19. aug 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

132. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

133. Budget 2021 - fællesmøde Hoved MED udvalget og Økonomiudvalget

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af det kommende års budget m.v.

Redegørelse

Der afholdes årligt et fællesmøde med henblik på drøftelse af det kommende års budget m.v.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

134. Procedure for håndtering af sagsindsigt

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til procedure for håndtering af sagsindsigt.

Redegørelse

Ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen har i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. Dette kaldes sagsindsigt. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Dette kan eksempelvis være et stort ressourceforbrug. Borgmesteren er undergivet Kommunalbestyrelses beslutninger, herunder eventuelle generelle retningslinjer.

I første halvår 2020 fordeler anmodning om sagsindsigter sig afdelingsvis således:

Afdeling

Antal

Tidsforbrug

(anslået)

Antal sider/dokumenter

(anslået)

Plan- og Miljøafdelingen

6

33 timer

6.168 sider

Drifts- og Anlægsafdelingen

6

22 timer

4.719 sider

Socialafdelingen

Har behandlet én anmodning i samarbejde med Sundheds- og Ældreafdelingen

Sundheds- og Ældreafdelingen

1

14 timer

19.300 sider

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice

0

Dagtilbud, Kultur og PPR

3

14 timer

1.000 sider

Undervisning og Fritid

0

Børne- og Familierådgivningen

0

Beskæftigelsesafdelingen

3

10 timer

1500 sider + 77 dokumenter

Center for Økonomi og Løn

5

Ukendt

125 sider

Ledelsessekretariatet

1

21 timer

4.380 sider

Grundet omfanget af sagsindsigter foreslås, at Kommunalbestyrelsen godkender en procedure for håndtering af sagsindsigt fremadrettet. Den foreslåede procedure er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Med forslaget lægges der op til en mere systematisk administrativ håndtering, der tillige vil kunne give et samlet overblik over omfanget af sagsindsigter. Der etableres en selvbetjeningsløsning på Thisted Kommunes intranet med dertil hørende automatisk oprettelse af sager og fast praksis for selve håndteringen fra start til slut.

Med forslaget til procedure får forvaltningen i første omgang mulighed for at meddele afslag på eller begrænse adgangen til sagsindsigt. Det skal understreges, at et eventuelt afslag eller en eventuel begrænsning kan indbringes for borgmesteren. Fastholder borgmesteren forvaltningens beslutning, vil sagen kunne indbringes for Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til procedure for håndtering af sagsindsigt godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

135. Niveau 1 budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn udarbejder i samarbejde med forvaltninger og centre budgetopfølgninger en gang om måneden, dog ikke i juli. Som en overbygning til budgetopfølgningerne på udvalgsniveau er der fra og med januar 2020 udarbejdet en Niveau 1 budgetopfølgning, hvor budgetopfølgningerne dels vises pr. forvaltning og Kommunaldirektørens områder, og dels vises på overordnet niveau pr. udvalg

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser et forventet merforbrug for 2020 isoleret set på -12,9 mio. kr., mens det totale merforbrug inkl. overførsler fra 2019 er på - 23,7 mio. kr. og merforbrug på servicerammen forventes at blive på -22,7 mio. kr.

Ovennævnte forventede merudgifter pr. 30.4.2020 er stort set uden forventede netto-udgifter til Corona-relaterede udgifter, idet der er indregnet Corona-relaterede merudgifter på 53 mio. kr., men samtidig er der indregnet en forventet LC kompensation fra staten på 49,8 mio. kr.
Differencen på 3,3 mio. kr. udgøres af udgift til ekstraordinær vedligeholdelse og vedtaget tilbagebetaling af forældrebetaling til mad på dagtilbudsområdet, hvor der ikke forventes kompensation fra staten. De Corona relaterede udgifter og indtægter fremgår af bilag.

Forventningen til de indmeldte Corona relaterede udgifter og mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget er fordelt med merforbrug på Jordforsyning og ejendomme (2,4 mio. kr.) hovedsageligt grundet beslutning om at iværksætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang i forbindelse med Coronaudbruddet. Endvidere er der merforbrug på 2,3 mio. kr. på Kollektiv trafik grundet yderligere tilskud til Thyborøn-Agger færgefart og stigning i udgifter til skolekørsel som følge af netop afholdt licitation hos NT, merforbrug på Natur og Miljø på 0,9 mio. kr. grundet overført merforbrug fra tidligere år, som jf. handleplanen forventes afviklet med udgangen af 2021, og merforbrug på Ældreboliger på 0,7 mio. kr.

Omvendt forventes der et mindreforbrug på Øvrig trafik (3 mio. kr.) og Forsyningsområdet (1 mio. kr.).

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

Der er overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget inkl. overførsler.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen 10,6 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET:

Der forventes merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, det vil sige korrigeret budget ekskl. overførsler og budgetmidler fra økonomisk handleplan 2019.

På udvalgets områder er der overført underskud for 2019 på 33 mio. kr., der er reduceret med 9,2 mio. kr. fra økonomisk handleplan 2019. Det samlede merforbrug forventes hermed at blive på 33,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 2020 isoleret set forekommer på Socialområdet med 11,4 mio. kr., hvor der især er udfordringer på en enkelt specialinstitution samt på køb og salg af pladser. Sundheds- og Ældreområdet forventer pt. et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set. På Borgerservice og ydelser forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 6,2 mio. kr.

ERHVERVS-, ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET:

Der forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter på beskæftigelsesområdet såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Corona-relaterede udgifter forventes at udgøre i alt 21,0 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten.
Mindreforbruget vedrører hovedsagelig integrationsområdet.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 2,5 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

ØKONOMIUDVALGET:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så forventet afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Teknisk forvaltning forventer et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 1,5 mio. kr. men grundet et overført underskud på administrationsbygninger, som kun delvist forventes indhentet i 2020 forventes mindreforbruget i 2020 inkl. overførsler fra 2019 at blive på 0,7 mio. kr.

Børne- og Familie forvaltningen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, men grundet overført mindreforbrug fra 2019 på 4,2 mio. kr., som kun delvist anvendes i 2020, forventes et mindreforbrug totalt set på 2,3 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer balance i forhold til budget 2020 isoleret set, men grundet overført mindreforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i 2020, forventes et mindre forbrug totalt set på 0,5 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set en merudgift på 3,6 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske situation følges tæt med specielt fokus på store overførte underskud fra 2019 og budgetoverholdelse 2020.

Der er totalt set overført et underskud på 20 mio. kr. fra 2019, men der er store forskelle udvalgene imellem:

Det overførte underskud på Klima, Teknik og Miljø området er håndteret via handleplan og forventes indhentet i 2020.

Det overførte netto underskud på Social- og Sundhedsudvalget på i alt 33 mio. kr. er delvist håndteret via handleplaner:

 • På Sundheds- og Ældreområdet er der overført et underskud på netto 22,5 mio. kr., heraf vedrører 1 mio. kr. projekter, men samtidig er der via handleplan godkendt i 2019 sikret afvikling af 7,4 mio. kr. i 2020, hvorefter det overførte underskud eksklusiv projekter er reduceret til 14,2 mio. kr. med udgangen af 2020, samtidig er der også via handleplanen fra 2019 sikret afvikling af yderligere 6,5 mio. kr. i 2021.
 • På Socialområdet er der overført et underskud på netto 10,5 mio. kr., heraf er der et overskud på projekter på 0,7 mio. kr. men samtidig er der via handleplan godkendt i 2019 sikret afvikling af 1,9 mio. kr. i 2020, hvorefter det overførte underskud er reduceret til 9,3 mio. kr., og samtidig er der også via handleplanen fra 2019 sikret afvikling af yderligere 1,9 mio. kr. i 2021.

I forhold til budget 2020 isoleret set forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2020.

 • Sundheds- og Ældreområdet forventer ikke merforbrug isoleret set i 2020, når der kigges på tværs af hele området, der er dog merforbrug på Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsnet, SOSU-elever og hjælpemidler, men disse opvejes af mindreforbrug på ældrecentre, visitation og hjemmepleje, hvorfor den økonomiske udfordring primært består i det overførte underskud fra 2019.
 • Socialafdelingen forventer et nyt merforbrug på 11,4 mio. kr. isoleret set i 2020, hvorfor udfordringerne består af både det overførte underskud fra 2019 samt at få reduceret 2020 og fremover ved hjælp af handleplaner. Med hensyn til udarbejdelse af handleplaner til håndtering af merforbrug i 2020 er forvaltningen derfor i gang med at udarbejde tiltag på flere områder, herunder bevidst udgiftstilbageholdenhed på institutioner i 2020 samt for 2021 reduktion af institutionernes budgetter, reduktion af køb af pladser, samt er ved at forberede forslag til strukturændringer på hele Socialområdet i forlængelse af den analyse, som Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet. Det forventes, at disse handleplaner vil kunne udvirke mindreudgifter på 1,8 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. 2022 eller samlet 11,8 mio. kr. Herefter vil merforbruget vedrørende 2020 isoleret set være indhentet med udgangen af 2022, og det forudsættes, at der ikke opstår nye merforbrug i 2021. Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn, da man stadig befinder sig i startfasen af eksekveringen af tiltagene.

Til gengæld vil det være svært for både Sundheds- og Ældreområdet samt for Socialområdet at opnå så store mindreudgifter, at disse kan finansiere de overførte underskud fra 2019. Hvis underskuddene skal afvikles i 2020, vil det være nødvendigt at give bevillingsmæssig dækning i form af en tillægsbevilling:

 • Sundheds- og Ældreområdet har behov for en tillægsbevilling i 2020 på 14,2 mio. kr., herefter er det overførte nettounderskud væk, men da der i budget 2021 via handleplanen fra 2019 er afsat 6,5 mio. kr. i budgettet til afvikling af underskuddet, vil der kunne gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på 6,5 mio. kr., da nettogælden er indfriet ved tillægsbevilling nu og det afsatte beløb dermed overflødigt.
 • Socialafdelingen har behov for en tillægsbevilling i 2020 på 9,3 mio. kr., herefter er det overførte nettounderskud væk, men da der i budget 2021 er afsat 1,9 mio. kr. til afvikling af underskuddet, vil der kunne gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på 1,9 mio. kr., da nettogælden allerede er indfriet og det afsatte beløb dermed overflødigt.

Den økonomiske situation som følge af Coronaindsatsen følges tæt af både forvaltninger og CØL med specielt fokus på at sikre, at udgifterne ikke overstiger den forventede kompensation fra staten.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. Der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud på 14,2 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud på 9,3 mio. kr. på Socialområdet.
 4. Der gives negativ tillægsbevilling i 2021 på 6,5 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet vedrørende det allerede afsatte beløb til nedbringelse af gælden.
 5. Der gives negativ tillægsbevilling i 2021 på 1,9 mio. kr. på Socialområdet vedrørende det allerede afsatte beløb til nedbringelse af gælden.

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 2:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud samt indeværende års merforbrug på Socialområdet i alt 19,3 mio. kr.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 112:

Sagen udsættes med henblik på et fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen genoptages

Den 4. august 2020 mødtes Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og drøftede sagen. På baggrund af dette møde genoptages sagen på møde i Økonomiudvalget den 19. august 2020.

På mødet den 4. august blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et notat til belysning af merforbruget på Socialområdet i 2020. Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning

Kommunaldirektørens indstilling indstilles til godkendelse. Efter næste budgetopfølgning tages bestik af indeværende års merforbrug.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

136. Midtvejsregulering af Budget 2020

Udskriv

Sagstema

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt årets midtvejsregulering af 2020, herunder den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 samt sager på lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2021, der har virkning allerede i 2020. Virkningerne for Thisted Kommunes budget 2020 forelægges til godkendelse.

Redegørelse

KL og regeringen har aftalt, at de kommunale merudgifter som følge af stigende udgifter til overførselsudgifter, herunder A-dagpenge vil blive midtvejsreguleret i 2020. Hertil kommer mer- og mindreudgifter som følge af nye love (lov- og cirkulæreændringer) samt øvrige reguleringer. Alt i alt modtager Thisted Kommune 60,732 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Beløbet afregnes i årets sidste fire måneder.

Ad 1) Der reguleres for medfinansieringen af det skrå skatteloft. Reguleringen er på 1,848 mio. kr. og skal betales, fordi Thisted Kommune tilbage i budget 2008 valgte at hæve skatteprocenten fra 24,5 til 25,5, hvorved skattetrykket i kommunen oversteg det af staten fastsatte loft på dengang 51,5 %. Kommunen har imidlertid budgetteret med en udgift på 2,175 mio. kr., så bevillingsteknisk kan der altså lægges 0,327 mio. kr. i kassen.

Ad 2) Ved 2020-budgetlægningen kunne kommunerne under ét ikke overholde det mellem KL og regeringen aftalte skattestop, hvilket fører til en sanktion svarende til det 'for meget opkrævede skattebeløb'. Sanktionen er såvel individuel (for de skattehævende kommuner) som kollektiv (for alle kommuner) og Thisted er medfinansierende på den kollektive del. Beløbet betales af kassen.

Ad 3) Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som skal finansiere kommunens udgifter til de forsikrede ledige, er for regnskabsåret 2019 på 3,504 mio. kr. Som sidebemærkning kan regnskabsåret 2019 nu gøres op på beskæftigelsesområdet. Efter sidste års midtvejsregulering og dette års efterregulering viser området i 2019 et overskud på ca. 6 mio. kr. Da beløbet vedrører gammelt regnskabsår, lægges beløbet i kassen.

Ad 4) Afledt af Corona-nedlukningen forventes der stærkt stigende udgifter til de forsikrede ledige i 2020 og Thisted Kommune kompenseres med 31,188 mio. kr. Beløbet budgetlægges på området, jf. tabel 2.

Ad 5) Ligeledes afledt af Corona-nedlukningen kompenseres Thisted Kommune med 13,932 mio. kr. til stigende udgifter på overførselsområdet. Beløbet budgetlægges på området jf. tabel 2.

Ad 6) En række serviceområder har i forbindelse med Corona-krisen oplevet merudgifter til ekstra personale, værnemidler mv. Thisted Kommune kompenseres i den forbindelse med 10,056 mio. kr. Der budgetlægges på de respektive områder, jf. tabel 2, med 10,108 mio. kr., hvilket er meget tæt på kompensationsbeløbet.

Ad 7) Punktet indeholder tilskud til 'fastholdelse af social kontakt, samt tilskud til 'dagsture til plejehjemsbeboere og beboere i botilbud'. Thisted Kommune kompenseres her med 1,404 mio. kr. Udgiftsbevillingen er IKKE en del af denne bevillingssag, da denne/disse fremsendes særskilt via Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 8) Kompensationen på de 4,308 mio. kr. vedrører det lov- og cirkulæreprogram (LC-program) inkl. øvrige reguleringer, som før sommerferien blev udmeldt til budget 2021 med virkning allerede fra 2020. Økonomicentret har vurderet de enkelte lov- og cirkulærepunkter ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, og i nedenstående punkter i tabel 2 er der søgt tillægsbevilling ud fra den af ministeriet oplyste fordelingsnøgle til Thisted Kommune (0,754 %). I alt budgetlægges der 4,299 mio. kr., hvilket er meget tæt på kompensationsbeløbet.

Ovenstående punkter i tabel 2 bevirker - i samspil med det udmeldte reguleringsbeløb fra ministeriet i tabel 1 - at der søges om en tillægsbevilling til kassen på i alt 3,380 mio. kr. (-62,907 + 59,528). I kort oversigtsform - og i relation til den udmeldte midtvejsregulering - ser det ud som følger:

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 3,380 mio. kr. Hertil kan fratrækkes 1,404 mio. kr. som bevilges i særskilt(e) sag(er).

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Driftsbudgetterne forøges med 59,528 mio. kr. som følge af love og reguleringer fra staten.
 2. Der gives en tillægsbevilling til kassen på 3,380 mio. kr. (kassehenlæggelse).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

137. Ændret løn- og prisskøn - reduktion af serviceramme

Udskriv

Sagstema

Grundet reduceret løn- og prisskøn nedsættes kommunens serviceramme i 2020. Som konsekvens heraf anbefaler Center for Økonomi og Løn (CØL), at 2020-budgetterne ved kommunens institutioner og afdelinger reduceres 1:1 i forhold til det nye løn- og prisskøn. Med reduktionen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen.

Redegørelse

Da staten og KL indgik økonomiaftalen for 2020 forventede parterne en pris- og lønudvikling på 2,7 % fra 2019 til 2020, og kommunerne fik derfor ca. 6,5 mia. kr. i kompensation for den udvikling. Nye tal reducerer løn- og prisudviklingen til 2,3 %. På landsplan er reduktionen på ca. 1 mia. kr. og Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er ca. 7,5 mio. kr. KL og regeringen har aftalt, at kommunerne ikke bliver trukket for den ene mia. kr., men kommunernes serviceramme nedsættes med beløbet. Med reduktionen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen. Som følge heraf anbefaler CØL, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres svarende til reduktionen i pris- og lønudviklingen.

CØL anbefaler dog, at udgiftsarten 5.9 'Øvrige tilskud og overførsler' kun reguleres for den del, der vedrører kollektiv trafik. Arten ændrer sig fra en fremskrivning ved budgetlægningen på 2,16 % til en nedskrivning på nu 1,15 %. Prisreguleringen af udgiftsarten bygger i følge KL på det "omkostningsbaserede skøn for kollektiv trafik". Helt konkret er nedskrivningen et resultat af de faldende oliepriser, hvorfor nedskrivningen giver mening på netop kollektiv trafik, hvor brændstof er en betydelig udgiftspost. Art 5.9 anvendes imidlertid til budgetlægning af mange andre udgifter end kollektiv trafik. De største budgetbeløb er afregning til private dagtilbud, tilskud til selvejende haller, tilskud til museer, teatre, lokaletilskud og Thy erhvervsforum.

En samlet ændring til KL's nye løn- og prisskøn reducerer udgifterne i Thisted Kommune med 7,096 mio. kr. Heraf bidrager art 5.9 imidlertid med de 3,557 mio. kr. - eller ca. halvdelen. Af de 3,557 mio. kr. vedrører de 0,867 mio. kr. kollektiv trafik, så løn og prisreduktionen kommer ifølge CØLs anbefaling til at se ud som følger:

Det skal bemærkes, at lønskønnet er steget fra 2,85 % til 2,86 %, hvilket giver en mindre budgetforøgelse på 0,142 mio. kr., som også er indeholdt i nærværende sag. Hele budgetreduktionen er derfor som følge af reducerede skøn på priser, varer og tjenesteydelser på 4,548 mio. kr.

En konkret beregning med de nye pris- og lønskøn fordelt på udvalg og aktivitetsområder er vist nedenfor.

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 4,406 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres med 4,406 mio. kr. svarende til ændringen i pris- og lønudviklingen med den korrektion, at art 5.9 kun korrigeres vedrørende Kollektiv trafik.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Efter sagens behandling i Direktionen er Kommunaldirektøren blevet bekendt med, at kontrakterne på kollektiv trafik ikke bliver reguleret som konsekvens af ændret prisskøn. En reduktion af kollektiv trafik på 867.000 kr. vil derfor resultere i en servicereduktion af den kollektive trafik.

Beslutning

Indstilles til godkendelse at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres med 3,539 mio. kr. svarende til ændringen i pris- og lønudviklingen med den korrektion, at art 5.9 ikke korrigeres.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

138. Ansøgning om anlægstilskud til udskiftning af gamle lysarmaturer i Hurup Hallerne

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægstilskud til udskiftning af gamle lysarmaturer i Hurup Hallernes Hal B.

Redegørelse

I 2019 modtog Hurup Hallerne tilskud fra renoveringspuljen til selvejende haller.

Tilskuddet blev givet til, at man i sommeren 2019 udskiftede belysningen i Hal A og gik over til LED.

En investering på 316.000 kr., som hallen oplyser kun blev muliggjort pga. Thisted Kommunes tilskud.

Ved hallens ansøgning i 2019 gjorde hallen opmærksom på, at udskiftning af lyset i Hal B ville blive en nødvendig kommende etape, da armaturerne her også er porøse.

Pt. kan der, pga. møre fatninger, kun isættes 2-3 neonrør i hvert armatur.

Hurup Hallerne har indhentet tilbud på opgaven og udgiften udgør netto 304.000 kr.

I forbindelse med de allerede frigivne anlægsbevillinger til renoveringspuljerne til de selvejende haller fra 2017 og 2018, er der nogle mindre projekter, der ikke er blevet udført eller, som blev billigere end budgetteret. Det betyder, at der er en rest på disse puljer.

Restbeløbet på puljerne (anlægsbevillingerne) kan specificeres således:

XA-826 Renovering af selvejende haller 2017

60.200 kr.

XA-888 Renovering af selvejende haller 2018

66.800 kr.

Restbeløb – i alt

127.000 kr.

Forvaltningen har efter ansøgningen været i kontakt med Hurup Hallerne for at undersøge, om de kan løfte en større finansiering end de 20 %. Det viser sig, at hallen vil være i stand til at realisere projektet med et mindre tilskud end 80 %.

Da projektet vurderes at falde indenfor de rammer, som renoveringspuljerne er afsat til, foreslås at der ydes et samlet tilskud på 127.000 kr. fra restbeløbet på de to nævnte anlægspuljer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet til udskiftning af gamle lysarmaturer i Hurup Hallernes Hal B på 127.000 kr. vil kunne finansieres af restbeløbene, der er på anlægsbevillingerne XA-826 Renovering af selvejende haller 2017 og XA-888 Renovering af selvejende haller 2018.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der ydes et anlægstilskud på 127.000 kr. til udskiftning af gamle lysarmaturer i Hurup Hallernes Hal B finansieret af allerede afgivne anlægsbevillinger på XA-826 Renovering af selvejende haller 2017 med 60.200 kr. og med 66.800 kr. på XA-888 Renovering af selvejende haller 2018.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 127:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

139. Hørdum Hallen ansøger om kommunegaranti i forbindelse med tilbygning

Udskriv

Sagstema

Hørdum Hallen ønsker at lave en tilbygning på 60 m² og ønsker kommunegaranti i forbindelse med et lån i Kommunekredit.

Redegørelse

En generel ændring i danskernes idrætsvaner kombineret med lukning af beboerhuse i Koldby og Hørdum samt Hørdum Kro, får Hørdum Hallen til at se et potentiale i, at Hørdum Hallen kan blive områdets naturlige samlingspunkt - også i forbindelse med ikke idrætslige aktiviteter.

For at kunne udløse dette potentiale ønsker hallen, at lave en tilbygning på 60 m² i forbindelse med et eksisterende aktivitets- og mødelokale.

Det nye lokale vil skulle danne rammen om det motionscenter, som benytter Hørdum Hallen. Dette vil frigive det lokale, som motionscentret benytter for nuværende. Dette lokale vil kunne benyttes som et multifunktionelt lokale til bl.a. bevægelsesaktiviteter på mindre hold, møder, klubaktiviteter og sociale arrangementer for lokalbefolkningen m.m.

Der er indhentet overslag fra håndværker på 60 m² nybygning, som lyder på 478.000 kr. inkl. moms. (bilag)

Byggeriet ønskes finansieret ved optagelse af 20-årigt lån på 500.000 kr. i kommunekredit.

Hallen har udarbejdet nedenstående driftsbudget:

Udgifter

Lån i kommunekredit (2 x 13.000) - se evt. bilag

26.000 kr.

Forbrug m.m. (el, vand, varme m.m.)

25.000 kr.

I alt

51.000 kr.

Indtægter

Udlejning til foreninger mm.

30.000 kr.

Udlejning til andre

21.000 kr.

I alt

51.000

Hallen oplyser, at der i samme forbindelse vil blive lavet en mindre renovering af hallens køkkenfaciliteter, men at der er fundet anden finansiering til denne del.

Thisted Kommune har en vedtaget strategi vedr. anlægstilskud samt lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune (se bilag).

I strategien står der omkring anlæg af nye m2:

Anlægstilskud og lån til etablering af nye kvadratmeter i tilknytning til allerede etablerede idrætshaller og minihaller, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Der kan dokumenteres et behov for nye kvadratmeter (f.eks. venteliste eller lign.), og at behovet ikke kan tilgodeses i egne eksisterende rammer eller ved ombygning af disse, eller i faciliteter i nærheden, samt at projektet er en del af hallens udviklingsplan.
 • Der kan påvises et realistisk drifts- og anlægsbudget, og at evt. drifts- og anlægstilskud er godkendt af Kommunalbestyrelsen.
 • Det kommunale driftstilskud skal være veloplyst og veldokumenteret og inden for de økonomiske rammer som normalt er gældende for området. Kommunalbestyrelsen kan efter Folkeoplysningsloven træffe afgørelse om, ikke at give lokaletilskud til foreningers nye lejemål, hvis de belaster kommunens økonomi væsentligt.
 • Det kommunale anlægstilskud og kommunale lån (eksklusiv evt. lånegaranti) kan højest udgøre 40 % af de samlede anlægsudgifter.

Ift. det dokumenterede behov for tilbygningen, så kan dette ikke påvises via bookingstatistikkerne for hallen. Dog redegør hallen i ansøgningen for, hvorfor der forventes at være et behov.

Drifts- og anlægsbudget er medsendt.

Angående det kommunale driftstilskud, vil en kommunegaranti og tilbygning ikke betyde et øget driftstilskud til Hørdum Hallen.

Lokaletilskudskontoen kan blive berørt af en tilbygning. Det er uklart, hvor stor en del af de 30.000 kr., der forventes i indtægter ved udlejning til foreninger, der drejer sig om udlejning til folkeoplysende foreninger. Det er væsentligt, da Thisted Kommune yder 65 % i lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Hvis de samlede forventede indtægter på 30.000 kr. stammer fra folkeoplysende foreninger, vil det altså belaste lokaletilskudskontoen med 19.500 kr. Ud fra eksisterende bookinger fra folkeoplysende foreninger forventer forvaltningen ikke, at der vil blive tale om så stort et beløb.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Stiller Thisted Kommune en kommunegaranti, skal kommunen deponere eller reducere sin egen låntagning med et tilsvarende beløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der stilles kommunegaranti i forbindelse med 20-årigt lån i kommunekredit, og at kommunens budgetterede låntagning reduceres med et tilsvarende beløb (tillægsbevilling).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 128:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

140. Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

Udskriv

Sagstema

Pulje til et generelt løft af folkeskolen, som følge af finansloven for 2020.

Redegørelse

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Pengene tildeles kommunerne via et direkte statslig tilskud, på baggrund af antallet af elever i folkeskole i skoleåret 2018/2019. I Thisted Kommune er der givet tilsagn om, at vi ønsker at modtage tilskuddet. I Thisted Kommune er der tildelt 2.176.000 kr.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under Folkeskoleloven. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet. Kommunen skal afslutningsvist aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor de fastlagte formål og bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2020 samt at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales.

I Thisted Kommune foreslås det, at puljen tildeles til skolerne pr. elev. pr. 1. august 2020. Dette vil give en ekstra elevtildeling på 500 kr. pr. elev.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen oplyser, at fordelingen af midlerne vil ske på baggrund af elevtallet pr. 1. august 2020 i folkeskolen inklusiv specialklasser og modtageklasser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at tilskuddet udbetales i 3 rater fra Børne- og Undervisningsministeriet; 1. rate med 50 % snarest muligt, 1.088.000 kr., 2. rate med 25 % primo september, 544.000 kr. og 3. rate med 25 % primo november, 544.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 26. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at puljen til et generelt løft af folkeskolen fordeles til skolerne, inklusiv specialklasser og modtageklasser, på baggrund af elevtallet pr. 1. august 2020.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 120:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

141. Samling af budgetterne for ungdomsuddannelse i Undervisning og Fritid

Udskriv

Sagstema

Samling af budgetterne for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Produktionsskoler og den Forberedende grunduddannelse (FGU).

Redegørelse

Undervisningsafdelingen har ansvaret for budgetter og visitation af unge, der ikke er i stand til at tage en ordinær Ungdomsuddannelse.

I 2019 trådte loven om FGU (Forberedende grunduddannelse) i kraft, og samlede en del af de forskellige tilbud der i forvejen var til unge i målgruppen.

De unge kan nu visiteres til følgende:

EGU:

En EGU er en vekseluddannelse, der består af perioder på skole og perioder i praktik. Det er en praktisk baseret uddannelse, hvor der lægges vægt på læring gennem joberfaring, og hvor teori spiller en mindre rolle.

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse.

FGU:

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført, eller er i gang med, en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse.

STU:

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

De 3 tilbud supplerer i høj grad hinanden, og nogle af de unge kan potentielt være i målgruppen til dem alle.

Alle budgetter er placeret under samme bevillingsgruppe, men med forskellige overførselsregler i Undervisning og Fritidsafdelingen.

Budgettet til FGU-forsørgelse og EGU på 2,9 mio. kr. er uden overførselsadgang mens budgetterne til FGU, EGU, Produktionsskoler og STU på 20,3 mio. kr.
er med overførselsadgang.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler derfor, at EGU, FGU og STU samles i Undervisning og Fritid under "Øvrig undervisning" med overførselskoden: Begrænset overførsel.

En samling af budgetterne vil kunne bidrage til at skabe flere fleksible og helhedsorienterede løsninger for den enkelte unge, idet både økonomi og visitationskompetence bliver samlet det samme sted.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker at en samling af budgetterne vil give et mere retvisende billede af forbruget på området.

Andre konsekvenser

§ 38 og 40 i styrelsesloven samt kapitel 6 i bekendtgørelse om budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomistyringsregulativet.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetterne for STU, EGU, FGU og Produktionsskoler samles i Undervisning og Fritid under øvrig undervisning med overførselskoden: Begrænset overførsel.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 119:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

142. Udmøntning af særtilskud til udendørs besøg på plejecentre og sommeraktiviteter for beboere på plejecentre

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de statslige særtilskud til udendørs besøg på plejecentre og sommeraktiviteter for plejehjemsbeboere udmøntes til tiltag, som kommer til gavn for beboerne på plejecentrene i Thisted Kommune.

Redegørelse

I forbindelse med håndteringen af krisen med COVID-19, udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed d. 18. marts et påbud om restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre. Påbuddet blev udstedt, fordi plejehjemsbeboere ofte er svækkede og sårbare ældre, som er i særlig risiko for sygdommen. Siden er der i flere omgange foretaget lempelser af besøgsrestriktionerne, og pr. den 2. juli 2020, er det igen muligt at besøge beboere indendørs i deres egen bolig. Dog fortsat under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Endvidere har det siden vist sig, at epidemiens langstrakte forløb har medført, at flere plejehjemsbeboere risikerer at blive ramt af ensomhed og dårlig mental trivsel (Sundhedsstyrelsen). For at forebygge dårlig mental sundhed blandt denne gruppe, har Regeringen og et bredt flertal i Folketinget, i to omgange, vedtaget aftaler, som blandt andet skal give beboere på plejecentre indhold i hverdagen. Det drejer sig om:

 • Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Aftalen blev indgået d. 1. maj 2020. I aftalen fremgår blandt andet, at der afsættes 100 mio. kr. i 2020 til nye lokale løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner på plejecentre. Mere specifikt handler det om at understøtte besøg på plejecentrenes udendørsarealer under hensyntagen til den sundhedsfaglige sikkerhed for alle. Midlerne udmøntes som et særtilskud.
 • Aftale om sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper. Aftalen blev indgået d. 19. juni 2020. I aftalen fremgår blandt andet, at der afsættes 40 mio. kr. i 2020 til at arrangere dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få sociale oplevelser i løbet af sommerperioden og efteråret. Midlerne udmøntes som et særtilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at anvende særtilskuddet til besøg på plejecentrenes udendørsarealer til at dække de allerede udmøntede merudgifter, der har været forbundet med etableringen og afviklingen af udendørs besøg. I praksis har alle kommunens plejecentre etableret udendørs besøgsfaciliteter på eksempelvis beboernes terrasser, i havestuer/pavilloner, opstillede telte, omkring et bord på plejecentrenes udendørsarealer eller lignende. Centrenes personale har i håndteringen af udendørs besøg haft skærpet opmærksomhed på, at både beboere og pårørende har respekteret de nødvendige retningslinjer. Derudover har alle plejecentre udarbejdet et ”bookingsystem”, hvor pårørende skal booke en tid inden ankomst, for på den måde at kontrollere antallet af besøgende på samme tid.

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at anvende særtilskud til sommeraktiviteter til at afvikle sociale aktiviteter for alle beboere på de kommunale plejecentre. Midlerne forventes udmøntet til aktiviteter som eksempelvis busture, grillarrangementer, havefester, udendørskoncerter, aktivitetsdage, sejlture og lignende. Aktiviteterne forventes planlagt og afholdt af det eksisterende personale på plejecentrene.

Såfremt indstillingen godkendes, vil begge særtilskud blive fordelt til plejecentrene ud fra antallet af sengepladser, uanset sengepladstype. Foruden de kommunale plejecentre, vil Friplejehjemmet i Bedsted, jf. aftaledokumenterne, ligeledes få andel i midlerne.

Retsgrundlag

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Aftale om sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Begge tilskud udmøntes til kommunerne som et særtilskud via bloktilskuddet. Fordelingsnøglen er baseret på opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov i tilskuds- og udligningssystemet, hvor Thisted Kommunes andel er 0,9 %. Midlerne til Thisted Kommune bevilges som en tillægsbevilling finansieret af kassen. Men idet midlerne tilføres kommunen som særtilskud over bloktilskuddet, er sagen udgiftsneutral for kommunen. Sagen skal behandles i Direktionen, fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, idet det drejer sig om en tillægsbevilling finansieret af kassen. Thisted Kommune vil modtage henholdsvis 900.000 kr. til udendørs besøg og 360.000 kr. til sommeraktiviteter.

Midlerne ønskes fordelt som følgende:

Plejecenter

Andel: Særtilskud til udendørs besøg

Andel: Særtilskud til sommeraktiviteter

Friplejehjemmet Bedsted

43.278 kr.

17.315 kr.

Akutfunktionen

36.072 kr.

14.429 kr.

Kristianslyst

72.144 kr.

28.858 kr.

Vibedal

111.824 kr.

44.729 kr.

Åbakken

97.395 kr.

38.958 kr.

Dragsbækcentret

84.770 kr.

33.908 kr.

Klitrosen

36.072 kr.

14.429 kr.

Kastaniegården

43.287 kr.

17.315 kr.

Kløvermarken

57.715 kr.

23.086 kr.

Solgården

57.715 kr.

23.086 kr.

Fjordglimt

61.126 kr.

24.529 kr.

Sct. Thøgersgård

63.126 kr.

25.250 kr.

Fyrglimt

63.126 kr.

25.250 kr.

Solhjem

36.072 kr.

14.429
kr.

Trye

36.072 kr.

14.429 kr.

I alt

900.000 kr.

360.000 kr.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Ældre-/ Seniorrådet (til orientering) den 18. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at særtilskuddene udmøntes til de i sagsfremstillingen beskrevne tiltag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 18. august 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 18. august 2020:

Eskild Boeskov

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

143. Ansøgning om tilskud til videreføring af Aagaard

Udskriv

Sagstema

Der er indkommet en ansøgning om økonomisk støtte til videreføring af Aagaard og revitalisering af de fysiske rammer.

Redegørelse

Projektet Videreføring af Aagaard søger Thisted Kommune om 449.375 kr. til at revitalisere de fysiske rammer på Aagaard. Fremadrettet skal Aagaard omdannes til en non-profit organisation med fokus på videreføring og bevaring af det klassiske håndværk som for eksempel tekstil, træ, metal og så videre.

En eventuel bevilling fra Thisted Kommune skal anvendes til at energioptimere bygningerne og gøre Aagaard mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig i driftsfasen. Projektet har allerede opnået støtte fra Realdania på 1.000.000 kr. Midlerne fra Realdania skal anvendes til at ombygge de to staldlænger til et multiværksted samt forbedring af lyd - og brandkrav.

Projektets formål er at gennemføre ikke kommercielle aktiviteter samt at udvikle og bevare Aagaard som et samlingssted, hvor foreningens aktiviteter kan udfolde sig og udvikle sig. Aagaard skal være en håndværksgård, hvor mennesker, der ønsker at fordybe sig i et håndværk, kunst eller design, kan mødes og dele viden. Aagaard skal være et videnscenter, hvor der er kurser og uddannelsestilbud, hvor Thisted Kommunes skoler på sigt kan tænkes ind. Aagaard vil være nationalt og internationalt kendt som et kraftcenter for bevaring og udvikling af traditionelt håndværk.

Vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt er foreningens ansøgning om støtte, skitsetegninger af multiværkstedet samt aktivitetskalender og årshjul. Her findes yderligere oplysninger omkring projektet og visionerne herfor.

Ledelsessekretariatets kommentarer

Ledelsessekretariatet har gennemgået ansøgningen og finder projektet meget interessant og nyskabende, og som værende en ansøgning omkring et projekt, der ikke allerede eksisterer i Thisted Kommune. Thisted Kommune vil ved dette projekts realisering få et tilbud, der appellerer til et segment af borgere, som i dag ikke har et samlingssted.

Hvis Aagaards vision om at blive et nationalt og internationalt kraftcenter for klassisk håndværk realiseres, vil det sætte Thisted Kommune på landkortet som værende en kommune, der værner om traditionerne og arbejder proaktivt med klassisk håndværk.

Thisted Kommune har i flere år haft fokus på klima og bæredygtighed, og her har Aagaard et interessant perspektiv omkring dette, hvor man kan se de traditionelle byggemetoder som en måde, hvorpå man kan anskue klimaudfordringerne.

Aagaard tilbyder derfor både et tilbageskuende perspektiv, hvor man værner om traditionerne, samt et udviklingsorienteret perspektiv, hvor man ser på løsninger af nuværende problemstillinger ved at lære af historien og bringe traditioner i spil.

Alt i alt er det et meget interessant projekt, som har potentialet til at udvikle sig til noget, der kan gavne Thisted Kommune i form af turisme og positiv branding.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen kan finansieres via medfinansieringspuljen med 449.375 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at ansøgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 12. august 2020, pkt. 111:

Indstilles til godkendelse.

Forud for mødet i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Det præciseres, at ansøgeren anmoder Thisted Kommune om 449.375 kr. En eventuel bevilling fra Thisted Kommune skal anvendes til energioptimering af Aagaard i form af mere energivenlige vinduer og delvis efterisolering af bygningerne på Aagaard, samt et nyt pillefyr. Disse investeringer kan hjælpe med at holde driftsomkostningerne nede på Aagaard og føre Aagaard nærmere en mere tidssvarende klimaskærm.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

144. Energipunkt Frøstrup ansøgning om tilskud til isolering af hal

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Foreningen Hannik til isolering og tilpasning af hal.

Redegørelse

Foreningen Hannik søger støtte på 250.000 kr. fra medfinansieringspuljen til at supplere 200.000 kr., som er indstillet fra LAG. Støtten skal bruges til isolering og tilpasning af en hal ved Energipunkt Frøstrup. Der er indhentet to tilbud, hvoraf den laveste pris lyder på 400.000 kr. plus moms. Langt hovedparten af budgettet går til isolering.

Isolering af hallen vil gøre hallen brugbar også i vintermånederne. Energipunkt Frøstrup har undertitlen ”Demohus for Energiløsninger”, og der er i øjeblikket udstillet 4 til 6 varmepumpeanlæg til demonstration.

Foreningen Hannik er desuden støttet af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til projektet ”Udvikling af prototyper for bæredygtig energi og ressourceanvendelse”, og en isolering af hallen vil give foreningen flere måneder, hvor de kan arbejde med projektet i hallen. I projektet kan privatpersoner og virksomheder samarbejde om udvikling af energiløsninger primært på husstandsniveau.

Derudover vil en isolering af hallen gøre den brugbar også i de kolde måneder til besøg af skoleklasser og afholdelse af genbrugsmarkeder og events med reparation og upcycling af materialer.

Foreningen planlægger en ugentlig dag, hvor hallen er åben for arbejde med klimaprojekter og en ugentlig dag, hvor hallen er åben for skoleklasser.

Derudover planlægges fire årlige events, for eksempel:

 • varmepumpedag i samarbejde med udstillere
 • genbrugskunst og anvendelse af genbrugsmaterialer til nye formål
 • transportløsninger
 • den bæredygtige familie
 • andre events, hvis nogle henvender sig med ideer.

Ifølge foreningen Hannik er alle ovenstående aktiviteter afhængige af isolering af hallen, da foreningen anfører, at det er typiske efterårs- og vinteraktiviteter.

Foreningen Hannik forventer, jævnfør LAG-ansøgning, at gennemføre projektet indenfor 2 år med hovedaktiviteten (isolering af hallen) inden sommeren 2021.

Erhverv vurderer, at effekten af isoleringen af bygningen er begrænset i forhold til yderligere erhvervsudvikling i området, dertil er det ikke sandsynliggjort, at isoleringen vil øge aktivitetsniveauet i forhold til de aktiviteter, Foreningen Hannik beskriver primært vil foregå i efterårs- og vintermånederne. Der er for eksempel ikke redegjort for forventede måltal for besøg af skoleklasser, afholdelse af genbrugsmarkeder, events med reparation og upcycling af materialer. Erhverv bemærker derfor, at dette projekt i højere grad kan betegnes som et landdistriktsprojekt.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 250.000 kr. vil kunne finansieres via medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at såfremt der bevilges 250.000 kr., vil der herefter restere 720.000 kr. på medfinansieringspuljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at bevillingen til Foreningen Hannik indstilles til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 10:

Direktionen indstiller, at der ikke gives bevilling, idet Erhverv vurderer, at effekten af isoleringen af bygningen er begrænset i forhold til aktivitetsniveauet i området.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 12. august 2020, pkt. 126:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt af Peter Larsen, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard at meddele afslag til ansøger.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker at imødekomme ansøgningen.

Henning Holm og Jens Kr. Yde undlader at stemme.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

145. Revideret 2020 ansøgning fra Friends of Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii søger om godkendelse af ændret anvendelse af den kommunale støtte til Cold Hawaii games 2020.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2020, at Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats, først og fremmest med henblik på at styrke bosætning og rekruttering. Støtten blev fordelt med 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen, sidstnævnte også med henblik på at medfinansiere et tilskud på 172.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen.

Friends of Cold Hawaii begrunder ny ansøgning med, at Corona-situationen har medført, at de fleste events, blandt andet i Hvide Sande og Sylt i Tyskland, er aflyst. Sammen med rejserestriktioner og risiko for karantæne gør dette, at de bedste atleter indenfor windsurf efter ansøgers vurdering, ikke vil deltage i et PWA-mesterskab i Klitmøller, sådan som det var forudsat, da kommunen bevilgede støtte. Et PWA-mesterskab vil stadig kunne afholdes, men ansøger vurderer på baggrund af ovenstående, at udbyttet ikke vil være optimalt. Generelt er mange atleter strandet i deres hjemlande, men idet Danmark og Thy har verdensklasseatleter indenfor junior windsurf, Stand Up Paddle (SUP) og Kitesurf, ses der en unik og interessant mulighed, nu hvor atleterne er på dansk grund. Derfor foreslår man at reducere PWA i windsurf til et Junior-PWA. Desuden foreslås det at supplere med tre arrangementer, nemlig "Cold Hawaii Big Air" (kitesurf), "Cold Hawaii SUP Shark Hunt" samt et alternativt windsurf event, nemlig "Down The Line". De tre nye arrangementer åbner også op for at sprede flere events ud på flere kystbyer og derved få flere områder og publikummer i spil til Cold Hawaii Games.

"Cold Hawaii Big Air" vil blive et kite-arrangementet i et samarbejde mellem Friends of Cold Hawaii og den danske kitesurf-atlet Nick Jacobsen. Big Air-konkurrencen vil være seværdig, og har bred appel, da den i sin enkelthed
går ud på at hoppe højest som regel 30-40 meter. Nick Jacobsen er en af verdens førende kitesurf-atleter, og har blandt andet vundet titlen som verdens bedste kitesurfer tre gange i træk. Han har også verdensrekorden i
højeste kite-hop.

I "Cold Hawaii Shark Hunt" jagter verdensmesteren Casper Steinfath mange SUP motionister på sit board. Motionisterne får et tidsmæssigt forspring på en forhindringsbane, hvorefter de bliver jagtet
af den seksdobbelte SUP verdensmester.

"Down The Line" er et lokalt forankret windsurf-arrangement, som tidligere har haft deltagelse af nogle af de bedste europæiske windsurf atleter samt lokale talenter.

Med de foreslåede events vil man efter ansøgers vurdering ramme bredt, med lokationer i Hanstholm, Vorupør og Klitmøller. Man vil være publikumsvenlige samt skabe noget, som både surfer-verdenen og thyboerne vil
snakke om. Friends of Cold Hawaii håber på det grundlag, at Thisted Kommune vil fastholde sit sponsorat på 400.000 kr. i 2020. Cold Hawaii Games i Coronatilpasset form har et lidt større budget end tidligere sendt til kommunen.

Ansøger har medsendt vedhæftede budget for Junior-PWA, Big Air-event samt totalbudget for 2019, 2020 og 2021. Sidstnævnte følger i hovedtræk det budget, som var til behandling i maj (også vedhæftet som bilag), dog med ekstra tilføjelse af det nye samlede budget for Cold Hawaii Games inklusive de nye eventforslag "Cold Hawaii Big Air", "Cold Hawaii Shark Hunt" og "Down The Line".

Erhverv har følgende bemærkninger:

Grundet sen modtagelse af ansøgningen har det ikke været muligt at indgå i en dybere drøftelse med ansøger. På trods af dette sendes ansøgningen til stillingtagen, idet ansøger planlægger events til gennemførelse allerede i september.

Helt overordnet anses det for vigtigt, at der også i 2020 kan skabes liv i og omtale af Cold Hawaii-miljøet. Her kan der med fordel være fokus på først og fremmest de indsatser, som i størst muligt omfang kan tilgodese den kommunale interesse i at understøtte bosætning og rekruttering. Ud fra ansøgers beskrivelser af de foreslåede events vurderes et Junior-PWA at være et oplagt eventområde med henblik på at opnå eksponering af kommunen - budgettet for dette event er 81.500 kr. Friends of Cold Hawaii fremhæver desuden "Cold Hawaii Big Air-eventen" som eksponeringsvenlig, idet nogle af de absolut førende atleter vil stille op - atleter, som har endnu større eksponering på de sociale medier end PWA-atleterne. Friends of Cold Hawaii vurderer derfor, at denne event vil opnå mindst samme grad af eksponering som det oprindeligt planlagte PWA. Big Air-eventen har særskilt et budget på 313.000 kr. Ansøger oplyser, at man er i forhandling med en stor international sponsor i forhold til denne event. Derfor kan kun udgiftsbudgettet p.t. medsendes. Ansøger vurderer dog, på baggrund af dialogen med omtalte sponsor, at et kommunalt tilskud på anslået 50.000 kr. vil kunne sikre realisering af også denne event.

Med det afsæt vurderer Erhverv, at det først besluttede sponsorat på 400.000 kr. med fordel kan tilpasses som følger:

 • 172.000 kr. til medfinansiering af midler fra Erhvervsstyrelsen fastholdes, sådan at pengene fra styrelsen fortsat hentes hjem (organisations-, brand- og eventudvikling m.m.)
 • 81.500 kr. bevilges til junior-PWA
 • 50.000 kr. som bidrag til realisering af "Cold Hawaii Big Air" drøftes

Dermed foreslås det at reducere 2020-sponsoratet fra 400.000 kr. til enten 253.500 kr. - eller 303.500 kr., hvis "Cold Hawaii Big Air" også ønskes realiseret, hvilket ifølge Friends of Cold Hawaii vil styrke områdets eksponering markant.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning fra maj er der allerede afsat 400.000 kr. til 2020-sponsoratet. Et reduceret sponsorat vil derfor fortsat kunne dækkes via medfinansieringspuljen (172.000 kr.) og sporteventpuljen (81.500 kr. eller 131.500 ved inkludering af Big Air-event), i alt 253.500 kr. eller 303.500 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller:

 1. At der bevilges 253.500 kr. af det oprindeligt bevilgede sponsorat, specifikt til gennemførelse af Junior-PWA samt til medfinansiering af støtte fra Erhvervsstyrelsen.
 2. At det drøftes, om Thisted Kommune vil bidrage med yderligere 50.000 kr. for realisering af Big Air-event, og dermed i alt 303.500 kr. for 2020.
 3. At Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, baseret på kommunens ny "Thy-fortælling".
 4. At Friends of Cold Hawaii indsender evaluering og regnskab for 2020 til Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 9:

Ad 1-4 Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at Friends of Cold Hawaii fremadrettet skal aflevere bedre budgetmateriale og, at materiale skal afleveres i så god tid, at Thisted Kommune kan lave en ordentlig sagsbehandling.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 12. august 2020, pkt. 125:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse med en samlet støtte på kr. 253.500, der kan disponeres inden for de tre projekter, der er beskrevet i materialet.

Beslutning

Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

146. Forprojekt om CO2-lagring ved Hanstholms kyst

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tilsagnsskrivelse i forbindelse med ansøgningsbrev til Horizon 2020 om et forprojekt om CO2-lagring samt deltagelse i projektpartnerskab.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en invitation fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til at deltage i et forprojekt, der skal bane vejen for, at CO2 kan lagres i havbunden 30 km nordvest for Hanstholms kyst.

Det internationale klimapanel (IPCC) og det internationale energiagentur (IEA) peger på, at indfangning og lagring af CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage) er nødvendig at implementere på verdensplan for, at Parisaftalens målsætninger kan indfries. CCS anbefales også af Klimarådet og Dansk Energi som en nødvendig brik for at nå regeringens 2030-målsætninger.

Regeringen har den 22. juni 2020 indgået et forlig om støtte til CCS. I årene 2024-2030 afsættes over 3 mia. kr. i støtte til området. Derudover er det aftalt, at lagring af CO2 for fremtiden skal tillades på dansk grund. I forligsteksten står, at CCS i 2030 på landsplan kan bidrage til en CO2-reduktion på 0,9 mio. ton CO2. CCS er dermed en væsentlig del af de virkemidler, der skal bidrage til regeringens 70 % CO2-reduktionsmål. Til sammenligning estimeres det, at regeringens aftale (2020) på affaldsområdet bidrager med en reduktion på 0,7 mio. ton i 2030.

Danmarks undergrund er flere steder velegnet til lagring af CO2. Lagring foregår ved, at CO2'en pumpes ned i et sandstenslag dybt i undergrunden, hvor CO2'en bliver flydende og indkapsles i et reservoir. Den geologiske struktur, som udgør reservoiret ud for Hanstholms kyst, kendes fra tidligere olieboringer og forventes at være af god kvalitet, samt at have en høj kapacitet til lagring. Den geologiske struktur har en god placering både i forhold til reservoirets nærhed til Hanstholm Havn og et opland med store CO2-kilder. Samlet gør det stedet til et af de mest realistiske bud på et dansk CO2-lager ved kysten. I et konkret projekt forventes det, at CO2'en indfanges fra store punktkilde udledere, hvorefter det bliver transporteret med skibe til Hanstholm Havn og herfra pumpes ud til reservoiret, der ligger ca. 30 km ud fra kysten. Det er i øvrigt den samme gode beskaffenhed af sandstenslagene, der i Thisted gør geotermi-produktion rentabelt.

Det konkrete forprojekt "SKANDICCS" er ledet af GEUS og er et privat-offentligt samarbejde med bl.a. nordjyske virksomheder og flere universiteter. Forprojektet søger midler gennem EU's Horizon-2020-forskningsprogram (H2020). Forprojektet søger ca. 70 mio. kr. fra H2020. Forprojektet er beskrevet på bilag 1.

Forprojektet består af 3 hovedindsatser, der samlet løber over 4 år:

1. Boring af testbrønd på land ved Hanstholms kyst og geologiske undersøgelser af testbrønden.

2. Udarbejdelse af businesscase og værdikæder for et industriel-skala CCS-projekt ved Hanstholm.

3. Arbejdspakke om social accept og borgerinddragelse.

Forprojektet skal føre til beslutning om det første CO2-lagringsprojekt ud for Danmarks kyst i industriel skala. Thisted Kommune er miljømyndighed ved et forprojekt i forbindelse med miljøscreening af boring af en test-brønd på land. Selve anlægget på land til testbrønden og selve testbrønden har samme fysiske skala som geotermiboringen i Thisted. Ved et fuldt projekt er Thisted myndighed for den del af projektet, der etableres på land, og staten er myndighed for rørføring og boring til havs.


H2020-projektansøgningen kan drage nytte af kommunal opbakning, samt deltagelse fra det lokale erhvervsliv. GEUS anmoder om en tilsagnsskrivelse fra Thisted Kommune til EU-ansøgningen i start september 2020. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at Thisted Kommune med fordel kan bakke op om projektet og deltage i arbejdspakkerne om social accept og borgerinddragelse samt arbejdspakken, der omhandler businesscase og værdikæder. Med deltagelse kan vi skabe så gode forhold som muligt for det lokale erhvervsliv ved et konkret projekt samt sørge for, at der sker en god proces med borgerinddragelse. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet en tilsagnsskrivelse, der er vedhæftet i bilag 2.

Hvis der gives tilsagn om midler fra H2020, vil Thisted Kommune sammen med GEUS afholde et borgermøde for at informere om projektet.

Projektet vil i meget høj grad bidrage til at opfylde målene for Thisted Kommunes Klima- og Energipolitik, herunder punkt II "Thisted Kommune vil tiltrække demonstrations-, innovations- og udviklingsprojekter for grønne løsninger".

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Medarbejdertimer afholdes under driftsbudgettet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Tilsagnsskrivelse om Thisted Kommunes opbakning til projektet i bilag 1 godkendes.
 2. Thisted Kommune deltager i forprojektets arbejdsgrupper, der omhandler borgerinddragelse samt businesscase og værdikæder.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 160:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

147. Kystbeskyttelse Lild Strand

Udskriv

Sagstema

Hård kystbeskyttelse af det kommunale areal i Lild Strand.

Redegørelse

Thisted Kommune har en offentlig parkeringsplads ud mod kysten ved Lild Strand, som ikke er kystbeskyttet. Konsekvensen er derfor, at der løbende vil ske en erosion af kommunens areal.

I 2019 udførte nogle private lodsejere hård kystbeskyttelse foran deres ejendomme, og de private lodsejere ønsker, at kommunen også udfører hård kystbeskyttelse langs med det kommunale areal.

I forbindelse med budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges igen, om kommunen bør deltage i den samlede løsning, så der er en sammenhængende hård kystbeskyttelse langs hele kysten ved Lild Strand.

En af de private lodsejere ved Lild Strand har tilbudt at være tovholder for kommunens andel. Lodsejeren foreslår, at kommunen etablerer hård kystbeskyttelse tilsvarende den kystbeskyttelse, som de private lodsejere fik udført i 2019. Ifølge lodsejeren vil Thisted Kommunes udgift være ca. 1,25 mio. kr. excl. moms for at anlægge den hårde kystbeskyttelse. Ydermere vil Thisted Kommune skulle forpligte sig til løbende at betale for strandfodring, idet dette vil være et vilkår for at få tilladelsen til at udføre den hårde kystbeskyttelse.

Den lokale ildsjæl i Lild Strand har kontaktet nogle af beboerne og sommerhusejere i Lild Strand for at høre, om de vil bidrage til hård kystbeskyttelse langs Thisted Kommunes ejendom.

11 grundejere har efterfølgende indsendt tilsagn om en samlet medfinansiering på 508.000 kr., jf. kortbilag 1.

Derudover har grundejeren af den ubebyggede grund tilkendegivet, at de vil betale 206.000 kr. til kystsikring af egen grund.

Tilkendegivelserne er dog betinget af følgende krav:

 • Ingen fremtidig strandfodring
 • Ingen tinglysning
 • Ral (stenmaterialer) fra landingsplads kan benyttes.

Drifts- og Anlægsafdelingen finder det usandsynligt, at der kan opnås tilladelse til at udføre den hårde kystbeskyttelse uden betingelse om, at Thisted Kommune skal udføre strandfodring løbende efterfølgende. Derfor kan betingelserne fra beboerne og sommerhusejerne ikke opfyldes.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft rådgivende ingeniørfirma Niras til at vurdere:

1. De udførte skråningsbeskyttelser

2. Strandfodring

3. Prisoverslag på den fremtidige strandfodring.

Det skal bemærkes, at de private grundejerne - ved de bebyggede ejendomme – ikke har færdigmeldt den hårde kystbeskyttelse, der blev udført i 2019. Grundejerne har heller ikke opfyldt kravet i tilladelsen om strandfodring. Anlægget er heller ikke blevet tinglyst endnu.

Ad 1 – De udførte skråningsbeskyttelser, jf. bilag 2.

Rapporten fra Niras omfatter en vurdering af, om de to nyopførte skråningsbeskyttelser ved Lild Strand er udført korrekt i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale og tilladelser fra Thisted Kommune.

Generelt konstateres det, at den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i overensstemmelse med det godkendte projekt. Kystbeskyttelsen er ikke placeret korrekt, og den er højere end ansøgt.

Opmålingerne viser, at dækstenene er betydelige mindre end i det godkendte projekt, hvilket betyder, at skråningsbeskyttelserne ikke har den beregnede styrke. Thisted Kommune skal forvente unødige ekstraudgifter til reparationer, hvis der udføres hård kystbeskyttelse tilsvarende de privates.

Ad 2 - Strandfodring, jf. bilag 3.

Det er et vilkår i tilladelsen, at de private lodsejere løbende skal strandfodre, idet strandfodring reducerer eller stopper tilbagerykning af stranden og kystprofilet samt reducerer eller stopper læsideerosion nedstrøms for hård kystbeskyttelse (kronisk erosion).

Der er kun krav til strandfodring langs de nyetablerede hårde kystbeskyttelser. Der er ingen krav om strandfodring til den gamle kystbeskyttelse, der blev udført i 1986. Derfor vil strandfodring foran de to nye skråningsbeskyttelser ikke stoppe den kroniske erosion på strækningen men vil medvirke til at formindske erosionen af den kommunale og private grund mellem de 2 nyanlagte kystbeskyttelsesanlæg.

Vælges det at anlægge skråningsbeskyttelse, og den anbefalede strandfodring foretages, vil parkeringspladsen og vejen kunne bevares.

I tilfælde af at der ikke udføres storskala strandfodring, vil stranden foran skråningsbeskyttelserne forsvinde og herved forhindres adgang langs stranden, og de rekreative værdier af området reduceres.

En større strandfodring af stranden i Lild, vil kunne ske ved iværksættelse af et kommunalt fællesprojekt i henhold til Lov om kystbeskyttelse, hvor kommunen har mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen af fodringen. Dette strider mod de private bidragsyderes krav til eventuel medfinansiering.

Ad 3 - Prisoverslag på den fremtidige strandfodring, jf. bilag 4.

Hvis der udføres kystbeskyttelsesanlæg ud for det kommunale areal, og kravet om strandfodring er de samme som kravet i tilladelserne for de private arealer, vil udgiften for det kommunale anlæg være - 143 m x 50 kr./m/år = ca. 80.000 kr./år.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelse og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Økonomiske konsekvenser

Besluttes det at udføre den hårde kystbeskyttelse tilsvarende med det private, er udgiften ca. 1,25 mio. kr. excl. moms. Det skal dog bemærkes, at stensætningen ikke er stærk nok, jf. Niras udtalelse. Hvis projektet skal udføres i overensstemmelse med Niras anbefaling, er Thisted Kommunes udgift ca. 2,9 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. oktober 2018.

Bidrag fra private lodsejere kan ikke medregnes til kystbeskyttelse foran kommunens plads, da de ikke accepterer betingelsen om strandfodring.

Thisted Kommunes udgift til strandfodring vil årligt ca. være 80.000 kr.

Andre konsekvenser

Iværksættelse af en kap. 1a - sag vil medføre udgifter for lodsejere, der både ligger i første række og for lodsejere i baglandet. Den præcise afgrænsning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.
 2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning, og at der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 77:

Ad 1: Tilbagesendes med henblik på yderligere oplysninger. Beslutning skal træffes senest på mødet i juni måned 2020.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Supplerende oplysninger til sagen

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har kvalitetssikret det teoretiske projekt kaldet myndighedsprojektet. De private grundejere i Lild Strand har ansøgt om, og fået tilladelse til, at udføre myndighedsprojektet. Rambøll har også besigtiget det udførte anlæg. Rambølls notat kan ses på bilag 5.

Rambøll vurderer, at myndighedsprojektet ser fornuftigt ud, og at dimensioneringsforudsætningerne stemmer overens med de forhold, der er ved Lild Strand. Det fremgår af notatet, at Rambøll vurderer, at designvandspejlet samt peak bølgeperioden sandsynligvis kan reduceres.

I myndighedsprojektet har dækstenene en gennemsnitlig vægt på 3,5 ton, og designvandspejlet er kote + 1,67.

Der er anvendt væsentlig mindre dæksten i det udførte anlæg i forhold til det godkendte myndighedsprojekt. Rambøll har lavet beregningsmodeller, der viser, at den anlagte skråning vil kollapse eller have behov for reparationer ved vandspejl i kote ca. + 1,30. Den udførte skråning er således ikke lige så modstandsdygtig over for stormhændelser, som myndighedsprojektet er.

Rambøll har også vurderet, at hverken myndighedsprojektet eller det udførte projekt vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke strandfodres.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses bemærkninger:

Thisted Kommune afventer færdigmelding af projektet. Tilladelsen til kystbeskyttelsen langs Sandnæshagevej gælder i to år, hvorfor den seneste mulighed for færdigmelding af projektet er den 4. juni 2021.

Ved færdigmelding af projektet forstås, jf. tilladelsen til kystbeskyttelse, en meddelelse om færdiggørelse af projektet med dokumentation for, at anlægget er etableret i overensstemmelse med tilladelsen. Herunder også at der er strandfodret med det ansøgte mængde materiale samt dokumentation for tinglysning af tilladelsens vilkår nr. 1-4 omhandlende anlæggets placering, udformning og strandfodringsplan, jf. tilladelsen til kystbeskyttelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis tilladelsens vilkår ikke opfyldes.

Når Thisted Kommune modtager en færdigmelding af projektet, udføres en opfølgende besigtigelse af projektområdet med henblik på at klarlægge, hvorvidt anlægget er korrekt udført, og om tilladelsens vilkår er opfyldt – dette fremgår dog af Niras og Rambølls gennemgang, at det ikke er.

Det bemærkes, at selvom den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i henhold til tilladelsen, vil den del af projektet kunne godkendes, da den manglende kvalitet primært vil blive en udfordring for de private lodsejere, der har udført projektet. Det er ikke længere et krav i lovgivningen, at et projekt skal være ”teknisk optimeret”, hvilket vil sige, at det f.eks. skal kunne holde i et bestemt antal år m.v.

Dog vil projektet ikke kunne godkendes som helhed, da sandfodringen, jf. vilkår i tilladelsen, ikke er udført.

Den manglende sandfodring vil resultere i en negativ påvirkning på nabostrækningen, idet der vil mangle materiale i den østgående materialetransport. Nabostrækningen mod øst omfatter et internationalt beskyttet Natura 2000 område. Det er ikke tilladt at påvirke et Natura 2000 område negativt.

Ved manglende opfyldelse af tilladelsens vilkår udstedes et varsel om påbud til ejeren af hver matrikel med besked om, hvordan de konstaterede forhold kan berigtiges. Berigtiges de konstaterede forhold ikke inden en given frist, udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse af projektet – i dette tilfælde sandfordring.

Efterkommes påbuddet ikke inden for en given frist, overdrages sagen til Politiet.

Hvis der ønskes hård kystbeskyttelse, gør Drifts- og Anlægsafdelingen opmærksom på følgende:

1. Anlæggets design:

Ud fra Rambølls notat kan det konstateres, at ingen af de to anlæg kan opfylde dimensioneringsforudsætningerne såfremt, der ikke strandfodres. Myndighedsprojektet er dimensioneret af Niras med afsæt i fagfaglig viden, prognoser og tidligere målinger af området. Rambøll har efterfølgende verificeret Niras' myndighedsprojekt og foretaget beregninger af det udførte. Rambøll konkluderer, at myndighedsprojektet er mere modstandsdygtigt over for stormhændelser end anlægget udført af de private.

2. Strandfodring:

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at udføre hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom, forpligter Thisted Kommune sig til at udføre strandfodring, idet dette vil være et vilkår i tilladelsen til at udføre kystbeskyttelsen. En kap. 1a sag kan gennemføres, hvorved et større fællesskab i Lild Strand skal betale for strandfordringen. Hvis borgerne i Lild Strand pålægges at bidrage til efterfølgende strandfodring, bortfalder tilsagnene om bidrag fra de private.

Økonomi

Rambøll har lavet anlægsoverslag for hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom - ca. 160 m.

Kystbeskyttelse udført iht. myndighedsprojektet: 1,5 - 2,2 mio. kr. excl. moms.

Kystbeskyttelse udført som anlægget fra 2019: 1,0 - 1,5 mio. kr. excl. moms.

Rådgiverudgifter (myndighedsansøgning, projektering og tilsyn) er ikke indeholdt i ovennævnte overslag. Dette svarer til ca. 250.000 kr.

Strandfodring er ikke medtaget i ovennævnte overslag.

De bemærkes, at viderefører Thisted Kommune en hård kystbeskyttelse i den samme mangelfulde kvalitet som det private anlæg fra 2019, skal kommunen forvente løbende ekstraudgifter til reparationer m.v.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.

2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning.

3. Der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 135:

Ad 1. Indstillingen indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der udføres hård kystsikring iht. myndighedsprojektet med et beløb på mellem 1,5 og 2,2 mio. kr. og kommunal finansieret sandfodring.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der ikke iværksættes et fællesprojekt efter Lov om Kystbeskyttelse (kap .1a).

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 121:

Flertallet bestående af Ulla Vestergaard, Peter Larsen, Henning Holm og Jens Kr. Yde sender sagen tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på anvisning af finansiering.

Ib Poulsen og Morten Bo Bertelsen følger flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Fornyet behandling den 10. august 2020

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2020 genfremsendes sagen til drøftelse i udvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 162:

Indstilles til godkendelse af flertallet, at projektet finansieres af kassen. Imod stemte Kaj Kirk og Kristian Tilsted.

Kaj Kirk ønsker først at tage stilling til projektet efter godkendelse af det netop etablerede projekt.

Kristian Tilsted fastholder sin indstilling af 8. juni 2020.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning

Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde, Peter Larsen og Niels Jørgen Pedersen ønsker først at tage stilling til projektet efter godkendelse af det netop etablerede samlede projekt. Det undersøges, om det er muligt at søge penge via puljen til kystsikring, som netop er blevet frigivet.

Henning Holm og Morten Bo Bertelsen følger flertallet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

148. Anlægsregnskab, Byggemodning - Chilivej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Byggemodning - Chilivej, Thisted.

Redegørelse

Den 30. januar 2018 blev der givet en anlægsbevilling til Byggemodning - Chilivej, Thisted.

Udstykningen af Chilivej er udført på nær færdiggørelsesarbejdet (asfaltslidlag, kantsten og beplantning).

Når udstykningen skal færdiggøres, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse søge en anlægsbevilling til dette.

Arbejdet er afsluttet, jf. vedhæftede bilag 1 og 2, oversigtskort og billeder.

Anlægsregnskab for XA-861 Byggemodning - Chilivej, Thisted er således:

Mindreforbruget skyldes bl.a., at den projekterede faskine, kunne reduceres med afsæt i udført nedsivningsforsøg på lokaliteten. Et nedsivningsforsøg indebærer håndtering af overfladevand, herunder hvor godt jordlagene transporterer vandet.

Desuden var uforudsete udgifter mindre end forventet.

Ved udarbejdelse af anlægsregnskabet er der solgt 7 grunde på Chilivej.

Indtægterne for salg af de resterende 29 grunde vil blive indtægtsført på den årlige anlægsbevilling til "Salg af byggemodnede boliggrunde".

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

149. Ligestillingsredegørelse 2020

Udskriv

Sagstema

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

Redegørelse

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

 • Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
 • Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
 • Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne som i den forbindelse har udarbejdet et indberetningsskema. Redegørelsen dækker perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelsen har fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd i borgerrettede kerneydelser, og hvorledes det kan bidrage til mere målrettede og borgernære indsatser, større tilfredshed blandt borgere, øget innovation, effektivitet og lige muligheder for borgere. Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne derudover et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet har på baggrund af Ligestillingspolitikken, drøftelse på et fælles chef- og direktionsmøde samt efterfølgende kvalificering med en mindre del af chefgruppen, udfyldt ligestillingsredegørelsen. Jobcentret har udfyldt delen i forhold til beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke vestlige lande. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ligestillingslovens § 5 og 5a.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet indstiller Ligestillingsredegørelsen 2020 til godkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

150. Valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 for perioden 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ældre-/Seniorrådet har ønsket at drøfte afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 med henblik på at beslutte, hvilken form for valg rådet anbefaler anvendt.

Redegørelse

I henhold til lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 på det sociale område skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd.

I Thisted Kommune hedder det lovpligtige råd Ældre-/Seniorrådet. Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 9 stedfortrædere, der vælges ved direkte valg hvert 4. år, samme år som valg til Kommunalbestyrelsen finder sted. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældre-/Seniorrådet og fastsætter i samarbejde med rådet regler for valgets afholdelse.

Ældre-/Seniorrådet ønsker at gøre en indsats for en øget valgdeltagelse ved valg til Ældre-/Seniorrådet og i den forbindelse også se på valgformen. I andre kommuner har man set en øget valgdeltagelse ved afholdelse af fremmødevalg. I 2017 var den gennemsnitlige stemmeprocent 64,2 % i de kommuner der havde fremmødevalg samtidig med Kommunal- og regionsrådsvalget. I Thisted Kommune var stemmeprocenten i 2017 på 38,64 %.

Det kunne også være et forslag, uanset valgform, at højne informationsindsatsen om Ældre-/Seniorrådets virke og valg til rådet for på den måde at påvirke valgdeltagelsen.

I 2017 blev valget gennemført som en blanding af digital afstemning og brevstemmer. Vælgere tilmeldt digital post fik tilsendt materiale via digital post og stemte digitalt. Vælgere der var fritaget for digital post fik tilsendt materiale (kandidatfolder og stemmeseddel) med almindelig post og kunne stemme pr. brevstemme. Firmaet som leverede løsningen til digitalt valg stod for registrering af stemmerne/optælling af valget.

Den samlede udgift for afholdelse af valg til Ældre- og Seniorrådet i 2017 var ca. 143.000 kr.

Lovgivningen giver ganske vide rammer for, hvordan valg til ældreråd skal afholdes. Det er således muligt at vælge mellem flere forskellige valgformer. Det følger af retssikkerhedsloven og vejledningen, at kommunalbestyrelsen, i samarbejde med ældrerådet beslutter, hvordan valget skal afholdes.

I nedenstående er beskrevet fire forskellige muligheder:

1) Offentligt valgmøde

2) Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

3) Digitalt/brevstemme kombineret med muligheden for at aflevere sin stemme på afstemningssteder til Kommunal- og regionsrådsvalget

4) Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalget og på samme afstemningssteder

1. Offentlige valgmøder

Valghandlingen kan foregå på et møde (evt. flere), hvortil de stemmeberettigede indkaldes og valget af medlemmer af Ældre-/Seniorrådet gennemføres på mødet. Valgmateriale (kandidatfolder) kan f.eks. udsendes digitalt på forhånd suppleret med, at kandidaterne kan præsentere sig for vælgerne på mødet. Der vil være flere forskellige muligheder for, hvordan valghandlingen konkret kan foregå på valgmødet. Lovgivningen giver som sagt vide rammer.

Valg ved offentligt valgmøde anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 70.000 kr.

2. Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

Valgmaterialet (kandidatfolder m.v.) tilsendes digitalt for vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er undtaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne kan brevstemme. Registrering/optælling af stemmer forudsættes foretaget af leverandøren.

Valg efter samme model som i 2017 anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 150.000 kr.

3. Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

Samme fremgangsmåde som ovenfor, men tilført muligheden for at vælgere kan aflevere sin brevstemme på afstemningsstederne til kommunal- og regionsrådsvalget. Selvom der kun vil være tale om, at der opsættes stemmekasser, hvor brevstemmer til ældrerådsvalget kan afleveres, skal reglerne om adskillelse af valgene følges. Dvs. at lokaler og adgangsveje så vidt muligt skal være adskilt. Derfor skal der foretages stort set de samme undersøgelser af afstemningsstederne, planlægning m.v. som ved et fremmødevalg (se nedenstående). Det betyder også, at det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande afstemningsstederne. Det vurderes, at 1-2 tilforordnede pr. afstemningssted i dette scenarie vil være tilstrækkeligt, dvs. i alt 26-52 tilforordnede.

Valg efter samme model som i 2017, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder, anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 300.000 kr. alt efter antallet af tilforordnede.

4. Fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

Forudsætningerne for afholdelse af valg til ældrerådet samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget er beskrevet i følgende vejledninger:

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017


Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget. Herunder; særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget eller på gennemførelsen af valget i øvrigt – og sådan at kommunal- og regionsrådsvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

Konsekvenser ved beslutning om fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021:

Der skal foretages besigtigelse af de 26 afstemningssteder med henblik på at afklare:

 • Er der mulighed for adskilte lokaler? (det forventes at være vanskeligt på visse afstemningssteder, hvor der i forvejen ikke er megen plads)
 • Er der mulighed for særskilte adgangsveje?
 • Tegninger over samtlige lokaler med angivelse af opsætning, hvor kan materiel, skilte m.v. opsættes?

Materiel i form af valgborde, stemmerum og stemmekasser m.v. til 26 afstemningssteder:

 • Behov skal afdækkes, og indkøb foretages (kommunen er ikke i besiddelse af ekstra materiel, som kan dække behovet). Der må påregnes en væsentlig udgift hertil.
 • Der vil være udgifter til personale til opsætning og nedtagning på 26 afstemningssteder.

Tilforordnede:

 • Det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande de 26 afstemningssteder (4 pr. sted = 104 tilforordnede , 5 pr. sted = 130 tilforordnede) + evt. ekstra stemmetællere. Det vurderes, at der minimum skal være 4 tilforordnede pr. afstemningssted for at dække hele valgdagen fra kl. 08.00 til 20.00.
 • Der er i valglovgivningen regler for, hvem der må varetage opgaver vedr. kommunal- og regionsrådsvalg, og de tilforordnede må derfor ikke ”blandes”. For valgstyrere til kommunal- og regionsrådsvalg er det borgerligt ombud, og der er regler for fordeling og udpegning, mens det at være tilforordnet til ældrerådsvalg er på rent frivillig basis. Det kan ikke pålægges partiforeningerne at udpege tilforordnede til ældrerådsvalget. Det kan heller ikke påregnes, at de administrative valgsekretærer på afstemningsstederne kan yde bistand i forbindelse med ældrerådsvalget, da de er fuldt optagede af kommunal- og regionsrådsvalget.
 • Der vil skulle udarbejdes instrukser til de tilforordnede ved ældrerådsvalget, hvor procedurer for valghandlingen beskrives.

Der skal tages stilling til hvor, hvornår og hvem, der tæller stemmerne op. Da der er begrænset plads på afstemningsstederne, vil det forventeligt ikke være muligt at tælle stemmerne op på afstemningsstederne.

Mulighed for at brevstemme forud for valgdagen:

Der er generelt to typer brevstemmer;

1) mulighed for at enhver vælger til at brevstemme forud for valgdagen. Dette vil kræve et større planlægningsarbejde, det bør f.eks. fastlægges hvordan brevstemmer registreres, hvor og hvornår brevstemmeafgivning kan finde sted. Brevstemme til ældrerådsvalget kan ikke uden videre foregå sammen med brevstemmeafgivningen til kommunal- og regionsrådsvalg, f.eks. kan der ikke benyttes det samme system til registrering af brevstemmerne.

2) mulighed for at vælgere, som pga. f.eks. manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet for at stemme på valgdagen, kan brevstemme i hjemmet. Såfremt det ønskes at give disse borgere mulighed for at brevstemme, forudsættes det, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at hente brevstemmer i borgernes hjem. Der er tillige en planlægningsopgave i at identificere de borgere, som ønsker at brevstemme samt den praktiske tilrettelæggelse.

Under alle omstændigheder vil en mulighed for at brevstemme betyde, at brevstemmerne skal registreres, og valglisterne forud for valgdagen skal opdateres, så det er muligt at se, om en vælger allerede har brevstemt, hvis man ønsker at undgå risikoen for dobbeltstemmer.

Valg som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 800.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017

Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Der skal afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år. Der er krav om, at medlemmerne af ældrerådet vælges ved direkte valg, og rådet skal bestå af mindst 5 medlemmer samt evt. et antal suppleanter, som ikke kan overstige antallet af medlemmer. Medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og må således ikke stille op på lister, som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. Personer, som har fast bopæl i kommunen, og som på valgdagen er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare.

Økonomiske konsekvenser

Valgform

Udgifter (estimat)

Offentligt valgmøde

70.000 kr.

Digitalt/brevstemmevalg

150.000 kr.

Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

300.000 kr.

Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

800.000 kr.

Tabel 1: Overslag over udgifterne ved forskellige valgformer.

Udgiften til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet har tidligere været afholdt inden for eget budget. Hvis en model vælges med anslåede udgifter på 800.000 kr., vil det ikke være muligt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 21. april 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Ældre-/Seniorrådet stiller forslag til Social- og Sundhedsudvalget om, hvilken valgform der ønskes for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.
 2. Social- og Sundhedsudvalget indstiller en valgform for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 4:

Ældre-/Seniorrådet stiller sig undrende overfor det omfattende "set-up" beskrevet i sagsfremstillingen og de estimerede udgifter ved fremmødevalget, der anses som høje.

Ældre-/Seniorrådet er fortsat interesseret i et fremmødevalg med henblik på at opnå en høj valgdeltagelse. Inden sagen sendes videre til Social- og Sundhedsudvalget, ønsker Ældre-/Seniorrådet, at der laves en rundspørge blandt andre kommuner med erfaringer med fremmødevalg omkring den praktiske afholdelse og økonomi. Sagen skal forelægges rådet, inden videre politisk behandling.

Sagen genoptages

Der er foretaget en rundspørge blandt fem nordjyske kommuner, som afholder fremmødevalg. En nærmere beskrivelse er vedlagt som bilag.
Derudover er nedenstående oversigt vedlagt, som viser de estimerede udgifter, der vil være i forbindelse med afholdelse af fremmødevalg:

Udgiftsestimat - fremmødevalg

Præmisser: 26 afstemningssteder, 104 tilforordnede, 13.252 vælgere (2017)

Beløb (estimat):

Systemudgifter. Tryk og udsendelse af valgkort, kandidatfolder, valglister samt stemmesedler.

200.000 kr.

Indkøb af stemmebokse, stemmekasser m.v.

300.000 kr.

Udgifter til opsætning på afstemningssteder

80.000 kr.

Diæter til tilforordnede (860 kr. pr. tilforordnet, 2021)

90.000 kr.

Forplejning til tilforordnede (ca. 500 kr. pr. tilforordnet)

55.000 kr.

Optælling (diæter og forplejning + evt. lokaleleje)

20.000 kr.

Annoncer, opstillingsmøder og evt. anden kommunikation

30.000 kr.

Diverse

10.000 kr.

I alt

785.000 kr.

Ældre-/Seniorrådet, 19. maj 2020, pkt. 7:

Punktet blev drøftet. Ældre-/Seniorrådet ønsker at fortsætte drøftelserne og derved udskyde beslutningen, til det bliver muligt at afholde et fysisk møde.

Ældre-/Seniorrådet, 16. juni 2020, pkt. 5:

Drøftelserne fortsættes.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at valget afholdes sammen med kommunal- og regionsrådsvalget, da det forventes at øge interessen og dermed valgdeltagelsen.

Ældre-/Seniorrådet bemærker, at udgifterne til indkøb af materiel er engangsudgifter. Derudover bemærkes det, at der allerede nu er udgifter relateret til afholdelse af et digitalt/brev valg. Ældre-/Seniorrådet kan finde de valgtilforordnede, som er nødvendige til et fremmødevalg.

Et flertal indstiller til, at der afholdes fremmødevalg.

Et mindretal indstiller til, at man fortsætter med digitalt-/brevstemmevalg, bl.a. af økonomiske årsager.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020:

Jens Vestergaard

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 124:

Det indstilles til godkendelse, at Ældre-/seniorrådsvalget i 2021 gennemføres som Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder. Det opfordres til øget synlighed om valget for at stimulere valgdeltagelsen. Der ønskes en evaluering af valgformen efterfølgende.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at udgifterne til enten et offentligt valgmøde (70.000 kr.), digitalt/brevstemmevalg (150.000 kr.) eller digitalt/brevstemmevalg med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder (300.000 kr.) vil kunne findes inden for eget budget.

Beslutning

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

151. Budget 2021 - analyse af ledelse og administration

Udskriv

Sagstema

Orientering om analyse af ledelse og administration.

Redegørelse

Thisted Kommunes nøgletal for ledelse og administration, som det opgøres af KL i hæftet ”Kend din kommune”, har i en årrække ligget over landsgennemsnittet. I forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttede partierne bag forliget derfor, ”..at der skal udarbejdes en analyse af ledelse og administration i Thisted Kommune med henblik på anvisning af mulige effektiviseringsforslag, som udgangspunkt for budgetforhandlingerne 2021". Den analyse er nu færdig og fremlægges til orientering for Økonomiudvalget. Samtidig indgår analysen som en del af behandlingen af budget 2021.

Analysen behandler tre problemstillinger:

 • hvordan placerer Thisted Kommune sig aktuelt i det kommunale felt, når det gælder forbruget til ledelse og administration?
 • hvor meget skal forbruget ændres, for at det kommer til at ligge på landsgennemsnittet?
 • hvor meget af afvigelsen i forhold til landsgennemsnittet skyldes forskelle i ledelsesmæssig- og administrativ effektivitet, og hvor meget skyldes forskelle i rammevilkår?

Det sidste er bl.a. relevant, fordi tallene viser, at Thisted Kommune bruger flere decentrale ledere pr. 1.000 indbyggere end landsgennemsnittet. Overfor den konstatering tager analysen fat på spørgsmålet om, hvor meget af det overgennemsnitlige forbrug, der skyldes lavere ledelsesmæssig effektivitet - og skyldes det overhovedet lavere ledelseseffektivitet - og hvor meget der skyldes, at kommunen har en decentral struktur med mange institutioner?

I analysen er ledelse- og administration defineret på samme måde som ved KL-nøgletallet. I alt omfatter analysen derfor 710 stillinger og dermed godt 20% af kommunens totale antal stillinger.

Opgjort på stillingskategorier betyder KL-definitionen bl.a. at følgende stillinger - ud over mere traditionelle ledelses- og administrationsstillinger - indgår:

 • socialrådgivere og psykologer på rådhuset som behandler eksempelvis børnesager
 • teknikere og ingeniører i Hurup som behandler byggesager og udfører miljøtilsyn
 • jobkonsulenter
 • arkitekter, landinspektører m.m. som laver lokalplaner og kommuneplaner
 • IT-personale

KL's bredde definition betyder også, at der i analysen ikke kun ses på rådhuset og administrationsbygninger. Også skoler, ældrecentre og andre institutioner indgår med:

 • ledere på institutioner
 • mellemledere på institutioner
 • sekretærer og andet administrativt personale på institutioner

Konklusionerne i analysen er, at

 • målt ud fra KL-nøgletallet for ledelse og administration ligger Thisted Kommunes stillingsforbrug til ledelse og administration ca. 50 stillinger over landsgennemsnittet.
 • de 50 stillinger fordeler sig med 29 decentrale lederstillinger, 14 administrative stillinger og 9 stillinger til myndighedsopgaver. Omvendt ligger antal chefer ca. 3 stillinger under landsgennemsnittet.
 • det overgennemsnitlige forbrug skal ses i lyset af en række rammevilkår, herunder kommunens høje decentraliseringsgrad og høje antal ansatte på velfærdsområder - for det sidstes vedkommende et forhold som bl.a. følger af kommunens forholdsvise lave udliciteringsgrad.
 • korrigerer man for rammevilkårene, viser analyser fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, at Thisted Kommunes forbrug til ledelse og administration ligger ca. 3 procent over landsgennemsnittet.
 • den konklusion understøttes af andre beregninger, som fremlægges i analysen.
 • Thisted Kommunes forbrug til ledelse og administration har været stigende gennem de sidste år.
 • stigningen har været inden for myndighedsområdet.
 • også andre kommuner har gennem de sidste år opprioriteret myndighedsområdet. I alt drejer det sig om 71 af de 98 kommuner.
 • på trods af væksten ligger Thisted Kommune derfor ikke højt, når det gælder stillingsforbruget til myndighedsopgaver - i de rammekorrigerede tal ligger kommunen på landsgennemsnittet.

På baggrund af analysen har Direktionen indarbejdet en reduktion på 8 mio. kroner i budgetforslag 2021 (-24) på det område, som analysen omfatter. Forslaget behandles politisk sammen med de øvrige dele af Direktionens budgetforslag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

152. Budget 2021 - Direktionens budgetforslag

Udskriv

Sagstema

Totalbudget m.m.

Redegørelse

Som led i forberedelsen af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 27. og 28. august 2020 drøftes Direktionens budgetforslag.

Materialet til Direktionens behandling udleveres på mødet. Ved Økonomiudvalgets behandling udleveres budgetmappen på mødet. Samme dag sendes budgetmappen også til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020.

Økonomiudvalget (til orientering) den 19. august 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Direktionen træffer beslutning om det administrative budgetforslag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 6:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

153. Lukket punkt: Salg af ejendom

Til toppen

154. Lukket punkt: Selvejende institution

Til toppen

155. Lukket punkt: Hanstholm Havn

Til toppen

156. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

 • praktikken i forhold til næste møde i Kommunalbestyrelsen.
 • årets højtidelighed på flagdagen den 5. september aflyses med baggrund i Corona-situationen. Der påtænkes anden form for anerkendelse af de udsendte.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Kommunaldirektøren orienterede om nye retningslinjer i forhold til møder med over 50 deltagere.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Til toppen