22. jan 2020

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Budget 2021 - Temadrøftelse om procedure

Udskriv

Sagstema

Temadrøftelse om proceduren for budget 2021.

Redegørelse

Tilvejebringelsen af en holdbar balance mellem udgifter og indtægter er et fast tema ved de årlige budgetlægninger, og som tallene ser ud nu, bliver det ikke en helt enkel opgave ved budget 2021. Ud fra overslagsbudgettet vil budgetlægningen for 2021 starte med et kassetræk på godt 50 mio. kr., og mange store og allerede igangsatte anlægsprojekter betyder, at problemerne med at holde anlægsbudgettet indenfor kommunens anlægsramme vil fortsætte i hvert fald et år endnu. Budget 2021 vil derfor stille særlige krav til budgetproceduren for at sikre Kommunalbestyrelsens målsætninger om:

 • Balance mellem udgifter og indtægter.
 • Minimum 70 mio. kr. til selvfinansiering af anlæg.
 • En kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.

Nedenfor redegøres for de udfordringer, der er udsigt til ved budget 2021, og der beskrives to tilgange, som kan være med til at tilpasse budgetproceduren til udfordringerne. Beskrivelsen gives for, at Økonomiudvalget kan træffe en overordnet beslutning om proceduren for budget 2021. Herefter vil forvaltningen vende tilbage med et detaljeret procedureforslag baseret på Økonomiudvalgets beslutning.

En særlig udfordring i forbindelse med budget 2021 er den reform af udligningssystemet, som Folketinget forventes at vedtage i foråret 2020. Hvordan, den vil påvirke Thisted Kommune, er meget åbent. Den problemstilling er derfor ikke medtaget.

Forventningen til den økonomiske situationen ved budget 2021

De økonomiske- og proceduremæssige udfordringer i forbindelse med budget 2021 knytter sig særligt til tre områder:

1) Det økonomiske udgangspunkt bliver dårligere end sidst.
Udgangspunktet for det administrative budgetforslag til budget 2020 var en forventet ubalance mellem udgifter og indtægter på 35 mio. kr. For 2021 ser det tilsvarende tal som nævnt ud til at blive på godt 50 mio. kr., og ubalancen fortsætter i 2022 og 2023, sådan at der ved udgangen af 2023 vil være trukket i alt godt 160 mio. kr. af kassen. Bliver det træk en realitet, vil det bringe kommunens likviditet en del under de 100 mio. kr., som er Kommunalbestyrelsens målsætning. Ved budget 2021 må det derfor forventes, at der bliver et større behov for råderumsforslag, end det var tilfældet ved budget 2020.

2) Anlægsrammen vil fortsat være presset af store igangsatte projekter.
Investeringsoversigten for 2020 og de næste år indeholder flere store igangsatte projekter: Center for sundhed, Cold Hawaii Indland, ny daginstitution i Thisted Øst, Hovedby på forkant og Sundhedshus i Hanstholm. De mange store projekter afspejler en bevidst politisk beslutning om at bruge overskudslikviditet på anlæg, som understøtter kommunens udvikling. Samtidig har projekterne dog gjort det vanskeligt at holde kommunens anlægsbudget indenfor den statslige anlægsramme - med en stigning fra godt 31 mio. kr. til store anlæg i 2019 til godt 70 mio. kr. i 2020 har det været svært at få plads til de traditionelle vedligeholdelsesopgaver. Et spørgsmål er derfor, om der skal skabes plads på driften til flere vedligeholdelsesopgaver - efter ministeriets regnskabsbestemmelser kan kommunen i et vist omfang selv vælge om vedligeholdelsesopgaver skal regnskabsføres som drift eller som anlæg.

3) De igangsatte analyser skal integreres i budgetforløbet.
Som en del af budgetforlig 2020 blev det aftalt at igangsætte analyser af BFU-området, SSU-området og ledelse- og administrationsområdet. De igangsatte analyser dækker næsten alle kommunens serviceudgifter - kun det tekniske område samt fritidsområdet og kulturområdet er ikke dækket. Ved de to seneste budgetforløb blev der for de samme serviceudgifter lavet behovs- og råderumsforslag. Forslagene blev lavet med henblik på omfordeling, omstrukturering og for at sikre balance mellem udgifter og indtægter. For 2021 er spørgsmålet, om der også denne gang skal laves behovs- og råderumsforslag, eller om de igangsatte analyser betyder, at de kan udgå.

To modeller

På baggrund af den måde, som budgetlægningen har været tilrettelagt på de to seneste år og på baggrund af de forventede økonomiske udfordringer ved budget 2021, kan bl.a. nedenstående modeller overvejes:

 1. Kommissorieudvidelses-modellen
  Arbejdet med at finde råderum, som kan dække den forventede ubalance mellem udgifter og indtægter, bygges ind i kommissorierne for de igangsatte analyser.
 2. Rammebesparelsesmodellen
  Der igangsættes ikke et arbejde med at finde råderumsforslag, som kan dække en eventuel ubalance mellem udgifter og indtægter. Ubalancen håndteres i stedet gennem uspecificerede rammebesparelser, som konkretiseres i månederne efter budgetvedtagelsen .

Til økonomiudvalgets møde i marts udarbejdes en sag til beslutning om den overordnede procedure for budget 2021.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udgangspunktet for processen for budget 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 2:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

3. Drøftelse af kommunens indkøbspolitik

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af kommunens indkøbspolitik.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Ib Poulsen dateret den 16. januar 2020:

"Jeg ønsker en sag på økonomiudvalgets dagsorden, med vores indkøbspolitik(ski) på programmet.

Dette med indslag fra firmaet Bobubobu, som har erfaring med at finde store million besparelser på indkøb i ca 1/3 af de danske kommuner.

Ib"

Indkøbs- og Udbudsstrategien, godkendt i Økonomiudvalget den 11. december 2019 under punkt 201, er vedhæftet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker en status fra Indkøb om indkøbsaftaler og SKI-aftaler generelt.

Til toppen

4. Strategi for økonomistyring - procesplan

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af procesplan for arbejdet med strategi for Thisted Kommunes økonomistyring.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 styringsdokumentet "Politik for Administration og Personale", og efter retningslinjerne for kommunens styringsdokumenter skal den politik nu omsættes til strategier, som beskriver, hvad der skal gøres for at indfri de politiske målsætninger. Inden arbejdet med at lave den enkelte strategi igangsættes, skal fagudvalget godkende en plan for forløbet.

På den baggrund forelægges en procesplan for arbejdet med strategien for Thisted Kommunes økonomistyring.

Processen

I politikken for administration og personale er det fastsat, at:

 • Thisted Kommune skal fastholde en effektiv og decentral økonomistyring.
 • Styringen skal omfatte en effektiv rammestyring.
 • Styringen skal sikre en stadig bedre udnyttelse af ressourcerne.

Blandt de punkter har Thisted Kommune i dag en udbygget praksis i forhold til punkt 1 og 2, og begge punkter er også beskrevet indgående i kommunens økonomistyringsregulativ.

Ved punkt 3 skal praksis udbygges, og det skal beskrives, hvad der skal gøres for at få en stadig bedre ressourceudnyttelse. Et fokuspunkt i den forbindelse er kommunens chef-niveau, og den strategiske funktion de er tildelt i Thisted Kommunes nuværende organisation. Et hovedspørgsmål bliver derfor, hvad der skal indgå i økonomistyringen for, at den kan understøtte de enkelte chefers arbejde med udvikling og innovation.

På den baggrund foreslås en proces hvor:

 • Der fokuseres på den strategiske udvikling i forhold til punkt 1.
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe med 4 chefer, som får til opgave at formulere et forslag til strategi for punktet.
 • Arbejdsgruppens forslag drøftes i Direktionen, og den samlede chefgruppe og kommentarerne indarbejdes.
 • Forslaget forelægges for Økonomiudvalget sammen med en beskrivelse af de strategiske opgaver, som knytter sig til den nuværende praksis i forhold til punkt 1 og 2.

Forløbet foreslås gennemført i foråret 2020.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at planen godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Oprettelse af et skoletilbud for elever med stort skolefravær

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af et skoletilbud for elever med stort skolefravær.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. juni 2019, at der skulle arbejdes videre med muligheden for at oprette et skolevægringstilbud i Thisted Kommune i regi af Ungdomsskolen.

Til dette arbejde, har der under Undervisningsafdelingen været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Ungdomsskolen, Familieafdelingen, PPR, KUI Vejledning og folkeskolerne.

Projektgruppen har afholdt 3 møder, ligesom der har været afholdt flere møder internt i Undervisningsafdelingen i samarbejde med Ungdomsskolen.

Projektgruppen peger på, at et skolevægringstilbud kan styrke det arbejde, der allerede er i gang på skolerne.

Blandt andet med retningslinjer for fravær: ”Ingen tomme stole”.

I tilbuddet ansættes 2 lærere på deltid og vicelederen på Ungdomsskolen bliver leder af tilbuddet.

Finansieringen findes ved omprioritering af midler på Ungdomsskolen, fra Undervisningsafdelingen og takstfinansiering fra de skoler, der sender elever i tilbuddet. (Bilag med nærmere beskrivelse er vedlagt)

Tilbuddet bliver fysisk placeret på Campus 10.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Skolevægringstilbuddet får et budget på 900.000 kr.

Ungdomsskolen tilføres 600.000 kr. fra Undervisningsafdelingen, så der er et fast budget.

Distriktsskolen betaler 40.000 kr. pr. elev. Opkrævning af takster m.m. håndteres i det daglige af undervisningsafdelingen på et centralt budget.

Ungdomsskolen bidrager selv med 300.000 kr. samt ledelse af tilbuddet.

Det forventes, at der med den afsatte normering vil kunne være omkring 10 elever i tilbuddet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der oprettes et skolevægringstilbud i ungdomsskoleregi på ovenstående grundlag.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. januar 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

6. Ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet

Udskriv

Sagstema

Nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet.

Region Nordjylland har fremsendt dette forslag til dagsordenspunkt til behandling i kommunerne.

Redegørelse

En administrativ mobilitetsgruppe har nu udarbejdet et forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med både en strategi- og en handlingsdel. Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland (Kommunekontraktrådet i Region Nordjylland) og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget materialet den 20. december 2019 og har således ikke haft mulighed for at sagsbehandle materialet inden politisk behandling.

Udarbejdelsen af masterplanen blev besluttet af Kontaktudvalget, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, den 3. april 2019. Forslaget er sendt til drøftelse i de enkelte kommuners og regionens udvalg inden godkendelse hos KKR den 7. februar 2020, Regionsrådet den 25. februar 2020 og endelig i Kontaktudvalget den 6. marts 2020.

Baggrund

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at et samlet Nordjylland i 2009 udarbejdede den første infrastrukturstrategi med ti konkrete nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig i retning af et bredere syn på mobilitet.

Forslag til masterplan

Efter en nordjysk sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en administrativ mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 kommunale tekniske direktører, KKR Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Business Region North Denmark (BRN) og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet med et oplæg til en afløser for mobilitetsstrategien. I processen er der i september 2019 afholdt en workshop med interessenter samt for fagfolk fra kommunerne mv. Nu foreligger forslaget ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”. Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling. På den måde kan den sammenlignes med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om at nå målene gennem fælles indsatser.

Strategidel

Forslaget til masterplan tager udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2040. Bæredygtig mobilitet handler her om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed samt at balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Danmark har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 samt en reduktion i CO2 på 70 % inden 2030. Det vil betyde store ændringer også inden for transport og mobilitet. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet strategi, hvor fokus udvides til at være bredere end infrastruktur, men hvor der også inddrages ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer og alternative brændstoffer, der giver nye bæredygtighedsaspekter. Samtidig ligger der gevinster i at se på tværs af mobilitetsformer. Her er Nordjylland langt fremme f.eks. i NT’s omstilling fra trafikselskab til mobilitetsselskab, hvor der ses på alle aspekter af borgernes mobilitet også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Masterplanens overordnede mål er, at:
1. Forbedre fremkommeligheden og styrke opkoblingen til resten af Danmark og Europa.
2. Styrke mobiliteten lokalt og udvekslingen mellem land og by.
3. Forbedre trafiksikkerheden og sundheden og mindske belastningen af miljø og klima.

Handlingsdel

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi er indarbejdet i handlingsplanen og er nu sat i en ny ramme under masterplanens 3 overordnede mål. Handlingsplanen indeholder derfor både aktiviteter, som skal arbejdes videre med og forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang. En række aktiviteter handler om på den korte bane at undersøge mulighederne for at arbejde videre med området, ligesom der foreslås partnerskaber indenfor flere indsatsområder. Der lægges op til at revidere handlingsplanen hvert andet år.

Udover handlinger knyttet til de enkelte mål er der foreslået en række tværgående handlinger, der bredt bidrager til de nordjyske mål for bæredygtig mobilitet.

Den administrative mobilitetsgruppe har dog ikke indstillet en prioritering af handlingerne, der både omhandler ny fysisk infrastruktur, nye tiltag til at påvirke mobilitetsadfærd samt tiltag til at påvirke nationale beslutninger. En evt. politisk prioritering af handlingerne er i sidste ende en beslutning i Kontaktudvalget.

Proces frem mod godkendelse

Forslag til masterplan er fremsendt til de 11 nordjyske kommuner til drøftelse i de kommunale fagudvalg forud for kommunernes behandling på KKR mødet den 7. februar 2020. Sideløbende behandles masterplanen i Regionens udvalg forud for godkendelse på Regionsrådsmødet den 25. februar 2020. Den endelige godkendelse vil finde sted på Kontaktudvalgsmødet den 6. marts 2020.

En nordjysk mobilitetskonference før sommerferien 2020 kan være det officielle startskud for opfølgningen på masterplanen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Det indstilles, at

 1. Udvalget drøfter forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med henblik på at give kommunens input til behandling på KKR mødet 7. februar 2020.
 2. Thisted Kommune i høringssvaret gør opmærksom på, at der i fremtidige sager, som skal behandles i kommunerne, skal være ordentlig tid til administrativ sagsbehandling inden politisk behandling.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 3:

Ad 1: Drøftet, idet udvalget finder materialet ukonkret og mangelfuldt og har følgende ændringsforslag:

Side 6 1.2

De vestlige vejakser ændres til i prioriteret rækkefølge:

 • Fortsætter arbejdet i Komiteen for Rute 26/34. Komiteen står for den politiske interessevaretagelse over for regeringen og Folketinget. Målet er en opgradering til en 2+1 vej, som kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning. Hermed forbedres både fremkommelighed og trafiksikkerhed.
 • Arbejder for en styrket forbindelse for Rute 11, Aalborg - Thisted – Holstebro som tilslutning til motorvejen, med en opgradering til minimum 2+1 vej.
 • Arbejder for at styrke vejforbindelserne Thisted – Aalborg og Fjerritslev – E45 (Hobro/ Haverslev).

Side 8 1.4

Effektiv og bæredygtig godstransport ændres til:

 • Støtter udviklingen af de nordjyske erhvervshavne og deres rolle som knudepunkter for gods ved at arbejde for god opkobling til veje og baner, så der er lette skift mellem transportformerne.
 • Arbejder for at veje og baner til havnene har højst mulig status hos staten og i EU. Undersøger muligheder for citylogistik og effektiv godstransport til byerne.
 • At Thy-banen føres til Hanstholm med henblik på mulig godstransport.

Side 10 2.1

Den nordjyske jernbane og Thy-banen ændres til:

 • Fastholder regional togdrift og med halvtimesdrift, høj regularitet og togkørsel fra lokalbanerne uden skift i Frederikshavn og Hjørring.
 • Fastholder elektrificering og dermed miljøvenlige og hurtige tog mellem Aarhus og Frederikshavn samt Thisted og København.
 • Udnytter nyt signalsystem på strækningen Hobro-Aalborg og fastholder høj regularitet. Sikrer god sammenhæng fra Thy-banen til resten af landet ved flere direkte afgange til København og afgange med skift i Struer. Viderefører partnerskab om fremtidens jernbane og innovation i relation til fleksibilitet, drivmiddel m.m.

Generel tilføjelse, der indarbejdes:

 • KKR Nordjylland støtter op om opgraderingen af lufthavnen i Thisted til GPS flyvninger, der sikrer stabil rute for mulig gods, men også eventuel passagertransport.
 • Færgeruten Thyborøn–Agger bør indskrives som en del i forhold til, at den er en betydningsfuld infrastruktur mellem to regioner og vigtig i forhold til transporten mellem havnene på vestkysten.

Ad 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Til toppen

7. Principgodkendelse om opførelse af op til 17 nye familie/seniorboliger på Svanevej i Hurup

Udskriv

Sagstema

Forhåndstilkendegivelse om opførelse af op til 17 nye store familie/seniorboliger på omkring 100 m² pr. stk. på Svanevej i Hurup.

Redegørelse

Hurup Boligselskab har siden 1947 matchet borgernes efterspørgsel på tidssvarende boliger i Sydthy, og den tradition ønsker Hurup Boligselskab at fortsætte.

Hurup Boligselskab oplever en øget efterspørgsel på tidssvarende lejligheder i Hurup med et boligareal på omkring 100 m², jf. bilag 1 fra Hurup Boligselskab. Samtidig er boligselskabet med til at løfte behovet for at udvide tilbuddet af familieegnede boliger, som udtalt i Thisted Kommunes ”Helhedsplan for Hurup” fra 2018, jf. bilag 2 fra Thisted Kommune.

Behov

På boligselskabets venteliste står 147 personer anført som interesserede i boliger på omkring 100 m², jf. bilag 1 fra Hurup Boligselskab.

Placering og planforhold

Den ønskede placering er matrikel nr.: 11v, 11x, 11y, 11z, 11ab og 11ad på Svanevej i Hurup, jf. bilag 3 fra Thisted Kommune.

Her har Thisted Kommune igennem længere tid haft parcelhusgrunde til salg uden at få dem solgt. De seneste grunde er solgt 15. august 2015 og 1. november 2017.

Projektet ønskes opført som tæt lav bebyggelse. For visualisering se bilag 4 fra Hurup Boligselskab.

Situationsplan fremgår af bilag 5 fra Hurup Boligselskab.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Vedtagelse af forhåndstilkendegivelsen vil samtidig godkende igangsættelse af lokalplansændringer.

Boliger og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på to typer: jf. bilag 1, 6 og 7 fra Hurup Boligselskab.

 • 10 type 1 på 115 m² - forventet husleje 7.929 kr. pr. måned.
 • 7 type 2 på 95 m² - forventet husleje 6.550 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.815 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 106,7 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103 kvadratmeter

2.166.256 kr.

Maksimumsbeløb for 17 boliger

36.826.350 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal over 105 m², er som følger:

Lånebeløb 86%

Beboerindskud 2%

Kommunal grundkapital 12%

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 4.419.162 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området. Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Hurup Boligselskab en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af Skema A.
 2. Udarbejdelse af en ny lokalplan iværksættes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 9:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

8. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - støttebeløb fra Nordea-fonden på 450.000 kr.

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - støtte fra Nordea-fonden på 450.000 kr.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2016 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse Klitmøller samt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i maj 2019, som var et tilskud fra Realdania. Områdefornyelsen forløber frem til og med 2020.

Anlægsbevillingen XA-771 - Områdefornyelse Klitmøller:

kr.

Udgifter

6.100.000

Indtægter

-3.100.000

Thisted Kommune har indledt et samarbejde med Nationalpark Thy omkring formidlingen langs Klitmøller Å. Nordea-fonden har meddelt støtte til projektet på 450.000 kr. til formidling samt til en ruteafmærkning for hele strækningen fra Ørhageområdet via Stågbak/stranden, fra åens udløb i Vesterhavet og op til Vandet Sø, en strækning på ca. 4 km. Udover stimarkering/way finding pæle indeholder projektet også etablering af en adgang til Stågbak (højeste punkt i Klitmøller).

Stien, som forlænger Ny Foreningsvej fra Klitmøller Friskole til Vandet Sø, bliver en trampesti fortrinsvist placeret, hvor der i forvejen er stier, veje eller lignende og markeret med pæle. Nationalpark Thy står for strækningen Kystvejen til Vandet Sø, mens Thisted Kommunes indsats foregår indenfor Klitmøller bys afgrænsning, som en del af områdefornyelsen.

Områdefornyelsen omfatter 3 indsatsområder:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje - trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej.
 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet ved Landingspladsen - indretning af "shared space" område med fokus på de bløde trafikanter og med begrænsning af biltrafik i den vestligste del af Ørhageområdet.
 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej - en sti langs Klitmøller Å med opholdsmuligheder på strækningen fra Spar til Klitmøller Friskole samt en forlængelse til Vesterhavet og Vandet Sø.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller forøges i 2020 med 450.000 kr., som finansieres ved støtte fra Nordea-fonden, og der søges tillægsbevilling hertil.

Anlægsbevillingen til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller er herefter:

Kr.

Anlægsbevilling

Tillægsbevilling

I alt

Udgifter

6.100.000

450.000

6.550.000

Indtægter

-3.100.000

-450.000

-3.550.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, anlægsrammen vil blive påvirket med 450.000 kr., idet beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke, i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Er på nuværende tidspunkt ikke opgjort

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Med forlængelsen af Ny Foreningsvej bliver der mulighed for at gå de ca. 4 km mellem Vesterhavet og Vandet Sø, fortrinsvis langs Klitmøller Å. En sådan forbindelse forventes at tiltrække såvel fastboende som gæster i Nationalparken, der med forbindelsen får rig mulighed for at besøge områder, der hidtil har henligget som private og ikke umiddelbart tilgængelige.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller gives en tillægsbevilling til både anlægsudgiftsbevillingen og anlægsindtægtsbevillingen på 450.000 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

9. Anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune er fortsat meget vigtig for at opretholde det gode liv i Thisted Kommune og sikre borgernes ejendomsværdi. Antallet af henvendelser fra lejere, der bor i dårlige ejendomme bl.a. med skimmelvækst, er stigende.

I 2018 og 2019 har strategien for "Pulje til Landsbyfornyelse" været at arbejde for en helhedsindsats, hvor Thisted Kommune også skaber nye byrum og grønne opholdsmuligheder, der hvor gamle huse er nedrevet.

På nuværende tidspunkt er der ca. 45 huse på venteliste til nedrivning, og der er stadig mange dårlige ejendomme, der kommer på tvangsauktion.

Bevillingen på investeringsoversigten rækker dog kun til at nedrive ca. 20 ejendomme og hverken til opkøb af dårlige ejendomme f.eks. på tvangsauktion eller etablering af byrum, hvor nedrivning har fundet sted. Dette kan medføre, at ejendomsspekulanter får frit spil i Thisted Kommune ved tvangsauktioner.

Der er fortsat refusion på udgifter til køb af dårlige ejendomme, nedrivning samt indretning af offentlige tilgængelige byrum. Refusionsprocenten er 60 %, og de uforbrugte statslige rammer til Thisted Kommune er på ca. 6 mio. kr., hvortil der kommer en forventet ramme på 4 mio. kr. i 2020. På investeringsoversigten for budget 2020 er der afsat 3.825.000 kr. i anlægsudgifter og 2.200.000 kr. i anlægsindtægter til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020, hvilket betyder, at Thisted Kommune ikke udnytter den statslige pulje.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, Lov om byfornyelse og udvikling af byer med ændringslov nr. 1562 af 19. december 2017.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og indtægterne til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020 kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten XA-818 - Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Rådighedsbeløbene til Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2020 kan herefter specificeres således:

Udgift

3.825.000 kr.

Indtægt

-2.200.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

1.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.825.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til Indsats mod farlige/forfaldne ejendomme 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse, at den uforbrugte statslige ramme udnyttes fuldt ud. Det vil sige, at den kommunale medfinansiering hæves fra 1,625 mio. kr. til 4 mio. kr. Restbeløbet på 2,375 mio. kr. finansieres af kassen.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

10. Anlægsbevilling - Forlængelse af Slyngborgvej

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling (rådighedsbeløb) for salg af jord i forbindelse med forlængelse af Slyngborgvej til det nye genbrugscenter i Sydthy.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. november 2019, at det nye genbrugscenter i Sydthy skal etableres på Slyngborgvej i Hurup. Genbrugscenterets størrelse bliver ca. 18.000 m2. For at kunne etablere genbrugscentret skal Slyngborgvej forlænges med ca. 220 m, som også vil give adgang til en facadegrund øst for genbrugscentret, jf. bilag 1.

Vejen etableres som eksisterende vej, dvs. 6,5 m bred asfalteret vej og rabatter i begge sider på 2,75 m.

Eksisterende Slyngborgvej er etableret som adgangsvej til erhvervsområdet, men området er ikke byggemodnet. Derfor er der ikke forsyningsledninger i erhvervsområdet. Området er frigivet af museet.

Det er nødvendigt at fremføre forsyningsledninger til genbrugscentret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Eftersom Slyngborgvej ikke er byggemodnet, foreligger der på nuværende tidspunkt ikke godkendte salgspriser. Nybolig Thisted har værdiansat arealerne og vurderer, at salgspriserne kan fastsættes til 25 kr. pr. m2 excl. moms for bagvedliggende arealer og til 40 kr. pr. m2 excl. moms for facadearealer. Dette svarer til prisfastsættelsen ved Industrivangen i Hanstholm.

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at beliggenheden for genbrugscenteret på Slyngborgvej kan anses som værende bagvedliggende arealer dvs. 25. kr. pr. m2.

Den forventede salgsindtægt forventes dermed at blive ca. 18.000 m2 x 25 kr. = 450.000 kr. excl. moms.

Køber af grunden (Thisted Kommune) skal betale samtlige tilslutningsbidrag.

Forlængelse af Slyngborgvej samt salgsomkostninger udgør 1.850.000 kr. excl. moms.

For salget af arealet til genbrugscenteret i Sydthy søges der anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000 kr., og beløbet vil tilgå kassen.

Til forlængelse af Slyngborgvej søges der en anlægsudgiftsbevilling på 1.850.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 XA-274 Byggemodning - pulje.

Forpagtningsaftalen - hvor Slyngborgvej og genbrugsstationen skal placeres - skal reduceres. Beløbet for forpagtningens reduktion udgør ca. 10.500 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil tilgå kassen 450.000 kr. Udgiften på 1.850.000 kr. til forlængelse af Slyngborgvej er afsat i budget 2020 via rådighedsbeløbet til XA-274 Byggemodning - pulje

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

De samlede indtægter for udlejning af jord og arealer vil blive reduceret i 2020 og årene fremover med ca. 10.500 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Salgsprisen fastsættes til 25 kr. pr. m2 excl. moms for bagvedliggende arealer og 40 kr. pr. m2 excl. moms for facadearealer.
 1. Der gives en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000 kr. til salg af arealet til genbrugscenteret i Sydthy, og beløbet vil tilgå kassen.
 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.850.000 kr. til forlængelse af Slyngborgvej finansieret af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning-pulje.

4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer godkendt af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 13:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

11. Anlægsbevilling - Asfalt 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2020.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2020 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger - som sætning af svingsten, udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkning, stribearbejde m.v. - er indeholdt i det afsatte beløb.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger mv. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægning.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsbevilling til asfaltbelægninger på 11,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 - Pulje til Asfaltbelægning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

12. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2020.

Redegørelse

I budgettet for 2020 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje

Anlægsindtægt

-2.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde 2020 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000. kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2020 finansieret af rådighedsbeløbene på XA 709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

13. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde i 2020.

Redegørelse

I budgettet for 2020 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde.

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje

Anlægsindtægt

-1.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde 2020 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde finansieret af rådighedsbeløbene på XA 708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

14. Anlægsbevilling - Udvendig vedligeholdelse af ejendomme 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der på investeringsoversigten afsat 8,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I samme budgetforlig blev diverse puljer under de enkelte fagudvalg også samlet under overskriften "Udvendig bygningsvedligeholdelse". Thisted Kommunes chefgruppe har efterfølgende drøftet, hvilke ejendomme der har de største behov for udvendige vedligeholdelsesarbejder. Med baggrund i de drøftelser er der enighed i chefgruppen om, at de anbefalinger, som Drifts- og Anlægsafdelingen har, følges. Det betyder, at det anbefales, at puljen for udvendig vedligeholdelse anvendes til følgende projekter:

 • Tagrenovering af Tingstrup skole, Bedsted skole, Ældrecenter Kløvermarken, Doverodde Købmandsgaard, kommunal ejendom (udlejet til synshal, Poppelvej 6, Hurup), Aktivitetshuset Limfjorden (Poppelvej 8, Hurup), Plantagehuset og Limfjordsbørnehaven.
 • Facaderenovering af Vesløs Skole, Frøstrup Skole, Hanstholm Brandstation og Thisted Rådhus.
 • Etablering af ventilationsanlæg på Sjørring Skole.
 • Udskiftning af tagrender på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter samt på Thisted Rådhus.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse - som er afsat i budget 2020 på investeringsoversigten.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for brugere af bygningerne.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

15. Beslutning om evt. studietur i 2020

Udskriv

Sagstema

Udvalget skal drøfte planlægningen af evt. studietur for Økonomiudvalget i 2020.

Redegørelse

Alle fagudvalg har mulighed for at tage på studietur 1 gang over den 4-årige valgperiode.

Økonomiudvalget har udtrykt ønske om planlægning af en studietur afholdt i 2020.

På sidste udvalgsmøde blev det kort drøftet, om et overordnet tema for studieturen kunne være "digitalisering" evt. med afsæt i en af KL arrangeret studietur til Tallinn i Estland. Et forslag kunne være, at turen planlægges til den første uge i november 2020 f.eks. fra søndag den 1. - tirsdag den 3. november.

Såfremt udvalget beslutter overordnet tema, destination og tidspunkt, vil Ledelsessekretariatet påbegynde planlægningen med afsæt i evt. specielle ønsker fra udvalget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ressourcer i budgettet til afholdelse af udvalgenes studieture over en 4-årig periode.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. Overordnet tema.
 2. Destination.
 3. Tidspunkt.

Beslutning

Ad 1. Digitalisering: herunder turisme, indkøb.

Ad 2. Estland.

Ad 3. Søndag den 1. - tirsdag den 3. november i den udstrækning det passer med flyafgange.

Ib Poulsen stemmer imod.

Til toppen

16. Masterplan Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii foreligger til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af ny masterplan for Cold Hawaii. Desuden har flere private aktører bidraget med støtte til planens udarbejdelse, så det samlede budget nåede 491.000 kr. Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2018 blev der lagt vægt på, at en ny masterplan skal favne ikke bare surf-aktiviteter men også friluftsaktiviteter i bredere forstand. Ligeledes blev der lagt op til, at planen skal gøde jorden for et tættere samspil mellem Cold Hawaii og Nationalpark Thy, en tættere forbindelse mellem kystbyerne, en stærkere kommerciel udnyttelse af brandet Cold Hawaii samt et link til Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii Rådet, bestående af repræsentanter fra Surfklubben NASA, Surfcompagniet Nr. Vorupør, Dansk Sejlunion, Dansk Surf- og Rafting Forbund, Thy Turistforening, Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum og Nationalpark Thy, besluttede på baggrund af indhentede tilbud at bede et rådgiverteam bestående af LabLand, rjohnsen og Rambøll om at udarbejde den ny masterplan. Dette team har i processen inddraget relevante, lokale aktører, og har løbende koordineret og sparret med Cold Hawaii Rådet. Gennem dette samspil er den ny masterplan blevet til, og den foreligger nu til godkendelse.

Masterplanens struktur og indhold

Masterplanen rummer et tilbageblik på den hidtidige udvikling med afsæt i den første masterplan, et blik frem på det kommende ti år, vision, strategiske målsætninger, indsatsområder, samt en række prioriterede projekter for Hanstholm, Agger, Vorupør, Klitmøller og Stenbjerg.

Som supplement til de overordnede strategiske indsatser er der indarbejdet en række konkrete anbefalinger fra Cold Hawaii Rådet:

 • Sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og uddannelse bør fortsat være i fokus.
 • Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune, med det formål at udfylde rollen som arrangør af events, som en platform for markedsføring af Cold Hawaii.
 • Det er en central opgave at skabe sammenhæng mellem Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland.
 • Det er væsentligt, at Cold Hawaii-symbolet og inspiration til brug heraf er tilgængeligt på Cold Hawaii Rådets hjemmeside.
 • Eksisterende designguide og kommunikationsplan for Cold Hawaii bør implementeres. Der skal tages stilling til eventuel anvendelse af Cold Hawaii-symbolet som element i Thisted Kommunes inventar i kystbyerne.
 • Det er væsentligt at sikre, at lokale virksomheder og andre aktører i Thisted Kommune fortsat får glæde af varemærket Cold Hawaii, og benytter det i den positive ånd, som det oprindeligt var tænkt.
 • Friends of Cold Hawaii kan med fordel dokumentere al brug af Cold Hawaii-navnet, sådan at de erhvervede navnerettigheder lettere kan bevares.
 • Rådet opfordrer til, at alle som benytter varemærket Cold Hawaii i kommercielle sammenhænge, indgår aftale om at støtte Friends of Cold Hawaii eller andre foreninger, som yder en markant indsats for at levendegøre navnet.

Visionen for de kommende ti år er at skabe "Et helstøbt Cold Hawaii", hvilket ligger op til otte strategiske målsætninger:

1. Særlige stedbundne kvaliteter med betydning for surfing og kystnære friluftsaktiviteter skal løfte hele Vestkysten i Thy.

2. Der skal arbejdes for, at initiativer, som kan skabe bedre forhold for surfing og kystnære friluftsaktiviteter får positiv betydning for lokalsamfundene.

3. Der skal arbejdes for sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og særligt surfing, herunder en tættere kobling mellem surf og Nationalpark Thy.

4. Der skal arbejdes for at fremme langsigtede og bæredygtige løsninger for surfing og kystnære friluftsaktiviteter. Det handler om både at udvikle nye tiltag samt at vedligeholde eksisterende værdier.

5. Der skal arbejdes for at sikre et åbent og inkluderende miljø, hvor både lokale og besøgende involveres i en proces, der sikrer et godt miljø for de stadig flere surfere, der deles om plads og bølger.

6. Der skal skabes flere attraktive indgange, som gør det muligt at surfe og arbejde i Thy. Det skal være nemt at gennemskue de muligheder der findes, og de ting man får adgang til.

7. Der skal arbejdes for Cold Hawaii som løftestang for en bæredygtig vækst inden for erhverv, særligt turisme og oplevelse. Formidling, tilgængelighed og oplevelsesudbud skal udvikles.

8. Der skal arbejdes for en gennemskuelig adgang til surfing for børn og unge i Thy. Der skal være muligheder for dem, som vil til tops inden for sporten.

Planen lægger op til at have fokus på de størst mulige, fælles mål og den mindst mulige målgruppe - her oplagt de, der brænder for det kystnære friluftsliv. Det handler om fortsat at udvikle Vorupør og Klitmøller, men i endnu højere grad om at sikre bedre udnyttelse af potentialerne i Agger, Stenbjerg og Hanstholm. Her ses sammenhængen til "Thy på forkant", hvor friluftsbyerne skal kunne tilbyde helt særlige muligheder for at leve et aktivt liv tæt på naturen.

Planens hovedgreb tager afsæt i "Trædestensmodellen", som også anvendes i Nationalpark Thy. Modellen beskriver hvordan man i et større naturområde kan arbejde helhedsorienteret med faciliteter, viden om og motiv til at bevæge sig i naturen. Målet er at skabe nye stærke koblinger mellem steder med særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser. Inden for denne "trædestensmodel" arbejdes der med begreberne "formidlingspunkter" og "interessepunkter".

Trædestenene er de særligt interessante knudepunkter, hvor der kommer mange besøgende. Formidlingspunkterne er de naturlige start- og slutsteder for kortere ture ud i naturen. Og interessepunkterne er de nedslag, hvor der er noget særligt interessant at opleve.

Med begrebet "Den tredje aktivitet" lægger planen op til, at faciliteter og information rettet mod surfing fremover knyttes sammen med de faciliteter og den information, som er rettet mod cykling og vandring. Dermed forbindes surfing med de to store satsninger inden for friluftsliv i Nationalpark Thy. Derfor anbefales det også i planen, at man ved en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy overvejer, om brændingen på Vestkysten i Thy kan og skal inkluderes i nationalparken, så surfing reelt kan foregå i selve nationalparken.

Trædestensmodellen vil gøre det muligt at kommunikere og samarbejde mere entydigt på tværs af alle relevante aktører, som arbejder for at gøre naturen mere tilgængelig. Tilmed er der sammenfald mellem en række af de eksisterende trædesten og formidlingspunkter samt væsentlige surfspots (Agger, Stenbjerg, Vorupør, Bøgsted Rende og Klitmøller). En del af disse punkter fungerer allerede som ankomststed for surfere. Dertil ses der et stort sammenfald mellem surfere, cyklister og vandrere. Derfor kan der med fordel tænkes i information og faciliteter til alle tre grupper ved trædesten, formidlings- og interessepunkter. Grupperne efterspørger langt hen ad vejen de samme faciliteter i form af for eksempel bad, omklædning, borde, bænke, læ og oversigtskort.

Planen anbefaler, at der skelnes mellem blå og grønne trædesten samt blå og grønne formidlingspunkter. Ved de blå trædesten kommer mange besøgende i kraft af stedets egenart, og her favnes både vandring, cykling og surfing. Ved blå formidlingspunkter understøtter en række faciliteter også alle tre brugergrupper (parkering, tilrigning, skylleplads, læ, bad og omklædning mm.). Ved de grønne trædesten og formidlingspunkter er der udelukkende fokus på vandring og cykling. Arkitektur og indretning ved trædesten og formidlingspunkter anbefales at være af en kvalitet, der tydeligt viser, at stedet er noget særligt.

Inden for den ramme er der behov for et brugervenligt vejfindingssystem, herunder stier inddelt i by- og natursløjfer. Der tages i videst muligt omfang afsæt i eksisterende stier.

Efter præcisering af hovedgrebet med trædesten og formidlingspunkter, som planen i øvrigt også anbefaler gennemført i forhold til Cold Hawaii Inland - følger en række meget konkrete indsatser, som er afstemt med borgergrupper i de berørte områder. Fokus er rettet mod Hanstholm, Agger, Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller, og det anbefales, at der åbnes med indsatser i Hanstholm og Agger. De væsentligste forslag listes her, mens resten (typisk ruteomlægninger og rutemarkeringer) kan ses i selve planen:

Hanstholm: Etablering af blåt formidlingspunkt ved surfspottet Middles (opgradering af servicebygning), reetablering af klitareal samme sted, etablering af "surf-trappe" for at skabe forbindelse mellem Middles og området ovenfor skrænten, etablering af "surf-sti" fra "surf-trappens" øverste del, etablering af 9 km rekreativ rundstrækning langs byens seværdigheder (skitseret i tidligere RealDania projekt), etablering af "havne-bro" som forbindelse mellem havn og by samt etablering af "museums-korridor" (fritlægning af gammel forsyningsvej).

Agger: Etablering af blåt formidlingspunkt for enden af Vesterhavsvej (opgradering af servicebygning), etablering af strandtorv i samme område (shared space for biler, cykler og fodgængere m.m.), etablering af "Haw-trappe" (område til ophold og læ for vinden) samt etablering af befæstet sti til spidsen af Høfde 90.

Vorupør: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen og det kommende Nationalparkcenter, sikring af "Cigarbakken" (udsigtspunkt) som interessepunkt, sikring af "Krater-klitten" (udsigtspunkt) som interessepunkt.

Klitmøller: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen, etablering af blåt formidlingspunkt ved Trøjborg og opgradering af toiletbygning samme sted, udvidelse og renovering af P-område ved Trøjborg samt etablering af naturlegeplads ved det gamle skydeterræn.

Stenbjerg: Etablering af blåt formidlingspunkt ved landingspladsen og eventuelt etablering af badehus for surfere, cyklister og fodgængere.

Budgetoverslag for de væsentligste anlægsprojekter kan læses i planen.

Initiativet til realisering af planen ligger som udgangspunkt i Cold Hawaii Rådet, mens det vil kræve et samarbejde mellem mange forskellige aktører at gennemføre planens delprojekter.

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii fremsendes til medlemmer af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af det medsendte regnskab, er den kommunale bevilling på 300.000 kr. brugt, og projektet som helhed overholder budgettet.

Masterplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Først i det øjeblik man vælger at igangsætte anbefalede aktiviteter, vil der skulle træffes beslutning om finansiering af disse aktiviteter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii tages til efterretning.
 2. Projektregnskabet tages til efterretning.
 3. Cold Hawaii Rådet følger op på gennemførelse af anbefalede tiltag i masterplanen, i tæt samarbejde med relevante forvaltninger og øvrige interessenter.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 14:

Udsat med henblik på at planen præsenteres af Cold Hawaii Rådet på kommende udvalgsmøde.

Til toppen

16. Strategi for ledelse

Udskriv

Sagstema

Strategi for ledelse.

Redegørelse

Strategi for ledelse tager udgangspunkt i målsætningerne i Politik for administration og personale om at skabe den attraktive arbejdsplads og løbende kompetenceudvikling, så vi er i stand til at imødekomme forventninger fra borgere og det omkringliggende samfund til den service kommunen leverer.

Alle ledere i Thisted Kommune blev i april 2019 inviteret til lederdag med temaet "Ledelse i centrum". Med udgangspunkt i en kortlægning af allerede eksisterende ledelsesudviklingstiltag, værdisæt og ledelsesgrundlaget 'Sammenhængskraft', blev der på lederdagen arbejdet med input til indholdet i Strategi for ledelse. De input og prioriteringer, som lederne kom frem til på lederdagen, blev givet videre til en styregruppe bestående af kommunaldirektøren og fire afdelingschefer, som herefter havde ansvaret for at udarbejde Strategi for ledelse.

I strategien er der sat fokus på

 • at skabe den attraktive arbejdsplads for Thisted Kommunes ledere
 • hvad der forventes af lederne i forhold til at udøve ledelse, hvor borgeren, erhvervslivet og civilsamfundet er i centrum

Lederne i Thisted Kommune har i forhold til de to fokuspunkter prioriteret følgende fem emner for målsætninger med tilhørende succeskriterier:

 • ledernetværk - at alle ledere skal bruge hinanden og sparre med hinanden på tværs af organisationen. Det betyder, at alle ledere skal være med og bidrage ind i et eller flere netværk på tværs af fag og erfaringsniveau.
 • kompetenceudvikling for nye og erfarne ledere - at den løbende kompetenceudvikling skal være med til at opnå et fælles sprog samt øge mulighederne for at skabe fællesskab og retning.
 • onboarding - at alle nye ledere igennem introduktion til kultur og retningslinjer i Thisted Kommune lykkes og trives i organisationen.
 • helhedstænkning - at man som leder er i stand til at identificere, etablere og formidle de relationer, som styrker sammenhængskraften på tværs af organisationen til gavn for borgeren, erhvervslivet og civilsamfundet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020 - til efterretning

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020 - til efterretning

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Strategi for ledelse godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 6:

Godkendt. Strategien sendes også til efterretning i Hoved-MED.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

17. Lukket punkt: Kapitaltilførsel

Til toppen

18. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om sit besøg hos Erhvervsministeren. De drøftede samarbejdet om A26-34, Thisted Lufthavn, Erhvervsloven og udfordringen med DSB, hvor en udlicitering har resulteret i lukning af den direkte forbindelse fra Thisted til København.

Ad 2. Intet at bemærke.

Ad 3. Intet at bemærke.

Til toppen