Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

11. jan 2021

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Punkt fra Peter Skriver Nielsen - cykelsti langs rute 11

Udskriv

Sagstema

Medlemaf Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Peter Skriver Nielsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

Fælles samarbejde og henvendelse mellem Thisted Kommune og Struer Kommune til transportminister Benny Engelbrecht om anlægsønske af cykelsti langs Rute 11, fra Oddesund og til toppen af Thisted Kommune.

På vedhæftede kort og i linket herunder vises og beskrives de indberettede steder i Thisted Kommune, hvor borgere til dem har indberettet farlige veje, hvor der ikke er cykelstier til Dansk Cyklistforbund, så kan dette samarbejde løse flere af de omtalte steder i vores kommune langs rute 11, og det punkt der er indberettet mellem Ydby og Hurup vil ligeledes kunne løses med cykelsti langs Rute 11, i stedet for langs Ny Refsvej.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nvC0GU2yg0X6mOJx5XHpuMZKtVM3O-lp&ll=56.85128217237406%2C8.723651109243065&z=10

Samarbejdet kan igangsættes som et administrativt eller politisk møde om samarbejdet eller begge dele, alt efter hvad udvalget beslutter sig for.

Forhistorien er:
Den 2. juli 2019 skrev jeg til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Struer Kommune.

I Thisted Kommune drøfter vi jo også fremtidens sikre transportformer, herunder også cyklerne for såvel turister som herboende borgere.

Jeg har flere gange drøftet ønsket om, at vi sammen kunne knytte jeres fantastiske cykelsti til Oddesund sammen med et stykke mere på jeres side, nemlig efter broen og til grænsen mellem vore to kommuner og så derefter på vores side videre op gennem Thy langs rute 11, og igen sammen med vores net af cykelstier ind i Nationalparken og vore skoleveje, og derved sikre
”sikre” cykelruter, hvad enten man kommer sydfra eller nordfra gennem vore kommuner eller måske blot er cykelpendler eller cykel entusiast.

Vi er også klar over, der er tale om statsvej, og det dermed vil være nemmere at få gennem, hvis vi er to, der ønsker at knytte bånd på denne strækning, når vi skal påvirke staten til gode løsninger her i vores områder på lige fod med det øvrige Danmark.

Der er pres på løsninger med cykelstier over hele landet og med et fælles ønske, så kunne vi måske sammen få sat fokus på en strækning, der nu er blevet endnu mere trafikeret og farlig siden den nye tilgang til motorvejen ved Holstebro.

Jeg forelægger min henvendelse endeligt for udvalget, hvor vi har drøftet ønsket flere gange, det bliver på første møde efter ferien, det er forelagt vor borgmester, der netop ønskede, det blev en henvendelse startet gennem fagudvalgene.

Jeg håber vi kunne finde tid til en snak sammen om det efter ferien, i håbet om det kunne være et fælles ønske for vore kommuner.

Dagen efter den 3. juni 2019 svarede deres formand tilbage:

Kære Peter

Tak for din henvendelse.

Da Struer Kommune for et par år siden rettede henvendelse til Thisted Kommune med et ønske om fælles front i forhold til netop de omtalte strækninger, fik vi en tilbagemelding om, at det var man ikke så interesseret i Thisted Kommune.

Er din henvendelse et udtryk for, at man har ændret holdning til dette spørgsmål?

I så fald vil vi se positivt på sagen og vende det i udvalget.

Vi afventer at høre fra jer!

Med ønsket om en god sommer.

Marianne Bredal

Formand Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Struer Kommune
mbn@struer.dk

Dagen efter den 4. juni 2019 ringede jeg til hende.

Vi fik en god snak om mulighederne og ikke mindst en bedre effekt, hvis vi er to kommuner om samme sag og ønsker.

I går den 8. juli. 2019 ringede Nordjyske.

De spurgte ind til kortet og ønskerne om cykelsti ved Stagstrup, som vi også har fået henvendelse om og drøftet i KMTU, hvilket førte til den lille artikel, der var i Thisted Dagblad i dag 9. juli 2019.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 180:

Godkendt, at Struer Kommune kontaktes med henblik på et fælles oplæg til Vejdirektoratet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Sagen genoptages

Peter Skriver Nielsen ønsker sagen genoptaget med følgende nye informationer:

"Jeg har tidligere ved forskellige lejligheder spurgt ind til sagen men fået at vide, der ikke var nyt, der gjorde det muligt, at sagen kunne genoptages.

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag, og hvis der er nyt i sagen, kan den genoptages.

På vort sidste møde spurgte jeg ind til det under punktet orienteringer, og tilbagemeldingen gik på, at der havde været en henvendelse nu til Struer Kommune, men svaret var man ikke helt sikker på. Desuden er der siden sket ændringer på ruten her i vort område med højere fart og sikring med autoværn, hvilket gør jeg mener, der er sket så meget, at sagen bør genoptages.

Desuden er der nu i folketinget flertal for en stor pulje på over en halv milliard til netop cykelstier, en pulje jeg mener, vi som kommune bør forfølge til netop anlæg af cykelsti på rute 11, men også generelt i kommunen som helhed, men med 1. prioritet langs rute 11 og gerne i samarbejde med vore nabokommuner.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-sikrer-520-millioner-kroner-til-cykelstier?publisherId=5278762&releaseId=13605721&fbclid=IwAR0OnMUwQ0yX6_1pWxq8cHGjQUJ18xaU-VZX0BZVNiTxlCnL49Mxy7lJURw

Jeg ønsker dette behandlet:
1. Orientering om hvad der er sket i sagen siden henvendelsen fra Thisted Kommune til Struer Kommune.
2. Der igangsættes arbejde for cykelstiforløb på allerede indmeldte ønsker langs rute 11, Ydby – Hurup, Sønder Nordentoft - Skjoldborg, og Stagstrup -
Koldby, uanset om vore nabokommuner er med eller ej.
3. Samarbejde med nabokommunerne om hele strækningen langs rute 11.
4. Tiltag der bør træffes i forhold til den udmeldte stats pulje, om udvalgte cykelstier, generelt i hele kommunen."

SAGSGANG

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021.

INDSTILLING

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at der skal arbejdes videre med de 4 punkter også i forbindelse med det kommende møde med Vejdirektoratet.

Til toppen

3. Affaldsområdet – temadrøftelse om de kommende planer

Udskriv

Sagstema

Temadrøftelse om de kommende planer for affaldsområdet.

Redegørelse

Den 18. maj 2020 præsenterede regeringen ved Dan Jørgensen og Lea Wermelin den del af klimaplanen, der vedrører affaldssektoren. I løbet af efteråret er udkastet til en ny affaldsbekendtgørelse og den nationale affaldsplan sendt i høring. Thisted Kommune skal udarbejde en lokal affaldsplan, som forventes sendt i høring i løbet af foråret 2021.

På mødet vil de foreløbige overvejelser omkring den kommende affaldsplan for Thisted Kommune blive fremlagt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at oplægget drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

4. Forslag til Lokalplan 1-043 for erhvervsområde ved Hundborgvej og Kommuneplantillæg nr. 23

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 1-043 Erhvervsområde ved Hundborgvej, Thisted samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. november 2020 at igangsætte planlægningen for en ny lagerhal på Hundborgvej 137 og 139, Thisted. Planområdet for henholdsvis lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på bilag 1.

Planforslagene giver mulighed for en bygningsmæssig udvidelse i et eksisterende erhvervsområde, der ligger på hjørnet af Silstrupvej og Hundborgvej i den vestlige del af Thisted. Derudover ændres de tilladte miljøklasser i området, så de fremover afspejler den faktiske anvendelse i området og sikrer fremtidige anvendelser i forbindelse med virksomhedernes udvidelse og udvikling.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 fastholder afgrænsningen af rammeområde 1.E.68 men ændrer rammebestemmelserne, så bebyggelsesprocenten hæves fra 40 til 60, og der gives mulighed for at etablere erhverv inden for miljøklasse 2-5 frem for tidligere tilladte miljøklasse 1-3. Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplan 2017-2029.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=2415

Lokalplanforslaget giver mulighed for erhverv, nærmere bestemt lager, transport- og logistikvirksomhed samt fødevarefremstilling med mulighed for indretning til kontor og servicefaciliteter i tilknytning til den enkelte virksomhed. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele området fra land- til byzone.

Se forslag til Lokalplan 1-043 her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=962

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 1-040 for erhvervsområde ved Hundborgvej, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Kristian Tilsted inhabil, og han deltog derfor ved sagens behandling.

Godkendt.

Til toppen

5. Igangsættelse af Lokalplan nr. 1-032 Kirkecenter Thisted Kirke

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for nyt kirkecenter ved Thisted Kirke, Thisted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget henvendelse fra Thisted Menighedsråd om at få udarbejdet en lokalplan for nyt kirkecenter i Thisted. Udkast til lokalplanområdets afgrænsning er vist på bilag 1.

Projektet omfatter opførelse af et nyt kirkecenter på ca. 1.000 m2 i én etage ved Thisted Kirke, i Thisted midtby. Bygningen placeres i kirkegårdens sydvestlige hjørne. Derudover ønskes kirkeparken udformet til et rekreativt rum i sammenhæng med kirken og kirkecenteret. Skitser af det ønskede projekt kan ses på bilag 2.

Området er omfattet af kommuneplanramme 1.0.27, som udlægger området til offentlige formål. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

Muligheden for at opføre nyt kirkecenter samt at udforme en ny kirkepark forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets afgrænsning og anvendelse, adgangs- og parkeringsforhold samt udformning og placering af byggeriet, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent.

Den endelige udformning af projektet ligger ikke helt fast, og der kan ske ændringer undervejs i planprocessen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for et nyt kirkecenter ved Thisted Kirke igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45-49, Thisted

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45-49, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 5. oktober 2020 forslag til Lokalplan 1-040 samt at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring. Lokalplanen sikrer udvidelsesmulighederne nord for virksomhederne 3N Lakering og CSK, der ligger på Industrivej 45-49 i Thisted. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 19. oktober til den 16. november 2020. Der er indkommet én bemærkning i den offentlige høring. Behandling af bemærkningen kan læses i bilag 2, og bemærkningen fremgår i sin fulde længde af bilag 3.

Bemærkningen omhandler en eksisterende vejadgang til området mellem Industrivej 47A og Industrivej 49. Industrivej 47A ligger uden for lokalplanområdet, mens Industrivej 49 ligger inden for lokalplanområdet. Ejeren af Industrivej 47A, 47B og 47D mener, at lokalplanen fastlægger bestemmelser, der kræver råderet over et vejudlæg på hans ejendom. Vejadgangen der ligger mellem Industrivej 47A og Industrivej 49 fastholdes med lokalplanens bestemmelser. Vejadgangen sker via en overkørsel inden for lokalplanens område på Industrivej 49. Lokalplanen fastlægger ikke bestemmelser, der kræver råderet over vejudlæg eller øvrige arealer på Industrivej 47A, 47B eller 47D. Bemærkningen giver ikke anledning til at ændre lokalplanens indhold.

Der er lavet mindre formuleringsmæssige tilretninger i planerne.

Se den digitale Lokalplan 1-040 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=957

Bemærk at PDF-filen, der kan tilgås via ovenstående digitale lokalplan, er planforslaget, som blev vedtaget den 5. oktober 2020. PDF af Lokalplan 1-040 til endelig vedtagelse kan ses her: http://77.233.253.221/pdfs/Thisted/temp/1-040-2020-12-9-50.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 1-040 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

7. Skema B - Opførsel af 16 almene boliger i Salviehusene, Salvievej/Fårtoftvej

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Skema B for 16 almene boliger (Salviehusene) på Salvievej / Fårtoftvej i Thisted fra Thisted Bolig.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2020 skema A for projektet, der havde en samlet anlægsramme på 34.533.000 kr. Byggeriet har været i licitation, og Thisted Bolig fremsender nu skema B, der beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget. (jf. Bilag 1.)

Anlægsbudgettet overholder gældende maksimumbeløb for 2020, og budgettet ligger inden for den af Kommunalbestyrelsens godkendte anlægsramme.

Projektet omfatter 16 almene boliger på Salvievej i Thisted, 7,BD Fårtoft By, Thisted fordelt som følger:

 • 6 lejligheder af type 1 på 92 m².
 • 10 lejligheder af type 2 på 115 m².

Alle lejligheder er med tilhørende vognly og depotrum. (jf. Bilag 2.)

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 106 m2, og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 1.702 m².

Anskaffelsessummen finansieres således:

86% kreditforeningslån

29.698.380 kr.

12% kommunal grundkapital

4.143.960 kr.

2 % beboerindskud

690.660 kr.

I alt

34.533.000 kr.

For 2020 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 12 % af anskaffelsessummen for boliger med et gennemsnitligt boligareal over 105 m².

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 847 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 92 m2 koster

6.494 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 115 m2 koster

8.117 kr. / måned ekskl. forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunal garantibeløb på 63,5 % af realkreditlånet svarende til 18.858.000 kr. (jf. Bilag 3).

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 4.144.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. januar 2020

Økonomiudvalget den 20. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 12 % af anskaffelsessummen, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 4.143.960 kr. kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 18.858.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, og han deltog derfor i sagens behandling.

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

8. Administration af 50 %-reglen - husdyrgodkendelser

Udskriv

Sagstema

Kriterier som lægges til grund for anvendelse af bestemmelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 om 50 %-reglen.

Redegørelse

Kommunen kan vælge at anvende 50 %-reglen i ansøgninger om udvidelse af eksisterende husdyrbrug, hvis;

 1. Lugtgenerne ikke forøges - udvidelsen må ikke betyde flere lugtgener end tilfældet er i dag, og
 2. Geneafstanden skal udgøre mindst 50 % af den geneafstand, der ligger i beskyttelsesniveauet.

Anvendelse af 50 %-reglen er ikke et retskrav, som ansøger har men en regel, som kommunen har ret til at bruge ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvis de to betingelser er opfyldt.

Plan- og Miljøafdelingen har siden 2017 modtaget i alt 14 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug med anvendelse af 50 %-reglen. På udvalgets møde den 9. april 2018 blev i alt 6 ansøgninger behandlet, og beslutningen i alle sager blev et afslag, "idet der ikke er vist initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger", hvilket derfor anses som en af udvalget opstillet betingelse for anvendelse af reglen. Siden har i alt 3 sager være forelagt udvalget med henblik på at fastlægge interne afvejningsregler for, hvornår betingelsen er opfyldt. Dette skal hjælpe til at sikre ensartethed og konsekvens i kommunens afgørelser med det udgangspunkt, at muligheden for det konkrete skøn i hver enkelt sag ikke må afskæres.

De 3 sager ridset op:

Punkt 198 (31. august 2020) Mærkedalvej 21. På baggrund af afslag i april 2018 fremsender konsulent en revideret ansøgning med den lille forskel, at produktionsarealerne er nøje opmålt, så afstanden nu er opfyldt med 88 % i stedet for 83 % som i ansøgningen fra 2018. Ansøgning godkendt af flertallet i udvalget men sagen begæres i Kommunalbestyrelsen. Ansøgningen trækkes inden behandling i Kommunalbestyrelsen og fremsendes på ny - nu med brug af hyppig gylleudslusning, hvorefter det slet ikke er relevant at anvende 50 %-reglen.

Punkt 235 (9. november 2020) Arupvej 32. Ansøgningen opfylder lugtgeneafstanden med 91,81 %, og derudover redegør ansøger også for brug af et lugtreducerende tilsætningsstof til gyllen, hvilket kommunen dog ikke må tillægge vægt i sagsbehandlingen, da dette ikke figurerer som virkemiddel på Miljøstyrelsens teknologiliste. Ansøgning godkendt af flertallet i udvalget men sagen begæres senere i Kommunalbestyrelsen, hvor det besluttes ikke at imødekomme ansøgningen.

Punkt 236 (9. november 2020) Tøttrupvej 12. Ansøgningen opfylder lugtgeneafstanden med 91,65 % og med brug af hyppig gylleudslusning. Ansøgning godkendt af flertallet i udvalget, men sagen begæres senere i Kommunalbestyrelsen, hvor det besluttes ikke at imødekomme ansøgningen. Konsulenten har efterfølgende bedt om at få ansøgningen returneret og tilføjer vindkryds i ventilationen, hvorefter det slet ikke er relevant at anvende 50 %-reglen.

Umiddelbart er der således et gab imellem udvalgets beslutning om kravet om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" og de 3 ovenstående beslutninger, som er godkendt fra udvalgets side.

I forlængelse heraf skal det tilføjes, at Plan- og Miljøafdelingen i mindst 7 af de 14 sager har eller forventer at kunne meddele miljøgodkendelse uden brug af 50 %-reglen, da ansøgningerne er tilrettet primært ved anvendelse af hyppig gylleudslusning, ændrede ventilationsforhold eller en OML beregning, der viser at lugtgeneafstanden er overholdt. Det vil sige, at det reelt er i meget få sager, det overhovedet er nødvendigt at anvende 50 %-reglen. Udvalgets beslutning fra 2017 giver grundlag for fortolkninger, herunder minimale ændringer i ansøgninger, hvilket bidrager til længere sagsbehandlingstid end nødvendigt. Det er en tidskrævende opgave at føre dialog om sager, hvor ansøger/konsulent prøver sig frem i meget små ryk - særligt set i relation til 2 af sagerne, som udvalget har behandlet i 2020, hvor det efterfølgende har vist sig - med relativt små tiltag - at anvendelse af 50 %-reglen er blevet overflødig.

Kriterier, der lægges til grund for vurdering

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at vi fremover stiller krav om en mere dybdegående redegørelse for, hvorfor ansøgningen er ledsaget af en anmodning om brug af 50 %-reglen. Redegørelsen skal endvidere udelukke at brug af virkemidler på Miljøstyrelsens teknilogiliste, der har relativt lave omkostninger som fx hyppig gylleudslusning, anvendelse af vindkryds og en OML beregning, kan overflødiggøre brug af reglen.

Hvis det fortsat er nødvendigt at anvende 50 %-reglen, skal bl.a. proportionalitetsprincippet indgå i vurderingen af, hvilken afgørelse der træffes i den konkrete sag. Et eksempel herpå kan være to ens projekter, hvad angår lugtbelastning og naboforhold, men hvor den ene vil kunne overholde lugtbeskyttelsesniveauet ved en begrænset investering/projektændring, mens det for det andet projekt vil indebære en meget stor investering - i dette tilfælde vil det være helt legitimt, at de to sager med henvisning til proportionalitetsprincippet falder forskelligt ud. Det skal tilføjes, at der ikke kan skabes et retskrav på at få en miljøgodkendelser via 50 %-reglen, udelukkende fordi det vil være meget dyrt for en landmand at overholde lugtbeskyttelsesniveauet.

Andre forhold, som skal tillægges vægt, er naboklager, afstand til byzone og naboer i øvrigt, vindretning osv. i forhold til, hvor mange og hvor meget naboer kan blive belastet af lugtgener.

Plan- og Miljøafdelingen anbefaler i øvrigt, at lugtbeskyttelsesniveauet som udgangspunkt skal være overholdt med 95 % eller derover.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de i sagsfremstillingen beskrevne kriterier fremover anvendes i behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

9. Godkendelse af nyt regulativ for Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af nyt regulativ for Thisted Vand A/S.

Redegørelse

Thisted Vand A/S har indsendt nyt regulativ til godkendelse hos Thisted Kommune.

Brancheforeningen Danva og Danske Vandværker har udarbejdet et nyt brancheregulativ for drikkevand.

Årsagen til opdateringen skyldes bl.a.

 • Ændring af lovgivningen f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet.
 • Domstolspraksis f.eks. om adgangen til supplerende anlægsbidrag.
 • Erfaringer fra drift og brug af normalregulativet f.eks. beredskabets brandhaner tilkoblet vandforsyningens net, placering af vandmåleren og krav til installationer ved udskiftning af vandmålere.
 • Nye tendenser indenfor udstykningspraksis og brug af sekundavand.
 • Herudover har man forsøgt at gøre regulativet mere letforståelig.

Thisted Vand har rettet deres regulativ til efter de nye forskrifter og anbefalinger. Se Bilag 1 Regulativ for Thisted Drikkevand 2021.

Plan- og Miljøafdelingen har ingen bemærkninger og anbefaler godkendelse af regulativet.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven.

Vandsektorloven.

Beredskabsloven.

Vandafgiftsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at nyt regulativ for Thisted Vand godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

10. Nordjyllands Beredskab - Vandforsyningsstrategi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Nordjyllands Beredskabs Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.

Redegørelse

I følge beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab, blev det besluttet, at kommunerne skulle forestå driften, jævnfør de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016, foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

I samarbejde med de nordjyske kommuner, er der nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, som ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i "Nordjyllands Beredskab 2021" planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

 • Møde med direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020
 • Møde i Kommunaldirektør Kredsen den 24. januar 2020
 • Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien. Thisted Kommune har ikke haft kommentarer til planen.

Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

 • Nedbringelse af antal brandhaner
 • Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
 • Anvende vand fra alternativer til brandslukning.

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som :

 • Områder med tæt eller høj bebyggelse
 • Særlige objekter i henhold til risikoanalyse
 • Industriområder og lignende
 • Institutioner og lignende
 • Færdselsmuligheder i et område.

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, så der kan planlægges endnu kortere køretid. Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken, så der i vides muligt omfang begrænses brug af drikkevand til brandslukning. At samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til arbejde med implementering af strategien, herunder samarbejde med vandværkerne m.fl. i forhold til ønsket om at nedlægge brandhaner.

Thisted Kommune har ca. 120 brandhaner.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse anbefaler godkendelse af planen.

Retsgrundlag

Beredskabslovens §15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vandforsyningsstrategien for Nordjyllands Beredskab godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

11. Anlægsbevilling - Vejanlæg - 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 7,5 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne tilvejanlægpå 7,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til vejanlæg i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

12. Anlægsbevilling - Asfalt 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger - såsom udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder m.v. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger m.v. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægning.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling til asfaltbelægninger på 11,5 mio. kr. i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 - Pulje til Asfaltbelægning
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

13. Anlægsbevilling - Renovering af legepladser 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 250.000 kr. til renovering af legepladser.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Der søges byggetilladelse, og legepladsen godkendes i henhold til de gældende standarder DS/ES 1176.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af legepladsen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2021 finansieret af rådighedsbeløb XA-482 Pulje - Renovering legepladser.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

14. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af grønne anlæg kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2021 finansieret af rådighedsbeløb XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

15. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Erhvervsgrunde, Glentevej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevillingen Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget meddelte på møde den 5. oktober 2020 accept af, at arealet ved Glentevej i Thisted blev sat til salg, idet to virksomheder viser interesse for køb af jord i erhvervsområdet. Se udstykningsområdet på bilag 1, oversigtskort.

Arealerne er udbudt til salg med en mindstepris på 50 kr. pr. m2. Der byggemodnes i dette projekt ca. 97.000 m2 erhvervsareal, svarende til en forventet mindsteindtægt på 4.850.000 kr.

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 27. oktober 2020 anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart af forundersøgelser i form af arkæologi, geoteknik og landinspektøropmålinger.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har efterfølgende udarbejdet projekt for byggemodning af arealet. Arealet byggemodnes således, at erhvervsgrunde kan forventes overdraget til maj 2021.

Den eksisterende vej, Glentevej, bliver med den nye udstykning, tilkørselsvej til det nye erhvervsområde. Den eksisterende vej, ca. 200 meter, er i meget ringe stand og vurderes ikke at kunne betjene det nye område uden, at den bliver renoveret. Der er derfor i projektet medregnet, at den eksisterende asfaltbelægning fjernes, og at der udlægges ny asfalt, svarende til belægningen på den nye vej. Omkostningerne hertil udgør ca. 600.000 kr.

Det samlede overslag for byggemodningen, inkl. renovering af den eksisterende Glentevej (200 meter), er beregnet til 5.400.000 kr., og indtægterne ved salg af grundene forventes ligeledes at udgøre 5.400.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

LBK nr. 1410 af 07.12.2007. Bekendtgørelse om lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter (Tilbudsloven).

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overslag for byggemodningen af Glentevej (incl. vej) er beregnet til 5.400.000 kr., heraf er der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til XA-987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted. Salgsindtægterne forventes at udgør 5.400.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4.900.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted og en tillægsbevilling(rådighedsbeløb) på 5.400.000 til anlægsindtægtsbevillingen til XA--987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted.

Tillægsbevillingen til udgifts- og indtægtsbevillingen kan finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til henholdsvis anlægsudgiftsbevillingen på 4.900.000 kr. og anlægsindtægtsbevillingen på 5.400.000 på XA-987, Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted, finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.
 2. Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de af Kommunalbestyrelsen angivne økonomiske rammer overholdes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

16. Miljøforhold ved planlægning - Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har fået en ny risikovirksomhed i nærheden af Landlyst Stadion, som skyldes størrelsen af virksomhedens ammoniakoplag. Det kan få indflydelse på planlægningen af nye anvendelser af Landlyst Stadion, da man inden for en given afstand fra risikovirksomheden skal tage højde for, at samfundsrisikoen ikke øges.

Redegørelse

Søndag den 9. august 2020 sker der en læk af ammoniak fra et af køleanlæggene på Dragsbæk Maltfabrik A/S (Maltfabrikken) på Simons Bakke 42, Thisted.

Som tilsynsmyndighed for Maltfabrikken kontakter Plan- og Miljøafdelingen virksomheden for at få oplysninger om ammoniakanlæggenes størrelse. Den 12. august 2020 oplyser virksomheden om størrelsen på deres to anlæg, og dette tal korrigeres den 2. oktober 2020, efter at et kølefirma har opgjort oplaget af ammoniak. De to anlæg er på henholdsvis 4,5 tons og 6,4 tons ammoniak.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, efter risikobekendtgørelsen den 14. oktober 2020, umiddelbart, at Maltfabrikken er en risikovirksomhed, da den har mere end 5 tons ammoniak inden for 200 m af risikofølsom arealanvendelse (f.eks. boligområde eller en institution). Plan- og Miljøafdelingen har dog i forbindelse med sagsbehandlingen indhentet ekstern rådgivning - se bilag. Den eksterne rådgivning bekræfter, at Maltfabrikken er en risikovirksomhed, dog med marginal margen, hvorfor det anbefales at sende afgørelsen til høring ved de andre risikomyndigheder, Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen.

Med udgangspunkt i at Maltfabrikken er en risikovirksomhed, skal den, ifølge risikobekendtgørelsens § 8, stk. 1, indsende en anmeldelse samt et sikkerhedsdokument til Thisted Kommune. Sikkerhedsdokumentet skal bl.a. indeholde en beregning af sikkerhedsafstanden og den maksimale konsekvensafstand til virksomheden.

Inden for sikkerhedsafstanden må der ikke planlægges nye risikofølsomme aktiviteter. Det forventes ikke umiddelbart, at Landlyst Stadion ligger indenfor sikkerhedsafstanden fra Maltfabrikken.

Inden for den maksimale konsekvensafstand skal alle aktiviteter og projekter vurderes. Hvis der sker ændringer i aktiviteter og projekter til mere følsom anvendelse, f.eks. øget befolkningstæthed, skal samfundsrisikoen genberegnes, dvs. om aktiviteten eller projektet fører til, at sandsynligheden for alvorlige følger bliver større. Samfundsrisikoen må ikke øges. Nye aktiviteter og projekter skal fremlægges for risikomyndighederne, dvs. Thisted Kommune, Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen.

Før sikkerhedsdokumentet er udarbejdet, kendes sikkerhedsafstanden og den maksimale konsekvensafstand ikke. Tidsfristen for at få udarbejdet et sikkerhedsdokument er normalt 3-4 måneder. Processen med at godkende et sikkerhedsdokument kan vare op til 1½ år. Men allerede ved modtagelse af det første udkast til et sikkerhedsdokument vil Thisted Kommune få en viden om sikkerhedsniveauet, og dermed også en indikation af om den maksimale konsekvensafstand kommer til at omfatte Landlyst Stadion.

Derudover skal Thisted Kommune i en 500 m zone udenom Maltfabrikken inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen af en kommune- eller lokalplan. Hele Landlyst Stadion ligger nærmere end 500 m fra Maltfabrikken.

Thisted Kommune skal i planlægningen indenfor de 500 m fra Maltfabrikken sikre, at der ikke opstår konflikter mellem risikovirksomheder og risikofølsom arealanvendelse. Dette gøres bl.a. ved at respektere afstandskrav fastsat i sikkerhedsdokumentet, det vil sige sikkerhedsafstanden og den maksimale konsekvensafstand.

Retsgrundlag

Risikobekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen om planlægning omkring risikovirksomheder.

Økonomiske konsekvenser

I det tilfælde at området ikke kan udvikles, vil der ikke være indtægter fra salg af arealer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

17. Orientering om udarbejdelse af lokalplanforslag - administrativ vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Orientering om udarbejdelse og administrativ vedtagelse af planforslag - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 351 BU-50 I. P. Jacobsens Centeret, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. marts 2018 som punkt nr. 50, at administrationen kan vedtage små lokalplaner, der kan sidestilles med landzonetilladelser. Muligheden er indført i forbindelse med revision og forenkling af planloven. Baggrunden er et ønske om at forenkle lokalplanredskabet, og det skal ses som en pendant til landzonetilladelserne - frikommuner har arbejdet med begrebet byzonetilladelser. Dette er i planloven defineret som lokalplaner af mindre betydning. Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning til plantyperne - bilag.

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning om ændring af en eksisterende butik i stueplan til restaurant i I. P. Jacobsens Centeret i Thisted. Lokalplanen har bestemmelser om, at detailhandelsbutikker i stueplan ikke må overgå til anden anvendelse, dermed er projektet ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Det er ikke muligt at give dispensation fra lokalplanens bestemmelse, og projektet forudsætter derfor udarbejdelse af et tillæg til lokalplanen, som ændrer bestemmelsen. Plan- og Miljøafdelingen forventer at udarbejde et planforslag, som vil blive vedtaget administrativt, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning.

Planforslaget vil blive sendt i 2 ugers offentlig høring, og bemærkninger til planforslaget vil blive behandlet efter reglerne i planloven forud for, at planforslaget kan vedtages.

Planforslaget vil kun omfatte de pågældende lokaler og ikke udearealer.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

18. Overtagelse af vejafvandingsledninger

Udskriv

Sagstema

Overtagelse af vejafvandingsledninger.

Redegørelse

I forbindelse med selskabsdannelsen af Thisted Vand den 1. oktober 2009overdrog Thisted Kommune drikkevandsledninger, spildevandsledninger og regnvandsledninger til Thisted Vand.

Thisted Vand har efterfølgende gjort Thisted Kommune opmærksom på, at der, ud af Thisted Vands samlede ledningsanlæg på ca. 825 km. ledninger, blev overdraget ledninger, hvor vedligeholdelsespligten ligger ved Thisted Kommune. Der er tale om ca. 16 km. regnvandsledning, som kun håndterer vejvand.

Dette er tilfældet i følgende byer:

 • Ræhr
 • Frøstrup
 • Hundstrup
 • Klitmøller
 • Thisted S
 • Thisted N
 • Vorupør
 • Sundby
 • Stagstrup
 • Bedsted

Omfanget kan ses på bilag 1-11

Tilstanden og vedligeholdelsesbehovet af ledningerne er ukendte. For at få kendskab til tilstanden og evt. fejlkoblinger, kan der udføres TV-inspektion. En TV-inspektion incl. supplerende omkostninger til frihugning af brønde mv. vil koste ca. 500.000 kr.

Retsgrundlag

Ifølge notat af den 17. januar 2007 (j. nr. 07/00432) udarbejdet af Vejdirektoratet bør tekniske anlæg (installationer og rør i veje), hvis formål udelukkende eller overvejende er at bortlede vejvand, betragtes som vejudstyr og dermed en del af vejafvandingen. Disse anlæg bør derfor være en del af kommunens vedligeholdelses pligt.

Dette forhold reguleres i spildevandsplanen, hvorfor dette skal inkluderes i næste revidering af spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til spuling, TV-inspektion og eventuel efterfølgende reparation af skadede ledninger. Omkostningerne hertil søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagen tages til efterretning, idet Thisted Kommune overtager vejafvandingsledningerne pr. 1. februar 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

19. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

20. Lukket punkt: Godkendelse af lejeaftaler

Til toppen

21. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

22. Lukket punkt: Køb af ejendom

Til toppen

23. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Til toppen

24. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

25. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen