Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

07. jun 2021

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

148. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

149. Gennemgang af brugerundersøgelse for tilsynene i 2020

Udskriv

Sagstema

Gennemgang af kommunens forpligtelser i forhold til tilsynsbekendtgørelsen fra 2013.

Redegørelse

Mads Kobberø, Codex, gennemgår kommunens forpligtigelser i forhold til tilsynsbekendtgørelsen fra 2013 og deltager i udvalgets møde kl. 14.00. Oplægget er estimineret til at vare en time.

Herudover gennemgås brugerundersøgelse for tilsynene i 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gennemgangen af kommunens forpligtelser i forhold til tilsynsbekendtgørelsen fra 2013 samt brugerundersøgelse for tilsynene i 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

150. Punkt fra formand Esben Oddershede - Privat udstykning af 14 grunde i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) Esben Oddershede fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Privat udstykning af 14 grunde i Klitmøller.

Bosætning i Klitmøller er over de sidste 10 år forøget med 33 %, så Klitmøller i dag er kommunens 6. største by.

Denne positive udvikling øger naturligvis efterspørgslen på helårsboliger.

På den baggrund anmodes KMTU om at tage stilling til en principbeslutning om udarbejdelse af plangrundlag for den grønne kile mellem Vangvej og Vangsåvej, der giver mulighed for opførelse af helårsboliger på et privat ejet areal.

Områdets status er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 eller Natura 2000.

Det er udenfor å- beskyttelseslinje og klitlandskabsfredning. Endelig er det ikke begrænset af kirke- beskyttelseslinjen.

Ændring af områdets status vil kræve et tillæg til Kommuneplanen og en ny lokalplan."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at arbejdet igangsættes.

Til toppen

151. Punkt fra udvalgsmedlem Kristian Tilsted - KIMO Årsrapport 2020 og regnskab 2020

Udskriv

Sagstema

Årsrapport og foreløbigt regnskab for 2020 for Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) Danmark.

Redegørelse

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristian Tilsted har fremsendt følgende punkt:

"Jeg vil gerne have KIMO Årsrapporten 2020 og Regnskab 2020 på næste KMTU-møde som en orienteringssag

– og jeg synes faktisk også den bør gå videre til Kommunalbestyrelsen ditto.

Vi har ikke tidligere haft tradition for at have officielle orienteringssager fra KIMO på vores dagsorden, men jeg synes faktisk at samarbejdet i KIMO, samt den gode sags tjeneste fortjener mere opmærksomhed her i Thisted Kommune, hvilket samtidig kan bruges som en redegørelse for, hvad Thisted Kommune bruger medlemskabet/kontingentet til."

KIMO har fremsendt årsrapport og foreløbigt regnskab for 2020 til medlemskommunerne til orientering. KIMO er en international miljøorganisation for lokale myndigheder. KIMO repræsenterer medlemskommuner i interesseområdet, der er Nordsøen, det Irske Hav, dele af Nordatlanten, Kattegat og Østersøen.

KIMO Danmark har i dag 18 danske kommuner som medlem. Alle vestkystkommuner er medlem af KIMO.

Medlemskabet udvides østpå og har derfor også medlemmer fra landets øvrige kyster. KIMO International har medlemmer i en række lande, der inkluderer Storbritannien, Sverige, Danmark, Holland, Belgien, Irland og associerede medlemmer i Tyskland, Færøerne og Isle of Man. Der er nationale netværk i flere lande. Der afholdes regelmæssige bestyrelsesmøder og en årlig international generalforsamling og konference.

Medlemmerne af KIMO har mange fælles interesseområder. Fiskeri, landbrug, turisme og fritidsaktiviteter er blot nogle af de vitale interesseområder for kystkommunerne. Vi er afhængige af disse, og de er tæt forbundet med kravet om et rent havmiljø.

KIMO's indflydelse gør sig gældende ved at tale med alle kommunernes stemmer, når der skal fremføres en sag for den enkelte kommune eller flere kommuner, der uforskyldt står med et miljømæssigt problem.

Organisationen har et bredt internationalt og nationalt netværk og samarbejder blandt andet med NGO'er, nationale og internationale myndigheder, akvarier, museer og forskningsinstitutioner.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Gennem KIMO er der fokus på kyst og havmiljøforurening, drevet af medlemskommunernes holdninger og ambitioner.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at KIMO's årsrapport 2020 og foreløbigt regnskab 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

152. Ejerstrategi for Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes ejerstrategi for Thisted Vand A/S skal forlænges.

Redegørelse

Med vandsektorloven fra 2009 blev det lovpligtigt for kommuner at udskille vand- og spildevandsforsyninger som selvstændige selskaber. I forhold til Thisted Vand A/S har Thisted Kommune udarbejdet en ejerstrategi.

Den seneste ejerstrategi blev godkendt den 29. marts 2017 af Thisted Kommunalbestyrelse gældende for perioden 2017 - 2020.

Styrelsesvedtægten bestemmer reglerne for sagens behandling. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2015 at ændre i vedtægten vedr. drikkevand og spildevand, således at den umiddelbare forvaltning af drikkevand og spildevand indgår i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sagsområde.

Bestyrelsen for Thisted Vand A/S har ikke umiddelbart ændringer til den tidligere ejerstrategi. Det er forvaltningens forslag, at der meddeles en forlængelse af den gældende ejerstrategi til og med udgangen af 2021, hvorefter en ny Kommunalbestyrelse kan stå for godkendelse af en ny ejerstrategi gældende for perioden 2022 - 2025.

Retsgrundlag

Vandsektorloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at en forlængelse til og med den 31. december 2021 af Thisted Kommunes ejerstrategi 2017 - 2020 for Thisted Vand A/S godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

153. Anlægsbevilling - Danmarks vildeste kommune

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til deltagelse i konkurrencen Danmarks vildeste kommune, som et fælles projekt for borgere, erhvervsliv og kommunen.

Redegørelse

Ønske om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) fremsættes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2021 (punkt 73) om deltagelse i konkurrencen Danmarks vildeste kommune.

Det, vi kan i Thy, er at gøre ting sammen, og derfor er det vigtigt, at projektet om at blive Danmarks vildeste kommune er forankret hos borgere og erhvervsliv, da biodiversitet er noget som vedkommer alle og ikke mindst i Danmarks største naturkommune, hvor vi brander os på natur.

Projektet skal stå på tre ben (bilag 1).

Borgernær biodiversitet og formidling

Denne del af projektet handler om Thisted Kommunes indsatser som forvaltere af offentlige grønne arealer, initiativer som formidlere til borgere og turister, tiltag som planlæggere og facilitatorer for udvikling af kommunens lokalsamfund mv.

Indsatsen for den vilde natur

Denne del af projektet handler om Thisted Kommunes indsatser som forvaltere af den vilde natur inden for kommunegrænsen. Her ligger fokus på at forbedre, udvide og dyrke den rene biodiversitet, levesteder for planter og dyr samt højne tilstanden af sjældne og truede arter.

Skole– og undervisningsområdet

Denne del af projektet handler om Thisted Kommunes indsatser for vores børn og unges vidensopbygning gennem undervisning, fritidsaktiviteter og leg. Her sættes fokus på at skabe tilbud til institutioner der understøtter læring om biodiversitet, vores helt unikke natur og de særlige og sårbare arter der findes her, interessekonflikter, vandkemi og naturpleje.

Det er en politisk beslutning, hvor stort projektet med at inddrage og skabe ejerskab hos borgere og erhvervsliv skal være. Hvis det skal være mere end et internt kommuneprojekt, skal der bevilges midler til projektansættelse af en projektleder samt en ekstra medarbejder, der kan igangsætte og koordinere de forskellige tiltag, som skal gøre Thisted Kommune til Danmarks vildeste og understøtte vores lokale virksomheders brand om at være tæt på naturen og at gøre en forskel.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til projektet Danmarks vildeste kommune 2021-2022, kan specificeres således (se evt. detaljeret i bilag 1):

Projektledelse

1.969.000 kr.

Borgernær biodiversitet og formidling

1.595.000 kr.

Den vilde natur

1.104.000 kr.

Biodiversitet i skoler og undervisning

170.000 kr.

Udgifter i alt

4.838.000 kr.

Projektet vil forløbe over to år og udgifterne vil derfor være fordelt således:

2021

1.817.000 kr.

2022

3.021.000 kr.

Udgifter ialt

4.838.000 kr.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på i alt 4.838.000 kr. fordelt over 2021 og 2022, som nævnt i ovenstående tabel.

Da der ikke kan anvises finansiering i 2021, skal 1.817.000 kr. finansieres af kassen og 3.021.000 kr. skal optages på investeringsoversigten i 2022 i budgettet for 2022-2025.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.817.000 kr. i 2021.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 1.817.000 kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsudgiften i 2022 skal optages på investeringsoversigten for 2022 i budget 2022-2025.

