Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

16. aug 2021

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

177. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

178. Dialogmøde med Thisted Vand

Udskriv

Sagstema

Mødet starter kl. 14.00 med det årlige dialogmøde med Thisted Vand.

Redegørelse

På mødet drøftes forskellige aktuelle temaer vedrørende samarbejdet mv. mellem Thisted Vand og Thisted Kommune. Fra Thisted Vand deltager 6 personer fra Bestyrelsen og Direktionen i mødet.

Følgende punkter er modtaget til drøftelse fra Thisted Vand:

 • Samarbejde og koordinering, jf. ejerstrategiens pkt. 5.

Retsgrundlag

Ejerstrategi Thisted Vand A/S 2017-20, punkt 5.6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

179. Punkt fra udvalgsmedlem Preben Holler - Stisystemer i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Preben Holler fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Jeg vil gerne indstille, at arbejdet med etablering af det optimale wayfinding-system i Klitmøller prioriteres i forvaltningen.

Baggrund:

Det er gennem flere år blevet
arbejdet på at forbedre forholdene for de bløde trafikanter i Klitmøller, i det arbejde er det vigtigt at bane vejen for markering af tre rundstrækninger til gang, løb og cykling i byen samt en række rundstrækninger ligeledes til gang, løb og cykling, som skaber sammenhæng mellem byen og den omkringliggende natur.

Disse rundstrækninger kaldes for hhv. by- og natursløjfer.

Wayfinding ad bysløjferne skal være nem og tillokkende. For at lykkes med dette, er det vigtigt at de egetræsstolper, der markerer sløjferne, står relativt tæt.

Et eksempel er forløbet ad Bavnbak, hvor markeringerne bør placeres ved hver stikvej, så personer der ankommer til sløjfen fra stikvejene med det samme ser og "lokkes" til at bevæge sig ad dette forløb. Endvidere skal det sikre, at brugerne af sløjferne aldrig er i tvivl om, om de er på rette vej!

Arbejdet tager afsæt i Helhedsplan for Klitmøller (2015). Fremstillingen af planen inkluderede en proces, hvor borgere og sommerhusejere i byen fik lejlighed til at komme med input.

Her kom det frem, at der i overvejende grad er stemning for at forbedre forholdene for bløde trafikanter i byen. I den forbindelse kom
det frem, at netop et væsentligt mere synligt og sammenhængende stinet er et stort ønske.

Planen for arbejdet med en sammenhængende infrastruktur for de bløde trafikanter langs Vestkysten i Thy er med den nye masterplan for Cold Hawaii fra 2020 (og Strategisk-Fysisk udviklingsplan for Klitmøller ligeledes fra 2020) blevet raffineret yderligere.

I den nye masterplan for Cold Hawaii listes således også en række konkrete forslag til tiltag i Klitmøller. Nærværende skal ses i direkte forlængelse af dette og dermed som et helhjertet forsøg på at realisere disse forslag.

Frivillige er foruden arbejdet med at indhente div. tilladelser, indstillet på at stå for etablering og vedligeholdelse af wayfinding-systemet. Det drejer sig op omsætning og udskiftning af markeringsstolper, piktogrammer mv. Projektet i Klitmøller bør afstemmes med det arbejde med wayfinding, som finder sted i regi af Partnerskab for Vestkystturisme.

Det er relevant for Klitmøller, og vi mener, at de erfaringer, der kommer fra arbejdet, vil kunne bruges til at skabe en model for arbejdet med infrastrukturen til de bløde trafikanter i andre steder i kommunen."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

180. Svar til Ankestyrelsen vedrørende tidligere tilsynssag

Udskriv

Sagstema

Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune besvare en række spørgsmål om salget af det tidligere ældrecenter i Vesløs.

Redegørelse

I september 2018 henvendte en borger sig til Ankestyrelsen med spørgsmål om lovligheden af kommunens salg af bl.a. ældrecenteret i Vesløs.

Kommunen blev i forbindelse med Ankestyrelsens behandling af tilsynssagen bedt om en udtalelse til sagen. Kommunens svar med bilag er vedlagt som bilag 1. Som det fremgår af svaret, blev ejendommen i Vesløs dengang solgt til næsthøjestbydende til trods for, at det formål Vesløs Borgerforening havde oplyst, ejendommen skulle anvendes til ikke kunne anses for at være et sagligt kommunalt formål. På tidspunktet for Ankestyrelsens behandling var det dog allerede blevet oplyst fra Borgerforenings side, at de ønskede at sælge ejendommen tilbage til kommunen. Thisted Kommune oplyste dette til Ankestyrelsen, og i Ankestyrelsens udtalelse hedder det herefter, "Vi forstår kommunens oplysninger således, at salget fandt sted, selvom ejendommen skulle anvendes til et formål, som kommunen ikke har en saglig kommunal interesse i. Da kommunen efter det oplyste vil købe ejendommen tilbage til salgsprisen, foretager Ankestyrelsen sig ikke noget."

I tiden efter tilsynssagen har Thisted Kommune været i løbende dialog med Vesløs Borgerforening om at tilbagesælge ejendommen til Thisted Kommune. Et tilbagesalg der er blevet besværliggjort af, at bygningen i Borgerforeningens ejertid blev anvendt som asylcenter. Anvendelsen som asylcenter medførte et sådant slid på bygningen, at der fra Udlændingestyrelsen blev udbetalt en erstatning på ca. 1.5 mio. kr. Vesløs Borgerforening har under forhandlingerne om kommunens tilbagekøb ment, at erstatningsbeløbet skulle tilfalde Borgerforeningen, mens Thisted Kommune er af den opfattelse, at erstatningsbeløbet skal følge ejendommen.

Da forhandlingerne om tilbagekøbet således ikke har medført en afklaring, har Thisted Kommune i september 2020 henvendt sig til Ankestyrelsen med spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen har beføjelser til at løse situationen, da Thisted Kommune i den nuværende situation ikke selvstændigt kan leve op til den tidligere udtalelse om, at et tilbagekøb af ejendommen er i gang.

På baggrund af den henvendelse vi har sendt til Ankestyrelsen i 2020, hvor vi beder om hjælp, har Ankestyrelsen nu stillet en række spørgsmål til, på hvilken baggrund ejendommen i sin tid blev solgt. De har bedt om en redegørelse for baggrunden for beslutningen om ikke at sælge til markedspris og en vurdering af markedsprisen. Ligeledes ønsker Ankestyrelsen en redegørelse omkring den udbetalte erstatning samt kopier af bilag, der understøtter besvarelsen af spørgsmålene.

Thisted Kommunes svar til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag 2 og 2A.

Siden kommunens henvendelse til Ankestyrelsen har Vesløs Borgerforening arbejdet videre på en anvendelse af bygningerne. Det fremgår af en artikel i Nordjyske, at planen for nuværende er, at bygningerne skal anvendes som bosted for unge mennesker.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011 (bemærk det er den dagældende bekendtgørelse).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det udarbejdede svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

181. Eventuel oprettelse af en naturnationalpark i Nationalpark Thy

Udskriv

Sagstema

Tilkendegivelse af om der er interesse for etablering af en naturnationalpark i Nationalpark Thy på statslige arealer.

Redegørelse

Miljøminister Lea Wermelin opfordrer i brev af 1. juli 2021 bl.a. landets kommuner til at komme med ønsker til, hvor der skal etableres yderligere op til 10 naturnationalparker på statslige arealer - bilag 1 og 2. Brevet er sendt på baggrund af en virtuel faglig konference, der er afholdt den 8. juni 2021. I brevet fremgår en frist for at komme med forslag og give meninger til kende inden den 2. august 2021. Kommunerne har dog klaget over den korte frist, som nu er forlænget til den 2. september 2021 for kommunernes vedkommende. Upåagtet at fristen er rykket en måned, levner det ikke tid til evt. høringer eller andet, hvilket er utilfredsstillende.

Nationalpark Thys Bestyrelse har ved brev af 24. juni 2021 over for Naturstyrelsen tilkendegivet ønske om etablering af en naturnationalpark inden for Nationalparkens afgrænsning på statslige arealer - bilag 3.

Fristen for tilkendegivelse af ønsker er den 2. september 2021 for kommunernes vedkommende - bilag 4. Nationalpark Thy har afholdt et møde den 9. august 2021 om emnet for Kommunalbestyrelsen. Her var fokus på oplysning om, hvad naturnationalparkerne er og formålet hermed, som i stor grad er sammenfaldende med nationalparkens.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse finder, at det på det foreliggende grundlag er vanskeligt at tage stilling til emnet, da der ikke er nogen konkret udpegning. Det indstilles derfor, at Thisted Kommune forholder sig afventende i forhold til forslag om naturnationalpark på statslige arealer.

Thisted Kommune har ingen arealer som ejer, der er egnet til formålet.

Retsgrundlag

Lov om naturnationalparker.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der foretages en konkret politisk behandling, når Thisted Kommune har modtaget oplæg til konkrete placeringer på statslige arealer.

2. Der udtrykkes forundring over den særdeles korte tidsfrist og procesplan, som ikke giver muligheder for blandt andet høringer, borgerinddragelse mv. i Thisted Kommune.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Skriver Nielsen, Jørgen Andersen og Kaj Kirk stemmer imod.

Ad 2. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Joachim Plaetner Kjeldsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Til toppen

182. Forslag til Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 Vangvej, Klitmøller og forslag til Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller.

Redegørelse

Den østlige del af Klitmøller udvikler sig til et centralt område for helårsbeboelse i byen. Thisted Kommune ønsker at styrke muligheden for bosætning i Klitmøller og at understøtte udviklingen af byen omkring Vangvej til et attraktivt sted for bosættelse. Med baggrund i dette besluttede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2021 at igangsætte planlægningen for et boligområde ved krydset Michel Wester og Vangvej i Klitmøller. Lokalplanområdets afgrænsning kan ses på bilag 1.

Hensigten med lokalplanforslaget er at muliggøre udvikling i et eksisterende boligområde, hvor ny bebyggelse er tilpasset nutidens byggeskik og på samme tid fremstår i overensstemmelse med eksisterende bebyggelse inden for planområdet. Formålet med planforslaget er derudover at muliggøre opførelse af åben-lav boliger, der tilgodeser områdets landskabelige træk samt yngle- og rasteområder for markfirben i videst muligt omfang ved at klitter sikres friholdt for bebyggelse. Derudover fastholder planen eksisterende fri- og opholdsarealer inden for planområdet, som bidrager til at sikre en overordnet grøn struktur i Klitmøller. Lokalplanforslaget skal tillige muliggøre et specifikt ønske om at udvide anvendelsen af den eksisterende bebyggelse på Vangvej 16A, det gamle Cafe Stalden, til også at omfatte boligformål.

Byplanvedtægt nr. 6, Lokalplan 2.29 og 8-003 er på nuværende tidspunkt gældende for området. Disse planer aflyses for de områder, der er omfattet af Lokalplanforslag 8-009.

For at imødekomme efterspørgslen på boliger i Klitmøller er der udarbejdet et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplantillæg nr. 4 omfatter eksisterende kommuneplanramme 8.BE.33, som udlægger området til boliger og erhverv. De eksisterende anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesregulerende bestemmelser for rammen fastholdes, men bestemmelsen for bebyggelsesprocent udvides, så bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ændres fra 20 til 30. Den øgede bebyggelsesprocent skal sikre, at der kan etableres flere boliger inden for området. De øvrige rammebestemmelser ændres ikke. Kommuneplantillæggets afgrænsning kan ses på nedstående link.

Forslag til Lokalplan 8-009 kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=967

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 kan ses her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=78

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 Vangvej, Klitmøller og forslag til Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

183. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-032 Thisted Kirkecenter, Thisted

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-032 Thisted Kirkecenter, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 10. maj 2021 forslag til Lokalplan 1-032 Thisted Kirkecenter, Thisted.

Lokalplanen er udarbejdet ud fra bygherres ønsker og muliggør opførelse af et kirkecenter på ca. 1.000 m² i én etage i tilknytning til Thisted Kirke på Thisted Gamle Kirkegård. Med lokalplanen fastsættes områdets anvendelse til offentlige formål som kirke, kirkecenter, kirkelige funktioner og aktiviteter samt til offentlige opholdsarealer. Lokalplanområdet kan ses på bilag 1.

Planforslaget var i offentlig høring fra den 25. maj til den 22. juni 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, og der foretages ingen ændringer i planen.

Se Lokalplan 1-032 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/965

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 1-032 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

184. Igangsættelse af planlægning for nyt varmeproduktionsanlæg i Bedsted

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for et nyt varmeproduktionsanlæg i Bedsted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget henvendelse fra Bedsted Fjernvarme vedrørende etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg i den østlige del af Bedsted, syd for Vestervigvej. Formålet med projektet er at reducere prisen på fjernvarme for borgerne i Bedsted, at bidrage til den grønne omstilling gennem elektrificering af varmepumperne og at øge fleksibiliteten i fjernvarmeproduktionen i Bedsted.

Området er i dag omfattet af Lokalplan 87 Erhvervsområde KFK, som udlægger området til korn og foderstofvirksomhed. Etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg i Bedsted øst er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, og projektet forudsætter derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Udkast til lokalplanområdets afgrænsning er vist på bilag 1.

Projektet omfatter opførelse af en varmecentral, en akkumuleringstank (ca. 16 m) og fordamper. Skitse af det ønskede projekt kan ses på bilag 2. Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets afgrænsning og anvendelse, adgangsforhold samt udformning og placering af anlægget, herunder maksimale højder og bebyggelsesprocent. Området er omfattet af kommuneplanramme 6.E.4, som udlægger området til erhvervsformål. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

Den endelige udformning af projektet ligger ikke fast, og der kan ske ændringer undervejs i planprocessen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for et nyt varmeproduktionsanlæg i Bedsted igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

185. Igangsættelse af planlægning for Aflastningsområde Thisted Øst

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for erhverv og udvalgsvarebutikker i Aflastningsområde Thisted Øst.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget flere henvendelser omkring etablering af både restauranter med drive-in, erhverv og udvalgsvarebutikker i Aflastningsområde Thisted Øst. Butikker bør som udgangspunkt placeres i bymidten for at bidrage til en levende bymidte. De store udvalgsvarebutikkerer dog vanskelige at indpasse i Thisted bymidte pga. størrelse og krav om plads, tilgængelighed for biler, varelevering, parkering, synlighed mv. Derfor kan der arbejdes med at muliggøre placering af butikkerne inden for det udlagte område til store udvalgsvarebutikker, Aflastningsområde Thisted Øst. Der kan ikke etableres dagligvarehandel i området.

Mængden af butiksareal, der efterspørges, er højere end forventet og går ud over den allerede fastlagte arealramme til butiksformål for aflastningsområdet. Da der er lavet en ny befolkningsprognose fra 2021, som er mere positiv for Thisted by, er det muligt igen at se på detailhandlen og behovet for areal til udvalgsvarebutikker i Thisted Øst. Plan- og Miljøafdelingenhar på den baggrund fået lavet en ny arealbehovsberegning. Beregningen viser, at Aflastningsområde Thisted Øst kan rumme et større areal til udvalgsvarebutikker, end det nuværende aflastningsområde giver mulighed for. En udvidelse af arealrammen til butiksformål kan muliggøre de konkrete henvendelser på etablering af udvalgsvarebutikker i området.

Kommuneplanrammen ændres ikke fysisk, men en udvidelse af butiksarealrammen kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende detailhandelsredegørelse. De nye projekter, som Plan- og Miljøafdelingen har fået henvendelser om, forudsætter samtidig, at der udarbejdes en lokalplan. Udkast til lokalplanområdets afgrænsning kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for erhverv og butikker i Aflastningsområde Thisted Øst igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

186. Uddeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) første halvår 2021

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af tildeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF).

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2019 at oprette Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som vil bestå af 15 borgere, hvor opgaven blandt andet er at uddele 500.000 kr. årligt til lokal udvikling.

Pr. 1. marts 2021 er LUF overdraget fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Det overordnede formål for puljen under LUF er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer. Puljen understøtter samtidigt de intentioner, der er sat i gang i bl.a. kommuneplanen og konkretiseret gennem strategier og handleplaner. Formålet med LUF er at understøtte Thisted Kommunes politikere og administration i at skabe rammerne for lokal udvikling og sætte fokus på, hvilken type projekter og tiltag, som bør prioriteres i en given periode.

LUF består af 15 borgere, foreslået af lokale foreninger mv., og som vælges for en given periode. Opgaven er at prioritere projekter, der skal opnå støtte - konkret:

 • At indstille og prioritere projekter til politisk godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget ved at opnå enighed om, hvilken type projekter, der prioriteres i en given ansøgningsrunde.
 • At drøfte temaer for næstkommende ansøgningsrunde og indstille dette til politisk godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

LUF har udarbejdet indstilling om fordeling af 250.000 kr. i første uddeling i 2021. Anden uddeling finder sted til efteråret med ansøgningsfrist 1. oktober 2021.

Ansøgninger i først halvår 2021

Der har modtaget 13 ansøgninger med en samlet sum på ca. 580.000 kr., og derfor er det nødvendigt at prioritere ansøgningerne. Alle projekter er vurderet med afsæt i de ansøgningskriterier, som fremgår af "Vejledningen til at søge støtte", som findes på kommunes hjemmeside.

Der gives i denne runde fortrinsvist støtte til udarbejdelse af helhedsplaner, der sætter retning på områdets udvikling, og som bidrager til en øget bosætning i en by eller et område. Ansøgninger, der er afsendt eller støttet af den lokale borgerforening, som med kreativt og nytænkende indhold og med afsæt for udvikling på baggrund af særlige lokale og stedbundne potentialer, er prioriteret. Endelig prioriteres også projekt- og klyngesamarbejder mellem landsbyer og foreninger.

Grundet Covid-19 har det ikke været muligt med et fysisk møde før i juni måned, hvor medlemmerne af LUF har kunnet gennemgå ansøgningerne.

LUF har i år valgt at give fuld støtte til de udvalgte projekter for at sikre, at de gennemføres og har derfor også fravalgt projekter. De projekter, som ikke får støtte, er nummer 1, 3, 4 og 5 i bilaget. LUF har - som noget nyt - valgt at overføre en række projekter til næste uddelingsrunde og genvurdere disse i forhold til evt. nye ansøgninger. De overførte ansøgninger er nr. 6, 7, 10 og 13. Det betyder, at disse projekter er med i ansøgninger, der kommer til runde 2.

Det betyder, at LUF indstiller 5 projekter til at opnå det ansøgte beløb på 50.000 kr. pr. projekt = 250.000 kr. svarende til første pulje i år.

De 5 projekter er:

 • Lokalrådet Nors, Tved og Øster Vandet: Konsulenthjælp/landskabsarkitekt til beplantningsplan
 • Foreningen Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig: Udarbejdelse af helhedsplan
 • Vorupør Borgerforening: Udarbejdelse af helhedsplan
 • Koldby Borger- og Erhvervsforening: Udarbejdelse af helhedsplan
 • Ydby Håndværker- og Borgerforening: Udarbejdelse af en helhedsplan.

Der er 250.000 kr. tilbage i den samlede pulje til uddeling i anden runde til efteråret. Dertil skal lægges overskud fra de foregående år, dvs. ikke uddelte penge eller penge til projekter, der ikke er realiserede. Det drejer sig p.t. om ca. 60.000 kr. Endelig er der krav om, at projekter, der bliver støttet, har et år til at realisere disse. Som det fremgår af bilag 1, er der stadig uafsluttede projekter. Hvis nogle projekter ikke bliver realiseret, vil deres støtte også indgå i de sidste tildelinger i 2022.

Tema for anden runde af LUF uddelinger 2021

LUF besluttede, at temaet for næste ansøgningsrunde/tildeling (15. august – 1. oktober 2021) bliver ”Grønt tema”, omhandlende udeliv og natur.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

For perioden 2019 til og med 2022 er der afsat 500.000 kr. årligt fra medfinansieringspuljen til Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF). Beløbet skal benyttes til uddeling til lokale projekter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at fordelingen af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) til de nævnte projekter godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

187. Biltema - ansøgning om dispensation fra lokalplanens krav om antallet af parkeringspladser

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Biltema om dispensation til lokalplanens krav om antal parkeringspladser.

Redegørelse

Biltema opfører pt. en ca. 7.500 m2 stor bygning på Uglevej i aflastningsområdet i Thisted. De ansøger om dispensation fra lokalplanens krav om antallet af parkeringspladser, som skal etableres.

Lokalplan 1-038 stiller i § 8.2 krav om, at der ved nybyggeri skal udlægges parkeringspladser svarende til:

 • 1 parkeringsplads pr. 25 m2 salgslokale ved butik
 • 1 parkeringsplads pr. 12,5 m2 serveringslokale ved café/restaurant
 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 øvrigt erhvervsareal

Det er jf. byggeansøgningen beregnet til henholdsvis 207, 31 og 40 pladser - i alt 278 pladser.

Biltema har ansøgt om dispensation fra lokalplanen til at etablere 200 parkeringspladser. Se ansøgningen i bilag 1. Ansøgningen er begrundet med, at Biltema ved deres øvrige varehuse har gennemsnitligt 125 pladser, at gennemsnitstiden kunderne bruger i butikken er lav, og at der derfor er en stor udskiftning af biler på parkeringspladserne.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at 200 pladser er tilstrækkeligt taget i betragtning af, at butikken er noget større end andre udvalgsvarebutikker i kommunen, og det i sig selv medfører markant flere parkeringspladser, som alt andet lige ikke er nødvendige.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelse om parkeringskrav til etablering af 200 parkeringspladser.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

188. Thisted Vandrerhjem. Afklaring af fremtidig anvendelse

Udskriv

Sagstema

Afklaring af Thisted Vandrerhjems fremtidige anvendelse.

Redegørelse

Den 11. november 2020 har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøftet fremtiden for Thisted Vandrerhjem på baggrund af, at Vandrerhjemmet pr. 1. januar 2021 stod uden forpagter. På udvalgsmødet blev det besluttet, at der arbejdes videre med de eksisterende overnatningsmuligheder, det vil sige med bygningen i Skinnerup, dog med mulighed for etablering af nye overnatningsmuligheder.

Børne- og Familieforvaltningen er atter blevet kontaktet af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem, som nu har besluttet at nedlægge sig selv. I henhold til institutionens vedtægter § 8 om vedtægtsændringer og opløsningen af institutionen, er der afholdt de nødvendige to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor det endelige beslutningsmøde blev afholdt den 28. januar 2021.

Af vedtægterne fremgår ligeledes, at ejendommen skal tilbageskødes vederlagsfrit til Thisted Kommune. Den 15. februar 2021 har Thisted Kommune derfor overtaget ejendommen. Teknik og Erhverv har desuden afholdt et formelt overdragelsesmøde af ejendommen den 15. februar 2021.

Børne- og Familieforvaltningen kan oplyse, at forvaltningen har modtaget to borgerhenvendelser med forslag til ejendommens fremtid:

 1. Ønske om overdragelse af den del af ejendommen, hvor der er en boldbane på et grønt areal til Skinnerups borgere som en slags fælled eller fælles samlingsplads for Skinnerups beboere. Der er tale om ca. 5.000 m2. Børne- og Familieforvaltningen kan oplyse, at maksimal 2.000 m2 må sælges uden offentligt udbud. Se bilag 1 og 2 "Borgerhenvendelse 1" og "Thisted Vandrerhjem matrikelkort".
 2. Ønske om at matriklen omdannes til et rekreativt område for børn og unge. Henvendelsen lægger op til, at borgerne i Skinnerup gerne vil inddrages i de fremtidige planer for området og også gerne vil bidrage aktivt til løsningen. Se bilag 3 "Borgerhenvendelse 2".

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at ejendommens fremtidige brug drøftes, og at der herunder tages stilling til, hvorvidt ejendommen skal sælges.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionernes faste ejendomme.

Vedtægternes § 8 for den selvejende institution Thisted Vandrerhjem. Vedhæftet i bilag 4.

Tingbogsattest med en klausul om overdragelse på 0 kr. Vedhæftet i bilag 5.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bygningen blev overtaget for 0 kr., og hvis Vandrerhjemmet sælges, vil der genereres en indtægt. I tilfælde heraf vil ejendommen blive sendt i offentligt udbud uden mindstepris.

Det anbefales, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg og øvrige omkostninger indtil afhændelse af bygningerne.

Efter gennemførsel af et offentligt udbud af ejendommen vil der blive søgt en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) svarende til salgsprisen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 200.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, beløbet er ikke indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ingen, idet eventuelle udgifter vil blive afholdt af den givne anlægsudgiftsbevilling.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ikke budgettet med driftstilskud til Thisted Vandrerhjem.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknik udvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Borgernes ønske om et fælles rekreativt område eller samlingsplads for borgerne i Skinnerup ikke imødekommes.
 2. Ejendommen overdrages til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på salg af ejendommen.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg og øvrige omkostninger indtil afhændelse af bygningerne. Beløbet finansieres af kassen.
 4. Der søges en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb), når ejendommen er afhændet. Salgsindtægten vil tilgå kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 7:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 70:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Kaj Kirk, idet de ønsker en drøftelse med borgerne, jf. pkt. 1 om mulighederne.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 17. marts 2021, pkt. 44:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse, idet der forinden indledes en dialog med borgerne i forhold til området.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 51:

Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 30. marts 2021, pkt. 46:

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Sagen genoptages

Der har været afholdt møde med de to borgere, der har indsendt borgerønsker for området omkring Thisted Vandrerhjem, jf. bilag 6.

Nr. 1 omhandler følgende forslag:

 • Vil gerne have boldbanen på ca. 5.000 m2 overdraget til beboerne i Skinnerup.
 • Thisted Kommune udmatrikulerer boldbanen og stiller den til rådighed for beboerne i Skinnerup.
 • Ejendommen sælges med klausul om, at beboerne i Skinnerup skal have adgang til området.
 • Boldbanen udmatrikuleres og gøres til fællesareal for beboere og ny ejer af Vandrerhjemmet.

Nr. 2 omhandler følgende forslag:

 • Vil gerne have en klausul ind i købsaftalen på, hvad ejendommen skal bruges til fremadrettet.
 • Ønsker, at boldbanen kan bruges til fælles aktiviteter for området f.eks. ”byfest”, Sankthans bål mv.
 • Ønsker, at borgerne inddrages i processen gerne med et borgermøde.
 • Ønsker evt. bygningerne fjernet og at arealet gøres til grønt område.

Efterfølgende har Drifts- og Anlægsafdelingen fået udarbejdet et internt notat omkring muligheden for at opsætte betingelser i forbindelse med et salg af en ejendom. Som udgangspunkt skal en kommune sælge til højestbydende, men dette kan dog tilsidesættes i særlige tilfælde.

Uddrag fra notatet:

"Salg til køber der ikke er højestbydende:

I enkelte, særlige, tilfælde er det muligt at sælge til en køber, der ikke har været den højestbydende. Hvis man ønsker dette, er der en række betingelser, der skal være opfyldte.

 • Der skal varetages en saglig kommunal interesse. Det vil sige, at der skal være tale om en køber, der skal anvende ejendommen til en aktivitet, som kommunen lovligt kan støtte. Kommunen kan lovligt støtte aktiviteter, som kommunen selv kan foretage.
 • Da salg til en ikke højestbydende anskues som anlægsstøtte, og anlægsstøtte ikke kan øremærkes til lovlige formål, skal der være tale om en køber, som kommunen kan støtte. For eksempel en almennyttig forening.
 • Det må ikke stride mod anden lovgivning.
 • Det må ikke være i strid med statsstøttereglerne.

Inden man beslutter sig for en køber, som ikke har været højestbydende, vil det således skulle undersøges, om salget kan ske lovligt i forhold til betingelserne. Herudover skal man være opmærksom på, at kommunen for at sikre sig at kriterierne løbende er opfyldte, er forpligtede til, i forbindelse med salget, at tinglyse en tilbagekøbsklausul samt en klausul om kommunal godkendelse ved pantsætning, der er således ikke fri adgang til at udnytte en eventuel friværdi.

En køber der erhverver en ejendom som ikke højest bydende, vil dermed ikke få fri rådighed over ejendommen."

– hele notatet er vedhæftet jf. bilag 7.

Der er i tidligere salgssager solgt ejendomme med klausuler og betingelser, hvor det har været svært for den nye ejer på sigt at drive bygningerne med disse klausuler. Især betingelserne omkring pantsætning og udsigten til, at eventuel opsparet friværdi går tabt, hvis ejendommen skal tilbageskødes til kommunen ved ændret brug, har besværliggjort driften for ejerne.

Drifts- og Anlægsafdelingen kan pege på følgende mulige scenarier:

Scenarie 1 - Overdragelse af ca. 5.000 m2 af den nuværende grund til borgerne til brug for aktiviteter for områdets beboere.

En grund på under 2.000 m2, der ikke selvstændigt kan bebygges, kan sælges uden udbud. Arealer over 2.000 m2 skal sælges gennem udbud jævnfør udbudsbekendtgørelsen. Scenarie 1 vil kræve en udstykning af ejendommen - anslået pris til landinspektør på 30.000 kr. Derudover skal arealet udbydes til salg, og der skal udarbejdes købsaftaler samt et skøde - anslået pris 50.000 kr. Denne løsning åbner mulighed for, at andre kan byde på arealet og være højest bydende, alternativt kan arealet udbydes med den klausul, at det skal anvendes til rekreativt område. Dette udbud kan gennemføres før, sideløbende eller efter udbud af bygningen.

Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering er, at hvis der udmatrikuleres 5.000 m2 fra ejendommen, vil det forringe mulighederne for et salg betydeligt, da det indskrænker de muligheder, der vil være for en eventuel køber at drive stedet videre.

Scenarie 2 - ca. 5.000 m2 udstykkes, og arealet stilles til rådighed for borgerforeningen.

I scenarie 2 gør det sig ligeledes gældende, at der skal laves en udstykning af landinspektør, hvorefter der kan indgås en lejeaftale med borgerforeningen enten på markedsvilkår eller som en brugsaftale.

På mødet med de to borgere blev der gjort opmærksom på, at et frasalg af over halvdelen af grunden vil gøre det mindre attraktivt for en køber, da køberen bliver indskrænket i de anvendelsesmuligheder, der er for den tilbageblevne del, som ejendommen ligger på. Det samlede areal for ejendommen er i dag på 8.978 m2.

Repræsentanterne for borgerforslagene blev spurgt, om man kunne gå på kompromis med de 5.000 m2, dette menes ikke muligt, da man anså arealet som værende en ”naturlig” skelsætning.

Scenarie 3 - Nedrivning af ejendommen:
Drifts- og Anlægsafdelingen har lavet et overslag på en nedrivningspris lydende på 1.650.000 kr. Derudover skal der afsættes midler til etablering af et rekreativt område samt efterfølgende drift af området.

Scenarie 4 - Hele ejendommen udbydes til salg:

Hele ejendommen udbydes til salg uden betingelser og mindstepris. Borgerforeningen opfordres til at tage en dialog med en eventuel ny ejer for at finde en løsning om lejlighedsvis brug af arealerne.

Salg af en ejendom på markedsvilkår - uden betingelser og mindstepris - gør driften og de handlemuligheder den nye ejer har mere attraktive. Køber vil blive "herre i eget hus" og kunne drive en eventuel forretning ud fra de regler, der er gældende for lignende virksomheder i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionernes faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Efter gennemførsel af et offentligt udbud af ejendommen vil der blive søgt en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) svarende til salgsprisen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. august 2021

Klima-, Miljø- og Teknik udvalget den 16. august 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Scenarie 4 godkendes, og at ejendommen udbydes til salg uden betingelser og mindstepris.
 2. Resultatet af udbuddet forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning fra Direktionen, 12. august 2021, pkt. 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

189. Gl. Færgevej - optagelse af dele af privatfællesvej til offentlig vej

Udskriv

Sagstema

Gl. Færgevej, Vilsund - optagelse af dele af privat fællesvej til kommunevej samt uddelegering af kompetence.

Redegørelse

Gl. Færgevej er i dag udlagt som privat fællesvej, som er ejet af Thisted Kommune, men vedligeholdes af grundejerne.

Gl. Færgevej er adgangsvej til Vilsund Havn samt den nyopførte Cold Hawaii Inland bygning, se kortbilag 1. Derudover betjener den otte private boliger. En af disse grundejere har henvendt sig til Thisted Kommune med ønske om, at vejen til havnen opgraderes til kommunevej.

Thisted Kommune er ikke forpligtet til at optage vejen. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at dele af Gl. Færgevej opgraderes til kommunevej, jf. bilag 2. Dette vurderes på grund af øget trafik til Havnen, Cold Hawaii bygningen samt Søsportcenter Vilsund.

Desuden vil dette ligestille havne tilhørende Thisted Kommune, da Vilsund Havn er den eneste kommunale havn, som ikke har kommunevej til havnen.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler desuden, at kompetencen vedr. opklassificering af private fællesveje til kommuneveje uddelegeres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Vejloven § 15.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige driftsomkostning skønnes til ca. 40.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Dele af Gl. Færgevej opgraderes til kommunevej.

2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fremadrettet har kompetencen til at opklassificere veje.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

190. Prioritering af anlægsbevilling til Grønne anlæg 2021

Udskriv

Sagstema

Prioritering af anlægsbevillingen til grønne anlæg 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021 anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til grønne anlæg 2021.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår anvendelse af midlerne til anlæggelse af en stiforbindelse fra Thisted Station til Thisted Kystvej, se bilag 1. Stiforbindelsen giver en let adgang for borgere og besøgendenord for stationen til Thisted Kystvej. Stien starter ved stationsbygningen, krydser jernbanesporet og videre gennem skoven og ender ved Nordens Lomme, hvor der er en sikker krydsning til den rekreative rute langs fjorden. Stien vil blive anlagt med stenmel.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til projektet afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. anvendes til anlæggelse af stiforbindelse mellem Thisted Station og Thisted Kystvej.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Til toppen

191. Cykelsti mellem Tømmerby og Frøstrup

Udskriv

Sagstema

Valg af linjeføring samt arealerhvervelse til cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021 at igangsætte projektet vedrørende cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup.

Drifts- og Anlægsafdelingen har den 27. maj 2021 afholdt borgermøde med lodsejere og andre interesserede i projektet. Referat med dertilhørende kommentarer, bemærkninger og spørgsmål fremgår af bilag 1.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefalede til borgermødet, at cykelstien placeres langs vestsiden af Tømmerbyvej. Anbefalingen beror på, at eksisterende sti fra Vesløs til Tømmerby allerede er etableret i vestsiden. Derved undgås krydsning midt på Tømmerbyvej, og i stedet vil cykellisterne krydse i byzonen i Frøstrup ved skolen. Se bilag 2 udkast til linjeføring.

På baggrund af bemærkningerne fra borgermødet er det Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at etablere cykelsti langs begge sider af Tømmerbyvej.

Langs østsiden af Tømmerbyvej er 15 beboelsesbygninger placeret inden for 15 m fra kørebanekanten. Langs vestsiden er seks beboelsesbygninger placeret inden for 15 m fra kørebanekanten. Se bilag 3 billeder af nærføring.

På baggrund af ovenstående er det Drifts- og Anlægsafdelingens anbefaling at placere cykelstien langs vestsiden af Tømmerbyvej.

Retsgrundlag

Der er i medfør af vejloven hjemmel til ekspropriation af arealerne til cykelstien.

Økonomiske konsekvenser

Den 26. januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til projektet.

Udgifterne til arealerhvervelsen er indeholdt i bevillingsbeløbet.

Andre konsekvenser

Hvis stien placeres på østsiden af Tømmerbyvej, skal der erhverves arealer af 23 lodsejere.

Placeres stien på vestsiden af Tømmerbyvej, skal der erhverves arealer af 21 lodsejere.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Cykelstien placeres langs vestsiden af Tømmerbyvej.

2. Thisted Kommune påbegynder åstedsforretningerne med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til cykelstien, om nødvendigt ved ekspropriation.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

192. Spildevandsplan 2022-2031 - forslag

Udskriv

Sagstema

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har i samarbejde med Thisted Vand A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan 2022-2031, der skal afløse Spildevandsplan 2016-2021.

Redegørelse

Den nuværende plan er vedtaget i 2016 og der er vedtaget 11 tillæg. Den nye spildevandsplan er opdateret i forhold til kommuneplanens rammer og nye separering- og kloakeringsprojekter for 2022-2026, herunder også bassinanlæg.

Planen angiver retningslinjer for administration på spildevandsområdet blandt andet en beskrivelse af, hvilke opgaver der løses af henholdsvis Thisted Kommune og Thisted Vand. Planen skal derudover sikre overholdelse af de krav, som fremgår af regionplan, vandplaner og vandområdeplaner.

Spildevandsplanen danner baggrund for etablering, renovering og separering af kloakanlæg, etablering af bassiner af hensyn til klimasikring, håndtering af stigende vandmængder og reducering af overløb samt tiltag i det åbne land i overensstemmelse med krav i vandplaner m.m.

Der er foretaget en miljøscreening af planen, hvor det vurderes, at planen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Forslag til Spildevandsplan 2022-2031 kan læses her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/82#/32373

De større ændringer, der er foretaget i forhold til den gamle spildevandsplan, fremgår af bilag 1 og er følgende:

 • Planperioden 2022-2031 opdelt i to planperioder. Planperiode del 1 gælder for 2022-2026 og indeholder kommende kloakerings- og separeringsprojekter. Planperiode del 2 gælder for 2027-2031 og er ikke fastlagt endnu med kloakerings- og separeringsprojekter. Planen revideres årligt med et tillæg, så planen løbende bliver ajourført. Tillægget vil indeholde en konkretisering af planperiode del 2 med et 1 år, herunder en opdatering af spildevandsplanen ift. nye kloakerings- og separeringsprojekter, så planen altid er ajourført for de kommende 5 år. En hovedrevision af planen skal påbegyndes i 2029.
 • Klima er samlet under et afsnit og er uddybet i forhold til fremtidige forveninger inden for området, samt hvem der har ansvaret for håndteringen af vandet i forskellige situationer.
 • Ved nybyggeri på 500 m2 eller hvis det samlede befæstede areal overstiger 3.000 m2, vil der blive stillet krav om brug af klimafaktor (dimensioneringsfaktor for at sikre mod større mængder vand i fremtiden) og 100-års hændelse ved håndtering af tag- og overfladevand. Ved tilslutning til fælles- eller regnvandsledning skal overfladevand forsinkes til 1 l/s/ha.
 • Ved ulovlige anlæg lægges der op til, at der ved grov uagtsomhed, uden yderligere varsel, kan indgives politianmeldelse, samt at der ved akut miljø- eller sundhedsmæssig risiko kan udføres arbejde på den ansvarliges regning.
 • Afsnittet om genanvendelse af regnvand er uddybet med retningslinjer for etablering af regnvandsbeholder og -anlæg.
 • Befæstelsesgraderne er opdaterede, og der er oprettet en ny særskilt for havnearealer med øget befæstelsesgrad i forhold til øvrigt erhverv.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Planen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Planen har væsentlige økonomiske konsekvenser for Thisted Vand A/S, som i planperioden forventer en årlig investering på 9 mio. kr. til vedligeholdelse af renseanlæg. Der forventes årligt anvendt 35-40 mio. kr. til anlæg og renovering af kloakanlæg. Investeringerne stiger fra i alt 44 mio. kr. i 2022 til 49 mio. kr. i 2029. Udgifterne for årene 2030-2031 er endnu ikke budgetlagt af Thisted Vand A/S.

Andre konsekvenser

Planens retningslinjer har til hensigt at mindske belastningen af recipienter, mindske risikoen for forurening af badeområder samt mindske risikoen for overløb og oversvømmelser.

Udgifter til etablering og drift af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Forslaget til Spildevandsplan 2022-3031 sendes i offentlig høring i 8 uger.
 2. Spildevandsplanen i planperioden opdateres mindst én gang årligt.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

193. Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2021 forslag til Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune samt at sende planforslaget i otte ugers høring.

Planforslaget var i offentlig høring fra den 6. april 2021 til den 3. juni 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Den elektroniske plan kan findes på følgende link:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=71

Den mest mærkbare ændring for den enkelte borger bliver, at alle husstande, inklusiv sommerhuse, skal sortere deres affald i ti fraktioner, som skal afhentes hjemme ved den enkelte husstand i faste beholdere. I Thisted Kommune arbejdes der med en løsning, hvor hver husstand skal have tre affaldsbeholdere med to rum i hver. Desuden forventes farligt affald (f.eks. batterier, lyspærer og småt elektronik) indsamlet i en lille kasse og tekstiler indsamlet i en pose. I de tre affaldsbeholdere vil der i to af rummene skulle blandes to affaldsfraktioner sammen (f.eks. papir og pap).

For større etageboliger vil affaldet fremover primært blive sorteret i fælles beholdere. Det betyder, at flere boliger deles om beholderne.
Ved række- og kædehuse vil man nogle steder ligeledes have brug for at finde egnede sorteringsløsninger i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. I sommerhusområderne kan affaldet indsamles i en almindelig ordning, som ved enfamilieboliger eller i husstandsnære fællesløsninger.

Det videre arbejde med at udmønte planen, herunder de nye indsamlingsordninger

Efter godkendelse af Affaldsplanen arbejdes der videre med følgende hovedopgaver:

 • Affaldsregulativer, der detaljeret udmønter Affaldsplanens intentioner. Disse skal i offentlig høring og godkendes af Kommunalbestyrelsen.
 • Indsamlingsudbud, hvor der skal laves kontrakter med vognmænd om indsamling af affaldet.
 • Beholderudbud, hvor der skal laves kontrakter på levering af nye beholdere til alle husstande.
 • Afsætningsudbud, hvor der skal laves kontrakter på afsætning af det indsamlede affald.

Den normale sagsgang vil betyde, at der efterfølgende fremsendes forslag til regulativer, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen til høring og derefter endelig godkendelse. I praksis vil dette betyde, at regulativerne først vil være endeligt godkendt ultimo 2021. Den mest presserende opgave er indsamlingsudbuddet, idet den vindende vognmand skal have mulighed for at købe biler til opgaven. Der forventes mindst 10-12 måneders leveringstid på bilerne. Den nuværende indsamlingskontrakt udløber den 31. oktober 2022. Det er derfor Drifts- og Anlægsafdelingens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen allerede nu godkender nedenstående hovedprincipper for den fremtidige samlede affaldshåndtering for Thisted Kommune.

I arbejdet med indsamlingsudbuddet arbejdes der ud fra følgende hovedprincipper:

 • Standardordningen vil indeholde tre stk. 240 liter beholdere delt i to kamre samt en miljøkasse til farligt affald og en poseordning til tekstilaffald.
 • Den enkelte borger/bruger af ordningen skal betale for de omkostninger, der kan henføres til den valgte ordning.
 • Erhvervsområdet kan bruge de kommunale ordninger i det omfang, lovgivningen tillader det. Det vil sige, at erhvervsområdet ikke tvinges på en ordning, og modsat afvises de heller ikke.
 • Kommunen overtager ejerskabet af de nye beholdere. Det betyder, at man ikke længere skal købe en ny beholder, hvis man ønsker at skifte ordning. Fremover kan man skifte mod betaling af et gebyr. Ligeledes vil reparationer i forbindelse med slitage mv. blive foretaget af kommunen.
 • Der tilbydes så få beholderstørrelser som muligt for at mindske administrationen og arbejdet med ombytningen mv. Erfaringen fra andre kommuner siger, at forskellen i renovationsafgiften på de forskellige beholderstørrelser er begrænset, da indsamlingsudgifterne og beholderkøbet ikke varierer meget mellem de forskellige størrelser.
 • Fastholdelse af skelordninger/standpladser. Skelordninger defineres fremover som op til 5 meter inde på grunden. Der betales ekstra for at få afhentet beholderen længere inde på grunden.
 • Miljøkrav til biler og beholdere. Der stilles ikke særlige krav til f.eks. eldrevne biler, da afstandene i Thisted Kommune vurderes at give udfordringer i forhold til dette. Der er ligeledes længere leveringstid på eldrevne biler. Der stilles krav om minimum 30 % genbrugsplast i beholderne. Hvis der stilles højere krav, fravælges flere leverandør på markedet, og man risikerer at gå på kompromis med kvaliteten af beholderne.
 • Der arbejdes på at etablere omlastefaciliteter i Thistedområdet. Det er nødvendigt at samle affaldet i større mængder for at lave effektiv transport, når affaldet sendes til videre forarbejdning. Thisted vil være det geografiske knudepunkt for indsamling af affaldet, hvorfor det vurderes økonomisk fordelagtigt at etablere faciliteterne i Thistedområdet.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i Affaldsplanen 2021-2032.

Andre konsekvenser

Alle husstande og sommerhuse i Thisted Kommune er omfattet af indsamlingen af ti fraktioner.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Affaldsplanen 2021-2032 for Thisted Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
 2. Hovedprincipperne for indsamlingsudbuddet godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

194. Budget 2022, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Orientering om I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors budget samt godkendelse af medfinansiering.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte medfinansieringen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom.

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 18. juni 2021 budgettet for 2022 samt medfinansieringen, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2022 viser indtægter på 3.146.704 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald, salg af emballage og betaling fra interessentkommunerne.

Budgettet for 2022 viser udgifter på 3.146.704 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Medfinansieringen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2022 at blive 2 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Medfinansieringen for interessentkommunerne på 2 kr. pr. indbygger godkendes.
 2. Budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Tages til efterretning.

Til toppen

195. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2017

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2017.

Redegørelse

Ankestyrelsen har bedt I/S Mors-Thy Færgeselskab om at godkende regnskabet for Færgeselskabet for 2017 i Kommunalbestyrelserne på Mors og i Thisted Kommuner. Det fremgår af vedtægterne, at regnskabet skal godkendes i kommunalbestyrelserne. Der er desværre sket en forglemmelse således, at Færgebestyrelsen ikke har fået tilsendt regnskabet til endelig godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. Regnskabet har været behandlet og godkendt i Færgebestyrelsen i marts 2018.

Årets resultat viser et overskud på 2.198.368 kr., som skal dække afdrag på lån, mens resultatopgørelsen viser et underskud på -208.828 kr., mod 2016 regnskabet på -405.768 kr.

Egenkapitalen er på -680.902 kr.

Regnskabsopgørelse og resultatopgørelse for regnskabsåret 2017 er gengivet herunder.

Regnskabsopgørelse i kr.

Resultatopgørelse i kr.

Korr. Budget

2017

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2017

Indtægter

Personbefordring

1.400.000

1.504.477

1.405.800

1.504.477

Godsbefordring

2.300.000

2.670.878

2.409.295

2.670.878

Øvrige indtægter

0

0

2.426

0

Kommunale tilskud

4.378.000

4.167.694

4.867.916

4.167.694

Indtægter i alt

8.078.000

8.343.049

8.685.437

8.343.049

Driftsudgifter

Personale

3.210.000

3.092.277

3.089.360

3.092.277

Drift (diesel, forsikr.)

912.000

958.581

723.720

958.581

Vedligeholdelse

450.000

593.016

889.026

593.016

Administration

596.000

767.094

818.715

767.094

Driftsudgifter i alt

5.168.000

5.410.967

5.520.821

5.410.967

Driftsresultat før renter

2.910.000

2.932.082

3.164.617

Driftsresultat før afskrivninger og renter

3.164.617

2.932.082

Afskrivninger

2.407.193

2.407.193

Driftsresultat før renter

757.424

524.889

Renteudgifter

730.000

733.715

1.163.192

733.715

Resultat af ordinær drift

2.180.000

2.198.368

Resultat i alt

2.180.000

2.198.368

-405.768

-208.828

Der er tale om merindtægter vedrørende person- og godsbefordring på 475.355 kr. i forhold til budgettet og 360.260 kr. mere end i 2016.

Personaleudgifterne viser en mindreudgift på 117.723 kr. i forhold til budgettet.

Driftsudgifterne viser en øget udgift på 46.581 kr., hvilket skyldes øgede brændstofudgifter.

Vedligeholdelsesudgifterne viser en merudgift på 143.016 kr. Dette skyldes flere mindre indkøb og reparationer.

Administrationsudgifterne viser en merudgift på 171.094 kr. Dette skyldes den besluttede ekstraudgift til markedsføringskampagne.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Regulering af de kommunale tilskud, jfr. regnskabsopgørelsen: med mindre tilskud end budgetteret på 210.306 kr.

Fordelt med:

Thisted Kommunes tilgodehavende på 75.710 kr.

Morsø Kommunes tilgodehavende på 134.596 kr.

Thisted Kommunes andel er tilgået Thisted kommune i 2020 og indtægtsført på driften under færgedrift.

Thisted Kommunes andel af det kommunale driftstilskud udgør 36 %.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2017 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

196. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. Udvidelse af forsyningsområde i Hurup By samt Heltborg

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Hurup by samt Heltborg.

Redegørelse

Energi Hurup har de sidste år løbende tilsluttet olieopvarmede ejendomme til fjernvarme i Hurup by, når ejeren af ejendommen har ønsket fjernvarme. Da ønsket om fjernvarme i Hurup by er sket sporadisk over en længere årrække, har Energi Hurup ikke været bevidst om, at dette krævede godkendelse.

Energi Hurup ønsker derfor at lovliggøre udvidelsen af deres forsyningsområde til de nye tilsluttede boliger i Hurup by samt at udvide deres forsyningsområde til yderligere tre boliger i Heltborg. Ejerne af alle ejendommene omfattet af projektforslaget har selv ønsket at få fjernvarme. Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. har udarbejdet et projektforslag på vegne af Energi Hurup. Projektforslaget kan ses i bilag A, og et kort over områderne fremgår af bilag B.

Projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyning til områderne er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds- og selskabsøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til en reference med nuværende individuel opvarmning med olie samt et alternativ, hvor opvarmning sker med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af boligerne med fjernvarme opnås et samfundsøkonomisk overskud på 1,3 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen.

Projektet har været i høring ved berørte lodsejere, som skal afgive arealer, samt Thy-Mors Energi Elnet A/S. Der er ikke kommet bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 818 af 4. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for udvidelse af forsyningsområde i Hurup by og Heltborg godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

197. Høring - Mobilitetsplan 2021 til 2024, Nordjyllands Trafikselskab

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskab har sendt Mobilitetsplan 2021-2024 i høring.

Redegørelse

Nordjyllands Trafikselskab har sendt Mobilitetsplan 2021-2024 i høring hos Nordjyllands Trafikselskabs ejere og samarbejdspartnere, jf. bilag 1.

Ifølge lov om trafikselskaber skal Nordjyllands Trafikselskab (NT) - hvert fjerde år udarbejde en strategisk plan, som udstikker de overordnede retningslinjer for den fremtidige kollektive trafik i Nordjylland.

Tilbage i 2016 besluttede NT, at de ville være et moderne mobilitetsselskab fremfor et traditionelt trafikselskab. Fokus blev derfor rettet mod at skabe den bedst mulige mobilitet i Nordjylland fremfor at tænke i de vante baner med busser, tog og flextrafik. Målet er ikke nået, men NT er kommet langt, og mobilitetstankegangen har ændret den måde, der tænkes og ageres på.

Høringsudgaven af mobilitetsplanen blev godkendt af NT’s bestyrelse den 27. maj 2021 og er nu fremsendt i høring, hvorefter den endelige mobilitetsplan forelægges NT’s bestyrelse til godkendelse den 3. september 2021.

Som et led i høringsfasen har NT besøgt eller holdt møder med alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

NT’s Mobilitetsplan 2021-2024 er en handlingsplan og en operationalisering af NT’s forretningsplan 2025 og er specielt rettet mod at få flere til at rejse sammen i Nordjylland.

Et mål, der med pandemiens synlige indvirkning på antallet af passagerer i den kollektive trafik, er blevet endnu mere relevant.

Mobilitetsplan 2021-2024 er i høj grad en ”udefra og ind” plan, hermed er det blandt andet nuværende og potentielle kunder, som er det helt store omdrejningspunkt, og kunderne har været engageret i arbejdet med planen.

Processen hos NT har været lang, hvor NT blandt andet har været i marken for at afprøve egne produkter og egne digitale løsninger.

Der har været inviteret til workshops, hvor kunder, interessenter og samarbejdspartnere er kommet med deres inputs til NT's arbejde.

Fire målbilleder på fremtiden

Gennem arbejdet har der tegnet sig fire målbilleder på, hvordan et fremtidens NT ser ud gennem kundernes og samarbejdspartnernes briller:

 • Attraktivt kerneprodukt - så kunderne kan udnytte tiden til andet, mens de er undervejs.
 • Nemt at vælge NT - nemt for alle at navigere i køreplaner, stoppesteder og billettering.
 • Kunde hele livet - tilbyde kollektiv trafik for alle (skolebørn, uddannelsessøgende, pendlere, turister og de ældre gennem flextrafikken).
 • NT fællesskabet - indgå partnerskaber med de nordjyske uddannelsessteder, virksomheder og kultur- og fritidslivet.

Målbillederne er de mål, som kunder og samarbejdspartnere har stillet NT, og som trafikselskabet, gennem forskellige tiltag, projekter og samarbejder, vil indfri over de kommende år.

Det er blandt andet projekter, der tiltrækker flere turister til den kollektive trafik i Nordjylland, lærer børn i indskolingen og på mellemtrinnet, hvordan den kollektive trafik fungerer, så de har nemt ved selv at tage bussen eller toget.

Det er projekter, der gør det lettere at få en cykel med i bussen og forbedre kerneprodukterne, så der er god adgang til busser, tog og flextrafik for alle uanset geografi og demografi og hermed med være med til at binde Nordjylland sammen.

For at nå de fire mål indeholder planen otte temaer, som NT vil arbejde videre med.

 1. Indgå nye samarbejder med partnere inden for blandt andet erhvervslivet, fritidssektionen, turismebranchen og uddannelsessektoren.
 2. Synlighed gennem kommunikations- og marketingsmæssige tiltag.
 3. Kundedialog - være tæt på kunderne ved dialog og inddragelse.
 4. Bæredygtig dagsorden - være bannerførere for grøn omstilling af transporten i Nordjylland.
 5. Loyalitet, så kunderne forbliver brugere af den kollektive trafik.
 6. Moderne kollektiv trafik ved at koble den traditionelle og moderne kollektive trafik sammen, så tilbuddene ses i et samlet hele.
 7. Bedre produkter og service ved at forbedre og udbygge rutenettet til et attraktivt kerneprodukt med en god geografisk dækning.
 8. Salgs- og kommunikationsplatform med én indgang, hvor alle produkter og muligheder fremgår.

På baggrund af forslag til mobilitetsplan 2021-2024 har Drifts- og Anlægsafdelingen udarbejdet forslag til høringsskrivelse, jf. bilag 2. I høringssvaret anerkender Thisted Kommune mobilitetsplanen og finder at både målsætninger og temaer, der skal arbejdes videre med, er relevante og innovative, og at dette får Thyboerne til at tilvælge tilbuddene i den kollektive trafik.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mobilitetsplan for NT 2021-2024 tages til efterretning, og at forslag til høringsskrivelse godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

198. Anlægsbevilling - Kommunale ejendomme - Sikring mod ekstrem regn

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb), som følge af ekstrem regn.

Redegørelse

Mandag den 26. juli 2021 og tirsdag den 27. juli 2021 blev nogle af Thisted Kommunes ejendomme oversvømmet som følge af to skybrud.

De hårdest ramte ejendomme denne gang var dele af Thisted Rådhus, kælderen på Jobcenteret i Skolegade i Thisted, kælderen på Rusmiddelcenteret på Munkevej i Thisted, kælderen på brandstation Fabriksvej 4 i Thisted, kælderen på Thyværkstedet Kronborgvej 113 i Thisted og kælderen på Tilsted skole Silstrupvej 47, listen er ikke fuldstændig.

Drift- og Anlægsafdelingen har i alt ca. 270.000 m2 bygninger, der alle i mere eller mindre grad er truet af oversvømmelse i en ekstrem regnsituation.

Thisted Vands forpligtigelser er som hovedregel at sikre, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan. Grundejeren skal således selv foranstalte sikring af afløb fra en eventuel kælder. Det betyder, at Drifts- og Anlægsafdelingen i samarbejde med institutioner gennemgår bygningerne og de omkringliggende arealer for at vurdere risikoen for oversvømmelse men også lave fysiske tiltag, der kan hindre de store regnmængder i at trænge ind, som vi - allerede nu - oplever.

Prognoserne for disse ekstreme regnhændelser er, at de bliver hyppigere. Den prioriterede rækkefølge vil være ejendomme med kælder og der, hvor vi tidligere har oplevet problemer med vandindtrængen.

Drift- og Anlægsafdelingen søger om en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,2 mio. kr. De ansøgte midler skal bruges til forundersøgelser, udarbejdelse af sikringsplaner samt eventuel etablering af fysiske anlæg til sikring af de mest følsomme bygninger og installationer. Beløbet er i sagens natur sandsynligvis kun en brøkdel af de samlede omkostninger til klimasikring af de kommunale ejendomme.

Der vil derfor for alle de øvrige adresser igangsættes et arbejde med at afdække behov og løsninger. De økonomiske behov søges herefter indarbejdet i budget 2023 og de kommende år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Gældende spildevandsplan for Thisted Kommune.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,2 mio. kr. finansieret af kassen.

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,2 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, beløbet er ikke indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Er ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Er ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

CØL bemærker, at anlægsrammen i 2021 på nuværende tidspunkt er overskredet betydeligt.

Overskridelsen er pr. 30. juni 2021 opgjort til 69,8mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. august 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,2 mio. kr. til forundersøgelser, udarbejdelse af sikringsplaner samt eventuel etablering af fysiske anlæg til sikring mod ekstrem regn af de mest følsomme bygninger og installationer. Beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. august 2021, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

199. Tillægsbevilling til dækning af manglende lejeindtægter

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af manglende lejeindtægter.

Redegørelse

Thisted Kommune har gennem de seneste år solgt en del af kommunens arealer, hvorfor der søges en tillægsbevilling til at reducere de budgetterede indtægter for arealleje.

Der har gennem de seneste år været en stor efterspørgsel på Thisted Kommunes arealer til forskellige formål, herunder boliger, erhverv, infrastruktur, natur og offentlig service. Nedenstående opgørelse viser salget siden 2019:

Solgte arealer

Solgt m2

Salgspris inkl. moms/kr.

2019

101.152

15.274.216

2020

206.008

23.080.396

2021 (pr. 21. juni)

75.488

16.077.280

En del af arealerne har inden salget været udlejet som landbrugsarealer eller til andre formål. Når arealerne løbende sælges uden tilsvarende opkøb af nye arealer, er det ikke længere muligt at opnå de budgetterede lejeindtægter. Lejeindtægterne har jævnfør nedenstående tabel været konstant faldende gennem de seneste år. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev kontoen tilført 800.000 kr. som følge af de faldende indtægter, men allerede i år 2021 forventes der igen et underskud i forhold til budgettet på 350.000 kr. Med det aktuelle høje niveau for salg af jord forventes underskuddet at stige til mindst 500.000 kr. i 2022, som følge af solgte arealer i indeværende år.

Jordlejeindtægter

Forbrug/kr.

Budget/kr.

Afvigelse/kr.

2016

-2.583.252

-2.733.500

-150.248

2017

-2.447.460

-2.790.600

-343.140

2018

-2.109.542

-2.770.958

-661.416

2019

-2.044.108

-2.819.792

-775.684

2020

-1.926.028

-2.089.998

-163.070

2021 (forventet)

-1.771.765

-2.121.765

-350.000

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 og årene fremover.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Salget af kommunale arealer har medført et fald i lejeindtægterne, hvorfor der søges en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 og årene fremover til dækning af den manglende indtægt.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser, at aktivitetsområdet Jordforsyning og Ejendomme, som jordlejeindtægter hører ind under, er omfattet af servicerammen, og at en tillægsbevilling finansieret af kassen isoleret set vil medføre en overskridelse af servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. august 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 og årene fremover til dækning af de manglende lejeindtægter, bevillingen finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. august 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

200. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Boliggrunde, Hvedemarken i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling - boliggrunde, Hvedemarken i Hanstholm.

Redegørelse

Boliggrunde

I henhold til strategisk byggemodning, godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. maj 2021, skal udstykning af boliggrunde ved Hvedemarken i Hanstholm udføres 2022-2023.

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 15. september 2020 anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for udstykning af boligområde ved Hvedemarken i Hanstholm.

Lokalplan 3-008 "Boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm" blev vedtaget af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. maj 2021.

Der kan i henhold til lokalplan 3-008 "Boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm" udstykkes i alt 42 boliggrunde på 900-1.600 m2. Udstykningen fremgår af bilag 1 - "Udstykningsplan."

Det er muligt at udstykke grundene ved en etapevis udbygning således, at der i første etape udstykkes 18 grunde. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt hele arealet udstykkes nu, eller om det skal ske via en etapevis udstykning, se bilag 2 - "Udstykningsplan med mulig etapeopdeling". Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at alle 42 grunde byggemodnes nu af hensyn til at minimere omkostningerne ved drift af byggeplads i flere omgange.

Arealet kan byggemodnes således, at byggegrundene kan udbydes til salg etapevis med overdragelse af de første byggegrunde i efteråret 2022.

Arkæologi

Drifts- og Anlægsafdelingen har anmodet Museum Thy om at foretage en arkæologisk forundersøgelse af hele udstykningsarealet, matr. 5la, Hansted By, Hansted.

Forundersøgelsen påviste væsentlige fortidsminder fordelt over hele arealet, jf. bilag 3. For at kunne udstykke arealet skal der foretages en arkæologisk udgravning af de fundne fortidsminder. Budget for arkæologisk udgravning på hele udstykningsområdet er oplyst af Museum Thy til 1,8 mio. kr. ekskl. moms, hvis hele udgravningen foretages i samme omgang og udenfor vintersæsonen (dec.-marts).

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at Museum Thy igangsætter den arkæologiske udgravning nu således, at den kan færdiggøres inden vintersæsonen. Dermed er hele arealet frigivet, når byggemodningsarbejdet skal igangsættes foråret 2022.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Samtlige byggemodningsomkostninger for 42 boliggrunde udgør 19,7 mio. kr. ekskl. moms.

Ønskes en etapevis udstykning med udstykning af 18 grunde, udgør byggemodningsomkostningerne 10,8 mio. kr. ekskl. moms.

Det forventes, at boliggrundene kan sælges til en gennemsnitspris på ca. 470.000 kr. ekskl. moms, svarende til en indtægt på 19,7 mio. kr. ekskl. moms for 42 grunde. Ved en etapevis udstykning forventes en indtægt på 8,4 mio. kr. ekskl. moms for 18 grunde.

Den samlede udgift til den fulde byggemodning udgør som nævnt 19,7 mio. kr. ekskl. moms, heraf er der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til XA-975 Byggemodning - Hvedemarken, Hanstholm.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 18.700.000 kr. til anlægsudgiftsbevilling XA-975 Byggemodning- Hvedemarken, Hanstholm, og en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 19.700.000 kr. til anlægsindtægtsbevilling XA-975 Byggemodning- Hvedemarken, Hanstholm.

Netto vil der tilgå kassen 1.000.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil netto tilgå kassen 1,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 18,7 mio. kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme hverken i 2021 eller 2022.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

CØL bemærker, at anlægsrammen både i 2021 og 2022 på nuværende tidspunkt er overskredet betydeligt.

I 2021 er overskridelsen pr. 30. juni 2021 opgjort til 69,8mio. kr., og i 2022 udviser investeringsoversigten, som er udarbejdet til direktionsmødet den 17. juni 2021, en overskridelse på ca. 35,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. august 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Hele arealet udstykkes med i alt 42 grunde.
 2. Museum Thy igangsættes med den arkæologiske udgravning på hele arealet.
 3. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsudgiftsbevilling XA-975 Byggemodning - Hvedemarken, Hanstholm på 18.700.000 kr. og en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsindtægtsbevilling på 19.700.000 kr. til XA-975 Byggemodning - Hvedemarken, Hanstholm. Der vil netto tilgå kassen 1.000.000 kr.
 4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer angivet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. august 2021, pkt. 15:

Ad 1. Direktionen indstiller, at der udstykkes 18 grunde jf. bilag 2, og der gives tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-975 Byggemodning - Hvedemarken, Hanstholm på 10.800.000 kr. og en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsindtægtsbevilling på 8.400.000 kr. til XA-975 Byggemodning - Hvedemarken, Hanstholm. Der vil netto tilgå kassen -2.400.000 kr.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. jf. Ad 1.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstillinger indstilles til godkendelse.

Til toppen

201. Udlån af arealet på Skyumvej 46 til borgerne i Vildsund

Udskriv

Sagstema

Udlån af arealet - på Skyumvej 46, Vildsund - til borgerne i Vildsund.

Redegørelse

Skyumvej 46, Vildsund ejes af Thisted Kommune. Nogle beboere på Snitinghøj har et ønske om, at matriklen bidrager til, at Snitinghøj er et attraktivt kvarter. Beboerne ønsker også, at matriklen får et anvendelsesformål som mødested, der er centreret om græsareal, beplantning med frugttræer, bærbuske, vinstokke, prydbuske mv. og andet til fællesbrug. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

Matriklen er:

 • 1.746 m2 heraf 135 m2 vejareal.
 • Ikke byggemodnet.
 • Der er registreret fortidsminder diagonalt hen over matriklen. Er der fund, kan det koste en del at få grunden byggemodnet.
 • Smal stribe af grunden er beliggende ud mod Skyumvej – derfor er adressen Skyumvej 46. Matriklen er visuelt mere sammenhængende med Snitinghøj, hvor størstedel af grunden grænser mod.
 • Beliggende tæt ved industri og med Thisted Spildevand Transport A/S som nabo (mindre pumpehus omgivet af hegn). Der er fjordudsigt fra matriklen.

Borgerne har endnu ikke dannet en forening, dette afventer tilladelsen til at benytte arealet.

Der indarbejdes følgende betingelser i aftalen med borgerne:

 • Der skal være adgang for offentligheden, og anvendelsen skal være til gavn for borgerne i Vildsund.
 • Thisted Kommune kan opsige aftalen med 1 års varsel efter 10 år.
 • Der kan ikke anvendes sprøjtemidler på grunden.
 • Beplantningen må ikke overstige 2,20 m.
 • Der kan foretages den nødvendige terrænregulering med henblik på græsslåning.

Der vedlægges kort og billeder af arealet, jf. bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune vedligeholder i dag matriklen således, at ukrudtet ikke bliver for højt.

Andre konsekvenser

Borgerne får et nyt mødested og en forskønnelse af området.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Foreningen får lov at låne arealet uden beregning og med mulighed for, at Thisted Kommune kan opsige aftalen med 1 års varsel efter 10 år.

2. En forudsætning for lån er, at der skal være adgang for offentligheden, og anvendelsen skal være til gavn for borgerne i Vildsund.

3. En forudsætning for lån er, at foreningen hvert andet år afleverer status i forhold til foreningens aktiviteter målrettet borgerne i Vildsund.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Til toppen

202. Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thyhallen vedr. etape 2

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 107,353 mio. kr. til udgifter og 8,0 mio. kr. til indtægter til etablering af Center for Sundhed samt renovering og udbygning af Thy Hallen.

Der skal i den forbindelse træffes afgørelse om frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af etape 2 (nybyggeri af Center for Sundhed, ombygning af nuværende foyer og omklædning i kælder m.m.).

Projektet rummer desuden en afsluttende etape 3, hvor der etableres bevægelsesfaciliteter m.m. på tilstødende udearealer. Kommunalbestyrelsen skal senere træffe afgørelse vedr. anlægsbeløb (rådighedsbeløb) til denne etape.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har på nuværende tidspunkt frigivet et rådighedsbeløb (anlægsbevilling) på i alt 48,539 mio. kr. af den samlede anlægssum på 107,353 mio. kr.

Der resterer således et restrådighedsbeløb på 58,814 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det frigivne rådighedsbeløb er bl.a. anvendt til etape 1 (inkl. beslutning vedr. ”hel” hal i stedet for minihal). Udgiften til etape 1 udgør 42,0 mio. kr., og dette byggeri er godt under vejs.

Etape 2 har nu været udbudt i prækvalifikation og efterfølgende i totalentreprise med deltagelse af fire tilbudsgivere, og der skal træffes beslutning vedr. frigivelse af anlægsmidler til igangsætning af byggeri af etape 2.

Blandt fire bydende totalentreprenører har projektets Styregruppe på møde den 1. juli 2021 udpeget det tilbud, som ud fra kriterierne: pris, kvalitet og projektorganisation objektivt set er det mest attraktive tilbud (bilag 1). Tilbuddet er i høj grad i overensstemmelse med den designmanual, der er udarbejdet i samarbejde med brugerne, og som bl.a. beskriver: dispositionsplaner (skitseplaner), indretning og materialer m.m.

Tilbuddet omfatter blandt andet håndværkerudgifter, rådgivning, byggeplads og vinterforanstaltninger og holder sig inden for den ramme, som var fastsat i udbudsmaterialet.

Når øvrige udgifter til blandt andet tilslutningsafgifter, uforudsete udgifter, bygherreleverancer, rådgivning, konkurrencevederlag med mere indregnes i projektet, er der samlede projektudgifter på i alt ca. 64,5 mio. kr. (bilag 2). De samlede projektudgifter indeholder bl.a. 2,7 mio. kr., som er øremærket til etablering af nye parkeringspladser øst for UCN Thisted (det tidligere Thy Uddannelsescenter).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udbudsloven m.m.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til etape 1 og 2 udgør ca. 106,7 mio. kr.

Den samlede anlægssum på XA-825 Center for Sundheds / Thyhallen udgør 107,353 mio. kr., hvoraf der er givet en anlægsbevilling på 48,539 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på restbeløbet 58,814 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-825 Center for Sundheds / Thyhallen.

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet ultimo 2023.

Lokale- og Anlægsfonden har meddelt, at de vil yde et tilskud på 8,0 mio. kr. Tilskuddet er dog betinget af, at visse forudsætninger og betingelser er opfyldt.

Der søges derfor om en anlægsindtægtsbevilling på 8,0 mio. kr. ligeledes finansieret af rådighedsbeløbet på XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen.

Rådighedsbeløbene vil herefter være fordelt over årene således:

XA-825

Center for Sundhed / Thyhallen

(i mio. kr.)

Forbrug

primo

Korr. budget

I alt

Rådigheds-beløb

Rådigheds-

beløb

Anlæg-sum

2021

2021

2021

2022

2023

I alt

Anlægsudgifter

8,146

38,093

46,239

30,044

31,070

107,353

Heraf frigivet (anlægsbevilling)

46,139

2,400

0

48,539

Rådighedsbeløb, der søges frigivet

0

0

0,100

28,044

31,070

58,814

Anlægsindtægter

0

-8,0

0

0

0

-8,0

Rådighedsbeløb, der søges frigivet

0

-8,0

0

0

0

-8,0

Det skal oplyses, at der i finansieringen af det samlede projekt ud over anlægsbevillingen indgår: 1,2 mio. kr. fra energirenoveringspuljen og 0,5 mio. kr. fra Thyhallen (sparede driftsmidler afledt af projektet).

I ønskerne til anlægsbudgettet for 2022 og overslagsårene indgår 3,0 mio. kr. til etape 3 (udearealerne) afledt af, at 3,0 mio. kr. af fondsmidler er blevet øremærket til en opgradering af etape 3 udover det planlagte, og derfor mangler i den samlede finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Børne- og Familieudvalget den 17. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 58,814 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på 8,0 mio. kr. fordelt over årene, som nævnt under økonomiske konsekvenser, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

203. Udvikling af Havstokken 9 til hotelformål - oplæg til digital borgerinddragelse

Udskriv

Sagstema

Oplæg til digital borgerhøring i forbindelse med udvikling af Havstokken 9 i Nørre Vorupør til hotelformål.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 7. juni 2021, punkt 169, besluttet, at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse skal fremlægge et oplæg for en digital borgerhøring vedrørende den fremtidige anvendelse af den kommunale grund på Havstokken 9 i Nørre Vorupør.

Baggrund og formål med borgerhøring

I turismeudviklingsplanen, Strategisk Fysisk Udviklingsplan Vorupør-Klitmøller (SFUVK), er skitseret muligheden for at udvikle et hotel på den kommunale grund Havstokken 9 (matr.nr. 7000æ, Vorupør, Hundborg). Grunden anvendes i dag udelukkende til parkering, og den kunne ved en ændret anvendelse til hotelformål bidrage til at opfylde kommunens målsætninger for turismeudvikling.

Formålet med den digitale borgerhøring er at kortlægge så mange holdninger som muligt vedrørende en eventuel anvendelse af Havstokken 9 til hotelformål, og dermed kvalificere den politiske beslutning vedrørende den videre proces.

Metode til borgerhøring
Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har udarbejdet et oplæg til borgerhøringen i form af en hjemmeside med informationer om blandt andet baggrund og proces. På hjemmesiden stilles åbne spørgsmål til borgerne om den videre proces og ønsker for den fremtidige anvendelse m.m. Borgerne kan svare på spørgsmålene på samme måde som ved en høring i forbindelse med en lokalplan.

Den digitale borgerhøringsplatform kan ses her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=84

Proces for borgerhøring

Høringsperioden foreslås at vare 4 uger og forventes afholdt i ugerne 36-39 (ca. den 6. september til 1. oktober). Der foreslås, at alle med fast ejendom, bopæl eller virksomhed i Vorupør Sogn (Vorupør By og Sdr. Vorupør) sendes et brev med orientering om borgerhøringen i e-boks. Det vil være muligt for alle at sende kommentarer ind vedrørende den fremtidige anvendelse af grunden.

Plan bliver også tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Efter endt høringsperiode bliver indkomne kommentarer samlet op, kategoriseret efter emner og forberedt til den politiske behandling, som forventes at blive i november 2021.

En detaljeret procesbeskrivelse kan ses under bilag 1.

Afhængig af den politiske beslutning om den fremtidige anvendelse af Havstokken 9, igangsættes en nærmere afklaring af planforholdene og forholdene omkring natur m.m. i forbindelse med en eventuel ny planlægning for området.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at oplægget til digital borgerhøring godkendes, og med en høringsperiode på 4 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Jørgen Andersen undlader at stemme.

Til toppen

204. Godkendelse af forslag til lommepark, Storegade 12, Thisted

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forslag til lommepark på Storegade 12, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte, på mødet den 17. december 2019 som punkt 268, købet af ejendommen Storegade 12 i Thisted med henblik på etablering af en lommepark.

Der er nu udarbejdet et forslag til udformning af lommeparken, som her forelægges til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse, se bilag 1.

Gennem dialog under projektet Passagen mellem by og fjord har byens borgere, handelsstandsforeningen og andre brugere af midtbyen udtrykt ønske om flere pausesteder, mere beplantning i tilknytning til gågaden samt mulighed for leg for de mindste.

I forslaget til lommeparken indgår derfor blandt andet beplantning, bænke og legeelementer for børn. Parkens indretning og elementer giver mulighed for at tage en lille pause i midtbyen under robinietræernes lette løv, mens livet i gågaden observeres.

Lommeparkens udformning og materialer tager afsæt i såvel gågadens eksisterende rammer som Passagen mellem by og fjord, der er under udførelse. Herved skabes en visuel og funktionel sammenhæng mellem lommeparken, gågaden og den nye passage. Kalkstensfliser, chaussesten, stenmel og robinietræer er alle elementer, der går igen i lommeparken og Passagen. Ligeledes indgår chaussesten i Storegade og på Christen Kolds Plads samt robinietræerne på Nytorv.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Thisted Handelsstandsforening, som bakker op om indretningen og anvendelsen af det centralt beliggende areal i den østlige ende af gågaden. Foreningen vurderer, at lommeparken understøtter og supplerer byens øvrige torve, pladser og funktioner.

Lommeparken forventes etableret i efteråret med mulighed for ibrugtagning ultimo 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling udgør 820.000 kr.

Udgifterne til etablering af lommeparken kan afholdes inden for den allerede frigivne anlægsbevilling. Budgettet fremgår af bilag 2.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslaget til lommepark på Storegade 12 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

205. Lukket punkt: Planlægning

Til toppen

206. Lukket punkt: Lejekontrakt

Til toppen

207. Lukket punkt - Salg af erhvervsjord, Rævebakken, Vilsund

Til toppen

208. Orientering om høringssvar - Landsplandirektiv vedr. udviklingsområder i kystnærhedszonen

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes høringssvar i forbindelse med forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Redegørelse

Thisted Kommune søgte på baggrund af Planstrategi 2017 om et udviklingsområde ved Silstrup i Thisted. I forslaget til det Landsplandirektiv, der blev sendt i offentlig høring ca. 1,5 år senere, indgik området, men var reduceret fra de 19 ha kommunen søgte om til 6,3 ha, som reelt ikke byder på udviklingsmuligheder.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 11. marts 2019 som punkt nr. 58 Thisted Kommunes høringssvar.

I efteråret 2019 indkaldte staten igen idéer og forslag til nye udviklingsområder i kystnærhedszonen, og da Thisted Kommune ikke mente, at der i førnævnte landsplandirektiv var taget tilstrækkeligt hensyn til den landskabskarakteranalyse, som vi havde udarbejdet, valgte vi efter dialog i udvalget at genfremsende ansøgningen.

Bolig- og byggestyrelsen har sendt forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring den 17. juni 2021. Høringsfristen er den 13. august 2021, og derfor er vedhæftede høringsbrev sendt inden udvalgets møde. Thisted Kommune indgår ikke i landsplandirektivet, hvilket vi udtrykker utilfredshed med.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at høringsbrevet vedr. forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

209. Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 3. kvartal 2021

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 2. kvartal.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af tre forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilaget indeholder en oversigt over følgende:

 • Status på vandløbsvedligeholdelse. Hvis der er udførte ekstraarbejder pr. 14. juli 2021, er disse anført med vandløbsnavn og type af indsats.
 • Status på regulativ revision. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres, det fremgår hvilket vandløb der pr. 14. juli 2021 er truffet afgørelse for.
 • Status på minivådområder. Det fremgår, hvor mange der er ansøgt og screenet indtil dags dato og status for behandling af sagen.
 • Status for igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter.

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger næste status den 6. december 2021.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

210. Budget 2022, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Orientering vedrørende I/S Skovsted Losseplads' budget.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på sit møde den 18. juni 2021 budgettet for 2022, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2022 budgetteret med en samlet omsætning på 150.000 kr., som er indtægter ved udlejning af plads, brovægten, bygning samt leje af jord.

Finansielle indtægter er i 2022 budgetteret med 17.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2022 budgetteret til 654.000 kr., som hovedsageligt går til miljøkontrol, bortskaffelse af perkolat, planering og vedligeholdelse samt lønninger.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 487.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

211. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

212. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

213. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen