05. okt 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

203. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt, idet punkt nr. 209 tages af dagsorden.

Til toppen

204. Overdækning af Anlægspassagen i Hurup

Udskriv

Sagstema

Overdækning af Anlægspassagen i Hurup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. august 2020 at give afslag på en ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup.

Hurup Handelsstandsforening har ønsket en drøftelse med udvalget og deltager med to repræsentanter kl. 13.00.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

205. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - regler på campingpladser

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Jeg vil gerne, at der starter en sag vedr. campingpladser i Thisted Kommune med henblik på, at de samme regler gælder for alle pladser, her er det antal og størrelse, jeg ønsker belyst. Hvis det er muligt så gerne på førstkommende møde."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

206. Genopretningsplan for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Præsentation af plan for genopretning af økonomien.

Redegørelse

Klima- Miljø- og Teknikudvalget vedtog på udvalgsmødet den 31. august 2020, i sagen om budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, at der skulle udarbejdes en plan for genopretning af økonomien.

De enkelte fagområder er siden blevet gennemgået, og hvor det har været muligt at foretage andre disponeringer, er dette sket og indarbejdet sammen med nye forventninger på specifikke områder i nærværende budgetopfølgning pr. 31. august 2020. De ændrede disponeringer er benævnt som genopretningsplan i nedenstående, og hvor der er nye forventninger til forbrug i 2020, er dette ligeledes nævnt.

Resultatet er forbedret i forhold til sidste måned med 4,8 mio. kr. Det skyldes blandt andet anlægsbevilling til oprensning af sejlrende, at Nordjyllands Trafikselskab (NT) udbud først får virkning fra 2021 samt genopretningsplan bestående af tilbageholdenhed på ejendomsvedligehold, udskydelse af asfaltarbejde, udskydelse af investering i maskiner og teknisk justering af tidligere overførsel af medarbejdere fra administration til landbrugsområdet.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, inkl. coronarelaterede udgifter.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år ikke.

Jordforsyning og ejendomme

Samlet set forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,3 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

I forbindelse med Coronaudbruddet er det besluttet at igangsætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse (3 mio. kr.) for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang. Derudover er der merindtægter vedrørende udlejning.

Genopretningsbidrag

Tilbageholdenhed på almindelige vedligeholdelsesopgaver svarende til 1 mio. kr.

Natur og miljø

Samlet set forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 4,0 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Landbrug og Natur - merforbrug på 1,2 mio. kr.

Virksomhedsmiljø, som dækker over miljøbeskyttelse og -planlægning, forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. I forbindelse med gennemgang af udfordringerne på området er det blevet klart, at der tidligere er blevet overført medarbejdere til området fra Økonomiudvalgets område, men uden budget. Der er derfor foretaget en teknisk korrektion til budgettet. Der er overført underskud på 1,1 mio. kr. fra tidligere år (inkl. tilførsel på 2 mio. kr. fra Energi og Ressourcer). Det forventes, at manglende indtægter fra godkendelser/tilsyn på miljøområdet vil udgøre 0,4 mio. kr., idet corona har betydet 2 måneders stilstand. Kompensation modtaget på 62,97 %.

Skadedyrsbekæmpelse er et brugerfinansieret område, hvilket betyder, at det overførte underskud vil blive indregnet i fremtidig opkrævning.

Naturbeskyttelse omfatter bl.a. naturformidling og tilhørende administrative udgifter, og der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På Skov- og Naturforvaltning området forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Vandløb omfatter bl.a. oprensning og vedligeholdelse samt administrative udgifter. Forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Natura 2000 omfatter administrative udgifter vedrørende projekter. Forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Plan, Miljø, Industri - mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Budgettet til kommunale vandhandleplaner forventes ikke anvendt i år, mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Redningsposter og faresignalstationer forventes at balancere.

Projekter - merforbrug på 2,4 mio. kr.

Projektet Redcoha er afsluttet i 2020, og der er en betydelig kommunal medfinansiering på 1,8 mio. kr.

Projekter i Landbrug og Natur vedrører såvel vandløbsprojekter som Natura 2000 projekter, hvor der oftest vil være forskydning mellem afholdte udgifter og tidspunkt for udbetaling af tilskud fra staten. Samlet set forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes igangsætning af flere nye projekter i 2020, hvor tilskuddet først modtages næste år.

Indsatsplaner - grundvandsbeskyttelse. I forbindelse med økonomiaftalen er finansiering blevet opgjort for perioden 2009 til 2019 og medtaget i midtvejsreguleringen - jf. Lov og cirkulærepunkt 50 - og budget 2020 er reduceret med 1,6 mio. kr. I løbet af efteråret 2020 forventes indgået en aftale omkring fremtidig finansiering.

Helhedsorienteret energi- og ressourcepolitik forventes samlet set at resultere i et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Redningsberedskab

Der forventes en højere betaling til Beredskab Nordjylland på 0,5 mio. kr. end budgetteret.

Genopretningsbidrag

Teknisk justering af tidligere overførsel af medarbejdere fra administration til landbrugsområdet.

Forsyningsområdet

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der bruges til udligning af mellemregningsforholdet mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Området er brugerfinansieret.

Kollektiv trafik

Samlet set forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 0,6 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Det må forventes, at manglende indtægter ved færgedrift som følge af corona vil betyde behov for ekstra driftstilskud til Mors-Thy Færgefart og Agger-Thyborøn Færgefart.

Specialkørsel; På grund af smittefaren ved corona er der behov for indsættelse af flere vogne til specialkørsel - der må max. være 3 til 4 passagerer i bilerne. Eleverne hentes derfor ind af flere gange, og det samme sker om eftermiddagen - afhængig af skolernes mulighed for at modtage elever og muligheden for transport i de biler, vi har til rådighed, hvilket vil fordyre transporten. Eftersom der til stadighed bliver flere elever, der har behov for transport, stiger udgiften.

Skolekørsel; Der køres med normale ruter, der er kun indsat en ekstra morgenafgang til en skole - forventet udgift 100.000 kr., som forventes at kunne holdes indenfor eksisterende budget.

Kollektiv trafik; I de almindelige busser har der været færre passagerer og dermed mindre billetindtægter.

Hvor store udgifterne hertil bliver kendes ikke og vil afhænge af behov og varighed.

Øvrig trafik

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,8 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagelig tilbagebetaling af afvandingsbidrag på 3,2 mio. kr. grundet regulering for årene 2016-2019. Udskiftningen af samtlige gadelyslamper blev afsluttet i 2019, og det vides endnu ikke, hvor stor den reelle besparelse bliver. Thisted Kommunes strandkasser til indsamling af havaffald bliver flittigt brugt af herboende borgere og turister, hvilket vil resultere i et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Det er for tidligt på året at spå om antal af skibsanløb, og antallet heraf har stor virkning på indtjeningen. Maltmarkedet til Rusland er pga. coronakrisen meget stillestående, så der forventes ikke skibe foreløbigt, derudover er Thisted Havn lukket for skibsfart, indtil ny sårbarhedsvurdering er godkendt af Trafik, Bolig og Byggestyrelsen pga. Covid19 Testcentret. Mistet indtægter på industrihavnen, mistede indtægter på gæstesejlere, aflyste arrangementer på lufthavnen.

Genopretningsbidrag

Udskydelse af asfaltarbejde, 0,8 mio. kr. samt udskydelse af investering i maskiner, 1,2 mio. kr.

Ældreboliger

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den nødvendige bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om nødvendigt iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Finansieringstiltag

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, inkl. coronarelaterede udgifter

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Resultatet er forbedret ift. sidste måned med 4,8 mio. kr., og det skyldes primært anlægsbevilling til oprensning af sejlrende, NT-udbud først får virkning fra 2021, og tilbageholdenhed på ejendomsvedligehold, udskydelse af asfaltarbejde, udskydelse af investering i maskiner samt teknisk justering af tidligere overførsel af medarbejdere fra administration til landbrugsområdet.

Natur og Miljø har en udfordring med virksomhedsmiljø, som er opstået i forbindelse med tidligere overførsel af medarbejdere fra administration til landbrugsområdet. Der er derfor foretaget en teknisk justering af tidligere overførsel af medarbejdere fra administration til landbrugsområdet. EU-projektet RedCoha er afsluttet, og der er et ufinansieret beløb, som først forventes indhentet næste år.

Overholdelse af budget 2020 foreslås opnået ved genopretningsbidrag som tilbageholdenhed på ejendomsvedligehold, udskydelse af asfaltarbejde og udskydelse af investering i maskiner.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at genopretningsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

207. Indkomne bemærkninger til Planstrategien 2020

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende Planstrategi 2020 på baggrund af indkomne bemærkninger i høringsperioden.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 23. juni 2020 Fysisk Udviklingsplan for Thisted Kommune (Planstrategi 2020) og sendte den i offentlig høring i 10 uger.

Se den digitale planstrategi her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=68

Planstrategien var i høring fra den 26. juni - 3. september 2020. I den periode har Plan- og Miljøafdelingen modtaget i alt 24 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde i bilag 1.

Mange af bemærkningerne omhandler de samme emner. I bilag 2 er bemærkningerne inddelt i temaer ud fra de 8 fokusområder i planstrategien, og de bemærkninger, der ikke knytter sig til et område, ses under punktet "øvrige".

Her er et resumé af hovedtrækkene fra borgerne under hvert tema:

1. Samspil mellem by og land

Forslag om større fokus på et bedre samspil mellem byudvikling og natur samt på bæredygtighed og trafiksikkerhed i landsbyerne. Der er konkrete forslag til udviklingen af Stenbjerg og Østerild, herunder ønsker om mindre boliger til ældre i de to byer. Muligheden for at bygge nyt uden for byerne skal forbedres.

2. Klimatilpasning

Efterspørger en strategi for samtænkning af klimatilpasning og natur. Fremhæver desuden at Stenbjerg og Lild strand har udfordringer med overfladevand.

3. Turismepolitiske overvejelser

Fremhæver Nationalpark Thy, ”Dark Sky Thy” samt Testcenteret i Østerild som konkrete turismepotentialer, der kan udnyttes yderligere. Turismeindsatsen skal ske på en bæredygtig måde. Fremhæver konkrete forslag til turismeindsatser i blandt andet Østerild, Stenbjerg, Lild, og Hanstholm, herunder blandt andet cykelruter, vandrestier samt konkrete forslag til placering af nye sommerhusområder i Hanstholm. Der er ikke ønske om flere sommerhuse i Stenbjerg, og at der mangler parkeringspladser i Vorupør.

4. Kystbyer

Efterspørger fortsat fokus på bosætning, turisme og naturen i kystbyerne, herunder i Stenbjerg og Amtoft. Man forventer respekt for stedstypisk arkitektur, og der er et ønske om, at kommunen skal have en koordinerende rolle i arbejdet med turisme.

5. Attraktive erhvervsarealer

Pointerer at bæredygtighed bør være centralt i en erhvervsstrategi. Ønsker konkret et område til håndværk og mulighed for små butikker i Stenbjerg.

6. Thisted by som købstad

Foreslår at arbejde med at fjerne benzinstationerne på Thisted Kystvej i forbindelse med projektet ”passagen mellem by og fjord”. Pointerer desuden, at der omkring Sydhavnen i Thisted skal tænkes over forløbet for den gående trafik.

7. Danmarks naturkommune

Forslag om at udarbejde en politik for natur og biodiversitet, og at der skal være et bedre samspil mellem byudvikling og natur samt mellem natur og vedvarende energi. Naturen i Thy er noget helt unikt, og at Nationalpark Thy spiller en central rolle i forhold hertil. Der er potentialer for projektet ”Dark Sky Thy” og for oplevelser i naturen langs kysterne, samt at naturen skal beskyttes, men også kunne benyttes af både lokale som turister.

8. Energi og ressourcer

Opfordrer til at udarbejde en overordnet plan for placering af områder til vedvarende energi, og at disse tager hensyn til borgere og natur. Foreslår konkrete områder, hvor man ønsker energianlæg i Thisted og et område på Hanstholm Havns arealer, hvor man ikke ønsker vindmøller. Fremhæver Testcenteret i Østerild som et sted, hvor turisme og energi kan udnyttes yderligere.

9. Øvrige (herunder infrastruktur, kulturarv, friluftsaktiviteter, konkrete projekter og nationale interesser)

Fremhæver, at der bør være fokus på at forbedre infrastrukturen, herunder konkrete forslag i blandt andet Vorupør, Thisted Øst, Nordthy, Bulbjerg og Amtoft. Opfordrer til at skabe fokus på den fysiske og den immaterielle kulturarv i Thy. Opfordrer til at etablere bedre badeforhold i Hanstholm. Henviser til projektet ”Showroom for fiskeriet” på Hanstholm Havn. Vejdirektoratet og Aalborg Stiftsøvrighed vil have særligt fokus på nationale interesser ved kommuneplanrevisionen.

Lov om Planlægning stiller krav om, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til de indkomne bemærkninger og beslutter, om der på den baggrund skal ændres i den vedtagne Planstrategi 2020.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er kommet mange gode idéer og forslag ind i høringsperioden, som relaterer sig til temaerne i planstrategien. Ingen af bemærkninger kræver dog konkrete ændringer til planstrategien, og Plan- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2020.

Planstrategi 2020 danner udgangspunkt for kommuneplanrevisionen. Flere af idéerne og forslagene forudsætter ikke kommuneplanlægning, da de relaterer sig til andre mål og forslag til andre indsatser som for eksempel politikker og strategier. Derfor er det ikke alle bemærkningerne, der kan blive indarbejdet i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Planstrategi 2020 ikke ændres.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

208. Forslag til Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45-49, Thisted

Udskriv

Sagstema

Forslag til Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45 og 49, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2020 at igangsætte planlægningen for en ny produktionshal på industrivej 45 og 49. Planområdet kan ses på bilag 1. Afgrænsningen af planområdet er justeret siden igangsætning af planen i dialog med virksomhedsejerne.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer, og forslaget sikrer udvidelsesmulighederne nord for virksomhederne 3N Lakering og CSK. Herudover sikrer forslaget, at ny bebyggelse kommer til at indgå i en samlet helhed med den eksisterende bebyggelse i området, og bestemmelserne afspejler de eksisterende forhold.

Den overordnede disponering og områdets infrastruktur fastholdes med lokalplanen. Ved planens udarbejdelse overføres arealet, der ligger i landzone til byzone.

Se forslag til Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45 og 49, Thisted her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=957

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 1-040 Erhvervsområde, Industrivej 45-49, Thisted vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

209. Skema A - Opførsel af almene boliger i Vestervig

Udskriv

Sagstema

Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea, søger om godkendelse af skema A til projekt Klosterbo, 19 almene familieboliger i Vestervig.

Redegørelse

Projektet er forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019, som punkt 221, "Nye almene boliger i Vestervig - Gårdhavehusene". Projektet blev forhåndsgodkendt med 17 boliger og en samlet byggesum på 30.518.114 kr.

I tiden mellem forhåndsgodkendelsen og skema A ansøgningen har Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea, valgt at ændre projektet, så der nu ønskes opført 19 boliger og fælleshus i stedet for de 17 boliger, som ellers blev forhåndsgodkendt.

Det gennemsnitlige boligareal er samtidig reduceret med 4,16 m2 pr. bolig. Ændringen sker for at kunne udbyde flere mindre boliger med mulighed for gæsteværelser i fælleshuset.

Projektmaterialet vedlægges som bilag 1 og Skema A vedlægges som bilag 2.

Boligbehov

Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea, argumenterer for behovet med, at projektet er resultatet af en udviklingsstrategi for Vestervig udarbejdet af Vestervig Håndværker- og Borgerforening i 2016. Målsætningen for projektet er at sikre attraktive og tidssvarende boliger. Projektet skal være med til at kickstarte rotationsprincippet, som skal frigive privatejede boliger til nye tilflyttere og øge fastholdelsen af borgere i byen. Boligselskabet oplyser desuden, at der over de seneste år er nedrevet 20 huse i byen.

På baggrund af materialet indsendt til forhåndsgodkendelsen var der pr. i april 2019 18 personer, som havde vist interesse for projektet. Heraf havde halvdelen tilkendegivet, at de ville "helt sikkert" eller "måske overveje" at benytte botilbuddet.

I 2013 gik en almen boligafdeling i Vestervig konkurs på grund af manglende udlejning. Konkursen medførte et tab på 2.684.581 kr. for Thisted Kommune.

Driftsøkonomi

Byggeriet vil blive 1.623 m2 fordelt på følgende boligtyper:

Antal

Boligtype

Antal m2

Husleje ekskl. forbrug

pr. mdr.

6 stk.

Type 1

69 m2

6.030 kr.

8 stk.

Type 2

83 m2

6.941 kr.

5 stk.

Type 3

97 m2

7.852 kr.

1 stk.

Fælleshus

60 m2

-

Dette giver et samlet bebygget areal på 1.623 m2 og et gennemsnit pr. bolig på 85.42 m2. Huslejeberegningen fremgår af bilag 3.

Der er 1,5 P-plads til hver bolig og fælles udeareal på 2.500 m2.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea, har udfyldt Skema A, hvor den samlede anlægsramme er 34.745.000 kr., som er maksimumsbeløbet for dette projekt.

Finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

Lånebeløb - Kreditforening

90 %

31.270.000 kr.

Kommunal grundkapital

8 %

2.780.000 kr.

Beboerindskud

2 %

695.000 kr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Hver måned opgør Landsbyggefonden den samlede officielle ledighedsprocent I kommunen. Er ledighedsprocenten over 2 % i den måned, sagen behandles, kan sagen ikke godkendes uden en accept fra Transport- og Boligministeriet.

Overskridelse af 2 % reglen medfører derfor et stop for almennyttigt byggeri i hele kommunen, indtil kommunen er under 2 % igen.

Thisted Kommunes har tidligere på året ligget over de 2 %, men ledighedstallet for september måned er nu nede på 1,43 %.

Grundkøb

Grunden, som bygherre ønsker at købe, er ejet af Thisted Kommune. Der er ikke indgået en bindende aftale med bygherre om salg af grunden. Skema A kan ikke godkendes uden en aftale om salg af arealet.

Oversigtskort er vedlagt som bilag 4.

Ansøgning om brug af tillæg til AB systemet

AB systemet er et standardiseret sæt aftalevilkår til brug for aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Disse aftalevilkår skal anvendes uden fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens 30, stk. 3.

Der ansøges om brug af tilføjelser, fravigelser og præciseringer til AB systemet, hvilket ikke kan imødekommes.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea skal kunne levere et garantikrav fra et realkreditinstitut, der fortæller, hvor meget risiko realkreditinstituttet er villige til at løbe i det pågældende lokalområde.

Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea har ikke ønsket at levere et garantikrav i forbindelse med behandlingen af Skema A.

Derfor kan det forventes, at Thisted Kommune skal garantere op til 100 % af lånebeløbet på 31.270.000 kr.

Thisted Kommune skal yde et lån på 2.780.000 kr. i form af kommunal grundkapital. Beløbet finansieres af kassen, idet der i budget 2020-2023 ikke er afsat beløb til finansiering heraf.

Kommunegarantien og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne for projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at det er vigtigt, at de nye almene boliger er udlejet fuldt ud, idet det ellers vil øge risikoen for effektuering af kommunegarantien. Dette bemærkes i relation til, at en almen boligafdeling i Vestervig i 2013 gik konkurs pga. manglende udlejning, hvilket medførte en udgift for Thisted Kommune på ca. 2,7 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Et endeligt tilsagn kan betyde udgifter til boligstøtte mv.

Eventuel manglende udlejning af det færdige projekt kan låse udviklingen af almene boliger andre steder i kommunen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A afvises, og Boligselskabet Nykøbing Mors, Domea opfordres til at indsende et nyt projekt opdelt i etaper.
 2. Behandlingen af en ny ansøgning sker på baggrund af et fuldstændigt ansøgningsmateriale, herunder garantikrav og bindende grundkøbsaftale.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udgår, jf. punkt 203.

Til toppen

210. Trolden Ask i Ashøje Plantage

Udskriv

Sagstema

Overtagelse af vedligeholdelse samt forsikring af trolden "Ask" i Ashøje Plantage.

Redegørelse

En initiativgruppe og Turistforeningen/Visit Thy har indsamlet penge til at opføre trolden "Ask" i Ashøje Plantage. Trolden er bygget i samarbejde med kunstneren Thomas Dambo, og der har deltaget ca. 35 frivillige fra lokalområdet i arbejdet.

Teknik og Erhverv har ikke været involveret forud for opførelsen. Ved efterfølgende besigtigelse er det Drifts- og Anlægsafdelingens holdning, at trolden er flot, og at det er et stort tilløbsstykke.

Initiativgruppen bag opførelsen af trolden har, efter opførelsen, sendt en ansøgning til Thisted Kommune, hvor de ansøger Thisted Kommune om at overtage vedligeholdelse, forsikringog ansvarsforsikring af skulpturen, se bilag 1.

Nuværende aftale om drift af inventar i Ashøje Plantage

Teknik og Erhverv vedligeholder allerede flere elementer i Ashøje Plantage. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 11. juni 2018, at Thisted Kommune skal drifte og vedligeholde toiletter, madpakkehus, bålsted, platform i søen, tre bordbænkesæt, to shelters samt udkigstårn.

Ejerskab

Det fremgår af ansøgningen (bilag 1), at Bestyrelsen i Ashøje Plantage ApS har givet tilladelse til opførelsen af trolden i plantagen og indvilget i at stå som ejer på betingelse af, at det ikke ville påføre selskabet nogen form for udgifter. Ejerskabet er betinget af et skriftligt tilsagn fra Thisted Kommune om drift af veje og stier samt vedligeholdelse og forsikring af trolden.

Vej og stiforløb

Mange lokale borgere og turister har allerede besøgt området, og det medfører slitage på veje og stier. Derfor er der i ansøgningen også et ønske om, at Thisted Kommune varetager vedligeholdelsen af grusvejen igennem plantagen samt flis-stien til trolden, se bilag 2.

Forsikring

Ansøger har oplyst, at forsikringssummen bør være 500.000 kr. Teknik og Erhverv har undersøgt forsikringsspørgsmålet ved Thisted Kommunes forsikringsselskab Willis Towers Watson. Forsikringsselskabet fraråder Thisted Kommune at påtage sig forsikringsansvaret i forhold til brand, hærværk og ansvarsforsikring, se bilag 3.

Teknik og Erhverv kan ikke anbefale, at Thisted Kommune skal forsikre trolden, da levetiden er begrænset (formentlig op til 20 år). Endvidere er der risiko for faldskader på motorikstierne, som er udført med store sten og træstammer.

Vedligeholdelse

Trolden er bygget af genbrugsmaterialer, og den skal males med træbeskyttelse med få års mellemrum. Der skal bruges ca. 30 liter træbeskyttelse pr. gang, men selve malerarbejdet forventes udført af frivillige. Den almindelige vedligeholdelse består af reparation eller udskiftning af brædder og troldens "hår", der består af grene med forholdsvis kort levetid.

Teknik og Erhverv har observeret, at besøgende opfordres til at betale 20 kr. via mobilepay til drift af trold og skov, se bilag 4. Teknik og Erhverv finder det hensigtsmæssigt, at modtagerne af bidrag også bekoster drift og vedligeholdelse.

Hvis Thisted Kommune ikke imødekommer ansøgningen om drift og vedligeholdelse samt forsikring, vil initiativgruppen forsøge at vedligeholde den. Se bilag 5.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger kendes ikke, da de afhænger af indsatsen. Der vil skulle påregnes tilkørsel af grus, træflis, beskæring, maling, evt. faldunderlag m.v.

Forsikringspræmien kendes ikke, da det er uvist, om trolden kan forsikres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. At Thisted Kommune ikke påtager sig forsikringsansvar af nogen art i forbindelse med trolden Ask eller stierne i øvrigt.
 2. At Thisted Kommune anerkender den fine indsats med etablering af trolden, og at der betales et engangsbeløb på 20.000 kr. til fremtidig drift og vedligeholdelse, så trolden fortsat kan være et tilløbsstykke. Engangsbeløbet kan finansieres af Drifts- og Anlægsafdelingens driftsbudget.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

211. Rundkørsel ved Kystvejen i Vorupør

Udskriv

Sagstema

Licitationsresultat af ny rundkørsel i Vorupør.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har med den seneste godkendte bevilling den 26. maj 2020 givet en samlet anlægsbevilling på i alt 3.500.000 kr. til ny rundkørsel ved Kystvejen/Vorupørvej/Vesterhavsgade. Rundkørslens udformning kan ses på bilag 1.

Entreprenørarbejdet har været i udbud, og lavestbydende tilbud var 4.311.950 kr. Licitationsresultatet kan ses på bilag 2.

Med uforudsete udgifter, rådgiver, landinspektør, arealerhvervelse, gadelys m.v. kommer rundkørslen til at koste ca. 5.830.000 kr. Der er således en merudgift på 2.330.000 kr.

Det er forudsat i projektet, at alt eksisterende vejmateriale skal udskiftes. Rådgivende ingeniørfirma Orbicon har tilpasset projektet, og hvis eksisterende vejmateriale bevares, kan de samlede udgifter reduceres med ca. 1.310.000 kr., så rundkørslen kan anlægges for ca. 4.520.000 kr. Merudgiften er herefter 1.020.000 kr.

Begge prisoverslag kan ses på bilag 3.

Da budgetoverskridelsen i begge tilfælde er markant, anbefales det at udsætte projektet, indtil der kan anvises finansiering.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet udsættes, indtil der kan anvises finansiering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Tilbagesendes Teknik og Erhverv med henblik på finansiering af tillægsbevilling på 2,33 mio. kr.

Til toppen

212. Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekt

Udskriv

Sagstema

Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekt.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede på deres møde den 31. marts 2020 1,3 mio. kr. til XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020.

De 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter blev prioriteret, jf. bilag 1 fra kommunalbestyrelsesmødet.

I forbindelse med realisering af Cold Hawaii Inland spottet "Den rekreative rute", hvor der etableres en række balkoner og nedgange langs Thisted Kystvej, der skal skabe bedre forbindelse til vandet for Thisted Kommunes borgere samt gæster til byen, besluttede Den politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland, bestående af fagudvalgene Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, på mødet den 14. september 2020 at prioritere 177.000 kr. fra XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020 til etablering af en sikker krydsningshelle på Thisted Kystvej ved Nordens lomme - se bilag 2.

Thisted Kystvej er en af kommunens mest trafikerede veje med en årsdøgnstrafik på knap 8.200 og få krydsningsmuligheder.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at det prioriterede projekt nr. 20, i vedhæftede bilag 1 "Gl. Feggersundvej, Ml. Amtoft og Vesløs", som indeholder 200.000 kr. til etablering af 2-1 vej på strækningen, udskydes til 2021 og etableres som prioritet nr. 1 på listen over trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der ønskes udført i 2021.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en omprioritering indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020 omprioriteres 177.000 kr. fra projekt: "Gl. Feggersundvej, Ml. Amtoft og Vesløs" til etablering af krydsningshelle på Thisted Kystvej.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Peter Skriver Nielsen og Jørgen Andersen.

Til toppen

213. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Klimatilpasning i Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til klimatilpasning i Thisted midtby - Korsgade/Kastet.

Redegørelse

Thisted Kommune indgår i et fælles projekt sammen med Thisted Vand, Thisted Varmeforsyning og Thy-Mors Energi, hvor der udskiftes kloak, varmerør, elkabler og vejrenovering på Kastet og Korsgade i Thisted.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 givet anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til vejrenoveringen - XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted.

Projektet omfatter bl.a. to bassiner til håndtering af overfladevand. Formålet med bassinerne er at forsinke overfladevandets tilstrømning til det offentlige kloaksystem. Bassinerne anlægges under parkeringspladserne på Kastet. Placeringen af de to bassiner kan ses på bilag 1.

Anlægsarbejdet har været i udbud, men tilbudspriserne overstiger budgettet, og der mangler derfor finansiering til etablering af det ene bassin.

Thisted Vand har fremsendt en anmodning om, at Thisted Kommune medfinansierer det ene bassin med argumentation for klimatilpasning, se bilag 2.

Etablering af de to bassiner fjerner ikke risikoen for oversvømmelser ved Nørre Torv men gør, at oversvømmelserne vil medføre, at lokaliteten statistisk set vil oversvømme ca. hvert 10. år, hvor det i dag kan være flere gange årligt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes spildevandsplan.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for yderligere 1.000.000 kr. for at fuldføre det samlede projekt. Der er ikke afsat penge til klimatilpasning i kommunens budget, og der kan ikke anvises anden finansiering. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.000.000 kr. til XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.000.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.000.000 kr. til XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

214. Budget 2021, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, §§ 10 og 13, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal godkende afgiften for modtagelse af affald efter indstilling fra bestyrelsen i I/S Thyra.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte på sit møde den 16. september 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er for 2021 budgetteret med en forventet omsætning på 7.876.000 kr., som hovedsageligt kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Prisen pr. ton leveret affald er sammensat således:

Forbrænding inkl. afgift 430 kr.

Administration 10 kr.

I alt 440 kr.

Forbrændingsprisen inkl. statsafgift og administrationsgebyr er efter en 5-årig periode genforhandlet til 2021, hvorfor prisen stiger fra 361 kr. i 2020 til 440 kr. i 2021. Priserne afspejler markedssituationen på forhandlingstidspunktet.

Der er budgetteret med en forventet forbrænding af i alt 17.900 tons affald fra de 2 interessentkommuner.

De samlede omkostninger er i 2021 budgetteret til 7.876.000 kr., som hovedsageligt går til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Forbrændingsprisen godkendes.

2. Budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

215. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. Konvertering af Aflastningsområde Thisted Øst

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for konvertering af varmeforsyning i Aflastningsområde Thisted Øst til fjernvarme.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. (TV) ønsker at udvide deres forsyningsområde, så hele Aflastningsområde Thisted Øst omfattes af fjernvarmeforsyning. Udvidelsen omfatter forskellige erhvervsvirksomheder, som i dag er udlagt til individuel naturgasforsyning. TV forsyner i dag erhvervsejendommene, da der har været tvivl om afgrænsningen mellem fjernvarmeforsyningen og naturgasforsyningen i området. Dette projektforslag skal sikre, at der ikke er tvivl om forsyningsgrænserne i fremtiden. Projektforslaget kan ses i bilag A.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor nye bygninger forsynes med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme opnår TV en selskabsøkonomisk nettobesparelse på ca. 52.000 kr. årligt. Desuden opnås der et samfundsøkonomisk overskud på ca. 1,44 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen med den nuværende forsyning.

Projektet har været i høring ved Evida (tidligere HMN GasNet) og I/S Kraftvarmeværk Thisted, og de havde ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 120 af 6. februar 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 1792 af 27. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for konvertering af varmeforsyning i Aflastningsområde Thisted Øst til fjernvarme godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

216. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. Fjernvarmeforsyning af Kalkengen - erhvervsområde ved Hanstholmvej

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Kalkengen, erhvervsområdet ved Hanstholmvej.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. (TV) ønsker at udvide deres forsyningsområde, så området omfattet af Lokalplan 1-028 og Lokalplan 1-008 samt ejendommene Hanstholmvej 9 og 11 bliver udlagt til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget kan ses i bilag A, og et kort over området kan ses i bilag B.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor nye bygninger forsynes med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme opnår TV en selskabsøkonomisk nettobesparelse på ca. 0,17 mio. kr. årligt. Desuden opnås der et samfundsøkonomisk overskud på 6,67 mio. kr. over 20 år i forhold til alternativet med individuel forsyning med varmepumper.

Projektet har været i høring ved Evida (tidligere HMN GasNet) og I/S Kraftvarmeværk Thisted, og de havde ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 120 af 6. februar 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 1792 af 27. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Kalkengen - erhvervsområde ved Hanstholmvej godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

217. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Glentevej i Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og frigivelse heraf til forundersøgelser i forbindelse med udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning, godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020, skal udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted igangsættes. Se bilag 1 - Nyt erhvervsområde, Glentevej.

I forbindelse med igangsætning er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af:

Landinspektøropmåling

50.000 kr.

Arkæologiske undersøgelser

300.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til dækning af forundersøgelserne i forbindelse med igangsætning af udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted.

Beløbet søges finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 500.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med igangsætning af udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted, og at beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at byggemodning (Erhverv) nedskrives tilsvarende med 500.000 kr.

Beslutning

Indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstilles til godkendelse.

Til toppen

218. Forslag til nyt samarbejdsprojekt

Udskriv

Sagstema

Forslag til nyt samarbejdsprojekt mellem Beskæftigelsesafdelingen og Drifts- og Anlægsafdelingen.

Redegørelse

Baggrund

På Nyttecenter Tigervej får ledige udfordrende og motiverende opgaver, der skal bidrage til, at de ledige kommer i job eller uddannelse. Nyttecenter Tigervej benyttes særligt til straksaktivering, hvorved ledige ikke modtager passiv forsørgelse.

Nyttecenter Tigervej hørte tidligere under Beskæftigelsesafdelingen men blev pr. 1. januar 2018 overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen. To medarbejdere blev overdraget samt biler og andet udstyr med tilknytning til nyttecentrene.

På mange måde har overdragelsen været en succes, men der forekommer dog også en række udfordringer særligt i forhold til kapaciteten. Siden 2018 har der været drøftelser vedrørende mulighederne for kapacitetsudvidelse, og undervejs er kapaciteten steget fra 15 til 20 pladser. Ligeledes er der justeret på varigheden, den ledige er i tilbuddet, der er gået fra 8 til 4 uger, hvilket har medført et øget flow af ledige.

Beskæftigelsesafdelingen ønsker imidlertid en kapacitetsudvidelse. Der er to primære årsager hertil:

 1. For at kunne imødekomme det løbende kapacitetsbehov samt følge kommunens aktiveringsstrategi, hvori det indgår, at nogle målgrupper mødes med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i jobcentret. Det er hovedsageligt nytteindsats, der anvendes til straksaktivering, mens virksomhedspraktikker på offentlige og private virksomheder bruges i langt mindre grad. Det er kun Nyttecenter Tigervej, som reelt kan benyttes til straksaktivering.
 2. For at kunne øge anvendelsesmulighederne. Beskæftigelsesafdelingen ønsker således udover straksaktivering også at anvende tilbuddet til restaktivering, åbentstående tilbud, nytteindsats og rådighedsprøvende tilbud. Der er behov for at udvide tilbudsviften, da der pt. mangler noget tilsvarende i Thisted Kommune. I tråd hermed ønsker Beskæftigelsesafdelingen en udvidelse af målgrupper, så alle relevante målgrupper tilknyttet Beskæftigelsesafdelingen skal kunne modtage tilbuddet.

Nyt samarbejdsprojekt

På baggrund af ovenstående har Beskæftigelsesafdelingen og Drifts- og Anlægsafdelingen udarbejdet et forslag til et nyt samarbejdsprojekt, som vil erstatte det, vi pt. kender som Nyttecenter Tigervej. Forslagets væsentligste elementer er:

 • Flere typer aktivering og tilbud
 • For alle målgrupper tilknyttet Beskæftigelsesafdelingen
 • Kapacitetsudvidelse fra 20 til 50 pladser
 • Behov for 2,5 nye medarbejdere
  • Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere, og der tilknyttes cirka 4 vikarer fra Drifts- og Anlægsafdelingen svarende til en halv stilling.
 • Tilbuddet går fra at være "Nytteindsats" til at være "Vejledning og opkvalificering", jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ved at ændre tilbudstypen vil tilbuddet kunne rumme ovennævnte ønsker og have en større fleksibilitet i forhold til opgaver. Der vil således ikke længere være et krav om, at opgaverne skal være samfundsnyttige.

Tilbuddet kan betragtes som en leverandør til Beskæftigelsesafdelingen. Drifts- og Anlægsafdelingen har det fulde ansvar for, at driften, medarbejderstaben og opgaveporteføljen til enhver tid er fungerende og effektiv.

Der forventes opstart pr. 1. januar 2021, og der vil blive nedsat en styregruppe, som løbende vil have fokus på tilbuddets indhold, økonomi osv.

Såfremt forslaget godkendes, vil Beskæftigelsesafdelingen, Drifts- og Anlægsafdelingen og Kommunikationsafdelingen samarbejde om et nyt navn til tilbuddet, da der ikke længere vil være tale om nytteindsats i et nyttecenter.

Forslaget fremsendes til godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Thisted Kommunes aktiveringsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesafdelingen vil skulle betale en pris pr. borger ud fra antal dage, den enkelte borger modtager tilbuddet. Tilbudsprisen skal finansiere løn til medarbejdere og andre udgifter forbundet med driften af tilbuddet.

Beskæftigelsesafdelingen overførte, som en del af overdragelsen af nyttecentret i 2018, budgettet på 954.300 kr. til Drifts- og Anlægsafdelingen. Omregnet til 2020-priser er beløbet cirka 985.000 kr. Midlerne kom fra Beskæftigelsesafdelingens konto 5, som hører under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets bevillingsgruppe ”Arbejdsmarked - overførselsindkomster" og overgik til Drifts- og Anlægsafdelingens konto 2, som hører under Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsgruppe ”Øvrig trafik”. Disse midler skal tilbageføres til Beskæftigelsesafdelingens konto 5, da det i stedet tænkes ind i tilbudsprisen. Det første år (2021) tilbageføres 900.000 kr. således, at der er afsat 85.000 kr. til de estimerede etableringsomkostninger, mens det fulde beløb tilbageføres de efterfølgende år.

En kalkulation på udvidelsen fra 20 til 50 borgere giver en forventet merpris på 1.719.068 kr. årligt, hvilket fører til en samlet tilbudspris på 2.704.068 kr. årligt. Udgiften afholdes af Beskæftigelsesafdelingens budget til driftsudgifter til aktivering.

Tilbuddet skal være indtægt- og udgiftsneutral for Drifts- og Anlægsafdelingen. Styregruppen vil derfor halvårligt følge op på bl.a. økonomien, og viser det sig, at tilbudsprisen medfører væsentlige udgifter eller indtægter, vil tilbudsprisen blive revideret.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at da der skal foretages flytning af budgetbeløb mellem to aktivitetsområder, skal sagen godkendes af Økonomiudvalget. Beløbet, som skal flyttes i 2021, er 900.000 kr. i 2020 priser, og i efterfølgende år flyttes 985.000 i 2020 priser.

CØL gør endvidere opmærksom på, at der flyttes fra et område, som er omfattet af servicerammen til overførselsindkomst.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det nye samarbejdsprojekt godkendes.
 2. Der flyttes budgetbeløb i 2021 på 900.000 i 2020 priser fra Drifts- og Anlægsafdelingen "Øvrig trafik" til Beskæftigelsesafdelingen "Arbejdsmarked - overførselsindkomst".
 3. Der flyttes budgetbeløb i 2022 og fremefter på 985.000 i 2020 priser fra Drifts- og Anlægsafdelingen "Øvrig trafik" til Beskæftigelsesafdelingen "Arbejdsmarked - overførselsindkomst".

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

219. Strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling.

Redegørelse

Den 16. marts 2020 godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tids- og procesplanen for udarbejdelse af strategi for "Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling" i forlængelse af Politik for Byggeri og Anlæg.

Strategien har afsæt i følgende fire politiske målsætninger:

 • Sætte helhedsplanlægning og samskabelse i højsædet og inddrage kunst og kreativitet i forbindelse med forbedringer og forskønnelser af kommunens offentlige arealer og bygninger.
 • Skabe forskellige bosætningsområder og by typer, som er attraktive, levende, grønne og funktionelle for borgere, virksomheder og gæster.
 • At ”grønne løsninger” og bæredygtige multifunktionel arkitektur spiller en væsentlig rolle i fremtidens byggerier og anlægsprojekter.
 • Arbejde for at fremtidssikre bygninger og anlæg, herunder forberedelser til nye innovative løsninger.

Arbejdet med udarbejdelsen af denne strategi blev igangsat i foråret 2020, og den nedsatte styregruppe og arbejdsgruppe har indhentet en række input fra forskellige interessentgrupper både eksternt men også internt i organisationen fra andre relevante forvaltninger. Interessenterne har gennem fokusgruppeinterview givet input til strategiens strategiske målsætninger og herunder succeskriterier med afsæt i tre fastlagte temaer for strategien.

Arbejdsgruppen har fået input fra følgende interessenter:

 • Thy Erhvervsforum
 • Erhvervsteamet – Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse
 • Plan og Miljø – Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse
 • Drift og Anlæg – Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse
 • Undervisning og Fritid – Børne- og Familieforvaltningen
 • Dagtilbud og Kultur – Børne- og Familieforvaltningen
 • Sundhed og Ældre – Social- og Sundhedsforvaltningen

Interessenterne har alle bidraget med vigtige input til udarbejdelsen og den efterfølgende fastsættelse af strategiens strategiske målsætninger samt dertilhørende succeskriterier.

Strategiens tre temaer lyder som følgende:

 • Tema 1 – Multifunktionalitet i kommunale ejendomme og anlæg
 • Tema 2 – Teknologiske- og bæredygtige løsninger
 • Tema 3 – Fagviden inden for energi, genanvendelse og holistisk bæredygtighed

Der er i alt udarbejdet fem strategiske målsætninger. For at se de strategiske målsætningers succeskriterier jf. bilag 1.

1. Multifunktionalitet i kommunale ejendomme og anlæg

 • 1.1. Sikre en tæt kobling mellem det multifunktionelle og den holistiske bæredygtighed i alle bygninger både når vi bygger nyt, og når vi renoverer eksisterende kommunale ejendomme og anlæg.
 • 1.2. Sikre at infrastrukturen understøtter stedets benyttelse samt brugerens brug og tilgang hertil.

2. Teknologiske- og bæredygtige løsninger

 • 2.1. Sikre et samarbejde på tværs i målet for at understøtte muligheden for bæredygtige og teknologiske løsninger i Thy.
 • 2.2. Vi vil sikre, at bosætningen og turismen ses og tænkes i sammenhæng.

3. Energi, genanvendelse og holistisk bæredygtighed

 • 3.1. Vi vil sikre, at bæredygtighedsprincippet indtænkes i kommunens løsninger og beslutninger.

I perioden fra den 3. august 2020 til den 7. september 2020 har strategien været sendt i høring hos de involverede interessenter. Der er indkommet to høringssvar, som er vedlagt sagen, jf. bilag 2. De indkomne høringssvar har givet anledning til enkelte ændringer i strategien, som også er beskrevet i bilag 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling godkendes.

Strategien sendes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

220. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

221. Lukket punkt: Salg af erhvervsjord

Til toppen

222. Lukket sag: Salg af jord

Til toppen

223. Lukket sag: Køb af ejendom

Til toppen

224. Ny sejlrende mv. fra Thyborøn - Agger Færgefart

Udskriv

Sagstema

Ny sejlrende mv. fra Thyborøn - Agger Færgefart

Redegørelse

På seneste bestyrelsesmøde den 23. september 2020 i Thyborøn-Agger Færgefart blev problematikken omkring tilsanding af sejlrende og tilsanding af havnen i Agger drøftet, og det blev aftalt, at færgeriets direktion skulle sende en kort orientering til de respektive tekniske udvalg:

"I forbindelse med byggeriet af den nye færge og de nye færgelejer flyttede man ansvaret for rensning af sejlrenden over til færgeselskabet. Med flytningen af Thyborønlejet har man reduceret meget kraftigt i udgifterne til oprensning, idet den nye placering er mindre udsat for tilsanding.

Færgelejet i Agger er beliggende samme sted som tidligere, og der var ikke mulighed for at flytte dette i forbindelse med projektet. Desværre har man det senere år set en voldsom forøgelse af tilsanding i sejlrenden lige ud for Aggerlejet. Færgeselskabet har derfor bedt Cowi se på, om man kan flytte sejlrenden ind i et relativt nyopstået løb, som formodentligt er mindre sårbart for tilsanding.

Derudover har selskabet bedt Cowi se på løsninger af et tilsandingsproblem inde i færgelejet, som opstår, når bølger fører sand med ind over den sydlige ydermole.

Cowi har udarbejdet de to vedlagte rapporter, som er blevet behandlet i færgeselskabets bestyrelse den 23. september 2020. Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med begge projekter. Næste skridt er myndighedsdialog med Kystdirektoratet.

Analysearbejder og de kommende anlægsarbejder tænkes afholdt indenfor den anlægsramme, som de to kommunalbestyrelser tidligere i 2020 har afsat til oprensning og evt. flytning af sejlrenden."

Rapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Færgeselskabets vedtægter som § 60 selskab.

Økonomiske konsekvenser

Analysearbejder og de kommende anlægsarbejder tænkes afholdt indenfor den anlægsramme, som de to kommunalbestyrelser tidligere i 2020 har afsat til oprensning og evt. flytning af sejlrenden.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen fra færgebestyrelsens direktion tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

225. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

226. Lukket punkt - udviklingstiltag

Til toppen

227. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

228. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

fraværende: ingen

Til toppen