CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

12. apr 2021

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

94. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

95. Præsentation af foreningen "Vild Med Vilje"

Udskriv

Sagstema

Præsentation af foreningen "Vild Med Vilje".

Redegørelse

Formand Philip Hahn Petersen vil på mødet kl. 14.00 give en præsentation af den landsdækkende forening "Vild Med Vilje". Medlemmerne af foreningen er kommuner, boligforeninger, virksomheder og institutioner, som foreningen hjælper med at styrke og formidle mere vild natur.
Lige nu har foreningen 16 kommuner, som er "Vild Med Vilje" partnere fordelt i hele landet. Ligeledes et fagligt netværk og en facebookgruppe.

Der er afsat 30 minutter i alt incl. spørgsmål til præsentationen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til et partnerskab med foreningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

96. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Tømning af toiletter fra både

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Med det fokus der er i tiden på udledning af spildevand i vores farvande, vil jeg, at vi i KMTU finder en løsning for de både, der sejler i Limfjorden og besøger Thisted."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 159:

Udsat.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 172:

Drøftet og udvalget ønsker et oplæg i forhold til mulighederne.

Sagen genoptages

Teknik og Erhverv har undersøgt mulighederne og har indhentet tilbud på en stationær stander og en mobil tømningsvogn til brug for tømning af holdingtanke i sejlbåde.

Ved en forespørgsel til havnefogederne i Thisted og Doverodde har der ikke indtil nu været efterspurgt en tømningsordning.

Lovgivningen siger, at både bygget efter 2000 med indbygget toilet skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Både, der er bygget før 2000, og hvis de er længere end 10,5 m samt bredere end 2,8 m og bygget efter 1980, skulle senest den 1. januar 2005, hvis der var toilet ombord have installeret en holdingtank og dæksgennemføring. Havnene er forpligtede til at have en tømningsordning. Ordningen kan bestå i, at havnen rekvirerer en slamsuger, hvis en sejler ønsker at få tømt sin holdingtank.

Teknik og Erhverv ser på løsninger i Thisted Havn samt Doverodde Havn, der arbejdes på en stationær løsning i Thisted og en mobil løsning i Doverodde. Ved løsningen i Thisted kan der med fordel etableres et samarbejde med Thisted Sejlklub. Der er pt. en dialog i gang med Thisted Sejlklub omkring en placering af tømningsanlægget på havnen i Thisted og den efterfølgende drift og tilsyn med anlægget.

Der er indhentet tilbud fra firmaet NBC på de 2 løsninger, bilag 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Løsningen i Thisted vil med indkøb af stationær stander, kloaktilslutning samt gravearbejde og tilslutning af anlægget anslås at koste ca. 120.000 kr.

Løsningen i Doverodde vil med indkøb af mobil tømningsvogn, indkøb og opsætning af udslagskumme samt indhegning af området, hvor den mobile tømningsvogn kan afhentes, anslås at koste ca. 70.000 kr.

Udgifterne på ca. 190.000 kr. finansieres af eget driftsbudget - drift havne.

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at stationær stander og mobil tømningsvogn indkøbes og installeres i Thisted og Doverodde Havn finansieret af eget driftsbudget - drift havne.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 59:

Tilbagesendes til administrationen med henblik på et samlet oplæg for havnene.

Sagen genoptages

Redegørelse

Tømningsordninger for holdingtanke indgår i den enkelte havns affaldsplan. Det er de ansvarlige for havnedriften, der er forpligtiget til at udarbejde affaldsplaner. Affaldsplanerne godkendes af Miljøstyrelsen, der er myndighed på området, beliggenhedskommunen er høringsberettiget. Det er således Miljøstyrelsen, der godkender affaldsplaner for Vildsund og Amtoft havne, og vi har som kommune ikke nogen muligheder for at bestemme, hvilke ordninger der skal være i de to havne.

De øvrige tre havne i Thisted Kommune er drevet af Thisted Kommune, det drejer sig om Agger, Doverodde og dele af Thisted Havn. Der er udarbejdet forslag om, at der etableres tømningsordninger i Thisted- og Doverodde Havn. I Agger Havn vurderes der ikke at være brug for en tømningsordning, da der er et minimum af sejlbåde i havnen, og en meget stor del af bådene i havnen er joller og mindre både til fiskeri.

Affaldsplaner skal udarbejdes hvert 3. år og godkendes af Miljøstyrelsen, der er myndighed på affaldsplanerne. Det er i lovgivningen ikke pålagt havnene at have et bestemt udstyr men alene et krav om, at det skal være muligt at tømme, og løsningen kan være, at der tilkaldes en slamsuger, hvilket er acceptabelt, blot det står anført i affaldsplanen. Tømningsordningen gælder også kun for spildevand fra toilettet, spildevand (det grå spildevand) fra opvask og lignende er ikke omfattet af lovgivningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1396 af 25.11.2016 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering affald og havnes affaldsplaner.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at en stationær stander installeres i Thisted Havn og en mobil tømningsvogn indkøbes til Doverodde Havn. Omkostningerne hertil finansieres af eget driftsbudget - drift havne.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

97. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Vedligeholdelse af Prøven ved Landingspladsen i Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Da det er Thisted Kommune, der står for vedligeholdelse af Prøven ved Landingspladsen i Nr. Vorupør (VØ), så vil jeg gerne, om det kan beregnes, hvad det vil koste at få den opdateret? De fleste af de sten, der blev lagt ud sidste gang, er nu væk, og det tager ufatteligt meget af klitterne nord for Prøven. Måske der er noget i overskud fra havnebyggeriet, som kunne erhverves til en god pris."

Prøven er en lille høfde nord for Landingspladsen i Nr. Vorupør.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet og mulighederne undersøges nærmere.

Til toppen

98. Ændring af kompetencen vedrørende beløb ved køb af ejendomme til nedrivning

Udskriv

Sagstema

Ændring af kompetencen til direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse vedrørende beløb ved køb af ejendomme til nedrivning.

Redegørelse

For at give den nødvendige og hurtige handlekraft bl.a. af strategisk betydning, men også ved akut genhusning af sårbare familier, foreslås det, at kompetencen ændres, så direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan tage beslutning om køb af ejendomme, hvor den kommunale medfinansiering udgør 300.000 kr.

Indsatsen omkring opkøb og nedrivning af ejendomme er i god gænge. Indimellem er der strategisk beliggende ejendomme, der ved nedrivning gør, at vi kan forbedre trafikale forhold samt skabe nye byrum og bycentre til gavn og glæde for landsbyernes beboere. Opkøb af disse ejendomme vil i højere grad muliggøre en samlet planlægning i stedet for enkelte ”nålestik”. Disse ejendomme er dog typisk lidt dyrere men kan ofte forhandles ned i pris, som vi også gør i stor udstrækning.

Set i lyset af den massive indsats vi kører særligt her i 2021, hvor refusionen fra staten er på 80 %, har vi brug for at kunne handle hurtigt, når vi har mulighed for at købe en sådan ejendom. Det understreges, at der er tale om ejendomme, der enten er til salg eller som ofte står tomme og har et forfaldent præg. Det kan f.eks. være bygninger, der er blevet til overs efter nedlagte erhverv som f.eks. kroer osv.

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan indenfor den nuværende kompetence købe ejendomme til en maks. købesum på 250.000 kr., jvf. beslutning fra KMTU den 14. januar 2019, pkt. 5.

Ved ændring af kompetencen til køb af ejendomme, hvor den kommunale medfinansiering udgør 300.000 kr., vil direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kunne godkende køb af ejendomme til en maks. købesum på 1,5 mio. kr. ved en kommunal medfinansiering på 20 % som er gældende for 2021.

Kan illustreres sådan:

Købesum

i kr.

Kommunal

medfinansiering

i %

Kommunal

medfinansiering

i kr.

Nuværende kompetence

250.000

20

50.000

Fremtidig kompetence

1.500.000

20

300.000

Den statslige medfinansiering er i 2021 ekstraordinært hævet til 80 %. Normalt udgør den statslige medfinansiering 60 %. Med en ændring af kompetencen vil det betyde, at direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan købe ejendomme op til en maks. købesum på 750.000 kr.

Plan- og Miljøafdelingen vil fremover en gang årligt fremsende sag om de kommunale opkøb til udvalgets orientering.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Styrelsesvedtægten.

Den almindelige adgang til delegation indenfor kommunestyret.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at kompetencen til direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse for køb af ejendomme ændres til 300.000 kr. af den kommunale medfinansiering.

Beslutning

Godkendt at udvalgsformanden og direktøren kan godkende, jf. indstillingen.

Til toppen

99. Deltagelse i Danmarks vildeste kommune

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thisted Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune", som Miljøministeriet har inviteret alle danske kommuner til at deltage i.

Redegørelse

For at sætte fokus på og understøtte kommunernes indsats for øget biodiversitet har Miljøministeren udskrevet en konkurrence om at blive "Danmarks Vildeste Kommune", hvor kommunerne opfordres til at igangsætte tiltag på kommunale og private arealer og formidle indsatserne for den vilde natur og biodiversitet - se bilag.

Med udgangen af 2022 kåres Danmarks vildeste kommune, hvor hovedpræmien er 1 mio. kr. fra Den Danske Naturfond til gennemførelse af et naturprojekt. I løbet af projektperioden vil Morten DD og Frank Eriksen (Bonderøven) sammen med et TV hold besøge de kommuner, der har de vildeste projekter. I 2023 sendes en udsendelse på DR om konkurrencen, hvor de bedste, vildeste og mest nytænkende tiltag vises. Konkurrencens dommerpanel består af Miljøminister Lea Wermelin, Morten DD og Frank Eriksen.

Det er et krav, at de tilmeldte kommuner undervejs i processen, formidler indsatsen via en hjemmeside, og at tiltagene lægges på Miljøministeriets nyoprettede side www.dkvild.dk,

Konkurrencens fokus er:

Store projekter, Vedvarende projekter/tiltag, Intelligente løsninger og Nytænkning/Nye samarbejder samt borgerinddragelse og formidling.

Thisted Kommune er Danmarks største naturkommune målt på areal registreret natur, med deltagelse i denne konkurrence kan vi gøre dette mere synligt i hele landet og skabe ejerskab og stolthed hos vores borgere og erhvervslivet.

Thisted Kommunes indsats er tænkt baseret på en handleplan med tre indsatser for Natur og Biodiversitet:

 1. Formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser for at øge biodiversiteten
 2. Indsatsen for den vilde natur
 3. Skole – og undervisningsområdet.

Indsatserne skal løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsgrene og i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger. Vi bestemmer selv ambitionsniveau samt hvilke indsatser, vi vil arbejde med som kommune.

Konkurrencen skal ikke forveksles med Natur på tværs i Nordjylland, Wild Life osv.

Thisted Kommune er tilmeldt konkurrencen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke pt. idet der fremsendes en bevillingssag til senere beslutning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune tilmelder sig "Danmarks vildeste kommune" konkurrencen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

100. Skema C - Hortensiaparken etape 3, Viborg Amts Boligselskab

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Skema C for Hortensiaparken etape 3 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. juni 2019 Skema B for afdeling 938, Hortensiaparken 3. Projektet er etape 3 af i alt 3 etaper i Hortensiaparken. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Skema B var materialet til behandlingen ikke opdateret, hvorfor sagen ikke indeholdt de opdaterede tal til Skema B. De opdaterede tal til Skema B indgår i det fremsendte materiale til Skema C, hvor anlægssummen på Skema B er ændret fra 15.153.000 kr. til 15.391.000 kr.

Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt Skema C for Hortensiaparken 3 til godkendelse, jf. bilag 1 og bilag 2 (Boligselskabet Viborg Amt). Det fremgår af skemaet, at byggeriet er afsluttet inden for den økonomiske ramme af Skema B med et samlet støtteberettiget beløb på 15.252.000 kr.

Projektets finansiering:

Kreditforeningslån

88 %

13.422.000 kr.

Kommunal grundkapital

10 %

1.525.000 kr.

Beboerindskud

2 %

305.000 kr.

I alt

15.252.000 kr.

Huslejen vil tilsvarende komme til at ligge på samme niveau som angivet på Skema B tidspunktet. Beregningen til Skema C viser en husleje på 851 kr. pr. m2samt tillæg for carport på 125 kr. pr. måned, jf. bilag 3 og 4 (Boligselskabet Viborg Amt).

Sammen med Skema C er der vedlagt en revisorerklæring og et revisionsprotokollat fra revisionsfirmaet Deloitte, som konkluderer, at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om støtte til almene boliger, jf. bilag 5 og 6 (Deloitte).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme, der blev fastlagt ved godkendelse af skema B. Der er derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af skema C.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema C inklusiv de opdaterede tal for Skema B godkendes og indberettes i BOSSINF-systemet.
 2. Thisted Kommune stiller den kommunale grundkapital på 1.525.000 kr., og at beløbet finansieres af kassen, jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 3. Thisted Kommune stiller en kommunal garanti på 8.984.000 kr., jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 4. Huslejen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

101. Ensretning af Hawblink i sommerperioden

Udskriv

Sagstema

Ensretning af Hawblink i Vorupør i sommerperioden.

Redegørelse

I 2020 havde Thisted Kommune en forsøgsordning med ensretning af Hawblink i sommerperioden, dette var i forbindelse med, at der indførtes shuttlebusser.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 1. februar 2021, at shuttlebusser ikke skal genoptages.

Ensretning af Hawblink gør det muligt at skabe midlertidige parkeringspladser i den ene side af vejen.

Drifts- og Anlægsafdelingen ønsker at ensrette Hawblink i perioden fra den 10. maj til 23. august 2021, i retning mod Kystvejen. Se bilag 1.

Ensretningen vil gælde i den periode, hvor der er størst efterspørgsel på P-pladser i Vorupør.

Thisted Kommune har fremlagt løsningen for Vorupør Erhvervsforening samt Vorupør Borgerforening. Deres svar er: "Kommunens forespørgsel om en midlertidig ensretning af Hawblink har været vendt i arbejdsgruppen. Vi er enige om, at den midlertidige ensretning af Hawblink i sommer er det, der skal til. Vi glæder os til at blive inddraget i opgaven omkring VØ’s infrastruktur, så snart forvaltningen er klar" - se bilag 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Hawblink ensrettes i perioden 10. maj til 23. august 2021.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

102. Orientering om forslag til deltagelse i politisk følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040

Udskriv

Sagstema

Til at følge indsatsen i Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) foreslår styregruppen for GEN2040, at der udpeges en politisk følgegruppe med repræsentanter fra alle kommuner i Nordjylland.

Redegørelse

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I marts 2020 blev der vedtaget en politisk vision for samarbejdet, som lyder: ”Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040”. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi, samtidig med at der skabes nordjyske jobs, og der tiltrækkes investeringer.

Politisk følgegruppe

I 2021 skal den politiske vision omsættes til en konkret, strategisk energiplan for Nordjylland, hvori der skal sættes delmål og handlinger for de næste 30 års planlægning af vedvarende energi i Nordjylland. For at sikre den bedst mulige politiske forankring af planen foreslår GEN2040-styregruppen, at der nedsættes en politisk følgegruppe, som skal komme med input løbende i processen. Den politiske følgegruppe skal bl.a. komme med input til pejlemærker, delmål og mål, drøfte fokusområder og scenarier og medvirke til at realisere visionen.

Den politiske følgegruppe mødes ca. tre gange årligt, enten virtuelt eller fysisk. Sekretariatet for Grøn Energi Nordjylland indkalder til møder og bistår følgegruppen. Den politiske involvering vil desuden blive suppleret med korte webinarer omkring energisystemet, som vil være tilgængelig for alle interesserede politikere. GEN2040-styregruppen foreslår, at der udpeges formand og næstformand fra de enkelte kommuners Klima-, Miljø- og Teknikudvalg samt to repræsentanter fra de enkelte kommuners Økonomiudvalg. Desuden kan der indgå andre repræsentanter fra udvalgene, hvis det ønskes.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer her, at én repræsentant fra Thisted Kommune er nok i den politiske følgegruppe.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at indgå i den politiske følgegruppe til Grøn Energi Nordjylland 2040.

Beslutning

Godkendt at Kristian Tilsted deltager, og sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på at udpege deltagere.

Til toppen

103. Indførelse af gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

Udskriv

Sagstema

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Redegørelse

Pr. 1. januar 2021 skal kommunerne opkræve gebyr hos virksomheder, som ønsker en konkret anvisning af erhvervsaffald.

Baggrund

Kommunernes arbejde med konkrete anvisninger af erhvervsaffald er indtil 2018 blevet finansieret ved et erhvervsadministrationsgebyr. Dette gebyr blev dog ophævet i forbindelse med en ændring i miljøbeskyttelsesloven i 2018. De fleste områder, der blev dækket af dette gebyr, skulle finansieres via finansloven. For konkrete anvisninger af erhvervsaffald blev det dog vurderet, at en finanslovsfinansiering stred imod princippet om, at det er ”forureneren, der betaler”. Derfor blev det bestemt, at konkrete anvisninger af erhvervsaffald i stedet skal gebyrfinansieres. Dette blev implementeret i affaldsaktørbekendtgørelsen den 14. december 2020. Indtil 1. januar 2021 har Thisted Kommune fået finansiering til opgaver for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Fra 1. januar 2021 skal Thisted Kommune selv finansiere udgifter til konkrete anvisninger af erhvervsaffald ved opkrævning af et gebyr.

Omfanget af konkrete anvisninger af affald i Thisted Kommune

Gebyret for konkrete anvisninger gælder kun for erhvervsaffald, som ikke i forvejen er omfattet af en indsamlingsordning- eller en anvisningsordning. Det betyder i praksis, at gebyret kun vil omfatte meget få anvisninger, da Thisted Kommune i forvejen har indsamlings- og anvisningsordninger for langt de fleste affaldsfraktioner.

Thisted Kommune behandler i gennemsnit blot én konkret anvisning af erhvervsaffald pr. år. Sagsbehandlingstiden for den konkrete anvisning vil typisk være mellem 15 minutter og 3 timer, med en estimeret gennemsnitstid på 30 minutter.

Vi har dog som kommune pligt til at anvise konkret erhvervsaffald, og anvisningen skal leve op til ”forurener-betaler” princippet. Derfor skal Thisted Kommune indføre et gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Hvordan skal gebyret udregnes?

Det er i affaldsaktørbekendtgørelsen bestemt, at gebyret skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved den enkelte anmeldelse efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Forslag til gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald er fastsat, så det afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget på den enkelte sag (se bilag 1, Instruks for gebyr på konkret anvisning af erhvervsaffald og bilag 2, Gebyrblad for konkret anvisning af erhvervsaffald). De faktiske omkostninger skal justeres årligt. Det er i lovgivningen specificeret, at sagsbehandlingstiden kun må omfatte den konkrete anvisning og ikke den forudgående klassificering af affaldet. Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der pr. 1. juli 2021 indføres et gebyr på konkret anvisning af affald, jf. gebyrbladet efter medgået tid (se bilag 2). Timeprisen bliver 702 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 14. december 2020.

Bekendtgørelse om affald af 9. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om én konkret anvisning af erhvervsaffald med en gennemsnitlig indtægt på 351 kr. pr. sag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gebyrblad for konkrete anvisninger af erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

104. Indførelse af gebyr for jordflytning

Udskriv

Sagstema

Gebyr for flytning af jord.

Redegørelse

Pr. 1. januar 2021 skal kommunerne opkræve et gebyr hos virksomheder, som anmelder jord, som er erhvervsaffald.

Baggrund

Kommunernes arbejde med anmeldelser af flytning af jord er indtil 2018 blevet finansieret ved et erhvervsadministrationsgebyr. Dette gebyr blev dog ophævet i forbindelse med en ændring i miljøbeskyttelsesloven i 2018. De fleste områder, der blev dækket af dette gebyr, skulle finansieres via finansloven. For jord blev det dog vurderet, at en finanslovsfinansiering stred imod princippet om, at det er ”forureneren, der betaler”. Derfor blev det bestemt, at flytning af jord i stedet skal gebyrfinansieres. Dette blev implementeret i affaldsaktørbekendtgørelsen den 14. december 2020. Indtil 1. januar 2021 har Thisted Kommune fået finansieret opgaverne vedrørende jordflytninger. Fra 1. januar 2021 skal Thisted Kommune selv finansiere udgifter til jordflytninger ved opkrævning af et gebyr.

Omfanget af gebyrbelagte jordflytninger

Gebyret for flytning af jord gælder kun for anmeldelser, der er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen og for anmeldelser af jord, som anses for at være erhvervsaffald ifølge affaldsbekendtgørelsen.

Jordflytningsbekendtgørelsen omfatter:

- flytning af jord, der er forurenet,

- flytning af jord fra et kortlagt område eller et område der er klassificeret,

- flytning af jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej og

- flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord.

Jorden anses for at være erhvervsaffald, når det er en virksomhed, der anmelder jordflytningen. Det er udelukkende virksomheder og ikke private borgere, der skal betale gebyr for flytning af jord. Jorden er ifølge affaldsbekendtgørelsen affald, når man agter at skille sig af med den eller er forpligtiget til at skille sig af med den.

I 2020 behandlede Thisted Kommune 178 anmeldelser af flytning af jord. Af disse ville 132 jordflytninger være omfattet af gebyret. Sagsbehandlingstiden for flytning af jord vil typisk tage mellem 15 minutter og 3 timer, med en estimeret gennemsnitstid på 30 minutter.

Plan- og Miljøafdelingen forventer dog, at antallet af anmeldelser af flytning af jord fra virksomheder kan falde som følge af indførelsen af et gebyr. Jordflytninger anmeldes i dag primært af virksomheder, ofte på vegne af private borgere. Ved indførelsen af et gebyr, der kun gælder for erhvervsaffald, dvs. for jordflytninger anmeldt af virksomheder, er forventningen, at langt flere private borgere selv vil anmelde flytning af jord for at undgå en ekstraregning til gebyret.

Hvordan skal gebyret udregnes?

Det er i affaldsaktørbekendtgørelsen bestemt, at gebyret skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved den enkelte anmeldelse efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. Forslaget til gebyr for jordflytninger er fastsat, så det afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget på den enkelte sag (se bilag 1, Instruks for gebyr på flytning af jord og bilag 2, Gebyrblad for flytning af jord 2021). De faktiske omkostninger skal justeres årligt.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der pr. 1. juli 2021 indføres et gebyr på flytning af jord efter medgået tid, jf. gebyrblad for flytning af jord (se bilag 2). Timeprisen bliver 700 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 14. december 2020.

Bekendtgørelse om affald af 9. december 2020.

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 7. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om 132 jordflytninger med en gennemsnitlig indtægt på 350 kr. pr. sag svarende til total 46.200 kr. årligt.

Andre konsekvenser

At flere private borgere anmelder jordflytninger selv i stedet for at lade virksomheder gøre det. Dette vil forventeligt øge sagsbehandlingstiden på de enkelte jordflytninger, da private borgere ikke er vant til at lave jordflytninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gebyrblad for flytning af jord godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

105. Overdragelse af klublokaler

Udskriv

Sagstema

Vang-Tvorup IF er under opløsning og ønsker at overdrage foreningens klubhus til Thisted Firmasport.

Redegørelse

Den folkeoplysende forening Vang-Tvorup IF overtog i 2000 klubhuset på Rodals Bakke 25 i Vang fra Thisted Kommune. I forbindelse med overdragelsen blev der udfærdiget og tinglyst skøde, som kan ses i bilag 1.

Vang-Tvorup IF har ikke længere aktiviteter og er derfor under opløsning. I den forbindelse ønsker foreningen at overdrage klubhuset til en anden folkeoplysende forening, Thisted Firmasport. Thisted Firmasport ønsker at benytte klubhuset som udgangspunkt for MTB-aktiviteter samt deres sporlaug.

Af skødet fremgår der visse krav til, hvad bygningerne kan og skal benyttes til samt nogle krav i forbindelse med en eventuel overdragelse. Bl.a. fremgår det, at en overdragelse eller et salg skal godkendes af Thisted Kommune.

På den baggrund har Børne- og Familieforvaltningen været i dialog med foreningerne for at få detaljerne omkring overdragelsen på plads:

 • Vang-Tvorup IF oplyser, at overdragelsen sker vederlagsfrit.
 • Thisted Firmasport bekræfter overfor Thisted Kommune, at de vil overholde de forpligtigelser, der er i det eksisterende skøde.
 • Thisted Firmasport accepterer at være ansvarlig for udfærdigelse af overdragelsesdokumenter, nyt skøde samt servitutstiftende tinglysning af dette.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima- Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at overdragelsen af klubhuset Rodals Bakke 25 fra Vang-Tvorup IF til Thisted Firmasport godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

106. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for og ændring af sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Grundet øget sagsmængde indstiller Plan- og Miljøafdelingen, at sagsbehandlingstiderne ændres jf. bilaget - markeret med rødt.

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelserne på husdyrområdet er stærkt stigende trods af brug af eksterne konsulenter til opgaven. Da der er et lovkrav på 90 dages sagsbehandlingstid på de små husdyrbrug (§16b), betyder det, at vi nu allokerer ressourcer hertil på bekostning af sagsbehandlingstiderne på de store husdyrbrug, hvor der ikke er tilsvarende lovkrav. Plan- og Miljøafdelingen har begrænsede muligheder for at bruge eksterne konsulenter til opgaven, da det kun er brugerbetaling svarende til ca. 40% og det derfor alt andet lige vil medføre øgede driftsomkostninger, hvilket ikke er foreneligt med den økonomiske genopretningsplan.

Derudover er det urealistisk, at de overtrædelsessager, som kommunen er pligtige til at behandle, i meget lille målestok ekspederes, da ressourcen på naturområdet pt. bruges på byggesager og anlægsopgaver.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Sagsbehandlingstiderne opjusteres som det fremgår af bilaget.
 2. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

107. Fremtidig anvendelse af Det Gl. Rådhus på Store Torv i Thisted

Udskriv

Sagstema

Den fremtidige brug af Det Gl. Rådhus, Store Torv i Thisted.

Redegørelse

Det Gamle Rådhus er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og opført i 1853. Bygningsanlægget blev fredet i 1978. I 2007 blev bygningen købt af Realea A/S i dag Realdania Byg, som startede en gennemgående renovering i 2008.


Efter endt restaurering blev bygningen i 2010 udlejet til Thisted Kommune til anvendelse for turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.

Lejekontrakten mellem Realdania Byg og Thisted Kommune kan tidligst opsiges ved udgangen af 2059. Lejekontrakten betinger ligeledes, at bygningen skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Der henvises til bilag 1 – Lejekontrakt med Realea.

Husets stueetage har fra 2010 og frem til medio 2020 være udlejet til Thy Turistforening, som har betalt omkring 210.000 kr. i husleje om året. De 2 øverste etager har været anvendt til udstillinger af Det Ny Kastet og andre repræsentative formål, som f.eks. borgerlige vielser. Der har ikke været betalt husleje af de øverste etager.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) behandlede den 13. januar 2021 en ansøgning fra Det Ny Kastet om mulighederne for at anvende hele bygningen til udstilling. Udvalget gav afslag på ansøgningen, idet der ikke kunne anvises finansiering af projektet, herunder betaling af husleje. Der henvises til bilag 2 - beslutning fra EAKU den 13. januar 2021.

Der arbejdes derfor videre med at finde andre lejere eller anvendelse af bygningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

I lejekontrakt mellem Realdania Byg og Thisted Kommune fremgår det af § 2.1., at huset skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Yderligere fremgår det af § 5.1., at fremlejevilkår skal godkendes af udlejer, forinden fremlejemålet kan træde i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med en lejeindtægt på 210.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget godkender, at der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 39:

Udsat til næste møde, hvor udvalget ønsker en økonomisk oversigt over lejen for hele bygningen.

Sagen genoptages

Sagen er nu tilføjet bilag 3 - regnskabsresultat for Det Gl. Rådhus, hvor den økonomiske oversigt for lejen for hele bygningen fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har, siden Turistforeningen flyttede ind i bygningen, ydet et ekstra tilskud til Turistforeningen på 140.000 kr. pr. år (prisniveau 2021) til betaling af huslejen. Beløbet foreslås overført til bygningsbudgettet under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.
 2. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 78:

Tilbagesendes til administration idet opsigelsesmulighederne på 1. sal undersøges.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 17. marts 2021, pkt. 42:

Udsat, indtil der er en nærmere afklaring om lejekontrakt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Der foreligger ingen skriftlige lejeaftaler for brugen af 1. sal i det Gl. Rådhus. Det Ny Kastet har benyttet lokalerne på 1. sal vederlagsfrit siden 1998 til deres udstillinger.

I 2012 godkendte Økonomiudvalget et aftaleforslag for brugen af Det Gl. Rådhus. Formålet med aftalen er, at foreninger hjemhørende i Thisted Kommune vederlagsfrit kan anvende lokalerne på 1. og 2. sal. Lokalerne skal fortrinsvis anvendes til udstillingsaktiviteter, foredrag/oplæsning, officielle receptioner, bryllupper og andre ceremonielle tiltag efter byrådets nærmere afgørelse. Aftalen er vedlagt som bilag 4 - Aftale om brugen af Det Gl. Rådhus.

Idet der er tale om udlån af lokalerne og ikke et lejemål, er der ikke fastsat et varsel for, hvornår aftalen slutter. En løbende aftale om udlån af lokalerne kan opsiges med et passende varsel, her kan der findes inspiration i erhvervslejelovens regler, der bruger et opsigelsesvarsel på 3 måneder som udgangspunkt.

Andre konsekvenser

Hvis udlånet af lokalerne ophører, vil Det Ny Kastet have brug for andre lokaler til deres aktiviteter.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

2. Hvis der findes en ny lejer, der ønsker at benytte flere etager i bygningen, opsiges det nuværende lokaleudlån med 3 måneders varsel.

3. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse idet der arbejdes videre med at finde egnede lejere til hele bygningen.

Til toppen

108. Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Sydhavnen, Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb ved Sydhavnen i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019 at acceptere salg af byggefeltet på Sydhavnen til HBJ Projektudvikling. Thisted Kommune skal etablere de omkringliggende offentlige arealer ved Sydhavnen.

HBJ Projektudvikling opstarter byggeriet februar 2021 med forventet færdiggørelse til sommeren 2022. De omkringliggende offentlige arealer i form af promenade, gårdrum og parkering koordineres og udføres i samarbejde med HBJ Projektudvikling, så arealerne er færdige parallelt med byggeriet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2019 et projektforslag til 24,1 mio. kr. (se bilag 1), som blev afsat som et rådighedsbeløb og gav på daværende tidspunkt en anlægsudgiftsbevilling på 7,9 mio. kr.

For at kunne anlægge de omkringliggende offentlige arealer i takt med byggeriet er det nødvendigt at fremrykke de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2021-2024 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 24,1 mio. kr. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 givet en anlægsbevilling på 7.9 mio. kr.

For at have rådighedsbeløb til færdiggørelse af Sydhavnen med promenade, gårdrum og parkering parallelt med byggeriet, er det nødvendigt at fremrykke de resterende 16,2 mio. kr. På investeringsoversigten for 2021-2024 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024. Der søges derfor om fremrykning og anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. til XA-942 Sydhavnen.

Fremrykning af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) fremgår af nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

2,0

14,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

2,0

14,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 2,0 mio. kr. og 2022 med 14,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021 og 14,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavn. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,0 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 12:

Ad 1-2. Sagen tilbagesendes med henblik på at fremrykke yderligere investeringer�� fra 2022 til 2021.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 77:

Tilbagesendes til administrationen med henblik på et nyt oplæg.

Sagen genoptages

Økonomiske konsekvenser

Med henvisning til Direktionens beslutning den 11. marts 2021, punkt 12 er fremrykning af rådighedsbeløb til 2021 og 2022 ændret, og der søges derfor om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) jævnfør nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

8,0

8,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

8,0

8,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 8,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 8,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 8,0 mio. kr. og 2022 med 8,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. i 2021 og 8,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavnen. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 8,0 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

109. Anlægsbevilling til opstart af Områdefornyelse i Nors og Østerild

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling til opstart af områdefornyelse i Nors og Østerild.

Redegørelse

Med baggrund i Handleplan for Landsbyfornyelse, som blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2021, foreslås det at igangsætte områdefornyelse i Nors og Østerild.

De seneste år har der være en god dialog med både Nors og Østerild om byfornyelse generelt. Der er også det seneste år sat fokus på nedrivning af udtjente ejendomme, og der er p.t. tre nedrivninger i gang i Nors, som i sig selv vil forskønne byen og forbedre trafikforholdene.

Nors og Østerild har ikke tidligere haft et områdefornyelsesprojekt, og i begge byer er der behov for områdefornyelse.

Nors har udarbejdet en masterplan for lokalområdet, som indeholder forskellige nedslagspunkter (se bilag 1). Østerild har nogle oplagte emner at tage fat på som det gamle vandtårn, stiforbindelserne til Testcenter Østerild, trafiksanering og et nyt bycentrum, hvilket alt sammen er muligheder, der kan vurderes i forbindelse med de programmer, der skal laves.

Programmerne udarbejdes sammen med byerne, og i Nors har foreningerne i fællesskab skabt en paraplyorganisation, hvor de alle er repræsenteret, mens Borgerforeningen i Østerild samarbejder med byfornyelsesselskabet "Hannæs - Østerild i Udvikling" om udvikling af lokalområdet.

I første etape af områdefornyelserne skal der udarbejdes et program for områdefornyelserne. Områdefornyelsernes program skal indeholde:

 • Analyse af byen og de udfordringer der er, herunder dårlige ejendomme, trafiksanering, byrum mm.
 • Økonomi - herunder kommunal medfinansiering og statslige midler og private fonde
 • Nedslagspunkter
 • Tidsplan for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter
 • Ejerskab og lokalforankring
 • Evalueringsplan.

Områdefornyelserne løber over en 5-årig periode fra 2021 til 2025. Der ønskes afsat 100.000 kr. til hvert forprojekt i henholdsvis Nors og Østerild til udarbejdelse af program for områdefornyelse.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten ikke afsat rådighedsbeløb til områdefornyelse.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 til igangsættelse af forprojekter til områdefornyelse i henholdsvis Nors og Østerild. Da der ikke kan anvises finansiering, finansieres beløbet af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 200.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 200.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Forprojektet skal skabe klarhed og enighed over samskabelsen mellem byerne og kommunen samt de initiativer, der skal indarbejdes i områdefornyelsen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til udarbejdelse af program (forprojekter) til områdefornyelse i henholdsvis Nors og Østerild. Beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

110. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Østre Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning og efterisolering af klasselokaler. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2021-2024 (rådighedsbeløb) på XA-947 Energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Der søges frigivet 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole finansieret af rådighedsbeløbet på XA-947 - Energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

111. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten afsat 3,0 mio. kr. pr. år i årene 2021-2022 (rådighedsbeløb) på XA-891 Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Der søges frigivet 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole finansieret af rådighedsbeløbet på XA-891 - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

112. Anlægsregnskab - Forskønnelse af "Pynten", Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Forskønnelse af "Pynten" i Hanstholm.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse bevilgede den 29. maj 2018 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til forskønnelse af P-pladsen "Pynten" i Hanstholm.

Anlægsarbejdet er færdiggjort og afleveret - se uddrag af renoveringen i bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-882 Forskønnelse af "Pynten", Hanstholm er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at licitationspriserne var lave, og der har været få uforudsete udgifter.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

113. Anlægsregnskab - Cykelsti, Hillerslev - Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Cykelsti, Hillerslev - Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har, i forbindelse med etablering af cykelsti, Hillerslev - Thisted, bevilget følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2018

6,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2018

2,0 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling - i alt

9,0 mio. kr.

Cykelstien er etableret og endelig afsluttet. Se bilag 1 for billeder.

Anlægsregnskab for XA-808 - Cykelsti, Hillerslev - Thisted er således

Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter var mindre end forventet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

114. Anlægsregnskab - Amtoft Havn

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Amtoft Havn.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har, i forbindelse med udbygningen af Amtoft Havn, bevilget følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2018

1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. september 2019

5,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2020

1,0 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling - i alt

7,0 mio. kr.

Udvidelsen af Amtoft Havn er færdiggjort for så vidt angår Thisted Kommunes andel af udvidelsen.

Det resterende arbejde med renovering af bådbroer og etablering af nye bådbroer skal udføres af Amtoft Lystbådelaug.

Udvidelsen af Amtoft Havn er sket i samarbejde med Amtoft Lystbådelaug, se bilag 1 for billeder.

Anlægsregnskabet for XA-778 Amtoft Lystbådehavn er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

115. Anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. afsluttet i 2020

Udskriv

Sagstema

Årsoversigt over anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. afsluttet i 2020.

Redegørelse

I henhold til gældende kompetenceplan skal der udarbejdes en oversigt over anlægsregnskaber, hvor nettoudgiften har været mellem 1,0 og 2,0 mio. kr.

Årsoversigt for 2020:

Projekt

Projektnavn

Bevilling

netto

kr.

Regnskab

netto
kr.

Afvigelse

kr.

- = mindreforbrug

+ = merforbrug

XA-602

Silstrup - Cykelbaner - Etape 1

1.860.000

1.952.285

+92.285

XA-920

Trafikmæssige tiltag - 2019

1.300.000

1.380.409

+80.409

XA-850

Udbygning af Thy Hallen

1.170.000

1.172.937

+ 2.937

Anlægsarbejderne er færdiggjort og afleveret - se bilag 1.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at årsoversigten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

116. Regnskab for 2020 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2020 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område. Desuden forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

Regnskab 2020 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område viser et samlet budget på 107,2 mio. kr. og et samlet forbrug på 105,0 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var på Øvrig trafik med 7,3 mio. kr., Kollektiv trafik med 3,6 mio. kr. og Forsyningsområdet med 1,4 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 5,7 mio. kr. på Natur og Miljø, 3,2 mio. kr. på Jordforsyning og ejendomme samt 1,2 mio. kr. på Ældreboliger.

1. Bemærkninger til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor:

Jordforsyning og ejendomme

Nettoforbruget blev 3,2 mio. kr. større end budgetteret.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at det i forbindelse med Covid-19 nedlukningen i marts 2020 blev besluttet at igangsætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse for ca. 4,8 mio. kr. for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang. En del af dette blev finansieret af eget område via tilbageholdenhed på almindelige vedligeholdelsesopgaver.

I modsat retning trækker merindtægter vedrørende udlejning.

Natur og miljø

Nettoforbruget blev 5,7 mio. kr. større end budgetteret.

Merforbruget består af et merforbrug på 3,3 mio. kr. på naturområdet, som hovedsagelig skyldes, at der i høj grad er udført projekter, som videreføres ind i 2021, og som i langt de fleste tilfælde finansieres af tilskud fra Landdistriktsprogrammet, Naturstyrelsen eller andre tilskudsydere. Indtægterne indgår dog først, når det enkelte projekt er færdigt. Derudover var der et merforbrug på 1,1 mio. kr. på miljøgodkendelser og tilsyn, som både skyldes overført underskud og færre gebyrindtægter grundet Covid-19 nedlukningen. På skadedyrsbekæmpelse er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes øgede udgifter i forbindelse med rottebekæmpelse. Endelig er der også et merforbrug vedrørende Beredskab Nordjylland på 0,6 mio. kr.

I modsat retning trak et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende den helhedsorienteret energi- og ressourcepolitik.

Forsyningsområdet

Nettoforbruget blev 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget vil blive anvendt til udligning af mellemregningsforholdet mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Kollektiv trafik

Nettoforbruget blev 3,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til skole- og specialkørsel på 4,7 mio. kr., mens busdrift, Nordjyllands Trafikselskab (NT), er i balance for 2020. Regnskabet fra NT for 2020 er endnu ikke modtaget, så det endelige resultat for 2020 er derfor ukendt.

I modsat retning trækker merforbrug til opgradering af stoppesteder og udvikling af grøn mobilitet på 0,7 mio. kr. og færgedrift på 0,4 mio. kr.

Øvrig trafik

Nettoforbruget blev 7,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af afvandingsbidrag på 3,2 mio. kr. grundet regulering for årene 2016-2019, mindreforbrug på vintertjeneste på 3,8 mio. kr. samt udskudte renoveringsprojekter på Thisted Havn, Doverodde Havn og mole.

I modsat retning trækker merforbrug til Park og Vej på 1,4 mio. kr. primært grundet investering i materiel.

Ældreboliger

Nettoforbruget blev 1,2 mio. kr. større end budgetteret.

Merforbruget fordeler sig bredt mellem institutionerne og skyldes hovedsageligt periodeforskydninger mellem årene i forbindelse med betaling for el, vand, varme og antennebidrag.

2. Redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 30. marts 2021 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2020-regnskabets overskud og underskud til 2021. Sagen følger med få undtagelser kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et underskud på 1,6 mio. kr. Heraf er der et underskud på 3,0 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et overskud på 1,4 mio. kr. Største post er et underskud på Natur og Miljø, hvor der overføres et underskud på 5,7 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører overførsel på projekter. Herudover er der underskud på Jordforsyning og Ejendomme på 3,2 mio. kr. Der overføres overskud på Kollektiv Trafik på 3,9 mio. kr. og på Øvrig Trafik på 3,4 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 % af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 %.

Regnskabsresultatet for 2020 betyder, at i alt 2 budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for underskud over 5 %, mens 1 budgetansvarlig har skullet redegøre for overskud over 5 %.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Område-MED Drift og Anlæg den 27. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

117. Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 1. kvartal 2021

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 1. kvartal 2021.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af tre forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse starter først op til maj.

Bilag 1 indeholder en oversigt over følgende:

• Status på vandløbsvedligeholdelse. Om der er udførte ekstraarbejder pr. 10. marts 2021, disse er anført med vandløbsnavn og type af indsats.

• Status på regulativ revision. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres, det fremgår hvilket vandløb, der pr. 10. marts 2021 er truffet afgørelse for.

• Status på minivådområder. Det fremgår, hvor mange der er ansøgt og screenet indtil dags dato og status for behandling af sagen.

• Status for igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter.

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger næste status i august 2021.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb, hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

118. Tilsynsindberetning for 2020. Tilsyn med og godkendelse af virksomheder og landbrug

Udskriv

Sagstema

Orientering om Plan- og Miljøafdelingens indsats med miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug i 2020.

Redegørelse

Tilsynsberetning 2020

Alle kommuner skal hvert år indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Tilsynsberetningen skal bl.a. vise, at kommunen overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten.

Thisted Kommune overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten i 2020. Tilsynsberetning for 2020 kan ses i bilag 1.

Tilsynskampagner 2020

Alle kommuner skal udføre to tilsynskampagner om året, hvor hver kommune selv vælger emnerne for kampagnerne. Plan- og Miljøafdelingen valgte følgende kampagner i 2020:

Fokus på overfyldte skraldespande i Nr. Vorupør

På og omkring P-pladsen ved Vesterhavsgade er der ofte overfyldte skraldespande. Plan- og Miljøafdelingens Industriteam har modtaget henvendelse om, at det er erhvervsvirksomheder i området, som benytter skraldespandene, og derfor havde tilsynskampagnen fokus på, om de erhvervsdrivende i området har tilstrækkelig kapacitet i deres egne affaldscontainere. Kampagnen indebar tilsyn med 15 virksomheder (butikker, restauranter, mv.) i området. Tilsynene blev foretaget uvarslet med dialog som omdrejningspunkt. Overordnet havde de fleste virksomheder, udover den obligatoriske kommunale ordning, arrangeret deres egne private ordninger. Tilsynene efterlod det indtryk, at der generelt var styr på affaldshåndteringen og kapaciteten hos de enkelte virksomheder. Det lykkedes ikke i løbet af kampagnen med sikkerhed at finde frem til den virksomhed, som benytter de offentlige skraldespande. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at de fysiske tilsyn har øget opmærksomheden på, at den enkelte virksomhed skal have tilstrækkelig kapacitet i egen affaldscontainer.

Opbevaring af ensilage

Plan- og Miljøafdelingens Landbrugsteam har i kampagnetilsynet for 2020 haft fokus på opbevaring af ensilage. Kampagnen blev i april 2020 indledt med udsendelse af infobrev til 372 landbrug. Brevet indeholdt en grundig beskrivelse af lovgivningen for ensilageopbevaring. Der blev desuden informeret om kommunens tilsynskampagne i LandboThys medlemsblad. Efterfølgende indgik 20 landbrug i kampagnen som fysiske tilsyn, hvor der var et særskilt afsnit i tilsynsrapporten omhandlende opbevaring af ensilage, såvel i ensilageopbevaringsanlæg som i markstak. Resultatet af den fysiske kampagne viste, at for 25 % af de 20 landbrug var forholdene omkring ensilageopbevaringsanlæggene tilfredsstillende. For de resterende 75 % af landbrugene var forholdene ikke i orden, og disse forhold blev håndhævet. Håndhævelserne fordelte sig på 76 % indskærpelser og 24 % henstillinger.

Tilsynsberetningen samt konklusion på tilsynskampagnerne skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration. Tilsynsberetningen skal indberettes til Miljøstyrelsen. Begge dele er udført.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om tilsynsberetning samt tilsynskampagnerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

119. Arbejdssituationen inden for det tekniske område

Udskriv

Sagstema

Orientering om arbejdssituationen i Plan- og Miljøafdelingen (PM) samt Drifts- og Anlægsafdelingen (DA).

Redegørelse

I forlængelse af budgetforliget april 2017 fremlagde Teknik og Erhverv "Strategi 2017-2019" for Kommunalbestyrelsen. Fokus i strategiplanen var - og er - fokus på service overfor erhvervslivet og borgerne.

Siden har pejlemærkerne i strategiplanen været styrende for tilrettelæggelse af arbejdet i afdelingerne. Strategien er revideret i 2020 og de fire strategifokuspunkter:

 • Service og omdømme
 • Organisationsudvikling
 • Udvikling der bygger på sikker drift
 • Myndighed kredser om kerneopgaven for hhv. Erhvervslivet, Borgeren og Politikeren, se bilag 1.

Teknik og Erhvervs kerneopgave

”Skabe rammer for det gode liv i Thisted Kommune. Vi vil sammen lave helhedsorienteret fysisk udvikling og skabe en kommune, hvor du synes, det er rart at være, hvor din virksomhed trives, og hvor vi arbejder sammen med dig i gensidig dialog og respekt.”

I afdelingerne har vi grundlæggende optimeret sagsgange osv. med henblik på hurtigere sagsbehandling og udførsel af anlægsprogrammet. Derudover har vi arbejdet målrettet med efteruddannelse ud fra et servicefokus samt fokus på den gode historie om vores arbejde til gavn for borgerne ved en markant forøgelse af f.eks. opslag på sociale medier, hvilket vi har fået mange gode tilbagemeldinger på bl.a. fra ansøgere til stillinger i afdelingerne.

Betjeningen af det politiske system er øget både kvalitativt og kvantitativt og med særligt fokus på sagsfremstillinger, hvilket medfører et væsentligt ressourcetræk i organisationen. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) har væsentligt flere punkter på dagsorden end øvrige udvalg.

De senere år har budt på en positiv samfundsudvikling, hvilket bl.a. har givet sig udtryk i højere aktivitet på bygge- og anlægsområdet, særligt i 2020, hvilket helt naturligt sætter sagsbehandlerne og sagsbehandlingstiderne under pres. Men selv med optimeringer, brug af robotteknologi osv. er vi nu et sted, hvor vi ikke kan opretholde god trivsel og de gode sagsbehandlingstider, særligt set i lyset af generelle nedskæringer i budgetmæssig sammenhæng. Der er oparbejdet en del overarbejde i organisationen.

I forhold til byggesagsbehandlingen har indførsel af Bygningsreglement 2018 (BR18) betydet længere sagsbehandlingstider på landsplan. KL er opmærksom på problemet, men reglerne medfører ekstraarbejde, som vi har afholdt indenfor den gældende ressourceramme – se artikel fra KL, bilag 2.

Travlhed på byggeområdet medfører også travlhed i PM i form af høringer, dispensationer osv. Derudover har kommunens høje anlægsniveau også medført en forøgelse af sagsmængden. Store opgaver som planstrategi, kommuneplan, indsatsplaner, vandløbsregulativer, opdatering af data til ny ejendomsskattevurdering, diverse udviklingsplaner, byggemodning og øget grundsalg betyder, at der ikke er luft til at deltage i store ad hoc opgaver som SMK osv.

I DA, hvor vejadministrationen er forankret, er sagsmængden stigende bl.a. grundet væsentligt flere byggesager men også uoverensstemmelser på private fællesveje, hvor de vejberettigede er uenige om vedligeholdelsesniveauet og fordelingen af udgifter, hvilket fører til længere sagsbehandlingstider. DA fremsender i den nærmeste fremtid en sag til KMTU's behandling, hvor der skal tages stilling til, om der skal indføres gebyr for Thisted Kommunes deltagelse i og afholdelse af vejsyn.

Med ændringen af kystbeskyttelsesloven i 2018 blev myndighedsområdet for kystbeskyttelse overdraget fra Kystdirektoratet til kommunerne uden tilførsel af midler fra staten. Myndighedsbehandlingen varetages i PM, og DA koordinerer med ansøgerne samt kvalificerer eventuelle budgetter. Med Thisted Kommunes store kyststrækninger er der aktuelle ønsker fra mange lodsejere og grundejerforeninger med anmodning om kystsikring mod det stigende antal storme og højvandssituationer.

Bilag 3 beskriver situationen i de enkelte teams i PM, og hvor de største udfordringer er. Her kan særligt nævnes antallet af byggesager, som giver en afsmittende effekt på hele organisationen, da sagerne bliver sendt i høring og afledt heraf, medfører en del anden myndighedsbehandling. Derudover er sagsmængden inden for husdyrgodkendelserne voksende, og vi vil se en markant stigning i sagsbehandlingstiden, da den opgøres ved afslutning af sagerne.

Nu er vi så i den situation at byggeaktiviteten, succes med forhåndsdialog osv. gør, at systemet desværre ”sander til” – vi oplever særligt på byggeområdet f.eks., at vi kontaktes før ansøger har tænkt projektet særligt meget igennem, så vi bruger en masse tid på at tale i telefon, uden det medfører kvalitet i ansøgningsmaterialet – her har vi igen også rigtig mange spørgsmål vedr. BR18. Pt. bruger tre ud af seks byggesagsbehandlere al tiden i telefonen, men fordelt på alle seks betyder det, at rigtig mange ressourcer trækkes ud af systemet.

Med henblik på at få sager ekspederet til gavn for både erhvervslivet og borgerne har vi indført telefontid i PM, så der er træffetid kl. 08 -10 hver dag og torsdag også mellem kl. 15-17. Det er trådt i kraft og varer foreløbigt til den 1. september 2021, hvor vi forventer at være fysisk tilbage på arbejde. Det er vores forventning, at ro til sagsbehandling vil kunne bidrage til at få afviklet nogle af puklerne eller i hvert fald komme ned på acceptabelt niveau.

Derudover har vi revideret udkast til sagsbehandlingstiderne på den oversigt, som udvalget får på møderne.

Anlæg

Thisted Kommunes anlægsaktiviteter har over de seneste fem år været stærkt stigende - som det ses af nedenstående tabel er udgiftsbudgetterne fordoblet fra budget 2017 til budget 2021.

Vedtagne Investeringsoversigt

2017

2018

2019

2020

2021

Budget - U (i mio. kr.)

90.428

135.837

152.281

150.318

180.385

Kravene til realiseringen af anlægsprojekterne har været støt stigende, i dag er nøgleordene samskabelse og borgerinddragelse, det betyder, at det enkelte anlægsprojekt kræver flere og flere ressourcer, inden det er realiseret, og brugerne kan tage byggeriet i anvendelse.

Thisted Kommune har som organisation gennem årene været meget dygtig til at søge fonde om støtte til forskellige projekter, involveringen i ansøgningsprocessen er ressourcekrævende, men den investerede tid har ofte båret frugt. Når projektet skal realiseres, er det med deltagelse af medarbejdere fra PM og DA, den medgåede tid i disse projekter er Thisted Kommunes bidrag, idet fondene ikke honorer interne timer, dermed presses den samlede økonomi på konto 06, da en del af lønsummen forventes indtjent via projektering og projektledelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er en udfordring i forhold til forventet årsregnskab og budgettet, særligt på Plan- og Miljøområdet. Den økonomiske genopretningsplan er kun delvis gennemført, hvilket vil medføre yderligere besparelser i 2021.

Det kan overvejes, om der skal indføres gebyr på byggesagsbehandling, selvom det vil afspejle sig i erhvervstilfredshedsmålingerne. Ligeledes vil der indenfor den nærmeste fremtid være behov for at tage stilling til, om der skal indføres gebyr for Thisted Kommunes deltagelse i og afholdelse af vejsyn.

Andre konsekvenser

Indførelse af telefontider kan opleves som en barriere for borgere og erhvervslivet, hvilket kan have en afsmittende virkning på den oplevede service og diverse målinger. Derudover kan længere sagsbehandlingstider opfattes som en serviceforringelse.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Direktionen beslutter indførelse af telefontid i Plan- og Miljøafdelingen med træffetid fra kl. 08 - 10 hver dag og torsdage endvidere kl. 15-17 indtil den 1. september 2021.
 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. marts 2021, pkt. 4:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

120. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

121. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen