Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

01. feb 2021

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

26. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

27. Besøg fra Vejdirektoratet

Udskriv

Sagstema

Besøg fra Vejdirektoratet.

Redegørelse

Det er aftalt med Niels Agerholm, afdelingsleder for Planlægning og Myndighed (Aalborg), at han deltager virtuelt i udvalgsmødet den 1. februar 2021 kl. 14.00.

Niels Agerholm vil fortælle om Vejdirektoratets arbejde med udbygning og vedligeholdelsen af statens veje, herunder samarbejdet med Thisted Kommune. Efter et kort indlæg vil der være mulighed for drøftelse af aktuelle emner og projekter, som udvalget over tid har meldt ind til Vejdirektoratet.

Til udvalgets orientering er vedlagt:

Bilag 1 - Thisted Kommune - Vejdirektoratet og Banedanmark, notatet er en opsummering af de fleste kendte ønsker til Statens infrastruktur.

Bilag 2 - Rapport 605 - Statsvejnettet 2020, rapporten beskriver statsvejnettets tilstand og udvikling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

28. Lukket punkt: Byggeprojekt

Til toppen

29. Organisering af arbejdet omkring strategisk udvikling af landsbyer

Udskriv

Sagstema

I forbindelse med udmøntning af budget 2021 overføres Én Indgang for lokalområder samt administration af udviklingspuljen til landsbyer fra Ledelsessekretariatet til Plan- og Miljøafdelingen.

Kommuneplanen skal nu ifølge planloven indeholde retningslinjer for udvikling af landsbyer og for at styrke dette strategiske arbejde, foreslås det desuden, at udviklingspuljen flyttes fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, hvor byfornyelse, herunder nedrivningspuljen, er forankret.

Redegørelse

Arbejdet med byfornyelse og nedrivning er placeret i Plan- og Miljøafdelingen, mens Én Indgang og administration af Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) og tilhørende udviklingspulje (en del af medfinansieringspuljen) er placeret i Ledelsessekretariatet. Én indgang er etableret i 2017 som udmøntning af budgetforliget med henblik på, at borgerforeninger og andre lokalt funderede foreninger får en enkel indgang til kommunen vedrørende henvendelser omkring lokal udvikling. LUF er oprettet i 2019 og består af 15 medlemmer, som vælges hvert andet år. LUF's opgave er blandt andet at indstille projekter til at modtage støtte fra puljen til lokal udvikling, som godkendes af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Ledelsessekretariatet sekretariatsbetjener LUF.

I forbindelse med udmøntning af budget 2021 nedlægges en stilling i Ledelsessekretariatet, og ovennævnte opgaver overdrages til Plan- og Miljøafdelingen.

I forbindelse med budget 2021 er der afsat betydelige midler til byfornyelse/nedrivning – en pulje, hvor der er stor statsrefusion. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har udarbejdet en handleplan for landsbyfornyelse, som fremsendes til politisk beslutning i marts 2021.

Handleplanen tager blandt andet afsæt i Thisted Kommunes store fokus på at skabe de bedste vilkår for udviklingen af lokalområder og landsbyer, hvilket sker i et samarbejde mellem områderne, byerne og kommunen. Et fokus der desuden skal styrke lokaldemokratiet og samspillet mellem lokalområder, administrationen og politikere. Kommunen har igennem mange år arbejdet med byfornyelse, og der er udført mange projekter i samskabelse med borgerne. Vi indtænker puljerne for udvikling, områdefornyelse og nedrivning sammen for at skabe synergi i investeringerne.

En samling af alle indsatser ét sted vil styrke koordinering og dialogen med lokalområderne og landsbyerne.

I forbindelse med den organisatoriske samling af området foreslås det at overføre puljen på 500.000 kr. til lokal udvikling fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Lokalområdernes Udviklingsforums pulje på 500.000 kr. flyttes fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at Lokalområdernes Udviklingsforums pulje på 500.000 kr. årligt er afsat fra medfinansieringspuljen for perioden 2019 til og med 2022.

Andre konsekvenser

Ved at samle alle aktiviteter vil borgere og foreninger få gavn af "one-shop-stop" effekten, det vil sige, de kan få det hele ét sted. Plan- og Miljøafdelingen gennemgår sager og screener projekter osv. for andre tilladelser, der skal gives i en arbejdsgang.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 3. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Ledelsessekretariatet indstiller, at driftspuljen til Lokalområdernes Udviklingsforum på 500.000 kr. flyttes fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område for 2021-2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

30. Prioritering af budgettet til kollektiv trafik i 2021

Udskriv

Sagstema

På området kollektiv trafik er der budgetmæssige udfordringer fra 2021 og fremover, derfor skal der foretages en prioritering af kørselsomfanget i den kollektive trafik.

Redegørelse

På grund af stigende udgifter i den kollektive trafik, og et ønske om omstilling til fossilfrie og emissionsfrie busser, blev der ved budgetforliget for 2021 afsat 1,5 mio. kr. ekstra til den kollektive trafik fra 2021 og fremover.

Stigningen i bidraget til Nordjyllands Trafikselskab (NT) skyldes primært tre forhold:

 • Udbud af telebusruter i 2020 medførte en prisstigning på 16 % - beregnet prisstigning pr. år 1,8 mio. kr.
 • Udbud af bustrafik med grøn omstilling til fossilfrie og emissionsfrie busser fra sommeren 2021.
 • Faldende billetindtægter, som til del skyldes corona - en del af den manglende indtægt dækkes ind via kompensation fra staten.

Efter oplysninger fra Centeret for Økonomi og Løn er der i budget 2021 - incl. de 1,5 mio. kr. der er afsat ved budgetforhandlingen - et budget på 23,9 mio. kr. i bidrag til Nordjyllands Trafikselskab. Det godkendte budgetforslag fra NT er for 2021 - 25,9 mio. kr.

Det betyder, at der skal findes yderligere 2 mio. kr. ved ændringer og besparelser på rutenettet.

NT har oplyst, at der på A-kontrakter (som er i udbud nu) tidligst vil kunne foretages ændringer fra køreplanåret 2022/23, idet NT har som politik, at der ikke skæres i kørselsmængden det første år, efter en kontrakt er indgået.

Det vil være muligt at foretage besparelser på B/T-kontraktruter fra august 2021, som så kun får halv gennemslag i 2021.

Telebusruterne er fortrinsvis indsat af hensyn til de kørselsberettigede folkeskoleelever og elever til ungdomsuddannelserne.

Der skal derfor tages hensyn til de vedtagne retningslinjer for kørsel med de kørselsberettigede folkeskoleelever i Thisted Kommune.

I samarbejde med NT foreslås følgende procesplan i 2021

 • Udvalgsmødet i januar/februar: Fastlæggelse af besparelsens størrelse - merudgiften til grøn omstilling kendes efter licitation primo december 2020.
 • Februar/marts: I samarbejde med Thisted Kommune beregner NT på mulige scenarier for besparelser, og forslag fremlægges for udvalget.
 • Udvalgsmødet i april: Beslutning om den endelige løsning på de budgetmæssige udfordringer tages.
 • Ultimo april: Tilbagemelding til NT omkring valg af besparelsesforslag.
 • Maj: NT udarbejder endelige køreplaner, som kan udsendes til entreprenører, skoler mv.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 30. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at procesplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 30. november 2020, pkt. 248:

Godkendt.

Sagen genoptages

Redegørelse

I samarbejde med NT er der udarbejdet nedenstående oversigt, hvoraf mulige besparelser fremgår, og hvornår en eventuel implementering kan ske.

B/T-kontrakter - mindre lokalruter og telebusser (fortrinsvis befordring af de kørselsberettigede folkeskoleelever)

Vil kunne implementeres fra august 2021

Alternativ

Beskrivelse af tiltag

Besparelse ca. kr.

Bemærkninger

1.

Reducere antal hjemkørsler fra 3 til 2 for alle landskoler.

300.000

Kræver en større omstrukturering hos skolerne inkl. samordning af ringetider mellem indskoling, mellemtrin og overbygning.

Det er typisk de store skoler, der har behov for 3 hjemkørsler.

2.

Nedlægge tyndt belagte afgange, som primært benyttes af uddannelsessøgende og pendlere.

200.000 - 400.000

Forudsætter at uddannelsessøgende til Thisted benytter Plustur i stedet. Økonomi afhængig af antallet af nye rejsende i Plustur.

3.

Tilpasse rutenettet til kørselsberettigede folkeskoleelever, som aktivt benytter bussen.

250.000 - 500.000

Kræver en større analyse af elevernes bosætning og ruternes tilrettelæggelse. Medfører behov for ad hoc-tilpasninger, hvis en elev i løbet af skoleåret ønsker at benytte bussen.

Total, B/T-kontrakter

750.000 - 1.200.000

A-kontrakter - regionalruter, bybusser og store lokalruter.

Vil kunne implementeres fra august 2022

Alternativ

Beskrivelse af tiltag

Besparelse ca. kr.

Bemærkninger

4.

Nedlægge eller reducere serviceniveau på bybusnettet.

500.000 - 3.000.000

Bybusnettet blev omlagt i august 2020 til halvtimedrift på linje 1 og 2. Coronasituationen har besværliggjort evaluering af det nye net.

5.

Reducere serviceniveau på det lokale stamnet (kystbyerne).

Pr. returafgang: 125.000

Aften- og weekendbetjening blev nedlagt i august 2019. Yderligere reduktion vil skulle ske inden for dagtimerne på hverdage.

Total, A-kontrakter

500.000 - 3.000.000

Flextrafik

Vil kunne implementeres fra august 2021

Alternativ

Beskrivelse af tiltag

Besparelse

Bemærkninger

6.

Hæve taksten for Flextur fra 5,50 kr. pr. km til 8,50 kr. pr. km.

400.000

Den kollektive trafik i yderområderne, som i forvejen er sparsom, vil blive mindre attraktiv.

Total, Flextrafikken

400.000

Hvis udvalget ønsker at fjerne den 3. hjemkørsel fra de skoler, der har dette behov, anbefales det, at en evt. besparelse afventer nærmere gennemgang i efteråret 2021 for at give skolerne den nødvendige tid til planlægning af skoledagen og evt. ændrede ringetider.

Besparelsen ved at fjerne afgange med meget lav benyttelse kan påvirke de uddannelsessøgende og give anledning til, at udgifterne til Plustur stiger, men anbefalingen er, at benyttelsen undersøges nærmere.

Hvis de uddannelsessøgende vælger Plustur som erstatning for en nedlagt bus, vil de unge få en merudgift, idet Plustur koster 24 kr. pr. tur, samt at Rejsekort/Pendlerkort/Ungdomskort ikke kan benyttes. Skal Plustur være et attraktivt tilbud for de uddannelsessøgende, skal det være gratis (nuværende gratis periode ophører 31. juli 2021). Så medmindre gratisperioden forlænges, skal der findes en løsning på egenbetalingen på Plustur for de uddannelsessøgende.

Det anbefales, at der igangsættes en gennemgang af de kørselsberettigede folkeskoleelever fra sommeren 2021, så rutenettet og afgangen nøje tilpasses behovet for transport.

Ændring af flexturtaksten er et tiltag, der umiddelbart kan implementeres fra sommeren 2021 og kræver ingen nærmere undersøgelse.

Ændringen vil dog betyde, at det tilbud der nu er til kollektiv trafik i yderområderne forringes.

Det vil i 2021 være muligt at finansiere mindst 1,1 mio. kr. fra området skole- og specialkørsel, der budgetmæssigt ligger under den kollektiv trafik.

Anvendes denne mulighed, vil behovet for besparelser i 2021 reduceres væsentligt, og det vil være muligt at finansiere bidraget til NT i 2021 og dermed nå frem til 2022, hvor det vil være muligt at foretage besparelser på busser, der kører på A-kontrakter.

NT har i december 2020 afsluttet licitationen på busser, der kører på A-kontrakter, og hvor der er krav om kørsel med fossilfrie brændstoffer.

Lavestbydende ved licitationen blev Keolis, og prisstigningen er beregnet til ca. 1,4 mio. kr. pr. år.

En stigning på 10 % i forhold til de nuværende priser.

Hvor store merudgifterne vil blive for køreplanåret 2021/2022 er endnu ikke beregnet og vil afhænge af, hvornår entreprenøren kan have busser med fossilfrie drivmidler klar til drift.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Besparelsespotentialet for befordring af de kørselsberettigede folkeskoleelever undersøges nærmere, og muligheder for besparelser forelægges udvalget i april/maj måned.
 2. Udvalget drøfter en eventuel ændring af flexturtaksten.
 3. Der i slutningen af 2021 iværksættes en større gennemgang og tilretning af bybusnettet og stamnettet til politisk behandling i 2022.

Beslutning

Ad 1 og 3. Godkendt, idet det skal bemærkes, at bybusnettet skal analyseres i løbet af foråret.

Ad 2. Drøftet.

Til toppen

31. Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Udskriv

Sagstema

Forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 23. juni 2020 Planstrategi 2020 - Thisted Kommunes Fysisk Udviklingsplan samt at igangsætte revisionen af kommuneplanen.

Som følge af vedtagelsen af Planstrategi 2020 og igangsættelsen af revisionen af kommuneplanen, har Plan- og Miljøafdelingen udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2021-2033. Udarbejdelsen af planforslaget er bl.a. foretaget på baggrund af de otte fokusområder samt de bemærkninger, som kom ind i forbindelse med den offentlige høring af planstrategien.

Pejlemærkerne, som udgør budskaberne, i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til kommuneplanen er; Sammen om udvikling, Plads til det meste og Udvikling i balance. Disse budskaber er vigtige, fordi udviklingen ikke sker uden lokale initiativer. Samtidig skal vi sikre den nødvendige plads til udvikling, men at dette skal ske i et helhedsorienteret perspektiv, hvor der er taget hensyn til de mange forskellige interesser og værdier, der er i kommunen.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har samme hovedstruktur med fem hovedtemaer, som den eksisterende kommuneplan 2017-2029:

 • Tema 1: Det bebyggede land
 • Tema 2: Det åbne land
 • Tema 3: Erhverv
 • Tema 4: Klima, Energi og Infrastruktur
 • Tema 5: Borger, Kultur og Fritid

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 kan læses her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=75

Ændringer fra Kommuneplan 2017-2029 til Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Indholdet af forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er generelt opdateret i forhold til lovændringer, ændrede statslige udpegninger, aktuelle forhold og kommunes egne strategier og politikker. Derudover er alle tillæg til Kommuneplan 2017-2029 indarbejdet.

Udover de generelle ændringer er der foretaget større ændringer af indhold, retningslinjer og tilhørende udpegninger inden for emner som strategisk landbyplanlægning, omdannelseslandsbyer, bevaringsværdigt byggeri, skovrejsning, mulige lokaliseringer af fælles biogasanlæg, nye lavbundsarealer til naturgenopretning, turismepolitisk redegørelse, produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt klimatilpasning.

De større ændringer, der er foretaget i forslaget til Kommuneplan 2021-2033 i forhold til den gældende kommuneplan, fremgår af bilag 1.

Ud over ændringer i retningslinjer osv. er der foretaget 371 ændringer i rammerne for lokalplanlægning på baggrund af lovændringer, ny datamodel fra Plandata, klimatilpasning, digital infrastruktur, detailhandelsplan, turismepolitisk redegørelse, Strategisk Fysisk Udviklingsplan Vorupør-Klitmøller mv. Derudover er der på baggrund af en samlet arealopgørelse foretaget omplacering af flere bolig- og erhvervsområder for at imødekomme det forventede behov for byvækst for den kommende 12 årige planperiode, som kommuneplanen skal gælde for.

Af de 371 rammer er der 7 rammer, som omfatter areal, der ikke tidligere har været inddraget i planlægningen. I 17 rammer er der foretaget ændring af den generelle anvendelse for hele eller dele af områderne inden for rammerne. De væsentlige ændringer i rammerne fremgår af listen i bilag 1.

I de resterende - og fleste ændringer - er primært mindre justeringer som fx reducering af geografisk afgrænsning og/eller ændring af øvrige ramme bestemmelser.

Miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er miljøvurderet i forhold til ændringer i rammer og retningslinjer. Til miljøvurderingen af planforslaget hører et afgrænsningsnotat af miljøvurderingen, med tilhørende bilag 1 og 2. Alle ændringer af retningslinjer og kommuneplanrammer er beskrevet og fremgår af miljøvurderingens bilag 1, som kan ses via linket til planforslaget.

Orientering om ophævelse af lokalplaner samt tilbageførsel til landzone som følge af rammeændringer i Kommuneplan 2021-2033

Ændring af fire kommuneplanrammer forudsætter, at der er lokalplaner, som delvist skal ophæves, da disse vil være i uoverensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033. Der er tale om i alt fire lokalplaner fordelt i Snedsted, Bedsted, Hundborg og Ræhr. To af de fire områder skal tilbageføres til landzone, og de resterende skal forblive i byzone.

Igangværende tillæg til Kommuneplan 2017-2029 frem til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Der bliver løbende udarbejdet enkelte tillæg til den gældende Kommuneplan 2017-2029. Når disse tillæg er endelig vedtaget, vil de blive indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033, inden denne sendes til endelig vedtages.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Der forventes afholdelse af et digitalt borgermøde i løbet af den offentlige høring.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

32. Igangsættelse af planlægning for et helårsboligområde ved Michel Vester og Vangvej, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for et helårsboligområde ved krydset Michel Wester og Vangvej i Klitmøller.

Redegørelse

Der er behov for at udarbejde en ny lokalplan for området ved krydset Michel Wester og Vangvej i Klitmøller, fordi det hidtidige plangrundlag har en række mangler og uhensigtsmæssigheder. Det handler særligt om bebyggelsesomfang og bevaring af karakteristiske landskabstræk samt et ønske om at ændre anvendelsen af Vangvej 16a (tidligere Café Stalden) til blandt andet lejligheder, som ikke kan realiseres inden for gældende planlægning. Derudover ønsker Thisted Kommune at styrke muligheden for bosættelse i Klitmøller. Kommunen har modtaget ansøgning om opførelse af meget store boliger i området, som skalamæssigt ikke er tilpasset det omkringliggende boligkvarter, og som ikke kan afvises med det gældende plangrundlag. For at fremtidssikre den ønskede udvikling af Klitmøller skal der udarbejdes et nyt plangrundlag for området.

Udkast til lokalplanområdets afgrænsning og udpegning af grønne områder kan ses i bilag 1.

Planområdet er omfattet af kommuneplanrammerne 8.BE.33, 8.B.7 og 8.R.9, som udlægger området til henholdsvis bolig- og erhvervsområde, boligområde og rekreativt område. Derudover gælder Byplanvedtægt nr. 6, Lokalplan 2.29 og 8-003 for området, som aflyses delvist med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets afgrænsning og anvendelse, adgangs- og parkeringsforhold samt udformning og placering af byggeri, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Planen ændrer ikke på strukturen af friarealer, så byens grønne kiler indenfor lokalplanområdet sikres. Derudover skal ny bebyggelse indpasses i klitlandskabet for at bevare de overordnede landskabstræk, der kendetegner Klitmøller.

Den endelige udformning og afgrænsning af området ligger ikke fast, og der kan ske ændringer undervejs i planprocessen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for et helårsboligområde Michel Vester og Vangvej igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

33. Igangsættelse af planlægning for udvidelse af Friplejehjemmet Bedsted

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for udvidelse af Friplejehjemmet Bedsted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget henvendelse fra Friplejehjemmet Bedsted om mulighed for en udvidelse af plejehjemmet med 16 boliger. Udvidelsen forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for området. Udkast til lokalplanområdets afgrænsning er vist på bilag 1.

Friplejehjemmet Bedsted har et støttetilsagn om etablering af de projekterede 16 plejeboliger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Støttetilsagn er betinget af, at der foreligger et plangrundlag, som muliggør udvidelsen af plejehjemmet eller en tilkendegivelse om, at Thisted Kommune udarbejder et tilsvarende plangrundlag indenfor en rimelig tidsfrist.

Projektet omfatter opførelse af en ny bygning på ca. 1.500 m2 i to etager i byens centrum. Nybyggeriet kræver nedrivning af to eksisterende bygninger ved Vestervigvej. Det eksisterende byggeri har stået tomt i flere år og kan på grund af store niveauforskelle og en dårlig bygningssubstans ikke omdannes til plejeboliger. Nybyggeriet kommer til at have en lignende udformning som det eksisterende byggeri, som dog ikke må nedrives jævnfør lokalplan 6-001. Skitser af det ønskede projekt kan ses på bilag 2.

Området er omfattet af kommuneplanramme 6.0.6, som udlægger området til offentlige formål. Projektet er dog ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, da både den nuværende og den fremtidige bebyggelsesprocent på 75 er højere end de umiddelbart tilladte 65 procent. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets afgrænsning og anvendelse, adgangs- og parkeringsforhold samt udformning og placering af byggeriet, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at

 1. Det tilkendegives, at der arbejdes for et nyt plangrundlag for udvidelsen af Friplejehjemmet Bedsted.
 2. Planprocessen for udvidelsen af Friplejehjemmet Bedsted igangsættes efter nærmere aftale med bygherre.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

34. Endelig vedtagelse af Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, boligområde i Klitmøller.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget igangsatte den 14. april 2020 fornyet lokalplanlægning for helårsboliger ved Stågbak-Tuerbak i Klitmøller efter Planklagenævnets ophævelse af den vedtagne lokalplan fra 2018. Den 30. november 2020 godkendte udvalget forslag til ny lokalplan for området og sendte den i offentlig høring. Afgrænsning af lokalplanområdet kan ses på bilag 1.

Planforslaget har været i høring i perioden den 2. december 2020 til 2. januar 2021. Plan- og Miljøafdelingen har modtaget 8 høringssvar. Flere bemærkninger fra samme person omkring samme emne er behandlet som ét høringssvar. To høringssvar indeholder underskrifter fra flere borgere. Bemærkningerne kan læses i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

De 8 bemærkninger omhandler ti emner:

1. Trafik

I fem høringssvar er der bekymring for, at de trafikale udfordringer forværres omkring Ørhagevej ved etablering af flere boliger nær Ørhageområdet.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at problematikken er kendt, og at den primære årsag bunder i antallet af besøgene i højsæsonen, hvor aktiviteten udfordrer antallet af parkeringspladser og herved også tilgængeligheden, forbundet med uhensigtsmæsssige parkeringer langs vejen. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at realisering af planen vil have en begrænset påvirkning af de trafikale forhold i Ørhageområdet. Lokalplanen muliggør 12 boliger, hvor disse skal etablere egen parkering på grunden. Realisering af planen betyder et øget brug af adgangsvejen Stågbak og Tuerbak, som er deneksisterende adgangsvej til andre ejendomme. Der er indkommet alternativt forslag til vejføringen, men den vil ikke kunne imødekommes uden væsentlig påvirkning af klitlandskab eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arten markfirben. Bemærkningerne tages til efterretning.

2. Bopælspligt

I fem høringssvar bemærkes det, at hensigten med at lave nye boligområder undermineres af, at bopælspligten ikke håndhæves.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet planen til helårsbeboelse. Beslutningen om ikke at håndhæve bopælspligten er politisk besluttet for hele Thisted Kommune og er uafhængig af lokalplanen. Bemærkningen tages til efterretning.

3. Proces for lokalplan

I to høringssvar er man uenig i høringsfristen og ønsker længere frist til indsigelser og sagen fremlagt ved Kommunalbestyrelsen.

Høringsfristen blev vedtaget med planforslaget den 30. november 2020. Høringsperioden overholder mindstekravet for en offentlig høring, jf. Lov om planlægning § 24 stk. 5. I kompetenceplanen, vedtaget den 11. juni 2018, behandles planmæssige sager i Kommunalbestyrelsen, hvis de kræver fordebat eller er af principiel karakter. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og dens rammer. Lokalplanen opfylder kravet om en samlet plan for området, som beskrevet i Partiel Byplanvedtægt nr. 6 for Klitmøller, der udlægger området til boliger. Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at planen og dens indhold er af principiel karakter og giver derfor ikke anledning til behandling i Kommunalbestyrelsen, medmindre der er et politisk ønske om det.

4. Kystnærhed

I et høringssvar bemærkes, at man har vurderet den visuelle påvirkning fra kystsiden men ikke fra landsiden, hvor det også findes relevant.

Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen redegjort for den visuelle påvirkning af kysten i byzonen. Der er tale om et lovmæssigt krav, som skal laves i forbindelse med planlægning i kystnærhedszonen. Der er ikke krav om at skulle foretage en vurdering fra landsiden. Lokalplanen giver mulighed for en byggehøjde på 6,5 m. Det betyder, at ny bebyggelse vil ligge skjult bag anden bebyggelse med tilsvarende byggehøjde eller klitter, der har en højere topkote. Plan- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at påvirkning af landsiden ikke er væsentlig.

5. Antal boliger

I tre høringssvar gøres der indsigelse mod antallet af boliger.

Fortætningen og grundstørrelserne for Stågbak-Tuerbak er tilsvarende andre områder i Klitmøller, som eksempel Kalles Mark og Hans Bach Vej. Ved planlægningen har man valgt at udlægge et større område til friareal på omkring 20 % af lokalplanområdet, hvilket er med til at bevare landskabet og gør, at boligområdet adskiller sig fra andre.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er grundlag for at reducere antallet af boliger.

6. Byggehøjde

I seks høringssvar mener man, at byggehøjde på 6,5 m er for høj. Der gives ønske om en reduceret byggehøjde på 4,5 m.

Lokalplanen giver mulighed for en maksimal byggehøjde, der er i tråd med kommuneplanen og gældende byplanvedtægt. Højden svarer til de omkringliggende boligområder. Byggehøjden er begrænset for de byggefelter, der ligger i højere terræn, da hensigten har været at tage hensyn til landskabet. Plan- og Miljøafdelingen finder derfor ikke grundlag for at reducere byggehøjden yderligere.

7. Arkitektur og landskabelige træk

I seks høringssvar ønskes bestemmelser omkring udformning af tag, der sikrer, at ny bebyggelse har saddeltag og indpasser sig huse med samme byggestil i Klitmøller.

Intentionen omkring det nye boligområde har været at samle bebyggelsen inden for byggefelterne, for at sikre det landskabelige træk imellem husene og binde området visuelt sammen gennem facadematerialer i sort og hvid. Plan- og Miljøafdelingen anerkender, at omkringliggende områder har saddeltag, og det er en byggestil, som er i de ældste bydele af Klitmøller. Byggeudformningen har været mere fri i andre nyplanlagte boligområder. Boligområdet ligger i anden række skjult bag boligerlangs Ørhagevej og klitlandskabet mod stranden. Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at boligområdet har visuel indvirkning på de kulturbærende områder. Derfor imødekommes bemærkningen ikke men tages til efterretning i forhold til fremtidig planlægning i Klitmøller for områder, hvor man ønsker at fastholde byggestilen.

8. Redegørelse af omgivelser og hensigt

I et høringssvar vil man gerne have omskrevet tekst i redegørelsen, der støtter intentionen om en mere fri byggeudformning.

Da bemærkning under emne 7 ikke imødekommes, findes der ikke grundlag for at tilpasse redegørelsen.

9. Bilag IV-arter og placering af byggefelter

Tre høringssvar omhandler bilag IV-arten markfirben, herunder registreringen af markfirben, byggemodningens påvirkning på arten og et ønske om at flytte et byggefelt. I bemærkningen udtrykkes et ønske om, at der foretages en uvildig undersøgelse.

Undersøgelsen af bilag IV-arten markfirben og dens yngle- og rasteområder viser, at arten stadig er repræsenteret inden for lokalplanområdet i tilsvarende grad som ubebyggede områder uden for Klitmøller. Plan- og Miljøafdelingen kan derfor antage, at byggemodningen ikke har haft markant indvirkning på bestanden af markfirben. Byggefelterne er placeret efter at have mindst mulig indvirkning på bilag IV-arter og klitlandskab og flyttes ikke. Registreringen af bilag IV-arter udføres af kommunen efter gældende lov og praksis, og efter den gældende tekniske anvisning og forvaltningsplanen, som er udgivet af Naturstyrelsen.

10. Klitmøller karakter og udvikling

I fem høringssvar er der opbakning til, at ny planlægning indpasser byggestil til Klitmøller for at sikre byens autentiske stemning og kulturmiljø. Der udtrykkes ærgrelse over, at ældre planlægning medfører inddragelse af ubebyggede arealer til boliger.

Plan- og Miljøafdelingen anerkender den særlige stemning, Klitmøller har. Vi er bevidste om behovet for at sikre de autentiske og kulturbærende dele af byen. Bemærkningen tages til efterretning.

Administrative ændringer

Plan- og Miljøafdelingen har fejlrettet én bestemmelse i forbindelse med den endelige vedtagelse. Niveauplanet for byggefelt B13 står i skemaet under § 5.3 Højder til at være kote 9, men er reelt set kote 10, som det også er beskrevet andre steder. Tegninger fra landinspektør viser den nøjagtige kote, og der er tale om præcisering af eksisterende forhold.

Se Lokalplan 8-007 Stågbak-Tuerbak, Klitmøller her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=951

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at lokalplanen vedtages endelig med fremlagte ændring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

35. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2020 forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole. Planerne giver mulighed for at anvende Ræhr gl. skole til vandrerhjem og selskabslokaler.

Planerne har været i offentlig høring i perioden den 25. november 2020 - 20. januar 2021. Plan- og Miljøafdelingen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden og indstiller derfor planerne til endelig vedtagelse uden ændringer.

Se Kommuneplantillæg nr. 22 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1590

Se Lokalplan 16-001 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=953

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den. 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

36. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan 1-031 Boliger og erhverv på Toldbodgade 4, Thisted

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 1-031 Boliger og erhverv på Toldbodgade 4, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget godkendte den 9. november 2020 forslag til Lokalplan 1-031 og Kommuneplantillæg nr. 24 samt at sende planforslagene i fire ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Lokalplanen muliggør at udnytte den eksisterende bygning til bolig og erhverv. Anvendelsesmulighederne er fastlagt på de enkelte etager. Stueetagen kan anvendes til bolig, kontor- og serviceerhverv, restaurant og udvalgsvarebutik. 1. og 2. sal kan anvendes til bolig og kontor- og serviceerhverv. Derudover giver planlægningen mulighed for at etablere en ny boligetage på 3. sal ovenpå eksisterende bygningskrop.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og Kommuneplan 2017-2029 ved at justere grænsen mellem de to rammeområder 1.C.26 og 1.O.19, så hele ejendommen omfattes af ramme 1.C.26.

Planforslagene var i høring fra den 13. november - 11. december 2020. Der er indkommet to bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring. Bemærkningerne er indsendt af Museum Thy og en beboer på Asylgade 13 B. Bemærkningerne kan ses i sin fulde længde i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne kan læses i bilag 3.

Begge bemærkninger peger på, at en ny etage på Toldbodgade 4, vil forringe udsigten over havnen fra bagvedliggende bebyggelse. Beboeren i Asylgade 13 B påpeger yderligere fire forhold, der vil have uheldige følger for beboeren: indbliksgener fra den nye etage, ringere lysforhold i lejligheden, øget trafik og trafikale problemer i området samt værditab af lejligheden.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker at udsigt ikke er beskyttet af lovgivningen og vurderer derudover, at ny etage på Toldbodgade 4, ikke vil give anledning til større gener, end hvad der kan forventes i et centerområde. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændring af planerne.

Se Kommuneplantillæg nr. 24 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=2402

Se den digitale Lokalplan 1-031 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=956

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan 1-031 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

37. Principgodkendelse af 14 almene familieboliger, Vesterhavsparken Vorupør.

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse af 14 almene familieboliger, Vesterhavsparken Vorupør.

Redegørelse

Boligselskabet Nykøbing Mors ønsker - i samarbejde med DOMEA - at opføre 14 almene boliger i Vesterhavsparken, Vorupør, jf. bilag 1, Henvendelse fra DOMEA.

Henvendelsen indeholder ændringer i forhold til det projekt, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020, som punkt 144. På mødet valgte Kommunalbestyrelsen at følge Alternativ 2, "at der arbejdes med et reduceret projekt på en anden placering i Vorupør. Hvis en anden placering vælges, skal der fremsendes et nyt projekt til forhåndsgodkendelse."

Ændringer til projektet efter sidste behandling

Projektet er blevet reduceret fra 24 til 14 boliger. De er placeret på samme areal dog længere væk fra hovedvejen. I bilag 3 - placering matrikel, kan henholdsvis den gamle og den nye placering ses.

Projektet

Projekt Vesterhavsparken er udført som tæt lav bebyggelse.

Der er tale om 8 stk. 3-værelses boliger på 84 m² og 6 stk. 4-værelses boliger på 96 m² alle med tilhørende vognly og depotrum. Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 90 m², og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 1.248 m², jf. bilag 2, Skitseprojekt, DOMEA.

Placering og planforhold

Projektet ønskes placeret som en del af Vesterhavsparken i Vorupør, Sortebærbakken, matrikel nr.: 32bæ Vorupør, Hundborg, jf. bilag 3, Matrikelkort, Thisted Kommune.

Denne placering kræver en dispensation fra lokalplanen. Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at der kan gives dispensation, og at dette gives ved byggeansøgningen. Dispensationen drejer sig om § 4, udstykning i lokalplanen.

Drifts- og Anlægsafdelingen er usikker på, hvor attraktiv området er til almennyttige boliger. Afdelingen har i forbindelse med henvendelsen ikke modtaget initiativer til at finde andre placeringer i Vorupør. Det har tidligere været undersøgt, at der vil kunne peges på andre placeringer, hvor der forventes at kunne udarbejdes en lokalplan for et reduceret projekt. Der har ikke været kontakt til grundejere vedrørende andre eventuelle placeringer.

Behovsanalyse

Boligselskabet har fået lavet en analyse af befolkningsdata, jf. bilag 4, Behovsanalyse COWI, DOMEA.

Der er ikke vedlagt en projektspecifik behovsanalyse, og Boligselskabet Nykøbing Mors har ikke fremsendt redegørelse for tilkendegivelser fra borgere.

På nuværende tidspunkt har Thisted Bolig 9 almene boliger på Sandvej i Vorupør og 6 boliger i nærliggende Stenbjerg. Lejlighederne er konstant udlejet - primært til ældre. Erfaring viser dog, at hvis udbuddet af boliger stiger hurtig i dette område, så kan det tage tid at få dem udlejet igen. Med det nye projekt er antallet af boliger reduceret fra 24 til 14 boliger, hvilket vil give omkring en fordobling af udbuddet af almene boliger i området.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger 2021, jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Maksimumsbeløb pr. bolig

348.330 kr.

Maksimumsbeløb pr. m²:

16.910 kr.

Tilgængelige maksimumsbeløb 25.980.300 kr.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

2.985.000 kr.

Håndværkerudgifter:

19.023.925 kr.

Omkostninger:

3.300.735 kr.

Gebyrer:

424.340 kr.

Den samlede anlægsramme er på 25.734.000 kr., jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA, hvilket er inden for det tilgængelige maksimumsbeløb.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på 90 m² eller under, er som følger:

88 % kreditforeningslån

22.645.920 kr.

10 % kommunal grundkapital

2.573.400 kr.

2 % beboerindskud

514.680 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 2.573.400 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Denne procentsats kendes ikke på dette stadie af projektet men forventes at ligge mellem 70-80 % af realkreditlånet.

Thisted Kommune kan godkende et nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for januar 2021 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,7 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 7.920 kr. og for små lejligheder 6.930 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune dog skulle stille med grundkapital og garanti. Det foreløbige udkast til skema A er vedlagt, jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Der er i budget 2021-2024 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Boligselskabet har ikke valgt et realkreditinstitut og har derfor ikke informeret om størrelsen på den kommunale garanti.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anmodningen afvises, idet det nye projekt ikke harmonerer med Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. september 2020 om en anden placering i Vorupør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse, at anmodningen afvises.

Beslutning

Udsat, idet udvalget ønsker en yderligere behovsanalyse til næste møde.

Til toppen

38. Ansøgning om dispensation for tidsfrist til indførelse af affaldssortering i 10 fraktioner

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om dispensation fra tidsfrist for indførelse af affaldssortering i 10 fraktioner pr. 1. juli 2021.

Redegørelse

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2021, skal alle landets kommuner fra 1. juli 2021 indføre affaldssortering med 10 affaldsfraktioner som henteordning ved alle husstande.

Allerede i høringsperioden til bekendtgørelsen gjorde Dansk Affaldsforening og andre høringsberettigede parter indsigelse mod den skitserede tidsplan. Mange kommuner er bundet op af eksisterende kontrakter på affaldsindsamling, som det kan blive dyrt at komme ud af. Derudover skal der afholdes licitationer på bl.a. indsamling af affald og indkøb af beholdere. For begge gælder, at der er lange leveringstider. I øjeblikket er der omkring 14 måneders leveringstid på en ny renovationsbil. Det er derfor ikke muligt at nå at sætte ordningerne i gang fra 1. juli 2021.

I Affaldsbekendtgørelsen er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan ansøge om dispensation fra tidsfristen for etablering af ordningen, dog længst frem til 31. december 2022. Thisted Kommune har i dag kontrakter på indsamling af affald, som udløber henholdsvis 31. oktober 2022 og 31. december 2022.

En dispensation til 31. december 2022 vil være nødvendig for at kunne nå at lave en ny Affaldsplan og nye affaldsregulativer, planlægge ordningerne, afholde licitationer samt udrulle ordningerne.

Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation for bekendtgørelsen og forlængelse af fristen for udrulning af en henteordning er den 1. marts 2021. Ministeriet har, jf. bilag 1, Vejledende udtalelse om dispensation, oplistet forhold der kan vurderes i forbindelse med ansøgningen.

Pga. af de meget korte tidsfrister er det ikke muligt at vedlægge ansøgningen til udvalgets godkendelse. Drift- og Anlægsafdelingen er i gang med at udfærdige ansøgning samt at samle den nødvendige dokumentation. Ansøgning med bilag vil blive forelagt udvalget på mødet.

Samtidigt opfordrer Dansk Affaldsforening Miljøministeriet til en generel dispensation fra tidsfristen således, at fristen udskydes med to år til 1. juli 2023. Dansk Affaldsforening har henvendt sig til alle kommuner for at få opbakning til opfordringen. Pga. den korte tidsfrist er opbakningen underskrevet af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, jf. bilag 2 - Dansk Affaldsforening, opbakning til generel dispensation.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Thisted Kommunes borgere har alle i dag mulighed for at benytte Genbrugsekspressen, hvori der indsamles hele 14 forskellige affaldsfraktioner, udover den ordning, som de har til dagrenovation/bio- og restaffald. Hvis dispensationsansøgningen imødekommes, vil dette kunne fortsætte uændret til 2023.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der fremsendes ansøgning til Miljøstyrelsen om dispensation fra tidsfristen for etablering af henteordning fra nuværende 1. juli 2021 til 31. december 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

39. Fremtidig anvendelse af Det Gl. Rådhus på Store Torv i Thisted

Udskriv

Sagstema

Den fremtidige brug af Det Gl. Rådhus, Store Torv i Thisted.

Redegørelse

Det Gamle Rådhus er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og opført i 1853. Bygningsanlægget blev fredet i 1978. I 2007 blev bygningen købt af Realea A/S i dag Realdania Byg, som startede en gennemgående renovering i 2008.


Efter endt restaurering blev bygningen i 2010 udlejet til Thisted Kommune til anvendelse for turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.

Lejekontrakten mellem Realdania Byg og Thisted Kommune kan tidligst opsiges ved udgangen af 2059. Lejekontrakten betinger ligeledes, at bygningen skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Der henvises til bilag 1 – Lejekontrakt med Realea.

Husets stueetage har fra 2010 og frem til medio 2020 være udlejet til Thy Turistforening, som har betalt omkring 210.000 kr. i husleje om året. De 2 øverste etager har været anvendt til udstillinger af Det Ny Kastet og andre repræsentative formål, som f.eks. borgerlige vielser. Der har ikke været betalt husleje af de øverste etager.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) behandlede den 13. januar 2021 en ansøgning fra Det Ny Kastet om mulighederne for at anvende hele bygningen til udstilling. Udvalget gav afslag på ansøgningen, idet der ikke kunne anvises finansiering af projektet, herunder betaling af husleje. Der henvises til bilag 2 - beslutning fra EAKU den 13. januar 2021.

Der arbejdes derfor videre med at finde andre lejere eller anvendelse af bygningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

I lejekontrakt mellem Realdania Byg og Thisted Kommune fremgår det af § 2.1., at huset skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Yderligere fremgår det af § 5.1., at fremlejevilkår skal godkendes af udlejer, forinden fremlejemålet kan træde i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med en lejeindtægt på 210.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget godkender, at der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

Beslutning

Udsat til næste møde, hvor udvalget ønsker en økonomisk oversigt over lejen for hele bygningen.

Til toppen

40. Legepladser 2021

Udskriv

Sagstema

Prioritering af anlægsbevillingen til renovering af legepladser 2021.

Redegørelse

Thisted Kommune igangsatte i 2017 et områdefornyelsesprojekt i Hurup. Et af indsatsområderne er forskønnelse af Hurups gamle anlæg.

I anlægget findes i dag en ældre legeplads, som trænger til fornyelse. Nogle af legepladsens redskaber er i dårlig stand og bør udskiftes. Legepladsen har desværre også vist sig at være tilholdssted for unge, som efterlader smadrede ølflasker, cigaretskod og andet farligt affald.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at der opføres en ny legeplads i det gamle anlæg i Hurup.

I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at flytte legepladsen for på den måde at gøre pladsen mere åben og tilgængelig men samtidig også forhindre utilsigtet ophold og benyttelse af den nye legeplads. - se bilag 1.

Retsgrundlag

Der søges byggetilladelse, og legepladsen godkendes i henhold til de gældende standarder DS/ES 1176.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af legepladsen kan finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling på 250.000 kr. til "Renovering legepladser - 2021".

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at den allerede frigivne anlægsbevilling på 250.000 kr. "Renovering legepladser - 2021" anvendes til ny legeplads i anlægget i Hurup.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

41. Asfaltplan 2021

Udskriv

Sagstema

Prioritering af de afsatte driftsmidler og anlægsbevilling til asfalt i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021 anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til asfaltbelægning 2021.

Desuden er der på driften for 2021 afsat 8,2 mio. kr., i alt 19,7 mio. kr., som Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår anvendt som angivet i bilag 1.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltforslagene i 2021 kan finansieres af de afsatte driftsmidler på budgettet og den allerede frigivne anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til "Asfalt - 2021".

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de afsatte driftsmidler på budgettet og den allerede frigivne anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. "Asfalt - 2021" anvendes som vist i bilag 1.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Imod stemte Jørgen Andersen, som ønsker større politisk indflydelse.

Til toppen

42. Vejanlæg 2021

Udskriv

Sagstema

Prioritering af anlægsbevillingen til vejanlæg i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021 anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til vejanlæg 2021.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår anvendelse af 6,5 mio. kr. som angivet herunder.

1. Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - se bilag 1

Den 27. august 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen trafiksikkerhedsplan og tilhørende projektkatalog for Thisted Kommune. Drifts- og Anlægsafdelingen har i 2019 og 2020 gennemført de projekter med højeste indeks, (dvs. hvor der opnås mest trafiksikkerhed for pengene) og anbefaler, at trafiksikkerhedsplanen følges, og der derfor udføres de projekter, som nu har højeste indeks. Til de projekter, der foreslås udført i 2021, afsættes der 3,1 mio. kr. - projekterne fremgår af bilag 1.

2. Modulvogntog - Kronborgvej/Aalborgvej - se bilag 2

Krydset Kronborgvej/Aalborgvej ombygges til modulvogntog, og Kronborgvej optages på Vejdirektoratets fortegnelse over modulvogntogsnettet, således modulvogntog kan køre denne vej til erhvervsområdet ved Industrivej.

3. Fortov langs Næstrupvej - se bilag 3

Projektet omfatter 180 m fortov til Sjørring Børnehave.

4. Mountainbike (MTB) ruter - se bilag 4

Projektet omfatter 2 mountainbikespor, henholdsvis Rønheden og Thorsted.

5. Fast belægning på parkeringspladsen ved Hummerhuset i Klitmøller - se bilag 5

Grusparkeringspladsen foreslås erstattet med fast belægning for derved at opnå mere driftssikre parkeringsmuligheder.

6. Døjholtvej - analyse og løsningsforslag til forebyggelse af oversvømmelse - se bilag 6

Projektet omfatter analyse og forundersøgelse med henblik på afhjælpning af afvandingsproblematik. Der udarbejdes løsningsforslag, men der afsættes ikke midler til fysiske tiltag.

7. Bangsmindevej - forbedret afvandingsforhold - se bilag 7

Ved større regnskyl opleves der problemer med, at vejmaterialerne skyller væk, og der opstår skylderender langs vejen, samt vejmaterialerne aflejres på privat areal.

Retsgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Nr.

Projektforslag

Prisoverslag kr.

1

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2021

3.100.000

2

Modulvogntog - Kronborgvej/Aalborgvej

500.000

3

Fortov langs Næstrupvej

400.000

4

Mountainbike (MTB) ruter

1.000.000

5

Fast belægning på parkeringspladsen ved Hummerhuset i Klitmøller

700.000

6

Døjholtvej - analyse og løsningsforslag til forebyggelse af oversvømmelse

500.000

7

Bangsmindevej - forbedret afvandingsforhold

300.000

I alt

6.500.000

Projektforslagene kan finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling til "Vejanlæg - 2021".

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at 6,5 mio. kr. af den allerede frigivne anlægsbevilling anvendes til ovennævnte projekter.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

43. Anlægsbevilling - Cykelsti, Tømmerbyvej

Udskriv

Sagstema

Omdisponering og frigivelse af rådighedsbeløb til ny cykelsti langs Tømmerbyvej.

Redegørelse

Vest om Vesløs er der en eksisterende cykelsti, som er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning. Cykelstien slutter ved Tømmerby.

Hvis der etableres ca. 2,3 km cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup, kan der skabes en sammenhængende stiforbindelse mellem Vesløs og Frøstrup, som blandt andet tilgodeser skolebørn. Strækningen er vist på bilag 1.

Borgerinddragelse, projektering og arealerhvervelsen udføres i 2021, og anlægsarbejdet forventes udført i 2022.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til projektet er opgjort til 4,5 mio. kr. fordelt over to år, med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Projektet kan finansieres i 2021 med en omdisponering af 1,0 mio. kr. fra "Vejanlæg - 2021" og i 2022 med frigivelse af 3,5 mio. kr. fra XA-565 Vejanlæg- Rådighedsbeløb.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,5 mio. kr. fordelt over 2021 og 2022 med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,5 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Tømmerbyvej fordelt med 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Beløbet finansieres i 2021 ved en omdisponering af 1,0 mio. kr. fra "Vejanlæg 2021" og i 2022 med 3,5 mio. kr. fra XA-565 Vejanlæg- Rådighedsbeløb.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Jørgen Andersen, idet budget afsat til vejanlæg skal bruges til vejanlæg.

Til toppen

44. Anlægsbevilling - Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling

Udskriv

Sagstema

Sagen omhandler anlægsbevilling til udvikling af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

Redegørelse

På investeringsoversigten 2021 er der afsat 5,0 mio. kr. til "Turismeudvikling - Klitmøller og Vorupør". Med et håb om yderligere 5 mio. kr. fra Realdania ville der være i alt 10 mio. kr. til Klitmøller og Vorupør. Med udgangen af 2020 gav Realdania afslag på støtte til de fremsendte projektforslag. I den efterfølgende dialog med Realdania tyder det på, at der måske er en mulighed for støtte til Klitmøller, hvis den oprindelige ansøgning skæres mere til. For Vorupørs vedkommende ser Realdania ikke et ønske om at støtte dette projekt.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at frigive de 5 mio. kr. til Vorupør, skal man forvente at medfinansiere et eventuelt bidrag fra Realdania til Klitmøller via "kassen" eller nye afsatte midler på investeringsoversigten for 2022. Hvornår et eventuelt tilsagn om støtte gives kendes ikke, men realistisk set vil det tidligst blive forsommeren 2021, og dermed er det begrænset, hvor mange anlægsarbejder der kan udføres i Klitmøller i 2021.

Projektet i Vorupør omhandler:

 • Renovering af torv og forplads ved Nationalparkcenter Thy
 • Udvidelse af parkeringsforhold ved Hawstokken
 • Etablering af sti mellem Landingspladsen og redningsstation og Hawstokken 6

Renovering af torv og forplads ved Nationalparkcenter Thy

Nationalparkcenter Thy forventes indviet den 22. maj 2021.

SLA arkitektfirma har udarbejdet forslag til indretning af Thisted Kommunes arealer ved indgangspartiet i Nationalparkcenter Thy, se bilag 1.

Arkitektforslaget skal detailprojekteres og efterfølgende udbydes. Anlægsarbejdet forventes udført ultimo 2021 - primo 2022.

Udvidelse af parkeringsforhold ved Hawstokken

Som et led i godkendelsen af realisering af Nationalparkcenter Thy påtog Thisted Kommune sig forpligtigelsen med at etablere ca. 80 parkeringspladser i Vorupør som en del af medfinansieringen.

Der er begrænsede muligheder for etablering af nye parkeringspladser i Vorupør, da størstedelen af friarealerne er omfattet af enten fredninger eller naturbeskyttelser.

Der er mulighed for at øge parkeringskapaciteten ved Hawstokken, se bilag 2.

Med forbehold for myndighedstilladelserne kan projektet realiseres i løbet af sommeren 2021.

Etablering af sti mellem Landingspladsen og redningsstation og Hawstokken 6

I lokalplanerne 15-26 og 13-004 er der beskrevet en stiforbindelse mellem Vesterhavsgade og Hawstokken. Stiforbindelsen skal medvirke til, at offentligheden oplever bedre tilgængelighed i området, se bilag 3.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen til de tre ovennævnte delprojekter på i alt 5,0 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-986 Turismeudvikling - Klitmøller og Vorupør.

Udgifterne til projekterne planlægges at have følgende fordeling:

Renovering af torv og forplads ved Nationalparkcenter Thy

3,5 mio. kr.

Udvidelse af parkeringsforhold ved Hawstokken

1,0 mio. kr.

Etablering af sti mellem Landingspladsen og redningsstation og Hawstokken 6

0,5 mio. kr.

I alt

5,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Er ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 3. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. til infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør finansieret af rådighedsbeløbet på XA-986 Turismeudvikling - Klitmøller og Vorupør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

45. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

46. Udarbejdelse af Dispositionsplan - By- og Infrastrukturudvikling i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Hvis intentionerne fra Helhedsplan Klitmøller 2026 og Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vorupør og Klitmøller (SFUVK) skal kunne realiseres, er der behov for en "sammenskrivning" af diverse planer i en samlet ny dispositionsplan for Klitmøller. Dispositionsplan 2021 er en detaljering af de hidtidige planer suppleret med et infrastrukturkoncept for hele byen, herunder veje, stier og parkering.

Redegørelse

Med en befolkningsvækst på 25 % de sidste fem år er Klitmøller kommunens 5. største by med mere end 1.000 faste indbyggere. Et antal som stiger markant hen over sommeren, hvilket som bekendt medfører trafikudfordringer. Borgerne har i 2016 udarbejdet Helhedsplan Klitmøller 2026 med målsætningen, at Klitmøller skal være verdens mest mangfoldige landsby, og i 2020 vedtog Thisted Kommune en temaplan for turismeudvikling (SFUVK). Begge planer indeholder et inspirationskatalog med forskellige trafikprojekter.

En ny dispositionsplan skal erstatte den nuværende, der kan føres helt tilbage til 1973. Byens infrastruktur er disponeret, som da Klitmøller var en mindre fiskerby og er ikke tilpasset de nye forhold i væsentlig grad, hvorfor der særligt i sommerhalvåret opstår problemer ved trafikafvikling og parkering. Indkomne projektforslag bl.a. afledt af SFUVK viser, at der ikke kan tilbydes tilstrækkeligt parkeringsareal, og at infrastrukturen har nået kapacitetsgrænsen.

Plan- og Miljøafdelingen har i 2019 foretaget en række analyser af plangrundlaget for Klitmøller, som særligt har fokus på en erstatning af Byplanvedtægt 6, som grundlag for byggesagsbehandling osv. Der er fortløbende udarbejdet lokalplaner i Klitmøller de senere år, men der mangler en overordnet og samlet plan, som også alvorligt adresserer infrastrukturudfordringerne. Denne plan skal målrette arbejdet både i planlægningen, men dog særligt i forhold til prioritering af kommunale investeringer i infrastruktur.

Der vil derfor allerede i budget 2022 blive søgt indarbejdet en pulje til infrastrukturprojekter i Klitmøller i anlægsoversigten.

Udarbejdelse af planen, indhold og metode fremgår af bilag 1. Processen indeholder forskellige processer, hvor borgerne inddrages samt politiske beslutninger. Det forventes, at planen inkl. infrastruktur disponering kan fremlægges til politisk vedtagelse i 3. kvartal 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Rådgiverydelser for udarbejdelse af infrastruktur-koncepter anslås at beløbe sig til 300.000 kr., som finansieres af driften.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orientering om igangsætning af Dispositionsplan By- og infrastrukturudvikling Klitmøller tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

47. Lukket punkt: Projektforslag

Til toppen

48. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

49. Lukket punkt: Udlejning af arealer

Til toppen

50. Lukket punkt: Aftale om benyttelse af kommunens areal til parkering

Til toppen

51. Lukket punkt: Klausul

Til toppen

52. Orientering om Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Orientering om fremdriften i projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

To til tre gange årligt mødes Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland. Styregruppen består af medlemmerne fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget samt fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Formanden for førstnævnte er tilsvarende formand for styregruppen i Cold Hawaii Inland.

Den Politiske Styregruppes opgave er blandt andet at prioritere rækkefølgen i opførelsen af Inland-spottene og sikre fremdriften inden for den af Kommunalbestyrelsen tildelte økonomiske ramme.

Denne sag er således en orienteringssag til den samlede Kommunalbestyrelse om status og fremdrift i Cold Hawaii Inland.

Status på spots:

Vilsund

Overordnet status: Spottet er opført og afleveret til Thisted Kommune.

Spot Vilsund stod færdigt i februar måned 2020. Vilsund er det første spot, der står klar i Inland, og derfor har projektgruppen fulgt spottet tæt, også efter det stod opført, med henblik på at opsamle erfaringerne fra spottet, så de kan bæres med videre til de øvrige spots.
I foråret 2021 vil Thisted Kommune sammen med de lokale brugere arbejde sammen om øget brug og formidling af spottet, i det omfang corona-pandemien tillader det.

Der har været planlagt indvielse af spot Vilsund af to omgange. Begge gange er arrangementet blevet aflyst pga. Covid-19. Den Administrative Styregruppe for Cold Hawaii Inland planlægger nu en indvielse til foråret/sommeren 2021, evt. sammen med indvielsen af Den blå løber og Synopal.

Synopal Havn

Overordnet status: Anlægsprocessen er i gang.

Anlægsarbejdet ved Synopal Havn startede i august 2020 og forløber planmæssigt - dog med en kortere pause i forbindelse med nedlukningen af Thy før jul. Projektet er af samme årsag fire uger forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan og afleveres forventeligt til 1. maj 2021.

Spot Synopal bliver en unik cablepark i sin nye form med et enestående sammenhængende miljø, der favner både kabelanlæg, bygningsfaciliteter, opholdsområder og Den blå løber. Banen forøger kapaciteten væsentligt i forhold til i dag, har potentiale til afholdelse af mesterskaber og forventes derudover at tiltrække udøvere af sporten fra hele Danmark og Europa, bl.a. fordi kablets retning adskiller stedet fra andre cableparks. Wakeboarding tiltrækker erfaringsmæssigt en bred brugergruppe, og i udformningen af spottet er der netop lagt vægt på den brede brug af området. Aktivitetsmæssigt indrettes Synopal, udover wakeboarding, til brug for open water svømmere, vinterbadere samt til kajak og paddelsurf. Området vil i det hele taget invitere til familiehygge, mødet med vennerne osv. i form af opholdsterrasser og et udeområde samt velfærdsfaciliteter, der er åbne for alle.

Den rekreative rute

Overordnet status: Ruten fra Silstruphoved til Eshøj er opdelt i delstrækninger, hvor nogle er opført eller i gang med at blive opført, mens andre afventer at blive sat i gang.

 • Silstruphoved til Dragsbæk

Denne delstrækning er endnu ikke igangsat, og planerne for strækningen er fortsat på skitseplan, jf. dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland.

 • Dragsbæk - Sydhavnen (Kystvejen)

Denne delstrækning er ved at blive opført og forventes færdig til april 2021. Her vil der være etableret syv nedslag på ruten i form af balkoner og nedgange til vandet samt beplantning, bænke og belysning, der tilfører ruten rekreative rum, der kan tilgås både fra land og fra vand.

 • Sydhavnen til Strandvejen

Denne delstrækning er endnu ikke igangsat og omfatter hele inderhavnsstrækningen i Thisted by. I januar 2021 er havneanalysen for Thisted Havn tilgængelig, og tiltagene i Cold Hawaii Inland-regi på denne strækning vil derfor skulle planlægges i sammenhæng med analysens resultater og den efterfølgende politiske prioritering. Cold Hawaii Inland har været inddraget, sammen med en række andre interessenter, i processen med udarbejdelsen af havneanalysen.

 • Strandvejen - Rensningsanlægget

Den nye gang- og cykelsti forbi slagteriet er anlagt af Tican og skaber forbindelse mellem Thisted midtby og Østbyen. Thisted Kommune og slagteriet har i samarbejde sørget for, at stilen passer til Cold Hawaii Inland-designet, der præger resten af Den rekreative rute, hvad angår belægning og belysning.

Stien åbnede for brug i december 2020.

 • Rensningsanlægget - Thisted Camping

Denne delstrækning er endnu ikke igangsat. Der er dog udarbejdet projektmateriale for tiltag på strækningen samt indhentet myndighedstilladelser for opførelsen af samme (nyt badebrosanlæg ved Iversensvej og en mindre nedgang i familie med dem, der opføres på Kystvejen), der dermed hurtigt kan igangsættes.

Der er udført og igangsat nogle mindre tiltag på strækningen i form af belysning, bænke og skraldespande.

 • Thisted Camping - Synopal

Denne delstrækning er udført med ny belægning og belysning og stod klar til brug i starten af 2020.

 • Synopal - Eshøj

Denne delstrækning kan deles i to grene, hvor den ene følger vejens forløb mod Eshøj, og den anden går langs fjorden. Strækningen er ikke igangsat endnu, og planerne for strækningen er fortsat på skitseplan, jf. dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland. Der er dog foretaget nogle få udbedringer på ruten, bl.a. opsættes skraldespande og bænke først på året i år. Thisted Kommune har desuden erhvervet sig et stykke jord på strækningen, der tillader nemmere fremtidig forbindelse mellem fjorden og Fårtoftvej/ Eshøjvej.

Søbadet

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat, og spottet er finansieret.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2020 om at fremrykke midler i Cold Hawaii Inland til 2021 og 2022, er arbejdet med at projektere og opføre et nyt Søbadet sat i gang. Projektgruppen er i øjeblikket i gang med interessentinddragelse, tegningsarbejde mv. og forventer at påbegynde anlægsarbejdet ved Søbadet i efteråret 2021 med afslutning i foråret 2022.

Søbadet bliver, som spot Synopal, et samlingssted for en meget bred brugergruppe - ved Søbadet med (helårs)badning som den store vandaktivitet. Spottet indrettes efter dette, og Spektrum Arkitekter er i øjeblikket i gang med at udarbejde tegningsmateriale for området.

Vandshelters

Overordnet status: Myndighedstilladelse er modtaget, og projektet er finansieret.
Thisted Kommune modtog den 15. januar 2021 tilladelse fra Kystdirektoratet (KDI) til at opføre "anlæg på søterritoriet" i form af udlægning af fire vandshelters i en række mindre havne i kommunen, nærmere bestemt i Agger, Doverodde, Vilsund og Amtoft. Thisted Kommune havde også ansøgt om udlægning af to shelters i Synopal Havn, som KDI har givet afslag på. Projektgruppen vil i den kommende tid gennemgå afslaget og vurdere, om det er relevant at arbejde videre med en løsning i Synopal Havn. Efter aftale med Nordea-fonden forventer projektgruppen at udlægge de første to shelters i forsommeren 2021 med henblik på at indsamle erfaringer og tilpasse evt. uhensigtsmæssigheder i konstruktion, materialer osv. Til foråret 2022 udlægges samtlige shelters, der er opnået tilladelse til på dette tidspunkt.

Vandet Sø

Overordnet status: Fredningsnævnet har meddelt dispensation til de ansøgte faciliteter ved Vandet Sø.

Thisted Kommune har af to omgange ansøgt Fredningsnævnet om dispensation til at opføre faciliteter i Cold Hawaii Inland-regi ved Vandet Sø. Den seneste ansøgning har Fredningsnævnet med en flertalsafgørelse valgt at meddele dispensation til, og Thisted Kommune afventer frem til 1. februar 2021, at klagefristen udløber. Hvis der indkommer klager, vil dette betyde en videre sagsbehandling i Miljøklagenævnet. Hvis der ikke indkommer klager, vil Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland på næstkommende møde skulle drøfte projektets videre forløb, herunder finansiering.

Krik

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat og midlertidigt sat i bero, mens der udarbejdes en potentialeanalyse for spottet.

Thisted Kommune indsendte i august 2020 en ansøgning til KDI vedr. opførelsen af faciliteter ved spot Krik. KDI vurderede i en mail til Thisted Kommune, at det ansøgte projekt skulle ændres/reduceres markant for at opnå tilladelse/dispensation til at blive opført. Den Politiske Styregruppe besluttede på denne baggrund samt ud fra tilbagemeldinger fra brugergruppen i Krik, at der var behov for at få udarbejdet en potentialeanalyse for spottet på lige fod med det udarbejdede materiale for de øvrige spots. Dette for at belyse områdets potentialer inden for vandsport, afdække de forskellige brugergruppers interesser samt undersøge, hvorledes lokale fredninger på vand påvirker kitesurf-mulighederne. Desuden undersøges det, hvorvidt rammerne i Kulhuset kan indgå mere integreret i projektet.

Projektgruppen arbejder pt. med at afdække de nævnte områder, og arbejdet præsenteres for Den Politiske Styregruppe på næstkommende møde til videre behandling.

Bygholm

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat.
Projektgruppen er i gang med at udarbejde ansøgningsmaterialet, der snarest indsendes til KDI. Pt. afventer Thisted Kommune at modtage et tilsagn fra Vejdirektoratet vedr. opførelse af det skitserede projekt på Vejdirektoratets matrikel ved Bygholm. Projektgruppen forventer at modtage dette inden udgangen af måneden.

Dragsbæk

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat.

Ansøgningen til KDI vedr. faciliteterne ved spot Dragsbæk indsendes i januar 2021.

Doverodde

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er ikke igangsat.

Projektet afventer foreløbigt fremdriften i finansieringen af SMK Thy (Statens Museum for Kunst). Anlægget i Cold Hawaii Inland-regi i sin nuværende form er afhængigt af forudgående tiltag i regi af SMK.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Cold Hawaii Inland har en anlægsramme på 89,6 mio. kr.
Projektet realiseres løbende frem mod 2024.

Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med 10 mio. kr. til Cold Hawaii Inland-projektet.

Nordea-fonden har bidraget med 1 mio. kr. til vandshelter-projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 3. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

53. Evaluering om Shuttlebus forsøget 2020

Udskriv

Sagstema

Evaluering af Shuttlebus forsøget 2020 i Klitmøller og Nr. Vorupør.

Redegørelse

Driftsafdelingen har gennemført forsøg med shuttlebusser i Nr. Vorupør og Klitmøller i sommeren 2020. Forsøget blev gennemført på baggrund af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 11. maj 2020 om Grøn Mobilitet.

Shuttlebusser i Klitmøller og Nr. Vorupør

Shuttlebusforsøget i Klitmøller og Nr. Vorupør løb fra mandag den 29. juni 2020 til og med søndag den 9. august 2020 (uge 27-32). I denne periode er der typisk en betragtelig større mængde af biler som følge af den store andel af turister i byerne. Formålet med shuttlebusserne var at nedbringe antallet af biler omkring knudepunkterne i byerne, hvor der opleves trængsel i turistsæsonen. Shuttelbusserne har således været et gratis alternativ til bilen. Shuttlebusserne har kørt alle ugens dage i den nævnte periode, og busserne kørte i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 20. Busserne har kørt i en kontinuerlig sløjfe, hvilket har givet et interval på ca. 20 minutter. Shuttlebusruterne er vedlagt som bilag 1.

I Nr. Vorupør omfattede forsøget også en ensretning af Hawblink fra Nationalparkcenteret til parkeringsområdet på Hawblink. Formålet med ensretningen var at sikre fremkommelighed og skabe yderligere parkering langs Hawblink.

Formidling

Forsøget med shuttlebusserne blev formidlet på forskellig vis og med varierende succes. Kunstneren Kristine Frøkjær udarbejdede logoet, som blev udgangspunkt for skilte, postkort, informationsflyers og roll-ups. Derudover har et lokalt reklameselskab produceret en informationsvideo, som blev delt på Thisted Kommunes facebookside.

Lokale borgerforeninger, campingpladser, sommerhusudlejere og erhvervsdrivende blev kontaktet med tilbud om flyers, roll-ups og reklamevideo til deling på sociale medier (link).

Ved indfaldsvejene blev bannere placeret med anvisning til parkeringspladser og shuttlebus stoppested. Stoppestederne langs ruten blev markeret med stoppestedsskilte med shuttlebussens logo. Et udpluk af materialet samt billeder fra opsætningen er vedlagt som bilag 2.

Evaluering

I løbet af forsøgsordningen har buschaufførerne talt brugerne af ordningen. Samlet set har shuttlebusserne haft 7.572 passagerer. Optællingen ses herunder:

Klitmøller

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Samlet

Uge 27

21

18

23

68

51

30

62

273

Uge 28

95

111

148

133

141

126

128

882

Uge 29

149

128

284

195

145

133

115

1.149

Uge 30

198

213

230

101

191

89

141

1.163

Uge 31

65

95

130

165

110

124

114

803

Uge 32

117

96

73

73

40

56

65

520

I alt

4.790

Nr. Vorupør

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Samlet

Uge 27

19

23

25

30

26

25

56

204

Uge 28

43

58

55

35

34

37

80

342

Uge 29

97

126

169

205

180

85

78

940

Uge 30

120

83

88

82

75

83

74

605

Uge 31

45

53

76

73

82

89

14

432

Uge 32

45

77

6

45

29

26

31

259

I alt

2.782

Efter Shuttlebusforsøgets udløb har lokale borgerforeninger, campingpladser, sommerhusudlejere og erhvervsdrivende fået mulighed for at sende kommentarer til forsøget med shuttlebusser, ligesom forsøget er blevet evalueret internt i driftsafdelingen. Evalueringsrapport er vedlagt som bilag 3.

Der har generelt været en fin opbakning til forsøget i begge byer. Der har fortsat været meget trængsel særligt i Klitmøller, og det er ikke muligt at sige, i hvilket omfang shuttlebussen har haft indflydelse på trafikforholdene. Der er ligeledes en generel holdning til, at et sådan forsøg kræver tid og kontinuitet for at få den optimale effekt, hvorfor de lokale ønsker, at forsøget gentages i sommeren 2021.

Økonomi

I budgetforliget for 2019 blev der afsat 500.000 kr. til "at prioritere 0,5 mio. kr. til at udvikle grøn mobilitet i Thisted Kommune i 2019". Efterfølgende vedtog Klima- Miljø og Teknikudvalget, at midlerne skulle bruges til gennemførelse af forsøget med shuttlebusser i sommeren 2020. Ordningen var gratis at benytte for at sikre et let tilgængeligt alternativ til bilen og derigennem reducere trængslen i henholdsvis Klitmøller og Nr. Vorupør.

De generelle tilbagemeldinger under evalueringen viser, at det er vigtigt, at ordningen er gratis. Hvis der opkræves betaling for shuttelbussen, forventes brugen af denne at falde drastisk.

På baggrund af forsøget i 2020 vurderes en gentagelse i 2021 at ville koste ca. 500.000 kr.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering til dette.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af shuttlebusforsøget har udgifter til buskørsel, produktion af informationsmaterialer, distribuering, opsætning og nedtagelse af skilte samt løbende tilsyn med skilte. De samlede udgifter beløber sig til ca. 500.000 kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan på nuværende tidspunkt ikke anvise finansiering til gentagelse af forsøget i 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at evaluering af shuttlebusforsøget 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

54. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

55. Lukket punkt: Orienteringssag erhverv

Til toppen

56. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

57. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen