12. jun 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

154. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. juni 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 12. juni 2020:

Kristian Tilsted

Til toppen

155. Punkt fra næstformand Peter Skriver Nielsen - Kollektiv trafik

Udskriv

Sagstema

Næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Peter Skriver Nielsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"På baggrund af sag 121. Kollektiv trafik - resultat af udbud på telebusser på vores sidste møde, hvor beslutningen blev, at:

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

Licitationsresultatet tages til efterretning.

Merudgiften drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.


Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet merudgiften skal findes inden for kollektiv trafik.

Det betyder, at Thisted Kommunes bidrag til Nordjyllands Trafikselskab (NT) vil i 2020 stige med ca. 800.000 kr.

Som jeg sagde på mødet, så har vi her i sommer en omlægning omkring bybusserne i Thisted by, noget vi også i dag på møde i NT fik forelagt:

For Thisted Kommune

Som en udløber af det koordineringsprojekt som blev udarbejdet i samarbejde mellem NT og Thisted Kommune i 2018/19 implementeres et nyt bybusnet, som bl.a. samler de fire nuværende ruter til to ringruter, hvilket bl.a. forventes at give et mere overskueligt bybusnet, som samtidig ensarter serviceniveauet på tværs af hele byen. Der forventes en stigning i køreplantimer på 100 timer pr. år, samt en vækst i 2.000 ekstra kunder pr. år. Derudover foretages der nogle mindre justeringer på en række lokal‐ og telebusruter.

Mit forslag skal være, at vi tager punktet på næste udvalgsmøde, med:

 1. Orientering om hvor meget vi kan spare ved ikke at gennemføre disse ændringer, og derved fortsætte som ruterne er nu.
 2. Hvis der er penge at spare ligeledes foretage en beslutning om, hvad vi gør i forhold til de økonomiske udfordringer, vi har, dels i 2020 men også fremover, hvor det er besluttet, at merudgifter skal spares indenfor kollektiv trafik."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 128:

Godkendt, at der snarest afholdes ekstraordinært udvalgsmøde.

Bemærkninger fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse:

Thisted bybusser

Det vil være muligt at fortsætte med den nuværende bybus betjening i Thisted By fra den 9. august 2020, her vil deadline være fredag den 12. juni 2020.

Der vil være en méromkostning for køreplansperioden på 300.000 kr., da kontrakterne er indgået. En køreplansperiode er et år fra august til august. Se vedhæftede notat ” Thisted bybusser - Muligheder for at bevare nuværende net."

Méromkostningen svarer til ca. 500 køreplantimer i køreplansperioden, disse kan omdisponeres, det er pt. ikke muligt at komme med forslag til fordeling af timerne, et forslag til fordeling vil komme til udvalgets beslutning den 30. august 2020.

De ekstra 500 timer i køreplanperioden fremkommer ved, at det er planlagt, at det nye bybusnet skal sikre en fortsat betjening af Lerpyttervej med timedrift.

Til udvalgets orientering er nedenstående et resume af NT´s notat, der beskriver fordele og ulemper ved det nuværende bybusnet og det planlagte bybusnet til idriftsætning den 9. august 2020.

Det nye bybusnet sammenbinder de fire nuværende linjer til to, som betjener hver sin ende af byen.

 • Nuværende linje 1 og 4 kombineres til en ny linje 1, som betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk.
 • Nuværende linje 2 og 3 kombineres til en ny linje 2, som betjener området omkring sygehuset og gymnasiet samt området omkring Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej.
 • Lerpyttervej betjenes af en kombination af rute 312 og 314 samt enkelte ture på en ny linje 3.

Fordele:

 • På linje 1 og 2 tilbydes halvtimedrift i myldretiden.
 • Linje 1 og 2 kører forskudt, hvilket gør det muligt at stå på bussen et vilkårligt sted og køre hele byen rundt uden omstigning.
 • Tilgodeser alle folkeskoler med en ankomst før kl. 8.
 • Sikrer gode omstigningsmuligheder på Thisted Station.

Ulemper:

 • Brugere, der benytter det nuværende net, skal vænne sig til det nye net.
 • Sammenlægningen af linjerne betyder en øget rejsetid rundt i ringen (typisk 5 til 10 minutter).
 • Nogle borgere vil opleve en længere gangafstand til bussen (150 til 350 m).
 • Gymnasieelever vil skulle krydse Ringvej for at komme til stoppested, her er der en gangtunnel.
 • Lerpyttervej er ikke en del af det nye bybusnet men betjenes særskilt hver time af linje 3 samt rute 312 og 314.
 • Udgifter til etablering af nye stoppesteder er anslået til knap 100.000 kr.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - ekstraordinært møde den 12. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at den oprindelige beslutning fastholdes.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 12. juni 2020:

Kristian Tilsted

Til toppen