25. mar 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

34. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Ved udsendelse af dagsorden afbud fra Ib Poulsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Punkt nr. 48 ”Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte til strategisk indsats og events 2020 og 2021” udsættes.

Punkt nr. 49 ”Agger Beboerhus søger om tilladelse til salg af ejendommen matr.nr. 18 i Agger by” udgår.

Til toppen

35. Økonomistyringsregulativ - nye former for bilagsbehandling

Udskriv

Sagstema

Der er kommet nye it-produkter på markedet, der kan automatisere arbejdsgangene omkring nogle af kommunens bilag. Anvendelsen af disse systemer kræver en ajourføring af økonomistyringsregulativet.

Redegørelse

Der sker en konstant udvikling i it-systemerne til økonomiadministrative opgaver. De forskellige leverandører til det kommunale marked er kommet med systemer, der, via mønstergenkendelse i tidligere bogførte bilag, kan lave fuldautomatisk bogføring af elektroniske bilag.

Systemet opsættes med kriterier for hvilke områder i kommunen, hvilke leverandører og hvilke beløbsgrænser, der skal være gældende for, at systemet må lave en fuldautomatisk bogføring. Det forventes, at ca. 50% af de bilag, der opfylder kriterierne, kan bogføres fuldautomatisk. En fuldautomatisk bogføring betyder, at bilaget bogføres og betales uden medarbejderbehandling eller godkendelse.

Fordelene ved automatisk fakturabehandling:

 • Bedre kvalitet i konteringen.
 • Større sikkerhed for rettidig betaling.
 • Bedre udnyttelse af ressourcer.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ indeholder kommunens "lokale" regler for kommunens økonomistyring. Grundstrukturen i regulativet stammer tilbage fra 2009, men reglerne har siden da gennemgået flere større og mindre ændringer, heraf den seneste større i 2018.

De nuværende grundprincipper for bilagsbehandlingen i Thisted Kommune er:

 • Elektronisk modtagne fakturaer under 100.000 kan godkendes af en medarbejder (betalingsmodtageren kan ikke ændres).
 • Elektronisk modtagne fakturaer over 100.000 skal godkendes af en budgetansvarlig (betalingsmodtageren kan ikke ændres).
 • Udgiftsbilag oprettet i kommunen skal behandles af 2 medarbejdere (der anvendes som udgangspunkt NemKonto).
 • Andre særlige betalinger og overførsler behandles/kontrolleres af 2 medarbejdere.
 • 10 % af alle bilag bliver automatisk udtaget til ledelsestilsyn, hvor hver enkelt leder skal kontrollerer bilagene.
 • Ca. 10 % af alle budgetansvarlige bliver hvert år udvalgt til intern revision, hvor Center for Økonomi og Løn, via kontrol og et uanmeldt besøg, laver en særlig gennemgang.

Implementering af et nyt system til automatisk fakturabehandling vil ændre på det første punkt i ovenstående principper, de øvrige punkter vil fortsætte uændret. Med det nuværende kontrolniveau anbefales der en beløbsgrænse på 5.000 kr. ved indførsel af automatisk fakturabehandling. Det vil sige, at fakturaer under 5.000 kr. behandles (hvis kriterierne er opfyldt) automatisk uden godkendelse af en medarbejder, hvorimod fakturaer over 5.000 kr. behandles uændret jævnfør ovenstående principper. Beløbsgrænsen skal ses i forhold til risikoen ved, at bilag ikke godkendes af en medarbejder, sammenholdt med ovennævnte kontrolniveau og fordele.

For at kunne implementere automatisk bilagsbehandling i Thisted Kommune er det nødvendigt at indarbejde følgende i Økonomistyringsregulativet:

"Af hensyn til understøttelse af effektive arbejdsgange kan der anvendes it-systemer, som automatiserer bilagsbehandlingen helt eller delvist. Automatiseringen kan f.eks. ske via et system eller en systemfacilitet, hvor der opsættes regler for f.eks. antal og størrelse på fakturaer fra en konkret leverandør. Automatiseringen kan ligeledes ske via et system eller en systemfacilitet, der med maskinlæring har kortlagt et mønster mellem tidligere fakturaer og bogføringen, som anvendes til bogføring af nye fakturaer."

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at de beskrevne ændringer godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

36. Lånoptagelse vedr. låneramme 2019

Udskriv

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende anlægsarbejder samt meddelte lånedispensationer til 2019.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Ud fra den automatiske låneadgang samt tildelte lånedispensationer kan der med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2019 optages lån for i alt 61 mio. kr. med en maksimal løbetid på 21 år.

De energimæssige investeringer består med ca. 30 mio. kr. primært af projektet 'Vejbelysning - renovering af net'. 'Byfornyelse' består primært af områdefornyelser i en række byer samt nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt meddelte lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet. I følge lånebekendtgørelsen skal lånoptagelse henførende til seneste regnskabsår behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts og optages senest 30. april.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 61 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de budgetterede afdrag i 2020 på ca. 50 mio. kr. fordelt med 19 mio. kr. på ældreboliglån og 31 mio. kr. på øvrige lån. Samlet set stiger kommunens langfristede gæld i 2020 derfor, uanset om gælden opgøres inkl. eller ekskl. gæld til ældreboliger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i Kommunekredit på 61 mio. kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

37. Revisionsberetning nr. 27 - delberetning for regnskabsåret 2019

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2019. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2019 først er afsluttet, når BDO har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 27 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har givet anledning til to bemærkninger.

Redegørelse

Beretningen indeholder en redegørelse for den udførte revision af årsregnskabet for 2019. Der er mere specifikt foretaget revision af de sociale regnskaber med statsrefusion.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Gennemgang af sager vedrørende uddannelseshjælp har imidlertid resulteret i følgende bemærkning:

"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende uddannelseshjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler."

Jobcenter Thisted besvarer revisionsbemærkningen som følger:

"Som følge af revisionsbemærkningen har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet en handleplan fokuseret på sagsadministrationen på uddannelseshjælpsområdet. Aktiviteterne i handleplanen forventes at reducere de fejl, som revisionen har påpeget, samt de fejl som vi selv har fundet i de løbende ledelsestilsyn. En lignende handleplan blev udarbejdet i 2019, som følge af revisionsbemærkning vedr. integrationsprogram. Handleplanen har haft god effekt ift. at reducere fejl i sagsadministrationen, hvorfor en lignende procedure følges dette år."

Handleplanen er vedhæftet sagen som bilag.

Revisionen har i revisionsberetning nr. 26 af 17. juni 2019 vedrørende revisionen af regnskabet for 2018 afgivet en revisionsbemærkning vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, da der ikke blev administreret i henhold til gældende regler. Revisionen har fulgt op på sagen og skriver nu:

"Vi har foretaget opfølgning og ser fortsat udfordringer med sagsadministrationen på området herunder især beregningsmæssige fejl og mangler. Vi kan således ikke afslutte den tidligere revisionsbemærkning på området."

Børne- og Familierådgivningen besvarer revisionsbemærkningen som følger (uddrag):

"Børne- og familierådgivningen udarbejdede i september 2019 en genopretningsplan for henholdsvis merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Genopretningsplanen har til formål at styrke den generelle sagsbehandling både i forhold til socialfaglige vurderinger, dokumentation og økonomiske beregninger."

og

"I forhold til beregning og indbetaling af pensionsbidrag, valgte Børne- og familierådgivningen i foråret 2019, efter revisionens bemærkninger, at standse pensionsudbetalinger ved kommende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste i alle sager, idet det desværre måtte konstateres, at beregningerne af pension generelt ikke var foretaget korrekt. Dette er årsagen til, at den seneste revisionsberetning gav anledning til bemærkninger om manglende beregninger og indbetalinger af pensionsbidrag."

Børne- og familierådgivningen oplyser, at der er taget ny metode og nyt beregningsskema i brug fra primo januar 2020, og afdelingen er aktuelt i gang med at beregne og indbetale de manglende pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft. Opgaven foretages i tæt samarbejde mellem afdelingens administration og jurist.

Planen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Revisionsberetningen er vedhæftet som bilag og er tidligere, jævnfør styrelseslovens bestemmelser, udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for økonomi og Løn indstiller, at revisionsberetningen godkendes med handleplanerne fra Jobcenter Thisted og Børne- og Familierådgivningen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

38. Budgetopfølgning pr. 31-01-2020

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område og for kommunen som helhed.

Redegørelse

Opfølgning på kommunen som helhed

Drift:

I forhold til det korrigerede budget inkl. bufferpulje forventes der et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. fordelt med 5,1 mio. kr. på konti udenfor servicerammen og 5,5 mio. kr. på konti indenfor servicerammen. Tallene er inkl. tillægsbevilling finansieret af kassen ultimo februar på 5,2 mio. kr. men ekskl. overførsel af underskud fra 2019, som behandles sideløbende med dette punkt, og som udgør ca. 20 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. januar viser, at der igen i 2020 kan forventes pres på servicerammen. I forhold til servicerammen er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Uden bufferpuljen er der tale om et merforbrug på 19,5 mio. kr. Dette merforbrug kan primært henføres til 'Pleje og omsorg for ældre' med 5,2 mio. kr., 'Det specielle voksenområde' med 4,5 mio. kr. samt 'Skoler og uddannelse' med 4,1 mio. kr. Bevillingsmæssigt er udfordringen noget større på flere af de nævnte områder, når underskuddene fra 2019 overføres.

Rent teknisk er bufferpuljen placeret på 'Fællesudgifter og administration', og uden puljen (som ikke er budgetlagt for at blive brugt) viser området et merforbrug på 5 mio. kr. Sideløbende med denne sag er der en anden sag, hvor bufferpuljen lægges i kassen. På den måde er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen), men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

På områderne udenfor servicerammen forventes der bl.a. mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på 'Arbejdsmarked - overførselsudgift' og et merforbrug på 'Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning' på 3,6 mio. kr.

Anlæg:

Anlægsrammen for Thisted Kommune udgør i 2020 150 mio.kr. svarende til det vedtagne bruttoudgiftsbudget. Det korrigerede bruttoudgiftsbudget på det skattefinansierede område udgør inkl. overførsler fra 2019 til 2020 200 mio. kr. altså 50 mio. kr. mere end anlægsrammen. Anlægsprojekterne er gennemgået med den enkelte direktør/afd.leder/sektionsleder og på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., som forventes overført til 2021.

Opfølgning på Økonomiudvalgets område

Drift:

Ekskl. bufferpuljen forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anvendelse af overført overskud fra 2019, herunder Medfinansieringspuljen som overføres med 3,2 mio. kr. og som ér disponeret.

Anlæg og Finans:

Anlægsprojekterne under Økonomiudvalget består af 'Udskiftning af datalager' med 3 mio. kr. og en ikke disponeret pulje på 5,4 mio. kr. Under forudsætning af, at der er politisk ønske om at bruge den ikke disponerede pulje, forventes der ingen afvigelser på området.

På det finansielle område er lånoptagelsen med 61 mio. kr. hele 51 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, at den faktiske lånoptagelse er forskudt et år i forhold til den budgetterede lånoptagelse.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budgetloven og Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

I forbindelse med merforbruget oplyser Center for Økonomi og Løn, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget behandler, hvis planen ændrer budgetforudsætningerne.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et samlet kassetræk på ca. 16 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2019 og ca. 36 mio. kr. inkl. overførsler fra 2019. Budgettet blev i oktober 2019 vedtaget med et kassetræk på 33 mio. kr.

Overskridelse af servicerammen vil endvidere, i tilfælde af overskridelse på landsplan, føre til en økonomisk sanktion fra staten.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der tages stilling til eventuelle tiltag i forhold til opfølgningen på budgettet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 3:

1. Set i lyset af den aktuelle situation indstiller Direktionen, at CØL udarbejder et forslag til en beredskabspulje svarende til 1% af den samlede drift. Undtaget er Ældre- og Socialområdet.

2. Direktionen indstiller, at der gives en ekstraordinær anlægsbevilling til hovedsageligt indvendigt vedligehold af de bygninger, der pt. står tomme, på 5 mio. kr. finansieret af kassen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

39. Bufferpulje 2020

Udskriv

Sagstema

Kommunens bufferpulje (beredskabspulje ift. servicerammen) føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev lagt en beredskabspulje på 19 mio. kr. ind i budget 2020.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Ved at fjerne puljen igen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 19 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 19 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 19 mio. kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker bufferen bibeholdt, således der er mulighed for at bruge pengene til velfærdsydelser op til den ramme, som Thisted Kommune er tildelt og lovmedholdeligt må bruge på velfærd.

Til toppen

40. Overførsel af uforbrugte beløb fra 2019 til 2020 - drift og anlæg

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til næste år. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2019-restbudgetterne til genbevilling.

Redegørelse

Drift:

Jævnfør nedenstående tabel viser regnskab 2019, at der samlet er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et merforbrug på 16,8 mio. kr. på områderne med overførselsret, jævnfør de tre overførselskategorier som forklaret under nedenstående tabel. Det samlede overførte underskud stiger imidlertid med ca. 3,4 mio. kr. fra 16,8 mio. kr. til ca. 20,3 mio. kr., fordi visse afdelinger og institutioner rammes af reglen om, at der på områderne med begrænset overførsel maksimalt kan overføres 5 % af budgettet, jævnfør 5%-reglen, som blev indført ved den seneste korrektion af overførselsordningen.

De 20,3 mio. kr. i overførte underskud dækker over 46,8 mio. kr. i overførte overskud og 67,0 mio. kr. i overførte underskud. Der er for andet år i træk tale om et markant fald i de overførte beløb. Til sammenligning var nettooverførslen for to år siden et overskud på 47,1 mio. kr., hvilket dækkede over 81,4 mio. kr. i overførte overskud og 34,3 mio. kr. i overførte underskud:

Overførselstyperne 'Fuld overførsel, projekter' og 'Overførsel udenfor ramme' dækker begge over aktiviteter, som ikke vedrører kommunens "løbende drift". Renses der for disse to typer, er faldet mindre fra 2017 til 2018, men er til gengæld større fra 2018 til 2019:

Da det samlede nettooverførselsbeløb fra 2019 til 2020 er et underskud på 20,3 mio. kr., skal det for god ordens skyld påpeges, at reglen om, at der maksimalt kan overføres et overskud på 25 mio. kr., ikke er aktuel i årets overførsel.

Af sagens bilag fremgår en mere specificeret opgørelse af overførsel af over- og underskud fra 2019 til 2020 fordelt på aktivitetsområder, ligesom det er muligt indenfor overførselskategorien 'Begrænset overførsel' at se de institutioner og afdelinger med over- og underskud større end 1 mio. kr.

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2019, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018, var på 96,7 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2019 givet negative tillægsbevillinger på i alt 15,6 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 81,1 mio. kr. De negative tillægsbevillinger på 15,6 mio. kr. dækker over, at der blev givet udgiftsbevillinger for 36,4 mio. kr. og indtægtsbevillinger for 52,1 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 97,6 mio. kr. og restbudgettet er derfor et merforbrug på 16,5 mio. kr. Beløbet dækker over en række projekter, som blev afsluttet i 2019, og som isoleret set for 2019 havde et samlet merforbrug på netto 7,8 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2019, og som samlet har et merforbrug på netto 8,7 mio. kr. Sidstnævnte netto-merforbrug dækker i øvrigt over mindreudgifter på 9,4 mio. kr. og mindreindtægter på 18,1 mio. kr. Eller sagt på almindeligt dansk skyldes merforbruget primært manglende realiserede indtægter i 2019.

Merforbruget på de igangværende projekter på 8,7 mio. kr. søges overført til 2020. Merforbruget skal i øvrigt ses i lyset af, at der gennem 2019 løbende er overført rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Uden disse ville der - på trods af et historisk højt bruttoanlægsniveau i 2019 på næsten 170 mio. kr. - være tale om et mindreforbrug.

De 8,7 mio. kr. fordeler sig på i alt 59 projekter, jævnfør sagens bilag.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en kassehenlæggelse på samlet 29 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. på drift og 8,7 mio. kr. på anlæg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der netto bevilges -20,3 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning (kassehenlæggelse).

2. Der netto bevilges -8,7 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg (kassehenlæggelse).

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 5:

Direktionen ser en bekymrende udvikling i det negative overførte merforbrug specielt på Social- og Sundhedsområdet. Pt. er der særligt fokus på at opnå budgetbalance i 2020 på området.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

41. Budget 2021 - analyse af ledelse og administration

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn fremlægger forslag til temaer for analysen af ledelse og administration.

Redegørelse

Som en del af budgetforlig 2020 blev det besluttet at igangsætte en analyse af Thisted Kommunes udgifter til ledelse og administration med henblik på effektiviseringsforslag til budget 2021. Center for Økonomi og Løn fremlægger på den baggrund et forslag til temaer for analysen. Forslaget indebærer, at der som ved den tilsvarende analyse i 2019 ses på Thisted Kommunes udgifter til ledelse og administration i et lands-, regions- og tidsperspektiv. Ud over det - og som et supplement til analysen i 2019 - foreslås det, at der også ses på de enkelte afdelingers ledelses- og administrationsopgaver og det tilknyttede ressourceforbrug. Også her inddrages et tidsperspektiv. Endelig foreslås det, at det drøftes, om analysen skal udvides yderligere i forhold til 2019-analysen, sådan at den allerede nu kommer til at omfatte en forslagsdel, eller om beslutningen om den del skal afvente de beskrivende dele.

Opstillet i punktform foreslås det

 • At analysen om ledelse og administration kommer til at omfatte:
  • En beskrivelse af Thisted kommunes udgifter og stillingsforbrug til ledelse og administration i et lands-, regions- og tidsperspektiv.
  • En beskrivelse af Thisted Kommunes organisatoriske tilrettelæggelse af ledelses- og administrationsopgaverne, specielt de enkelte enheders opgaver og ressourceforbrug samt udviklingen i de to forhold.
 • At det drøftes, om analysen skal omfatte en forslagsdel, eller om beslutningen om igangsætningen af den del skal afvente resultatet af de beskrivende dele.

Analysen gennemføres i foråret 2020 og behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2020.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Det godkendes, at de to beskrivende dele sættes i gang.
 2. Der træffes beslutning vedrørende forslagsdelen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 6:

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Analysen skal også omfatte en forslagsdel.

Til toppen

42. Budget 2021 - procedure

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn fremlægger forslag til procedure for behandlingen af budget 2021.

Redegørelse

På sit møde den 22. januar 2020 havde Økonomiudvalget (ØU) en foreløbig drøftelse af det kommende arbejde med Budget 2021. På baggrund af drøftelsen fremlægger Center for Økonomi og Løn et forslag til budgetprocedure.

For driften tager forslaget udgangspunkt i:

 • At flere af Folketingets partier i øjeblikket forhandler om en udligningsreform.
 • At forhandlingerne muligvis også kommer til at omfatte det særlige finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. og tilskuddet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.
 • At den overordnede økonomiske situation for budget 2021 derfor er meget åben.
 • At behovet for spareforslag/råderummet for serviceudbygning derfor også er meget usikkert.

For anlæg tager forslaget udgangspunkt i:

 • At Thisted Kommunes anlægsaktivitet i 2021 vil omfatte flere særligt store anlægsprojekter.
 • At Thisted Kommunes anlægsramme som følge af det må forventes at blive presset.

Samlet foreslås derfor en procedure hvor:

 • ØU holdes orienteret om konsekvenserne af eventuelle folketingsforlig.
 • ØU på baggrund af orienteringerne tager stilling til, om der skal udarbejdes særlige forslag til serviceudgifterne i budget 2021.
 • De administrative forslag til ændringer i serviceudgifterne derfor i første omgang begrænses til demografiregulering og regulering for nye love og bekendtgørelser.
 • Budgetterne til overførselsindkomster i lighed med tidligere år tilpasses til de seneste prognoser for det forventede antal modtagere.
 • Der for anlægsområdet i lighed med tidligere år udarbejdes et forslag til prioritering indenfor Thisted Kommunes andel af den forventede anlægsramme.

Proceduren indeholder følgende hovedaktiviteter:

 • Orienteringer til ØU om konsekvenserne af eventuelle folketingsforlig.
 • Fagudvalgsorientering i juni.
 • Fagudvalgsbehandling i juni og august af de analyser, som blev igangsat med budget 2020.
 • Direktionsbehandling af budgettet i juni og august.
 • Budgetseminar i slutningen af august.
 • Politiske forhandlinger frem til fristen for ændringsforslag.

Tidsplanen fremgår af det vedlagte bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020 (til orientering)

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at den fremlagte procedure godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen

43. Godkendelse af nye vedtægter for Hurup Hallerne

Udskriv

Sagstema

Hurup Hallerne har på generalforsamling vedtaget vedtægtsændringer. Disse søges godkendt af Thisted Kommune.

Redegørelse

Bestyrelsen for den selvejende institution Hurup Hallerne fremsender ansøgning om godkendelse af ændring af vedtægterne . Både de nye og tidligere er vedhæftet som bilag.

I de nye vedtægter er der sket flere justeringer og opdateringer.

 • Vedtægterne refererede tidligere til Sydthy Kommune eller Sydthy Kommunalbestyrelse. Dette er ændret til "Thisted Kommune", "tidligere Sydthy Kommune" eller "Thisted Kommunalbestyrelse".
 • Det er i § 4 præciseret hvilke år, der vælges hhv. 3 eller 4 til bestyrelsen.
 • Der er i § 5 ændret i hvilke foreninger, der har en repræsentant i repræsentantskabet.
 • I § 8 stod tidligere "Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen. Til at revidere regnskabet vælges af repræsentantskabet 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller være medlem af Dansk Revisorforening. Valget gælder for 2 år, således at der første gang afgår 1 af revisorerne efter lodtrækning." Dette ændres til "Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen. Til at revidere regnskabet vælges af repræsentantskabet 1 ekstern revisor, som skal være statsautoriseret eller være medlem af FSR-Danske Revisorer. Valget gælder for 1 år."

Børne- og Familieforvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer fremtidige godkendelser af vedtægtsændringer for selvejende haller til Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægterne for den selvejende institution Hurup Hallerne.

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Vedtægtsændringerne for den selvejende institution Hurup Hallerne godkendes.
 2. Godkendelse af vedtægtsændringer for selvejende haller fremadrettet uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 55:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

44. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loimaa i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen

Formanden for Foreningen Norden

Sekretærerne for venskabsbysamarbejdet

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse, at Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 54:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 41:
Punktet udsættes til næste møde.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 53:

Lene Kjelgaard og Preben Dahlgaard deltager. Begge er villige til at lade andre tage pladsen.

Beslutning

Et flertal indstiller til godkendelse, at Jens Kristian Yde, Henning Holm og Ulla Vestergaard deltager. Niels Jørgen Pedersen er suppleant.

Ib Poulsen stemmer imod.

Til toppen

45. Midler til bedre normering i daginstitutionerne

Udskriv

Sagstema

Midler til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Redegørelse

Regeringen og støttepartierne indgik i februar 2020 en aftale om at tilføre kommunerne 500 mio. kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020, og med den netop indgåede aftale påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning.

Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtagne kommunale budgetter for 2020. Der skal således ske et løft af området. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Thisted Kommunes andel af midlerne beregnes til i alt 3.6 mio. kr.

Af aftalen fremgår det, at:

 • Pengene skal gå til pædagogisk personale, herunder også pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.
 • Pengene skal lægges oveni det kommunale budget, der er lagt for 2020.
 • Midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.
 • Midlerne ikke kan anvendes til ansættelser i privatinstitutioner.
 • Midlerne ikke indgår i beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling og ikke kan bruges til at sænke forældrebetalingen.
 • Kommunerne skal aflægge særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet.
 • Det er et krav, at tilskuddet bruges til at ansætte pædagogisk personale. Det kan således ikke anvendes til at ansætte f.eks. rengøringspersonale eller pedel.

På denne baggrund har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for de kommunale institutioner, så pengene fordeles ligeligt.

Til beregning af antal timer er der taget udgangspunkt i antal enheder i budget 2020. Beløbet til de enkelte institutioner er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn.

Fordelingen er som vist herunder:

Den praktiske udmøntning af midlerne sker på baggrund af de gældende procedurer i forhold til ansættelse og opnormering af nuværende medarbejderes arbejdstid.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling af midlerne til daginstitutionerne er beregnet med baggrund i antallet af 0 - 5 årige i budget 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at det forventes, at midlerne kommer i midtvejsreguleringen eller som en del af 12. dels afregningen fra staten.

Andre konsekvenser

Statslige puljemidler på dagtilbudsområdet indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. For privatinstitutioner og private pasningsordninger betyder det, at tilskuddet alt andet lige vil være uændret, da beregningsgrundlaget ikke ændrer sig på grund af puljemidlerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen med henvisning til, at beløbet kommer i midtvejsreguleringen eller som en del af 12. dels afregningen fra staten.
 2. Redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 10:

Ad. 1 Indstilles til godkendelse.

Ad. 2 Tages til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 57:

Ad. 1 Indstilles til godkendelse.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Beslutning

Ad. 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet der foreslås, at sagen sendes tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at undersøge, hvordan de selvejende institutioner kan tilgodeses evt. med kommunale midler.

Ad. 2. Taget til efterretning.

Til toppen

46. Ansøgning om midler til oprettelse af Padeltennisbane i Nors

Udskriv

Sagstema

Nors Boldklub ansøger om 150.000 kr. fra medfinansieringspuljen til oprettelse af en Padeltennisbane.

Redegørelse

Nors Boldklub ønsker at udvide mulighederne for fysisk udfoldelse i Thisted Kommune ved at etablere en padeltennis bane. Padeltennis er en blanding af squash og tennis, men er mindre krævende både fysisk og teknisk, så der åbnes op for et bredere segment i befolkningen, som kan få gavn af en padeltennisbane. Da det er en overdækket bane der ansøges om, kan der spilles på banen hele året rundt.

Padeltennis er i en rivende udvikling i Danmark. Der findes baner mange steder, og det kan ses på antallet af baner, som blev oprettet i 2019. Her er der lavet omkring 65 nye baner i Danmark. I dag er der ca. 100 baner på landsplan. Banen i Nors vil blive den første af sin slags i Thisted Kommune, og vil derfor betyde muligheden for en helt ny sportsgren til borgerne i Thisted Kommune. Banen i Nors kan også være med til at afdække muligheden for flere baner i Thisted Kommune, da brugen af denne bane kan give en indikation af interessen for padeltennis i Thisted Kommune.

Hele projektet er budgetteret til 1,2 mio. kr., hvor Nors Boldklub ansøger Thisted Kommune om 150.000 kr. igennem medfinansieringspuljen. Kriterierne for at ansøge om finansiering i medfinansieringspuljen er mødt, da ansøger selv har tilvejebragt en stor del af finansieringen.

Ved at kombinere oprettelsen af en padeltennisbane med forbedrede parkeringsforhold og en sti igennem skoven, øges trafiksikkerheden samtidigt markant for brugerne af faciliteterne omkring Nors Boldklub. Projektet betyder, at der vil blive oprettet flere parkeringspladser i nærheden af Nors Boldklub, hvilket betyder, at der ikke vil holde det antal biler i siden af vejen, som der gør i dag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Nors Boldklub ansøger om 150.000 kr., som kan finansieres via medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at projektet godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 41:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

47. Foreningen Lild Strand Landingsplads søger støtte til kystterrasser

Udskriv

Sagstema

Foreningen Lildstrand Landingsplads søger 200.000 kr. til etablering af kystterrasser.

Redegørelse

Foreningen Lildstrand Landingsplads arbejder for at få anlagt siddetrappeanlæg, såkaldte kystterrasser, nordøst og sydvest for landingspladsen. Hele projektet, inklusive rådgivning og anlæg, er af ingeniørfirmaet NIRAS estimeret til at koste 1,5 mio. kr., heraf 200.000 kr. til rådgivning/myndighedsbehandling/skitse- og detailprojektering samt udbud og 1.300.000 kr. til selve anlægget. Anlægsoverslaget er bekræftet af både lokal entreprenør Harald Pedersen og af NIRAS på basis af en fælles vurdering, og med bistand fra rådgiverteam Holstebro/Aarhus samt i kystafdelingen i Allerød.

Anlæggene skal indramme og fremhæve landingspladsens specielle halvcirkelform og give besøgende en helt særlig både arkitektonisk og naturmæssig oplevelse, hvor opholdsfaciliteterne indbyder til afslapning, leg og aktiviteter. I arbejdszonen i pladsens midte, får fiskerne plads og ro til at udøve deres arbejde, og besøgende kan slappe af på terrasserne, nyde naturen og få oplevelsen af kystfiskeri, hvor både går ud fra stranden. Kystterrasser tænkes som et behageligt og sikkert opholdssted for både børn og voksne, når spillet arbejder og traktorerne servicerer bådene. Kystterrassen mod nordøst opføres tæt på det madpakkehus, der primo 2020 vil blive opført på pladsen. Udformningen af kystterrassen mod nordøst vil blive med handicapvenlig adgang direkte fra p-plads og madpakkehus til kystterrasse og plateauer. Der er ikke tale om et kystsikringsprojekt, men et arkitektonisk, rekreativt projekt, som skal give forbedrede muligheder for ophold.

Ansøgningen er et led i bestræbelserne på at skabe en løbende udvikling, tilpasset stedets særlige kvaliteter som beskrevet i Lildstrands udviklingsplan.

Der vil blive tale om en opgradering fra få primitive bænke til indbydende, tidssvarende opholdsfaciliteter med plads til mange mennesker og forskellige aktiviteter - faciliteter, der også visuelt og funktionelt kan blive et vartegn for Lildstrand.

Projektet blev planlagt i maj 2019, og i skrivende stund har foreningen opnået en finansiering på 1 mio. kr. fra Realdanias "Underværker", jævnfør medsendte bevillingsskrivelse, ligesom man har en positiv forventning om støtte på 300.000 kr. efter dialog med LAG Thy-Mors, som behandler sagen på kommende møde. Foreningen Lildstrand Landingsplads ansøger derfor Thisted Kommune om restfinansieringen på 200.000 kr. Foreningens bestyrelse er i fuld gang med at indhente den fornødne myndighedsgodkendelse, og man er i positiv dialog herom med Erhverv. Skitseprojekt til brug for myndighedsgodkendelsen udarbejdes marts/april 2020. Landskabsarkitektfirmaet Skaarup indleder primo marts skitseprojekteringen.

Ansøger vurderer, at Thisted Kommunes fremtidige omkostninger til vedligehold af anlægget må forventes at være beskedne. Anlægget forventes at have en lang levetid på mere end 50 år. Der vil blive anvendt en betontype, som er egnet til kystforhold. Landingspladsen er desuden stenet, og der er dermed ikke problemer med sandfygning eller entreprenøromkostninger til rydning af de rekreative områder.

Kystdirektoratet konkluderer i øvrigt, at anlægget kan udføres uden yderligere sagsbehandling i direktoratet. De har tilføjet, at der muligvis er tale om en ændring af et kystbeskyttelsesanlæg, omfattet af kystbeskyttelseslovens § 3. Det er den kommunale myndighed, der administrerer denne bestemmelse, og her er man som nævnt i dialog med ansøger. I øvrigt er der hentet accept fra brugere og ejere af de to omhandlede matrikler.

Ansøger forventer projektet afsluttet ultimo 2020.

Det kan tilføjes, at RealDania forventer, at ansøger sender opdaterede skitser, tegninger, visualiseringer, kontohavererklæring med mere til fonden. Ansøger kan med fordel sende samme materialer til Thisted Kommune, ifald projektet støttes.

Det kan tilføjes, at Thisted Kommune i 2015/2016 støttede renovering af huse på landingspladsen med 500.000 kr., ligesom kommunen i 2019 bevilgede 185.000 kr. til det madpakkehus, som etableres i 2020.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.000 kr. kan finansieres via pulje til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Projektet støttes med 200.000 kr. fra pulje til medfinansiering, under forudsætning af resterende myndighedsgodkendelser og fuld finansiering i øvrigt.
 2. Ansøger sender samme informations- og dokumentationsmateriale til Thisted Kommune, som de sender til RealDania.
 3. Regnskab og øvrig projektdokumentation sendes til Thisted Kommune efter projektets realisering.
 4. Ansøger løbende koordinerer selve anlægsarbejdet med Erhverv.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 11:

Ad 1- 4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 59:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte til strategisk indsats og events 2020 og 2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte på 400.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

Redegørelse

Friends of Cold Hawaii søgte i foråret 2019 om støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021. Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til indsatsen i 2019. For så vidt angik eventuel støtte i 2020 og 2021, deltog Friends of Cold Hawaii ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 15. maj 2019, hvor foreningens planer blev præsenteret. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen genoptages, når den kommende masterplan for Cold Hawaii foreligger.

Masterplanen for Cold Hawaii er netop taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. Tilmed har Friends of Cold Hawaii fremsendt evaluering og regnskab for 2019-arbejdet, og evalueringen fremgår andetsteds på dagsordenen. Derfor ønsker Friends of Cold Hawaii nu ansøgningen fra 2019 genfremsendt til fornyet behandling. Nedenfor følger hovedelementerne fra deres 2019-ansøgning, ligesom bilagene fra 2019 (ansøgning og budget) på foreningens ønske genfremsendes:

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2020 og 2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen (i alt 430.000 kr. over 2019 og 2020), og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget pengene til.

Der er sammensat en frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Silicon VØ i Vorupør, hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage blandt andet følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum.
 • Arbejde med øget synlighed.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy med flere, vedrørende koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer.
 • Sparringspartner for øvrige events.
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi.
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt sikre pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week er den ny eventuge, som samler surf-eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Erhverv kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Eneste justering i forhold til ansøgningen fra 2019 er, at Friends of Cold Hawaii ikke længere planlægger at integrere hverken Cold Hawaii Film Festival eller Agger Athlon i deres arbejde. Til gengæld vil man arbejde på at genoptage det samarbejde med PWA-organisationen (international surf-organisation og tidligere samarbejdspartner på World Cups), som af økonomiske årsager i 2019 blev erstattet af et EM i regi af IFCA (international surf-organisation). Foreningen vurderer igen at have en økonomisk mulighed for at samarbejde med PWA, ligesom PWA har vist imødekommenhed i forhold til at ville opkræve et mindre beløb for samarbejdet.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag fra 2019.

Erhvervs vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010.

Den ny masterplan for Cold Hawaii, som udvalget altså besluttede at afvente, udtrykker følgende om Friends of Cold Hawaii og foreningens ønskede rolle:

Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune med det formål at udfylde rollen som arrangør af events. Events er et middel og dermed en platform for markedsføring af og kommunikation om Cold Hawaii. Der er et stort potentiale i, at Friends of Cold Hawaii indgår samarbejder med virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Friends of Cold Hawaii er medspiller i arbejdet med at realisere visionen for Cold Hawaii.

Det skal bemærkes, at Friends of Cold Hawaii i 2019 har formået at skabe et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Dette skal dog ses i lyset af en midlertidig nedskalering af ikke mindst event-omfanget, hvor PWA-event blev erstattet af en IFCA-event, med væsentlig mindre synlighed til følge. Det har således været bestyrelsens højeste prioritet at genskabe en sund foreningsøkonomi, som skal favne udviklingen af et af kommunens allerstærkeste og strategisk set vigtigste brands. Friends of Cold Hawaii kan med fordel i 2020 arbejde på at genoptage PWA-event, med større udgifter og synlighed til følge. En markant eksponering er en afgørende forudsætning for at styrke brandet. En vigtig forudsætning for at foreningen kan håndtere fremtidige events af det omfang samt en strategisk markedsføring, er en stabil økonomi.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af sagen i 2019 blev der reserveret midler som følger:

2020: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

2021: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021)

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats.
 2. Thisted Kommune også forpligter sig til at støtte foreningens arbejde i 2021 - det præcise støttebeløb afventer dog evaluering og regnskab for 2020, som foreningen indsender til kommunen.
 3. Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 12:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 58:

Udsat med henblik på at få et mere detaljeret budget for eventet.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

49. Agger Beboerhus søger om tilladelse til salg af ejendommen matr.nr. 18 i Agger by

Udskriv

Sagstema

Den Selvejende Institution Agger Beboerhus søger om tilladelse til at sælge ejendommen beliggende Vesterhavsvej 35, Agger, 7770 Vestervig.

Redegørelse

Agger Beboerhus søger om tilladelse af Thisted Kommunalbestyrelse til at sælge ejendommen, da dens nuværende stand af bygningen er meget dårlig, bilag 1.

I slutsedlen ved handlen betinger sælger (Thisted Kommunalbestyrelse) i § 1, at ved salg af ejendommen matr.nr. 18i, Agger by, Agger, forpligtiger køber (Agger Beboerforening) til ikke at pantsætte eller sælge nævnte ejendom uden skriftlig godkendelse fra sælger (Thisted Kommunalbestyrelse), bilag 2.

Beboerhusets bestyrelse anslår, at en renovering af bygningerne vil overstige 1,0 mio. kr. Renoveringsarbejdet omfatter udskiftning af tag, reparation af murværk og fuger, udskiftning af punkterede ruder, renovering af køkken samt maling af vægge og lofter, bilag 3.

Foreningen skønner, at det ikke er muligt at finde midlerne til renovering af bygningen ud fra den nuværende omsætning ved beboerhuset. Ved et afholdt borgermøde var det heller ikke muligt at finde den nødvendige lokale arbejdskraft eller finansiering til renovering af Borgerhuset.

Et eventuelt provenue ved salg af ejendommen skal overføres til et nystartet projekt Kulturcenter "De Sorte Huse". For beskrivelse af projektet se bilag 4.

Beboerhuset forventer at kunne overføre ca. 400.000 kr. fra salg og likvid kapital fra foreningen til Kulturcenter "De Sorte Huse".

Når projektet "De Sorte Huse" skal realiseres, vil Thisted Kommune modtage en ansøgning fra Kulturcenteret "De Sorte huse" om økonomisk støtte.

Retsgrundlag

Købsaftale/slutseddel.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives tilladelse til, at Agger Beboerhus må sælge ejendommen Vesterhavsvej 35, Agger, 7770 Vestervig, matr.nr. 18i, Agger by, Agger.
 2. Hvis projektet for Kulturcenter "De Sorte Huse" ikke realiseres, tilbageføres salgsprovenuet til Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 58:

Ad 1. Indstilles til godkendelse på den betingelse, at salgssummen tilfalder Thisted Kommune.

Ad 2. Indstilles til godkendelse, at Thisted Kommune bevilger salgssummen i op til 5 år til Kulturcenter - De sorte Huse.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 56:

Sagen udgår.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

50. Anlægsbevilling - Vejanlæg

Udskriv

Sagstema

Prioritering og frigivelse af rådighedsbeløbet på "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb".

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2020 er der til "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb" i 2020 afsat 4,0 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse foreslår anvendelse af midlerne, som angivet herunder og nævnt under økonomiske konsekvenser.

1. Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

Den 27. august 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen trafiksikkerhedsplan og tilhørende projektkatalog for Thisted Kommune. Drifts- og Anlægsafdelingen har i 2019 gennemført de projekter med højeste indeks (dvs. hvor der opnås mest trafiksikkerhed for pengene) og anbefaler, at trafiksikkerhedsplanen følges, og der derfor udføres de projekter, som nu har højeste indeks. Til de projekter, der foreslås udført i 2020, afsættes der 1,3 mio. kr. - projekterne fremgår af bilag 1.

Bemærk særligt, at Skovgade i Thisted foreslås ensrettet, jf. side 9 på bilag 1.

2. Kastet, Thisted - afvandingsprojekt i samarbejde med Thisted Vand

Ved større regnskyl er det kendt i Thisted, at Nørretorv oversvømmer. Thisted Vand og Thisted Kommune har undersøgt problemet, og dette kan løses ved at ændre kloaksystemet og ændre vejens udformning på Kastet, bilag 2.

Thisted Varmeforsyning planlægger at udføre arbejde på lokaliteten (Kastet og Korsgade) i 2020, og det er derfor hensigtsmæssigt at udføre arbejdet i samarbejde med Thisted Vand og Thisted Varmeforsyning. Thisted Kommunes udgift er ca. 1,2 mio. kr.

3. Sti langs Strandvejen mellem Thisted Midtby og Thisted Østby.

Strandvejen er lukket for trafik på grund af Ticans udvidelsesplaner. I den forbindelse skal der laves en ny stiforbindelse på strækningen imellem Thisted Midtby og Vegendalvej.

Drifts- og Anlægsafdelingen er i dialog med Tican om linjeføringen, men denne er endnu ikke afklaret. Det forventes, at linjeføringen bliver i stil med bilag 3, dog med blødere kurve i den vestlige ende.

Drifts- og Anlægsafdelingen har fokus på trafiksikkerhed og tryghed i denne sammenhæng.

Tican er indforstået med, at de skal betale for anlæggelsen af stien udført som en "standard-sti". Drifts- og Anlægsafdelingen anser stien som en væsentlig forbindelse mellem Thisted Østby og Thisted Midtby, og stien indgår som en del af den rekreative rute i Cold Hawaii Inland projektet. Derfor foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at stien opgraderes med belysning, belægning og eventuelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Vegendalvej. Belægningen kan for eksempel udføres i stil med den nye faste belægning på stien mellem Thisted Camping og Synopal Havn, bilag 4.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til projektet.

4. Amtoft Havn.

Anlægsarbejderne på Amtoft Havn er påbegyndt. Det er forudsat i projektet, at uddybningsmaterialet skal genindbygges i kernen af den nye mole, men det har desværre vist sig, at noget af materialet ikke er egnet til genindbygning. Projektet fordyres med ca. 1,0 mio. kr., hvilket nødvendiggør en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-778 Amtoft Havn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling til følgende projekter:

Nr.

Projektforslag

Anlægsbevilling

kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

kr.

I ALT

kr.

1

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2020

1.300.000

1.300.000

2

Kastet, Thisted - vej- og afvandingsprojekt i samarbejde med Thisted Vand

1.200.000

1.200.000

3

Sti langs Strandvejen mellem Thisted Havn og Vegendalvej

500.000

500.000

4

Udvidelse af Amtoft Havn *)

1.000.000

1.000.000

I ALT

3.000.000

1.000.000

4.000.000

Projektforslagene kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb. Beløbet er afsat på investeringsoversigten i budget 2020.

*) Anlægsbevillingen (rådighedsbeløbet) til XA-778 Amtoft Havn udgør herefter 7,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Nævnte projektforslag godkendes.

2. Der i henhold til ovennævnte tabel gives anlægsudgiftsbevillinger til projekterne 1 - 3 på i alt 3,0 mio. kr. og tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling til projekt 4 på 1,0 mio. kr.

3. Anlægsbevillingerne/tillægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 44:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

51. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Byggemodning af boliggrunde i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. byggemodning af boliggrunde på Vangvej i Klitmøller.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 27. august 2019 anlægsudgiftsbevilling på 3,8 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på 4,8 mio. kr.

Af sagsfremstillingen fremgik det, at grundvandet stod ca. 60-80 cm. under terrænet, og at der ville blive udført prøvegravninger for at undersøge forholdene nærmere. Som det fremgår af bilag 1, bekræfter efterfølgende prøvegravninger desværre, at grundvandsstanden er høj, og at det derfor ikke er muligt at nedsive overfladevandet på arealet.

Der er den 2. december 2019 vedtaget tillæg til spildevandsplan for området, hvor det fremgår, at overfladevandet fra grundene skal håndteres ved afledning til rørbassin under vejen, og at der skal oprettes et regnvandslaug.

Drifts- og Anlægsafdelingen har med jævne mellemrum holdt området under observation, og det fremgår af dronefotos på bilag 1, at der står overfladevand på arealerne. Rådgivende ingeniørfirma MOE anbefaler, at grundene hæves med sand for derved at undgå overfladevand direkte på arealerne, se bilag 1.

Den høje grundvandsstand skyldes ikke kun den megen nedbør, der er faldet i de seneste 4-5 måneder, det gælder for store dele af Klitmøller og de øvrige kystbyer, at grundvandsspejlet generelt står meget højt og derved vanskeliggør tilfredsstillende afløbsmuligheder for overfladevand.

Hvis det besluttes at undlade hævning af arealet, vil der være overfladevand på arealerne store dele af året, hvilket formentlig vil vanskeliggøre grundsalget.

Ejendomsmægler Hanne & Hugo Larsen vurderer, at en hævning af terrænet samt planering af arealet vil have en gunstig effekt på mulighederne for at få grundene solgt, bilag 1.

Entreprisen omfatter byggemodning af 12 byggegrunde, bilag 2, på den tidligere campingplads på Vangvej i Klitmøller.

Udgifterne til at hæve grundene og udvide rørbassinet i vejen, så overfladevandet fra grundene kan afledes, udgør 2,5 mio. kr., som der søges en tillægsbevilling til udgiftsanlægsbevillingen. Samtidig søges der om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indtægtsanlægsbevillingen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for at kunne hæve grundene samt øge dimensionen på rørbassinet under vejen udgør 2,5 mio. kr., og samtidig forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Der søges derfor om tillægsbevillinger i henhold til nedenstående tabel til XA-939 Byggemodning Klitmøller, som finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

Projektets samlede anlægsbevilling (rådighedsbeløb) er herefter således:

(kr.)

Nuværende

anlægsbevilling

XA-939

Tillægsbevilling

Samlet

anlægsbevilling

XA-939

Udgifter

3.800.000

2.500.000

6.300.000

Indtægter

-4.800.000

-1.500.000

-6.300.000

I alt

-1.000.000

1.000.000

0

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, idet beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Øvrige bemærkninger:

Køb af grund i Klitmøller er ikke medregnet i udgifterne (de samlede udstykningsomkostninger)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udgiftsanlægsbevillingen og en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlægsindtægtsbevillingen. Tillægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - Pulje.
 2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer givet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 55:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

52. Anlægsbevilling - Udskiftning af datalager (SAN)

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af central elektronisk datalager (SAN)

Redegørelse

Der er i budget 2020 på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til udskiftning af Thisted Kommunes centrale elektroniske datalager (SAN).

Nuværende løsning har serviceudløb pr. 1. august 2020.

IT og Digitalisering har prioriteret de nødvendige investeringer.

Prioriteringen er lavet på baggrund af krav til datasikkerhed, hastighed, vækst og mulighed for samspil med cloud-løsninger.

1. Lagerenheder med ialt 80TB lagerkapacitet - 60 måneders prosupport.

2.200.000 kr.

2. Backupenheder med ialt 300 TB lagerkapacitet - 60 måneders prosupport

600.000 kr.

3. Cloudconnector - 60 måneder

100.000 kr.

4. Installation og dataflytning

100.000 kr.

I ALT

3.000.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udskiftning af Thisted Kommunes centrale elektroniske datalager (SAN), kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget 2020 - XA-900 Udskiftning af datalager (SAN).

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Thisted Kommunes centrale elektroniske datalager (SAN) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet XA-900 Udskiftning af datalager (SAN).

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

53. Anlægsregnskab - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 18. december 2018 i alt 2.600.000 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2019.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte projekter:

 • Tagrenovering Koldby skole - 350.882 kr., bilag 1.
 • Hurup Bibliotek renovering af trappe - 148.032 kr., bilag 2.
 • Renovering af elevator Kristianslyst - 160.294 kr., bilag 3.
 • Facaderenovering Asylgade 30, Thisted - 356.230 kr., bilag 4.
 • Udskiftning af tag på Snedsted Børnehave - 1.019.942 kr., bilag 5.
 • Sydthy Svømmebad, Kloranlæg - 567.250 kr., bilag 6.

Anlægsregnskab for XA-904 – Udvendig vedligeholdelse 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 60:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

54. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2019

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Energimæssige investeringer i 2019.

Redegørelse

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til Energimæssige investeringer i 2019.

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2019 bevilget sammenlagt 53 mio. kr. Bevillingerne er givet på grundlag af overordnede informationer om, hvilke områder der skulle satses på.

I 2019 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

Belysningsprojekter, udskiftning af gasfyr til varmepumper, VVS- og ventilationsprojekter, energistyringsprojekter, isoleringsprojekter og projekter til bedre udnyttelse af fjernvarme (bedre afkøling), jf. bilag 1.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

436.518

79.735

11,8

Kommentar til 2019:

CO2-besparelsen i 2019 er lavere end forrige år, da der er lavet en del besparelser på fjernvarme, som har en lav CO2-udledning. Ligeledes er udledningen for el lavere end før på grund af højere andel af vedvarende energi i elproduktionen generelt.

Tilbagebetalingstiden i 2019 er højere end i de forrige år, men levetiden for de igangsatte projekter i 2019 har et gennemsnit på 19 år, hvilket giver en højere rentabilitetsfaktor. Rentabilitetsfaktor er de antal gange, investeringen tjener sig hjem, før den skal genanskaffes. Faktoren for projekterne i 2019 er 2,5.

Den akkumulerede besparelse - fordelt på energiformer som følge af energiinvesteringerne i 2009 – 2019 på bygningsområdet - kan opgøres således:

Art

Mængde

Enhed

El

19.321.060

kWh

Olie

1.176.748

liter

Gas

1.555.048

m3

Fjernvarme

1.455.384

kWh

Anlægsregnskab for XA-903 Energimæssige investeringer - 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 61:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

55. Intern revision 2019

Udskriv

Sagstema

I Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ er det fastlagt, at Center for Økonomi og Løn skal foretage intern revision af kommunens institutioner og afdelinger, og at resultatet skal forelægges for Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Løn forelægger på den baggrund resultatet af 2019-revisionen.

Redegørelse

Den interne revision skal:

 • sikre at kommunens institutioner og afdelinger fører deres regnskaber korrekt.
 • forhindre at kommunen rammes af tab som følge af fejl, besvigelser eller andre uregelmæssigheder.
 • beskytte personalet mod uberettiget mistanke om uregelmæssigheder.

Revisionen gennemføres som uanmeldte besøg på institutioner/afdelinger. Ved besøget gennemgår to medarbejdere fra Center for Økonomi og Løn institutionens betalingsgennemførelse, brugen af indkøbsaftaler, den decentrale del af lønindberetningen, administrationen af lokale kontantkasser, administrationen af indtægter og indtægtsopkrævninger samt opbevaringen- og håndteringen af beboere- og andres midler. Der tages stikprøver af betalinger, andre økonomiske transaktioner og forretningsgange, ligesom ledelsestilsyn kontrolleres. Revisionen kombineres med rådgivning og instruktion, og der udtages ca. 10 institutioner hvert år.

2019-revisionen omfattede følgende institutioner: Campus 10, Hannæs-Østerild Skole, Tingstrup Skole, Bofællesskabet Markstræde, Team Bostøtte/Rampen, Afdelingen for Misbrug Socialt Udsatte, Plejecenter Midt/Solgården, Hjemmeplejen Nord, Visitation og Hjælpemiddel, Plan- og Miljøafdelingen.

Der udvælges ligeledes it-systemer, der generere udbetalinger eller opkrævninger. Revisionen af disse gennemføres via møder med systemejerne og stikprøver i de kontroller, der er beskrevet i Økonomistyringsregulativets it-forretningsgange. 2019-revisionen omfatter Klientbetalingssystemet og debitorsystemet.

Revisionen viste, at der generelt var tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange, og der blev ikke fundet væsentlige enkeltfejl eller forhold, som gav begrundet mistanke om uregelmæssigheder.

Revisionen har dog vist følgende opmærksomhedspunkter:

 • indberetningen af oplysningspligtige honorarer.
 • optimering af arbejdsgangene omkring indkøb og udlæg
 • klarhed omkring ejerskabet/det overordnede ansvar for kontroller og anvendelse af it-systemer. Der er ikke i revisionen fundet fejl i anvendelsen af systemerne.

Center for Økonomi og Løn orienterer institutioner og afdelinger om resultatet af revisionen og om retningslinjerne for de områder, hvor der blev fundet mindre fejl eller mangler.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ, bilag vedrørende intern revision.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

56. Friends of Cold Hawaii - Cold Hawaii Games. Evaluering og regnskab 2019.

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii har indsendt evaluering og regnskab for Cold Hawaii Games 2019 til efterretning.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til brug for Friends of Cold Hawaii's strategiske arbejde og indsats omkring eventen Cold Hawaii Games. Det blev også besluttet, at foreningen skulle indsende forenings- og eventregnskab samt eventevaluering for 2019.

Årsregnskabet for 2019 er påtegnet af ledelsen, som konkluderer, at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019. Revisor har påtegnet regnskabet med bemærkning om, at denne udelukkende har opstillet de finansielle oplysninger, hvorfor der ikke udtrykkes nogen revisionskonklusion.

Regnskabet viser et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Regnskabet viser blandt andet, at sponsorindtægter udover støtte fra Thisted Kommune udgør 368.442 kr. Foreningen oplyser, at diverse konsulentarbejde har været bredt ud til en bred kreds af leverandører.

Evalueringen er delt op i to - dels et kort overblik over Cold Hawaii Games i tal og dels en mere kvalitativ beskrivelse af foreningens indsatser i 2019. Tallene viser, at 43 surfere deltog i IFCA Wave European Championships (hovedeventen), 120 cyklister deltog i Tour de Cold Hawaii, 20 wake boarders deltog i Cold Hawaii Inland Wakeboarding og 10 skate boarders deltog i skating-konkurrence. Cirka 800 tilskuere har kigget med, 47.000 Facebook-brugere er nået, på Instagram har man opnået 82.000 visninger af diverse indhold, og der har været 25.000 videovisninger. Mediemæssigt har man i øvrigt opnået omtale i TVNord, TVMidtVest, TV2 Sport, DR Vejret, DRP4 MidtVest, Nordjyske, riders.dk, Bådmagasinet samt i diverse internationale surf-medier. Man har først og fremmest fået kontakt til danskere og tyskere. Foreningen har ikke fået produceret en mere vidtfavnende medierapport, idet man har været tilbageholdende med udgifterne i dette første år under en ny bestyrelse.

Af den kvalitative evaluering fremgår i hovedtræk følgende:

Bestyrelsen besluttede af økonomiske årsager i 2019 at afholde det noget billigere IFCA EM i stedet for PWA Worldsurf Tour. Desuden droppede man en omfattende livestreaming af hensyn til økonomien. Droneoptagelser, videoindslag til sociale medier samt tv-stationer, opslag på sociale medier samt pressekontakt og løbende aktivering af medier blev udført som planlagt under Cold Hawaii Games.

Det lykkedes at samle den europæiske windsurf-elite, inklusive kvinder og juniorer, samt afvikle et succesfuldt EM. Ikke mindst takket være en beslutning om for første gang at gøre stævnet mobilt, så det kunne afholdes, hvor forholdene var bedst. Stævnet startede ved Middles mellem Hanstholm og Hamborg og sluttede ved Fiskemelsfabrikken ved Hanstholm.

Cykel- og wakeboard-events var for bredden, men også her kunne der produceres gode billeder til promovering af cykling i nationalparken og af wakeboarding i cableparken – Cold Hawaii Inland.

I 2019 eksponeredes Thisted Kommune som sponsor med ”Følg din natur”. Der var trykt logo på bryst, ærme og ryg, på sponsorvæg, beachflags, plakater m.v. Fotos fremgår af medsendte bilag.

Udover eventen har der været afholdt temadage i samarbejde med Thy Erhvervsforum og Food Cluster Thy, og flere virksomheder arbejder nu med Cold Hawaii-produkter. Thisted Bryghus fortsatte sin aftale med foreningen, Helligsø Teglværk indgik en aftale i 2019 og der indledtes en dialog med Mejerigaarden. En Cold Hawaii-is er undervejs, og man fortsætter dialogen med Thys erhvervsliv om andre mulige produkter.

Medlemmer af foreningens bestyrelse har desuden formidlet Cold Hawaii til amerikanske rejsebureauer, på invitation fra VisitNordjylland.

UCN og HF bruger Cold Hawaii som branding af deres uddannelser, og især HF Cold Hawaii har integreret surf i uddannelsen. Foreningens arbejde med at styrke brandet styrker dermed også indirekte uddannelserne, hvorfor der er indgået sponsoraftaler med uddannelsesinstitutionerne. I 2020 vil man søge et endnu mere systematiseret samarbejde.

Foreningen har taget initiativ til at samarbejde med Thy Erhvervsforum og event-arrangøren Vans & Waves om promovering af Thys virksomheder.

Af internationale virksomheder er det lykkedes at indgå samarbejder med Enterprise rent-a-car og Siemens. Man vil forsøge at forøge antallet af virksomheder i 2020.

I 2019 var der god synergi mellem Cold Hawaii Games og Blæst Fest. Foreningen brugte Blæst Fest og Cafe Hawgus til sponsorpleje, og Blæst Fests "efterfest" blev også benyttet af sejlerne i Cold Hawaii Games.

Cold Hawaii Games var første eksempel på, at foreningen gerne bruger så meget af Thy som muligt. Der var "gravel cykelløb" i Vorupør, wakeboard i Thisted og windsurf i Hanstholm. Cold Hawaii Games vil også i 2020 blive afholdt i september, således at der kan opnås synergi med Blæst Fest, og således at man ikke kolliderer med Thy Rock, Thy Hike, Thy Race, Alive Festival, Vinterbadefestival osv.

I 2018-regnskabet havde foreningen underskud, negativ egenkapital og et træk på kassekreditten. I 2019-regnskabet er der som nævnt overskud, positiv egenkapital og positiv likviditet. Så en væsentlig konklusion er, at man har formået at skabe en mere positiv foreningsøkonomi. Med dette afsæt vil man i 2020 forsøge at genetablere samarbejdet med PWA-organisationen, som tidligere år har stået for World Cup'en i Wave Performance. Det anser man for en mulighed, da den forsigtige økonomiske tilgang i 2019 har gjort, at foreningen nu – for første gang i lang tid – har en økonomisk buffer, og samtidig er PWA nu villig til at justere deres fee. En af fordelene ved et genoptaget samarbejde vil være, at PWA har en noget større PR-maskine, der vil kunne give endnu større eksponering end niveauet i 2019.

Samtidig vil man sætte forøget fokus på hvervning af erhvervsmedlemmer, da øgede indtægter fra kontingentbetalinger er nødvendige fra 2021, hvor tilskud fra Erhvervsstyrelsen bortfalder.

Regnskab og evalueringer medsendes som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Den bevilgede støtte for 2019 er udbetalt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab og evaluering for 2019 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 16:

Taget til efterretning.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 57:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

57. Lukket punkt: Afklaring af kendelse

Til toppen

58. Lukket punkt: Selvejende institution

Til toppen

59. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Intet at berette.

Til toppen