Andre konsekvenser

Borgere og erhvervsliv får større bevidsthed og ejerskab til naturen i Thisted Kommune, og projektet skal bruges aktivt til branding af kommunen

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 9. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.838.000 kr. til projektet Danmarks vildeste kommune, fordelt med 1.817.000 kr. i 2021 og med 3.021.000 kr. i 2022, hvor beløbet i 2021 finansieres af kassen, og beløbet for 2022 optages på investeringsoversigten for 2022 i budget 2022-2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2021, pkt. 6:

Det indstilles, at sagen overgår til budgetforhandlingerne for budget 2022.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet og Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Det Grønne Råd høres inden budgetforhandlingerne. Kaj Kirk, Jørgen Andersen og Kristian Tilsted ønsker ikke bevilling til sagen.

Til toppen

154. Anlægsbevilling - Køb og salg af fast ejendom

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til køb og salg af fast ejendom.

Redegørelse

I henhold til Styrelsesvedtægten blev kompetencen vedrørende køb og salg af fast ejendom - både bygninger og jord - i november 2018 delegeret fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Siden delegeringen er foretaget, har en del af de kommunale bygninger været udbudt til salg, og ligeledes er der opkøbt ejendomme samt købt og solgt jord. Det har dog vist sig, at alle sager, der har krævet en anlægsbevilling, efterfølgende har skulle behandles både i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da der ikke samtidig med uddelegeringen af kompetencen er fulgt en anlægsudgift- og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) med til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Sagsmængden har ligeledes været stigende hen over årene, og der er kommet flere sager, som dermed har haft det lange sagsforløb uanset beløbsstørrelsen.

For at udgå det lange sagsforløb og mindske sagsbehandlingstiden søges der derfor om en anlægsudgift- og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 5,0 mio. kr., hvor der gives Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kompetence til henholdsvis køb og salg af fast ejendom til en værdi af max. 750.000 kr. pr. enhed ex. moms. Der aflægges anlægsregnskab for anlægsbevillingen det enkelte år, hvoraf der fremgår en specifikation af, hvad der er købt og solgt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. Kassen påvirkes ikke.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 5,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimale.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Der gives både en anlægsudgift- og anlægsindtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. til køb og salg af fast ejendom til en værdi pr. enhed på max. 750.000 kr. ex. moms. Kassen påvirkes ikke.
 2. Der hvert år aflægges anlægsregnskab med en oversigt over, hvad der er købt og solgt.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2021, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

155. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2021 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2021 til 2022 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 indgår som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt for det kommende budgetår. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I maj 2021 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt møde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdets anlægsprojekter blev gennemgået. På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2021 til 2022, så rådighedsbeløbene tilpasses til det forventede forbrug de enkelte år.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2021 øget netto med 11,4 mio. kr. og reduceret tilsvarende i 2022. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for de samme anlægsprojekter på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2021 til 2022, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Rådighedsbeløb

(i mio. kr.)

Udgifter

Indtægter

Netto

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

11,2

-13,7

-2,5

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

2,0

-12,9

-10,9

XA-942

Sydhavnen

5,8

-1,7

4,1

XA-987

Erhvervsgrunde – Glentevej, Thisted

2,4

-4,3

-1,9

XA-988

Byggemodning – Kaldalsvej, Sennels

0

-3,2

-3,2

XA-1006

Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling

3,0

0

3,0

I ALT

24,4

-35,8

-11,4

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 24,4 mio. kr. i 2021, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 24,4 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten i budget 2022-2025.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 35,8 mio. kr. i 2021, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 • Medtages med 35,8 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten i budget 2022-2025.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 24,4 mio. kr. påvirker anlægsrammen positivt i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område reduceres i 2021 med 24,4 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 35,8 mio. kr. Netto vil der være et kassetræk på 11,4 mio. kr.
 2. De under punkt 1 anlægsbudgetter (rådighedsbeløb) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område medtages med 24,4 mio. kr. i anlægsudgift (rådighedsbeløb) og med 35,8 mio. kr. i anlægsindtægt (rådighedsbeløb) i 2022 på investeringsoversigten i budget 2022-2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2021, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

156. Prioritering af budgettet til kollektiv trafik i 2021

Udskriv

Sagstema

På området for kollektiv trafik er der budgetmæssige udfordringer fra 1. august 2023 og fremover, derfor skal der senest foråret 2022 foretages en prioritering af kørselsomfanget i den kollektive trafik eller tilføres yderligere midler til området.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har tidligere behandlet sagen den 30. november 2020, pkt. 248 og igen den 1. februar 2021, pkt. 30.

På grund af stigende udgifter i den kollektive trafik, og en beslutning om at omstille til fossilfrie og emissionsfrie busser, blev der ved budgetforliget for 2021 afsat yderligere 1,5 mio. kr. til den kollektive trafik fra 2021 og fremover. Der er således i 2021 (incl. de 1,5 mio. kr.) et budget på 23,9 mio. kr. i bidrag til NT. Det godkendte budget fra NT i 2021 lyder på 25,9 mio. kr. Altså en difference på 2 mio. kr.

Den yderligere stigning i bidraget til NT skyldes primært tre forhold:

 • Udbud af telebusser i 2020 medførte en beregnet prisstigning på ca. 1,8 mio. kr.
 • Udbud af A-kontrakt busser til kørsel med fossilfrie brændstoffer i 2021 medførte en beregnet prisstigning på ca. 1,4 mio. kr.
 • Herudover er der generelt faldende billetindtægter, som er forstærket af corona nedlukningen/restriktionerne.

Det vil i 2021 være muligt at finansiere driftsudgiften til NT ved et mindreforbrug på området for skole- og specialkørsel samt overført mindreforbrug fra 2020 til 2021. De overførte midler er på 3,9 mio. kr., desuden er det muligt at omplacere ca. 1 mio. kr. fra indkøb af skolebuskort til kollektiv trafik fremadrettet. Det vil sige, at det er muligt at finansiere omkostningerne til kollektiv trafik både i 2021 og 2022.

Som det ses af NT´s notat, bilag 1, er der generelt stigende omkostninger og vigende indtægter for de fire tilbud lokalbus, bybus, telebus og sommerbus. Især bybusnettet er under pres. Bybusnettet blev omlagt pr. 1. august 2020 for at give en forbedret og ensartet betjening i Thisted by men pga. Corona-situationen, med helt eller delvist nedlukning af samfundet herunder driften af kollektiv trafik, har det ikke været muligt at have et helt normalt driftsår at lave statistik på. Som det fremgår af notatet, er passagerindtægterne på bybusnettet faldet med 50 % i perioden fra 2015 til 2019.

Beskrivelse af bybusnettet

Bybusnettet i Thisted by blev i august 2020 omlagt som en del af det koordineringsprojekt, som blev vedtaget i 2019.

Før omlægningen i 2020 bestod bybusnettet af fire linjer, som betjente hver sin del af Thisted by med varierende serviceniveau hen over dagen.

Efter omlægningen i 2020 er de fire linjer nu lagt sammen til to linjer, som betjener henholdsvis vestbyen og østbyen med et ensartet serviceniveau.

Grundtanken er, at en større del af byen skal have glæde af bybusnettet, at det skal være muligt at komme hele byen rundt uden busskift samt sikre gode forbindelser til/fra tog, x-busser og øvrige busser på stationen i Thisted. Bybusnettet er i drift på hverdage fra ca. kl. 6.30 til ca. kl. 18, der er ingen aften- og weekendbetjening.

Af notatet fremgår 3 mulige scenarier for besparelser på bybusnettet:

Scenarie 1 - beregnet besparelse 2,35 mio. kr. pr. år.

I dette scenarie nedlægges bybusnettet helt. Betjeningen af Thisted by vil således være begrænset til de regional- og lokalruter, som kører ind og ud af byen. NT bemærker, at der i dette scenarie fortsat vil skulle betales for én af de to kontraktbusser, idet NT’s kontraktafdeling vil stille som krav, at de kontraktbusser, som er en del af det nyligt vundne udbud, vil finde anden anvendelse, hvis dette er muligt. Den ene kontraktbus forudsættes ”solgt” til Regionen i stedet for én af de nuværende busser, mens den anden kontraktbus forudsættes anvendt på én af Thisted Kommunes andre ruter.

Scenarie 2 - beregnet besparelse 0,82 mio. kr. pr. år.

I dette scenarie reduceres frekvensen på bybusnettet til timedrift i hele driftsdøgnet i stedet for den nuværende halvtimedrift i myldretiden. Dette vil betyde, at borgere i Thisted fortsat har en mulighed for at komme rundt i byen, men at bybusnettet næppe vil være attraktivt for pendlere, idet timedrift potentielt kan medføre lang ventetid før og efter mødetid.

Scenarie 3 - beregnet besparelse 0,35 mio. kr. pr. år.

I dette scenarie reduceres frekvensen på bybusnettet til timedrift i størstedelen af driftsdøgnet bortset fra tidspunkterne omkring ringetid på skoler og uddannelsessteder morgen og eftermiddag, hvor der fortsat køres med to afgange i timen. Dette af hensyn til skoleelever og uddannelsessøgende, som derved i højere grad vil kunne benytte bybusnettet til og fra skole/uddannelse.

Andre mulige besparelsespotentialer:

Flexturtakst

Flexturtaksten kan hæves fra 5,50 kr. til 8,50 kr., dette kan give en merindtægt på ca. 400.000 kr. pr. år. Ændringen vil betyde, at det ikke vil være realistisk at henvise til flextur, som et alternativ til den kollektive trafik.

Rutenettet

Selvom der over årene er sket reduktioner i rutenettet, er det en mulighed at reducere yderligere i tilbuddet, dilemmaet er, at nedlæggelse af afgange på rutenettet vil gøre det mindre attraktiv at benytte den kollektive trafik. For den enkelte vognmand/entreprenør bliver det mindre og mindre attraktivt at byde ind på de forskellige ruter, idet de faste omkostninger bliver for store i forhold til kørselsomfanget, derved vil tilbudspriserne/billetpriserne stige og passagerindtægterne falde.

Kørsel til specialskolerne

De nuværende kontrakter til specialkørsel udløber sommeren 2023, her skal det undersøges, om Thisted Kommune forsat selv skal udbyde opgaven og have ansvaret for denne opgave, eller om der skal indgås en aftale med NT om udførelse af kørselsopgaven. Det må formodes, at udgiften til specialkørsel vil stige ved næste udbud, en stigning vil betyde, at der ikke vil være overskud fra dette område, som kan overføres til kollektiv trafik.

Konklusion

Da driften af kollektiv trafik økonomisk er sikret for 2021 og 2022, anbefales det, at Drifts- og Anlægsafdelingen sammen med NT arbejder videre med, at der i efteråret 2021 foretages yderligere analyser over brugen af bybusnettet på grund af, at data fra det meste af 2020 og første halvdel af 2021 er for mangelfulde, til at konklusioner for bybusnettet vil kunne drages endeligt.

Det vil desuden være nødvendigt med nærmere analyser over brugen af bybusnettet hen over dagen samt nærmere analyser over, hvor borgerne rejser til og fra for at kunne træffe beslutningerne på så oplyst et grundlag som muligt.

Hvis der kan findes politisk opbakning til at bybusdriften skal bibeholdes i Thisted by, skal der fra og med budget 2023 og årene fremover tilføres yderligere 2 mio. kr. til driften af den kollektive trafik.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Det vil i 2021 være muligt at finansiere driftsudgiften til NT ved mindreforbrug på området for skole- og specialkørsel samt overført mindreforbrug fra 2020 til 2021. De overførte midler er 3,9 mio. kr., desuden er det muligt at omplacere ca. 1 mio. kr. fra indkøb af skolebuskort til kollektiv trafik fremadrettet. Det vil sige, at det er muligt at finansiere omkostningerne til kollektiv trafik både i 2021 og 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Nedlæggelse af bybusnettet vil få konsekvenser for de uddannelsessøgende og de øvrige brugere af bybusnettet.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. NT´s notat og de budgetmæssige udfordringer drøftes.
 2. Drifts- og Anlægsafdelingen, sammen med NT i 2. halvår af 2021, indsamler yderligere data for benyttelsen af den kollektive trafik herunder især bybusserne i Thisted.
 3. Et eventuelt forøget tilskud på 2 mio. kr. pr. år til NT´s drift fra den 01.01.2023 medtagesi de kommende budgetdrøftelser.

Beslutning

Ad 1. Drøftet

Ad 2-3. Godkendt.

Til toppen

157. Tillægsbevilling til anlægsbevilling til Hovedbyer på forkant, Thisted – Passagen mellem by og fjord

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling til finansiering af mindre fondsstøtte end forventet til Passagen mellem by og fjord (Hovedbyer på forkant, Thisted).

Redegørelse

Projektet Passagen mellem by og fjord er godt i gang, og bygge- og anlægsfasen forventes påbegyndt ultimo juni 2021 under forudsætning af, at der kan tilvejebringes den nødvendige projektøkonomi.

Realdania har bevilliget 8,250 mio. kr. til projektet. Tilsvarende har Thisted Kommune finansieret projektet med 8,250 mio. kr. Det samlede projektbudget er på 21,4 mio. kr., og projektets restfinansiering er derfor 4,9 mio. kr.

Restfinansieringen er ansøgt hos to af Danmarks betydende fonde, men desværre har ingen af de to fonde ønsket at støtte projektet. Den ene fond har valgt at prioritere et andet stort projekt i Thisted Kommune, mens den anden fond har valgt at fokusere på fondens hjemegn i de kommende år. Begge fonde har dog rost og anerkendt projektet for dets idé og mål med at tilføre mere liv i en mindre købstadsby som Thisted.

For at kunne realisere projektet i sin helhed mangler der en restfinansiering på 4,9 mio. kr.

På den baggrund har Thisted Kommune haft drøftelser med Realdania om muligheden for en forøget støtte, disse drøftelser har mundet ud i, at der er sendt en ansøgning om en merbevilling til Realdania på i alt 3,880 mio. kr., mod at Thisted Kommune finansierer den resterende difference.

Med baggrund i ovenstående er der således et ufinansieret tilskud fra fonde på 1,020 mio. kr. Det manglende tilskud søges Thisted Kommunes medfinansiering derfor øget med i form af en tillægsbevilling til indtægtsbevillingen på -1,020 mio. kr. til XA-885 Hovedbyer på forkant - Thisted.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i et mindre tilskudsbeløb fra fonde end forventet er der et behov for en øget medfinansiering fra Thisted Kommune på 1.020.000 kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling til udgiftsbevillingen på -1.020.000 kr. til XA-885 Hovedbyer på forkant - Thisted.

Beløbet finansieres med 640.000 kr. fra rådighedsbeløbet på XA-707 - Pulje - Køb af jord og ejendomme, og restbeløbet på 380.000 kr. søges finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 380.000 kr. i form af manglende indtægt.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 640.000 kr., da bruttoanlægsudgifterne bliver reduceret, og beløbet oprindeligt var indregnet i anlægsrammen.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter, hvad angår de 380.000 kr.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimale.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen på 1.020.000 kr. til finansiering af den mindre fondsstøtte til XA-885 Hovedbyer på forkant - Thisted.
 2. Tillægsbevillingen finansieres med 640.000 kr. fra rådighedsbeløbet på XA-707 Pulje - Køb af jord og ejendomme og med 380.000 kr. fra kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2021, pkt. 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at der gives positivt tilsagn fra Realdania.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse, idet tillægsbevillingen finansieres af medfinansieringspuljen.

Til toppen

158. Kommuneplan 2021-2033

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Redegørelse

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 og miljøvurderingen af planforslaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 23. februar 2021 og har været i offentlig høring i perioden 1. marts til 28. april 2021. I høringsperioden blev der afholdt et digitalt borgermøde via Teams den 8. april 2021.

Kommuneplanen 2021-2033 er digital og kan læses via linket her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=75

Sammenfattende redegørelse

Da forslaget til kommuneplanen er ledsaget af en miljøvurdering, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse med tilhørende bilag.

Sammenfatningen redegør for, hvordan bemærkningerne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvilke alternativer der har været behandlet. Endelig redegøres der for, hvordan Thisted Kommune vil afværge og overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

De tre tilhørende bilag til den sammenfattende redegørelse er:

 • Bilag A - Indkomne høringssvar - indeholder alle indkomne bemærkninger i høringsperioden i deres fulde længde og ordlyd.
 • Bilag B - Behandling af bemærkninger - indeholder en tematisering af bemærkningerne, resumé af bemærkningerne og besvarelse af alle bemærkningerne.
 • Bilag C - Rettelsesblad - indeholder oversigt over de ændringer, der er foretaget i forslaget til Kommuneplan 2021-2033 frem til den endelige vedtagelse, som følge af behandling af indkomne bemærkninger.

Den sammenfattende redegørelse fremgår af dagsordenspunktets bilag 1 og bilagene til sammenfatningen, herunder indkomne høringssvar, behandling af bemærkninger og rettelsesblad, fremgår af dagsordenspunktets bilag 1A, 1B og 1C.

Indkomne bemærkninger i høringsfasen

Der er indkommet i alt 66 bemærkninger til planforslaget. Alle høringssvar fremgår af bilag 1A. Bemærkningerne er behandlet efter nedenstående temaer i bilag 1B:

 • Byer og bebyggelse
 • Detailhandel
 • Bevaring og Arkitektur
 • Samarbejde med lokalområder
 • Landskab
 • Natur
 • Erhvervsområder og virksomheder
 • Turisme
 • Infrastruktur
 • Energi
 • Øvrige tekniske anlæg
 • Klima
 • Rammer
 • Andet

Bemærkninger som giver anledning til ændringer
Af de 66 indkomne bemærkninger giver fem af dem anledning til ændringer i kommuneplanen. To af bemærkningerne er fra myndigheder, herunder Bolig- og Planstyrelsen. Tre af bemærkningerne er fra borgere, lokale foreninger og organisationer. Der gøres opmærksom på, at kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt, medmindre Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger (Bemærkning nr. 64 - ID 879) er indarbejdet i planen. De konkrete ændringer, som foretages på baggrund af de fem bemærkninger, fremgår af bilag 1C.

Bemærkninger, der har givet anledning til ændringer, er i hovedtræk:

Bolig- og Planstyrelsen - Bemærkning nr. 64 - ID 879

 • Rammer: Ramme 200.R.35, for Hanstholm Feriecenter, er taget ud af Kommuneplan 2021-2033, og rammeforholdene omkring Hanstholm Camping tilbageføres til eksisterende gældende forhold. Dertil fjernes redegørelsestekst for udlægget i forskellige afsnit.
 • Natur: Yderligere redegørelsestekst Grønt Danmarkskort er tilføjet.

Energinet Eltransmission A/S - Bemærkning nr. 2 - ID 812

 • Energi: I afsnit 4.2.2 Vindmøller fjernes retningslinje 4.2.2.i, da den på baggrund af Energinet Eltransmission A/S' bemærkning ikke længere er aktuel.
 • Øvrige tekniske anlæg: En ny retningslinje 4.2.8.b tilføjes med ordlyden: ”Elektrisk ledende anlæg nær Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg”.

Museum Thy - Bemærkning nr. 65 - ID 880

 • Landskab: Redegørelsesteksten i den første paragraf under ”Det kulturhistoriske landskab” i kapitel 2.1 Landskab ændres fra "hundrede år" til "tusinde år". Redegørelsesteksten om, at der er forsvundet store dele af det nordlige slettelandskab ved Vigsø Bugt, som det fremgår af afsnit 2.1.3 Værdifulde geologiske områder, er fjernet.

Borger - Bemærkning nr. 63 - ID 878

 • Landskab: Udpegningen af skovrejsningsområde SKOV39 rettes fra at fremgå som ”negativt skovrejsningsområde” til at fremgå som ”neutralt skovrejsningsområde” i afsnit 2.1.5 Skovrejsning.

Danmarks Naturfredningsforening Thy - Bemærkning nr. 33 - ID 848

 • Landskab: Der tilføjes et link til baggrundsrapporten for landskabsudpegninger under "Links" i afsnit 2.1.2 Beskyttede landskaber.

De øvrige bemærkninger, som ikke har medført ændringer, vedrører emner, som ikke kan reguleres af kommuneplanen eller ændringer, der er så væsentlige, at de ved beslutning om dette vil forudsætte selvstændig planlægning med de høringer m.m., det enkelte projekt forudsætter. Endelig er en del bemærkninger udformet som kvittering for planlægningen og tilfredshed for denne.


Alle tillæg til Kommuneplan 2017-2029, som er endeligt vedtaget i perioden fra december 2020 til maj 2021, er indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033 efter den offentlige høring.

Når Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres efter endelig vedtagelse, orienteres alle, der har indsendt bemærkninger i høringsperioden om beslutningen.

Tilbageførsel fra byzone til landzone
Som følge af vedtagelsen af Kommuneplan 2021-2033, vil Lokalplan 3.10 blive ophævet delvist for de dele af matrikel 5r og 5a Ræhr by, Ræhr, som er omfattet af en fortidsmindebeskyttelselslinje. Samtidig skal arealet, hvor lokalplanen ophæves, tilbageføres fra byzone til landzone. Bilag 2 viser arealet, som tilbageføres fra byzone til landzone.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af bilag 1C - Rettelsesblad.
 2. Sammenfattende redegørelse med tilhørende bilag A, B og C godkendes.
 3. Arealet, som er markeret på bilag 2 - Kortbilag, tilbageføres fra byzone til landzone.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

159. Endelig vedtagelse af Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, boligområde i Klitmøller.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget igangsatte den 14. april 2020 fornyet lokalplanlægning for helårsboliger ved Stågbak-Tuerbak i Klitmøller efter Planklagenævnets ophævelse af den vedtagne lokalplan fra 2018. Den 15. marts 2021 godkendte udvalget forslag til ny lokalplan for området og sendte den i fornyet offentlig høring. Afgrænsning af lokalplanområdet kan ses på bilag 1.

Planforslaget har været i høring i perioden den 16. marts til 18. april 2021. Plan- og Miljøafdelingen har modtaget 3 høringssvar. To høringssvar er indsendt på vegne af flere borgere. Bemærkningerne kan læses i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

De 3 bemærkninger omhandler otte emner:

 1. Trafik
  I tre høringssvar er der bekymring for, at de trafikale udfordringer forværres omkring Ørhagevej ved etablering af flere boliger nær Ørhageområdet. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at problematikken er kendt, og at den primære årsag bunder i antallet af besøgene i højsæsonen, hvor aktiviteten udfordrer antallet af parkeringspladser og herved også tilgængeligheden, forbundet med uhensigtsmæssige parkeringer langs vejen. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at realisering af planen vil have en begrænset påvirkning af de trafikale forhold i Ørhageområdet. Lokalplanen muliggør 12 boliger, hvor der skal etableres egen parkering på grunden. For at løse overordnede trafikudfordringer i Klitmøller har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021 under dagsordenspunkt nr. 46 igangsat arbejdet med at udvikle en ny dispositionsplan for Klitmøllers by- og infrastruktur. Bemærkningerne tages til efterretning.
 2. Bopælspligt
  I tre høringssvar bemærkes det, at hensigten med at lave nye boligområder undermineres af, at bopælspligten ikke håndhæves. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet planen til helårsbeboelse. Beslutningen om ikke at håndhæve bopælspligten er politisk besluttet for hele Thisted Kommune og er uafhængig af lokalplanen. Bemærkningen tages til efterretning.
 3. Kystnærhed
  I et høringssvar bemærkes, at man har vurderet den visuelle påvirkning fra kystsiden men ikke fra landsiden, hvor det også findes relevant. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen redegjort for den visuelle påvirkning af kysten i byzonen. Der er tale om et lovmæssigt krav, som skal laves i forbindelse med planlægning i kystnærhedszonen. Der er ikke krav om at skulle foretage en vurdering fra landsiden. Lokalplanen giver mulighed for en byggehøjde på 6,5 m. Det betyder, at ny bebyggelse vil ligge skjult bag anden bebyggelse med tilsvarende byggehøjde eller klitter, der har en højere topkote. Plan- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at påvirkning af landsiden ikke er væsentlig.
 4. Antal boliger
  I et høringssvar gøres der indsigelse mod antallet af boliger. Fortætningen og grundstørrelserne for Stågbak-Tuerbak er tilsvarende andre områder i Klitmøller, som eksempel Kalles Mark og Hans Bach Vej. Ved planlægningen har man valgt at udlægge et større område til friareal på omkring 20 % af lokalplanområdet, hvilket er med til at bevare landskabet og gør, at boligområdet adskiller sig fra andre. Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er grundlag for at reducere antallet af boliger.
 5. Byggehøjde
  I et høringssvar mener man, at byggehøjde på 6,5 m er for høj. Der gives ønske om en reduceret byggehøjde på 4,5 m. Lokalplanen giver mulighed for en maksimal byggehøjde, der er i tråd med kommuneplanen og gældende byplanvedtægt. Højden svarer til de omkringliggende boligområder. Byggehøjden er begrænset for de byggefelter, der ligger i højere terræn, da hensigten har været at tage hensyn til landskabet. Plan- og Miljøafdelingen finder derfor ikke grundlag for at reducere byggehøjden yderligere.
 6. Arkitektur og landskabelige træk
  I to høringssvar ønskes bestemmelser omkring udformning af tag, der sikrer, at ny bebyggelse har saddeltag og indpasser sig huse med samme byggestil i Klitmøller. Intentionen omkring det nye boligområde har været at samle bebyggelsen inden for byggefelterne, for at sikre det landskabelige træk imellem husene og binde området visuelt sammen gennem facadematerialer i sort og hvid. Plan- og Miljøafdelingen anerkender, at omkringliggende områder har saddeltag, og det er en byggestil, som er i de ældste bydele af Klitmøller. Byggeudformningen har været mere fri i andre ny planlagte boligområder. Boligområdet ligger i anden række skjult bag boliger langs Ørhagevej og klitlandskabet mod stranden. Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at boligområdet har visuel indvirkning på de kulturbærende områder. Derfor imødekommes bemærkningen ikke men tages til efterretning i forhold til fremtidig planlægning i Klitmøller for områder, hvor man ønsker at fastholde byggestilen.
 7. Bilag IV-arter
  Et høringssvar omhandler bilag IV-arten markfirben, herunder registreringen af markfirben og byggemodningens påvirkning på arten. I bemærkningen udtrykkes et ønske om, at der foretages en uvildig undersøgelse. Undersøgelsen af bilag IV-arten markfirben og dens yngle- og rasteområder viser, at arten stadig er repræsenteret inden for lokalplanområdet i tilsvarende grad som ubebyggede områder uden for Klitmøller. Plan- og Miljøafdelingen kan derfor antage, at byggemodningen ikke har haft markant indvirkning på bestanden af markfirben. Byggefelterne er placeret efter at have mindst mulig indvirkning på bilag IV-arter og klitlandskab. Registreringen af bilag IV-arter udføres af kommunen efter gældende lov og praksis, og efter den gældende tekniske anvisning og forvaltningsplanen, som er udgivet af Naturstyrelsen.
 8. Klitmøllers karakter og udvikling
  I tre høringssvar er der opbakning til, at ny planlægning indpasser byggestil til Klitmøller for at sikre byens autentiske stemning og kulturmiljø. Der udtrykkes ærgrelse over, at ældre planlægning medfører inddragelse af ubebyggede arealer til boliger. Derudover efterspørges en overordnet politik for byens udvikling. Plan- og Miljøafdelingen er bevidste om behovet for at sikre de autentiske og kulturbærende dele af byen. Bemærkningen tages til efterretning og indgår i udvikling af en ny dispositionsplan for Klitmøllers by- og infrastruktur (se punkt 1).

Se Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, Klitmøller her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=951

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at lokalplanen vedtages endelig.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

160. Igangsættelse af planlægning for nyopførelse af daginstitution og udvidelse af idrætshal i Sennels

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planlægningsproces for en ny daginstitution og udvidelse af Nordthy Hallen i Sennels.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2021 at fremrykke et rådighedsbeløb og at give anlægsbevilling til et forprojekt for en ny integreret daginstitution i Sennels. Forprojektet skal klargøre anlæg af byggeriet med det nødvendige pladsbehov for børn inden for målgruppen. Der forventes et nybyggeri på minimum 825 m2, som ønskes placeret i nærheden af eksisterende børnehave.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2020 at godkende Nordthy Hallens ansøgning om optagelse af lån og kommunegaranti til opførelse af en tilbygning til eksisterende idrætshal. Tilbygningen skal bl.a. rumme aktivitetshal, motionscenter samt lounge og depot på i alt ca. 850 m2.

Både børnehave og Nordthy Hallen er omfattet af Lokalplan 2-5 Sennels Skole fra 1987, som ikke giver mulighed for den ønskede udvidelse. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, der sikrer, at området kan anvendes til en ny daginstitution og samtidig udlægger rummelige byggefelter til daginstitutionen og tilbygningen til hallen. Dertil kommer udlæg af nødvendige vejadgange og parkering til de to anvendelser samt til Sennels Skole, der ligger inden for samme lokalplanområde. Se foreløbig afgrænsning af lokalplan i kortbilag 1.

Området er omfattet af kommuneplanramme 7.O.9 og er fastlagt til offentligt formål nærmere bestemt uddannelsesinstitutioner. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021-2033, der sikrer, at de ønskede anvendelser og byggerier kan planlægges med den ny lokalplan. Samtidig skal kommuneplanen sikre, at arealet i landzonen på længere sigt kan lokalplanlægges til offentligt formål inden for samme anvendelsesbestemmelser. Tillægget ændrer ikke på rammens geografiske afgrænsning. Se afgrænsning af kommuneplanramme i kortbilag 2.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planlægningsprocessen for en ny daginstitution og udvidelse af Nordthy Hallen i Sennels igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

161. Fremrykning af rådighedsbeløb - Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Inland – Fremrykning af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland besluttede den 20. april 2021 at igangsætte de to resterende tiltag langs Strandstien og ved Iversensvej (09_Nedgang, Johnsens Allé og 10_Badebro, Iversensvej i bilag 1.

Den Politiske Styregruppe anviser en finansiering på 4,2 mio. kr. inden for den samlede bevilgede økonomiske ramme for Cold Hawaii Inland på 89,6 mio. kr. til realisering af de to resterende tiltag.

Af hensyn til projektets fremdrift og disponeringer for 2021 anmoder Drifts- og Anlægsafdelingen om at fremrykke samlet set 7,0 mio. kr. i rådighedsbeløb fra investeringsoversigten i 2024 til 2021.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2021-2024 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 51,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2020 givet en anlægsudgiftsbevilling på 47,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har dermed givet anlægsudgiftsbevilling på ialt 89,6 mio. kr. til Cold Hawaii Inland.

For at have rådighedsbeløb til igangsætning af de to resterende tiltag langs Strandstien/ved Iversensvej (Den blå løber, bilag 2) samt bl.a. myndighedsbehandling på de øvrige spots er det nødvendigt at fremrykke 7,0 mio. kr. fra 2024 til 2021. Der søges derfor om fremrykning af 7,0 mio. kr. fra 2024 til 2021, som finansieres af kassen.

Fremrykning af rådighedsbeløb fremgår af nedenstående tabel:

XA-712 Cold Hawaii Inland

(i mio. kr.)

Til og

med

2020

2021

2022

2023

2024

I ALT

2021-2024

TOTAL

Rådighedsbeløb

U

38,2

9,2

6,4

7,0

28,8

51,4

89,6

Rådighedsbeløb

I

-10,8

0,0

-10,8

Fremrykning af rådighedsbeløb

U

7,0

-7,0

0,0

Anlægsbevillingen er herefter:

Rådighedsbeløb

U

38,2

16,2

6,4

7,0

21,8

51,4

89,6

Rådighedsbeløb

I

-10,8

0,0

-10,8

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 7,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 7,0 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de 7,0 mio. kr. afsat på XA-712 Cold Hawaii Inland, som rådighedsbeløb i 2024, fremrykkes til 2021 for bl.a. at gennemføre projektet med de to resterende tiltag langs Strandstien/ved Iversensvej (Den blå løber) med finansiering af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

162. Godkendelse af ændring i vinterregulativet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af nyt vinterregulativ for 2021 og årene fremover.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 12.09.2019 vinterregulativ for Thisted Kommune, se bilag 1 og 2.

De efterfølgende vintre har vist, at der er behov for nogle tilpasninger, det drejer sig om:

 1. Ændring af serviceniveau på udvalgte strækninger pr. 01.10.2021, jf. bilag 3
 2. Ændring af tidspunkt for igangsætning af glatførebekæmpelse, jf. nyt regulativ bilag 4

1. Ændring af serviceniveau på udvalgte strækninger pr. 01.10.2021

I regulativet fra 2019 er der en række veje, som kun sneryddes men ikke saltes - se bilag 2.

Erfaringerne med det nuværende vinterregulativ viser, at der er behov for nogle mindre ændringer. Drifts- og Anlægsafdelingen ønsker at ændre serviceniveauet i forhold til saltning og snerydning som vist på bilag 3.

2. Ændring af tidspunkt for igangsætning af glatførebekæmpelse

I regulativet fra 2019 fremgår det, at glatførebekæmpelse på kl. II veje og kl. I og II stier udføres i perioden fra kl. 04.00 til 21.00. Drifts- og Anlægsafdelingen ønsker at ændre udførelsesperioden fra kl. 03.00 til 21.00.

Da ca. 90 % af glatførebekæmpelse foretages om morgenen, forventes indsatsen at være færdig inden kl. 07.00, hvor myldretrafikken sætter ind. Hermed opnås en betragtelig forbedring af trafiksikkerheden på veje, stier og fortove.

Ændringen forventes ikke at have indflydelse på kommunens samlede omkostninger til vintertjenesten, da ændringen blot er en udvidelse af entreprenørernes tidsmæssige råderum. Hermed er entreprenøren til rådighed for øvrige planlagte opgaver en time tidligere end for nuværende.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje (vejloven).

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne kan finansieres indenfor nuværende driftsbudget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Forbedret trafiksikkerhed.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Thisted Kommune godkendes.
 2. Udførelsesperioden for vinterbekæmpelse på kl. II veje ændres til kl. 03.00 til 21.00.
 3. Ændringer i serviceniveauet, jf. bilag 3 godkendes.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Til toppen

163. I. P. Jacobsencenteret, nyt indgangsparti

Udskriv

Sagstema

I. P. Jacobsencenteret ansøger om tilladelse til etablering af indgangsparti i del af Storegade.

Redegørelse

I. P. Jacobsencenteret har søgt om godkendelse af etablering af et nyt indgangsparti til centeret, bilag 1 og 2. Indgangspartiet udføres som en skærmvæg med en karrusel monteret, ialt vil karrusellen komme til at rage ca. 1,22 m. ud i Storegade, der er kommunalt vejareal.

Denne sagsfremstilling vedrører alene det principielle i, om forretninger kan få godkendt indgangspartier i vejareal.

En egentlig byggeansøgning vil blive fremsendt senere. I bilag 2 har centerets arkitekter angivet, at det vil være muligt at etablere rampe i chaussésten til karrusellen. Drifts- og Anlægsafdelingen har betinget sig, at granitflisernes hældning og fald ikke ændres. Efter en eventuel principgodkendelse skal der udarbejdes detailtegninger, der præcis beskriver, hvordan rampeproblematikken løses. Desuden skal en certificeret brandrådgiver redegøre for brand og flugtveje, inden der kan gives en byggetilladelse.

I forhold til lokalplanens bestemmelser, hvor det er angivet, at "Bebyggelsens egentlige klimaskærm mod Store Torv, Storegade, Toldbodgade og I. P. Jacobsens Plads skal udgøres af glaspartier, så der opnås en transparent helhed, jf. 6.2. På mindre dele af bebyggelsen kan der anvendes aluminium, beton og/eller metalplader", det vurderes ud fra tegningerne i bilag 1, at disse betingelser er opfyldt.

Ved at give I. P. Jacobsencenteret tilladelse til at bygge i vejareal vil der være en reel risiko for, at dette kan danne præcedens for, at andre forretningsdrivende vil søge om tilladelse til lignende byggerier. Hvorvidt andre forretninger skal have lignende tilladelser, må bero på en individuel vurdering på, hvor meget vejareal der inddrages, og hvor stor en forhindring det vil være for den øvrige færdsel, herunder syns- og bevægelseshandicappede.

Ved en tilladelse til benyttelsen af en del af Storegade vil I. P. Jacobsencenteret kunne leje/have brugsretten af arealet for “0,- kr." Hvis centeret på et tidspunkt ikke vil benytte det nye indgangsparti, skal centeret fjerne indgangspartiet og reetablere belægningerne ved endt brug.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at I. P. Jacobsencenteret, under forudsætning af at der fremsendes en byggeansøgning, der på tilfredsstillende vis viser, at kravene til brand-, flugtveje og tilgængelighed er løst, for 0,- kr. kan leje/have brugsretten over Storegade som vist på bilag 2. Efter endt benyttelse skal I. P. Jacobsencenteret reetablere belægningerne. Eventuelle landinspektør- og tinglysningsomkostninger afholdes af I. P. Jacobsencenteret.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil.

Godkendt.

Til toppen

164. Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke

Udskriv

Sagstema

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til et nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke. Det nye regulativ indeholder enkelte opdateringer og ændringer og skal danne baggrund for et nyt udbud af tømningsordningen.

Redegørelse

Thisted Kommunes obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke for husspildevand (septiktanke, trixtanke og lignende) blev vedtaget den 22. november 2011 og indført i 2012. Ordningen administreres af Thisted Vand A/S. FKSSlamson har foretaget tømningerne siden 2012 efter at have vundet udbuddet i to omgange.

Thisted Vand udbyder nu opgaven på ny og for perioden 2022-2025.

Det nye regulativ samler op på tidligere beslutninger og erfaringer med ordningen på baggrund af den evaluering, der har været foretaget løbende med Thisted Vand A/S og den valgte entreprenør. Udover indarbejdelse af allerede indførte bestemmelser, er de væsentligste ændringer følgende:

 • Det er bestemt i det nuværende regulativ, at alle ejendomme med et dokumenteret årligt vandforbrug på højst 5 m3 undtages ordningen. Thisted Vand A/S tjekker forbrug årligt, og der er flere bundfældningstanke, som ikke er blevet tømt siden før tømningsordningen, blev indført. Med et forbrug på højst 5 m3 vil bundfældningstanken stadig blive overfyldt med tiden, hvorved der vil blive ledt urenset spildevand ud i miljøet. Miljøstyrelsens vejledning for tømninger anbefaler, at bundfældningstanke tømmes mindst én gang årligt for 2-5 personer med et 5 PE (person ækvivalent) anlæg. Tilsvarende skal bundfældningstanke for 1-2 personer tømmes hvert andet år. For sommerhuse kan tømningshyppigheden være halvdelen af det for helårsbeboelse. Vi foreslår derfor at ændre tømningsfrekvensen i det nye regulativ til følgende:

Type

Tømningsfrekvens*/**

Årligt vandforbrug på højst 10,0 m3

Minimum 1 gang hvert fjerde år

Årligt vandforbrug på mellem 10,0-55,0 m3

Minimum 1 gang hvert andet år

Årligt vandforbrug over 55,0 m3

Minimum 1 gang årligt

*dokumenteres med vandmåler ved opstart eller ejerskifte.

**ændres ens vandbrug, kan man ved henvendelse til Thisted Vand, blive ændret til den korrekte frekvens.

 • Ejendomme med en bundfældningstank, som er større end 8 m3, kan få dispensation fra tømningsordningen mod fremvisning af dokumentation på årlig tømning af et godkendt slamsugerfima.
 • Bundfældningstanke, som ikke kan tømmes med KSA-system (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem), hvis tanken er overfyldt, eller hvis der er klude, hygiejnebind, sten og nedfaldne blade i den, kan flyttes til en slamsugertømning det pågældende år.
 • Hvis der nægtes adgang i 3 år, vil grundejer blive politianmeldt efter miljøbeskyttelseslovens §110 (besluttet på Miljø- og Teknikudvalget den 30. april 2012, pkt. 535).
 • Der vil blive taget et billede som dokumentation for tømning (besluttet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020, pkt. 30).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af et regulativ skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomiske konsekvenser

Tømningsordningen er en ”hvile-i-sig-selv-ordning”, og Thisted Vands administration er indregnet i tømningspriserne (i 2021 er taksten 462,50 kr. inkl. moms pr. tank). Ordningen har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Formålet med at tømme bundfældningstanke er regelmæssigt at fjerne slam fra tankene, så der fortsat kan ske bundfældning i tanken. Hvis ikke tanken tømmes, sker der en ophobning af slam, og tanken kan enten stoppe til eller fungere som en gennemløbsbrønd, hvorved urenset spildevand ledes direkte ud i miljøet. Regelmæssig tømning er derudover en forudsætning for opretholdelse af kloakmestergarantien for det enkelte anlæg.

Høring og sagsgang

Forslag til tømningsregulativ skal ikke i høring hos offentligheden eller andre myndigheder.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Forslaget til ”Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Thisted Kommune” godkendes.
 2. Thisted Vand A/S anmodes om at udarbejde udbudsmateriale i overensstemmelse med regulativet.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

165. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2020

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2020.

Redegørelse

Regnskab 2020 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 23. april 2021. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Regnskabsopgørelse i kr.

Korr. budget 2020

Regnskab 2020

Regnskab 2019

Indtægter:

Personbefordring

1.500.000

1.425.117

1.460.895

Godsbefordring

2.700.000

2.360.528

2.619.878

Kommunale tilskud

4.100.000

5.819.976

4.727.980

Indtægter i alt

8.300.000

9.605.681

8.808.753

Driftsudgifter:

Personaleudgifter

3.300.000

3.892.467

3.416.277

Driftsudgifter

1.000.000

737.095

1.037.198

Vedligeholdelsesudgifter

800.000

1.199.966

757.372

Administrationsudgifter

500.000

567.610

665.973

Driftsudgifter i alt

5.600.000

6.397.139

5.876.820

Resultat før renter

2.700.000

3.308.542

2.931.933

Renteudgifter

700.000

632.801

666.923

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.000.000

2.575.740

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.575.740

2.265.010

Der afskrives 2.580.372 kr., hvilket giver et samlet underskud pa 4.632 kr. Færgebestyrelsen og de to ejerkommuner har valgt at indbetale et ekstra bidrag på samlet 1.719.976 kr. ultimo 2020, hvilket er årsagen til det pæne resultat. Behovet for det ekstra bidrag skyldes følgende:

Corona har givet en mindre indtægt end budgetteret.

Langtidssygemelding har givet et væsentligt ekstra lønforbrug i forhold til regnskab 2019.

Der har endvidere været større vedligeholdelsesudgifter end forventet med baggrund i blandt andet to påsejlinger af færgelejer.

På positiv siden kan der ses et mindreforbrug på driften end forventet.

Afskrivningerne er steget med 173.179 kr. med baggrund i udskiftningen af motorerne, og der er regnet med et fuldt års afskrivning i 2020, selvom motorerne er isat i december 2020.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i 2020 indbetalt 1.476.000 kr. i aconto, derudover er der indbetalt et ekstraordinært tilskud vedr. 2020 på 619.191 kr. fra Thisted Kommune i henhold til beslutningen i Færgebestyrelsen og de 2 ejerkommuner.

Der er samlet set fra de 2 kommuner indbetalt 5.819.976 kr., hvoraf Thisted Kommune har indbetalt 2.095.191 kr. i henhold til driftsaftalen, hvoraf det fremgår, at Thisted Kommunes andel udgør 36 %.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2020 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

166. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. Konvertering af Sennels til fjernvarmeforsyning

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for konvertering af Sennels til fjernvarmeforsyning.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. (TV) ønsker at udvide deres forsyningsområde til Sennels og ønsker dermed også at ændre områdeafgrænsningen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget kan ses i bilag A, og kort over området fremgår af bilag B.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til en reference med nuværende individuel opvarmning i Sennels (ny bebyggelse dog med individuelle varmepumper) samt et alternativ, hvor opvarmning i Sennels sker udelukkende med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme opnår TV en selskabsøkonomisk nettobesparelse på ca. 819.800 kr. årligt. Desuden opnås der et samfundsøkonomisk overskud på 7,86 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen.

Projektet har været i høring ved Evida (tidligere HMN GasNet), I/S Kraftvarmeværk Thisted og Thy-Mors Energi Elnet A/S, som ikke har haft bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 1794 af 2. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for konvertering af Sennels til fjernvarmeforsyning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

167. Projektforslag. Etablering af varmepumpe til kollektiv varmeforsyning. Vestervig Fjernvarme A.m.b.a.

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for etablering af en 1,2 MW elektrisk varmepumpe på Vestervig Varmeværk til spids- og reservelast.

Redegørelse

Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. (VF) ønsker at etablere en 1,2 MW elektrisk varmepumpe ved varmeværket på Vestergade 14 i Vestervig. Varmepumpen skal bruges til spids- og reservelast og skal erstatte den gamle fliskedel, som udfases. Projektforslaget kan ses i bilag 1.

På vegne af VF har SEG A/S udarbejdet et projektforslag, der viser positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved etablering af varmepumpen. Beregningerne er vurderet i forhold til referencen, hvor fliskedlen udfases, og de eksisterende oliekedler anvendes som spids- og reservelast.

Ved etablering af varmepumpen opnår VF en selskabsøkonomisk nettobesparelse på ca. 816.000 kr. årligt. Desuden opnås der en netto samfundsmæssig gevinst på 419.000 kr. over 15 år i forhold til referencen.

Projektet har ikke været i partshøring, da VF ejer grunden, hvorpå varmepumpen placeres. På grunden ligger allerede et eksisterende varmeværk. Der er ikke indgået aftaler med andre forsyningsvirksomheder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 1794 af 2. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for etablering af en varmepumpe til udfasning af fliskedlen hos Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

168. Overdragelse af areal til Ræhr Beboerforening

Udskriv

Sagstema

Overdragelse af areal til Ræhr Beboerforening.

Redegørelse

Ræhr Beboerforening vil gøre Ræhr mere attraktiv og lave grønne oaser i byen, som hænger sammen med Ræhr-stien. Foreningen vil derfor gerne have overdraget matr.nr. 39l, Ræhr by, Ræhr, for at lave en sø omkranset af frugttræer. Arealet er på ca. 9.600 m2. Derudover vil foreningen gerne overtage Bybakken 62, som står til nedrivning. Her har man også planer om at plante frugttræer. Når træerne med tiden er vokset sig store og sætter frugt, skal der laves et mosteri på Ræhr Stadion, som alle kan benytte sig af. Alt sammen skal være med til at binde byen sammen - både socialt og fysisk via stien. Projektet vil kræve, at der søges fonde om midler til projektet, og Ræhr Beboerforening skal derfor stå som ejer af matriklen.

Området er i lokalplanen udlagt til offentlige formål. Der er ifølge kommunalfuldmagtsreglerne en vid adgang til at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv, herunder at give støtte til foreninger. Ligeledes vil der være saglige kommunale interesser i forhold til byplan- og byudviklingsmæssige tiltag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Matriklen overdrages vederlagsfrit til foreningen. Udgift til tinglysning af skøde deles mellem Ræhr Beboerforening og Thisted Kommune og afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-993 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Matr.nr. 39l, Ræhr by, Ræhr, overdrages vederlagsfrit til foreningen.
 2. Udgift til tinglysning af skøde deles mellem Ræhr Beboerforening og Thisted Kommune og afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-993 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - 2021.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

169. Anvendelse af den kommunale grund Havstokken 9 ved havbadet i Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes principbeslutning om, hvorvidt den kommunale grund Havstokken 9 i Nr. Vorupør skal udvikles til hotelprojekt, som beskrevet i den strategisk-fysiske turismeudviklingsplan for Vorupør og Klitmøller.

Redegørelse

Den 26. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udviklingsplanen, herunder at den bliver en del af Thisted Kommunes Planstrategi 2020. Et af de store projekter i planen vedrører etablering af et havbadhotel på grunden Havstokken 9 - det kommunalt ejede areal, der i dag anvendes som parkeringslommer ned mod havbadet. Hotellet vil kunne tilvejebringe en stor del af den ønskede hotelkapacitet; men hotellet skal dog ikke blot være et nyt overnatningstilbud, men skal også via dets unikke beliggenhed og koncept i sig selv blive en årsag til at besøge Thy. Hotelkonceptet er detaljeret beskrevet på siderne 38-43 i medsendte bilag 1 (udviklingsplanen) samt i bilag 2 og 3 (forudsætninger og businesscase for hotellet). Inden for det seneste halve års tid har Dansk Kyst og Naturturisme meldt om investorinteresse for Havstokken 9 og planerne om et hotel. Derfor er der nu behov for en principiel beslutning om, hvorvidt kommunen på nuværende tidspunkt vil forfølge planen om at udvikle grunden til hotelformål.

På trods af at kommunen rummer nogle af Vestkystens stærkeste brands - Cold Hawaii og Nationalpark Thy - har omfanget af større private turismeinvesteringer hidtil været meget begrænset. Tilmed har området i dag mange dagsgæster, som har et lavt døgnforbrug. Blandt årsagerne er de mange gratis naturoplevelser, et ensidigt overnatningstilbud, primært i form af sommerhuse samt få betalingsattraktioner. Det har udviklingsplanen til formål at ændre på ved at tiltrække flere private investeringer i oplevelser og ikke mindst overnatning af høj kvalitet, med større variation og større volumen. Udviklingsplanen har dermed også det mål at skabe mere levende bymiljøer året rundt til gavn for både gæster og fastboende, erhvervsudvikling, jobskabelse og værditilvækst. Planen søger at imødegå de ambitiøse målsætninger, som Partnerskab for Vestkystturisme - og dermed 10 kystkommuner- arbejder med, hvilket vil sige 45 % tilvækst på turismeforbrug og 40 % tilvækst på antallet af overnatninger.

Udviklingsplanen udpeger med dette sigte de interessante arealer, som har en meget central beliggenhed, og som i hovedtræk ikke er begrænsede af fredninger. Havstokken 9 er i den sammenhæng det eneste attraktive areal, der har et tilstrækkeligt volumen, som gør det interessant for større investorer.

Lokalsamfundets holdning

Udviklingsplanen har været bearbejdet på borgermøder i 2019/2020, heraf to møder i Vorupør. På borgermøderne udtryktes blandt andet en bekymring for, om hotelprojektet er for stort til at kunne håndteres i byen, og om et hotel af det foreslåede omfang passer ind i byens miljø.

Efter den udtrykte investorinteresse har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse holdt opfølgende møder med repræsentanter for Vorupør Erhvervsforening. Foreningen har efterfølgende sammen med andre af byens foreninger - herunder Borgerforeningen - sendt et brev til kommunen, hvori man udtrykker sin holdning til grundens anvendelse. Vorupør Havbåde har efterfølgende gjort det tydeligt, at denne forening ikke er medunderskriver og ikke har været inddraget i brevet. Brevet, som er underskrevet af fem foreninger, er medsendt som bilag 4 og rummer følgende hovedpointer:

Der er opbakning til at udbygge antallet af hotelværelser i byen; men man ønsker at bevare Landingspladsen og strandarealerne til rekreative formål. Derfor ønsker man ikke et hotel i vandkanten nær Landingspladsen. Der udtrykkes en bekymring for, om hotellet bliver for dominerende og vil påvirke charmen ved strandområdet. Området ved Landingspladsen er unikt og helt afgørende for, at mange turister besøger Vorupør. Det er et rekreativt område, som bruges af alle, og det ønsker man ikke at forandre.

Foreningerne henviser til, at udviklingsplanen blandt andet anbefaler, at bylivet også spredes ud til flere andre steder i byen, så trykket på Landingspladsen reduceres. Derfor vil det ifølge foreningerne være naturligt at finde andre placeringer til et hotel. Foreningerne kan dog ikke p.t. anvise en egnet placering til et hotelbyggeri med 80-100 værelser, men man nævner muligheden for, at Thisted Kommune kan udpege alternative arealer.

Foreningerne ønsker, at både Thisted Kommune, øvrige interessenter og alle borgere i området skal have mulighed for at drøfte, hvordan området og brugerne får mest værdi ud af en fremtidig udnyttelse af grunden. Indtil da bør området fortsat udnyttes som parkeringsareal, hvilket foreningerne vurderer, at der i høj grad er behov for. Foreningerne indgår gerne i dialog med kommunen om hotelbyggeri i Vorupør, men anbefalingen er klar: intet hotel på stranden nær Landingspladsen.

Den videre proces

Med afsæt i udviklingsplanen samt borgernes tilkendegivelser ses der to mulige veje at gå:

Model A

Det besluttes, at Thisted Kommune imødekommer investorinteressen, fastholder planerne om erhvervsudvikling i form af et hotel og følgende proces igangsættes:

 1. Forvaltningen nedsætter en styregruppe, som planlægger det videre forløb.
 2. Der nedsættes en arbejdsgruppe med stærke faglige kompetencer, og gruppen sikrer solid inddragelse af borgerne og foreningerne i byen.
 3. Grunden værdiansættes, kvalitetskriterier for arealet og planer for tilknyttet infrastruktur udarbejdes - det skal herunder tilstræbes, at antallet af parkeringspladser i området ikke reduceres.
 4. Arbejdsgruppen udarbejder en detaljeret procesplan for en prækvalificering af investorer samt for en efterfølgende projektkonkurrence.
 5. Arbejdet med kommune- og lokalplanlægning igangsættes, så snart det er muligt.

Med denne model åbnes der for dialog med mulige investorer samt for igangsætning af en udviklingsproces. Det vil kræve, at kommuneplanen ændres, og der skal udarbejdes en ny lokalplan. Forud for høringen i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan skal der laves et debatoplæg, som giver borgerne og foreningerne mulighed for at påvirke projektet. Desuden vil et hotelprojekt kræve offentligt udbud af grunden. Grundens attraktivitet vil fordre, at et hotelprojekt kan leve op til arkitektoniske og andre kvalitetskriterier.

Model A vil sætte skub i en fornyet turisme- og erhvervsudvikling, men er i uoverensstemmelse med - indtil videre - 5 foreningers ønsker. Det vil kunne påvirke investorinteressen negativt, at der ikke er fuld lokal opbakning.

Model B

Det meddeles investormiljøet, at projektet p.t. ikke er modent til realisering. Kommunens udviklingssamarbejde med borgere og foreninger i Vorupør må derefter fokusere på andre og væsentligt mindre turisme- og infrastrukturprojekter.

Hvis Havstokken 9 ikke udvikles til hotelformål, vil det blive vanskeligt at skabe den turisme- og erhvervsudvikling, som er omdrejningspunktet i den strategisk-fysiske udviklingsplan. Kommunens arbejde med planen har desuden gjort det tydeligt, at der ikke findes reelle alternativer til Havstokken 9, hvis større hotelinvesteringer ønskes i området. Derfor vil model B indebære, at det undersøges, om der eventuelt kan findes attraktive arealer til store investeringer i andre af kommunens kystbyer. I de øvrige kystbyer findes der dog ikke den samme udbyggede turismeinfrastruktur, hvilket forventeligt vil reducere investorinteressen kraftigt. Uden store og attraktive arealer tæt på eksisterende turisme, by- og handelsliv, vil kommunen ikke kunne tiltrække investeringer i mærkbart større hotelkapacitet.

Forvaltningens vurdering

Først og fremmest er det nødvendigt, at der nu træffes en principiel beslutning om grundens fremtidige anvendelse. Det vil - uanset sagens udfald - muliggøre en klar og tydelig kommunikation til private investorer samt til Dansk Kyst og Naturturisme. Hvis grunden ikke indgår i fremtidige planer om udbygning af hotelkapaciteten, må det forventes, at det bliver vanskeligt at fastholde de større investorers interesse. De store hotelinvesteringer vil med stor sandsynlighed glide uden om Thisted Kommune, som dermed bliver afhængig af, at private grundejere spiller ind med markante udviklingstiltag på private arealer.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Først i en senere fase vil der, hvis det besluttes at udvikle grunden til hotelbyggeri, blive tale om økonomiske aspekter i sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. maj 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. maj 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 11. maj 2021

Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ét af følgende scenarier besluttes:

 1. Model A, Havstokken 9 udvikles med henblik på etablering af havbadhotel, jævnfør den foreslåede proces.
 2. Model B, Det meddeles investormiljøet, at projektet ikke p.t. er modent til realisering, hvorefter Havstokken 9 fortsat anvendes som parkeringsplads.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. maj 2021, pkt. 5:

Model A indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. maj 2021, pkt. 132:

Model A indstilles til godkendelse, og borgerinddragelsen, jf. pkt. 2 i model A, skal ske via borgermøde.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 89:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning indstilles til godkendelse med den bemærkning, at et eventuelt projekt skal tilpasses kystmiljøet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 103:

Flertalsindstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen og Henning Holm indstiller Model B til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 25. maj 2021, pkt. 95:

For flertalsindstillingen i Økonomiudvalget stemte flertallet.

Imod flertalsindstillingen i Økonomiudvalget stemte:

Morten Bo Bertelsen, Henning Holm og Jens Otto Madsen.

Model A er godkendt, og borgerinddragelsen, jf. pkt. 2 i model A, skal ske via borgermøde, og et eventuelt projekt skal tilpasses kystmiljøet.

Morten Bo Bertelsen, Henning Holm og Jens Otto Madsen ønskede i stedet Model B.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. maj 2021:

Torben Overgaard

Sagen genoptages

Redegørelse

Den 25. maj 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at følge model A, hvor der arbejdes videre med mulighederne for at etablere et havbadhotel på grunden, Havstokken 9. Som en del af beslutningen indgår, at borgerne skal inddrages i processen via borgermøde. Det er denne del, som behandles i det følgende.

Oplægget er, at forvaltningen i august sender et procesoplæg til politisk beslutning, byggende på følgende:

Det er fortsat ikke muligt at sige, hvornår der vil kunne holdes et borgermøde, som lever op til corona-restriktionerne. Dertil kommer, at et borgermøde ikke nødvendigvis giver et nuanceret billede af borgernes holdninger. Ikke alle kan forventes at møde op, arrangementet kan næppe gennemføres i Vorupør, hvor der mangler kapacitet til et arrangement med måske flere hundrede deltagere, og erfaringer fra tidligere borgermøder indikerer, at næppe alle vil være fortrolige med at udtrykke deres holdninger på et møde af denne type.

Derfor foreslår Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, at det oplæg, som sendes til politisk behandling efter sommerferien, kommer til at bygge på digital borgerinddragelse. Der kan opsættes en hjemmeside med beskrivelse af projektet og formålet med høringen, og hvor man kan give sin mening til kende – ligesom det kendes fra andre planprocesser. Der udsendes et brev i E-boks til alle i Vorupør med henvisning til hjemmesiden – og der laves en generel informationskampagne for at få så mange kommentarer som muligt. Med denne model sikres de bedst mulige rammer for, at alle kan komme til orde. Det vil give Kommunalbestyrelsen det bedst mulige billede af situationen og herefter beslutning om, hvordan der skal afholdes et supplerende borgermøde.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forvaltningen i august sender oplæg til politisk beslutning, byggende på digital borgerinddragelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

170. Lukket punkt: Ejendomssag

Til toppen

171. Regnskab 2020, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 23. april 2021 regnskabet for 2020 samt revisionsberetning nr. 35, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 1.078.699 kr. Indtægterne består af udlejning af bygninger og jord samt salg af jord. Derudover er der en forrentning af kapitalen på 16.700 kr.

Udgifter i alt 824.716 kr. I/S Skovsted Losseplads stoppede deponeringen pr. 1. december 2016. Udgifterne afspejler henholdsvis nedlukningsudgifter og driftsudgifter for deponiet.

Resultatet i alt udviser et overskud på 253.984 kr., og tillægges det tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2020 samt tilhørende revisionsberetning nr. 35 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

172. Regnskab 2020, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 23. april 2021 regnskabet for 2020 samt revisionsberetning nr. 25, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter inkl. renter i alt 2.969.307 kr. Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Der er i 2020 en medfinansiering fra interessentkommunerne på 69.674 kr. til Modtagestationen. Der har i 2020 været opkrævet et a'conto beløb på 254.630 kr. til medfinansieringen.

Udgifter i alt 3.038.981 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Driftsresultatet udviser i alt 0 kr. Det overskydende a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 184.956 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne i forhold til antal indbyggere sammen med 100.000 kr., som blev overført fra 2019.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2020 samt tilhørende revisionsberetning nr. 25 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

173. Regnskab 2020, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 23. april 2021 regnskabet for 2020 samt revisionsberetning nr. 44, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 6.705.848 kr. Indtægterne kommer fra forbrændingsafgiften for affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter inkl. renter i alt 6.693.555 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et overskud på 12.293 kr., som vil blive tilbagebetalt til interessenterne i forhold til indvejet affald for 2020. Beløbet er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2020 samt tilhørende revisionsberetning nr. 44 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

174. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

175. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

176. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen