Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

18. maj 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

88. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

89. Økonomiske konsekvenser af nedlukning i forbindelse med COVID-19

Udskriv

Sagstema

Økonomiske konsekvenser af nedlukning i forbindelse med COVID-19.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse på mail fra Morten Bo Bertelsen dateret den 5. maj 2020:

"Hermed ønskes sag på dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet mandag den 18. maj 2020.

Økonomiske konsekvenser af nedlukning i forbindelse med COVID-19 i perioden 12. marts 2020 til 1. maj 2020.

Der ønskes en foreløbig opgørelse af udgifter og besparelser/indtægter i ovennævnte periode.

Dette med henblik på en drøftelse af, om der er besparelser/indtægter der kan omprioriteres til dækning af øgede udgifter på andre områder, som følge af konsekvenserne i forbindelse med COVID-19.

Venlig hilsen

Morten Bo"

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

90. Budget 2021 - udligningsreform

Udskriv

Sagstema

Orientering om det nye forlig om udligningssystemet og forligets konsekvenser for Thisted Kommune samt godkendelse af Direktionens ramme for det videre budgetforløb.

Redegørelse

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 25. marts 2020 proceduren for arbejdet med budget 2021 og besluttede i den forbindelse bl.a., at Økonomiudvalget skulle holdes orienteret om konsekvenserne af udligningsreformen.

Flere af Folketingets partier har nu indgået forlig om en udligningsreform, og her følger en gennemgang af de væsentligste elementer i aftalen og de forventede konsekvenser for Thisted Kommunes budgetlægning for 2021 og overslagsår.

Økonomiudvalget havde tilbage i januar den første drøftelse af budgetproceduren 2021, hvor udgangspunktet for overslagsbudgetterne for 2021-2023 viser et kassetræk på godt 160 mio. kr. jævnfør tabellen nedenfor. Et kassetræk, der ville få alvorlige konsekvenser for Thisted Kommunes kassebeholdning og bringe kassebeholdningen væsentligt under Kommunalbestyrelsens målsætning på 100 mio. kr.

Udligningsforliget

Det nye udligningssystem er på en og samme tid en markant forenkling af det gamle system tilført en helt række nye elementer, som betyder, at det samlede system reelt er blevet mere kompliceret.

Den største ændring er, at hovedstadsudligningen fra 1937 skrottes, og alle kommuner i Danmark i fremtiden er underlagt det samme udligningssystem. Samtidig forenkles udligningen af udgifter og indtægter også. Mens det gamle udligningssystem udlignede kommunernes strukturelle under- eller overskud, så udligner det nye system indtægter for sig og udgifter for sig.

Derudover indføres der særlige puljer for udsatte hovedstadskommuner og ø- og yderkommuner. Thisted Kommune er en del af puljen til ø- og yderkommuner og kan alene her se frem til 33,3 mio. kr. Begge puljer er specielle ved, at kommunernes tilskud pr. indbygger låses fast en gang for alle, og derefter justeres de alene med folketallet.

Det hidtidige beskæftigelsestilskud lægges ind i udligningssystemet, og derfor kommer der to nye kriterier ind i udligningssystemet, som skal opfange forskelle i antallet af beskæftigede ledige.

Aftaleparterne er enige om at sikre en permanent videreførelse af likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. Fordelingen sker efter fastholdte parametre, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. Thisted står her – som sidste år – til at få 40,1 mio. kr.

Umiddelbart, og ifølge tabel fra Social- og Indenrigsministeriet, står Thisted Kommune til en årlig gevinst på 29,5 mio. kr. Hertil skal lægges en tidsbegrænset gevinst i 2021 og 2022 på årligt 6,6 mio. kr. Gevinsten er ifølge ministeriet i forhold til ’et korrigeret 2020-udgangspunkt’ og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med hverken Budget 2020 eller Overslagsår 2021 i Budget 2020. Den præcise størrelse af gevinsten er derfor usikker, men niveauet ligger fast.

Den oplyste gevinst er eksklusive særtilskud efter udligningslovens § 17 (særtilskud efter objektive kriterier, som udmeldes sammen med tilskudsudmeldingen den 30. juni 2020). Det tilskud videreføres men indgår ikke i konsekvensberegningerne. Til Budget 2020 fik Thisted Kommune 15,9 mio. kr. fra puljen, og med mindre der ændres i kriterierne, må der forventes et nogenlunde tilsvarende beløb til Budget 2021. Den udmeldte gevinst er således under forudsætning af, at vi får det samme i tilskud fra § 17, som vi plejer.

Forligspartierne har aftalt en permanent forhøjelse af særtilskudspuljen for særligt vanskeligt stillede kommuner efter udligningslovens § 16, så den lovfastsatte del af særtilskudspuljen fremover årligt vil udgøre 350 mio. kr. Thisted Kommune søger puljen hvert år, men sidste år var det med afslag. Med den nye reform af tilskuds- og udligningssystemet er det umuligt at sige, hvilke kommuner man fra statens side ønsker at tilgodese med puljen. Med tilskudsudmeldingen den 30. juni 2020 vil der sandsynligvis blive opstillet kriterier og retningslinjer, som kan indikere, hvilke kommuner der kan komme i spil til særtilskud.

Særligt i forhold til skat skal nævnes, at der er afsat en ramme til tilskud til nedsættelser, som samlet svarer til rammen til skatteforhøjelser. Muligheden for at gennemføre skattenedsættelser med statsligt finansieret tilskud afhænger af, at der gennemføres tilsvarende skattestigninger.

Inden for rammen til skattenedsættelser ydes tilskud på 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år samt 75 pct. i femte år. I år seks og frem frafalder tilskuddet. Kommuner, der får tilskud til skattenedsættelser har ikke frit lejde i en periode på 6 år (tilskudsperioden tillagt et ekstra år). Tilskud finansieres af staten. Tilskuddet bortfalder, hvis kommunen sætter skatten op i tilskudsperioden.

Det ajourførte kassetræk

Forliget om udligningsreformen betyder, at kassetrækket, som indgår i Thisted Kommunes nuværende overslagsbudgetter, forventes at blive reduceret markant.

Det er endnu usikkert at sige præcist hvor meget, da konsekvensberegningerne i udspillet ikke umiddelbart er sammenlignelig med Thisted Kommunes budgetterede overslagsår. Udspillet forventes dog med de nuværende udmeldinger at have en positiv effekt på omkring 100 mio. kr. set for de 3 år.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at hvorvidt der resterer et større eller mindre kassetræk 2021-2023 også afhænger af eventuelle økonomiske konsekvenser af årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL, herunder f.eks. tilskudspuljer, muligheder for optagelse af lån, statsgaranteret skattegrundlag mv.

Ved Økonomiudvalgets indledende drøftelse af årets budgetprocedure i januar, blev der drøftet forskellige tilgange til de forventede økonomiske udfordringer, herunder hvordan administration og direktion skulle arbejde med budgetforudsætningerne.

Med forventningen om en væsentligt reduceret udfordring til budgetlægningen for 2021-2024 og med et markant mindre kassetræk foreslås, at Direktionen, som tidligere år fremlægger et forslag til budget i balance, som grundlag for de politiske budgetdrøftelser i forbindelse med budgetseminaret.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Hoved-MED - til orientering - den 19. maj 2020

Kommunalbestyrelsen - til orientering - den 26. maj 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Redegørelsen tages til efterretning.
 2. Økonomiudvalget godkender, at Direktionen fremlægger et budgetforslag i balance for 2021-2024.

Beslutning

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

91. Budgetændring vedr. Cura-Social

Udskriv

Sagstema

Budgetændring vedr. implementering af Cura-Social.

Redegørelse

I forbindelse med implementeringen af Cura-Social var der fra begyndelsen ikke tænkt systemmæssig konvertering, da antallet af sager var for begrænsede til, at det ville være økonomisk rentabelt. I stedet var der afsat midler til manuel konvertering af sagerne fra EKJ og SBSYS, hvor studentermedhjælpere kunne ansættes og være behjælpelige med denne proces. I praksis er opgaven blevet udført af studentermedhjælpere ansat under myndighedssektionen i Socialafdelingen, hvilket foranlediger et behov for en budgetflytning på 200.000 kr. fra Cura-projektet til konto 6 på socialområdet.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet for Thisted Kommune.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Budgetændringen på de 200.000 kr. tages fra XG-0000040118-00052 (etableringsudgifter CURA) og flyttes til omkostningssted 4000000637 under konto 6 i Socialafdelingen (spec. voksen, løn mv), og gælder kun for 2020. Der er dækning på CURA-projektet til budgetflytningen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetændringen godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

92. Ny anvendelse af Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

Det videre forløb for Landlyst Stadion baseret på indkomne høringssvar fra debatfasen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2020 debatoplæg vedrørende ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted. Oversigtskort kan ses i bilag 1.

Der har fra den 2. til 30. marts 2020 været offentlig debat om ny anvendelse af Landlyst Stadion. Der er i alt indkommet 14 høringssvar. To af høringssvarene indeholder underskriftsindsamlinger. Alle høringssvar kan ses i sin fulde længde i bilag 2.

Høringssvarene indeholder følgende forslag og kommentarer:

 1. Rekreativt område: Ni af bemærkningerne omhandler forslag om at bibeholde Landlyst Stadion som rekreativt område. Der lægges vægt på, at faciliteterne i området burde opgraderes, og at der burde etableres nye faciliteter, der understøtter sport, motion, fritidsaktiviteter samt leg og friluftsliv tilegnet alle aldersgrupper. 210 personer har skrevet under på, at de synes, at området skal bibeholdes som grønt område med idræts- og friluftstilbud.
 2. Seniorboliger: Tre bemærkninger omhandler forslag om, at der i området opføres seniorboliger i tilknytning til et rekreativt område.
 3. Nej til boliger: 246 personer har skrevet under på, at de ikke ønsker, at der etableres boliger i området. Der er en generel enighed om, at stadionet burde bevares som rekreativt område.
 4. Vandrehjem: I en bemærkning foreslås det, at der bygges et vandrehjem i området med adgang til eksisterende boldbaner.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at underskriftsindsamlingerne ikke er gennemgået i forhold til bopæl og den umiddelbare interesse, der kan være i den forbindelse og heller ikke for, om der er skrevet under på flere forskellige tilkendegivelser.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagens videre forløb drøftes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kristian Tilsted og Preben Holler, at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område. Imod stemte Jørgen Andersen, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Kr. Yde og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Jens Kr. Yde ønsker et mere præcist beslutningsgrundlag i forhold til arealanvendelsen.

Til toppen

93. Forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 18

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej i Thisted samt kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen for en udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst samt placering af en stor udvalgsvarebutik ved Uglevej i Thisted. Planlægningen blev igangsat med en debatfase forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Planområderne kan ses i bilag 1.

Debatoplægget var i offentlig høring fra den 29. august - 26. september 2019. Plan- og Miljøafdelingen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 omfatter en udvidelse af centerområdet Aflastningsområde Thisted Øst. Udvidelsen omfatter blandt andet en geografisk udvidelse og en udvidelse af rammen for et areal, der må udnyttes til butiksformål fra 10.000 til 15.450 m2. Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme nr. 1.C.168. Den nye ramme muliggør desuden udnyttelse af området til både udvalgsvarebutikker, tankstationer, restauranter og kontor- og serviceerhverv. Kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for behovet for det nye areal til butiksformål.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1494

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af én stor udvalgsvarebutik med et butiksareal på op til 7.500 m2. Lokalplanen muliggør også etablering af café i sammenhæng med butikken. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, vejadgang fra Uglevej samt parkeringspladser. Særligt fastsætter lokalplanen en byggelinje på 50 m fra Aalborgvej, hvor der ikke må placeres bebyggelse, anlæg, fast belægning og lignende. Lokalplanen sætter også rammer for skiltning i området og muliggør blandt andet et pylonskilt på op til 12 m.

Se forslag til Lokalplan 1-038 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=946

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 1-038 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

94. Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 forslag til Lokalplan 13-006 og Kommuneplantillæg nr. 15 samt at sende planforslagene i otte ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i høring fra den 18. december 2019 - 12. februar 2020. Der er indkommet i alt 34 bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne kan læses i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

Høringssvarene er blevet fremlagt for bygherre. Bygherre fastholder sit projekt og har ikke yderligere bemærkninger til høringssvarene.

De 34 bemærkninger omhandler 10 emner:

1. Positiv indstilling til realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

I 12 bemærkninger gives positive tilkendegivelser og opbakning til projektet.

2. Positiv indstilling til nyt byggeri i to etager uden øget bygningshøjde

I 13 bemærkninger gives udtryk for et ønske om et hotelprojekt i to etager med en maksimal byggehøjde på 8,5 m og hermed et byggeri, der er mere tilpasset den lokale skala i Nr. Vorupør.

3. Nabogener som følge af en øget bygningshøjde (skygge, indblik, lys fra store vinduespartier, påvirkning af udsigt)

I 19 bemærkninger udtrykkes bekymringer for, at det muliggjorte projekt vil føre til gener for naboerne.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at skyggediagrammer viser skyggegener ved byggeriet for de nærmeste naboer, hvilket primært skyldes byggehøjden men også udstrækningen af byggeriet. Derudover vil naboer også blive påvirket af lysforhold. Det vurderes samtidig, at alle nabobebyggelser fortsat vil kunne leve op til Bygningsreglementets krav til dagslys.

I forhold til indblik vurderer Plan- og Miljøafdelingen, at der især vil være indblik fra hotellets altaner på 3. og 4. sal, herunder at de to øverste etager til boliger dels har store udendørs altaner og dels store vinduespartier mod omgivelserne. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at byggeriet kan få indvirkning på udsigter, udsigt er dog ikke beskyttet af lovgivningen.

Mulige tiltag for at imødekomme eller delvis imødekomme bemærkningerne om skygge- og indbliksgener:

 • Reducering af byggeriets højde fra fire til to etager
 • Krav om at der ikke må være altaner på byggeriet
 • Krav om tilpasninger i facaderne, så de skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

4. Støjpåvirkning af naboer (trafik og gæster til hotellet)

I fire bemærkninger udtrykkes bekymring for støjgener fra en øget mængde trafik i området.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at den trafikmængde, der affødes af projektet, vil kunne afvikles på vejnettet uden væsentlige gener, og at trafikken ikke vil give anledning til støjgener, der ligger over de vejledende grænseværdier.

5. Hævdbetragtninger i forbindelse med nedlæggelse af vejen øst for hotellet

To bemærkninger nævner, at der må være hævd på stien fra Nordsøvej til Fiskervej.

Der foreligger allerede tinglyst en deklaration om færdselsret på ejendommen. Dermed er spørgsmålet om hævd irrelevant, da færdselsretten kan dokumenteres.

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at lokalplanen ændres i forhold til den forklarende tekst tilknyttet § 8.3 Stier om, at færdsel via stier i området udtages af lokalplanen, da den er misvisende i forhold til den tinglyste deklaration. Ændringen har ingen betydning for lokalplanen og projektet, da der er tale om en hjælpetekst, som ikke er juridisk bindende.

6. Påvirkning af det oprindelige bymiljø ved realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

16 bemærkninger peger på, at projektet ikke er tilpasset Nr. Vorupørs bymiljø, og at projektet vil skæmme byens udtryk.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at byggeriet vil påvirke byens kulturmiljø og det bevaringsværdige miljø omkring Vesterhavsgade. Byggeriet vil ikke direkte påvirke landskabsinteresser, men det vurderes at få indvirkning på kysten. Med krav om sadeltag og ikke reflekterende materialer vil byggeriet i et vist omfang tilpasse sig byens eksisterende visuelle udtryk.

Mulige tiltag for at imødekomme bemærkningerne om påvirkning af bymiljøet:

 • Reducering af byggeriets højde fra fire til to etager

7. Parkeringsudfordringer omkring hotellet og påvirkning af de omkringliggende veje:

I 16 bemærkninger udtrykkes bekymring for problemer med parkering.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at projektet, som planlægningen muliggør, medfører et parkeringsbehov på 73 p-pladser. På grund af planområdets størrelse er det med projektets nuværende udformning kun muligt at indrette ca. 39 parkeringspladser på terræn på grunden. Bygherre forventer, at det øvrige parkeringsbehov dækkes ved indbetaling til parkeringsfonden. Dette er en dispensation, som Thisted Kommune kan - men ikke skal - meddele. En løsning, hvor øvrige parkeringsmuligheder anlægges uden for lokalplanområdet, kan medføre gener for trafikanter, trafiksikkerhed og grundejere, da der er risiko for, at parkerende vil afsøge muligheder for at parkere tættere på området.

Hvis planforslagene vedtages med det skitserede byggeri, samt at det accepteres, at bygherre kan indbetale bidrag for manglende opfyldelse af parkeringskravet til Parkeringsfonden, er bidraget, jf. parkeringsregulativet, beregnet til ca. 30.000 kr./pr. parkeringsplads. Hvis pladserne imidlertid anlægges til offentlig benyttelse, hvilket er eneste mulighed i dette tilfælde, er bidraget kun på 50 %. Beregnet koster anlæg af 34 pladser ca. 1.020.000 kr., hvoraf der kun kan opkræves ca. 510.000 kr. Den manglende opfyldelse af parkeringskravet medfører derfor en kommunal udgift på ca. 510.000 kr.

8. Alternativ placering af nyt hotel i Nr. Vorupør

Syv bemærkninger indeholder forslag til at placere hotelfaciliteter et andet sted i Nr. Vorupør.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at inden for de kommuneplanlagte områder i Nr. Vorupør er andre muligheder, der kan være egnede.

9. Erstatning og præcedensdannelse

Ni bemærkninger peger på, at konsekvenserne ved at muliggøre det pågældende byggeri kan være værdiforringelse for naboejendomme og hertil erstatning og/eller køb af ejendom, samt at planlægningen kan medføre, at lignende projekter vil skulle fremmes.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at det som udgangspunkt er bygherre, der skal forholde sig til erstatningsspørgsmål. Som udgangspunkt er lokalplanlægning udtryk for erstatningsfri regulering. Hvorvidt der i dette tilfælde kan blive tale om erstatning fra enten kommunen eller bygherre, vil dog være et spørgsmål, som kan afklares i en efterfølgende retssag.

I forhold til præcedensvirkningen er det er et forvaltningsretligt krav, at myndigheder ligebehandler sager, som er sammenlignelige. Plan- og Miljøafdelingen vil vurdere en konkret ansøgning ud fra de samme faglige hensyn, som generelt varetages i plansager og i givet fald indstille til politisk beslutning om, hvorvidt en sådan planlægning skal igangsættes.

10. Driftsøkonomiske begrundelser for realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

I ni bemærkninger stilles spørgsmål ved de økonomiske begrundelser for projektet og planlægningen.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at planlægning skal være begrundet i saglige hensyn og økonomiske forhold for en bygherre, eller hensyn til kommunens egen økonomi ikke er en planlægningsmæssig begrundelse. Planlægningen for Klitheden, hotel og boliger er begrundet i flere forskellige ønsker, herunder et ønske om at understøtte turismen og muliggøre attraktive boliger i Vorupør. Plan- og Miljøafdelingen kan ikke vurdere endeligt, om disse begrundelser vil være stærke nok i en eventuel klagesag i forhold til de økonomiske interesser, der også er en del af grundlaget for den lokalplanlægning, bygherre har ønsket.

Alternativer

Med udgangspunkt i høringssvarene, skitseres her 3 forskellige muligheder for beslutning:

 1. Vedtagelse af planforslagene
 2. Tilpasninger af planindholdet
 3. Afvisning af planlægningen, beslutning om ikke at vedtage.

Ad 1.

Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages som fremlagt, dog inkl. rettelse jf. punkt 5.

Det betyder:

 • bygherre kan søge en byggetilladelse, så snart lokalplanen er offentliggjort - Thisted Kommune kan ikke tilbageholde en byggetilladelse, der er i overensstemmelse med lokalplanen, heller ikke hvis planen er påklaget.
 • bygherre har tilkendegivet ønske om indbetaling til Parkeringsfonden, fordi parkeringskrav ikke vil kunne opfyldes. En endelig vedtagelse af lokalplanen er koblet med en implicit accept heraf fra kommunens side, og derfor vil der skulle gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til dækning af den kommunale beregnede andel på 510.000 kr.
 • hvis lokalplanen påklages, og klagenævnet senere (klagesagsbehandlingen kan tage 1-2 år) underkender planlægningen, risikerer Thisted Kommune at stå med en vanskelig lovliggørelsessag for et allerede opført byggeri.

Ad 2.

Projektet skal tilpasses for at imødegå naboers indsigelser helt eller delvist vedr. skyggepåvirkning og indbliksgener ved valg mellem følgende:

2a. byggeriet reduceres fra fire til to etager

2b. bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så byggeriet skal opføres uden altaner

2c. bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så facaderne skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

Valg af 2a vil medføre, at lokalplanforslaget skal ændres så væsentligt, at det skal ud i ny høring – sandsynligvis dog kun i 4 uger.

Valg af 2b og 2c vil medføre, at projektejer skal partshøres, og lokalplanens bestemmelser tilrettes inden endelig vedtagelse, hvilket betyder at vedtagelse som udgangspunkt udsættes til næste politiske møde.

Ad 3.

Afslag på at arbejde videre med planforslagene begrundet i at høringen viser, at det foreslåede projekt medfører for store gener i Nr. Vorupør generelt, men særligt i forhold til de nærmeste naboer.

Beslutningen vil betyde, at planlægningen fortsætter med at være som i dag, og de gældende kommuneplanrammer fortsat er gældende i forhold til fremtidig planlægning.

Se Kommuneplantillæg nr. 15 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1470

Se den digitale Lokalplan 13-006 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=943

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9681557_1587986197235.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Nogle bemærkninger fra den offentlige høring peger på eventuel erstatningspligt i forbindelse med planlægning for og anlæg af byggeriet. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt der i dette tilfælde er tale om en så væsentlig forringelse af forholdene for de omkringboende, at det kan komme på tale at kræve erstatning - enten fra kommunen eller fra den bygherre, som måtte udnytte lokalplanen. Det vil være et spørgsmål, som kan afklares i en efterfølgende retssag.

Vedtagelse af planforslagene med et skitserede omfang betyder en kommunal udgift på 510.000 kr. til kommunens andel til etablering af parkeringspladser (offentlige). Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen som beskrevet under punkt 1, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse snarest fremsende sag om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til dækning af disse udgifter.

Center for Økonomi og Løn har ingen bemærkninger hertil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommunalbestyrelsen behandler de ovenfor beskrevne beslutningsmuligheder:

1. Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages alene med redaktionel ændring af fodnote til bestemmelse 8.3

2. Planlægningen skal tilpasses:

2a. byggeriet skal reduceres fra fire til to etager

2b. bestemmelserne for byggeriet skal tilpasses, så byggeriet skal opføres uden altaner

2c. bestemmelserne for byggeriet skal tilpasses, så facaderne skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

3. Der skal meddeles afslag på at arbejde videre med planforslagene.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 105:

Indstilles til godkendelse i forhold til alternativ 1 af Kristian Tilsted, Esben Oddershede, Jørgen Andersen og Joachim Plaetner Kjeldsen.

Der meddeles afslag jf. alternativ 3 af Preben Holler, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af Henning Holm og Ib Poulsen.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker alternativ 3.

Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen og Peter Larsen undlader at stemme.

Til toppen

95. Vangvej 16, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Anvendelse af Vangvej 16 i Klitmøller tidligere Klitmøller Camping.

Redegørelse

Thisted Kommune har eksproprieret Vangvej 16 med henblik på virkeliggørelse af lokalplan nr. 8-008 "Blandet bolig og erhverv, Vangvej Klitmøller" fra juni 2014.

Thisted Kommune eksproprierede kun område B i lokalplanen, da det her var kommunens ønske at sælge en del af arealet samt selv etablere boliggrunde.

Ejeren ønskede, at Thisted Kommune skulle ekspropriere hele ejendommen, det vil sige både lokalplanens delområde A og B.

Både Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen har afsagt kendelser, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal erhverve delområde A og B. Delområde A og B kan ses på bilag 1.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til den videre proces for delområde A og de eksisterende bygninger, der er på arealet.

Drifts- og Anlægsafdelingen ser følgende muligheder (ikke prioriteret rækkefølge):

 1. Bygningerne beholdes og forpagtes ud
 2. Bygningerne udbydes til salg
 3. Anden anvendelse.

1) Bygningerne beholdes og forpagtes ud

Bygningerne indeholder bl.a. beboelsesejendom, værelser og erhvervsareal, hvor Cafe Stalden har været placeret.

Cafe Stalden har forpagtet bygningen indtil nu men opsagde forpagtningsaftalen med virkning fra den 31. marts 2020. Drifts- og Anlægsafdelingen har været i dialog med en gruppe iværksættere fra Klitmøller, der gerne vil indgå enny forpagtningsaftale.

Der skal tages stilling til den videre anvendelse af ejendommen, før Drifts- og Anlægsafdelingenkan indgå en ny forpagtningsaftale. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker betænkningstid, kan der eventuelt indgås en lejeaftale i begrænset lejeperiode.

2) Bygningerne sælges

Delområde A og tilhørende bygninger kan sælges i offentligt udbud.

Salgsprisen vil blandt andet være Thisted Kommunes argument om delområde A's markedsværdi, når sagen skal behandles af taksationsmyndighederne.

3) Anden anvendelse

Der kan igangsættes en planproces med henblik på anden anvendelse af delområde A. Anden anvendelse kan eventuelt være at nedrive bygningerne og udstykke boliggrunde.

Thisted Kommune har igangsat byggemodning af 12 boliggrunde på delområde B. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at en beslutning om at udstykke eventuelle yderligere boliggrunde beror på, hvor hurtigt boliggrundene på delområde B sælges.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Taksationsmyndighederne har endnu ikke fastsat erstatningsbeløbet, så det er uvist, hvad Thisted Kommune skal betale for delområde A og B samt tilhørende bygninger på delområde A.

Drifts- og Anlægsafdelingen har iværksat en ejendomsmæglervurdering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der træffes beslutning om anvendelsen af delområde A på Vangvej 16 i Klitmøller.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse af flertallet, at bygningerne sælges. Imod stemte Preben Holler og Joachim Plaetner Kjeldsen, som stemmer for, at bygningerne beholdes og forpagtes ud.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker, at bygningerne beholdes og forpagtes ud jf. pkt. 1.

Til toppen

96. Fremrykning af rådighedsbeløb - Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør

Udskriv

Sagstema

Beslutning om udførelsestidspunkt for rundkørslen ved Vorupør og dermed fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2021 til 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendteden 26. februar 2019 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til etablering af rundkørsel ved Kystvejen, Vorupørvej og Vesterhavsgade ved Vorupør. Rådighedsbeløbene var 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 kr. i 2021, jf. punkt 38 Anlægsbevilling - Vejanlæg.

Ved budgetlægningen for 2020 blev rådighedsbeløbene omprioriteret således, at der blev afsat 350.000 kr. i 2019 og 3.150.000 kr. i 2021.

Grundet Coronasituationen anbefalerDrifts- og Anlægsafdelingen at fremrykke investeringen og anlæggelsen af rundkørslen til 2020. Drifts- og Anlægsafdelingen forventer, at anlægsperioden forløber fra september til december 2020. Derved undgås trafikale gener i turistsæsonen, og rundkørslen vil stå færdig inden åbningen af nationalparkcentret.

Det har været nødvendigt at erhverve arealer fra fire lodsejere til rundkørslen, hvor alle aftaler er indgået frivilligt.

Foreløbig tegning af rundkørsel se bilag 1 - Oversigtstegning.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen har - som følge af Coronakrisen - givet kommunerne mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer. Derfor søges der om flytning af et rådighedsbeløb på 3.150.000 kr. fra 2021 til 2020 på XA-918 Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør. Der er givet anlægsbevilling til hele projektet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, det vil være et kassetræk på 3.150.000 kr. i 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Regeringen har som følge af COVID-19 givet mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifter, der ligger udover allerede planlagte anlæg i 2020

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. maj 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Rådighedsbeløbet på 3.150.000 kr. på XA-918 Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør fremrykkes fra 2021 til 2020.
 2. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. maj 2020, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der søges lånefinansiering til anlægsudgiften jf. gældende regler som følge af COVID-19.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 111:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

97. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2019

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2019.

Redegørelse

Regnskab 2019 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 20. april 2020. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Regnskabsopgørelse i kr.

Resultatopgørelse i kr.

(Skattemæssige opgørelser incl. afskrivninger)

Korr. budget 2019

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2019

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.460.895

1.492.400

1.460.895

Godsbefordring

2.550.000

2.619.878

2.705.726

2.619.878

Øvrige indtægter

0

0

0

0

Kommunale tilskud

4.100.000

4.727.980

4.958.220

4.727.980

Indtægter i alt

8.150.000

8.808.753

9.156.346

8.808.753

Driftsudgifter

Personale

3.175.000

3.416.277

3.279.841

3.416.277

Drift (diesel, forsikr.)

1.020.000

1.037.198

996.593

1.037.198

Vedligeholdelse

555.000

757.372

1.479.343

757.372

Administration

660.000

665.973

468.562

665.973

Driftsudgifter i alt

5.410.000

5.876.820

6.224.339

5.876.820

Driftsresultat før renter

2.740.000

2.931.933

Driftsresultat før afskrivninger og renter

2.932.007

2.931.933

Afskrivninger

2.407.193

2.407.193

Driftsresultat før renter

524.814

524.740

Renteindtægter

0

Renteudgifter

740.000

666.923

700.568

666.923

Resultat af ordinær drift

2.000.000

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.265.010

-175.754

-142.183

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes andel af det kommunale driftstilskud udgør 36 %.

Årets resultat resulterer i en efterbetaling for 2019 samlet for de to kommuner på 627.980 kr. med baggrund i mindreindtægter og indkøb af nyt billetteringssystem, kurser mv. blandt personale samt øgede vedligeholdelsesudgifter i forhold til det budgetterede. De samlede kommunale tilskud var for 2019 budgetteret til 4.100.000 kr., men med baggrund i ovennævnte øgede udgifter er tilskuddet reguleret med 627.980 kr., der fordeles som nedenstående:

Fordelt med:

 • Thisted kommunes ekstra tilskud på 226.073 kr.
 • Morsø kommunes ekstra tilskud på 401.907 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Regnskab 2019 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.
 2. Det øgede tilskud på 226.073 kr. finansieres af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budget for færgedrift 2020.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 113:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

98. I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2021

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2021.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart behandlede den 20. april 2020 budgetforslag for 2021. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 og forventede driftstiltag i 2021.

Forslag til driftsbudget for 2021:

Budget 2020 kr.

Budget 2021 kr.

Regnskab 2019 kr.

Indtægter

Personbefordring

-1.500.000

-1.500.000

1.460.895

Godsbefordring

-2.700.000

-2.700.000

2.619.878

Kommunale tilskud

-4.100.000

-4.700.000

4.727.980

Indtægter i alt

-8.300.000

-8.900.000

8.808.753

Driftsudgifter

Personaleudgifter

3.300.000

3.500.000

3.416.277

Driftsudgifter

1.000.000

1.050.000

1.037.198

Vedligeholdelsesudgifter

800.000

800.000

757.372

Administrationsudgifter

500.000

550.000

665.973

Driftsudgifter i alt

5.600.000

5.900.000

5.876.820

Resultat før renter

2.740.000

3.000.000

2.931.933

Renteudgifter

740.000

630.000

666.923

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.000.000

2.370.000

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.370.000

2.265.010

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen var på værft i 2018, hvor der var ekstra reparation af broklap. I 2020 skal færgen på værft igen, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være på niveau med 2019 omend med en lille stigning, da færgen bliver ældre og kræver mere vedligeholdelse.

Taksterne foreslås uændrede, da erfaringen viser, at stigninger af taksterne giver færre brugere.

I 2020 er der indført et rabatkort på 500 kr. for 350 kr.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakt for færgeselskabet.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

2019

2020

2021

Thisted Kommune 36 %

-1.702.073

-1.476.000

-1.692.000

Morsø Kommune 64 %

-3.025.907

-2.624.000

-3.008.000

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2021 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 114:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

99. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør

Udskriv

Sagstema

Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør skal godkendes, og det skal besluttes, om Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse til RealDania, med henblik på at få tildelt støtte til realisering af dele af planen.

Redegørelse

Partnerskab for Vestkystturismes udviklingsplan for Vestkysten blev offentliggjort i juni 2018. I kølvandet på planen åbnede RealDania en pulje, som kommunerne kunne søge, med henblik på at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for de særlige feriesteder på Vestkysten. Thisted Kommune søgte og fik bevilget 500.000 kr. fra RealDania - et beløb, som Økonomiudvalget i sit møde den 19. juni 2019 besluttede at matche med tilsvarende 500.000 kr. Den samlede projektsum var øremærket til ekstern konsulentbistand. Med det afsæt gennemførte Thisted Kommune sammen med RealDania et udbud af konsulentopgaven, og her besluttede man at indgå samarbejde med konsulentteamet Arkitema med underleverandørerne Cowi, Destination Lab samt Johansen Skovsted Arkitekter.

Det efterfølgende arbejde har taget afsæt i Thisted Kommunalbestyrelses Vision 2022, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. På trods af at kommunen rummer nogle af Vestkystens stærkeste brands - Cold Hawaii og Nationalpark Thy - har det dog hidtil været begrænset, hvor store private investeringer det har tiltrukket. Tilmed har området i dag relativt mange dagsgæster, som har et lavt døgnforbrug. Blandt årsagerne er de mange gratis naturoplevelser, et ensidigt overnatningstilbud primært i form af sommerhuse og få betalingsattraktioner. Det har udviklingsplanen til formål at ændre for at tiltrække markant flere private investeringer i oplevelser og overnatning.

Partnerskab for Vestkystturisme anbefaler netop, at kommunerne arbejder med udvikling af overnatningskapacitet (højere kvalitet og større variation), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og i sidste ende tiltrækning af flere private investeringer. I samarbejdet med Arkitema har en styregruppe med deltagelse af RealDania, Dansk Kyst- og Naturturisme, Thy Erhvervsforum samt kommunens Planafdeling og Erhvervsafdeling siden efteråret 2019 arbejdet med en udviklingsplan, som rummer netop disse greb, og som på stærkest mulig vis kan understøtte eksisterende forretningsliv.

Udviklingsplan og businesscases, der medsendes som bilag, har det ultimative mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster og fastboende, erhvervsudvikling, jobs og værditilvækst. Planen søger at imødegå de ambitiøse målsætninger, som Partnerskab for Vestkystturisme arbejder med, hvilket vil sige 45 % tilvækst på turismeforbrug og 40 % tilvækst på overnatninger. Planen udpeger meget attraktive investeringsarealer med meget central beliggenhed, som i hovedtræk ikke er begrænsede af fredninger. Enkelte af de udpegede arealer er udfordret af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, men her er der peget på ekstensive udnyttelser, som kan øge mulighederne for realisering. Kombinationen af de udpegede arealers attraktivitet og anvendelighed betyder også, at det vil være nærmest umuligt at pege på andre arealer til formålet i de to byer.

Udviklingsplanen er ikke lovbestemt, og har udelukkende et retningsgivende sigte. Derfor har der ikke i denne del af processen været gennemført borgerhøringer; men på borgermøder i november 2019 indsamledes en række udviklingsforslag fra borgerne, som Arkitema efterfølgende har kombineret med kommercielle udviklingsperspektiver. Planens overordnede formål er at skabe en vekselvirkning mellem offentlige- og fondsinvesteringer i infrastruktur og bymiljøer på den ene side samt private investeringer i overnatnings- og oplevelsestilbud på den anden side. Med det afsæt har udviklingsplanen dernæst været præsenteret på yderligere to borgermøder i februar 2020. På møderne blev der udtrykt både opbakning og skepsis, ikke mindst i forhold til de to store "reason- to-go-projekter", Natur- og Surfresort med wavepool i Klitmøller samt Havbadhotel i Vorupør. Det er styregruppens tilgang, at netop disse projekter er af meget stor vigtighed for planens gennemslagskraft. Et gennemgående fællestræk på borgermøderne var i øvrigt en bekymring for, om udviklingsplanen i tilstrækkeligt omfang tager højde for trafik- og parkeringsudfordringer i byerne. Det er styregruppens vurdering, at der i stort omfang er taget højde for netop parkerings-og færdselsforhold.

Det er ikke forventningen, at samtlige udviklingstiltag i planen vil kunne realiseres i forholdet 1:1. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke (frivillighed), investorernes interesse i at købe ind på idéerne samt - i få tilfælde - mulighederne for at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Mere specifikt er der i Klitmøller fokus på udvikling omkring landingspladsen, byforskønnelse ved Ørhage, supersti mellem campingplads og Ørhage og i forhold til private investeringer guesthouse og butikker ved Ørhage, Natur- og Surfresort med wavepool samt Naturhotel Tjaldur. I Vorupør er der fokus på udvikling omkring torv og foreningsvej, nye muligheder ved havbad og mole samt oplevelser omkring VØ Borgerhus. I forhold til private investeringer er der fokus på Vorupør Havbadhotel, hotellejligheder, butikker, restauranter, omdannelse af Vesterhavsgården og nyt sommerhusområde ved Sdr. Vorupør. Endelig viser businesscases for henholdsvis Havbadehotel samt Natur- og Surfresort realistiske investeringsscenarier, som vil blive viderebearbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme. Planen vil blive forankret i Thisted Kommunes planstrategi, hvilket også er forventningen fra RealDania.

RealDania har åbnet mulighed for, at der senest den 29. maj kan bydes ind på en pulje til realisering af udvalgte dele af udviklingsplanen. RealDania har afsat 15 mio. kr. til at støtte 3-4 realiseringsprojekter langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum, og kommunen vil skulle bidrage med øvrige 50 %. Derfor skal det besluttes, om Thisted Kommune vil indsende en interessetilkendegivelse til RealDania, og herunder afsætte en ramme på op til 5 mio. kr. som medfinansiering. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse medsender som bilag oplæg til interessetilkendegivelse samt budget- og tidsplan, hvor der er fokus på torvet foran Nationalpark Thys velkomstcenter i Vorupør (cirka 5 mio. kr.), strandtorv i Klitmøller på del af parkeringspladsen (cirka 3 mio. kr.) og en del af strækningen på det nederste af Ørhagevej i forhold til shared space (cirka 2 mio. kr.). I fald RealDania imødekommer en interessetilkendegivelse, skal endelig ansøgning indsendes senest den 16. september 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

De udvalgte dele af anlægsprojektet, som Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse for til RealDania, udgør 10,0 mio. kr. Langt størstedelen af anlægsprojektet i samarbejde med RealDania må forventes at skulle udføres i 2021 og Thisted Kommunes medfinansiering forventes at udgøre op til 5,0 mio. kr. For at Thisted Kommune kan komme i betragtning ved tildeling af tilskuddet, skal der foreligge en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om, at der er afsat et beløb på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af de udvalgte dele af planen.

Det foreslås derfor, at der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

På nuværende tidspunkt er der i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 – 2023 på projekt XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021 afsat 10,5 mio. kr. Der søges først om frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling), når et evt. tilskud fra RealDania er bevilliget.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er indeholdt i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 - 2023

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

For 2021 kendes på nuværende tidspunkt ikke reglerne/retningslinjerne for en evt. anlægsramme

Afledte driftsudgifter:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Udviklingsplanen vil påvirke byernes udvikling såvel trafikalt som oplevelsesmæssigt. Derfor vil der skulle udarbejdes lokalplaner og gennemføres borgerhøringer i forbindelse med hvert enkelt tiltag i udviklingsplanen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. april 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Turismeudviklingsplan og businesscases godkendes.
 2. Turismeudviklingsplanen indgår som fremtidig del af Thisted Kommunes planstrategi.
 3. Thisted Kommune senest den 29. maj 2020 sender interessetilkendegivelse til RealDania om at ville søge op til 5 mio. kr. til realisering af udvalgte dele af planen.
 4. Der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. april 2020, pkt. 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 115:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. maj 2020, pkt. 91:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Til toppen

100. Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte til strategisk indsats og events 2020 og 2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte på 400.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

Redegørelse

Friends of Cold Hawaii søgte i foråret 2019 om støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021. Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til indsatsen i 2019. For så vidt angik eventuel støtte i 2020 og 2021, deltog Friends of Cold Hawaii ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 15. maj 2019, hvor foreningens planer blev præsenteret. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen genoptages, når den kommende masterplan for Cold Hawaii foreligger.

Masterplanen for Cold Hawaii er netop taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. Tilmed har Friends of Cold Hawaii fremsendt evaluering og regnskab for 2019-arbejdet, og evalueringen fremgår andetsteds på dagsordenen. Derfor ønsker Friends of Cold Hawaii nu ansøgningen fra 2019 genfremsendt til fornyet behandling. Nedenfor følger hovedelementerne fra deres 2019-ansøgning, ligesom bilagene fra 2019 (ansøgning og budget) på foreningens ønske genfremsendes:

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2020 og 2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen (i alt 430.000 kr. over 2019 og 2020), og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget pengene til.

Der er sammensat en frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Silicon VØ i Vorupør, hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage blandt andet følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum.
 • Arbejde med øget synlighed.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy med flere, vedrørende koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer.
 • Sparringspartner for øvrige events.
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi.
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt sikre pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week er den ny eventuge, som samler surf-eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Erhverv kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Eneste justering i forhold til ansøgningen fra 2019 er, at Friends of Cold Hawaii ikke længere planlægger at integrere hverken Cold Hawaii Film Festival eller Agger Athlon i deres arbejde. Til gengæld vil man arbejde på at genoptage det samarbejde med PWA-organisationen (international surf-organisation og tidligere samarbejdspartner på World Cups), som af økonomiske årsager i 2019 blev erstattet af et EM i regi af IFCA (international surf-organisation). Foreningen vurderer igen at have en økonomisk mulighed for at samarbejde med PWA, ligesom PWA har vist imødekommenhed i forhold til at ville opkræve et mindre beløb for samarbejdet.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag fra 2019.

Erhvervs vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010.

Den ny masterplan for Cold Hawaii, som udvalget altså besluttede at afvente, udtrykker følgende om Friends of Cold Hawaii og foreningens ønskede rolle:

Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune med det formål at udfylde rollen som arrangør af events. Events er et middel og dermed en platform for markedsføring af og kommunikation om Cold Hawaii. Der er et stort potentiale i, at Friends of Cold Hawaii indgår samarbejder med virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Friends of Cold Hawaii er medspiller i arbejdet med at realisere visionen for Cold Hawaii.

Det skal bemærkes, at Friends of Cold Hawaii i 2019 har formået at skabe et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Dette skal dog ses i lyset af en midlertidig nedskalering af ikke mindst event-omfanget, hvor PWA-event blev erstattet af en IFCA-event, med væsentlig mindre synlighed til følge. Det har således været bestyrelsens højeste prioritet at genskabe en sund foreningsøkonomi, som skal favne udviklingen af et af kommunens allerstærkeste og strategisk set vigtigste brands. Friends of Cold Hawaii kan med fordel i 2020 arbejde på at genoptage PWA-event, med større udgifter og synlighed til følge. En markant eksponering er en afgørende forudsætning for at styrke brandet. En vigtig forudsætning for at foreningen kan håndtere fremtidige events af det omfang samt en strategisk markedsføring, er en stabil økonomi.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af sagen i 2019 blev der reserveret midler som følger:

2020: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

2021: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021)

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats.
 2. Thisted Kommune også forpligter sig til at støtte foreningens arbejde i 2021 - det præcise støttebeløb afventer dog evaluering og regnskab for 2020, som foreningen indsender til kommunen.
 3. Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 12:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 58:

Udsat med henblik på at få et mere detaljeret budget for eventet.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 48:

Sagen udsættes.

Sagen genoptages

Friends of Cold Hawaii har nu i samarbejde med deres revisor opstillet et opdateret budget for 2020 og 2021, som medsendes som bilag. Samtidig har Friends of Cold Hawaii også opdateret planlægningen af indsatserne i 2020 og 2021. Dette opdaterede bilag medsendes ligeledes.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. maj 2020, pkt. 90:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt af flertallet.

Jens Kr. Yde stemmer imod med en bemærkning om, at tilskuddet reduceres med 150.000 kr. svarende til oparbejdet overskud.

Henning Holm og Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Til toppen

101. Årligt tilsyn med boligforeninger

Udskriv

Sagstema

Regnskaberne fra 2018 for boligforeningerne i Thisted Kommune skal tages til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med boligforeningerne i Thisted Kommune. I Thisted Kommune er opgaven delegeret til Økonomiudvalget. Denne sagsfremstilling omfatter følgende typer boligforeninger:

 • Almene boligforeninger (almenboliglovens §164)
 • Boligdelen på friplejehjem (friplejelovens § 91)

Almene boligforeninger

Tilsynet omfatter 6 almennyttige boligforeninger, der har afdelinger i Thisted Kommune (Lejerbo, Thisted Bolig, Hurup Boligselskab, Bedsted Andelsboligforening, Boligselskabet Viborg Amt og Sjørring Boligselskab).

Boligorganisationerne har i overensstemmelse med almenboliglovens § 164 udarbejdet og indsendt en årlig styringsrapport om deres virksomhed til kommunen. Denne årlige rapport samt senest aflagte årsregnskab for boligorganisationerne og deres afdelinger samt revisionsprotokollat og årsberetning er lagt til grund for drøftelserne på det årlige dialogmøde. Dialogmøderne vedr. 2019 er afholdt primo 2020.

På møderne er aftaler, økonomi og drift, beboerdemokrati, udlejning samt byggeri og renoveringer blevet drøftet, og ligger til grund for den regnskabsgennemgang, der skal laves efter almenboliglovens §25 for boligorganisationerne og deres afdelinger.

Nogle emner, så som beboerdemokrati og udlejning/udlejningsvanskeligheder, er gået igen på alle dialogmøderne, mens andre emner har været særegne for et eller få boligselskaber, f.eks. opførelse af nye boliger og salg af boliger.

Som tilfældet også har været de senere år, har det kommunale tilsyn på årets dialogmøder haft stort fokus på boligforeningernes udlejningssituation. For boligorganisationerne med udlejningsvanskeligheder har boligorganisationen og tilsynet drøftet muligheder for nedbringelse af tomgangen. Desuden har et tilbagevendende emne på flere af dialogmøderne været overholdelse af den regnskabsmæssige lovgivning, og flere steder er der lavet aftaler om den fremadrettede kvalitet i regnskaberne.

Som resultat af dialogmøderne og regnskabsgennemgangen er der udarbejdet et aftaledokument med hver enkelt boligorganisation omkring aftaler og forhold, der kræver særlig opmærksomhed den kommende periode. Der er ikke forhold fra det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet, som kræver særlige handlinger.

Mødereferat og aftaledokument fra dialogmødet med hver boligforening samt organisationsregnskabet for hver boligforening, der har ligget til grund for dialogmødet er vedlagt som bilag. De i alt ca. 50 afdelingsregnskaber er ikke vedlagt som bilag, men er offentligt tilgængelige på www.lbf.dk. Referater og aftaledokumenter offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Boligdelen på friplejehjem

Tilsynet omfatter Friplejehjemmet Bedsted Thy.

Som led i det økonomiske tilsyn er regnskabsmaterialet for 2018 for friplejehjemmet blevet gennemgået. Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen, ingen kritiske kommentarer i revisionsprotokollen og ingen kommentarer til det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet. Regnskabet for boligdelen for Friplejehjemmet Bedsted Thy for 2018 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 01.02.2019).

Driftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 70 af 26.01.2018).

Friplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26.10.2017).

Driftsbekendtgørelsen for friplejeboliger (bekendtgørelse nr. 1065 af 31.08.2015).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at følgende tages til efterretning:

 1. Mødereferater og aftaledokumenter udarbejdet på baggrund af de individuelle dialogmøder med de almene boligforeninger.
 2. Regnskaberne for 2018 for de almene boligforeninger og boligdelen på Friplejehjemmet Bedsted Thy.

Beslutning

Ad 1-2. Tages til efterretning.

Til toppen

102. Lukket punkt: Udlejningsproblemer - handleplan

Til toppen

103. Lukket punkt: Godkendelse af kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden

Til toppen

104. Lukket punkt: Udbudssag - Center for Sundhed/Thy Hallen

Til toppen

105. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Til toppen

106. Lukket punkt: Finansiering af skift til nyt IT-hjælpemiddelsystem

Til toppen

107. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om komiteen for A26-A34.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen