stk. 1 ultimo 2021, og på denne baggrund drøfte mulighederne for at arbejde med stk. 2.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Thisted Kommune bliver kompenseret med 301.600 kr. i 2020 og 460.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020

Social og sundhedsudvalg - til efterretning - den 1. september 2020

Handicaprådet - høring - den 24. september 2020

Udsatterådet - skriftlig høring - den 24. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. oktober 2020

Udsatterådet - til efterretning - den 17. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den kommunale tandpleje tilbyder socialtandpleje til hjemløse, jf. sundhedslovens § 134 a, stk. 1.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. september 2020, pkt. 136:
Udsat med henblik på høring i Udsatte- og Handicaprådet.

Beslutning fra Handicaprådet, 24. september 2020, pkt. 5:
Handicaprådet synes, at det er et godt initiativ og kan tilslutte sig indstillingen, men opfordrer samtidigt til at følge udviklingen i løbet af næste år med henblik på at vurdere, om der bør åbnes for den kreds af personer, der er nævnt i stk. 2 i forslaget. Handicaprådet foreslår derfor en evaluering efter et år.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. september 2020:

Anna Grethe Hermann, Knud Harring.

Beslutning fra Udsatterådet, 24. september 2020:
Udsatterådet mener, at det er afgørende, at socialt udsatte får støtte til at komme til tandlæge – og er optaget af, at også de ikke-hjemløse får et ordentligt tilbud, som de har råd til at tage imod.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 155:

Indstilles til godkendelse. Udvalget følger op på sagen om et år.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 171

Taget til efterretning med bemærkning om, at der hurtigst muligt bør udarbejdes en evaluering for at vurdere, hvorvidt budgettet kan rumme en udvidelse af tilbuddet til at omfatte borgere jf. stk. 2.

Beslutning

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

185. Budgetomplacering på demensområdet

Udskriv

Sagstema

Budgetflytning af Thisted Kommunes demenskoordinatorer.

Redegørelse

Thisted Kommune har en række af tilbud til mennesker ramt af sygdommen demens, som understøtter de strategiske målsætninger i Strategi for mennesker med demens. Strategien er opdelt i fem sygdomsfaser, og tilbuddene er struktureret således, at der findes tilbud i alle faser. I det vedhæftede bilag ses Thisted Kommunes tilbud fordelt på strategiens fem faser.

Thisted Kommunes organisering og struktur på demensområdet er en vigtig forudsætning for, at mennesker med demens og deres pårørende oplever de kommunale tilbud som meningsfulde og fagligt velfunderede. Rådgivning, støtte og hjælp hos demenskoordinatorerne er en del af Thisted Kommunes tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Demenskoordinatorerne har på nuværende tidspunkt arbejdsstation på Visitation & Hjælpemiddel, hvorfra de blandt andet kører ud på hjemmebesøg. Gennem en omplacering af demenskoordinatorernes arbejdsstation fra Visitation & Hjælpemiddeldepotet og ud til demensplejecentrene ser forvaltningen en mulighed for i højere grad at opnå et højt fagligt miljø ved at samle de centrale videnspersoner på demensområdet. Det høje faglige miljø er grundlæggende for at opnå og fastholde fagligt velkvalificerede medarbejdere til de kommunale tilbud i alle fem sygdomsfaser.

Omplaceringen af forvaltningens demenskoordinatorer fra Visitation & Hjælpemiddeldepotet til Thisted Kommunes to demensplejecentre; Sct. Thøgersgaard i Vestervig og Fjordglimt i Sennels, omfatter;

- ledelsesmæssig flytning

- økonomisk flytning af budget

- flytning af fysisk arbejdsplads

- flytning af visitatoropgaver, som på nuværende tidspunkt indgår i demenskoordinatorstillingerne, til andre funktioner i Visitation & Hjælpemiddeldepot.

Det forventes, at den nye organisering vil give et øget fokus i den enkelte demenskoordinatorstilling til udredning og støtte, da i alt 25 timer i ugen i demenskoordinatorstillingerne hidtil har været brugt på visitation.

Processen med omplaceringen af demenskoordinatorerne er følgende (opgivet i 2021-prisniveau);

- en flytning af 25 timer ugentligt svarende til 324.882 kr. årligt fra Visitationens konto 5 til Visitationens konto 6 pr. 1. januar 2021.

- en flytning af 12 timer ugentligt svarende til 155.944 kr. årligt fra Visitationens konto 5 til Sct. Thøgersgaard og Fjordglimt pr. 1. april 2021.

- en flytning af 2 x 37 timer ugentligt svarende til 829.343 kr. årligt fra Visitationens konto 5 til Sct. Thøgersgaard og Fjordglimt pr. 1. april 2021.

Flytningen af de 25 timer fra demenskoordinatorstillingerne til andre funktioner i Visitation & Hjælpemiddeldepotet medfører et behov for at finde restfinansieringen til demenskoordinatorstillingerne andet steds. Forvaltningen foreslår nedenstående til at finansiere restbeløbet:

- I 2021 dækkes restbeløbet gennem midler fra det tværkommunale demens-projekt, Aktiv med demens, som Thisted Kommune er en del af, og hvor demenskoordinatorerne deltager i aktiviteter med mennesker med demens og deres pårørende.

- I 2022 og frem skal finansieringen findes gennem det videre arbejde med anbefalingen fra PwC-analysen om at etablere et demenskompetencecenter.

Retsgrundlag

Demensstrategi 2019-2023.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Demenskoordinatorernes fysiske kontorplads på demensplejecentrene forventes at understøtte ønsket om et endnu tættere samarbejde mellem demenskoordinatorer og medarbejdere ansat på demensplejecentrene og i hjemmeplejen for at styrke fagligheden på demensområdet.

Herudover forventes det, at de pårørende til beboere på Sct. Thøgersgaard og Fjordglimt vil opleve, at demenskoordinatorerne er tæt på og en del af hverdagen, hvilket kan give en større oplevelse af helhed i tilbuddet.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Ældre-/Seniorrådet den 17. november 2020 til orientering

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 1. Flytning af 25 timer til visitationsopgaver svarende til 324.882 kr. årligt i 2021-priser fra demenskoordinatorstillingerne til andre funktioner i Visitation & Hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2021.
 2. Ledelsesmæssig, økonomisk og fysisk flytning af 1 demenskoordinatorstilling på 12 timer svarende til 155.944 kr. årligt i 2021-priser fra Visitation & Hjælpemiddeldepot til Sct. Thøgersgaard og Fjordglimt pr. 1. april 2021.
 3. Ledelsesmæssig, økonomisk og fysisk flytning af 2 demenskoordinatorstillinger på hver 37 timer svarende til 829.343 kr. årligt i 2021-priser fra Visitation & Hjælpemiddeldepot til Sct. Thøgersgaard og Fjordglimt pr. 1. april 2021.
 4. Finansiering af restbeløbet til demenskoordinatorstillingerne på 25 timer svarende til 324.882 kr. årligt i 2021-priser i 2021 gennem midler fra Aktiv med demens.
 5. Finansiering af restbeløbet til demenskoordinatorstillingerne på 25 timer svarende til 324.882 kr. årligt i 2021-priser fra og med 2022 gennem det videre arbejde med anbefalingen fra PwC-analysen om etablering af et demenskompetencecenter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 169:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

186. Gennemgang af fleksløntilskud for 2016-2019

Udskriv

Sagstema

Budgettilpasning på baggrund af gennemgang af fleksløntilskudsudbetalinger for 2016-2019.

Redegørelse

Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob. Når man bliver ansat i fleksjob, får man således løn for den arbejdsindsats, man yder, men derudover får man også et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 18.489 kr. om måneden (2019), hvilket svarer til 98% af højeste dagpengesats.

Beskæftigelsesafdelingen indgik i foråret 2020 en konsulentaftale med rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO vedrørende gennemgang af Thisted Kommunes udbetalinger af fleksløntilskud for 2016-2019. BDO's opgave var at bistå med identifikation og opgørelse af fleksløntilskud til omkontering med særligt fokus på refusionsomlægningen. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning således, at refusionssatserne for blandt andet fleksløntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80% i de første fire uger, 40% fra uge 5 til 26, 30% fra uge 27 til 52 og 20% fra uge 53. Ikke alle udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før den 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, der er visiteret til fleksjobordningen i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014, kun er det i visse tilfælde.

Identificering af korrektionerne, som skal omkonteres, er ret omfangsrigt, da der skelnes mellem, hvornår borgeren er visiteret til fleksjobordning, og konteringen af udgifterne skal foretages på forskellige grupperinger afhængigt af, om udgiften er omfattet af de nye eller gamle refusionsbestemmelser, jævnfør ovenstående. Det er kommunerne, som er ansvarlige for, at konteringen af udgifterne foretages korrekt.

Gennemgangen viser, at der efter BDO's vurdering skal foretages omkonteringer i 17 sager. Det vil medføre merrefusion på i alt 1.070.599,23 kr. Derudover vil en sikring af, at konteringen foretages korrekt i disse sager betyde, at kommunen vil få den berettigede refusion fremadrettet.

Beskæftigelsesafdelingen ønsker, at honoraret til BDO dækkes af gevinsterne ved gennemgangen.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Merrefusionen på i alt 1.070.599,23 kr. tilfalder Beskæftigelsesafdelingens hovedkonto 5.

Derudover vil en sikring af, at konteringen foretages korrekt i disse sager betyde, at kommunen vil få den berettigede refusion fremadrettet.

Honoraret til BDO er på 178.125 kr. inkl. moms.

Honoraret til BDO skal afholdes af Beskæftigelsesafdelingens hovedkonto 6, og der anmodes derfor om budgetomplaceringer mellem hovedkonto 5 og hovedkonto 6 for så vidt angår udgiften til honoraret.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at budgetomplaceringen skal foretages som beløb ekskl. moms, det vil sige, der skal budgetomplaceres 142.500 kr.

CØL oplyser endvidere, at da der flyttes fra overførsler til konto 6, belaster budgetflytningen servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 8. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der foretages budgettilpasning mellem hovedkonto 5 og hovedkonto 6 ved en overførsel på 142.500 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 143:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

187. Indkomne bemærkninger til Planstrategien 2020

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende Planstrategi 2020 på baggrund af indkomne bemærkninger i høringsperioden.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 23. juni 2020 Fysisk Udviklingsplan for Thisted Kommune (Planstrategi 2020) og sendte den i offentlig høring i 10 uger.

Se den digitale planstrategi her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=68

Planstrategien var i høring fra den 26. juni - 3. september 2020. I den periode har Plan- og Miljøafdelingen modtaget i alt 24 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde i bilag 1.

Mange af bemærkningerne omhandler de samme emner. I bilag 2 er bemærkningerne inddelt i temaer ud fra de 8 fokusområder i planstrategien, og de bemærkninger, der ikke knytter sig til et område, ses under punktet "øvrige".

Her er et resumé af hovedtrækkene fra borgerne under hvert tema:

1. Samspil mellem by og land

Forslag om større fokus på et bedre samspil mellem byudvikling og natur samt på bæredygtighed og trafiksikkerhed i landsbyerne. Der er konkrete forslag til udviklingen af Stenbjerg og Østerild, herunder ønsker om mindre boliger til ældre i de to byer. Muligheden for at bygge nyt uden for byerne skal forbedres.

2. Klimatilpasning

Efterspørger en strategi for samtænkning af klimatilpasning og natur. Fremhæver desuden at Stenbjerg og Lild strand har udfordringer med overfladevand.

3. Turismepolitiske overvejelser

Fremhæver Nationalpark Thy, ”Dark Sky Thy” samt Testcenteret i Østerild som konkrete turismepotentialer, der kan udnyttes yderligere. Turismeindsatsen skal ske på en bæredygtig måde. Fremhæver konkrete forslag til turismeindsatser i blandt andet Østerild, Stenbjerg, Lild, og Hanstholm, herunder blandt andet cykelruter, vandrestier samt konkrete forslag til placering af nye sommerhusområder i Hanstholm. Der er ikke ønske om flere sommerhuse i Stenbjerg, og at der mangler parkeringspladser i Vorupør.

4. Kystbyer

Efterspørger fortsat fokus på bosætning, turisme og naturen i kystbyerne, herunder i Stenbjerg og Amtoft. Man forventer respekt for stedstypisk arkitektur, og der er et ønske om, at kommunen skal have en koordinerende rolle i arbejdet med turisme.

5. Attraktive erhvervsarealer

Pointerer at bæredygtighed bør være centralt i en erhvervsstrategi. Ønsker konkret et område til håndværk og mulighed for små butikker i Stenbjerg.

6. Thisted by som købstad

Foreslår at arbejde med at fjerne benzinstationerne på Thisted Kystvej i forbindelse med projektet ”passagen mellem by og fjord”. Pointerer desuden, at der omkring Sydhavnen i Thisted skal tænkes over forløbet for den gående trafik.

7. Danmarks naturkommune

Forslag om at udarbejde en politik for natur og biodiversitet, og at der skal være et bedre samspil mellem byudvikling og natur samt mellem natur og vedvarende energi. Naturen i Thy er noget helt unikt, og at Nationalpark Thy spiller en central rolle i forhold hertil. Der er potentialer for projektet ”Dark Sky Thy” og for oplevelser i naturen langs kysterne, samt at naturen skal beskyttes, men også kunne benyttes af både lokale som turister.

8. Energi og ressourcer

Opfordrer til at udarbejde en overordnet plan for placering af områder til vedvarende energi, og at disse tager hensyn til borgere og natur. Foreslår konkrete områder, hvor man ønsker energianlæg i Thisted og et område på Hanstholm Havns arealer, hvor man ikke ønsker vindmøller. Fremhæver Testcenteret i Østerild som et sted, hvor turisme og energi kan udnyttes yderligere.

9. Øvrige (herunder infrastruktur, kulturarv, friluftsaktiviteter, konkrete projekter og nationale interesser)

Fremhæver, at der bør være fokus på at forbedre infrastrukturen, herunder konkrete forslag i blandt andet Vorupør, Thisted Øst, Nordthy, Bulbjerg og Amtoft. Opfordrer til at skabe fokus på den fysiske og den immaterielle kulturarv i Thy. Opfordrer til at etablere bedre badeforhold i Hanstholm. Henviser til projektet ”Showroom for fiskeriet” på Hanstholm Havn. Vejdirektoratet og Aalborg Stiftsøvrighed vil have særligt fokus på nationale interesser ved kommuneplanrevisionen.

Lov om Planlægning stiller krav om, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til de indkomne bemærkninger og beslutter, om der på den baggrund skal ændres i den vedtagne Planstrategi 2020.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er kommet mange gode idéer og forslag ind i høringsperioden, som relaterer sig til temaerne i planstrategien. Ingen af bemærkninger kræver dog konkrete ændringer til planstrategien, og Plan- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2020.

Planstrategi 2020 danner udgangspunkt for kommuneplanrevisionen. Flere af idéerne og forslagene forudsætter ikke kommuneplanlægning, da de relaterer sig til andre mål og forslag til andre indsatser som for eksempel politikker og strategier. Derfor er det ikke alle bemærkningerne, der kan blive indarbejdet i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Planstrategi 2020 ikke ændres.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 207:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

188. Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekt

Udskriv

Sagstema

Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekt.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede på deres møde den 31. marts 2020 1,3 mio. kr. til XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020.

De 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter blev prioriteret, jf. bilag 1 fra kommunalbestyrelsesmødet.

I forbindelse med realisering af Cold Hawaii Inland spottet "Den rekreative rute", hvor der etableres en række balkoner og nedgange langs Thisted Kystvej, der skal skabe bedre forbindelse til vandet for Thisted Kommunes borgere samt gæster til byen, besluttede Den politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland, bestående af fagudvalgene Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, på mødet den 14. september 2020 at prioritere 177.000 kr. fra XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020 til etablering af en sikker krydsningshelle på Thisted Kystvej ved Nordens lomme - se bilag 2.

Thisted Kystvej er en af kommunens mest trafikerede veje med en årsdøgnstrafik på knap 8.200 og få krydsningsmuligheder.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at det prioriterede projekt nr. 20, i vedhæftede bilag 1 "Gl. Feggesundvej, Ml. Amtoft og Vesløs", som indeholder 200.000 kr. til etablering af 2-1 vej på strækningen, udskydes til 2021 og etableres som prioritet nr. 1 på listen over trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der ønskes udført i 2021.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en omprioritering indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020 omprioriteres 177.000 kr. fra projekt: "Gl. Feggesundvej, Ml. Amtoft og Vesløs" til etablering af krydsningshelle på Thisted Kystvej.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 212:

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Peter Skriver Nielsen og Jørgen Andersen.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

189. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Klimatilpasning i Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til klimatilpasning i Thisted midtby - Korsgade/Kastet.

Redegørelse

Thisted Kommune indgår i et fælles projekt sammen med Thisted Vand, Thisted Varmeforsyning og Thy-Mors Energi, hvor der udskiftes kloak, varmerør, elkabler og vejrenovering på Kastet og Korsgade i Thisted.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 givet anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til vejrenoveringen - XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted.

Projektet omfatter bl.a. to bassiner til håndtering af overfladevand. Formålet med bassinerne er at forsinke overfladevandets tilstrømning til det offentlige kloaksystem. Bassinerne anlægges under parkeringspladserne på Kastet. Placeringen af de to bassiner kan ses på bilag 1.

Anlægsarbejdet har været i udbud, men tilbudspriserne overstiger budgettet, og der mangler derfor finansiering til etablering af det ene bassin.

Thisted Vand har fremsendt en anmodning om, at Thisted Kommune medfinansierer det ene bassin med argumentation for klimatilpasning, se bilag 2.

Etablering af de to bassiner fjerner ikke risikoen for oversvømmelser ved Nørre Torv men gør, at oversvømmelserne vil medføre, at lokaliteten statistisk set vil oversvømme ca. hvert 10. år, hvor det i dag kan være flere gange årligt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes spildevandsplan.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for yderligere 1.000.000 kr. for at fuldføre det samlede projekt. Der er ikke afsat penge til klimatilpasning i kommunens budget, og der kan ikke anvises anden finansiering. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.000.000 kr. til XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.000.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.000.000 kr. til XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 213:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

190. Budget 2021, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, §§ 10 og 13, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal godkende afgiften for modtagelse af affald efter indstilling fra bestyrelsen i I/S Thyra.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte på sit møde den 16. september 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er for 2021 budgetteret med en forventet omsætning på 7.876.000 kr., som hovedsageligt kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Prisen pr. ton leveret affald er sammensat således:

Forbrænding inkl. afgift 430 kr.

Administration 10 kr.

I alt 440 kr.

Forbrændingsprisen inkl. statsafgift og administrationsgebyr er efter en 5-årig periode genforhandlet til 2021, hvorfor prisen stiger fra 361 kr. i 2020 til 440 kr. i 2021. Priserne afspejler markedssituationen på forhandlingstidspunktet.

Der er budgetteret med en forventet forbrænding af i alt 17.900 tons affald fra de 2 interessentkommuner.

De samlede omkostninger er i 2021 budgetteret til 7.876.000 kr., som hovedsageligt går til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Forbrændingsprisen godkendes.

2. Budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 214:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

191. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Glentevej i Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og frigivelse heraf til forundersøgelser i forbindelse med udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning, godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020, skal udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted igangsættes. Se bilag 1 - Nyt erhvervsområde, Glentevej.

I forbindelse med igangsætning er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af:

Landinspektøropmåling

50.000 kr.

Arkæologiske undersøgelser

300.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til dækning af forundersøgelserne i forbindelse med igangsætning af udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted.

Beløbet søges finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 500.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med igangsætning af udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted, og at beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at byggemodning (Erhverv) nedskrives tilsvarende med 500.000 kr.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 217:

Indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen fra Direktionen indstilles til godkendelse med den præcision, at byggemodning (Erhverv) nedskrives tilsvarende med 500.000 kr. i 2021.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

192. Forslag til nyt samarbejdsprojekt

Udskriv

Sagstema

Forslag til nyt samarbejdsprojekt mellem Beskæftigelsesafdelingen og Drifts- og Anlægsafdelingen.

Redegørelse

Baggrund

På Nyttecenter Tigervej får ledige udfordrende og motiverende opgaver, der skal bidrage til, at de ledige kommer i job eller uddannelse. Nyttecenter Tigervej benyttes særligt til straksaktivering, hvorved ledige ikke modtager passiv forsørgelse.

Nyttecenter Tigervej hørte tidligere under Beskæftigelsesafdelingen men blev pr. 1. januar 2018 overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen. To medarbejdere blev overdraget samt biler og andet udstyr med tilknytning til nyttecentrene.

På mange måde har overdragelsen været en succes, men der forekommer dog også en række udfordringer særligt i forhold til kapaciteten. Siden 2018 har der været drøftelser vedrørende mulighederne for kapacitetsudvidelse, og undervejs er kapaciteten steget fra 15 til 20 pladser. Ligeledes er der justeret på varigheden, den ledige er i tilbuddet, der er gået fra 8 til 4 uger, hvilket har medført et øget flow af ledige.

Beskæftigelsesafdelingen ønsker imidlertid en kapacitetsudvidelse. Der er to primære årsager hertil:

 1. For at kunne imødekomme det løbende kapacitetsbehov samt følge kommunens aktiveringsstrategi, hvori det indgår, at nogle målgrupper mødes med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i jobcentret. Det er hovedsageligt nytteindsats, der anvendes til straksaktivering, mens virksomhedspraktikker på offentlige og private virksomheder bruges i langt mindre grad. Det er kun Nyttecenter Tigervej, som reelt kan benyttes til straksaktivering.
 2. For at kunne øge anvendelsesmulighederne. Beskæftigelsesafdelingen ønsker således udover straksaktivering også at anvende tilbuddet til restaktivering, åbentstående tilbud, nytteindsats og rådighedsprøvende tilbud. Der er behov for at udvide tilbudsviften, da der pt. mangler noget tilsvarende i Thisted Kommune. I tråd hermed ønsker Beskæftigelsesafdelingen en udvidelse af målgrupper, så alle relevante målgrupper tilknyttet Beskæftigelsesafdelingen skal kunne modtage tilbuddet.

Nyt samarbejdsprojekt

På baggrund af ovenstående har Beskæftigelsesafdelingen og Drifts- og Anlægsafdelingen udarbejdet et forslag til et nyt samarbejdsprojekt, som vil erstatte det, vi pt. kender som Nyttecenter Tigervej. Forslagets væsentligste elementer er:

 • Flere typer aktivering og tilbud
 • For alle målgrupper tilknyttet Beskæftigelsesafdelingen
 • Kapacitetsudvidelse fra 20 til 50 pladser
 • Behov for 2,5 nye medarbejdere
  • Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere, og der tilknyttes cirka 4 vikarer fra Drifts- og Anlægsafdelingen svarende til en halv stilling.
 • Tilbuddet går fra at være "Nytteindsats" til at være "Vejledning og opkvalificering", jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ved at ændre tilbudstypen vil tilbuddet kunne rumme ovennævnte ønsker og have en større fleksibilitet i forhold til opgaver. Der vil således ikke længere være et krav om, at opgaverne skal være samfundsnyttige.

Tilbuddet kan betragtes som en leverandør til Beskæftigelsesafdelingen. Drifts- og Anlægsafdelingen har det fulde ansvar for, at driften, medarbejderstaben og opgaveporteføljen til enhver tid er fungerende og effektiv.

Der forventes opstart pr. 1. januar 2021, og der vil blive nedsat en styregruppe, som løbende vil have fokus på tilbuddets indhold, økonomi osv.

Såfremt forslaget godkendes, vil Beskæftigelsesafdelingen, Drifts- og Anlægsafdelingen og Kommunikationsafdelingen samarbejde om et nyt navn til tilbuddet, da der ikke længere vil være tale om nytteindsats i et nyttecenter.

Forslaget fremsendes til godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Thisted Kommunes aktiveringsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesafdelingen vil skulle betale en pris pr. borger ud fra antal dage, den enkelte borger modtager tilbuddet. Tilbudsprisen skal finansiere løn til medarbejdere og andre udgifter forbundet med driften af tilbuddet.

Beskæftigelsesafdelingen overførte, som en del af overdragelsen af nyttecentret i 2018, budgettet på 954.300 kr. til Drifts- og Anlægsafdelingen. Omregnet til 2020-priser er beløbet cirka 985.000 kr. Midlerne kom fra Beskæftigelsesafdelingens konto 5, som hører under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets bevillingsgruppe ”Arbejdsmarked - overførselsindkomster" og overgik til Drifts- og Anlægsafdelingens konto 2, som hører under Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsgruppe ”Øvrig trafik”. Disse midler skal tilbageføres til Beskæftigelsesafdelingens konto 5, da det i stedet tænkes ind i tilbudsprisen. Det første år (2021) tilbageføres 900.000 kr. således, at der er afsat 85.000 kr. til de estimerede etableringsomkostninger, mens det fulde beløb tilbageføres de efterfølgende år.

En kalkulation på udvidelsen fra 20 til 50 borgere giver en forventet merpris på 1.719.068 kr. årligt, hvilket fører til en samlet tilbudspris på 2.704.068 kr. årligt. Udgiften afholdes af Beskæftigelsesafdelingens budget til driftsudgifter til aktivering.

Tilbuddet skal være indtægt- og udgiftsneutral for Drifts- og Anlægsafdelingen. Styregruppen vil derfor halvårligt følge op på bl.a. økonomien, og viser det sig, at tilbudsprisen medfører væsentlige udgifter eller indtægter, vil tilbudsprisen blive revideret.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at da der skal foretages flytning af budgetbeløb mellem to aktivitetsområder, skal sagen godkendes af Økonomiudvalget. Beløbet, som skal flyttes i 2021, er 900.000 kr. i 2020 priser, og i efterfølgende år flyttes 985.000 i 2020 priser.

CØL gør endvidere opmærksom på, at der flyttes fra et område, som er omfattet af servicerammen til overførselsindkomst.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det nye samarbejdsprojekt godkendes.
 2. Der flyttes budgetbeløb i 2021 på 900.000 i 2020 priser fra Drifts- og Anlægsafdelingen "Øvrig trafik" til Beskæftigelsesafdelingen "Arbejdsmarked - overførselsindkomst".
 3. Der flyttes budgetbeløb i 2022 og fremefter på 985.000 i 2020 priser fra Drifts- og Anlægsafdelingen "Øvrig trafik" til Beskæftigelsesafdelingen "Arbejdsmarked - overførselsindkomst".

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 218:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 145:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

193. Budget 2021 - udmøntning besparelse ledelse og administration

Udskriv

Sagstema

Orientering om Direktionens udmøntning af budget 2021-besparelse på ledelse og administration.

Redegørelse

I budget 2021 indgår en besparelse på 8 mio. kr. på ledelse og administration. Besparelsen tager udgangspunkt i den fremlagte budget 2021-analyse af ledelse og administration. I bemærkningerne til besparelsen (blok 6.018 i budgetmaterialet) er det fastsat, at besparelsen udmøntes på det område, som analysen af ledelse og administration omfatter, dvs. rådhus og administrationsbygninger samt ledere, mellemledere og administrativt personale på skoler, ældrecentre og andre institutioner.

Direktionen har på den baggrund foretaget en overordnet fordeling af besparelsen på direktørområder, jævnfør tabellen nedenfor, og besparelsen udmøntes herefter på lønkonti.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Afdelinger og institutioners lønbudgetter nedsættes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

194. Lukket sag: Salg af jord

Til toppen

195. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

196. Lukket sag: Køb af ejendom

Til toppen

197. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

 • KØF, der i 2021 afholdes som digitalt møde.
 • Situationen omkring Thisted Lufthavn i forhold til GPS-flyvninger på de små lufthavne.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Kommunaldirektøren orienterede om Covid-19 situationen i Thisted Kommune.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen

198. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Til toppen