17. jun 2020

Deltagere:

  • Henning Holm (A)
  • Ib Poulsen (O)
  • Jens Kristian Yde (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Peter Larsen (V)
  • Ulla Vestergaard (A)

131. Ansøgning fra Lild Strand vedrørende Kreativitetshuset

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om støtte til realisering af KreativitetsHuset i Lild Strand.

Redegørelse

Foreningen KreativitetsHuset i Lild Strand ansøger Thisted Kommune om 595.000 kr. til realisering af KreativitetsHuset i Lild Strand, der skal fungere som overnatningstilbud, kreativt værksted for kreative sjæle samt understøtte andre projekter i Lild Strand med informationer om de natur- og kulturhistoriske oplevelser i Lild Strand og det omkringliggende område.

De ansøgte midler ønsker foreningen bag Kreativitetshuset at anvende til at købe bygningen, hvor Kreativitetshuset skal opføres. Efter ansøgers egen vurdering er den foreslåede bygning den eneste i Lild Strand, der kan anvendes til formålet. Købsprisen på huset er på 995.000 kr., hvoraf ansøger har skaffet en egenfinansiering på 400.000 kr., der kan anvendes som medfinansiering. Den efterfølgende renovering og realisering søges finansieret igennem fondsansøgninger, hvor projektets samlede budget er 2.881.300 kr. inklusiv omkostninger til køb af bygning. Processen omkring fondsansøgninger til renovering og endelig realisering vil pågå efter, at bygningen er anskaffet. Denne ansøgning omhandler derfor alene delbudgettet vedr. køb af bygning.

Formålet med KreativitetsHuset i Strandkanten er ifølge ansøger, at det bliver et mødested for lokale beboere, kunstnere, naturturister og fritidshusfolk. Aktiviteterne tager udgangspunkt i og respekterer naturen, det autentiske rekreative miljø og de værdier, som kendetegner Lild Strand. Kreative workshops vil kunne danne rammen for læring i og med naturen. I huset tilbydes endvidere overnatningsmuligheder i form af udlejningsværelser (5 i alt).

Kreativitetshuset understøtter den generelle udvikling af Lild Strand, der er beskrevet i den vedlagte masterplan for området både i forhold til at blive en del af Nationalpark Thy og som en minidestination under Kystsporet og Dark Skyes. Alle tre er elementer, der må formodes at skabe et øget besøgstal i Lild Strand.

Ansøger oplyser, at de har fået positive tilbagemeldinger omkring de nødvendige tilladelser fra Teknik og Erhverv, som ikke ser nogle umiddelbare forhindringer i at realisere projektet.

Forvaltningen vurderer, at Lild Strand er inde i en positiv udvikling og masterplanen, der er udarbejdet i april 2018 og løbende er revideret, har skabt et solidt og gennemarbejdet værktøj, der kan sætte retningen for Lild Strands fremtidige udvikling. I Masterplan Lild Strand har Udviklingsgruppen, der er nedsat på tværs af lokale foreninger, lavet en prioriteret liste over projekter, der ønskes realiseret i Lild Strand. Det fremgår af masterplanen (side 4), at Kreativitetshuset ikke hører under Udviklingsgruppen men kører i et andet regi, hvilket ansøger også selv påpeger i brevet til byrådspolitikerne (vedhæftet som bilag). På baggrund af masterplanen og et fokus på Lild Strands udvikling som en helhed er det forvaltningens opfattelse, at investeringer i udviklingen af Lild Strand bør ske ud fra prioriteringerne i den udarbejdede masterplan.

Ansøger oplyser i finansieringsplanen, der er vedhæftet som bilag, at fonde og sponsorer til realiseringen af Kreativitetshuset først ansøges, når huset er købt. Da det er usikkert, om der opnås fondsmidler til at realisere renoveringen og gennemføre den resterende del af projektet, er der en risiko for, at projektet ikke realiseres efter køb af huset.

Retsgrundlag

Der er endnu ikke foretaget en dybdegående juridisk vurdering af lovligheden i en eventuel støtte til Kreativitetshuset og særligt i forhold til spørgsmålet om udlejningsfaciliteter, hvorfor der søges en principiel politisk godkendelse. Den endelige godkendelse vil bero på en konkret juridisk vurdering af sagens lovlighed.

Økonomiske konsekvenser

Projektet søges støttet med 595.000 kr. fra Medfinansieringspuljen. Beløbet udgør 59,8% af delbudgettet vedr. køb af bygning.

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen kriterierne for støtte fra Medfinansieringspuljen.

Et af kriterierne er, at "projektet skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier". Dette projekt er ikke indeholdt i den udarbejdede Masterplan Lild Strand og opfylder derfor ikke ovennævnte kriterie, der er for tildeling fra Medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen idet det anbefales, at prioriteringerne i masterplanen følges – det vil sige a) madpakkehus og b) kystterrasser.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at sagen skal behandles i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget på førstkommende møde. Inden udvalgsbehandling skal sagen vurderes juridisk.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. august 2019, pkt. 115:

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives et tilskud på 300.000 kr. finansieret af medfinansieringspuljen.

Det forudsættes, at projektet bliver realiseret inden 1. juli 2020, og at driften fremover finansieres af foreningen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 192:

Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendt.

Sagen genoptages

Ansøger har kontaktet Thisted Kommune og orienterer om, at der er indgået købsaftale på bygningen, der udløber 15. august. Ansøger anmoder om, at bevillingen på 300.000 kr. med udløb 1. juli 2020 forlænges til 15. august 2020, så den har samme slutdato som købsaftalen.

Høring og Sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at bevillingen forlænges til 15. august 2020.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen