03. feb 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

23. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

24. Punkt fra næstformand Peter Skriver Nielsen - Bybusbetjening i Thisted by

Udskriv

Sagstema

Næstformand Peter Skriver Nielsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Hvor meget sparer vi i 2019 i forhold til det, vi havde besluttet, og hvor sidste del er planlagt til implementering ved køreplanændringen i 2020.

Bilag er nedenstående mail fra NT.

Formålet er en vurdering af, om der ikke kunne fortsættes uændret i 2020, således pengene er sparet, eller de måske kunne bruges til øget betjening på nogen af de steder, ruter blev nedlagt i forbindelse med køreplansændringerne i 2019."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. december 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 2. december 2019, pkt. 283:

Udsat til næste møde med henblik på yderligere økonomiske oplysninger.

Genoptagelse af sag

Nordjyllands Trafikselskab har udarbejdet en oversigt over ruteøkonomien for perioden 2017 til 2020, jf. bilag 2.

For 2019 er vist budgetopfølgning 3 (seneste tilgængelige data), og for 2020 er vist budgettet.

Af oversigten fremgår både antallet af køreplantimer og udgifter.

Sammenlignes 2020 med 2018 ses følgende:

 • Køreplantimer: Fald på 2.381 timer.
 • Udgifter: Fald på 257.000 kr.

At nedgangen i kr. ikke er større - selvom der er reduceret kraftigt i antallet af køreplantimer - skyldes, at indekset er steget voldsomt i perioden, hvilket betyder, at timeprisen er blevet højere, og dermed er den reelle besparelse mindre.

Den 4. februar 2019 blev det besluttet, at:

 • Bybusnettet i Thisted by skulle forbedres og moderniseres fra august 2019,
 • lørdagsbetjeningen på bybusserne skulle nedlægges fra august 2019, og
 • aften- og weekendbetjeningen skulle nedlægges på rute 313, 321 og 322 i lokalnettet fra august 2019.

Implementeringen af det moderniserede bybusnet er udskudt til august 2020 og følger dermed licitationen på B/T- kontrakter med kørselsstart august 2020.

Derimod er lørdagsbetjeningen nedlagt fra august 2019.

Det har været nødvendigt at opretholde aftenbetjeningen på rute 313 (Thisted-Vorupør-Stenbjerg) af hensyn til brugerne på Sprogskolen i Hundborg.

De øvrige aften- og weekendbetjeninger er nedlagt i august 2019.

Baggrunden for nedlæggelse af aften- og weekendbetjeningen på bybusnettet og de ovennævnte ruter har været meget lave passagertal og sporadisk benyttelse af ruterne.

Derudover er der nu mulighed for at benytte plustur i forbindelse med en videre rejse med kollektiv trafik (22 kr. for en rejse) eller benytte flextur i Thisted Kommune til 5,50 kr./km.

Nordjyllands Trafikselskab og Thisted Kommune har modtaget meget få klager/henvendelser fra borgere og brugere af bybusnettet og de ruter, hvor aften- og weekendbetjeningen er nedlagt.

Implementeringen af det moderniserede bybusnet koster 240.000 kr. pr. år. Hvilket betyder en merudgift på ca. 120.000 kr. i 2020 til den kollektive trafik i Thisted Kommune.

Lukning af Sprogskolen i Hundborg betyder, at aftenbetjeningen på rute 313 nu kan effektueres - hermed en årlig besparelse på ca. 160.000 kr.

Besparelsen vil i 2020 være på ca. 80.000 kr.

Hvis det besluttes at bevare det nuværende bybusnet og samtidig nedlægge aftenbetjeningen på rute 313, vil besparelsen i 2020 være på ca. 200.000 kr. og i 2021 på ca. 400.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at ovennævnte tal er ud fra tidligere beregninger, og at besparelsen vil blive reduceret på grund af den almindelige prisudvikling i den forløbne periode.

På nuværende tidspunkt er alle busser på B/T-kontrakter i udbud, hvilket også omfatter en af de busser, som vil blive tilført ekstra køreplantimer i forbindelse med modernisering af bybusnettet i Thisted by.

B-kontrakter benyttes som udgangspunkt kun på mindre ruter f.eks. skoleruter med få afgange i køreplanen.

T-kontrakter er tilsvarende B-kontrakter blot med den tilføjelse, at disse benyttes på teleruter, og at der stilles krav om, at chaufføren er tilgængelig på telefonen før og under turene, så bussen kan bestilles.

NT er pt. ved at undersøge, om det vil være muligt at udsende rettelsesblad, hvis udvalget ikke beslutter at implementere det moderniserede bybusnet i Thisted by.

Hvis udvalget ønsker det, vil NT kunne være behjælpelig med forslag til alternative løsninger til kollektiv trafik såsom indsættelser af landbybus eller flexbusser som et supplement til de nuværende rutebusser.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

25. Landlyst Stadion - debatoplæg

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af plangrundlag for eventuel ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2020 at fremsende et debatoplæg til Kommunalbestyrelsens vedtagelse vedrørende kommende planlægning for en ny anvendelse af Landlyst Stadion.

I budgetforliget 2020 blev det aftalt, at det skal undersøges, om det gamle atletikstadion Landlyst kan anvendes til bebyggelse, men udvalget besluttede, at debatfasen ikke kun skal være med anvendelse til bebyggelse.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg, som blandt andet indeholder en beskrivelse af området, og hvilken planlægning der pt gælder herfor. Borgere m.fl. inviteres til at komme med idéer og bemærkninger til eventuel ny anvendelse af området.

Debatoplægget offentliggøres i 4 uger, hvorefter de indkomne idéer og bemærkninger fremsendes til politisk stillingtagen om det videre forløb.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

26. Godkendelse af projektændring for vindmøller ved Tagmark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) til projektændring for vindmøller ved Tagmark.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019 miljøkonsekvensrapporten for projektændring for vindmøller ved Tagmark inkl. udkast til VVM-tilladelse.

Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til VVM-tilladelse har efterfølgende været i offentlig høring i perioden den 27. november 2019 til 23. januar 2020. Der er indkommet 10 bemærkninger fra borgere og myndigheder. Nedenfor er bemærkningerne samlet i temaer og kort refereret. De enkelte bemærkninger i deres fulde længde kan ses i bilag 1. En af indsigelserne er desuden indleveret med underskrifter fra 30 borgere, dette dokument kan ses i bilag 2 (lukket bilag).

Et revideret udkast til VVM-tilladelsen kan ses i bilag 3. Opdateringen består i, at den indledende tekst om proces er suppleret.

Miljøkonsekvensrapporten inkl. visualiseringsbilag kan ses i bilag 4.

For fuldstændighedens skyld vedlægges faktaark (lukket bilag 5).

Plan og Miljø vurderer, at de indsendte bemærkninger ikke giver anledning til yderligere undersøgelser og indstiller, at projektændringen af vindmøller ved Tagmark godkendes ved, at der meddeles VVM-tilladelse til denne. Der gøres atter opmærksom på, at hvis ikke projektændringen kan godkendes, kan det samlede projekt for vindmøller ved Tagmark ikke gennemføres.

Indkomne bemærkninger i høringen

Bemærkninger til godkendelse af projektet:

 • Flere borgere foreslår, at projektændringen ikke godkendes, da mange borgere vil blive generet og derfor er utilfredse med projektet.

Bemærkninger til indholdet i miljøkonsekvensrapporten:

 • Miljøstyrelsen påpeger, at miljøkonsekvensrapporten ikke er konsekvent om vindmøllernes højde og påpeger, at vindmøllernes højde er op til 150 m. Miljøstyrelsen er myndighed for vindmøller på 150 m eller derover.

Bemærkninger til VVM-tilladelsen:

 • Flere borgere foreslår, at der i tilladelsen stilles krav om tilkobling på radaranordningen ved Østerild.

Plan og Miljøs kommentar: Thisted Kommune kan ikke stille vilkår om opkobling på et radarsystem, da løsningen ikke er en permanent løsning. Det er ikke muligt at stille vilkår om, at bygherre så vidt muligt skal forsøge at få tilladelse til opkobling på radarsystemet, da vilkår pr. definition skal være mulige at gennemføre og kontrollérbare. Bygherrer har tilkendegivet, at de så vidt det er muligt gerne vil kobles op på radarsystemet.

Bemærkninger til lysafmærkningen:

 • Flere borgere nævner, at de vil blive generet af lysafmærkningen.

Plan og Miljøs kommentar: Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at lysafmærkningen vil kunne opleves generende for nogle men vurderer overordnet, at påvirkningen ikke er væsentlig. Dette tager Plan og Miljø til efterretning og anbefaler derfor fortsat projektet.

 • En borger bemærker, at de blinkende lys vil blive generende og spørger til muligheden for, at der installeres fast lys i stedet. Herudover sammenligner borgeren med lyset på vindmøllerne ved Testcenter Østerild.

Plan og Miljøs kommentar: Kravet om blinkende lys er stillet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er derfor ikke et krav, Thisted Kommune kan ændre. Yderligere skal det bemærkes, at afmærkningen på de 5 vindmøller ved Tagmark er med mellemintensivt lys mod højintensivt lys på vindmøllerne ved Testcenter Østerild. Det betyder, at lysene fra Østerild er væsentlig kraftigere og ikke kan sammenlignes med lyset på de kommende møller ved Tagmark. Dette er også beskrevet i miljøkonsekvensrapporten (kap. 2.2 i afsnittet Sammenlignelige anlæg).

Bemærkninger til det samlede projekt vindmøller ved Tagmark:

 • Flere borgere nævner, at projektændringen gør, at den samlede proces vedrørende vindmøller ved Tagmark burde være håndteret anderledes.

Plan og Miljøs kommentar: Projektændringen skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har fundet en beregningsfejl i beregningerne af det hindringsfrie plan til Thisted Lufthavn. Den nye beregning af det hindringsfrie plan betyder, at 5 ud af de 8 vindmøller er placeret inden for hindringsplanet. TBST har den 6. juni 2019 meddelt dispensation til opstilling af vindmøller inden for det hindringsfrie plan til Thisted Lufthavn. I dispensationen stilles nye krav til belysning på 5 ud af de 8 vindmøller. På baggrund af de nye krav har ansøger den 6. juni 2019 søgt om ændring af det allerede vedtagne projekt fra 2018. På det grundlag vurderede Thisted Kommune, at denne ændring kunne have en væsentlig påvirkning af miljøet. Thisted Kommune meddelte derfor VVM-pligt på projektændringen for at få undersøgt påvirkningen. Dette betød, at borgere i området igen har fået en mulighed for at blive hørt under VVM processen for projektændringen.

Bemærkninger til emner, der ikke er aktuelle:

 • Der er indkommet bemærkninger til støj. Støj er behandlet i det allerede godkendte projekt Vindmøller ved Tagmark og er ikke en del af vurderingerne af projektændringen, som alene omhandler ændret belysning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektændringen for vindmøller ved Tagmark godkendes ved, at der meddeles VVM-tilladelse til projektændringen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

27. Fårtoftvej Thisted - Thisted Bolig - Skema A

Udskriv

Sagstema

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af Skema A for opførelse af 16 nye almene familieboliger på Salvievej/Fårtoftvej, Thisted.

Redegørelse

Projekt Salviehusene er udført som tæt lav bebyggelse, jf. Bilag 1, Thisted Bolig.

Projektet placeres på Salvievej/Fårtoftvej matrikel nr. 7cs, 7be, 7bd og 8i Fårtoft By, jf. Bilag 2, Thisted Kommune.

Der vil være tale om 6 type 1 boliger på 92 m² og 10 type 2 boliger på 115 m² alle med tilhørende vognly og depotrum.

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 106 m², og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 1.702 m².

Forventet start: juni 2020

Forventet aflevering: juli 2021

Det forventes, at projektet udbydes af Thisted Bolig som begrænset udbud i enten hoved- eller fagentreprise.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med rammebeløbet gældende for almene familieboliger 2019.

Den samlede anlægsramme er på 34.533.580 kr., jf. Bilag 3, Thisted Bolig.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 105+ m², er som følger:

86 % kreditforeningslån 29.698.878 kr.

12 % kommunal grundkapital 4.144.029 kr.

2 % beboerindskud 690.672 kr.

Thisted Kommunen kan godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen. En opgørelse for januar 2020 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,91 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 9.267 kr. og for små lejligheder 7.414 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Bolig har ikke valgt et realkreditinstitut og kan derfor ikke informere os om størrelsen på den kommunale garanti.

Ud fra tidligere sager forventes den kommunale garanti at være ca. 72 % af realkreditlånet 29.698.878 kr., svarende til en garanti på ca. 21.383.192 kr.

Sker der ændringer i forudsætningerne under projektforløbet, vil der tilsvarende ske ændringer i garantibeløbet.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 4,144 mio. kr. i form af kommunal grundkapital. Beløbet finansieres af kassen.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at en vurdering af boligbehovet er relevant i vurderingen af kommunens økonomiske risiko ved projektet, og at der fra boligselskabets side ikke er redegjort tilstrækkeligt for boligbehovet.

CØL bemærker desuden, at forudsat de nye 16 nye almene boliger på Fårtoftvej i Thisted er fuldt udlejede, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen efter de 16 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boligerne på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage. Thisted Boligs disponible del af dispositionsfonden udgjorde knap 6 mio. kr. ultimo 2018, hvorfor boligorganisationen vurderes at have økonomisk styrke til at yde tilskud til lejetab i boligselskabets afdelinger af en vis størrelse. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Sagen er principgodkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. maj 2019.

Andre konsekvenser

Et endeligt tilsagn kan betyde udgifter til boligstøtte mv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Der betales en kommunal grundkapital på 12 % af anlægssummen svarende til 4.144.029 kr., og at beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 21.383.192 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil.

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

28. Cold Hawaii Inland – Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Inland – Fremrykning af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland besluttede den 20. maj 2019 at:

"Styregruppen besluttede, at fremdriften i projektet sker ud fra nedenstående to strategier/ planer:

 • Strategi 1: Søge og opnå fondsmidler til at dække den manglende finansiering til prioriterede spots og øvrige udgifter samt til igangsættelse af øvrige spots.
 • Strategi 2: Såfremt strategi 1 ikke lykkes i det ønskede tempo, forlænges projektperioden fx til en femårig periode."

Af hensyn til projektets fremdrift arbejder forvaltningen ad begge spor, dvs. at der fortsat arbejdes på at finde en restfinansiering fra fonde. For at holde momentum på det samlede projekt og for at imødekomme Lokale og Anlægsfondens ønske om, at projektet er realiseret inden for en overskuelig periode på fem år, er det nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløb på investeringsoversigten for at kunne realisere de næste spots, som er:

i mio. kr.

Synopal

22,3

Vandshelters

2,1

Rekreative forbindelse, del I

9,2

I ALT

33,6

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019 at trække Sydhavnen ud af Cold Hawaii Inland og den 17. december 2019 at flytte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

Her primo 2020 anmodes der om flytning af rådighedsbeløb imellem årene 2021 til 2020 (20,0 mio. kr.) og 2022 til 2021 (3,6 mio. kr.). Dette rådighedsbeløb søges samtidig frigivet.

XA-712 - Cold Hawaii Inland

Spec. af projektets rådighedsbeløb de enkelte år, og de ønskede ændringer:

(i t. kr.)

Tidligere

års

forbrug

2019

Forventet

restbudget

2020

Frigivet

2021

Frigivet

2022

Invest.-

oversigt

2023

Invest.-

oversigt

Efterflg. år

Invest.-

oversigt

I ALT

Rådighedsbeløb

Flytning

Flytning og frigivelse

U

7,811

0,937

9,452

20,000

20,000

-20,000

3,600

10,000

-3,600

12,600

28,800

89,600

0

0

Rådighedsbeløb

I

-0,935

0,935

-1,800

-9,000

-10.800

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om flytning af allerede frigivet rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. fra 2021 til 2020, samt om flytning af et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2022 til 2021og frigivelse af dette rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med et træk på 20,0 mio. kr. i 2020 og med en tilgang til kassen i 2021 på 16,4 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 20,0 mio. kr. i 2020.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Øvrige bemærkninger:

Flytning af 20,0 mio. kr. fra 2021 til 2020 svarer til en forøgelse af anlægsrammen med 13,3%.

Lokale og Anlægsfondens ønske om at projektet realiseres indenfor en tidshorisont på 5 år er muligt ud fra den oprindelige investeringsoversigt i budget 2020, idet rådighedsbeløbene er afsat i 2021 og 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. der på den allerede givne anlægsbevilling XA-712 Cold Hawaii flyttes et rådighedsbeløb på 20,0 mio. fra 2021 til 2020, og beløbet finansieres af kassen.
 2. der på samme projekt flyttes et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2022 til 2021, og der samtidig gives en anlægsbevilling på beløbet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 4:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at man af hensyn til likviditeten bør sænke anlægsniveauet i 2021 med tilsvarende 20 mio. kr.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 2: Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

29. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

30. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt

Til toppen

31. Lukket punkt: Salg af jord

Til toppen

32. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, som udleveres på mødet, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen

33. Lukket sag: Politianmeldelse

Til toppen

34. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Til toppen