22. apr 2020

Deltagere:

  • Henning Holm (A)
  • Ib Poulsen (O)
  • Jens Kristian Yde (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Peter Larsen (V)
  • Ulla Vestergaard (A)

86. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Midlertidig pavillonløsning ved Sennels børnehave.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen vedr. anlæg i Sennels Børnehave den 14. januar 2020.

Børne- og Familieudvalget godkendte forvaltningens anbefaling, dvs. midlertidig opsætning af pavillon, og at der skal arbejdes videre med nybygning, dvs. opførsel af ny Børnehave.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et planforslag med opstilling af to pavilloner, der sættes sammen med den eksisterende børnehave. Denne løsning kan løse det akutte behov, se situationsplan. Fra afgivelse af ordre til leverandør til pavillonerne kan tages i brug vil der gå seks til otte uger.

Ved leje over fire år vil de samlede omkostninger for pavillonerne være:

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Leje fire år i alt

360.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

565.000 kr.

I forhold til bygningsreglementet vil det være tilladt at have pavillonerne stående i fem år, det vil sige, at ét ekstra år vil koste 90.000 kr. i leje.

Ved køb med tilsvarende funktioner, koster

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Køb af to pavilloner

470.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

675.000 kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler at vælge lejeløsningen, da det vil kræve forholdsvis mange ressourcer at renovere og ombygge pavilloner til en anden anvendelse efter endt brug i Sennels.

Udover ovenstående pavillon løsning, så vil det samtidig være nødvendigt at skabe læringsmiljøer inden for de eksisterende rammer. Anslået til ca. 75.000 kr. som kan afholdes af områdets fællesudgifter.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat drifts- eller anlægsmidler til formålet i budget 2020. Forvaltningen skal derfor anbefale at udgiften i 2020 afholdes af dagtilbudsområdets fælleskonto for pædagogisk arbejder og uddannelse. Kontoen omfatter forskellige fællesudgifter på dagtilbudsområdet, herunder midler til kompetenceudvikling, pædagogiske temadage og andre mindre fællesudgifter. Det samlede budgetbeløb på fælleskontoen er i 2020 på 1.050.000 kr.

For så vidt angår udgiften i 2021 og fremover søges disse indarbejdet ved den kommende budgetlægning.

CØL har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 3. marts 2020 - orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

  1. Pavillonen lejes for en fireårig periode.
  2. Finansieringen på kr. 255.000 i 2020 afholdes på dagtilbudsområdets fælleskonto for udviklingsarbejde/uddannelse.
  3. Udgifterne for 2021 og fremefter fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 30:

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på køb af pavillon.

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 3:

Det er ærgerligt, at Dagtilbud ikke har en anlægspulje der kan tages af, hvilket i dette tilfælde betyder, at der tages af udviklingspuljen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 56:

Tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget til afgørelse.

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 78:

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der gives en anlægsbevilling til køb af pavillonen, særligt henset til udfordringerne omkring de hygiejniske forhold.

Beslutning

Et flertal i udvalget indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse.

Morten Bo Bertelsen følger Børne- og Familieudvalgets indstilling af 14. april 2020.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen