Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

15. mar 2021

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

58. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

59. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Tømning af toiletter fra både

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Med det fokus der er i tiden på udledning af spildevand i vores farvande, vil jeg, at vi i KMTU finder en løsning for de både, der sejler i Limfjorden og besøger Thisted."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 159:

Udsat.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 172:

Drøftet og udvalget ønsker et oplæg i forhold til mulighederne.

Sagen genoptages

Teknik og Erhverv har undersøgt mulighederne og har indhentet tilbud på en stationær stander og en mobil tømningsvogn til brug for tømning af holdingtanke i sejlbåde.

Ved en forespørgsel til havnefogederne i Thisted og Doverodde har der ikke indtil nu været efterspurgt en tømningsordning.

Lovgivningen siger, at både bygget efter 2000 med indbygget toilet skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Både, der er bygget før 2000, og hvis de er længere end 10,5 m samt bredere end 2,8 m og bygget efter 1980, skulle senest den 1. januar 2005, hvis der var toilet ombord have installeret en holdingtank og dæksgennemføring. Havnene er forpligtede til at have en tømningsordning. Ordningen kan bestå i, at havnen rekvirerer en slamsuger, hvis en sejler ønsker at få tømt sin holdingtank.

Teknik og Erhverv ser på løsninger i Thisted Havn samt Doverodde Havn, der arbejdes på en stationær løsning i Thisted og en mobil løsning i Doverodde. Ved løsningen i Thisted kan der med fordel etableres et samarbejde med Thisted Sejlklub. Der er pt. en dialog i gang med Thisted Sejlklub omkring en placering af tømningsanlægget på havnen i Thisted og den efterfølgende drift og tilsyn med anlægget.

Der er indhentet tilbud fra firmaet NBC på de 2 løsninger, bilag 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Løsningen i Thisted vil med indkøb af stationær stander, kloaktilslutning samt gravearbejde og tilslutning af anlægget anslås at koste ca. 120.000 kr.

Løsningen i Doverodde vil med indkøb af mobil tømningsvogn, indkøb og opsætning af udslagskumme samt indhegning af området, hvor den mobile tømningsvogn kan afhentes, anslås at koste ca. 70.000 kr.

Udgifterne på ca. 190.000 kr. finansieres af eget driftsbudget - drift havne.

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at stationær stander og mobil tømningsvogn indkøbes og installeres i Thisted og Doverodde Havn finansieret af eget driftsbudget - drift havne.

Beslutning

Tilbagesendes til administrationen med henblik på et samlet oplæg for havnene.

Til toppen

60. Den Fælles Nordjyske Klimaambition

Udskriv

Sagstema

Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Redegørelse

KommuneKontaktRådet Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark-bestyrelsen (BRN) besluttede den 7. februar 2020, at man ville udarbejde en fælles klimastrategi for de nordjyske kommuner og regionen.

Til at varetage dette arbejde blev der i april 2020 nedsat en arbejdsgruppe med direktører fra de nordjyske kommuner og Regionen. Fokus for arbejdet har primært været følgende:

 • Afgrænsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder kortlægning af eksisterende nordjyske samarbejder på området.
 • Sikre øget sammenhæng og mindske overlap i de nordjyske klimaindsatser.
 • Udarbejdelse af en klimastrategisk ambition for de nordjyske klimaindsatser kaldet Den Fælles Nordjyske Klimaambition. Der har været fokus på at sammentænke det strategiske arbejde med DK2020 – klimahandlingsplaner for de nordjyske kommuner.

På møderne den 5. og 12. februar 2021 godkendte henholdsvis KKR Nordjylland og BRN Den Fælles Nordjyske Klimaambition for de 11 kommuner og Region Nordjylland, gældende for perioden 2021-23. Der er udabejdet en sagsfremstilling, som er sendt til behandling i de 11 kommuner samt regionen.

Hovedformålet med Den Fælles Nordjyske Klimaambition er at binde de ambitiøse nordjyske klimaindsatser sammen og skabe en rød tråd herimellem. Klimambitionen skal med andre ord skabe en fælles ramme for den grønne omstilling i Nordjylland, så vi bevæger os i samme retning og får klimadagsordenen til tops på den nordjyske politiske scene.

Da vi allerede har en række fælles igangværende mål, indsatser og planer på det grønne område, skal vi i første omgang ikke nødvendigvis opfinde nye fælles indsatser, men derimod mindske uhensigtsmæssig parallelaktivitet og løbende prioritere i indsatserne. Vi sammenbinder således de klimaindsatser, vi allerede arbejder med, i en samlet nordjysk fortælling om det, vi gør sammen – og sikrer politisk og administrativt ejerskab til dem.

Klimaambitionen tager afsæt i tre overordnede pejlemærker, der er udformet som statements. De er alle tre retningsgivende for de fokusområder, som strategien er udmøntet i. Pejlemærkerne skal derfor betragtes som en overligger for de ambitiøse nordjyske mål og som rettesnor for både eksisterende og fremtidige regionale samarbejder:

 • I Nordjylland vil vi sikre ressourcer til de kommende generationer
 • I Nordjylland vil vi dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs
 • I Nordjylland vil vi gøre den grønne omstilling til en vækstdriver for nordjyske virksomheder.

Med dette in mente er der identificeret og udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal bidrage til at sikre, at vi sammen når de ambitiøse mål i eksisterende og kommende indsatser i Nordjylland – og bidrager til at nå nationale og internationale målsætninger:

 • Vidensdeling og governance
 • DK2020 - klimahandlingsplaner
 • Mobilitet
 • Grøn Energi
 • Grøn Vækst.

Samtlige fokusområder afspejler desuden alle de tre overordnede pejlemærker. Således bidrager de alle til at sikre ressourcer til kommende generationer, dyrke sammenhængen på tværs og skabe grobund for grøn vækst i nordjyske virksomheder.

I forbindelse med udarbejdelse af Klimaambitionen har der været sendt et udkast til de aktører/organisationer, der er nævnt i Klimaambitionen med henblik på at indsamle og indarbejde eventuelle kommentarer og inputs.

Videnspakken

Som led i at sikre størst mulig sammenhæng på området er der udarbejdet en videnspakke, som kortlægger aftaler og strategier, organisationer og netværk samt øvrige udvalgte indsatser på klimaområdet på europæisk, nationalt og regionalt niveau – og er en del af den nordjyske indsats.

Videnspakken tydeliggør, at klimaområdet er præget af mange aktører med stor vilje til at igangsætte nye tiltag, som kan være med til at løse nogle af klimaudfordringerne. Mange af aktørerne har desuden defineret konkrete og ambitiøse målsætninger for dette arbejde. I videnspakken er der som udgangspunkt linket aktørernes mål, strategier og planer, så den får karakter af et opslagsværk. I videnspakken findes desuden en oversigt over relevante tematikker og mulige handlingsrum for kommuner og region.

Videnspakken har således til formål at sikre et veloplyst fundament for det fælles og lokale strategiske arbejde og er vedlagt som bilag til Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Eksempler på mål og handlinger i Klimaambitionen

Den Fælles Nordjyske Klimaambition skal være det regionale afsæt for at prioritere den grønne dagsorden i form af konkrete handlinger i kommuner og region. Der er brug for forskellige handlinger for at nå de ambitiøse mål, der er sat indenfor eksisterende samarbejder og netværk – i forhold til strategiens fokusområder. Nedenfor er nævnt et par eksempler.

Målsætningsmæssigt har vi i Nordjylland med det fælles initiativ Grøn Energi Nordjylland sat en høj ambition med udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan, der skal føre frem til, at vi i Nordjylland allerede i 2040 er selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og herigennem reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger. Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling.

Et andet eksempel er Green Hub Denmark, som faciliterer grøn omstilling i samarbejde med virksomheder, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, kommuner og borgere for at øge vækst og beskæftigelse og samtidig være med til, at der tiltrækkes grønne investeringer til Nordjylland. Målet for Green Hub Denmark er at gøre Nordjylland til et af verdens førende testcentre for grøn omstilling for virksomheder og andre aktører, der har ambitioner om og idéer til bæredygtige løsninger, som kan være katalysatorer for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Midlet er bl.a. Green Hub Denmarks Task Forces, der samler interessenter med henblik på at samskabe projekter og løsninger, der kan bidrage til at komme i mål med Regeringens 70 % CO2 reduktionsmål. Som et eksempel på et projekt kan nævnes ”På Brint Over Fjorden”, hvor det i samarbejde med de enkelte kommuner undersøges, hvordan flere af færgerne, der sejler på Limfjorden, kan ombygges til at sejle på lokalt produceret brint og derved omstilles til grønne drivmidler.

Den fælles Masterplan for Bæredygtig Mobilitet har en målsætning om at reducere udslip fra transporten til gavn for både klima og miljø. I den tilhørende handlingsplan anvendes en bred vifte af virkemidler for at nå i mål, herunder handlinger der understøtter en grøn omstilling og grønne transportvaner. Blandt handlingsplanens muligheder findes en strategisk indsats: ”Fremme af aktive transportformer og delt transport”. Til denne indsats er knyttet en handling, der hedder ”dør-til-dør-rejser”, som har til formål at fremme kombinationsrejser. På den baggrund gennemfører Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland, Nordjyske Jernbaner, Frederikshavn og Hjørring Kommuner et samarbejde om at øge passagergrundlaget i de Nordjyske tog ved at skabe endnu bedre muligheder for at kombinere tog og cykel, blandt andet ved at forbedre cykelparkeringsforholdene på de to strækninger: Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

Klimaambitionen udmøntes bl.a. via initiativerne Grøn Energi Nordjylland 2040 og DK2020

Det er afgørende at løfte i flok. Den enkelte kommunes strategier, handlinger og initiativer sætter retning på lokalt niveau, men bidrager også til det fælles nordjyske – og nationale - perspektiv. I den enkelte kommune og i regionen skal der i den kommende tid forberedes beslutningsgrundlag og tages politisk stilling til:

 • Grøn Energi Nordjylland 2040 – det kommunale bidrag til en fælles nordjysk strategisk energiplan
 • DK2020 – den enkelte kommunes Klimahandlingsplan.

Den strategiske energiplan for Nordjylland udgør et væsentligt delbidrag til kommunernes klimahandlingsplaner i DK2020-regi, som alle kommuner har tilsluttet sig. Det er derfor afgørende, at den enkelte kommune på såvel administrativt som politisk niveau tilrettelægger processer, der sikrer, at disse brikker indpasses i et godt og dynamisk samspil i den enkelte kommune.

Den politiske behandling af Klimaambitionen

Den Fælles Klimaambition er som nævnt behandlet og godkendt på KKR-mødet den 5. februar 2021. På mødet var formænd og næstformænd fra de 11 nordjyske kommuners teknik- og miljøudvalg inviteret til at drøfte Klimaambitionen med KKR. KKR Nordjylland anbefalede, at alle de nordjyske kommuner drøfter og tilslutter sig Klimaambitionen.

BRN behandlede og godkendte Den Fælles Nordjyske Klimaambition på bestyrelsesmødet den 12. februar 2021 – også med anbefaling til alle nordjyske kommuner om at tilslutte sig klimaambitionen. BRN har en koordinerende politisk rolle i forhold til arbejdet med DK2020, Grøn Energi samt bevillinger til Green Hub Denmark og andre grønne initiativer med henblik på at sikre en bred forankring af indsatserne i hele regionen.

Efter den politiske behandling i KKR og BRN-bestyrelsen er Klimaambitionen udsendt til politisk behandling i de 11 kommuner og Regionen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærk.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller Den Fælles Nordjyske Klimaambition til godkendelse under hensyn til, at den skal passe med øvrige strategier i Thisted Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

61. Ændring af kompetence til at ekspropriere

Udskriv

Sagstema

Kompetencen til at træffe beslutning om at ekspropriere flyttes fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

I forbindelse med en aktuel behandling af spildevandsplanen er vi blevet opmærksomme på, at kompetencen til at ekspropriere bør flyttes fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) til Kommunalbestyrelsen. Det skyldes, at det kan give skatteretlige udfordringer, hvis en beslutning om at ekspropriere ikke træffes af Kommunalbestyrelsen.

Forklaring af den skatteretlige udfordring

I ejendomsavancebeskatningslovens § 11 er der indsat hjemmel til at afståelser af ejendomme, i form af ekspropriation eller lignende, kan være skattefrie.

Hvis der er tale om egentlig ekspropriation, er det ikke så indviklet, her er udgangspunktet skattefrihed.

Hvis der er tale om frivillige afståelser i tilfælde, hvor der vil blive eksproprieret, hvis ikke der indgås en frivillig aftale, vil avancen også kunne blive skattefri, hvis en række betingelser er opfyldte.

Det er fra SKATs side en betingelse, at der skal foreligge en ekspropriationshjemmel på tidspunktet for den frivillige aftales indgåelse, det er videre en betingelse, at der er taget stilling til at ville ekspropriere på tidspunktet for den frivillige aftales indgåelse, og endeligt er det en betingelse, at det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne. Det er således i skatteretlig henseende ikke muligt at opnå skattefrihed for en erstatningssum, hvis det er et udvalg under Kommunalbestyrelsen, der har truffet beslutningen om, at der skal eksproprieres.

Den kommunale interesse

Den kommunale interesse i at flytte kompetencen til at ekspropriere til Kommunalbestyrelsen, så de skatteretlige betingelser i denne henseende er opfyldte, skal ses i, at vi kunne komme i en situation, hvor en ejendomsejer, der har måttet afstå sin ejendom og ikke fået sin erstatningssum skattefrit, fordi et underudvalg har truffet ekspropriationsbeslutningen, vil kunne anlægge et erstatningssøgsmål mod kommunen, hvor vi kan blive pålagt at betale skattebeløbet i erstatning.

Kompetenceplanen

Som en konsekvens af ovenstående foreslås det derfor, at den generelle kompetence til at beslutte at ville ekspropriere flyttes fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) til Kommunalbestyrelsen. For så vidt angår vedtagelse af spildevandsplanen, kan den på nuværende tidspunkt vedtages af KMTU, det besluttes, at denne delegation tilføjes en note om, at i det omfang planen indeholder ekspropriationshjemmel, vil den skulle vedtages af Kommunalbestyrelsen. Det samme gør sig gældende for eventuelle tillæg til spildevandsplanen.

Retsgrundlag

Ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Kompetencen til at ekspropriere flyttes til Kommunalbestyrelsen.
 2. Der indsættes en note i kompetenceplanen ud for vedtagelse af spildevandsplanen med ordlyden: "Indeholder spildevandsplanen ekspropriationshjemmel, skal den vedtages af Kommunalbestyrelsen".
 3. Der indsættes en note i kompetenceplanen ud for vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen med ordlyden: "Indeholder tillægget til spildevandsplanen ekspropriationshjemmel, skal den vedtages af Kommunalbestyrelsen".

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

62. Forslag til Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes "Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation 2021-2025" (E&R-strategi).

Redegørelse

Thisted Kommune har i Politik for Klima og Energi 2018-2022 bl.a. fastslået, at kommunen fortsat skal være i førerfeltet som klima- og energikommune.

Denne strategi er én af flere strategier, der skal sætte rammer for udmøntning af politikken. Strategiens hovedformål er at sætte rammer og resultatmål for reduktion af CO2-udledninger fra kommunen som organisation. Det inkluderer bl.a. energiforbruget fra kommunens bygninger og anlæg, kommunens flåde, den offentlig transport, indsamling og håndtering af affald fra borgere og virksomheder samt drivhusgasser relateret til arealanvendelsen (drivhusudledningen) af kommunalt ejede jorder, skov– og naturområder. Strategien gælder fra vedtagelse og 4 år frem. Bæredygtig forvaltning af kommunalt ejede jorder, skov- og naturarealer er en udvidelse af rammen fra seneste gældende strategi fra 2014.

Strategien rummer ambitiøse, men realistiske resultatmål, der ved indfrielse vil holde Thisted Kommune i førerfeltet som Klima- og Energikommune på de områder, som strategien omfatter. Strategien er delt op omkring tre indsatsområder: "Grøn Kommune", "Affald og Ressourcer" og "Transport og Mobilitet", som hver har strategiske resultatmål tilknyttet. Målsætningerne for hvert indsatsområde i strategien er:

Grøn Kommune

 • Der opnås en årlig CO2-reduktion på 3 % i kommunen som organisation i ejendomme og anlæg
 • Thisted er en Klimakommune Plus i 2023
 • Borgerne i Thisted Kommune er bredt oplyst om bæredygtighed, energi og ressourcer
 • Thisted Kommune understøtter lokale borgerprojekter indenfor energi- og ressourceområdet
 • Thisted Kommune øger omfanget af egne skove og naturarealer og forvalter dem med henblik på at reducere drivhusgasudledningen og øge biodiversiteten
 • Kommunen er gennem deltagelse i innovations- og forskningsprojekter med til at fremme udviklingen af grønne teknologier.

Transport og Mobilitet

 • 3 % årlig reduktion i CO2-udledningen på transportområdet for Thisted Kommune som organisation
 • Thisted Kommune understøtter fleksible grønne transportmuligheder herunder dele-transportordninger
 • Udbud af offentlig transport for bus og tog baseres på grønne drivmidler.

Affald og Ressourcer

 • Ved samtlige husstande, sommerhuse og erhverv i Thisted Kommune indsamles 10 affaldsfraktioner senest fra 01.01.2023
 • Den samlede genbrugsprocent for husholdningsaffald er i 2025 på 55 % og stigende til 65 % i 2035
 • Der tilbydes undervisning/oplysningskampagner vedr. sortering, genbrug og ressourcer for alle borgere i kommunen
 • Der organiseres indsamling af plast fra strande samt i naturen.

Med vedtagelse af strategien skal der igangsættes handleplaner og projekter, som opfylder strategiens resultatmål. Hele strategien kan ses i bilag 1.

Afgrænsning
E&R-strategien har ikke medtaget resultatmål for bæredygtighed på områderne "udbud og indkøb" og "materialebrug og bæredygtig certificering af bygninger og anlæg", da disse områder er indeholdt i strategierne "Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, Investering og udvikling" og "Strategi for indkøb og udbud", der begge blev vedtaget i 2020.

Sammenhæng med Klimaalliancen Thy

I september 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thisted Kommune deltager i KlimaAlliancen Thy (KAT) sammen med det lokale erhvervsliv og lokale forsyninger for el, vand og varme med henblik på at udforme en strategi for hele Thisted Kommune som geografi. KAT har til formål at skabe anbefalinger for grøn omstilling og lokal vækst frem mod 2030 for hele Thisted Kommune som geografi. Det betyder, at strategien for KAT bl.a. kommer med anbefalinger for erhvervslivet og produktion samt forbrug af vedvarende energi.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at "Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation 2021-2025" godkendes.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Imod stemte Kristian Tilsted og Jørgen Andersen, som ikke ønsker, at Klimakommune plus begrebet fra DN bliver rammesættende for målopfyldelsen i Thisted Kommunes energi og ressourcestrategi.

Kaj Kirk undlod at stemme.

Til toppen

63. Handleplan for Landsbyfornyelse

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Handleplan for Landsbyfornyelse.

Redegørelse

I forlængelse af udmøntningsplanen for budget 2021 har Plan- og Miljøafdelingen udarbejdet Handleplan for Landsbyfornyelse med det formål at opnå en langsigtet og strategisk planlægning af by-/områdefornyelse samt nedrivningsindsatsen i Thisted Kommune, se bilag Handleplan for landsbyfornyelse.

Handleplan for Landsbyfornyelse understøtter vedtagne strategier og politikker og skal ses i forlængelse af kommuneplanens retningslinjer for landsbyudvikling samt omplacering af indsatserne omkring Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF).

I handleplanen gennemgås procedurerne for landsbyfornyelse og de statslige krav for området. Handleplanen peger på de i alt 17 byer med 200 - 1.000 indbyggere, der er i Thisted Kommune, som mål for områdefornyelser i de kommende år. Disse er identiske med de byer, hvor der jf. planloven også skal foregå en strategisk planlægning. Planen tager udgangspunkt i, at der igangsættes områdefornyelsesprojekter i to byer i år - Nors og i Østerild - og derefter opstartes et nyt projekt om året.

Det foreslås, at der indføres et årligt informationsmøde for byerne. På informationsmødet bliver der orienteret om status på igangværende sager samt dialog om, hvordan byerne og kommunen samskaber bedst muligt med afsæt i borgernes ejerskab og egne initiativer i byerne for at skabe det bedst mulige hverdagsliv i Thisted Kommune.

I handleplanen fremgår følgende økonomiske forudsætninger:

 • Nuværende bevilling - Nedrivning og byrum:

I det kommunale budget for de kommende år er der afsat midler til pulje til farlige og forfaldne ejendomme på 9,725 mio. kr., hvor der vil være en statslig refusion på 5,1 mio. kr. pr. år. Under pulje til farlige og forfaldne ejendomme indgår indsatserne med opkøb, nedrivning, genhusning og etablering af offentlige tilgængelige byrum efter endt nedrivning.

 • Yderligere bevilling - Områdefornyelse:

Thisted Kommune ønsker, at der fremadrettet igangsættes én områdefornyelse pr. år med et grundbudget på 5 mio. kr. over en 5-årig periode, hvor halvdelen er kommunal medfinansiering, og den anden halvdel skal finansieres af statslige midler og/eller fonde.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles således:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

I 2021 foreslås det at igangsætte to områdefornyelser - det betyder, at rådighedsbeløb til pulje for områdefornyelse kan specificeres således i overslagsårene, hvis der igangsættes to områdefornyelser i 2021 og en områdefornyelse hvert år i årene fremover:

(i mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Anlægsudgift

0,2

3,1

4,8

6,4

5,2

5,0

Anlægsindtægt

0,1

1,55

2,4

3,2

2,6

2,5

Netto - kommunal medfinansiering

0,1

1,55

2.4

3,2

2,6

2,5

I forslag til investeringsoversigten for de kommende budgetforhandlinger søges derfor indarbejdet et anlægsbudget som ovenstående.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Handleplan for Landsbyfornyelse godkendes.
 2. Der i budget 2022 og overslagsårene 2023-2026 søges indarbejdet økonomiske midler til områdefornyelse, fordelt jf. ovenstående.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

64. Forslag til Lokalplan 3-008 for Boligområde ved Hvedemarken og Kommuneplantillæg nr. 25

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 3-008 Boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Planforslagene ændrer den gældende planlægning inden for området, som består af Lokalplan 1.1 - Boligområde Hvedemarken, Hanstholm fra 1984 samt Lokalplan 1.31 - Daginstitution på Fyrvej, Hanstholm fra 1996. Et nyt og ændret plangrundlag skal sikre, at området kan udvikles til et attraktivt boligområde, der er tilpasset nutidens behov og byggeskik. Derudover er planforslagene udarbejdet, så området disponeres med udgangspunkt i effektiv håndtering af overfladevand og klimatilpasning. Planområdet for henholdsvis lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på bilag 1.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 justerer afgrænsningen af rammeområde 3.B.1 og 3.B.2 og ændrer rammebestemmelserne for rammeområde 3.B.2. Rammebestemmelserne for rammeområde 3.B.2 fastlægger områdets anvendelse til boligområde med mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse. Rammebestemmelserne ændres, så der også bliver mulighed for åben-lav boligbebyggelse inden for rammeområde 3.B.2. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplan 2017-2029.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=2434

Lokalplanområdet udgør ca. 9,7 ha, og planforslaget giver mulighed for at udvikle et boligområde med grønne fællesarealer, der udgør et sammenhængende rekreativt område til ophold. Planforslaget muliggør udstykning på mellem 900 m² og 1.600 m² for åben-lav boliger og mellem 200 m² og 500 m² for tæt-lav boliger. For at sikre effektiv regnvandshåndtering skal stier og veje inden for planområdet fungere som strømningsveje, og der skal etableres et regnvandsbassin, der udformes som et rekreativt element.

Ved lokalplanens endelige vedtagelse aflyses hele Lokalplan 1.31 Daginstitution på Fyrvej, Hanstholm, mens Lokalplan 1.1 Boligområde Hvedemarken, Hanstholm aflyses for den del, der er omfattet af forslag til Lokalplan 3-008.

Se forslag til Lokalplan 3-008 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=954

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 3-008 for boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Fornyet høring af forslag til Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Fornyet høring af forslag til Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak i Klitmøller.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) vedtog den 30. november 2020 at udsende forslag til Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, Klitmøller i 4-ugers høring. Det skete efter Planklagenævnets ophævelse af den vedtagne lokalplan fra 2018, som krævede fornyet lokalplanlægning for helårsboliger ved Stågbak-Tuerbak. Planforslaget har været i høring i perioden fra den 2. december 2020 til 2. januar 2021. Efterfølgende vedtog KMTU planforslaget med administrative ændringer den 1. februar 2021.

På grund af en teknisk fejl ved indberetning af lokalplanen, i det digitale register for fysisk planlægning, har planforslaget ikke været registreret korrekt. Det medfører, at den af KMTU godkendte plan skal i fornyet 4-ugers høring, da lokalplaner ikke kan vedtages uden, at planforslaget har været indberettet i registeret, jf. planlovens § 54 b.

Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak giver mulighed for 12 nye helårsboliger centralt i Klitmøller, se bilag 1. Planens formål er at give mulighed for nye boliger, hvor de indpasses klitlandskabet og placeres, så de ikke forringer yngle- og rasteområder for markfirben. Planen fastsætter byggefelter og niveauplaner, så ny bebyggelse ikke overstiger klittoppene væsentligt. Klitlandskabet er et markant naturtræk inden for planområdet, som ligger tæt ved kysten. Planen fastsætter regulerende bestemmelser, der bevarer den visuelle oplevelse af klitlandskabet i området og er med til at mindske boligernes visuelle indvirkning fra kysten. Planens særlige hensyn til markfirben og klitlandskabet gør den restriktiv og giver ikke mulighed for dispensation til bebyggelse uden for byggefelter og forøget byggehøjde.

Planen følger i sin helhed Lokalplan 8-006 (fra 2018) med følgende ændringer:

 • Der er redegjort for lokalplanens indvirkning på habitatdirektivets bilag IV-art, markfirben.
 • Byggefelterne er blevet tilpasset, så yngle- og rasteområder for markfirben sikres.
 • Der er lavet byggefelter og niveauplan for eksisterende boliger inden for lokalplanområdet.
 • Der er lavet bestemmelser for, hvordan klitlandskabet plejes for at bevare naturen og rammerne for markfirbenene.
 • Redegørelse for lokalplanens placering inden for risikokortet omkring klimatilpasning og bestemmelse omkring minimum gulvkote.
 • Udnyttelse af areal uden for byggefelter til vej, parkering og mindre teknisk anlæg til områdets drift skal være uden belægning og placeres således, at det ikke forringer yngle- og rasteområder for markfirben.
 • Der er udarbejdet nye kortbilag til planen.
 • Administrative og formuleringsmæssige tilrettelser for at styrke forståelsen og sammenhængen af planens indhold.
 • Udarbejdelse af ny miljøscreening.

Se forslag til Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, Klitmøller her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=951

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

66. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-043 Erhvervsområde ved Hundborgvej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 1-043 Erhvervsområde ved Hundborgvej, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. januar 2021 forslag til Lokalplan 1-043 og Kommuneplantillæg nr. 23 samt at sende planforslagene i fire ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planerne giver mulighed for en bygningsmæssig udvidelse i et eksisterende erhvervsområde, der ligger på hjørnet af Silstrupvej og Hundborgvej i den vestlige del af Thisted. Derudover ændres de tilladte miljøklasser i området, så de fremover afspejler den faktiske anvendelse i området og sikrer fremtidige anvendelser i forbindelse med virksomhedernes udvidelse og udvikling.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 14. januar til 11. februar 2021, og der er indkommet tre bemærkninger. Bemærkningerne er indsendt af Banedanmark, en beboer på Teglværksvej, Thisted samt en samlet gruppe af beboere på Hundborgvej, Teglværksvej og Brixvej i Thisted og Håbetsvej, Snedsted. Bemærkningerne kan ses i sin fulde længde i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

Bemærkningen fra Banedanmark er af generel karakter og lister en række forhold op, der gør sig gældende ved planlægning, byggeri og anlæg på arealer langs jernbanen. Bemærkningen fra beboeren på Teglværksvej indeholder spørgsmål til håndtering af overfladevand samt spørgsmål til, om reglerne i forhold til støvgener fra Brixvej ændres, når lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. Bemærkningen fra den samlede gruppe af beboere i området er en indsigelse mod, at den tilladte miljøklasse inden for rammeområde 1.E.68 ændres, så der fremover kan etableres erhverv inden for miljøklasse 2-5. Indsigelsen grunder i en bekymring for, at eksisterende boliger øst for rammeområdet vil opleve gener, hvis der etableres erhverv inden for miljøklasse 5 i området.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at høringssvaret vedr. overfladevand omhandler en matrikel, som ligger uden for planområdet og i øvrigt, at overførsel fra land- til byzone ikke har betydning for, om området kan tåle støv fra Brixvej.

Ændringen af den maksimalt tilladte miljøklasse inden for rammeområde 1.E.68 tilsidesætter ikke de lovbestemte miljøhensyn, der skal tages til følsomme anvendelser, herunder boligformål.

De indkomne bemærkninger giver derfor ikke anledning til ændring af planerne.

Se Kommuneplantillæg nr. 23 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=2415

Se den digitale Lokalplan 1-043 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=962

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 1-043 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

67. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1-036 for Søbadet, Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 1-036 Søbadet, Cold Hawaii Inland, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020 forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1-036 samt at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 18. december 2020 til den 12. februar 2021. Der er indkommet seks bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring. Bemærkningerne er fra en gruppe borgere på Dragsbækvej i Thisted, Togrejse.dk, Thisted Sportsdykkerklub, Flemming Rasmussen samt Jørgen Skaarup og Lise Degn med 5 underskrifter. Sidstnævnte har fremsendt to høringssvar med bemærkninger, hvoraf det ene høringssvar er enslydende med høringssvar indsendt i forbindelse med fordebat. Bemærkningerne kan ses i sin fulde længde i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

Bemærkningerne er af forskellig karakter, og enkelte bemærkninger vedrører forhold, der ikke kan reguleres med planerne for området. Forhold, der ikke kan reguleres med planerne, er f.eks. anlæg uden for lokalplanens område, ønsker og ændringsforslag, som har et detaljeringsniveau, der først er aktuelt ved detailprojekteringen af Søbadet eller bemærkninger vedrørende uønsket adfærd i området, som er til gene for beboerne i området omkring Søbadet. Bemærkninger, der vedrører forhold, som reelt kan reguleres med planerne, er f.eks. indsigelser mod bebyggelsen og heraf byggefeltets placering i området. Byggefeltets placering langs Thisted Kystvej kritiseres blandt andet med argument om, at området vil fremstå lukket, at bebyggelsen ikke kan skabe læ i området, samt at ny bebyggelse i området kan medføre, at bagvedliggende boliger vil miste den nuværende udsigt ud over Limfjorden.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at udsigt ikke er beskyttet af lovgivningen og vurderer derudover, at den planlægningsmæssige begrundelse for at placere bebyggelse langs Thisted Kystvej i den nordlige del af Søbadet, skal vægtes højere end de forhold, der er beskrevet i de indkomne bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændring af planerne.

Alle bemærkninger vil indgå i Styregruppens kommende arbejde i forbindelse med detailprojekteringen af Cold Hawaii Inland projektet ved Søbadet.

Der er lavet mindre formuleringsmæssige tilretninger i planerne.


Se Kommuneplantillæg nr. 16 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1444

Se den digitale Lokalplan 1-036 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=961

Cold Hawaii Inland projektet ved Søbadet vil ud over ny bebyggelse også medføre anlæg og ændringer uden for lokalplanens område langs vandkanten og på søterritoriet mod syd. Lov om planlægning giver ikke lovhjemmel til at udarbejde en lokalplan eller fastlægge bestemmelser for ændringer og anlæg, der udføres inden for søterritoriet. Den del af det samlede projekt ved Søbadet, der omhandler søterritoriet, vil blive reguleret og administreret i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1-036 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Imod stemte Jørgen Andersen, idet indsigelser ikke er tilgodeset.

Til toppen

68. Tillægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021.

Redegørelse

Den 15. december 2020 frigav Kommunalbestyrelsen puljen til farlige og forfaldne ejendomme i 2021 med en anlægsudgiftsbevilling på 9,725 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5,1 mio. kr. Bevillingen blev givet til en helhedsindsats, der består af opkøb, nedrivning og opbygning af offentligt tilgængelige byrum, når en nedrivning har fundet sted - alt dette i tæt samskabelse med borgere og foreninger i Thisted Kommune.

Den 5. januar 2021 fik kommunen en skrivelse fra Styrelsen, hvor det fremgår, at der ekstraordinært afsættes 175 mio. kr. til indsatserne i 2021, og samtidigt forhøjes refusionsprocenten fra de nuværende 60 % til 80 % for 2021. Den statslige pulje fordeles som altid mellem 56 af landets kommuner.

Thisted Kommune har for 2021 fået en ramme på 9 mio. kr. Plan- og Miljøafdelingen har herudover været i dialog med Styrelsen og fået yderligere 1 mio. kr. i ramme, som andre kommuner ikke har formået at bruge. Thisted Kommunes ramme fra 2020 er stadig 5,5 mio. kr. - i alt giver det en statslig indtægtsramme til Thisted Kommune på 15,5 mio. kr.

Der er allerede igangsat nedrivningsprojekter for ca. 2 mio. kr. af den tildelte 2021-bevilling på 9,725 mio. kr., og ca. 25 - 30 huse er klar til prøvetagning, hvilket giver et klart billede af behovet for en forøget ramme.

Da refusionen stiger til 80 % i 2021, giver det mulighed for at skrue betydeligt op for indsatsen uden at tilføre yderligere medfinansiering fra Thisted Kommune. Den nuværende medfinansiering for 2021 giver mulighed for at øge indsatsen med 6,4 mio. kr. både som udgift og indtægt.

Den meget positive udmelding fra ministeriet giver i 2021 mulighed for at købe enkelte dyrere, men strategiske og centrale ejendomme i nogle af kommunens byer, når kommunen kun skal medfinansiere 20 %. Formålet med dette skal være at skabe byrum/bytorve eller forbedre trafikale forhold i tæt samskabelse med byerne og borgerne.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommune økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

Nuværende

anlægsbevilling

XA-998

Tillægsbevilling

(rådighedsbeløb)

til

anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

XA-998

IALT

Udgiftsbevilling

9.725.000 kr.

6.400.000 kr.

16.125.000 kr.

Indtægtsbevilling

-5.100.000 kr.

-6.400.000 kr.

-11.500.000 kr.

Netto -

kommunal medfinansiering

4.625.000 kr.

0 kr.

4.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, kassen påvirkes ikke.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 6,4 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Forskønnelse af kommunens byer og naturområder i samskabelse med borgerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgift- og anlægsindtægtsbevilling til XA-998 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

69. Skema A - Ansøgning om opførelse af 12 almene boliger Hundahlvej 1 (nu Kaldalvej), Sennels

Udskriv

Sagstema

Skema A - ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om opførelse af 12 almene familieboliger i Sennels.

Redegørelse

Projektet er forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018, som punkt 226 "Opførelse af 10 - 12 almene familieboliger i Sennels - Principbeslutning om grundsalg og skema A godkendelse". Projektet blev forhåndsgodkendt med en samlet byggesum på 22 mio. kr. Tidligere hed adressen Hundahlsvej men er i perioden omdøbt til Kaldalvej, der kan dog stadig være referencer til Hundahlsvej i bilagene.

I den mellemliggende periode er der vedtaget en lokalplan for området, og der er foretaget arkæologiske undersøgelser. Under de arkæologiske undersøgelser er der gjort væsentlige fund, der har haft indflydelse på grundens anvendelse, disse hensyn er indarbejdet i det foreliggende projekt. Byggemodning af udstykningen er igangsat.

Skitseforslaget til bebyggelsen ses i bilag 1, Boligselskabet Viborg Amt.

Boligbehov

Forud for ansøgningen om forhåndsgodkendelse blev der afholdt et informationsmøde og efterfølgende et opfølgende møde for interesserede borgere. Dette gav 53 tilkendegivelser fra personer, der ønskede at flytte ind i bebyggelsen, hvoraf 13 vil flytte ind inden for 1-2 år, 12 vil flytte ind om 3-4 år, og 28 vil flytte ind efter 4 år. Boligselskabet oplever god lokal opbakning til projektet og vurderer, at de har tilstrækkeligt grundlag til at kunne søge skema A på de 12 boliger i Sennels.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger 2021, jf. bilag 2, Boligselskabet Viborg Amt.

Den samlede anlægsramme er på 24,371 mio. kr.

Driftsøkonomi

Byggeriet vil blive på 1.194 m²fordelt på følgende boligtyper, jf. bilag 3-5, Boligselskabet Viborg:

Boligtype

Antal

Antal m²

Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.

Type 1

6

95

7.204 kr.

Type 2

4

101

7.501 kr.

Type 3

2

110

7.947 kr.

Dertil kommer betaling for carport på 125 kr. pr. måned.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter gældende regler fra 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 90-105 m², er som følger:

88 %

Kreditforeningslån

21.447.000 kr.

10 %

Kommunal grundkapital

2.437.000 kr.

2 %

Beboerindskud

487.000 kr.

Thisted Kommune kan godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen.

En opgørelse for februar 2021 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,55 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Boligselskabet Viborg Amt har vedlagt en garantiredegørelse fra Nykredit, jf. bilag 6, Boligselskabet Viborg.

Ud fra Nykredits redegørelse fremgår det, at den kommunale garanti skal være 65,44 % af realkreditlånet på 21,447 mio. kr. svarende til en garanti på 14,035 mio. kr.

Thisted Kommune skal derudover yde et lån på 2,437 mio. kr. i form af kommunal grundkapital, som finansieres af kassen.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 12 nye almene boliger på Kaldalvej i Sennels er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset.

Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ingen ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Et endeligt tilsagn kan betyde udgifter til boligstøtte mv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2,437 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 14,035 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 11:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

70. Thisted Vandrerhjem. Afklaring af fremtidig anvendelse

Udskriv

Sagstema

Afklaring af Thisted Vandrerhjems fremtidige anvendelse.

Redegørelse

Den 11. november 2020 har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøftet fremtiden for Thisted Vandrerhjem på baggrund af, at Vandrerhjemmet pr. 1. januar 2021 stod uden forpagter. På udvalgsmødet blev det besluttet, at der arbejdes videre med de eksisterende overnatningsmuligheder, det vil sige med bygningen i Skinnerup, dog med mulighed for etablering af nye overnatningsmuligheder.

Børne- og Familieforvaltningen er atter blevet kontaktet af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem, som nu har besluttet at nedlægge sig selv. I henhold til institutionens vedtægter § 8 om vedtægtsændringer og opløsningen af institutionen, er der afholdt de nødvendige to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor det endelige beslutningsmøde blev afholdt den 28. januar 2021.

Af vedtægterne fremgår ligeledes, at ejendommen skal tilbageskødes vederlagsfrit til Thisted Kommune. Pr. 15. februar 2021 har Thisted Kommune derfor overtaget ejendommen. Teknik og Erhverv har desuden afholdt et formelt overdragelsesmøde af ejendommen den 15. februar 2021.

Børne- og Familieforvaltningen kan oplyse, at forvaltningen har modtaget to borgerhenvendelser med forslag til ejendommens fremtid:

 1. Ønske om overdragelse af den del af ejendommen, hvor der er en boldbane på et grønt areal til Skinnerups borgere som en slags fælled eller fælles samlingsplads for Skinnerups beboere. Der er tale om ca. 5.000 m2. Børne- og Familieforvaltningen kan oplyse, at maksimal 2.000 m2 må sælges uden offentligt udbud. Se bilag 1 og 2 "Borgerhenvendelse 1" og "Thisted Vandrerhjem matrikelkort".
 2. Ønske om at matriklen omdannes til et rekreativt område for børn og unge. Henvendelsen lægger op til, at borgerne i Skinnerup gerne vil inddrages i de fremtidige planer for området og også gerne vil bidrage aktivt til løsningen. Se bilag 3 "Borgerhenvendelse 2".

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at ejendommens fremtidige brug drøftes, og at der herunder tages stilling til, hvorvidt ejendommen skal sælges.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionernes faste ejendomme.

Vedtægternes § 8 for den selvejende institution Thisted Vandrerhjem. Vedhæftet i bilag 4.

Tingbogsattest med en klausul om overdragelse på 0 kr. Vedhæftet i bilag 5.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bygningen blev overtaget for 0 kr., og hvis Vandrerhjemmet sælges, vil der genereres en indtægt. I tilfælde heraf vil ejendommen blive sendt i offentligt udbud uden mindstepris.

Det anbefales, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg og øvrige omkostninger indtil afhændelse af bygningerne.

Efter gennemførsel af et offentligt udbud af ejendommen vil der blive søgt en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) svarende til salgsprisen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 200.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, beløbet er ikke indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ingen, idet eventuelle udgifter vil blive afholdt af den givne anlægsudgiftsbevilling.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ikke budgettet med driftstilskud til Thisted Vandrerhjem.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknik udvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Borgernes ønske om et fælles rekreativt område eller samlingsplads for borgerne i Skinnerup ikke imødekommes.
 2. Ejendommen overdrages til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på salg af ejendommen.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg og øvrige omkostninger indtil afhændelse af bygningerne. Beløbet finansieres af kassen.
 4. Der søges en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb), når ejendommen er afhændet. Salgsindtægten vil tilgå kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 7:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Kaj Kirk, idet de ønsker en drøftelse med borgerne, jf. pkt. 1 om mulighederne.

Til toppen

71. Thisted Udvikling og Infrastrukturplan - godkendelse

Udskriv

Sagstema

Forslag til Thisted Udvikling og Infrastrukturplan samt den fremadrettede planlægning for Thisted midtby.

Redegørelse

Thisted Udvikling og Infrastrukturplan

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet forslag til Thisted Udvikling og Infrastrukturplan. Planen har været i otte ugers offentlig høring frem til 1. februar 2021. Der er indkommet i alt 23 høringssvar fra ti borgere/foreninger. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planen. Den samlede liste over indkomne høringssvar samt Drifts- og Anlægsafdelingens bemærkninger og handlinger kan ses i bilag 1.

I nedenstående tabel er en summarisk oplistning af de høringssvar der vedrører Thisteds infrastruktur:

Emne

Tekst

Drifts- og Anlægsafdelingens kommentarer

Handling

Trængselsproblem i midtbyen

 • Indførelse af gennemkørsel forbudt for lastbiler i midtbyen.
 • Udvidelse af de centrale rundkørsler til 2 spor.
 • Tiltaget vurderes ikke muligt som følge af erhvervshavn og industri med behov for adgang for lastbiler.
 • Rundkørsler med to spor kræver store arealerhvervelser og vejomlægninger i midtbyen.

Ingen ændring.

Jernbanen skærer Thisted over i to dele

 • Lukningen af jernbaneoverskæringerne ved Lindealle og Labyrinten har skabt en markant og ufremkommelig grænse gennem den vestlige del af Thisted.
 • Drifts- og Anlægsafdelingen er opmærksom på problematikken omkring Kappelstensvej, og der arbejdes på at finde en løsning i fællesskab med Bane Danmark.

Ingen ændring.

Dobbeltrettet cykelsti langs Simons Bakke

 • Der er observeret mange cyklister, som kører ned ad Simons Bakke i den modsatte side (på nordvestsiden af vejen).
 • Det er ikke muligt at etablere en dobbeltrettet cykelsti med overholdelse af de gældende regler.

Ingen ændring.

Lindevej

 • I løsningsforslaget side 103 er vurderingen, at Lindevej ikke vil blive anvendt som skolevej og med prioritering 4. Grundejerforeningen (som omfatter 284 parceller) har fået mange henvendelser, der er af en anden opfattelse.
 • Vedr. Lindevej er der alternative sikre ruter, som kan benyttes. Derfor prioriteres Lindevej lavere end områder, som ikke har alternative rutevalg.

Formulering på s. 103 ændres.

Kastanjevej/P-plads Rolighedsskolen

 • Kastanievej og P-pladsen ved Rolighedsskolen er et sted, mange anser for farligt.
 • Punktet medtages ved næste revision af trafiksikkerhedsplanen.

Ingen ændring.

Hyldevej og Rolighedshallen

 • Mellem Hyldevej og Rolighedsskolen/-hallen er der ikke etableret en sti med ordentlig belægning.
 • Punktet medtages ved næste revision af trafiksikkerhedsplanen.

Ingen ændring.

Mere Blå løber

 • Mellem Fårtoftvej og strandstien er der i dag et hjulspor, som dagligt anvendes af mange gående.
 • Det er Drifts- og Anlægsafdelingens mål at sikre et varieret og oplevelsesrigt udbud af stisystemer og forbindelser. Dette sikres gennem et bredt udvalg af forskellige typer af stier og med forskellige oplevelsesmuligheder.

Ingen ændring.

Knallertkørsel på stier i Østbyen

 • Ifølge lokalplan må knallertkørsel ikke ske på stierne, men det er svært at opdage, da skiltningen er minimal.
 • Punktet medtages til næste dialogmøde med politiet.

Ingen ændring.

Omfartsvejen

 • Omfartsvejen bør ændres til 2 + 1 vej løsning, så man kan få alle traktorer og landbrugsmaskiner væk fra byen og ud på omfartsvejen. Ligeledes skal alle transporter med grise til slagteriet benytte omfartsvejen.
 • 2+1 vej er et ønske til Vejdirektoratet. Transporter til Tican kan umiddelbart ikke omdirigeres, da det er GPS’erne, som angiver ruterne.

Ingen ændring.

Landskabelig sti fra Synopal Havn til Eshøj Plantage

 • I punkt 18.3. side 105 anføres, at der ”etableres landskabelige stier” i forbindelse med Den Blå Løber. I dag er det fra Synopal Havn til Eshøj Plantage en trampesti.
 • Det er Drifts- og Anlægsafdelingens mål at sikre et varieret og oplevelsesrigt udbud af stisystemer og forbindelser. Dette sikres gennem et bredt udvalg af forskellige typer af stier og med forskellige oplevelsesmuligheder.

Ingen ændring.

Opsætning af chikane vest for Rolighedshallen

 • Selv om det ikke er tilladt, så er der forældre, der kører næsten til indgangsdøren til Rolighedsskolen.
 • Punktet medtages ved næste revision af trafiksikkerhedsplanen.

Ingen ændring.

Ændring af omfartsvejens status

 • Kommunen bør ansøge om, at omfartsvejen bliver nedklassificeret fra motortrafikvej til 80 og 90 km vej.
 • Landbrugsmaskiner på omfartsvejen nedsætter fremkommeligheden for andre trafikgrupper. Derfor har Thisted Kommunes ønske til Vejdirektoratet været en ændring til 2+1 vej og ikke en nedklassificering af strækningen.

Ingen ændring.

Østerbakken, Vegendalvej/Østbyen og Vilhelmsborg

 • Forældrebestyrelsen i Naturbørnehaven Kronens Mark har et dybfølt ønske om at skabe mere sikre færdselsårer for cyklister og fodgængere på vejene omkring børnehaven. Vi mener derfor, at ovennævnte punkter bør have en langt højere prioritet.
 • Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer også, at der er et behov for cykelsti langs Østerbakken men giver strækningerne en prioritet 4, fordi behovet er større på andre strækninger i byen. Punktet medtages til næste revision af trafiksikkerhedsplanen.

Ingen ændring.

Væk med benzinstationerne ved havnen

 • De bør flyttes ud i udkanten af byen, og området bør omdannes til noget rekreativt evt. inkl. café.
 • Drifts- og Anlægsafdelingen er opmærksom på ønsket om at anvende det angivne område på anden vis.

Ingen ændring.

Tunnel under jernbanen i Tingstrup

 • Der skal laves en tunnel under jernbanen, gerne omkring Lindealle.
 • Drifts- og Anlægsafdelingen er opmærksom på problematikken omkring jernbanen, og der arbejdes på at finde en løsning i fællesskab med Bane Danmark.

Ingen ændring.

Rundkørsler

 • Lav rundkørsler på/ved Aalborgvej, Kronborgvej og Leopardvej.
 • Det er et aktuelt ønske til Vejdirektoratet.

Ingen ændring.

Parkeringspladser

 • Nedlæg parkeringspladser på havneområdet.
 • Problemstillingen behandles blandt andet i havneanalysen udarbejdet i efteråret 2020 (afventer politisk godkendelse).

Ingen ændring.

Formålet med planen er at optimere trafikafviklingen i Thisted og fremme byens udvikling, så man også i fremtiden sikrer en god og tryg fremkommelighed til alle områder i byen. Thisteds bymidte skal udformes med gode trafikforhold for alle trafikantgrupper med fokus på at fremme bæredygtige transportformer – cykling, gang og kollektiv trafik. Planen skal desuden sikre sammenhæng mellem fremtidige infrastrukturelle opgaver og projekter således, at disse ikke blot løser den enkelte problemstilling, men bliver tænkt som en del af en større sammenhæng i byen. Der sigtes mod at løse enkeltstående udfordringer med udgangspunkt i et samlet billede af Thisted by og med hensyn til både nutidens og fremtidens behov.

For at sikre at den fremtidige udvikling af Thisted by bevæger sig i den ønskede retning, beskriver Thisted Udvikling og Infrastrukturplan fire greb, som medvirker til helhedsorienteret planlægning, hvad angår den måde som Thisteds infrastruktur skal udvikle sig omkring. De fire greb bygger dels på visionen i Thy på Forkant om Thisted som den moderne købstad, dels på de forventninger og ønsker der er til Thisteds fremtid. Drifts- og Anlægsafdelingen har udpeget følgende fire greb, jf. bilag 2 - Thisted Udvikling og Infrastrukturplan:

 • Tilpassede infrastrukturelle løsninger
 • Styrkede forbindelser
 • Stedbundne løsninger
 • Oplysning.

Fremkommelighed og tilgængelighed

En del af de registrerede udfordringer og potentialer omkring Thisted midtby relaterer sig til trafikken langs Østerbakken samt Thisted Kystvej og er indbyrdes afhængige. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om en fælles retning, så løsningerne ikke modarbejder hinanden. Grundlæggende er der to muligheder for den fremtidige planlægning for strækningen:

 • Fokus på fremkommelighed
 • Fokus på tilgængelighed.

Med fokus på fremkommelighed vil biltrafikken være centrum for planlægningen. Løsningsmulighederne, der vil komme i spil, omhandler i høj grad vejens kapacitet og udnyttelsen af denne. Herunder reducering af forhindringer på tværs af vejen og minimering af trængsel. Ved denne løsning anses trængsel og kødannelser som et stort problem, der hindrer trafikanterne i at nå deres destination på kortest mulig tid. De bløde trafikanter nedprioriteres med dette fokus, og krydsninger af vejen begrænses til så få steder som muligt. Østerbakken og Thisted Kystvej vil få en endnu større barriereeffekt end i dag og vil begrænse muligheder for interaktioner mellem byen og fjorden.

Med fokus på tilgængelighed vil de bløde trafikanter være i centrum. Løsningsmulighederne, der vil komme i spil, handler i højere grad om optimering af alternative ruter for gennemkørende trafik og forbedring af forholdene for bløde trafikanter, der skal på tværs af vejen. Ved denne løsning anses trængsel og kødannelser som et kriterie, hvis man vælger ruten gennem midtbyen - og et incitament for at vælge offentlig transport eller alternative ruter. Barriereeffekten af vejen begrænses med bedre og flere krydsningsmuligheder, og byen bindes tættere sammen med fjorden. Igangværende projekter som Hovedbyer på Forkant og Cold Hawaii Inland lægger op til et fokus på tilgængelighed.

For at kunne sikre en sammenhængende planlægning for infrastrukturen i Thisted skal der ske en prioritering af trafikplanlægning gennem Thisted midtby.

Parkering

Et andet vigtigt emne omkring Thisted midtby er den oplevede mangel på parkeringspladser. Parkeringsanalyser har vist, at der er ledige parkeringspladser i midtbyen, men at bilisterne har svært ved at finde dem, bilag 3 - parkeringsanalyse af Thisted Midtby. En analyse af parkeringspladserne viser, at kun en mindre del af disse giver mulighed for at parkere i mere end 4 timer, øvrige parkeringspladser er enten tidsbegrænsede eller forbeholdt specifikke grupper, bilag 4 - Analysekort – begrænsninger på midtbyens parkeringspladser. Herudover har mange af de eksisterende parkeringspladser en smuk beliggenhed. Parkerede biler optager således eftertragtede arealer i midtbyen, arealer som potentielt kan anvendes til andre bymæssige formål.

Der er behov for stillingsagen til, hvordan fremtidens parkeringspladser i Thisted midtby skal udformes.

Parkeringspladserne i Thisted midtby er hovedsageligt parkeringspladser i terræn. Parkeringspladserne er etableret på friarealer, og parkerede biler udgør en væsentlig del af bybilledet. Parkeringspladserne anvendes kun i mindre grad til andre formål end parkering og er relativt billige at etablere. Et fortsat stigende behov for parkeringspladser sætter friarealerne i byen under pres og påvirker bybilledet. Det bliver fortsat sværere at finde tilstrækkeligt med arealer til at opfylde den stigende efterspørgsel på parkeringspladser i midtbyen.

Parkering i P-hus eller P-kælder giver mulighed for at etablere flere parkeringspladser på et relativt lille areal. Et parkeringshus kan indpasses i bymiljøet, så det understøtter byens struktur og giver mulighed for relativt mange parkeringspladser i et tæt bebygget område. Tilsvarende kan en P-kælder placeres under bebyggelsen, ligesom en P-kælder kan etableres langs havnemiljøer og dermed frigøre arealer til andre formål. P-hus og P-kælder er dog bekostelige at anlægge og har større drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end parkeringspladser i terræn. Ikke desto mindre kan disse løsninger blive nødvendige, hvis efterspørgslen på parkeringspladser i midtbyen fortsat skal kunne imødekommes.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projekter beskrevet i Thisted Udvikling og Infrastrukturplan skal realiseres, ansøges der om særskilte anlægsbevillinger hertil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Forslag til Thisted Udvikling og Infrastrukturplan godkendes.
 2. Planlægning for Thisted midtby fremadrettet sker med fokus på tilgængelighed.
 3. Mulighederne for at etablere parkeringshus og/eller -kælder i Thisted midtby afsøges.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Til toppen

72. Medfinansiering af kommunale cykelprojekter – cykelstipuljen

Udskriv

Sagstema

Projektforslag til ansøgning om medfinansiering via cykelstipuljen.

Redegørelse

”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020” sikrede 520 mio. kr. til cykelinfrastruktur. Heraf er 150 mio. kr. øremærket til medfinansiering af kommunale cykelprojekter (cykelstipuljen) i 2021.

Vejdirektoratet har netop meldt ud, at ansøgningsfristen for cykelstipuljen forventes at blive medio maj 2021, og at udmøntningen vil ske til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

• Ny infrastruktur dedikeret til cyklister

• At projektet bidrager til større sikkerhed for cyklister

• At flest muligt får gavn af projektet

• At projektet bidrager til bedre sammenhæng, f.eks. ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling

• At projektet koordineres med relevante aktører

• Viden- og innovationsprojekter, som f.eks. mindre forsknings- og analyseprojekter.

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften. Bilag 1 - Henvendelse fra Vejdirektoratet vedr. cykelpuljen.

Med baggrund i overstående kriterier og den eksisterende cykelinfrastruktur i Thisted Kommune foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at der søges om medfinansiering til følgende cykelprojekter i Thisted Kommune:

Ladeinfrastruktur for elcykler med fokus på mobilitet og forbindelser til den kollektive trafik

Cykelprojektet omfatter etablering af ladeinfrastruktur for elcykler på tværs af Thisted Kommune. Omkring 15 ladestandere placeres strategisk rundt i kommunen. Placeringerne understøtter den eksisterende infrastruktur for cykler samt eksisterende knudepunkter for kollektiv trafik. Herudover sigtes mod at understøtte de største turistattraktioner i kommunen. Formålet er at forbedre borgernes mobilitet og muligheder for at benytte den kollektive trafik. Store arealer af Thisted Kommune er ikke dækket ind af den kollektive trafik, hvorfor det er nødvendigt, at borgerne selv transporterer sig den første del af vejen. Projektet skal arbejde for at få flere borgere til at transportere sig på elcykler til knudepunkter, hvorfra de kan benytte den kollektive trafik, mens elcyklen lader op til hjemturen. Etablering af ladeinfrastruktur for elcykler understøtter Strategi for Energi og Ressourcer, som forventes godkendt marts 2021.

Projektet er dedikeret cyklister og kan anvendes af alle borgere og turister i kommunen. Projektet styrker sammenhængen med den kollektive trafik og øger mobiliteten i kommunen. Projektet tænkes som et samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, borgerforeninger og tager afsæt i erfaringer fra den eksisterende ladestander i Frøstrup samt ved Testcenter for Store Vindmøller i Østerild. Projektet tænkes som et innovationsprojekt, hvorfor der søges om 100 % støtte fra puljen. For nærmere beskrivelser af tankerne bag ladeinfrastruktur for elcykler se bilag 2 - Ladeinfrastruktur for elcykler.

Cykelsti mellem Thisted og Nr. Vorupør

Nr. Vorupør udgør et væsentligt turistområde i Thisted Kommune og er forbundet med stisystemer og ruter i såvel Nationalpark Thy som langs vestkysten. Nr. Vorupør mangler dog en god og sikker forbindelse til kommunens hovedby Thisted. Forbindelsen vil understøtte såvel bosætning, turisme og friluftsliv i kommunen og forbedre både borgere og turisters muligheder for at gøre brug af de mange varierede tilbud i henholdsvis Thisted, Nr. Vorupør og området imellem. Ruten løber gennem Sjørring, hvor der er skole, hvorfor en del af strækningen vil medvirke til at forbedre sikkerheden omkring skoleveje.

Cykelstien foreslås etableret fra rundkørsel ved Malervej/Hundborgvej/Vorupørvej via Vorupørvej til rundkørsel Kystvejen/Vesterhavsgade/Vorupørvej. Se bilag 3 - Oversigtskort. Strækningen er ca. 18 km lang og vurderes at koste 40 mio. kr.

Cykelsti mellem Thisted og Klitmøller

Klitmøller udgør et væsentligt turistområde i Thisted Kommune og er forbundet med stisystemer og ruter i såvel Nationalpark Thy som langs vestkysten. Klitmøller mangler dog en god og sikker forbindelse til kommunens hovedby Thisted. Forbindelsen vil understøtte såvel bosætning, turisme og friluftsliv i kommunen og forbedre både borgere og turisters muligheder for at gøre brug af de mange varierede tilbud i henholdsvis Thisted, Klitmøller og områderne imellem.

Cykelstien foreslås etableret fra eksisterende sti på Hanstholmvej via Klitmøllervej og Skaksvej til Kystvejen overfor eksisterende sti/vej Kjærbak. Se bilag 3 - Oversigtskort. Strækningen er ca. 12 km lang og vurderes at koste 27 mio. kr.

Cykelsti langs Gl. Aalborgvej som sikrer forbindelse mellem tre af kommunens største turistattraktioner

På Hannæs findes tre af de største turistattraktioner i Thisted Kommune; Bulbjerg, Vejlerne og Testcenter for Store Vindmøller. Der findes mange mindre vejforbindelser, skovveje og eksisterende cykelstier i området. Der er dog nogle mindre strækninger, som mangler for at sikre forbindelserne. Særligt Gl. Aalborgvej udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko for borgere og turister i området. Ved at etablere cykelsti langs Gl. Aalborgvej fra Bulbjergvej til Anlægsvej forbedres sikkerheden, og flere af de manglende forbindelser skabes. Strækningen forbinder således Bulbjerg og de mange skovveje i Statsskoven via Bulbjergvej og Strandvejen, til Vejlerne via Kærupvej og til Frøstrup via Anlægsvej. Fra Frøstrup vil der i løbet af 2022 blive etableret cykelsti til Tømmerby. Herfra er der stisystemerne til Vesløs, Østerild og Testcenter for Store Vindmøller og forbindelse af mindre veje til Vejlernes Naturcenter, Amtoft og på sigt Cold Hawaii Inland spottet ved Bygholm. En del af strækningen er udpeget i Trafiksikkerhedsplanen, hvor løsningsforslaget er en cykelsti, ligesom strækningen vil forbedre forholdene for skolebørn på Strandvejen og Bjerget, som skal til Hannæs-Østerild Skole i Frøstrup.

Cykelstien foreslås etableret fra Anlægsvej via Gl. Aalborgvej til Bulbjergvej. Se bilag 3 - Oversigtskort. Strækningen er ca. 3 km og vurderes at koste 6,7 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen modtager jævnligt borgerforslag om cykelstier på de nævnte strækninger. Hvis projektbeskrivelser og ansøgning igangsættes, indledes ligeledes et samarbejde med relevante borgerforeninger, borgergrupper, skoler m.fl. for at sikre borgerinddragelse i processen frem mod den færdige projektbeskrivelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilsagn om støtte fra cykelstipuljen kræver det kommunal medfinansiering på 50 % (undtaget herfor er projektet om ladeinfrastruktur for elcykler, idet der arbejdes imod 100 % finansiering af puljen på baggrund af, at det er et innovationsprojekt).

Overslaget er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitspris pr. løbende meter for de seneste tre projekter med dobbeltrettede cykelstier i Thisted Kommune.

Den kommunale medfinansiering svarer til (overslag):

Cykelsti mellem Thisted og Nr. Vorupør: 20 mio. kr.

Cykelsti mellem Thisted og Klitmøller: 13,5 mio. kr.

Cykelsti langs Gl. Aalborgvej: 3,35 mio. kr.

Andre konsekvenser

Hvis der opnås tilsagn om tilskud til cykelprojekterne, vil det forbedre såvel borgere og turisters mobilitet, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Børn bosiddende langs strækningerne vil få bedre muligheder for at transportere sig selv til fritidsaktiviteter og skole. Derudover vil projekterne have positive afledte effekter på bl.a. bosætning, turisme, livskvalitet, sundhed m.m.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 100 % støtte til ladeinfrastruktur i Thisted Kommune.
 2. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 50 % støtte til cykelstiprojektet mellem Thisted og Nr. Vorupør.
 3. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 50 % støtte til cykelstiprojektet mellem Thisted og Klitmøller.
 4. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 50 % støtte til cykelstiprojektet langs Gl. Aalborgvej.

Beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Til toppen

73. Forslag til Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032

Udskriv

Sagstema

Forslaget til Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032.

Redegørelse

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der udarbejdes en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Den gældende affaldsplan for Thisted Kommune udløb ved udgangen af 2020. Miljøstyrelsen udmeldte i foråret 2018, at en ny national affaldsplan, der skal give rammerne for de lokale affaldsplaner, ville blive udgivet primo 2020. Den nationale affaldsplan er nu sendt i høring og forventes endelig godkendt i foråret 2021. Arbejdet med den lokale affaldsplan har afventet den nationale affaldsplan, hvorfor forslaget til Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032 nu er klar. Efter udarbejdelse af affaldsplanen, der er det overordnede styringsværktøj for området, udarbejdes affaldsregulativer, der detaljeret udmønter affaldsplanens intentioner.

Affaldsplanen har følgende afsnit, bilag 1:

 • Indledning.
 • Planens rammer der fortæller om, hvilke politiske aftaler og lovgrundlag der ligger til grund for planen. Afsnittet indeholder også forslag til Thisted Kommunes visioner og målsætninger.
 • Affaldshåndtering, der beskriver de overordnede principper i de nye ordninger for affaldshåndtering i Thisted Kommune, som indføres i planperioden. Den detaljerede beskrivelse af ordningerne kommer i efterfølgende affaldsregulativer.
 • Kommunikation, der fortæller om, hvilken kommunikationsindsats der kan forventes i planperioden.
 • Kortlægning, der beskriver årene op til planperioden. Afsnittet indeholder både en beskrivelse af de nuværende indsamlingsordninger, de indsamlede affaldsmængder og den nuværende afsætning af affaldet.

I planperioden vil Thisted Kommunes indsamlingsordninger for affald blive ændret, som følge af Regeringens nye Plan for Cirkulær Økonomi - Handlingsplan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Handlingsplanen implementerer bl.a. EU's målsætninger på affaldsområdet, hvor der skal genanvendes 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Det betyder, at Thisted Kommune skal indsamle mere affald til genanvendelse, og at borgerne skal sortere deres affald i flere fraktioner end før.

Den mest mærkbare ændring for den enkelte borger bliver, at alle husstande inkl. sommerhuse skal sortere deres affald i 10 fraktioner, som skal afhentes hjemme ved den enkelte husstand i faste beholdere. Ordningen forventes i Thisted Kommune løst ved, at hver husstand skal have tre affaldsbeholdere med to rum i hver. Desuden forventes farligt affald (f.eks. batterier, lyspærer og småt elektronik) indsamlet i en lille kasse og tekstiler indsamlet i en pose. I de tre affaldsbeholdere vil der i to af rummene skulle blandes to affaldsfraktioner sammen (f.eks. papir og pap).

For etageboliger vil affaldet fremover primært blive sorteret i fælles beholdere. Det betyder, at flere boliger deles om beholderne.
Ved række- og kædehuse vil man nogle steder ligeledes have brug for at finde egnede sorteringsløsninger i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. I sommerhusområderne kan affaldet indsamles i en almindelig ordning, som ved enfamilieboliger eller i husstandsnære fællesløsninger.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Affaldsplanens beregninger viser en forventet prisstigning på ca. 980 kr. pr. år for en husstand for håndtering af de nye indsamlingsordninger.

Nedenstående tabel viser de forventede investeringer i planperioden, hvor der, udover det igangsatte arbejde med genbrugscentret i Hurup, er indarbejdet investeringer i centrene i Frøstrup og Thisted. Desuden er der indarbejdet 30 mio. kr. til indkøb af beholdere m.v. i forbindelse med den nye indsamlingsordning.

Affaldsområdet har et tilgodehavende ved kommunen på godt 2 mio. kr. ved udgangen af 2020. De forventede investeringer i planperioden fremgår af affaldsplanen.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at i henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år, dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos affaldsområdet. Anlægsinvesteringer på affaldsområdet påvirker ikke anlægsrammen.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Alle husstande og sommerhuse omfattes af indsamlingen af 10 fraktioner.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslaget til affaldsplanen godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

74. Anlægsbevilling - Visionsplan for genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til forundersøgelse af genbrugscentre.

Redegørelse

I forligsteksten for budget 2021 blev der indarbejdet følgende bemærkning:

"Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til forundersøgelse og projektering i 2021 og 2022 til opdatering af genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup. Genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup skal have et kvalitetsløft, så de modsvarer genbrugscentrene i Hanstholm og Hurup, og desuden skal der tages højde for de nye regler om kildesortering mv. Konkret afsættes der rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022."

Thisted Kommune har 4 genbrugscentre beliggende i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup.

I 2019 tog man et nyt genbrugscenter i brug i Hanstholm, og i slutningen af 2020 startede arbejdet med et nyt genbrugscenter i Hurup, der forventes færdigt i sensommeren 2021. Udover at have fokus på borgernes brug af centrene og arbejdsmiljøet for medarbejderne, så er begge centre designet med henblik på at adskille arbejdskørslen fra borgerne og en hensigtsmæssig 24-7-ordning.

Anlægsbevillingen søges frigivet til at udarbejde visionsplaner og projektering af pladserne i Thisted og Frøstrup. Planerne vil blive udarbejdet efter de samme overordnede principper som pladserne i Hanstholm og Hurup, i det omfang det er muligt.

En gennemførelse af visionsplanerne kræver en efterfølgende bevilling til selve anlægsarbejdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Affaldsområdet har et tilgodehavende ved kommunen på godt 2 mio. kr. ved udgangen af 2020, men med de igangsatte investeringer på det nye genbrugscenter i Hurup forventes affaldsområdet at have en gæld til kommunen på omkring 15 mio. kr. ved udgangen af 2021. De kommende investeringer i udrulningen af de 10 fraktioner, som henteordning ved borgerne, vil ligeledes påvirke mellemregningsforholdet med kommunen.

Billeder fra pladserne kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 - i alt 1,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-980 Genbrugscentre - forundersøgelse.

Der søges frigivet 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af visionsplaner og projektering af genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort

Øvrige bemærkninger

Anlægsbevillingen påvirker Thisted Kommunes mellemregning med affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der udarbejdes en visionsplan for Thisted Genbrugscenter.
 2. Der udarbejdes en visionsplan for Frøstrup Genbrugscenter.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til visionsplaner og projektering af genbrugscentre finansieret af rådighedsbeløbet på XA-980 - Genbrugscentre - forundersøgelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

75. Ansøgning om tilskud til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag

Udskriv

Sagstema

Tilskud og/eller kommunegaranti til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag fraHelligsø Drags Grundejerforening, se bilag 1.

Grundejerforeningen ønsker den eksisterende kystbeskyttelse forbedret for at sikre sommerhusene samt sikre området generelt. Se bilag 2 for supplerende noter til ansøgningen.

Helligsø Drags Grundejerforening har i oktober 2020 sendt en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse til Thisted Kommune, der er endnu ikke meddelt tilladelse til anlægsprojektet af Thisted Kommune.

Tilladelse til det ansøgte myndighedsprojekt håndterer ikke det økonomiske aspekt og er principielt sagen om kommunalt tilskud og garanteret lån uvedkommende. Hvis Kommunalbestyrelsen vil give økonomisk tilskud til projektet og/eller garantere for lånet, har dette ingen indflydelse på den myndighedsmæssige sagsbehandling. Se bilag 3, ansøgning om projektet. Det fremgår af ansøgningen, at der er 189 grunde, og at projektet anslås til at koste mellem 7,0 og 8,0 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen har besigtiget lokaliteten, se billeder i bilag 4.

Hvis Thisted Kommune ikke beslutter at give en betydelig økonomisk støtte til projektet, ansøger Helligsø Drag om kommunegaranterede lånemuligheder, jf. kystbeskyttelsesloven § 9.

Kystbeskyttelseslovens § 9 gør det muligt, at Thisted Kommune både kan garantere lån og midlertidigt afholde udgiften. Desuden har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at et projekt, der er igangsat efter kystbeskyttelseslovens § 1 a, kan pålægge ejerne af de faste ejendomme, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt.

Bidragets størrelse fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunens investeringsoversigt for 2021-2024 er der ikke afsat midler til kystbeskyttelse og en eventuel anlægsinvestering i kystbeskyttelse vil påvirke anlægsrammen.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at i henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for give en kommunegaranti, hvilket betyder, at der kan lånes i KommuneKredit mod, at Thisted Kommune stiller en garanti for lånet. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme. Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Drifts- og Anlægsafdelingen gør opmærksom på, at Ydby Drags Grundejerforening ligeledesarbejder på at kystbeskytte områdetøst for Helligsø Drag. Hvis der gives tilskud til Helligsø Drags Grundejerforening må en tilsvarendeansøgning fra Ydby Drags Grundejerforening derfor forventes.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der tages beslutning, om Thisted Kommune vil yde tilskud til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag.

2. Der tages beslutning, om Thisted Kommune vil give en kommunegaranti for et lån optaget af Helligsø Drag Grundejerforeningtil kystbeskyttelse ved Helligsø Drag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 10:

Ad 1. Det indstilles, at der ikke gives tilskud.

Ad 2. Det indstilles, at der ikke gives kommunegaranti for lån til grundejerforeningen.

Beslutning

Ad 1. Det indstilles, at der ikke gives tilskud.

Ad 2. Det indstilles, at der ikke gives kommunegaranti for lån til grundejerforeningen.

Til toppen

76. Nedlæggelse af overflødige brandhaner til sikring af drikkevandskvaliteten

Udskriv

Sagstema

Der er i Thisted Kommune ca. 300 brandhaner, der ikke er i brug. Disse brandhaner udgør en potentiel trussel mod drikkevandssikkerheden og skal derfor nedlægges.

Redegørelse

Der er ca. 110 aktive brandhaner i Thisted Kommune, der indgår i brandberedskabet, som Nordjyllands Beredskab er ansvarlig for. Derudover findes et antal brandhaner, som ikke er i brug. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at der er ca. 300 brandhaner, som ikke er i brug, men antallet og præcis placering kendes ikke.

I brandhaner står stillestående vand. Stillestående vand i ledningsnettet vil blive sort i løbet af forholdsvis kort tid. Der er en risiko for, at vand fra brandhanerne eller fra stikledningerne strømmer tilbage i ledningsnettet ved trykændringer i ledningsnettet f.eks. ved brud på ledningsnettet, ved brug af brandhanen eller ved afprøvning af brandhanen. Ved tilbagestrømning vil det sorte stillestående vand blandes med drikkevandet, der ledes til vandværkets forbrugere.

Thisted Kommune foretager et årligt eftersyn af de ca. 110 aktive brandhaner, bl.a. for at sikre de fungerer, hvis der bliver brug for dem. I den forbindelse varsles vandværkerne, da afprøvning og eftersyn altid medfører sort vand i ledningerne. Men alle de brandhaner der ikke er i brug, og hvor placeringen ikke kendes, tilses ikke. Der er en reel risiko for, at disse brandhaner har stået med stillestående vand i en årrække. Der er heller ingen viden om tilbagestrømsikring i disse brandhaner, der ikke er i brug.

Vandværkerne i Thisted Kommune har derfor anmodet kommunen om at fjerne overflødige brandhaner.

Thisted Kommune er ejer af brandhanerne og har pligt til at nedlægge de brandhaner, der ikke er i brug, og som derfor udgør en potentiel risiko for drikkevandssikkerheden. Plan- og Miljøafdelingen anbefaler derfor, at brandhaner, der ikke er i brug, kortlægges og nedlægges systematisk over en årrække.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Regulativerne for vandværkerne i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Sløjfning af én brandhane koster i gennemsnit ca. 15.000 - 20.000 kr., det vil sige, at der i forslag til investeringsoversigten for de kommende budgetforhandlinger søges indarbejdet et anlægsprojekt på 5,25 mio. kr. fordelt over årene således:

2022

2023

2024

2025

2026

I alt

750.000 kr.

1.250.000 kr.

1.250.000 kr.

1.250.000 kr.

750.000 kr.

5.250.000 kr.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Sikring af drikkevandskvaliteten.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tager denne orientering til efterretning.
 2. Der for budget 2022 og overslagsårene 2023 -2026 søges indarbejdet økonomiske midler på 5,25 mio. kr. til sløjfning af brandhaner, fordelt jf. ovenstående.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

77. Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Sydhavnen, Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb ved Sydhavnen i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019 at acceptere salg af byggefeltet på Sydhavnen til HBJ Projektudvikling. Thisted Kommune skal etablere de omkringliggende offentlige arealer ved Sydhavnen.

HBJ Projektudvikling opstarter byggeriet februar 2021 med forventet færdiggørelse til sommeren 2022. De omkringliggende offentlige arealer i form af promenade, gårdrum og parkering koordineres og udføres i samarbejde med HBJ Projektudvikling, så arealerne er færdige parallelt med byggeriet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2019 et projektforslag til 24,1 mio. kr. (se bilag 1), som blev afsat som et rådighedsbeløb og gav på daværende tidspunkt en anlægsudgiftsbevilling på 7,9 mio. kr.

For at kunne anlægge de omkringliggende offentlige arealer i takt med byggeriet er det nødvendigt at fremrykke de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2021-2024 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 24,1 mio. kr. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 givet en anlægsbevilling på 7.9 mio. kr.

For at have rådighedsbeløb til færdiggørelse af Sydhavnen med promenade, gårdrum og parkering parallelt med byggeriet, er det nødvendigt at fremrykke de resterende 16,2 mio. kr. På investeringsoversigten for 2021-2024 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024. Der søges derfor om fremrykning og anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. til XA-942 Sydhavnen.

Fremrykning af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) fremgår af nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

2,0

14,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

2,0

14,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 2,0 mio. kr. og 2022 med 14,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021 og 14,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavn. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,0 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 12:

Ad 1-2. Sagen tilbagesendes med henblik på at fremrykke yderligere investeringer�� fra 2022 til 2021.

Beslutning

Tilbagesendes til administrationen med henblik på et nyt oplæg.

Til toppen

78. Fremtidig anvendelse af Det Gl. Rådhus på Store Torv i Thisted

Udskriv

Sagstema

Den fremtidige brug af Det Gl. Rådhus, Store Torv i Thisted.

Redegørelse

Det Gamle Rådhus er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og opført i 1853. Bygningsanlægget blev fredet i 1978. I 2007 blev bygningen købt af Realea A/S i dag Realdania Byg, som startede en gennemgående renovering i 2008.


Efter endt restaurering blev bygningen i 2010 udlejet til Thisted Kommune til anvendelse for turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.

Lejekontrakten mellem Realdania Byg og Thisted Kommune kan tidligst opsiges ved udgangen af 2059. Lejekontrakten betinger ligeledes, at bygningen skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Der henvises til bilag 1 – Lejekontrakt med Realea.

Husets stueetage har fra 2010 og frem til medio 2020 være udlejet til Thy Turistforening, som har betalt omkring 210.000 kr. i husleje om året. De 2 øverste etager har været anvendt til udstillinger af Det Ny Kastet og andre repræsentative formål, som f.eks. borgerlige vielser. Der har ikke været betalt husleje af de øverste etager.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) behandlede den 13. januar 2021 en ansøgning fra Det Ny Kastet om mulighederne for at anvende hele bygningen til udstilling. Udvalget gav afslag på ansøgningen, idet der ikke kunne anvises finansiering af projektet, herunder betaling af husleje. Der henvises til bilag 2 - beslutning fra EAKU den 13. januar 2021.

Der arbejdes derfor videre med at finde andre lejere eller anvendelse af bygningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

I lejekontrakt mellem Realdania Byg og Thisted Kommune fremgår det af § 2.1., at huset skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Yderligere fremgår det af § 5.1., at fremlejevilkår skal godkendes af udlejer, forinden fremlejemålet kan træde i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med en lejeindtægt på 210.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget godkender, at der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 39:

Udsat til næste møde, hvor udvalget ønsker en økonomisk oversigt over lejen for hele bygningen.

Sagen genoptages

Sagen er nu tilføjet bilag 3 - regnskabsresultat for Det Gl. Rådhus, hvor den økonomiske oversigt for lejen for hele bygningen fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har, siden Turistforeningen flyttede ind i bygningen, ydet et ekstra tilskud til Turistforeningen på 140.000 kr. pr. år (prisniveau 2021) til betaling af huslejen. Beløbet foreslås overført til bygningsbudgettet under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.
 2. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning

Tilbagesendes til administration idet opsigelsesmulighederne på 1. sal undersøges.

Til toppen

79. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Inventar og udstyr til Sundhedshuset i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af inventar og udstyr til kommunale lokaler i Hanstholm Sundhedshus.

Redegørelse

Thisted Kommune har den 25. juni 2019 besluttet at foretage en renovering af det gamle rådhus i Hanstholm, således at bygningen kan bruges til et nyt sundhedshus.

Der er givet en anlægsudgiftsbevilling på 14,720 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 11,720 mio. kr., som er et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Thisted Kommunes medfinansiering udgør herefter 3,0 mio. kr.

Inventar og udstyr til de kommunale lokaler var oprindeligt indeholdt i budgettet for renoveringen og etableringen af det nye sundhedshus. Men som følge af at licitationsresultat var højere end forventet, er det ikke muligt at finansiere inventar og udstyr af den oprindelige anlægsudgiftsbevilling.

Udgiften udgør 550.000 kr. og ved indkøb af nyt, tidssvarende inventar og udstyr til de kommunale faciliteter i Sundhedshuset, vil det fysiske arbejdsmiljø blive tilgodeset på området.

Udgiften på 550.000 kr. søges finansieret med 500.000 kr. af den afsatte pulje på investeringsoversigten i budget 2021 til Fysisk arbejdsmiljø - Social og Sundhedsudvalget og med et ubrugt restbeløb på den allerede givne anlægsbevilling til Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

En liste over inventar og udstyr findes i vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nyt inventar og udstyr til Hanstholm Sundhedshus udgør 550.000 kr.

I budget 2021-2024 er der for på investeringsoversigten for 2021 afsat 1,5 mio. (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU.

På XA-950Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business er der et uforbrugt restbeløb på 50.000 kr.

Udgiften søges således finansieret med 500.000 kr. fra XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU og med en omdisponering af restbeløbet på 50.000 kr. fra den allerede givne anlægsudgiftsbevilling XA-950Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 50.000 kr. idet det uforbrugte restbeløb er en overførsel fra 2020 til 2021 og derfor ikke er medregnet i den oprindelige anlægsramme for 2021.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Det forudsættes, at Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021 godkender overførsel af uforbrugte anlægsudgiftsbeløb fra 2020 til 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-950 Sundhedshus i Hanstholm til inventar og udstyr finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU med 500.000 kr. og med en omdisponering på 50.000 kr. fra XA-950 Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

80. Anlægsbevilling – Byggeprogramfase for transformation af Rolighedsskolen

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til igangsættelse af byggeprogramfase for transformation af en del af Rolighedsskolen.

Redegørelse

Historik

Rolighedsskolen er bygget i 1977 som en visionær åben-plan skole og har gennemgået en del forandringer for at tilpasse sig skiftende behov. For nogle år siden blev det identificeret, at skolen havde brug for en større renovering af betragtelige dele af taget. Derfor er der i budget 2021-2022 afsat 10 mio. kr. til renovering af taget på skolen.

Politik og strategi

I oktober 2020 blev ”Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, investering og udvikling” vedtaget. Strategien sætter rammerne for at indfri den politiske målsætning (Politik for Byggeri og Anlæg) om at ”Sætte helhedsplanlægning og samskabelse i højsædet og inddrage kunst og kreativitet i forbindelse med forbedringer og forskønnelser af kommunens offentlige arealer og bygninger”, og at ”Arbejde for at fremtidssikre bygninger og anlæg, herunder forberedelser til nye innovative løsninger. ”

Et af de bærende temaer i strategien er bæredygtighed, der handler om, hvordan energi og genanvendelse kan indtænkes i de renoveringer, Thisted Kommune forestår, samt at bæredygtighedsprincipperne generelt indtænkes i kommunens løsninger og beslutninger.

I forlængelse af det skal det ”sikres at mennesker tænkes ind i bæredygtighedsprincippet herunder, at brugerne og de teknologiske løsninger tænkes sammen, således der ses på, hvilke sociale effekter, de teknologiske løsninger har for brugerne.”

Der må de kommende år forventes flere renovationsprojekter af eksisterende kommunale ejendomme. Der er potentiale for store klimamæssige besparelser og besparelser i investeringer, hvis man kan transformere eksisterende byggeri til at passe fremtidigt behov, frem for at bygge nyt. For at kunne gennemføre transformationsprojekter, der både er bæredygtige i klimamæssig forstand og har fokus på, at løsninger optimeres til brugerne af bygningerne, vil det kræve en forankring af viden inden for områderne i forvaltningerne.

Anmodning om frigivelse af midler til byggeprogramfasen

Rolighedsskolens bygningsmasse er ved at være af ældre dato og ikke tidssvarende, hvis en ny skole skulle opføres på samme sted. Der er kommet mange nye krav til indeklima (ventilation, lysindfald og akustik), som mange af skolens lokaler ikke p.t lever op til. Indeklimaet påvirker børns indlæringsevne, trivsel og sundhed.

Transformationen vil kræve, at der afsættes yderligere penge på kommende års investeringsoversigter gerne suppleret med tilskud fra fonde. Der søges frigivet 1,8 mio. kr. fra rådighedsbeløbet på XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen til at igangsætte byggeprogramfasen for transformationen.

Det økonomiske grundlag for hele opgavens løsning forventes at ligge mellem 12 og 16 mio. kr.og vil omfatte transformation af Rolighedsskolens bygningsdele 3 og 5, med de centrale værksteder, skolebibliotek, kantine, SFO og de tilstødende fire atriumgårde, jf. bilag 1 - Plantegning af Rolighedsskolen.

Til budget 2022 søges der indarbejdet midler til transformationsprojektet ud over de midler, der allerede er afsat til tagrenoveringen. Budgettet justeres med de fondsmidler, der gives tilsagn om. Med den samlede finansiering arbejdes der ud fra at prioritere transformation af enkelte bygningsdele frem for traditionel tagudskiftning på hele skolen.

Rolighedsskolen, Drifts- og Anlægsafdelingen (DA) samt Undervisning og Fritid har i 2020 været i proces for at afklare skolens fremtidige behov og muligheder. I juni 2020 behandlede Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Børne- og familieudvalget en sag om fondsansøgninger om transformation/renovering af Rolighedsskolen.

Følgende puljer har været ansøgt eller forventes ansøgt i løbet af 2020/2021:

 • (2020) Villumfonden – midler til realisering af transformation af Rolighedsskolen - afslag.
 • (dec. 2020) Realdania COVID-19-indsats - Sammen om bæredygtigt byggeri; PRJ-2020-00400 Renovering af Rolighedsskolen – tilsagn om op til 750.000 kr.
 • (dec. 2020) Realdania – Bæredygtig transformation af folkeskole– optimering gennem samarbejdsprocesser i byggeprogramfasen – ansøgt beløb på 750.000 kr. Afventer svar i marts 2021.
 • (foråret 2021) Realdania forventes at annoncere fortsættelse om program om bæredygtighed i skoler - forventes at ansøge om midler til realisering af byggeriet. Hvis andre relevante fonde identificeres, søges de også.
 • (foråret 2021) Foruden fondsmidler indgås dialoger med leverandører af materialer om at støtte en bæredygtig transformation af Rolighedsskolen.

Midler fra Realdania
Der er i ultimo januar 2020 givet tilsagn om 750.000 kr. fra Realdania til rådgivning og implementering af en bæredygtig transformationsproces af Rolighedsskolen. I ansøgningen til Realdania er der ønsket midler til rådgivning om, hvordan en transformationsproces kan styres efter bygningscertificeringsordningen DGNB samt midler til implementering af bæredygtige tiltag som lys, varme og luft. Rådgivningsdelen har fokus på at skabe forankring af viden hos TEB og skolen. Rådgivningen skal ske i 2021, og implementeringen/byggeriet skal udføres i 2022 og 2023, hvis tilsagnet skal udnyttes.

Projektets værdi

Projektet på Rolighedsskolen skal være et eksempelprojekt på gennemførsel af transformationsprocesser af kommunale bygninger som skoler, daginstitutioner, plejecentre osv. – både med henblik på at bruge samskabelsesmetoder/udvidede brugerprocesser samt at reducere klimapåvirkningen i byggeriet. En del af projektets mål er derfor en forankring af viden hos medarbejdere i DA og på skolen. Byggeprogrammet vil blive udarbejdet af KHR Architecture, der er specialiserede i transformationsprocesser af skoler og at drive samskabelsesprocesser, hvor brugerne involveres til at skabe endnu ikke kendte løsninger. Projektet vil i høj grad være med til at opfylde de nævnte resultatmål i Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, investering og udvikling og Politik for Byggeri og Anlæg.

På baggrund af Rolighedsskolens arkitektoniske kvaliteter, valg af KHR Architecture som rådgiver samt fokus på udvidet brugerinddragelse i programfasen vurderes det samlet, at fondsansøgninger om midler til realisering af byggeriet vil stå meget stærkt.

Rolighedsskolen forventes for fremtiden at have et stabilt børnegrundlag, som bl.a. understøttes af den nye børnehave, der tages i brug efter påske 2021 samt et attraktivt lokalområde for børnefamilier, hvor der udstykkes og bygges nye huse.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for budget 2021-2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10 mio. kr. på XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Til gennemførsel af byggeprogramfasen, herunder rådgivning, gennemførsel af delprojektet om bæredygtighedsindsats finansieret af Realdania og afregning af fondsmoms m.v. søges en anlægsudgiftsbevilling på 2,55 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. Nettobeløbet på 1,8 mio. kr. søges finansieret af XA-894 Energimæssig renovering af Rolighedsskolen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja med 750.000 kr., da dette forbrug ikke er medregnet i anlægsrammen.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der arbejdes videre med planerne om en samlet transformation af Rolighedsskolen.
 2. Der forsøges indarbejdet yderligere finansiering af transformationen i investeringsoversigten for de kommende år.
 3. Ud af det samlede budget prioriteres transformation af enkelte bygningsdele frem for traditionel tagudskiftning på hele skolen.
 4. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,550 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. til en byggeprogramfase for Rolighedsskolen. Nettobeløbet på 1,8 mio. kr. finansieres af XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 13:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

81. Anlægsregnskab - Ekstra anlægsarbejde - COVID-19

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for ekstra anlægsarbejde under COVID-19.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. marts 2020 i alt 5,0 mio. kr. til ekstra anlægsarbejde, der skulle gennemføres i forbindelse med COVID-19 situationen.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

Billeder fra projekterne findes i bilag 1.

Anlægsregnskab for XA-967 - Ekstra anlægsarbejde - COVID-19 er således:

Indtægterne består af medfinansiering til projekter, som er modregnet i ovennævnte projektoversigt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

82. Anlægsregnskab - Asfalt 2020

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Asfalt 2020.

Redegørelse

Der blev den 28. januar 2020 givet en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til Asfalt 2020.

Asfaltarbejdet er udført i 2020 - se bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-964 Asfalt 2020 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

83. Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2020

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for udvendig ejendomsvedligeholdelse 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 28. januar 2020 i alt 8,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2020.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

Vedhæftet bilag 1 - billeder fra projekter.

Anlægsregnskab for XA-961 – Udvendig vedligeholdelse 2020 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

84. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2020

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Energimæssige investeringer i 2020.

Redegørelse

Den 17. december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2020.

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2020 bevilget sammenlagt 55,0 mio. kr.

I 2020 blev der bevilliget 2,0 mio. kr. til energimæssige investeringer.

I 2020 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

Belysningsprojekter, udskiftning af gasfyr til varmepumper, solceller, VVS- og ventilationsprojekter, energistyringsprojekter, isoleringsprojekter og projekter til bedre udnyttelse af fjernvarme (bedre afkøling), bilag 1 - billeder fra projekter.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

441.914

107.506

11,3

2020

236.235

47.319

8,5

Kommentar til 2020:

CO2-besparelsen i 2020 er lavere end forrige år, dette skyldes, at anlægsbevillingen i 2020 var på 2,0 mio. kr., hvor den i tidligere år har været på 5,0 mio. kr.

Hvis man ser på forholdet mellem investeringen og CO2-besparelsen for 2019 og 2020, så er CO2-besparelsen højere pr. investeret krone i 2020, end den var i 2019.

Tilbagebetalingstiden i 2020 er på 8,5 år og derfor lavere end de forrige år, det skyldes, at der er gennemført nogle projekter med gode besparelser og dermed en kortere tilbagebetalingstid.


Anlægsregnskab for XA-955 Energimæssige investeringer - 2020 er således:

Indtægterne består af energitilskud og erstatninger m.v.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

85. Lukket punkt: Lejeaftale

Til toppen

86. Byggeprojekt for Vesterhavsgården

Udskriv

Sagstema

Der er udarbejdet skitseprojekt for Vesterhavsgården, Bredkærvej 64, Vorupør.

Redegørelse

Bygherre Ulrik Malle, rådgivende arkitekter Rasmus Bangsgaard Busch og Maiken Anett Steenholt deltager i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde kl. 15.00 virtuelt. Der ønskes en dialog om udarbejdelse af ny lokalplan, der kan rumme projektet. Projektet er tænkt ind i den udviklingsplan, der er for Vorupør, og vi har en skitsemappen illustreret, analyseret og begrundet projektets udformning m.m.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 28:

Drøftet.

Sagen genoptages

På mødet den 1. februar 2021 fremgik det af udvalgets mundtlige bemærkninger, at man var positive overfor projektet.

Af bilag på sagen fremgik det imidlertid at kommunen, efter Plan- og Miljøafdelingens vurdering, ikke har mulighed for at udarbejde planlægning for projektet ud fra en ren juridisk betragtning - upåagtet, at projektet er sympatisk og gennemarbejdet.

Plan- og Miljøafdelingen har bedt et rådgivende firma gennemgå projektet samt Plan- og Miljøafdelingens indledende vurdering med henblik på at få afklaret, om der er planlægningsmuligheder, som er overset.

Konklusionen er, at det ikke er muligt for Thisted Kommune, hverken at søge om udlæg af et udviklingsområde eller et sommerhusområde jf. planlovens regler. Notatet er vedhæftet som bilag.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler derfor ansøger afslag på ansøgning om planlægning for området, og at der alene kan arbejdes med et projekt med de muligheder, som er i planlovens landzonebestemmelser for en ejendom beliggende inden for kystnærhedszonen.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhvervs og Beskæftigelse indstiller, at orientering om afslag på ansøgning om planlægning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

87. Nye redningsposter på udvalgte strande

Udskriv

Sagstema

Orientering om indkøb af ny type redningsposter til udvalgte strande.

Redegørelse

Mange af Thisted Kommunes redningsposter står overfor at skulle fornyes, og der skal derfor indkøbes nye redningsposter.

Alle kender de klassiske rød-hvide redningskranse fra TrygFonden, som hænger i hele Danmark (se foto 1 i bilag 1). I Thisted Kommune har vi primært disse redningsposter ved Limfjordens strande og ved søerne. Ved vestkystens strande har Thisted Kommune benyttet Røde Kors redningsposter (se foto 2 i bilag 1). Redningsposten fra TrygFonden består af en redningskrans og en kasteline på 20 m. Regningsposten fra Røde Kors består også af en redningskrans men med en væsentlig længere line på ca. 200 m og en vest til redderen samt den nødstedte. Redning med Røde Kors kransen er optimalt set en to-mands opgave; en redder svømmer ud, mens en anden står på stranden med linen. Redning med TrygFonden kransen foregår optimalt ved, at redderne bliver på land og kaster kransen ud til den nødstedte.

Lifeboard er et nyt koncept inden for redningsudstyr (se pjece i bilag 2). Deres udstyr består af et board frem for en krans. Boardets største fordel er, at det er væsentligt nemmere at svømme med end en krans, så redderen kan nå hurtigere frem til den nødstedte - i drukneulykker tæller hvert sekund. Herudover er man ikke afhængig af en anden redder på land.

Lifeboard er blevet testet med stor tilfredshed af andre Vestkystkommuner, og Plan- og Miljøafdelingen vil derfor gerne indgå en samarbejdsaftale med virksomheden bag Lifeboard. I første omgang har vi i samarbejde med virksomheden udvalgt fire strande, hvor udstyret skal erstatte og/eller supplere Røde Kors redningsposterne. Vi vil bruge de fire strande til at teste, hvorvidt vi skal have lifeboards på flere af vores strande ved Vestkysten. De fire strande kendetegnes ved at være velbesøgte men også ved, at der er risiko for farlige situationer pga. strømforhold ved moler og Vestkystens lunefulde bølger. De fire strande er Agger By, Nr. Vorupør (som supplement til livreddertårnet), Klitmøller og Splittergab. I første omgang har vi vurderet, i samarbejde med virksomheden bag Lifeboard, at der skal opstilles ti lifeboards på de fire strande (se forslag til placeringer i bilag 3).

Lifeboards, og det kommende livreddertårn i Vorupør, kan være med til at højne badesikkerheden og går godt i spænd med udviklingsplanen for Vestkysten.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger nr. 511 af 20. juni 2005 med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra en overordnet snak med virksomheden bag Lifeboard har vi vurderet, at der skal indkøbes ti lifeboards til at dække de fire udvalgte strande som test, se priser i bilag 3. Hertil kommer indkøb af standere. Det årlige driftsbeløb forventes at være ca. 42.000 kr., penge som skal dække serviceaftale på boards og mandetimer i Park og Vej. Beløbet indgår i driften på badevandsområdet. Vi forventer at udarbejde et forslag til udvidelse af budgettet på badevandsområdet til de kommende budgetforhandlinger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at indkøbet af nye redningsposter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

88. Kystbeskyttelse ved Ydby Drag

Udskriv

Sagstema

Orientering om høring i forbindelse med ansøgning om kapitel 1 a i kystbeskyttelsesloven ved Ydby Drag.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har den 12. februar 2021 modtaget ansøgning om opstart af kapitel 1 a sag i henhold til kystbeskyttelsesloven fra Grundejerforeningen "Ydby drag", jf. bilag 1.

Det fremgår af ansøgningen, at der i dag er 74 % af de 203 grundejere i Ydby Drag sommerhusområde, der har en forpligtigelse til at bidrage til den nødvendige kystbeskyttelse ved Ydby Drag.

Ydby Drag Grundejerforening ønsker, at alle grundejere, der opnår fordel af den allerede etablerede kystbeskyttelse samt af ny kystbeskyttelse fremadrettet, skal bidrage. Det har ikke været muligt for Grundejerforeningen at få de resterende 26 % (ca. 52 grundejere) til at forpligtige sig til at betale til kystbeskyttelse.

Thisted Kommune kan ved gennemførelse af kapitel 1 a forpligtige samtlige grundejere, som får fordel af kystbeskyttelsen, til at bidrage.

Inden Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning herom, sender Drifts- og Anlægsafdelingen ansøgningen fra Grundejerforeningen Ydby Drag i høring ved samtlige grundejere på Ydby Drag.

Herefter udarbejdes dagsordenspunkt, hvor Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gennemføres et fælles kommunalt projekt i henholdt til kapitel 1 a i Kystbeskyttelsesloven.

Til udvalgets orientering har der tidligere været en henvendelse i 2012 fra Grundejerforeningen efter en lignende undersøgelse. Høringen gav resultatet, at "83 grundejere, ud af de 101 der svarede, var positive, mens 18 ikke ønskede at deltage med henvisning til, at de ikke mente, de ville blive berørt af oversvømmelse. Selvom der i alt er 206 grundejere, blev det vurderet, at der var opbakning til projektet.

På udvalgsmødet den 10. oktober 2016, som pkt. 191, blev beslutningen "at sagen afsluttes uden yderligere tiltag.", se bilag 2.

I forbindelse med den tidligere anmodning i 2012 har Drifts- og Anlægsafdelingen afholdt omkostninger for 125.162,50 kr. ekskl. moms. af Teknik og Erhvervs driftsbudget til projektet. Hvis Grundejerforeningen på et senere tidspunkt anmoder om en genoptagelse af sagen, og projektet gennemføres, vil de udgifter, kommunen har afholdt, indgå i projektsummen.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

at orienteringen om udsendelse af høring tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

89. Donation fra A.P. Møller Fonden til ombygning af pakhuset i Doverodde Købmandsgård til SMK Thy

Udskriv

Sagstema

A.P. Møller Fonden donerer 37,5 mio. kr. til realiseringen af en afdeling på Doverodde Købmandsgård under Statens Museum for Kunst.

Redegørelse

I 2017 har Statens Museum for Kunst (SMK) og Thisted Kommune indgået et samarbejde om etablering af en filial i Thy på Doverodde Købmandsgård under navnet "SMK Thy". En styregruppe med repræsentanter fra både SMK og Thisted Kommune har sidenhen arbejdet med at fremskaffe den fornødne finansiering til modernisering af ombygning af Købmandsgården således, at den bliver egnet som udstillingsbygning. Dette arbejde er nu kommet i mål med en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinnney-Møllers Fond til almene Formaal på 37,5 mio. kr. Thisted Kommune har modtaget et gavebrev og et bevillingsbrev med vilkår fra A. P. Møller Fonden (bilag 1 og 2). Thisted Kommune skal efter modtagelse af bevillingsbrevet acceptere og underskrive vilkårene.

Den nye filial af SMK vil fungere som et lokalt flagskib langt fra modermuseet og således opfylde et dobbelt formål. Dels vil hensigten være at få samlingen ud til nye museumsgæster, som ikke jævnligt kommer til København, dels skal det bidrage til styrkelse af det samlede kulturudbud i en region i vækst.

Thisted Kommune vil nu, i samarbejde med SMK i en lyttende og dialogisk tilgang til borgere, foreninger, organisationer, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv i området, påbegynde arbejdet med at udvikle det specifikke indhold til satellitfilialen i Thy og dermed sikre både den lokale forankring og en bred lokal opbakning til program og faciliteter i det fremtidige SMK Thy. Udover tematisk vinklede udstillinger kurateret af inspektører og formidlere fra modermuseet skal SMK THY producere formidlings- og undervisningsaktiviteter i form af rundvisninger, værksted og undervisningsmateriale.

Den videre proces er, at styregruppen udarbejder et udkast til en tids- og procesplan, som forventes fremlagt inden sommerferien 2021 sammen med en bevillingssag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5. mio. kr. i anlægsbudgettet til etableringen af SMK Thy. Det er tidligere besluttet at afsætte driftsmidler til projektet.

Børne- og Familieforvaltningen forventer dog, at anlægsudgiften vil blive højere og vil derfor udarbejde et samlet anlægsbudget i forbindelse med bevillingssagen.

Thisted Kommunes andel af projektet udgør udgifter til udenomsarealer, parkering, kontor og øvrige arealer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

90. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

91. Lukket punkt: Opsigelse af kontrakt

Til toppen

92. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

93. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen