22. apr 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

60. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

61. Økonomiudvalget. Mødeplan 2021

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Økonomiudvalgets ordinære møder i 2021.

Redegørelse

Økonomiudvalget har i 2020 fortrinsvis afholdt møder på onsdage kl. 15.00 på rådhuset, i Mødelokalerne, Asylgade 22.

Det foreslås, at ordinære møder for 2021 afholdes på følgende datoer:

Onsdag den 20. januar 2021

Onsdag den 10. februar 2021

Onsdag den 24. marts 2021

Onsdag den 21. april 2021

Onsdag den 19. maj 2021

Onsdag den 16. juni 2021

Onsdag den 25. august 2021

Onsdag den 15. september 2021

Onsdag den 6. oktober 2021

Onsdag den 27. oktober 2021

Onsdag den 24. november 2021

Onsdag den 15. december 2021

Møderne afholdes kl. 15.00 i Mødelokale 4, Asylgade 22, Thisted.

Retsgrundlag

Ifølge styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenes ordinære møder skal afholdes.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

62. Regnskab 2019

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2019 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2019.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2019" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2019" findes på siderne 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a.:

 • Der er stort set balance i driftsudgifterne, men det skal bemærkes, at resultatet dækker over et mindreforbrug på overførselsudgifterne (26,6 mio. kr.) og merforbrug på serviceudgifterne (27,3 mio. kr.).
 • Merforbruget på serviceudgifterne er inkl. overførslerne fra 2018 til 2019 på +4,0 mio. kr. Beløbet der overføres til 2020 er -20,3 mio. kr.
 • Mindreforbruget på renter kan primært henføres til udlodning i forbindelse med salget af HMN Naturgas.
 • At merforbruget på anlæg primært kan henføres til mindreindtægter som følge af periodemæssige forskydninger af de forventede indtægter.
 • At merforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske lånoptag.
 • At årets finansforskydninger bl.a. skyldes brugen af repo-forretninger, hvor de bagvedliggende obligationer er registreret under likvide beholdninger, og de løbende aftaler registreres under kassekreditter og byggelån (der tæller med under finansforskydningerne).

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen i sensommeren har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen i sensommeren, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

63. Beredskabspulje COVID-19

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af beredskabspulje til imødegåelse af merudgifter i forbindelse med COVID-19.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. marts 2020, at Center for Økonomi og Løn skal udarbejde forslag til oprettelse af en beredskabspulje i forbindelse med COVID-19. Formålet med puljen er, at Thisted Kommune skal være i stand til likviditetsmæssigt at imødegå eventuelle merudgifter på særligt udsatte områder, som følge af krisen.

Det er svært på nuværende tidspunkt at forudse hvilke økonomiske konsekvenser håndteringen af COVID-19 vil have i Thisted Kommune, samt hvilke af disse, der vil kunne imødegås af f.eks. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet eller øvrige interne omprioriteringer på aktivitetsområderne.

Det skønnes umiddelbart, at der kan blive behov for en beredskabspulje i størrelsesordenen på 1 % af det samlede budget. I alt en pulje på 28,5 mio. kr.

Regeringen og KL indgik d. 26. marts 2020 aftale om at undtage COVID-19 relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne, hvilket betyder, at kommunerne har mulighed for at afholde udgifter udover servicerammen og altså mulighed for at vælge en kassefinansieret løsning uden sanktioner. Merudgifterne afholdt som en kassefinansieret tillægsbevilling vil dog betyde, at der vil komme et yderligere pres på kommende Budgetlægning for 2021-2024, hvor udgangspunktet i Thisted Kommune er et kassetræk på 160 mio. kr. for 2021-2023. Udover det budgetterede kassetræk står Thisted Kommune også eventuelt med en række øvrige finansieringsmæssige udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen. Det gælder f.eks. aftalen om ny udligningsreform og efterfølgende økonomiaftale mellem regering og KL, hvor det endnu er usikkert, om Thisted Kommune vil opnå samme finansiering som hidtil. Hertil kommer håndtering af situationen med overførte underskud fra 2019 til 2020, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område i alt overføres et underskud på 33 mio. kr. Det skal også bemærkes, at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuel delvis indbetaling vedr. ny ferielov.

Det foreslås derfor at imødegå merudgifter vedr. COVID-19 i 2020 ved afsættelse af en beredskabspulje, som kan omprioriteres efter behov og herved undgå et yderligere likviditetsmæssigt pres.

Det forventes, at der især på Social, Sundhed, Ældre og Beskæftigelse vil være merudgifter i forbindelse med krisen, men at merudgifter på overførselsudgifter delvist bliver kompenseret. Også på andre områder vil der opleves særlige COVID-19-relaterede udgifter, det kan f.eks. være i forhold til etablering af nødpasning, manglende indtægter kultur, efterfølgende merarbejde tandpleje osv. Det forventes til gengæld også, at der i større eller mindre grad vil være en række besparelser på alle områder, hvor nedlukningen af aktiviteter og hjemmearbejdet betyder færre udgifter i perioden. Det er f.eks. vikardækning, udsættelse af stillingsopslag, nedlukning af forskellige aktivitetstilbud, kørselsgodtgørelse, kurser og kontorhold, el/vand og varme, rengøring, fødevarer, besparelse kontrakter mv. Der vil således være en del af beredskabspuljen, der vil være udtryk for reelle mindreudgifter, som kan omprioriteres uden umiddelbare konsekvenser for serviceniveauet eller driften i øvrigt. Det må dog forventes, at alle områder skal udvise ekstra tilbageholdenhed i resten af 2020 for at bidrage.

Forslaget er udtryk for en forventning om, at hele Thisted Kommune i situationen vil stå sammen og i fællesskab bidrage med de fornødne ressourcer til at komme igennem følgevirkningerne af COVID-19

På baggrund af drøftelserne omkring etablering af beredskabspuljen foreslås her to alternative modeller.

En model 1, hvor alle områder bidrager med 1 % til beredskabspuljen:

Alternativt en model 2, hvor Social, Sundhed og Ældre i udgangspunktet friholdes ved beregningen af bidrag til beredskabspuljen med det argument, at der på områderne ses ganske få steder, hvor der forventes at være mindreudgifter i perioden set i forhold til øvrige områder. Fordelingen bliver heraf ca. 1,5 % for den øvrige forvaltning:

For begge modeller foreslås, at puljen efterfølgende fordeles på baggrund af en konkret opgørelse af merudgifter som følge af COVID-19.

Den konkrete beslutning omkring uddeling/omprioritering af midlerne i beredskabspuljen vil fremsendes til politisk godkendelse efterfølgende og ske på baggrund en opgørelse af merudgifterne, når situationen har normaliseret sig igen. Omprioriteringen vil kun ske i det omfang, der er behov for det.

Retsgrundlag

Budgetloven

Aftale mellem Regeringen og KL af 26. marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

De konkrete økonomiske konsekvenser i forhold til merudgifter, følges og opgøres så vidt muligt som grundlag for den endelige sag til omprioritering.

Andre konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvilke øvrige konsekvenser, der følger af krisen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og løn indstiller at:

 1. Der oprettes en beredskabspulje på i alt 28,5 mio. kr. svarende til en omprioritering på 1 % af det samlede budget.
 2. Der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med model 1, hvor alle områder bidrager med 1% til beredskabspuljen eller model 2, hvor Social- og Sundhedsudvalget friholdes i forhold til bidrag til puljen. For begge modeller tildeles midler fra puljen efterfølgende forholdsmæssigt i forhold de faktiske opgjorte merudgifter.
 3. Den konkrete omprioritering fremsendes til politisk beslutning efter en konkret opgørelse af merudgifter som følge af COVID-19.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Direktionen indstiller, at der oprettes en beredskabspulje på i alt ca. 12 mio. kr. svarende til en omprioritering på 1% af det samlede budget. Undtaget er social- og sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1- 3. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

64. Gebyr for lovliggørende byggetilladelser

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling ved lovliggørelsessager, samt godkendelse af betalingsvedtægt.

Redegørelse

Siden 2014 har byggesagsbehandling været gratis i Thisted Kommune. I mellemtiden har Vurderingsstyrelsen i forbindelse med udvikling af et nyt vurderingssystem, gjort geokodning af alle landets bygninger obligatorisk, og erhvervsenheder skal derfor registreres mere detaljeret i BBR. Dette medfører, at Vurderingsstyrelsen i øjeblikket laver en granskning af samtlige erhvervsenheder i Danmark, og på sigt forventes dette også gjort for samtlige boligers vedkommende (se bilag 1).

Det vurderes samlet, at ca. 4.600 ulovlige byggerier vil komme til kommunens kendskab over en ikke-defineret årrække. Til sammenligning behandles ca. 900 almindelige byggesager pr. år i Thisted Kommune.

Helt konkret screener Vurderingsstyrelsen 4.663 erhvervsejendomme i Thisted Kommune, som er det antal ejendomme, der indgår i nyregistreringsprojektet. Det vurderes, at ca. 360 heraf skal have en lovliggørende byggetilladelse. Når Vurderingsstyrelsen har gennemgået alle erhvervsejendomme, så forventes det, at almindelige boliger efterfølgende også vil blive screenet. Dette medfører en forventet screening af ca. 23.350 ejendomme, hvor af ca. 4.240 sager vurderes at skulle have lovliggørende byggetilladelse.

Plan- og Miljøafdelingen har erfaring for, at lovliggørelsessager er mere administrativt ressourcekrævende at behandle, i forhold til de sager, hvor der søges inden byggeriet er opført. I yderste konsekvens kan disse sager ende med en nedrivning.

For at fastholde en sikker drift og servicering af borgere, håndværkere og virksomheder, som indsender ansøgning om byggetilladelse, vil der fremadrettet være et behov for at se på ressourcer til byggesagsbehandling øremærket til lovliggørelsessager i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen foreslå derfor, at der pr. 1. maj 2020 indføres et byggesagsgebyr, jf. betalingsvedtægt (se bilag 2) efter medgået tid på lovliggørelser. Timeprisen bliver 547 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler), som ligger tæt på landsgennemsnittet (som er 610 kr. pr. time). Det vurderes, at opkrævning af et gebyr i lovliggørelsessager vil virke forebyggende, så borgerne fremover søger tilladelse på forhånd, og derved får Plan- og Miljøafdelingen muligheden for at vejlede ansøgerne hen imod et godt og lovligt byggeri. Da Vurderingsstyrelsen endnu ikke har meldt ud, hvor hurtigt de mange sager skal håndteres i fremtiden, vurderes det, at brugerbetaling er det mest fleksible for at imødekomme fremtidens krav og sikre en stabil drift.

Retsgrundlag

Byggeloven.

Bygningsreglement BR18.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om 200 - 400 byggesager med en gennemsnitlig indtægt på 2.500 kr. pr. sag svarende til 500.000 kr. - 1.000.000 kr.

Andre konsekvenser

Brancheorganisationen Dansk Byggeri og Dansk Industri er grundlæggende imod gebyrer men har meldt ud, at gebyr på lovliggørelsessager ikke tæller negativt i deres statistik, og at begge ønsker kommunen prioriterer nye byggesager frem for lovliggørelsessager.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres gebyr på lovliggørende tilladelser.
 2. Betalingsvedtægt godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 48:

Sagen udsættes.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 78:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

65. Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger med fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe ønsker Boligselskabet Viborg Amt at ansøge om principgodkendelse for opførsel af 12 nye familie/seniorboliger samt et 100 m2 fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Boligselskabet har de sidste 20 år arbejdet med seniorboliger i Thisted, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Med baggrund i boligselskabets erfaring på området og egen behovsundersøgelse i Hanstholm vurderer boligselskabet, at der findes et tilstrækkeligt grundlag for et nyt projekt placeret med udsigt ud over nationalparken.

Behov

Boligselskabet har modtaget 41 svarskrivelser, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt:

 • 20 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 2-3 år.
 • 11 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 3-5 år.
 • 10 svar siger, at lejeboligen ønskes om 5 år eller senere.

I februar måned var der 7 ledige almennyttige boliger i Hanstholm, hvilket giver en lokal ledighedsprocent på 3,4 %, jf. bilag 3Landsbyggefondens opgørelse.

Placering og planforhold

Projektet ønskes opført som tæt/lav boligbebyggelse i materialer af normal kvalitet.

Bebyggelsen opføres som familieboliger, men Boligselskabet Viborg Amt agter at søge om lov til at skærpe tildelingsreglerne, så borgere over 55 år får fortrinsret, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Den ønskede placering er matr.nr. 1es Hansted By, Hansted, som er ejet af Thisted Kommune, jf. bilag 4 fra Thisted Kommune.

Arealet er beliggende i byzone og er udlagt som blandet boligområde i henhold til kommuneplanramme 3.B.4.

Der er ingen lokalplan for området, og Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

En del af arealet er udpeget som kulturarvsarealer, hvilket betyder, at der i området er en særlig risiko for at finde fortidsminder.

Boligselskabet er villige til at afholde udgiften ved at lave en forundersøgelse af grunden for at sikre sig mod at støde på eventuelle fortidsminder.

Hvis der under forundersøgelsen findes fortidsminder, eller jordbundprøverne afdækker problemer i forhold til bunkere, vil det give boligselskabet yderligere udgifter.

Sker dette, er der en stor sandsynlighed for, at projektet ikke kan fortsætte. Derfor ønsker Boligselskabet mulighed for at stoppe projektet helt, hvis omkostningerne overskrider deres risikopulje.

Boligselskabet er indforstået med, at udgravningen er for egen risiko, og at kommunen derfor skal holdes skadesløs, jf. bilag 5.

Med denne principgodkendelse accepterer Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet Viborg Amt fortager en arkæologisk forundersøgelse på en kommunalejet grund.

Vedtagelse af principgodkendelsen vil godkende, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan opstartes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

En principgodkendelse er ikke omfattet af reglen om, at ledighedsprocenten i almene boliger skal være under 2 % ved godkendelse af nye projekter.

Men ved eventuel skema A-ansøgning er reglen gældende. Til orientering var ledighedsprocenten i februar måned 2,21 %, jf. bilag 6Landsbyggefondens opgørelse.

Bilag IV

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der laves en foreløbig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området og bilag-IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.

Der er en bunker på arealet, hvor der i det fremsendte materiale er tegnet en vej. Bunkeren er potentielt levested for en række flagermusarter og vil umiddelbart skulle friholdes fra påvirkning fra et eventuelt byggeprojekt.

Der kan være andre bilag-IV-arter, som kan give anledning til projekttilpasninger eller afværgeforanstaltninger.

Bolig og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på fire typer, jf. bilag 1-2, Boligselskabet Viborg Amt samt bilag 7 Boligselskabet Viborg Amt:

 • 2 stk. type 1 på 75 m² - forventet husleje 6.400 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 2 på 93 m² - forventet husleje 7.300 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 3 på 101 m² - forventet husleje 7.700 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 4 på 112 m² - forventet husleje 8.330 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.243 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 103,6 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i

provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103,6 kvadratmeter

2.102.044 kr.

Maksimumsbeløb for 12 boliger

25.220.470 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal på 103,5 m², er som følger:

 • Lånebeløb 88 %
 • Beboerindskud 2 %
 • Kommunal grundkapital 10 %

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 2.522.047 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Hvis projektet realiseres, vil der komme en ansøgning om anlægsbevilling på indtægter for grundsalg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Boligselskabet Viborg Amt en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af skema A.
 2. Thisted Kommune godkender, at Boligselskabet Viborg Amt kan igangsætte arkæologisk forundersøgelse på kommunens grund.
 3. Udarbejdelsen af en ny lokalplan iværksættes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 49:

Sagen udsættes med henblik på yderligere analyse af udlejningsudfordringerne i området.

Thisted Bolig er bekymrede over yderligere lejeboliger i Hanstholm, da de på nuværende tidspunkt har tab på de boliger, som de har til udleje i Hanstholmområdet, jf. bilag 8.

Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt brev den 1. april 2020. Boligselskabets vurdering er, at projektet supplerer boligudbuddet i Hanstholm i stedet for at konkurrere med de ledige lejeboliger. Projektet rummer muligheder for dels at have de samme forhold som parcelhuset i en mindre udgave, som er tilpasset lejers behov, som primært vil være ønsket om samme forhold som tidligere, blot i en mindre udgave. Den enkelte bolig består af en lejlighed på i gennemsnit ca. 100 m2 (boliger fra 75 m2 til 115 m2), som har carport og egen lille have. Desuden planlægges med et fælleshus med henblik på at øge det sociale sammenhold i bebyggelsen, jf. bilag 9.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 79:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

66. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal

Udskriv

Sagstema

Nedlæggelse af tidligere legepladsområde Solkrogen 2, Thisted, da arealet er udlagt som offentligt vejareal. Arealet skal nedlægges som vejareal og ændres til ordinær matrikel.

Redegørelse

En sag om salg af grunden har tidligere været behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 10. april 2012 som punkt 518. Her blev det besluttet at bevare arealet i sin nuværende form af hensyn til bevarelse af grønne områder i midtbyen.

Thisted Kommune har modtaget en henvendelse fra en gruppe borgere fra området. Disse borgere ønsker det grønne areal nedlagt og solgt som byggegrund, da de er generet af unge mennesker, som holder til på området og larmer med knallertkørsel - bilag 1.

Solkrogen 2 i Thisted er beliggende på hjørnet af Solkrogen og Solbakkevej, der begge er kommuneveje - bilag 2.

Solkrogen munder ud i den syd- østlige ende tæt på Østre Skole, der har adresse på Kronborgvej 26. Det er de store elever herfra, der antages at holde til på området.

Solkrogen 2 har tidligere være legeplads for områdets børn. Legepladsen blev i 2006 nedlagt, og arealet blev herefter henlagt som grønt område. Området vedligeholdes af Thisted Kommune på et minimalt niveau (græsslåning og hækklipning).

Hvis det besluttes at nedlægge vejarealet og ændre det til ordinær matrikel med henblik på salg, vil grunden skulle sælges ved offentligt udbud.

Det er lovbestemt, at beslutningen om nedlæggelse af kommuneveje skal offentliggøres (internettet).

De berørte ejendomme tilskrives om den påtænkte nedlæggelse, og der oplyses om 8 ugers frist for indsigelser. Herefter fremlægges sagen endnu en gang for Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Bekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 §§ 15 og 124, stk. 6 og 7.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær udskillelse af det nedlagte vejareal skønnes til ca. 20.000 kr., som finansieres af driften.

Andre konsekvenser

Det grønne islæt ved et friareal i området forsvinder.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2019

Økonomiudvalget den 20. november 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at processen om nedlæggelse af en del af vejareal, hvorved Solkrogen 2 i Thisted ændres til friareal, igangsættes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. november 2019, pkt. 267:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 264:

Indstilles til godkendelse.

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. november 2019, pkt. 222:

Godkendt.

Sagen genoptages

Nedlæggelse af grunden Solkrogen 2 som vejareal har været i den lovpligtige høring. Høringen er sket på Thisted Kommunes hjemmeside samt med brev sendt til e-Boks til grundejere i det berørte område ved Solkrogen, Vegendalvej, Kronborgvej og Solbakkevej. Høringsperioden har været fra den 29. november 2019 til den 3. februar 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen indsigelser mod nedlæggelse af området med legepladsen som vejarealdel af Solkrogen i Thisted.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Solkrogen 2, Thisted, nedlægges som vejareal og udstykkes som selvstændig matrikel.

2. Solkrogen 2, Thisted, herefter udbydes til salg som byggegrund.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 80:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

67. Debatoplæg for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg før udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af slagteriet Tican Fresh Meat A/S i Thisted.

Redegørelse

Slagteriet Tican Fresh Meat A/S i Thisted ønsker at udvide slagteriet. Slagteriet oplever en øget tilgang i grise og ønsker derfor at øge produktionskapaciteten. Udvidelsen er samtidig nødvendig for at sikre overholdelse af hygiejnekrav og for at imødekomme kundekrav.

Slagteriet har købt flere af boligejendommene langs Strandvejen og Vegendalvej, der grænser op til virksomheden. Slagteriet ønsker at udnytte ejendommene til erhverv i forbindelse med udvidelsen.

Den ønskede udvidelse omfatter blandt andet nye bygninger nordøst for den eksisterende bebyggelse, der hvor Strandvejen ligger i dag og på ejendommene nord for Strandvejen. Strandvejen nedlægges som følge af den bygningsmæssige udvidelse af slagteriet.

De nye bygninger vil være på ca. 4.000 m² opført i højder mellem 8,5 og 10 m. Derudover vil den nye planlægning også omhandle et nyt manøvreareal for lastbiler i forbindelse med en ny indfryser samt løsninger til håndtering af overfladevand. I forbindelse med udvidelsen anlægges et nyt stiforløb nord om slagteriet for at sikre forbindelse mellem Thisted midtby og Thisted øst for bløde trafikanter.

Udvidelsen af slagteriet forudsætter ny planlægning af området. Retningen for udvidelsen er vist på bilag 1, og den endelige afgrænsning af planlægningen fastlægges i den kommende planproces. En ny planlægning omfatter både kommuneplantillæg, lokalplan og en forudgående debatfase, som indkalder til idéer og forslag til planlægningen. Oplæg til debatfasen ses i bilag 2.

Mindre dele af projektet, herunder stiforløbet, kan realiseres med den gældende planlægning. Disse dele kan dermed påbegyndes samtidig med planprocessen. Tiltagene vil blive videreført i den nye planlægning.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 76:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

68. Forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 21-002 for boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019 at igangsætte planlægningen med en debatfase forud for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs. Planområdet kan ses i bilag 1.

Debatoplægget var i offentlig høring fra den 29. november - 27. december 2019. Der indkom tre bemærkninger i debatfasen fra Thisted Vand, Museum Thy og en nabo.

 1. Håndtering af overflade- og spildevand: Thisted Vand stiller spørgsmål ved, om området skal separatkloakeres og påpeger hertil, at der så bør udpeges et areal til et regnvandsbassin. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er udført jordbundsanalyser i området for at sikre den mest hensigtsmæssige håndtering af overflade- og spildevand fra området. Derefter er der indarbejdet bestemmelser i lokalplanen om håndtering af både overflade- og spildevand fra området.
 2. Arkæologiske fund på grunden: På baggrund af en arkivalsk kontrol af projektområdet anbefaler Museum Thy, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdets start. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen redegjort for forløbet ved fund af fortidsminder.
 3. Udsigt til Tømmerby Fjord: Afsender ønsker ikke, at der gives mulighed for bebyggelse i området. Afsender oplyser, at deres udsigt til Tømmerby Ford vil blive forringet, og at de har købt huset med forventning om, at der ikke opføres ny bebyggelse i nærheden. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen indarbejdet bestemmelser om udsigtslinjer mellem bebyggelserne, for at sikre udsigt gennem området.

Bemærkningerne er behandlet enkeltvis og kan ses i sin fulde længde med kommentar i bilag 2. Alle bemærkninger har indgået i planlægningsarbejdet for området.

Forslag til kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for behovet for nye boliggrunde i Vesløs. På det grundlag udlægges der en ny ramme til boligformål for området. Derudover tilrettes kommuneplanens retningslinje for landsbyens afgrænsning.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 17 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1512

Lokalplanforslaget giver mulighed for 4 boliggrunde med størrelser mellem 3.000 og 4.000 m2. Der sikres vejadgang til området fra Tømmerbyvej. I lokalplanforslaget redegøres bl.a. for projektets påvirkning af kystnærhedszonen, beskyttet natur i området og håndteringen af overfladevand. Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 21-002 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=947

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 75:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

69. Grøn omstilling - Thisted Kommunes deltagelse i udbud for busdrift

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskabs (NT's) udbud til grøn omstilling. For Thisted Kommune drejer det sig om 10 busser.

Redegørelse

I NT's grønne strategi er ambitionen, at NT's busser på ruter, der kører på A-kontrakter skal være fossilfrie fra 2025 og emissionsfrie fra 2030, jf. bilag 1.

Ruter der kører på A-kontrakter, er ruter;

 • der som udgangspunkt kun kører på store ruter f.eks. bybusser, regionalruter og større lokalruter.
 • der indgår i NT’s bonusmodel, hvor entreprenørerne honoreres ud fra en række fastsatte kriterier i forhold til blandt andet kundetilfredshed.
 • hvor kontraktlængden som udgangspunkt er 8 år for fossile drivmidler og 10 år for grønne drivmidler med option på op til 6 års forlængelse.
 • der i NT’s strategi for drivmidler indgår i en målsætning om, at alle A-kontraktruter er fossilfrie senest i 2025, og emissionsfrie senest i 2030.
 • hvor A-kontrakterne sikrer, at den maksimale alder på materiellet max. må være 12 år i kontraktperioden.
 • der stilles generelt højere krav til kvalitet og indretning af materiellet, blandt andet er der krav om infoskærme i busserne.

NT er netop nu ved at planlægge udbud af bustrafik med 76 A-kontrakter, hvoraf de 10 busser finansieres af Thisted Kommune. Det er bybusserne i Thisted by, rute 313 (Thisted/Vorupør/Stenbjerg), rute 320 (Thisted/Hurup), rute 321 (Hurup/Vestervig/Agger) og rute 322 (Thisted/Klitmøller).

I henhold til NT's vedtagne grønne strategi bør Thisted Bybusser udbydes med et krav om emissionsfri kørsel og de øvrige ruter med et krav om fossilfri kørsel. Det vil sandsynligvis betyde, at byderne vil tilbyde kørsel med elbusser på bybusserne og biogas eller syntetisk biodiesel på de øvrige ruter.

NT oplyser, at som det er nu, må det forventes, at omstilling til biogas eller syntetisk biodiesel vil øge omkostningerne.

NT kan ikke forudsige, hvad priserne vil blive med traditionel diesel og derfor heller ikke priserne ved et udbud med krav om biogas eller biodiesel.

Den generelle vurdering i branchen er at drift med el-busser ligger 5-15 % over tilsvarende drift med diesel, og drift med biogasbusser ligger 5-10 % over diesel.

Hvis det antages, at el-drift på Thisted Bybusser øger omkostningerne med 10 %, vil det svare til ca. 300.000 kr. årligt, og hvis det antages, at drift med biogas på de øvrige busser øger omkostningerne med 7,5 %, vil det svare til ca. 900.000 kr. årligt.

Det vil sige en samlet øget driftsudgift på ca. 1,2 mio. kr. årligt for en grøn omstilling af de 10 busser, der kører i Thisted Kommune.

I finansloven for 2020 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. til grønne busser, jf. bilag 2 s. 16. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvordan puljen udmøntes.

Danske Regioner, KL og trafikselskaberne har foreslået, at der gives en præmie pr. fossilfri bus, som er med i udbud, hvor kontrakt underskrives i 2020, og at pengene tildeles Trafikselskaberne (så kommunernes serviceramme ikke påvirkes, og den enkelte kommune ikke skal ansøge).

Det er NT's vurdering, at 308 busser i 2020 vil være berettigede til at få andel i puljen, og det giver et tilskud pr. bus på ca. 243.000 kr. som et engangsbeløb.

Hvis den centrale pulje i 2020 til grøn omstilling bliver udmøntet som skitseret ovenfor, vil Thisted Kommune - for 10 busser - modtage op til 2,4 mio. kr. fra puljen, som kan dække de forventede merudgifterne i de første 2 år.

Med henvisning til Thisted Kommunes budgetforlig 2020: "Forligskredsen ønsker at sætte et stærkere fokus på den grønne omstilling i Thisted Kommune. Det gælder både i forhold til energi og ressourcer, hvor Thisted Kommune bør have en ambitiøs målsætning om grøn omstilling i samarbejde med relevante parter. Thisted Kommune bør også have fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i forhold til fødevarer og øvrige forbrugsvarer.", jf. bilag 3.

Ligeledes henvises der til den vedtagne Politik "Klima og Energi", som blandt andet har en målsætning om, at "Thisted Kommune vil øge andelen af den vedvarende energi og reducere fossile brændsler.", jf. bilag 4.

Drifts- og Anlægsafdelingen anser et udbud, tilsvarende ovenstående med grøn omstilling af udvalgte busruter, som værende i overensstemmelse med det politisk vedtagne på området.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften ved et udbud, med krav om elbusser på bybusnettet og biogas eller syntetisk biodiesel på de udbudte ruter, vil efter beregninger fra NT være ca. 1,2 mio. kr. pr. år.

Merudgiften kan ikke indeholdes i det nuværende driftsbudget til kollektiv trafik, hvorfor området skal tilføres yderligere driftsmidler.

Hvis den centrale pulje udmøntes - som ønsket af trafikselskaberne - vil Thisted Kommune modtage 2,4 mio. kr. fra puljen, som eventuelt kan dække merudgifterne de første 2 år.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser, at i sager der vedrører budgettet for 2021, skal finansieringen indgå i drøftelserne for budgetlægningen.

Andre konsekvenser

Vil bidrage til at reducere kommunens CO2 udledning og gøre den kollektive trafik mere grøn i Thisted kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune går med i NT's udbud om grøn omstilling af busdriften for 10 busser på A-kontrakter
 2. Eventuelle meromkostninger indarbejdes i budget 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 31. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kollektiv trafik.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 84:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

70. Anlægsregnskab - Køb af IT fra drift til anlæg - skoleområdet 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Køb af IT i 2019 på skoleområdet - Fra drift til anlæg.

Redegørelse

I november 2019 blev det besluttet at flytte driftsudgifter på 3 mio. kr. vedrørende køb af IT til anlægsområdet.

Anlægssagen er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-948 - Skoler - fra drift til anlæg 2019 - Køb af IT er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 69:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

71. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018.

Redegørelse

I maj 2018 blev der frigivet 5,1 mio. kr. til forbedring af udearealerne på skolerne. Arbejdet blev påbegyndt på baggrund af en analyse lavet af HedeDanmark, med inddragelse af skolernes ønsker og behov.

Renoveringerne af anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-881 Udearealer skoler 2018 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 66:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

72. Anlægsregnskab - Anlæg skoler 2018

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægsregnskab - Anlæg på skoler 2018.

Redegørelse

I maj 2018 blev der afsat 2,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver på skolerne. Følgende opgaver blev prioriteret:

 • Nors Skole 820.000 kr.

Færdiggørelse af ventilation, hvor etape 1 blev lavet i 2017.

 • Østre Skole 315.000 kr.

Etablering af handicaptoilet og løsning af akustikproblemer i gymnastiksalen.

 • Vestervig Skole 20.000 kr.

Løsning af akustikproblemer i SFO.

 • Tingstrup Skole 1.070.000 kr.

Der blev i 2017 givet 720.000 kr. til renovering af overbygningsgangen. Projektet har desværre vist sig at blive betydeligt dyrere end først antaget, idet omfanget af renoveringen i første omgang blev fejlvurderet. Ydervæggene i alle klasselokalerne var i dårligere stand end først antaget. Resultatet er, at der i dag fremstår en gang, som kun delvist er renoveret. Prisen for at færdiggøre overbygningsgangen er vurderet til 1.070.000 kr.

Renoveringerne og anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-880 Anlæg skoler 2018 er således:

Mindreforbruget er på Tingstrup skole, hvor renoveringen blev lidt billigere end først antaget.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 67:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

73. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019.

Redegørelse

I januar 2019 blev der frigivet 2 mio. kr. til udearealer på skolerne. Pengene blev frigivet således, at skolerne kunne arbejde videre med den plan, der er udarbejdet af HedeDanmark.

Anlægsarbejderne er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-913 Udearealer skoler 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 68:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

74. Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker og læringsmiljøer

Redegørelse

I april 2019 blev der frigivet 3,75 mio. kr. til renovering af skolebiblioteker og læringsmiljøer. Pengene skulle bruges til at renovere og optimere de fysiske rammer på skolebibliotekerne og andre læringsmiljøer, således at der blev etableret spændende områder, der kunne være med til at understøtte læselysten hos eleverne. Pengene blev fordelt med et grundbeløb pr. matrikel og en elevtildeling.

Renoveringerne og anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-926 Renovering af skolebiblioteker er således:

Merforbruget skyldes små afvigelser på de enkelte skoler.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 70:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

75. Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud.

Redegørelse

I november 2019 blev det besluttet at flytte driftsudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til anlægsområdet.

Anlægsregnskab for XA-952 Dagtilbud - Fra drift til anlæg - Kompetenceudvikling er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 62:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

76. Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I marts 2018 blev der frigivet 1,5 mio. kr. og i juni 2018 1,0 mio. kr. til anvendelse til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens daginstitutioner.

Midlerne blev prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne i forhold til:

 • arbejdsmiljø
 • styrkelse af læringsmiljø
 • tidlig indsats for børn

Anlægsregnskab for XA-870 Mindre anlægsprojekter dagtilbud 2018 er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud på de enkelte projekter var billigere end oprindeligt budgetteret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 64:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

77. Anlægsregnskab. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I februar 2019 blev der frigivet 2,1 mio. kr. til anvendelse til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens daginstitutioner.

Midlerne blev prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne i forhold til:

 • arbejdsmiljø
 • styrkelse af læringsmiljø
 • tidlig indsats for børn

Anlægsregnskab for XA-916 Mindre anlægsprojekter dagtilbud 2019 er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud på de enkelte projekter var billigere end oprindeligt budgetteret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 65:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

78. Anlægsregnskab - Omsorgssystem CURA, Sundheds- og ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Omsorgsjournalsystem CURA, Sundheds- og Ældreafdelingen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2017 4.367.650 kr. til Sundheds- og Ældreafdelingens andel af nyt omsorgssystem, CURA.

CURA blev taget i brug i februar 2018.

Anlægsregnskabet for XA-849 Nyt omsorgssystem – CURA, Ældre, er således:

Mindreforbruget skyldes, at da anlægsregnskabet blev lukket i september 2019, var alle moduler ikke indkøbt. De resterende moduler betales via driften.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 19:

Sagen udsættes til næste møde.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 42:

Punktet udsættes til næste møde.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 66:

Indstilles til godkendelse. Eventuelle udgifter til nye moduler forsøges finansieret via overførte anlægsmidler.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

79. Anlægsregnskab for Asfalt - 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for "Asfalt 2018".

Redegørelse

Der blev den 30. januar 2018 givet en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til asfaltopgaver i 2018.

Efterfølgende blev der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2018 den 30. april 2019 givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 7.773.000 kr. som følge af, at udgiften blev flyttet fra drift til anlæg.

Asfaltopgaverne er udført i 2018.

Anlægsregnskabet for XA-862 Asfalt 2018 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

80. Anlægsregnskab - Tigervej 6

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - opførsel af hal på Tigervej 6, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. juni 2019 1.184.000 kr. til opførelse af ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted, bilag 1, som erstatning for Park og Vejs nedbrændte maskinhal på Glentevej, Thisted. Den samlede udgift til byggeriet var budgetteret til 2.284.000 kr., hvoraf den forventede erstatning fra forsikringen udgjorde 1.100.000 kr.

Anlægsregnskabet for XA-934 Opførsel af hal på Tigervej 6, Thisted, er således:

Årsagen til merforbruget er ekstra udgifter i forbindelse med oversvømmelse af byggefelt samt udskiftning af bundsikring for terrændæk pga. regn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 88:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

81. Revisionsbemærkninger vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer til revisionsbemærkninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Redegørelse

I forbindelse med den afsluttende revision af kommunens årsregnskab for 2018 gav Revisionen bemærkninger til Kommunalbestyrelsen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Revisionen har foretaget opfølgning på dette i 2019, og foretaget en gennemgang af 6 sager, fordelt med 4 i Børne- og Familierådgivningen og 2 i Socialafdelingen.

Revisionen har konstateret fejl og mangler i alle 6 sager:

 • I 4 sager er der enten ikke beregnet og indbetalt pension, eller den indbetalte pension er i alle tilfælde ikke korrekt.
 • I 2 sager er der i en periode ikke indbetalt pension. Pension var korrekt beregnet.
 • I 4 sager er tabt arbejdsfortjeneste ikke korrekt beregnet.
 • I 2 sager fremgik begrundelse for forlængelse af tabt arbejdsfortjeneste ikke af sagen.
 • I 2 sager fremgik stillingtagen til sparede udgifter ikke af sagen.

På baggrund af ovenstående resultat kan Revisionen ikke lukke revisionsbemærkningen og vil i en revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen skulle rapportere herom. Revisionen har endvidere følgende kommentarer til gennemgangen:

"Som du kan læse er det bl.a. beregningsmæssige fejl og mangler vi ser. Jeg vil anbefale Jer at få lavet en handleplan til genopretning af områdets administration. I bør måske også overveje, hvorvidt beregning af tabt arbejdsfortjeneste kan organiseres anderledes?"

Børne- og Familierådgivningens bemærkninger

Børne- og Familierådgivningen udarbejdede i september 2019 en genopretningsplan for henholdsvis merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Genopretningsplanen har til formål at styrke den generelle sagsbehandling både i forhold til socialfaglige vurderinger, dokumentation og økonomiske beregninger.

Børne- og Familierådgivningen har i foråret 2019 indført årligt ledelsestilsyn inden for begge sagsområder, og det er besluttet, at samtlige afgørelser skal godkendes af jurist og teamleder inden udsendelse.

På baggrund af BDO’s seneste besøgsnotat af 16. december 2019, er det den 19. december 2019 besluttet, at alle beregninger i nye sager hos Børne- og Familierådgivningen foretages af afdelingens jurist. Dette gælder såvel beregning af selve ydelsen, samt beregning af pensionsbidrag. Samtidig vil beregninger i alle eksisterende sager løbende blive gennemgået i forbindelse med kommende udbetalinger, og samtlige beregninger vil dermed blive kontrolleret og genberegnet i forbindelse med konstaterede fejl. Alle genberegninger vil blive forelagt afdelingens jurist.

I forhold til beregning og indbetaling af pensionsbidrag valgte Børne- og Familierådgivningen i foråret 2019, efter revisionens bemærkninger, at standse pensionsudbetalinger ved kommende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste i alle sager, idet det desværre måtte konstateres, at beregningerne af pension generelt ikke var foretaget korrekt. Dette er årsagen til, at den seneste revisionsberetning gav anledning til bemærkninger om manglende beregninger og indbetalinger af pensionsbidrag. Alle sager blev reguleret med tilbagevirkende kraft.

Socialafdelingen og Børne- og Familierådgivningen har i samarbejde udarbejdet et skematisk regneark til korrekt beregning af pensionsbidrag, idet kommunen skal udbetale et pensionsbidrag på 10 % af ydelsen, dog højest et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. I nogle sager vil pensionsbidraget i årene fremover således stige indtil niveauet for hidtidige arbejdsgiverbidrag, mens andre allerede ved første udbetaling rammer det maksimale bidrag. Der er således tale om en tung administrativ opgave, som med indførelsen af det nye skema vil blive lettet betydeligt. Alle eksisterende og kommende sager skal indføres i det nye skema. Børne- og Familierådgivningen har taget metoden og skemaet i brug fra 3. januar 2020, og er aktuelt i gang med at beregne og indbetale de manglende pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft. Opgaven foretages i tæt samarbejde mellem afdelingens administration og jurist.

Der er i januar 2020 indført standardiserede noter med tilhørende hjælpetekst, som skal anvendes ved alle beregninger og journaliseres på sagen, således at der i alle sager bliver en gennemgående og overskuelig struktur, også i den beregningsmæssige del af sagsbehandlingen.

Børne- og Familierådgivningen har således foretaget en omorganisering i forhold til administrationen af området, og beregninger af ydelsen og pensionsbidrag er derfor ikke længere en rent administrativ opgave.

Socialafdelingens bemærkninger

For Socialafdelingens vedkommende er fejlene omkring arbejdsgiverpensionsbidrag blevet bragt på plads i januar måned, således at forstå, at alle løbende månedlige bevillinger på tabt arbejdsfortjeneste er blevet lagt ind i det udarbejdede regneark, og hvor de enkeltstående bevillinger bliver lagt ind, efterhånden som disse forældre sender anmodninger ind om udbetaling.

Alle Socialafdelingens sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste kører derfor nu i regnearket fra 1. januar 2020 med korrekt timelønssats og korrekt pensionsprocent, hvorefter regnearket sikrer korrekt beregning af arbejdsgiverpensionsbidrag i forhold til de komplicerede regler herfor jf. ovenstående beskrivelse. Socialafdelingens leder af staben har været primus motor i udarbejdelsen af regnearket, og har samtidig været med til at sikre, at de løbende sager er blevet lagt korrekt ind for Socialafdelingens vedkommende. Lederen vil samtidig være med til at sikre, at afdelingens enkeltstående bevillinger bliver lagt korrekt ind i regnearket, når forældrene indsender anmodning om udbetaling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Efter oplysning fra Børne- og Familierådgivningen vurderes de økonomiske konsekvenser af sagsgennemgangen at kunne holdes indenfor det nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

De berørte familier vil blive kontaktet løbende i forbindelse med opfølgning i sagerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 36:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 52:

Punktet udsættes til næste møde.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 74:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

82. Årsrapportering Kontrolgruppen

Udskriv

Sagstema

Orientering om Kontrolgruppens arbejde i 2019.

Redegørelse

Overordnede resultater

De økonomiske resultater i Kontrolgruppens afrapportering er opgjort efter KL´s standard, der sikrer, at resultaterne kan sammenlignes med andre kommuner. Overordnet har Kontrolgruppens arbejde resulteret i en samlet besparelse på kr. 5.518.516, heraf udgør kommunens andel kr. 3.434.046. Den kommunale andel består af henholdsvis tilbagebetalingskrav på kr. 410.857 og fremadrettede besparelser på kr. 3.023.189.

Landets kommuner registrerer halvårligt deres kontrolresultat til KL, der udarbejder effektmålingsrapport, som viser landsgennemsnittet af kommunernes kontrolindsats på de forskellige ydelsesområder.

Kontrolgruppen i Thisted Kommune har i 2019 behandlet 177 sager, hvoraf 50 sager har været med provenu.

Der er modtaget 20 anmeldelser fra borgere, primært anonyme, som har givet anledning til nærmere undersøgelse. De fleste anmeldelser vedrører enlige- og samlivssager. Kontrolgruppen modtager ligeledes henvendelser fra sagsbehandlere om sager, hvor de ønsker faglig sparring, eller som de ønsker grundigere undersøgelser af.

Det økonomiske resultat for 2019 på Udbetaling Danmark ydelser på kontrolområderne; børnetilskud, boligstøtte og førtidspension, er delvist opnået i samarbejde med Thisted Kommunes kontrolgruppe, der laver lokale undersøgelser og afholder samtaler med borgerne.

Der er fremsendt sager til politiet med vurdering af, om der skal rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens § 289a – socialt bedrageri. Kontrolgruppen fremsender herudover sager til Udbetaling Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Skattestyrelsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt andre kommuner med henblik på nærmere undersøgelse.

Særlige indsatser i 2019

Kontrolgruppen har fortsat samarbejdet med Fødevarestyrelsen i fælles virksomhedskontroller samt deltaget i Udbetaling Danmarks kontrolkampagne, to årlige møder i KL´s kontrolforum, hvor de opdateres og inspireres af nye tiltag, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekrutterings informationsmøde om EU-borgeres opholdskrav samt ERFA-møder med andre kontrolgrupper.

Tabel og figur med det samlede økonomiske resultat for kontrolgruppen fordelt på ydelser

Type af ydelser

Tilbagebe-talingskrav

Fremadrettet beløb

Total 2019

Total 2018

% af samlet sum 2019

Sygedagpenge

141.836

2.780.004

2.921.840

2.002.294

52,95%

Fleksløntilskud

208.498

793.363

1.001.861

823.862

18,15%

Personlig assistance

0

111.114

111.114

270.145

2,01%

Ledighedsydelse

50.434

0

50.434

197.856

0,91%

Kontanthjælp

253.947

343.306

597.253

1.143.514

10,82%

Økonomisk friplads

33.395

157.852

191.247

97.045

3,47%

Førtidspension

0

261.552

261.552

754.950

4,74%

Seniorførtidspension

0

226.500

226.500

94.689

4,10%

Boligstøtte

742

30.996

31.738

215.069

0,58%

Børnetilskud

14.657

110.320

124.977

2,26%

Samlet sum

703.509

4.815.007

5.518.516

5.599.424

100,00%

Kommunal andel

410.857

3.023.189

3.434.046

3.729.953

Retsgrundlag

Kontrolgruppen arbejder hovedsagelig med følgende love:

Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Lov om Udbetaling Danmark, CPR-loven, Aktivloven, LAB-loven, Sygedagpengeloven samt Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning. Sagen sendes til efterretning i Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen

83. Ansøgning om salg

Til toppen

84. Lukket punkt: Kapitaltilførsel

Til toppen

85. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om, at:

 • Komiteen for A26-A34.
 • Udligningsreformen.

Ad 2.

 • Jens Kr. Yde spurgte ind til økonomien i forhold til dagspasningsområdet og en evt. tilbagebetaling.
 • Morten Bo spurgte ind til sygefraværsstatistikken på Social- og Sundhedsområdet.

Ad 3. Intet til referat.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Til toppen