17. jun 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

108. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt. Dog udgår punkt 111, idet sagen er irrelevant under henvisning til forvaltningens bemærkning under redegørelsen. Morten Bo Bertelsen fastholder sit ønske om punktet på dagsorden.

Til toppen

109. Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Hanstholm Havn.

Redegørelse

Bestyrelsesformand Martin Vestergaard og direktør Niels Clemensen giver den halvårlige orientering samt en status på havneudvidelsesprojektet.

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orientering og status tages til efterretning.

Beslutning

Orientering og status taget til efterretning.

Til toppen

110. Åbne postlister i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Drøftelse om åbne postlister i Thisted Kommune.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse på mail fra Morten Bo Bertelsen dateret den 3. juni 2020:

"Jeg ønsker en sag på dagsordenen til næste økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2020.

Jeg vil foreslå, at der tages beslutning om, at forvaltningen udarbejder et oplæg til økonomiudvalgets møde den 19. august 2020 om indførelse af Åbne postliste i Thisted Kommune.

F.eks. har man indført åbne postlister i Frederikshavn kommune:

https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/%C3%A5bne-postlister/

Postlister medvirker til åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen til gavn for borgere og medier.

Med venlig hilsen

Morten Bo"

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Flertallet i udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med åbne postlister i Thisted Kommune.

Morten Bo Bertelsen ønsker fortsat, at der skal arbejdes for at undersøge muligheden for åbne postlister i Thisted Kommune og ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

111. Budgetbemærkning i Budget 2020

Udskriv

Sagstema

Budgetbemærkning i Budget 2020.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Morten Bo Bertelsen på mail dateret den 3. juni 2020:

"Jeg ønsker nedenstående sag behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2020 og Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020.

Vedr. budget 2020

Forligspartierne bag budget 2020 i Thisted Kommune vedtog en budgetbemærkning omkring ”Den gamle atletikbane/stadion i Thisted By” , som blandt andet indeholder følgende:

”Det skal derfor analyseres, om indtægterne fra byggemodningen kan finansiere renoveringen af Søbadet.”

Jeg finder det uheldigt, at man har blandet eventuelt salg af byggegrunde på Landlyst med renovering af Søbadet.

Derfor forslås det, at der i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse tages beslutning om at:

Eventuelle udgifter til renovering af Søbadet, ikke er afhængig af eventuelt salg af byggegrunde på Landlyst.

Med venlig hilsen

Morten Bo Bertelsen"

Forvaltningen gør opmærksom på, at en forligstekst til et budgetforlig er en politisk aftale. Der er først truffet beslutning i en sag, når den har været politisk behandlet i et eller flere udvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sagen udgår jf. beslutning under pkt. 108.

Til toppen

112. Niveau 1 budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn udarbejder i samarbejde med forvaltninger og centre budgetopfølgninger en gang om måneden, dog ikke i juli. Som en overbygning til budgetopfølgningerne på udvalgsniveau er der fra og med januar 2020 udarbejdet en Niveau 1 budgetopfølgning, hvor budgetopfølgningerne dels vises pr. forvaltning og Kommunaldirektørens områder, og dels vises på overordnet niveau pr. udvalg

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser et forventet merforbrug for 2020 isoleret set på -12,9 mio. kr., mens det totale merforbrug inkl. overførsler fra 2019 er på - 23,7 mio. kr. og merforbrug på servicerammen forventes at blive på -22,7 mio. kr.

Ovennævnte forventede merudgifter pr. 30.4.2020 er stort set uden forventede netto-udgifter til Corona-relaterede udgifter, idet der er indregnet Corona-relaterede merudgifter på 53 mio. kr., men samtidig er der indregnet en forventet LC kompensation fra staten på 49,8 mio. kr. Differencen på 3,3 mio. kr. udgøres af udgift til ekstraordinær vedligeholdelse og vedtaget tilbagebetaling af forældrebetaling til mad på dagtilbudsområdet, hvor der ikke forventes kompensation fra staten. De Corona relaterede udgifter og indtægter fremgår af bilag.

Forventningen til de indmeldte Corona relaterede udgifter og mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget er fordelt med merforbrug på Jordforsyning og ejendomme (2,4 mio. kr.) hovedsageligt grundet beslutning om at iværksætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang i forbindelse med Coronaudbruddet. Endvidere er der merforbrug på 2,3 mio. kr. på Kollektiv trafik grundet yderligere tilskud til Thyborøn-Agger færgefart og stigning i udgifter til skolekørsel som følge af netop afholdt licitation hos NT, merforbrug på Natur og Miljø på 0,9 mio. kr. grundet overført merforbrug fra tidligere år, som jf. handleplanen forventes afviklet med udgangen af 2021, og merforbrug på Ældreboliger på 0,7 mio. kr.

Omvendt forventes der et mindreforbrug på Øvrig trafik (3 mio. kr.) og Forsyningsområdet (1 mio. kr.).

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

Der er overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget inkl. overførsler.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen 10,6 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET:

Der forventes merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, det vil sige korrigeret budget ekskl. overførsler og budgetmidler fra økonomisk handleplan 2019.

På udvalgets områder er der overført underskud for 2019 på 33 mio. kr., der er reduceret med 9,2 mio. kr. fra økonomisk handleplan 2019. Det samlede merforbrug forventes hermed at blive på 33,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 2020 isoleret set forekommer på Socialområdet med 11,4 mio. kr., hvor der især er udfordringer på en enkelt specialinstitution samt på køb og salg af pladser. Sundheds- og Ældreområdet forventer pt. et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set. På Borgerservice og ydelser forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 6,2 mio. kr.

ERHVERVS-, ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET:

Der forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter på beskæftigelsesområdet såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Corona-relaterede udgifter forventes at udgøre i alt 21,0 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig integrationsområdet.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 2,5 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

ØKONOMIUDVALGET:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så forventet afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Teknisk forvaltning forventer et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 1,5 mio. kr. men grundet et overført underskud på administrationsbygninger, som kun delvist forventes indhentet i 2020 forventes mindreforbruget i 2020 inkl. overførsler fra 2019 at blive på 0,7 mio. kr.

Børne- og Familie forvaltningen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, men grundet overført mindreforbrug fra 2019 på 4,2 mio. kr., som kun delvist anvendes i 2020, forventes et mindreforbrug totalt set på 2,3 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer balance i forhold til budget 2020 isoleret set, men grundet overført mindreforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i 2020, forventes et mindre forbrug totalt set på 0,5 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set en merudgift på 3,6 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske situation følges tæt med specielt fokus på store overførte underskud fra 2019 og budgetoverholdelse 2020.

Der er totalt set overført et underskud på 20 mio. kr. fra 2019, men der er store forskelle udvalgene imellem:

Det overførte underskud på Klima, Teknik og Miljø området er håndteret via handleplan og forventes indhentet i 2020.

Det overførte netto underskud på Social- og Sundhedsudvalget på i alt 33 mio. kr. er delvist håndteret via handleplaner:

 • På Sundheds- og Ældreområdet er der overført et underskud på netto 22,5 mio. kr., heraf vedrører 1 mio. kr. projekter, men samtidig er der via handleplan godkendt i 2019 sikret afvikling af 7,4 mio. kr. i 2020, hvorefter det overførte underskud eksklusiv projekter er reduceret til 14,2 mio. kr. med udgangen af 2020, samtidig er der også via handleplanen fra 2019 sikret afvikling af yderligere 6,5 mio. kr. i 2021.
 • På Socialområdet er der overført et underskud på netto 10,5 mio. kr., heraf er der et overskud på projekter på 0,7 mio. kr. men samtidig er der via handleplan godkendt i 2019 sikret afvikling af 1,9 mio. kr. i 2020, hvorefter det overførte underskud er reduceret til 9,3 mio. kr., og samtidig er der også via handleplanen fra 2019 sikret afvikling af yderligere 1,9 mio. kr. i 2021.

I forhold til budget 2020 isoleret set forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2020.

 • Sundheds- og Ældreområdet forventer ikke merforbrug isoleret set i 2020, når der kigges på tværs af hele området, der er dog merforbrug på Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsnet, SOSU-elever og hjælpemidler, men disse opvejes af mindreforbrug på ældrecentre, visitation og hjemmepleje, hvorfor den økonomiske udfordring primært består i det overførte underskud fra 2019.
 • Socialafdelingen forventer et nyt merforbrug på 11,4 mio. kr. isoleret set i 2020, hvorfor udfordringerne består af både det overførte underskud fra 2019 samt at få reduceret 2020 og fremover ved hjælp af handleplaner. Med hensyn til udarbejdelse af handleplaner til håndtering af merforbrug i 2020 er forvaltningen derfor i gang med at udarbejde tiltag på flere områder, herunder bevidst udgiftstilbageholdenhed på institutioner i 2020 samt for 2021 reduktion af institutionernes budgetter, reduktion af køb af pladser, samt er ved at forberede forslag til strukturændringer på hele Socialområdet i forlængelse af den analyse, som Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet. Det forventes, at disse handleplaner vil kunne udvirke mindreudgifter på 1,8 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. 2022 eller samlet 11,8 mio. kr. Herefter vil merforbruget vedrørende 2020 isoleret set være indhentet med udgangen af 2022, og det forudsættes, at der ikke opstår nye merforbrug i 2021. Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn, da man stadig befinder sig i startfasen af eksekveringen af tiltagene.

Til gengæld vil det være svært for både Sundheds- og Ældreområdet samt for Socialområdet at opnå så store mindreudgifter, at disse kan finansiere de overførte underskud fra 2019. Hvis underskuddene skal afvikles i 2020, vil det være nødvendigt at give bevillingsmæssig dækning i form af en tillægsbevilling:

 • Sundheds- og Ældreområdet har behov for en tillægsbevilling i 2020 på 14,2 mio. kr., herefter er det overførte nettounderskud væk, men da der i budget 2021 via handleplanen fra 2019 er afsat 6,5 mio. kr. i budgettet til afvikling af underskuddet, vil der kunne gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på 6,5 mio. kr., da nettogælden er indfriet ved tillægsbevilling nu og det afsatte beløb dermed overflødigt.
 • Socialafdelingen har behov for en tillægsbevilling i 2020 på 9,3 mio. kr., herefter er det overførte nettounderskud væk, men da der i budget 2021 er afsat 1,9 mio. kr. til afvikling af underskuddet, vil der kunne gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på 1,9 mio. kr., da nettogælden allerede er indfriet og det afsatte beløb dermed overflødigt.

Den økonomiske situation som følge af Coronaindsatsen følges tæt af både forvaltninger og CØL med specielt fokus på at sikre, at udgifterne ikke overstiger den forventede kompensation fra staten.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. Der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud på 14,2 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud på 9,3 mio. kr. på Socialområdet.
 4. Der gives negativ tillægsbevilling i 2021 på 6,5 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet vedrørende det allerede afsatte beløb til nedbringelse af gælden.
 5. Der gives negativ tillægsbevilling i 2021 på 1,9 mio. kr. på Socialområdet vedrørende det allerede afsatte beløb til nedbringelse af gælden.

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 2:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud samt indeværende års merforbrug på Socialområdet i alt 19,3 mio. kr.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på et fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Til toppen

113. Revisionsberetning nr. 28 vedr. regnskabsåret 2019

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2019.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 28 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Redegørelse

Beretning nr. 28 indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2019 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol, interne IT-kontroller, lønninger og vederlag, daginstitutionstakster, anlægsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, lånoptagelse samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved den afsluttende revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Revisionen har i revisionsberetning nr. 27. af 25. februar 2020 foretaget opfølgning på en revisionsbemærkning vedrørende tabt arbejdsfortjeneste samt ny bemærkning vedrørende uddannelseshjælp. På begge områder kunne revisionen konstatere, at der ikke blev administreret i henhold til gældende regler. Revisionen vil foretage opfølgning i forbindelse med revisionen af kommunens regnskab for 2020.

Revisionsberetningen samt revisionspåtegning fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Revisionsberetningen er i øvrigt sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 28. maj 2020.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Revisionsberetningen godkendes.
 2. Regnskabet godkendes

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

114. Hanstholm Havn - Regnskab 2019

Udskriv

Sagstema

Regnskab for Hanstholm Havn 2019 - til godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse.

Redegørelse

Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet og Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

115. Ansøgning om støtte til platform for salg og markedsføring af Thy

Udskriv

Sagstema

Thy Turistforening, Thy Detailforum og Thy Erhvervsforum søger involvering og finansiel støtte (1.500.000 kr.) fra Thisted Kommune til "Tour de Thy" – et aktivitetskatalog og en fælles markedsføringsplatform, hvor målet er at skabe vækst i hele Thy.

Redegørelse

I dag kan gæster ikke finde et samlet overblik over mulighederne i Thy. Projektet skal derfor udvikle og sikre drift af en fælles platform for salg af produkter samt for markedsføring og branding af Thy. Indsatsen skal understøtte både erhverv og bosætning i kommunen samt sikre gennemførelse af aktiviteter, som skaber et stærkt lokalt detail- og turisterhverv i Thy. Projektet skal præsentere Thy på en ny og samlende måde. Det hele præsenteres igennem syv temaer – et tema til hver ugedag, og med gentagelse hver uge i en testperiode på 21 uger frem til oktober 2020. Konkret søger man om involvering i projektet fra Thisted Kommune i form af styregruppedeltagelse og finansiel støtte på 1.500.000 kr.

Ansøgers motivation for projektet er, at handels- og turisterhvervene er nogle af de områder, der har været hårdest ramt af den aktuelle nedlukning som følge af Covid-19. Og ikke mindst detailhandlen har allerede forud for Covid-19 krisen været udfordret af ændrede forbrugsmønstre. Den aktuelle situation må vurderes at kunne accelerere behovet for tilpasning af de enkelte virksomheders forretningsmodeller. Området har desuden en central position i den lokale erhvervsstruktur med mere end 15% af arbejdspladserne i Thy. Samtidig er turist- og detailhandlen en vigtig faktor for lokalsamfundets udviklingsmuligheder, herunder som grundlag for bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Den 8. juni 2020 udløber de nationale hjælpepakker, og det kan resultere i fyringer, konkurser og lukning af turisme- og detailerhverv i Thy. Forårets indtjening er stærkt reduceret, og højsæsonen vil blive påvirket af regeringens retningslinjer for genåbning. Ansøger har foretaget analyser, som viser, at især den lokale detailhandel og turismebranche vil være særligt udfordret både på omsætning og ændret købsadfærd. På landsplan er detailhandlens omsætning nede på index 50, mens en analyse af Thisteds detailerhverv indikerer et endnu lavere index på mellem 25 og 38. Ved at gennemføre projektet er målet, at detail- og turismeerhvervene i Thy rammer index 100 i uge 45.

Ansøger har opbakning fra flere foreninger og aktører, der står klar til at byde ind med et væld af aktiviteter. Blandt andet har Vildmarksdagen, Thy Rock, Thisted Handelsstandsforening, Hanstholm By og Handelsbyen Hurup henvendt sig med aktiviteter til kataloget. Det er erhvervsaktørerne, der arrangerer og afholder aktiviteterne, og det er deres ansvar, at arrangementerne forløber som planlagt. Ansøger vil selv lægge mange timer i projektet, og har fået tilsagn fra lokale aktører, der vil bidrage med timer til at støtte projektgruppen med den massive koordineringsopgave.

Platformen kan skabe forbindelse mellem sociale medier, turistaktører, diverse webshops, booking af overnatning samt banner/sponsorbidrag fra lokale erhvervsaktører. Der kan oprettes sprogversioneringer og kundeservicefunktion. Desuden kan platformen fungere som dataanalyseværktøj, hvor vi sammen får adgang til en stor pulje data om gæsterne. Ansøger vil også gerne åbne for muligheden for et samarbejde med Thy360.dk.

De tre foreninger og alle erhvervsaktørerne vil bruge deres sociale media platforme til at gøre opmærksom på Thy og på platformen – men for at dette projekt skal blive en succes, skal ansøger benytte medier, som bevirker, at vi sammen kan tiltrække gæster fra hele Danmark. Med Thisted Kommunes finansielle opbakning kan der skabes økonomisk råderum i projektet til løsning af den opgave. Ansøger forventer, at samarbejdet i Destination Nordvestkysten bidrager til markedsføring af destinationen som helhed og i et samarbejde mellem de fem kommuner, men ansøger har et ønske om en mere målrettet, supplerende og lokal kommunikationsindsats om Thy.

Den konkrete opgave om etablering og markedsføring af platformen lægges ud til de tre foreninger, og kommunen inviteres til at medvirke i styregruppen med henblik på at opnå størst mulig synergi og koordination til kommunens løbende kommunikation og branding. Thy Turistforening, Thy Detailforum og Thy Erhvervsforum varetager projektledelse og koordination af det samlede aktivitetskatalog og formidlingen af dette. Desuden koordinerer de tre foreninger en landsdækkende kommunikationsindsats for at tiltrække gæster i 2020. Virksomhederne udvikler og udbyder de konkrete tilbud, og forestår også markedsføring heraf. Desuden bidrager deres brug af platformen til vedligehold af denne. Ansøger anslår en indtægt fra erhvervsaktørernes brug af platformen på 250.000 kr. i 2020. Desuden vurderer ansøger, at erhvervslivet kan blive tema-sponsor på platformen. Sådanne sponsorater vil ifølge ansøgers forventning kunne matche den årlige udgift til vedligehold af platformen.

Budgettet viser samlede udgifter for 3 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. fra Thisted Kommune til markedsføring og platform, 850.000 kr. og timer fra de tre ansøgere samt 650.000 kr. fra erhvervet.

Projektgruppen vil sammenfatte en analyse efter uge 44. Der er sideløbende en analyse i gang fra Realdania, hvor man i uge 21 og i uge 45 måler på detailudviklingen målt på CVR-numre i Thisted by og sammenligner målingerne med uge 21 næste år. De data, som er indhentet i uge 45, vil indgå i ansøgers evaluering.

De tre ansøgende foreninger er enige om, at projektet gennemføres uanset Thisted Kommunes beslutning om økonomisk opbakning og involvering. Dog vil det selvsagt have meget stor indflydelse på, hvor store muskler Thy kan spille med for at tiltrække gæster og brande Thy.

Medsendte bilag rummer, udover selve ansøgningen, eksempler på oplevelser, som skal udbydes og markedsføres.

Erhverv vurderer, at projektet er nyskabende, og der tænkes i helheder på tværs af Thy og på tværs af brancher. Det vil kunne bidrage til nye forretningsmodeller, og potentielle gæster vil kunne opnå et bedre overblik over de mange muligheder i Thy. Det vil kunne styrke både tiltrækningskraft og salg, ikke bare i denne særlige krise men også på længere sigt. Forude ligger dog også en krævende opstartsproces, hvor mange aktører skal samle og koordinere deres arbejde på meget kort tid, og der må forventeligt her være fokus på at skabe en særlig disciplin og kultur, hvor erhvervsaktørerne i høj grad selv bidrager til platformens indhold. Arbejdet med thy360.dk har vist, at det er en svær proces, hvorfor det er meget kort tid til at opbygge dette nye setup og samtidig fange potentielle gæsters opmærksomhed i forhold til sæsonen 2020. Derfor er det også en ambitiøs målsætning at nå index 100 i testperioden. Hvis projektet støttes, kunne det derfor også være med det kommunale formål at skabe nye samarbejder og gevinster på lidt længere sigt.

Støttes projektet, kan ansøger med fordel rette opmærksomhed mod en bearbejdelse af forretningsplan, sådan at den efterfølgende driftsmodel bliver tydelig. Projektet kan med fordel suppleres af en opsøgende indsats i forhold til de deltagende erhvervsaktører, hvor disse inspireres med viden om udvikling af egne forretningsplaner. Det vil kunne skabe en balance mellem projektets markedsføring på den ene side og udvikling af egen forretning på den anden side. Desuden bør der arbejdes på en meget tæt koordinering med Destination Nordvestkysten. For eksempel er der på nationalt plan og med deltagelse af destinationsselskaberne iværksat initiativer til markedsføring af danske destinationer overfor danske gæster samt til styrkelse af turismebranchen for i alt godt 50 mio. kr. Hvis det besluttes at støtte projektet, vil det være meget vigtigt, at projektet kan supplere sådanne nationale- og destinationstiltag, herunder at det lokale-, destinations- og nationale niveau i turismefremmeindsatsen supplerer hinanden, som forudsat i den nye erhvervsfremmestruktur. Endelig kunne det overvejes at aftale med ansøger, i fald projektet støttes, hvor stor en andel af virksomhederne i detail- og turismebrancherne, der bør medvirke, for at yde et kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. Et sådant mål vil også kunne bidrage til at øge erhvervslivets motivation for deltagelse, hvilket kan styrke selve produktet.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Der ses to muligheder for at bidrage med 1,5 mio. kr. til projektet - enten via Medfinansieringspuljen, hvor restbeløbet herefter vil udgøre 700.000 kr. eller finansiering via kassen.

Projektet lever op til medfinansieringspuljens kriterier på følgende områder:

 1. Projektet skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 2. Projektet skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25%. Når det drejer sig om tilstedeværelsen af en forretningsplan for den efterfølgende drift, ses nok konturerne heraf; men her vil ansøger kunne styrke projektet.

Center for Økonomi og Løn gør opmærksom på, at hvis projektet skal finansieres af kassen, skal der søges en tillægsbevilling, som skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Tillægsbevillingen vil samtidig også påvirke servicerammen på driften.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 5:

Ingen bemærkninger.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. juni 2020, pkt. 107:

Udvalget indstiller, at der bevilges 300.000 kr. til en fælles it-platform, som understøtter den kommunale platform. Herudover bevilges 500.000 kr. til markedsføring finansieret af Medfinansieringspuljen.

Beslutning

Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendt.

Til toppen

116. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb 2020 på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevilling på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område omprioriteres fra 2020 til 2021, således at beløbet er til rådighed, når anlægsprojektet forventes afviklet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der to hovedbudgetopfølgninger og ni minibudgetopfølgninger på anlæg i løbet af året. Ved de to hovedbudgetopfølgninger afholder repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn møde med direktør og afdelingschefer med henblik på at kvalificere budgetopfølgningen for fagforvaltningens anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I april og maj 2020 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Børne- og Familieforvaltningen, hvor områdets anlægsprojekter blev gennemgået.

På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, således at rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2020 reduceret netto med 5,0 mio. kr. og forøget tilsvarende i 2021. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for det samme anlægsprojekt på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, som ønskes flyttet fra 2020 til 2021, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Ændring af rådighedsbeløb

kr.

2020

2021

XA-847

Statens Museum for Kunst

U

-5.000.000

5.000.000

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløb):

 • Reduceres med 5,0 mio. kr. i 2020, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 5,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 5,0 mio. kr. påvirker ikke anlægsrammen i 2020, idet anlægsloftet er ophævet i 2020 på grund af COVID-19. Beløbet vil dog påvirke anlægsrammen i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløb) på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område reduceres i 2020 med 5,0 mio. kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen (kassehenlæggelse).
 2. Det under punkt 1 anlægsudgiftsbudget (rådighedsbeløb) på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område medtages med 5,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. juni 2020, pkt. 96:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

117. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2020 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2020 til 2021 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der to hovedbudgetopfølgninger og ni minibudgetopfølgninger på anlæg i løbet af året. Ved de to hovedbudgetopfølgninger afholder repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn møde med direktør og afdelingschefer med henblik på at kvalificere budgetopfølgningen for fagforvaltningens anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I april og maj 2020 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået.

På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2020 reduceret netto med 15.850.000 kr. og forøget tilsvarende i 2021. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for de samme anlægsprojekter på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2020 til 2021, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Ændring af rådighedsbeløb

kr.

2020

2021

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

U

-10.000.000

10.000.000

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

I

13.000.000

-13.000.000

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

U

-19.000.000

19.000.000

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

I

13.150.000

-13.150.000

XA-951

Nyt genbrugscenter - Hurup

U

-13.000.000

13.000.000

I ALT - NETTO

-15.850.000

15.850.000

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 42,0 mio. kr. i 2020, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 42,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 26,150 mio. kr. i 2020, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 • Medtages med 26,150 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Ud af de samlede bruttoanlægsudgifter udgør det brugerfinansierede område 13,0 mio. kr., og anlægsudgifter der vedrører det brugerfinansierede område påvirker aldrig anlægsrammen.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 29,0 mio. kr. (excl. det brugerfinansierede område) påvirker ikke anlægsrammen i 2020, idet anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19. Beløbet vil dog påvirke anlægsrammen i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område reduceres i 2020 med 42,0 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 26,150 mio. kr. Netto vil der tilgå kassen 15,850 mio. kr. (kassehenlæggelse).
 2. De under punkt 1 anlægsbudgetter (rådighedsbeløb) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område medtages med 42,0 mio. kr. i anlægsudgift (rådighedsbeløb) og med 26,150 mio. kr. i anlægsindtægt (rådighedsbeløb) i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 129:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

118. Vedtagelse af Thisted Kommunes Fysisk Udviklingsplan (Planstrategi 2020) og igangsætning af revision af kommuneplanen

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Planstrategi 2020 og igangsættelse af revision af kommuneplanen.

Redegørelse

Baggrund

Planloven kræver, at der vedtages en Planstrategi, som forbereder revisionen af kommuneplanen. Planstrategien er udarbejdet på baggrund af procesplanen, som Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 tog til efterretning. Efter et politisk temamøde i maj 2020 forelægger Plan- og Miljøafdelingen nu Planstrategi 2020 (se bilag 1) samt tilhørende Forudsætningsredegørelse (se bilag 2).

Planstrategi 2020 fungerer som en arbejdsplan for den efterfølgende revision af kommuneplanen, og den sætter retningen for Thisted Kommunes fysiske udvikling. Planstrategien er baseret på forudsætningsredegørelsen, som blev udarbejdet i dialog med andre forvaltninger, samarbejdspartnere fra borgerforeninger og erhvervslivet.

Indhold

Planstrategien arbejder videre med strategiske målsætninger fra kommunens otte politikker og de underliggende strategier og handleplaner, som er relateret til den fysiske planlægning.

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode. Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder:

1. Samspil mellem by og land

2. Klimatilpasning

3. Turismepolitiske overvejelser

4. Kystbyer

5. Attraktive erhvervsarealer

6. Thisted by som købstad

7. Danmarks naturkommune

8. Energi og ressourcer

Planstrategiens fokusområder giver hver for sig anledning til en række konkrete handlinger, der bidrager til den ønskede udvikling. Det er dog især fokusområder 1 - 5, der skal prioriteres højest, for at danne grundlaget for revision af kommuneplanen. Indenfor disse fem forslås, at der omgående igangsættes de følgende indsatser:

 • Udpegning af én landsbyklynge, for at afprøve en mere strategisk tilgang til landsbyplanlægning
 • Udarbejdelse af en ny klimatilpasningsplan
 • Udarbejdelse af en sammenhængende turistpolitisk overvejelse
 • Udarbejdelse af en fælles udviklingsplan for kystbyerne
 • Analyse af Thisted Kommunes erhvervsarealer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Yderligere er FN's Verdensmål indarbejdet i Planstrategi 2020, som Lokal Agenda 21 redegørelse (i henhold til planloven) med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af kommunen. Planstrategien forholder sig dermed til, hvordan vi i Thisted Kommune kan bidrage til at løse globale udfordringer.

Endelig indeholder Planstrategi 2020 et afsnit om den planlægning, der er sket siden vedtagelse af den seneste kommuneplan.

Planstrategi 2020 blev screenet for miljøpåvirkninger. Det vurderes, at de samlede miljøpåvirkninger ikke er væsentlige, da der er tale om planlægning på et strategisk og overordnet niveau. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Beslutning om revision af kommuneplanen

Med denne planstrategi indstilles der at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen – med afsæt i de otte fokusområder. Med beslutningen om en fuld revision bliver der mulighed for at ændre i alle kommuneplanens temaer, hvis dette skulle blive nødvendig.

Procesplan for revision af kommuneplanen (Kommuneplan 2021-2033)

Der indstilles, at Planstrategi 2020 og beslutning om revision af kommuneplanen udsendes i 10 ugers høring fra juni til september 2020, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til indkomne bemærkninger i oktober 2020. Under høringen afholdes et offentligt debatmøde. Denne høring og debatmødet sikrer en forudgående inddragelse af borgere og erhvervslivet i kommuneplanarbejdet.

Revision af kommuneplanen vil foregå fra august 2020 til sommer 2021, hvor kommuneplanen forventes vedtaget. En overordnet tidsplan kan ses i bilag 3.

De beskrevne prioriterede indsatser kører parallelt med og leverer input til den kommende revision af kommuneplanen. Arbejdet skal således foregå i tæt dialog med lokalområder og erhvervslivet. Her forventes det, at dialog foregår løbende med de relevante lokalsamfund, interesse- og målgrupper. Dette sikrer, at revisionen af kommuneplanens retningslinjer og rammer fører til konkrete og gangbare handlinger.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 forventes at kommer i høring i foråret 2021, hvor der også skal holdes et borgermøde.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Planstrategi 2020 vedtages og sendes i 10 ugers offentlig høring fra den 26. juni til den 3. september 2020.

2. Der besluttes en fuld revision af kommuneplanen, som igangsættes med offentliggørelsen af Planstrategi 2020.

3. Tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2021-2033 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 130:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Taget til efterretning.

Til toppen

119. Debatoplæg for ny anvendelse af Ræhr Gl. skole samt igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg for ændret anvendelse af Smedebakken 4-6, Ræhr samt igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001.

Redegørelse

Ræhr Gl. skole på Smedebakken 4-6 rummer ikke længere den institution, den oprindeligt er bygget til. Seneste brugere af bygningen var Hanstholm Asylcenter, der lukkede den 31. marts 2018. Siden har bygningen stået ubenyttet. Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 26. juni 2018, punkt nr. 125, at overdrage Ræhr Gl. skole til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på salg eller nedrivning og bygningen er solgt i juli 2019. Se oversigtskort i bilag 1.

Bygherre ønsker at anvende de eksisterende skolebygninger til blandt andet gildesal og vandrehjem. Ræhr Gl. skole er omfattet af gældende Kommuneplanramme 16.O.3, som udlægger området til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Området er også omfattet af delområde 3 i Partiel Byplanvedtægt nr. 7, som fastsætter anvendelsen til skole-, idræts- og institutionsformål og offentligt friareal. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som muliggør anvendelsen til blandt andet gildesal og vandrehjem. En ændring af anvendelsen i kommuneplanrammen kræver, at der er en fordebat, hvor der indkaldes til idéer og forslag fra offentligheden.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg med udgangspunkt i et konkret projektforslag fra bygherres rådgiver. Debatoplægget indeholder en beskrivelse og gældende planlægning af området samt projektforslaget og dens indvirkning i forhold til et nyt plangrundlag. Borgere og andre interesserede inviteres til at komme med idéer og forslag til projektforslaget. Se debatoplægget i bilag 2.

Projektet fastlægger anvendelsen til rekreativt formål med mulighed for etablering af gildesal og vandrehjem i de eksisterende bygninger. Projektet tager udgangspunkt i at renovere og anvende de eksisterende bygninger på ejendommen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

120. Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende planlægning for udvidelse af slagteriet Tican på baggrund af indkomne bemærkninger i debatfasen.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 28. april 2020 debatoplæg og igangsættelsen af planlægning for udvidelse af slagteriet Tican med offentlig debat i to uger.

Debatfasen varede fra den 7. maj - 21. maj 2020. Plan- og Miljøafdelingen har modtaget i alt 15 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde ibilag 1.

Flere bemærkninger omhandler de samme emner, der er relevante i planlægningen. Bemærkningerne er kategoriseret og opsummeret i bilag 2.

1. Stiforløb: Etablering og udformning af stiforløb både nord, syd og øst om slagteriet. Tican Fresh Meat A/S har indgivet bemærkning om, at stiforløbet nord om slagteriet er ændret siden debatoplægget.

2. Miljøpåvirkning og påvirkning på naboer: Der er forskellige miljøpåvirkninger fra slagteriet i dag. Debatfasens bemærkninger giver forslag til, hvilke miljø- og nabopåvirkninger der bør undersøges i forbindelse med udvidelsen. Det gælder blandt andet støj, lugt og trafik i området.

3. Opfyldning af havnebassin: Det er foreslået, at det bør afklares, hvorvidt opfyldning af havnebassinet fortsat er aktuelt og skal indgå i planlægningen.

4. Placering og fremtidige udvidelsesmuligheder: Det bemærkes, at Thisted Kommune bør tage stilling til, hvad man vil med midtbyen, samt at slagteriet burde flyttes ud af byen. Det bemærkes også, at det bør afklares hvor yderligere udvidelser kan foregå.

5. Projektet: volumen og højder: Det bemærkes, at hvis der skal udvides, bør byggehøjden nedsættes, dertil bør tilbygninger opføres i sammen stil som det eksisterende med røde teglsten.

Debatoplægget fremlagde, at nye bygninger ville blive opført i højder mellem 8,5 og 10 m. Tican Fresh Meat A/S har selv indgivet bemærkning i debatfasen, og heri bemærker de, at de ønsker, at ny bebyggelse kan opføres i højder op til 12 m.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker vedrørende ændringer i projektet, at det inden for den gældende planlægning er muligt at opføre byggeri i op til 13,5 m. Plan- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at der arbejdes videre med det ændrede stiforløb samt de byggehøjder, som Tican Fresh Meat A/S ønsker, men at det samtidig skal undersøges, hvordan byggehøjderne vil påvirke naboer, den kystnære del af byzonen og det omkringliggende miljø.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at planlægningen tager udgangspunkt i, at virksomheden ønsker at udvide på deres nuværende placering. Derfor bør det undersøges, hvordan fremtidige udvidelser kan håndteres.

Tican Fresh Meat A/S er blevet partshørt i forhold til de indkomne idéer og forslag. Ticans partshøringssvar fremgår af bilag 3.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår at der, på baggrund af de indkomne bemærkninger, arbejdes videre med planlægningen for udvidelsen af slagteriet samt at ovenstående emner og miljøpåvirkninger, der vil følge med udvidelsen af slagteriet, undersøges.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen med udgangspunkt i øgede byggehøjder, det ændrede stiforløb samt undersøgelse af miljø- og nabopåvirkninger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 131:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Til toppen

121. Kystbeskyttelse Lild Strand

Udskriv

Sagstema

Hård kystbeskyttelse af det kommunale areal i Lild Strand.

Redegørelse

Thisted Kommune har en offentlig parkeringsplads ud mod kysten ved Lild Strand, som ikke er kystbeskyttet. Konsekvensen er derfor, at der løbende vil ske en erosion af kommunens areal.

I 2019 udførte nogle private lodsejere hård kystbeskyttelse foran deres ejendomme, og de private lodsejere ønsker, at kommunen også udfører hård kystbeskyttelse langs med det kommunale areal.

I forbindelse med budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges igen, om kommunen bør deltage i den samlede løsning, så der er en sammenhængende hård kystbeskyttelse langs hele kysten ved Lild Strand.

En af de private lodsejere ved Lild Strand har tilbudt at være tovholder for kommunens andel. Lodsejeren foreslår, at kommunen etablerer hård kystbeskyttelse tilsvarende den kystbeskyttelse, som de private lodsejere fik udført i 2019. Ifølge lodsejeren vil Thisted Kommunes udgift være ca. 1,25 mio. kr. excl. moms for at anlægge den hårde kystbeskyttelse. Ydermere vil Thisted Kommune skulle forpligte sig til løbende at betale for strandfodring, idet dette vil være et vilkår for at få tilladelsen til at udføre den hårde kystbeskyttelse.

Den lokale ildsjæl i Lild Strand har kontaktet nogle af beboerne og sommerhusejere i Lild Strand for at høre, om de vil bidrage til hård kystbeskyttelse langs Thisted Kommunes ejendom.

11 grundejere har efterfølgende indsendt tilsagn om en samlet medfinansiering på 508.000 kr., jf. kortbilag 1.

Derudover har grundejeren af den ubebyggede grund tilkendegivet, at de vil betale 206.000 kr. til kystsikring af egen grund.

Tilkendegivelserne er dog betinget af følgende krav:

 • Ingen fremtidig strandfodring
 • Ingen tinglysning
 • Ral (stenmaterialer) fra landingsplads kan benyttes.

Drifts- og Anlægsafdelingen finder det usandsynligt, at der kan opnås tilladelse til at udføre den hårde kystbeskyttelse uden betingelse om, at Thisted Kommune skal udføre strandfodring løbende efterfølgende. Derfor kan betingelserne fra beboerne og sommerhusejerne ikke opfyldes.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft rådgivende ingeniørfirma Niras til at vurdere:

1. De udførte skråningsbeskyttelser

2. Strandfodring

3. Prisoverslag på den fremtidige strandfodring.

Det skal bemærkes, at de private grundejerne - ved de bebyggede ejendomme – ikke har færdigmeldt den hårde kystbeskyttelse, der blev udført i 2019. Grundejerne har heller ikke opfyldt kravet i tilladelsen om strandfodring. Anlægget er heller ikke blevet tinglyst endnu.

Ad 1 – De udførte skråningsbeskyttelser, jf. bilag 2.

Rapporten fra Niras omfatter en vurdering af, om de to nyopførte skråningsbeskyttelser ved Lild Strand er udført korrekt i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale og tilladelser fra Thisted Kommune.

Generelt konstateres det, at den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i overensstemmelse med det godkendte projekt. Kystbeskyttelsen er ikke placeret korrekt, og den er højere end ansøgt.

Opmålingerne viser, at dækstenene er betydelige mindre end i det godkendte projekt, hvilket betyder, at skråningsbeskyttelserne ikke har den beregnede styrke. Thisted Kommune skal forvente unødige ekstraudgifter til reparationer, hvis der udføres hård kystbeskyttelse tilsvarende de privates.

Ad 2 - Strandfodring, jf. bilag 3.

Det er et vilkår i tilladelsen, at de private lodsejere løbende skal strandfodre, idet strandfodring reducerer eller stopper tilbagerykning af stranden og kystprofilet samt reducerer eller stopper læsideerosion nedstrøms for hård kystbeskyttelse (kronisk erosion).

Der er kun krav til strandfodring langs de nyetablerede hårde kystbeskyttelser. Der er ingen krav om strandfodring til den gamle kystbeskyttelse, der blev udført i 1986. Derfor vil strandfodring foran de to nye skråningsbeskyttelser ikke stoppe den kroniske erosion på strækningen men vil medvirke til at formindske erosionen af den kommunale og private grund mellem de 2 nyanlagte kystbeskyttelsesanlæg.

Vælges det at anlægge skråningsbeskyttelse, og den anbefalede strandfodring foretages, vil parkeringspladsen og vejen kunne bevares.

I tilfælde af at der ikke udføres storskala strandfodring, vil stranden foran skråningsbeskyttelserne forsvinde og herved forhindres adgang langs stranden, og de rekreative værdier af området reduceres.

En større strandfodring af stranden i Lild, vil kunne ske ved iværksættelse af et kommunalt fællesprojekt i henhold til Lov om kystbeskyttelse, hvor kommunen har mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen af fodringen. Dette strider mod de private bidragsyderes krav til eventuel medfinansiering.

Ad 3 - Prisoverslag på den fremtidige strandfodring, jf. bilag 4.

Hvis der udføres kystbeskyttelsesanlæg ud for det kommunale areal, og kravet om strandfodring er de samme som kravet i tilladelserne for de private arealer, vil udgiften for det kommunale anlæg være - 143 m x 50 kr./m/år = ca. 80.000 kr./år.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelse og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Økonomiske konsekvenser

Besluttes det at udføre den hårde kystbeskyttelse tilsvarende med det private, er udgiften ca. 1,25 mio. kr. excl. moms. Det skal dog bemærkes, at stensætningen ikke er stærk nok, jf. Niras udtalelse. Hvis projektet skal udføres i overensstemmelse med Niras anbefaling, er Thisted Kommunes udgift ca. 2,9 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. oktober 2018.

Bidrag fra private lodsejere kan ikke medregnes til kystbeskyttelse foran kommunens plads, da de ikke accepterer betingelsen om strandfodring.

Thisted Kommunes udgift til strandfodring vil årligt ca. være 80.000 kr.

Andre konsekvenser

Iværksættelse af en kap. 1a - sag vil medføre udgifter for lodsejere, der både ligger i første række og for lodsejere i baglandet. Den præcise afgrænsning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.
 2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning, og at der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 77:

Ad 1: Tilbagesendes med henblik på yderligere oplysninger. Beslutning skal træffes senest på mødet i juni måned 2020.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Supplerende oplysninger til sagen

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har kvalitetssikret det teoretiske projekt kaldet myndighedsprojektet. De private grundejere i Lild Strand har ansøgt om, og fået tilladelse til, at udføre myndighedsprojektet. Rambøll har også besigtiget det udførte anlæg. Rambølls notat kan ses på bilag 5.

Rambøll vurderer, at myndighedsprojektet ser fornuftigt ud, og at dimensioneringsforudsætningerne stemmer overens med de forhold, der er ved Lild Strand. Det fremgår af notatet, at Rambøll vurderer, at designvandspejlet samt peak bølgeperioden sandsynligvis kan reduceres.

I myndighedsprojektet har dækstenene en gennemsnitlig vægt på 3,5 ton, og designvandspejlet er kote + 1,67.

Der er anvendt væsentlig mindre dæksten i det udførte anlæg i forhold til det godkendte myndighedsprojekt. Rambøll har lavet beregningsmodeller, der viser, at den anlagte skråning vil kollapse eller have behov for reparationer ved vandspejl i kote ca. + 1,30. Den udførte skråning er således ikke lige så modstandsdygtig over for stormhændelser, som myndighedsprojektet er.

Rambøll har også vurderet, at hverken myndighedsprojektet eller det udførte projekt vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke strandfodres.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses bemærkninger:

Thisted Kommune afventer færdigmelding af projektet. Tilladelsen til kystbeskyttelsen langs Sandnæshagevej gælder i to år, hvorfor den seneste mulighed for færdigmelding af projektet er den 4. juni 2021.

Ved færdigmelding af projektet forstås, jf. tilladelsen til kystbeskyttelse, en meddelelse om færdiggørelse af projektet med dokumentation for, at anlægget er etableret i overensstemmelse med tilladelsen. Herunder også at der er strandfodret med det ansøgte mængde materiale samt dokumentation for tinglysning af tilladelsens vilkår nr. 1-4 omhandlende anlæggets placering, udformning og strandfodringsplan, jf. tilladelsen til kystbeskyttelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis tilladelsens vilkår ikke opfyldes.

Når Thisted Kommune modtager en færdigmelding af projektet, udføres en opfølgende besigtigelse af projektområdet med henblik på at klarlægge, hvorvidt anlægget er korrekt udført, og om tilladelsens vilkår er opfyldt – dette fremgår dog af Niras og Rambølls gennemgang, at det ikke er.

Det bemærkes, at selvom den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i henhold til tilladelsen, vil den del af projektet kunne godkendes, da den manglende kvalitet primært vil blive en udfordring for de private lodsejere, der har udført projektet. Det er ikke længere et krav i lovgivningen, at et projekt skal være ”teknisk optimeret”, hvilket vil sige, at det f.eks. skal kunne holde i et bestemt antal år m.v.

Dog vil projektet ikke kunne godkendes som helhed, da sandfodringen, jf. vilkår i tilladelsen, ikke er udført.

Den manglende sandfodring vil resultere i en negativ påvirkning på nabostrækningen, idet der vil mangle materiale i den østgående materialetransport. Nabostrækningen mod øst omfatter et internationalt beskyttet Natura 2000 område. Det er ikke tilladt at påvirke et Natura 2000 område negativt.

Ved manglende opfyldelse af tilladelsens vilkår udstedes et varsel om påbud til ejeren af hver matrikel med besked om, hvordan de konstaterede forhold kan berigtiges. Berigtiges de konstaterede forhold ikke inden en given frist, udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse af projektet – i dette tilfælde sandfordring.

Efterkommes påbuddet ikke inden for en given frist, overdrages sagen til Politiet.

Hvis der ønskes hård kystbeskyttelse, gør Drifts- og Anlægsafdelingen opmærksom på følgende:

1. Anlæggets design:

Ud fra Rambølls notat kan det konstateres, at ingen af de to anlæg kan opfylde dimensioneringsforudsætningerne såfremt, der ikke strandfodres. Myndighedsprojektet er dimensioneret af Niras med afsæt i fagfaglig viden, prognoser og tidligere målinger af området. Rambøll har efterfølgende verificeret Niras' myndighedsprojekt og foretaget beregninger af det udførte. Rambøll konkluderer, at myndighedsprojektet er mere modstandsdygtigt over for stormhændelser end anlægget udført af de private.

2. Strandfodring:

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at udføre hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom, forpligter Thisted Kommune sig til at udføre strandfodring, idet dette vil være et vilkår i tilladelsen til at udføre kystbeskyttelsen. En kap. 1a sag kan gennemføres, hvorved et større fællesskab i Lild Strand skal betale for strandfordringen. Hvis borgerne i Lild Strand pålægges at bidrage til efterfølgende strandfodring, bortfalder tilsagnene om bidrag fra de private.

Økonomi

Rambøll har lavet anlægsoverslag for hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom - ca. 160 m.

Kystbeskyttelse udført iht. myndighedsprojektet: 1,5 - 2,2 mio. kr. excl. moms.

Kystbeskyttelse udført som anlægget fra 2019: 1,0 - 1,5 mio. kr. excl. moms.

Rådgiverudgifter (myndighedsansøgning, projektering og tilsyn) er ikke indeholdt i ovennævnte overslag. Dette svarer til ca. 250.000 kr.

Strandfodring er ikke medtaget i ovennævnte overslag.

De bemærkes, at viderefører Thisted Kommune en hård kystbeskyttelse i den samme mangelfulde kvalitet som det private anlæg fra 2019, skal kommunen forvente løbende ekstraudgifter til reparationer m.v.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.

2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning.

3. Der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 135:

Ad 1. Indstillingen indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der udføres hård kystsikring iht. myndighedsprojektet med et beløb på mellem 1,5 og 2,2 mio. kr. og kommunal finansieret sandfodring.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der ikke iværksættes et fællesprojekt efter Lov om Kystbeskyttelse (kap .1a).

Beslutning

Flertallet bestående af Ulla Vestergaard, Peter Larsen, Henning Holm og Jens Kr. Yde sender sagen tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på anvisning af finansiering.

Ib Poulsen og Morten Bo Bertelsen følger flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

122. Skema B - Opførelse af 14 almene boliger på Vangvej

Udskriv

Sagstema

Opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Thisted – behandling og godkendelse af skema B.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. august 2019 skema A for opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Thisted og dermed et projekt med samlet anlægsbudget på 28.056.000 kr.

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Thisted Bolig har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget.

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 28.406.000 kr., jf. bilag 1, Thisted Bolig.

Et beløb som ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2020.

Projektet omfatter 14 boliger opført på adressen Vangvej 16, 32BI Klitmøller huse, V. Vandet.

Der vil være tale om:

 • 5 stk. type 1 boliger på 85 m²
 • 9 stk. type 2 boliger på 108 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 100 m², og det samlede boligareal 1.400 m².

Anskaffelsessummen finansieres således:

88 % kreditforeningslån

24.997.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

2.841.000 kr.

2 % beboerindskud

568.000 kr.

I alt

28.406.000 kr.

For 2020 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 10 % af anskaffelsessummen for boliger mellem 90 m2 og 104 m2.

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 866 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 85 m2 koster

6.134 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 108 m2 koster

7.794 kr. / måned ekskl. forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 og almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen og almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen af grundkapitallånet fastlægges endeligt, når ejendommen er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret en garantisum på 72 % af realkreditlånet svarende til 17.998.000 kr.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2.841.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A fastholdes, og skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på skema B tidspunktet på 2.841.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 17.998.000 kr. på skema B tidspunktet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 136:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

123. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgefart grundet problemer med tilsanding af sejlrenden.

Redegørelse

Thyborøn-Agger Færgefart er et § 60-selskab, som ejes af Thisted og Lemvig kommuner, hvor hver kommune yder et fast, enslydende tilskud til driften af selskabet.

I forbindelse med idriftsætningen af den nye hybridfærge overgik ansvaret for oprensning af sejlrenden til selskabet. Oprensningen i Agger har alene de seneste to år kostet 3.574.260 kr. ekskl. moms, hvorimod der i 2019 ikke er foretaget oprensning i Thyborøn, jf. bilag 1.

Vejrforholdene har bevirket, at der igen er sket en oprensning af sejlrenden ud for Agger-lejet i januar måned 2020; en stor oprensning på 13.000 m³, som desværre har medført, at årets budget til oprensning allerede er opbrugt.

Ud over den budgetmæssige udfordring, betyder det også, at selskabet bliver udfordret på likviditeten, og samtidig må det erkendes, at der efter perioder - med stærk vind fra skiftende retninger - formodentlig vil være behov for yderligere oprensninger inden for relativ kort tid for at kunne opretholde den daglige drift.

Sideløbende arbejdes der med en mulig løsning om at flytte sejlrenden ud for Agger-lejet for eventuelt at imødegå den hurtige tilsanding. Der er indsendt ansøgning til Kystdirektoratet herom, og det vurderes, at flytningen vil medføre en anslået udgift på 1,2 mio. kr. ekskl. moms.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Idet et ordinært driftstilskud påvirker kommunernes serviceramme, og tilskud til færgedrift ikke er omfattet af den kommunale momsudligning, foreslås det i stedet, at det ekstra tilskud etableres som et anlægstilskud, der aktiveres i takt med, at oprensningerne foretages.

Der kan muligvis opnås delvis låneadgang til anlægsrammen med 95 % af udgifter, der vedrører en egentlig flytning af sejlrenden. Der er sendt en forespørgsel til ministeriet omkring dette, men der er endnu ikke modtaget et bekræftende svar.

Hvis færgeselskabet fortsat foretager oprensningerne, vil færgeselskabet få et momsfradrag svarende til forholdet mellem den samlede omsætning og den momspligtige omsætning. I seneste regnskabsår blev den gennemsnitlige momsfradragsprocent opgjort til 64 %.

Udgiften søges herefter betalt som et anlægstilskud ligeligt fordelt fra hver kommune.

Ud fra de seneste års udgifter til oprensning på Agger-siden er tilskuddets størrelse vurderet til at udgøre 1,25 mio. kr. netto fra hver kommune over en 2-årig periode; i alt en anlægsramme på 5,0 mio. kr.

Der vil således være en anlægsudgift for Thisted Kommune på 2,5 mio. kr. fordelt med 1,25 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Da der ikke kan anvises anden finansiering, foreslås der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassen i 2020 med 1,25 mio. kr. (tillægsbevilling til rådighedsbeløbet) og indarbejdet med 1,25 mio. kr. i investeringsoversigten for 2021 - budget 2021-2024

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,25 mio. kr. i 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Der medtages 1,25 mio. kr. på investeringsoversigten for 2021 - budget 2021-2024

Andre konsekvenser

Der gøres opmærksom på, at en godkendelse af anlægstilskuddet er betinget af samtidig godkendelse fra Lemvig Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 26. maj 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. som anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen fordelt med 1,25 mio. kr. i 2020 finansieret af kassen (tillægsbevilling til rådighedsbeløb), og i 2021 medtages 1,25 mio. kr. på investeringsoversigten i budget 2021-2024.
 2. Færgeselskabet disponerer over det samlede rådighedsbeløb til oprensning af og eventuelt flytning af sejlrende samt tilhørende konsulentbistand.

Tidligere besluttet

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 140:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

124. Anlægsregnskab for Asfalt 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for "Asfalt 2019".

Redegørelse

Der blev den 26. februar 2019 givet en anlægsbevilling til Asfalt -2019. Asfaltarbejdet er udført i 2019.

Anlægsregnskabet for XA-921 Asfalt 2019 er således:

Årsagen til afvigelsen skyldes hovedsagelig, at nogle af vejene var i dårligere stand end forventet, og derfor har omkostningerne til opretning været større end forventet.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 141:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

125. Beslutning om evt. studietur i 2020

Udskriv

Sagstema

Udvalget skal drøfte planlægningen af evt. studietur for Økonomiudvalget i 2020.

Redegørelse

Alle fagudvalg har mulighed for at tage på studietur 1 gang over den 4-årige valgperiode.

Økonomiudvalget har udtrykt ønske om planlægning af en studietur afholdt i 2020.

På sidste udvalgsmøde blev det kort drøftet, om et overordnet tema for studieturen kunne være "digitalisering" evt. med afsæt i en af KL arrangeret studietur til Tallinn i Estland. Et forslag kunne være, at turen planlægges til den første uge i november 2020 f.eks. fra søndag den 1. - tirsdag den 3. november.

Såfremt udvalget beslutter overordnet tema, destination og tidspunkt, vil Ledelsessekretariatet påbegynde planlægningen med afsæt i evt. specielle ønsker fra udvalget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ressourcer i budgettet til afholdelse af udvalgenes studieture over en 4-årig periode.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. Overordnet tema.
 2. Destination.
 3. Tidspunkt.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 15:

Ad 1. Digitalisering: herunder turisme, indkøb.

Ad 2. Estland.

Ad 3. Søndag den 1. - tirsdag den 3. november i den udstrækning det passer med flyafgange.

Ib Poulsen stemmer imod.

Sagen genoptages.

Efter at destinationen Estland blev opgivet midt i februar af praktiske årsager, er Kommunaldirektøren nu klar med et nyt forslag.

Det foreslås at deltage i dette års Smart City Expo i Barcelona i perioden den 17.-19. november. Da Klima-, Miljø- og Teknikudvalget arbejder med Smart City Expo i Barcelona som mål for en studietur, vil det være oplagt at lave en fælles tur for de to udvalg.

http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/about-scewc

https://www.danskindustri.dk/contentassets/ac2db6b4993d419faf2791c4b087591e/smart-city-barcelona-invitation.pdf?v=200608

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget planlægger en studietur til Smart City Expo i Barcelona sammen med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen og Ib Poulsen stemmer imod.

Peter Larsen undlader at stemme.

Morten Bo Bertelsen finder det uheldigt at rejse til Barcelona i denne Corona-tid til en messe med 24.000 deltagere. Samtidigt er der i denne periode berammet et møde i Økonomiudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

126. Regnskab 2019, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 34, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 103.606 kr.

Hovedparterne af indtægterne er udlejning af bygninger og jord.

Udgifter i alt 488.806 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til reetablering og lukning af I/S Skovsted Losseplads.

Driftsresultat før renter udviser et underskud på 385.200 kr.

Resultatet i alt udviser et underskud på 367.282 kr., som er mindre end de budgetteret 472.000 kr. og dækkes af tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 34 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 148:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

127. Regnskab 2019, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, § 10, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 43, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 6.358.096 kr.

Indtægterne kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter inkl. renter i alt 6.366.829 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et underskud på 8.733 kr., som vil blive opkrævet af interessenterne i forhold til indvejet affald for 2019.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 43 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 149:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

128. Regnskab 2019, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 24, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter inkl. renter i alt 2.961.550 kr.

Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Derudover er der indbetalt 256.359 kr., som er a'conto-betaling fra interessentkommunerne således, at den samlede indtægt er kr. 3.217.909 kr.

Udgifter i alt 2.866.879 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Overskuddet/overdækning på 94.671 kr. samt a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 256.359 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne i forhold til indbyggere, hvorefter driftsresultatet udviser i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 24 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 150:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

129. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

130. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen