31. aug 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

171. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

172. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Tømning af toiletter fra både

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Med det fokus der er i tiden på udledning af spildevand i vores farvande, vil jeg, at vi i KMTU finder en løsning for de både, der sejler i Limfjorden og besøger Thisted."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 159:

Udsat.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning

Drøftet og udvalget ønsker et oplæg i forhold til mulighederne.

Til toppen

173. Beslutning om deltagelse i ”DK2020 for hele Danmark”

Udskriv

Sagstema

Beslutning om deltagelse i "DK2020 for hele Danmark".

Redegørelse

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

Kommunerne har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO2-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har arbejdet taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt - bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-forløbene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i år og ét med opstart i november 2021. I første runde vil der være plads til ca. 40 kommuner.

Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Thisted Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v. Derudover kommer Thisted Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO2-reduktion kan deles og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Thisted Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag 1, ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”.

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via Realdania. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventelig oktober 2021 til 2. runde. Se vedlagte ”bilag 2 DK2020 – klimaplaner for hele Danmark - Overordnede rammer for deltagelse, juni 2020”. Plan- og Miljøafdelingen anbefaler, at en evt. ansøgning afventer 2. ansøgningsrunde, så forløbet kan koordineres med udarbejdelsen af handleplaner for henholdsvis energi- og ressourcer og klimatilpasning.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR.

Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

 • Definere, hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx. 2030.
 • Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
 • Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster som implementering af planen forventes at medføre.
 • Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Thisted Kommune har i december 2018 godkendt en Politik for Klima og Energi. Politikken afspejler samme ambitionsniveau som det, kommunen forpligter sig til under DK2020. Plan- og Miljøafdelingen arbejder pt. på en Energi- og Ressourcestrategi samt strategi for Klimatilpasning. Politikken og vedtagelsen af strategierne er et godt udgangspunkt for en DK2020 klimaplan. Klimaplanen under DK2020 bruger CAPF-standarden som ramme. Denne standard bruges i internationale sammenhænge og vil f.eks. være adgangsgivende til at opnå medlemskab i borgmestersammenslutningen Global Compact of Mayors for Climate and Energy (GCOM). Det anbefales, at Thisted Kommune udarbejder en DK2020 plan, før kommunen indtræder i øvrige internationale sammenslutninger.

Erfaringer fra de første 20 kommuner i DK2020

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020 og vil i løbet af i år færdiggøre deres klimaplaner. Dialogen med de første 20 DK2020-kommuner viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget. De første DK2020-kommuner forventes at fortsætte samarbejdet som en del af det landsdækkende partnerskab og vil i den forbindelse dele de erfaringer, de har gjort med kommuner, der i år eller næste år starter et DK2020-forløb.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelsen af en DK2020 Klimaplan kræver medarbejdertimer og midler til indhentning af supplerende data. Midler og timer afholdes inden for driftsmidlerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv, og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Thisted Kommune tilslutter sig ”DK2020 for hele Danmark” og som led i deltagelsen vil udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.

2. Der formelt ansøges om deltagelse i 2. runde for perioden november 2022 – april 2023.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

174. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt budgetopfølgninger pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Redegørelse

Samlet set forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 5,5 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som kompensation i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 2,4 mio. kr., og kompensationen fra staten er opgjort til 1,3 mio. kr. De konkrete Coronarelaterede udgifter og indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og mindreudgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og STAR bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år ikke.

Jordforsyning og ejendomme

Samlet set forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,3 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,4 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 1,1 mio. kr.

I forbindelse med Coronaudbruddet er det besluttet at igangsætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse (3 mio. kr.) for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang. Derudover er der merindtægter vedrørende udlejning.

Natur og Miljø

Samlet set forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 3,6 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært overført underskud fra tidligere år. Jf. handleplan forventes underskuddet endelig indhentet med udgangen af 2021.

Forsyningsområdet

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der bruges til udligning af mellemregningsforholdet mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Området er brugerfinansieret.

Kollektiv trafik

Samlet set forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 0,7 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,6 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært yderligere tilskud til Thyborøn-Agger Færgefart grundet merudgifter til oprensning af sejlrende. Resultatet af en netop afholdt licitation hos NT på vores telebusser (busser til skolekørsel) er der sket en stigning på 16 % - dette betyder en merudgift i 2020 på ca. 1.000.000 kr. i bidrag til NT.

Det må forventes, at manglende indtægter ved færgedrift som følge af Corona vil betyde behov for ekstra driftstilskud til Mors-Thy Færgefart og Agger-Thyborøn Færgefart

Specialkørsel; På grund af smittefaren ved Corona er der behov for indsættelse af flere vogne til specialkørsel - der må max. være 3 til 4 passagerer i bilerne. Eleverne hentes derfor ind af flere gange og det samme om eftermiddagen - afhængig af skolernes mulighed for at modtage elever, og muligheden for transport, i de biler vi har til rådighed, hvilket vil fordyre transporten. Eftersom der til stadighed bliver flere elever, der har behov for transport, stiger udgiften.

Skolekørsel; Det må forventes, at der skal indsætte ekstra afgange på de lokale ruter, som vil øge udgiften til den kollektive trafik i den resterende periode af skoleåret.

Kollektiv trafik; I de almindelige busser har der været færre passagerer og dermed mindre billetindtægter.

Hvor store udgifterne hertil bliver kendes ikke og vil afhænge af behov og varighed.

Øvrig trafik

Samlet set forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,8 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagelig tilbagebetaling af afvandingsbidrag på 3,2 mio. kr. grundet regulering for årene 2016-2019. Udskiftningen af samtlige gadelyslamper blev afsluttet i 2019, og det vides endnu ikke, hvor stor den reelle besparelse bliver. Thisted Kommunes strandkasser til indsamling af havaffald bliver flittigt brugt af herboende borgere og turister, hvilket vil resultere i et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Det er for tidligt på året at spå om antal af skibsanløb, og antallet heraf har stor virkning på indtjeningen. Maltmarkedet til Rusland er på grund af Coronakrisen meget stillestående, så der forventes ikke skibe foreløbig, derudover er Thisted Havn lukket for skibsfart, indtil ny sårbarhedsvurdering er godkendt af Trafik, Bolig og Byggestyrelsen pga. Covid19 Testcentret.

Ældreboliger

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den nødvendige bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om nødvendigt iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 5,5 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Område-MED Drift og Anlæg den 18. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes en plan for genopretning af økonomien til næste udvalgsmøde.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

175. Forslag til proces for Energi- og Ressourcestrategi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til ændret procesplan for Energi- og Ressourcestrategien (E&R-strategien).

Redegørelse

E&R-strategien følger op på Klima- og Energipolitikken vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2018. På baggrund af ændrede nationale og lokale rammebetingelser foreslås en ændret proces for Energi- og Ressourcestrategien.

Processen indtil nu

I efteråret 2019 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen om centrale temaer forud for nedfældning af E&R-strategiens målsætninger. Strategien følger op på de fire første målsætninger i Klima- og Energipolitikken og beskæftiger sig bredt med emner inden for energi- og ressourceområdet. Plan- og Miljøafdelingen har defineret 5 indsatsområder, som strategien bør sætte målsætninger for. Ét indsatsområde er f.eks. det kommunale affalds- og genbrugsområde, som er en myndighedsopgave med statslige reguleringer. Andre indsatsområder sætter målsætninger for kommunen som virksomhed og målsætninger, der gælder for hele kommunen f.eks. for produktion og forbrug af vedvarende energi og grøn erhvervsomstilling.

Parallelt med den kommunale strategi-proces er der i sommeren 2019 indgået en national klimaaftale om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % målt i forhold til 1990. Denne aftale er i løbet af sommeren 2020 fulgt op med aftaler i flere sektorer, som skal konkretiseres i nationale handleplaner. Det nationale klimamål er et af de mest ambitiøse nationale mål på verdensplan. Det betyder også, at udmøntningen af aftalen i høj grad skal sætte rammerne for, hvilke målsætninger der i en strategi er realistiske og relevante for kommunen. Det gælder for eksempel på affaldsområdet, hvor en statslig vedtagelse af de fremtidige rammer afventes.

Regeringens aftaler og handleplaner er inspireret af 13 klimapartnerskaber fra erhvervslivet. Klimapartnerskaberne har fremlagt forslag til, hvordan man inden for egen sektor kan reducere CO2 samtidig med, at erhvervet har de bedste betingelser for vækst på det grønne område. Klimapartnerskaberne er dannet, fordi det i høj grad er erhvervslivet, der skal bære den grønne omstilling.

Klima- og Energipolitikken for Thisted Kommune har bl.a. som målsætning, at ”Thisted Kommune vil tiltrække demonstrations-, innovations- og udviklingsprojekter for grønne løsninger” og, at "Kommunen skal bidrage aktivt til, at virksomhederne sætter fokus på energieffektiviseringer og cirkulær tænkning af ressourcer". For at opnå målsætningerne kræver det i høj grad oprettelse af nye partnerskaber med erhvervslivet både lokalt og nationalt.

Forslag til ændret proces

Thisted Kommune er blevet kontaktet af en række lokale virksomheder, der ønsker at skabe rammerne for et lokalt klimapartnerskab, der både vil skulle sikre den strategiske udvikling samt fremme lokale udviklingsprojekter. Henvendelsen og de involverede virksomheder kan ses i bilag A. Med baggrund i denne henvendelse og de ændrede nationale rammebetingelser foreslår Plan- og Miljøafdelingen, at strategiprocessen ændres. Det foreslås, at Thisted Kommune indgår i arbejdet med at definere rammerne for et lokalt Klimapartnerskab med henblik på indtrædelse i partnerskabet. Klimapartnerskabet vil bl.a. få til opgave at kvalificere de strategiske målsætninger under Energi- og Ressourcestrategien, der er relevante for erhvervslivet, for energi og forsyningsområdet, herunder produktion og forbrug af vedvarende energi samt målsætninger for tiltrækning af forsknings- og udviklingsprojekter. De indsatsområder og målsætninger, der omhandler kommunen som egen virksomhed samt myndighedsrelaterede opgaver, vil fortsat defineres og løftes af administrationen.

En foreløbig tidsplan for den nye proces:

 • Vedtagelse af procesændring ultimo august.
 • Konstituering af klimapartnerskab december 2020.
 • Proces med udarbejdelse af strategi gennem klimapartnerskab i 2021
 • Vedtagelse af samlet strategi november 2021.


De nationale rammer for den grønne omstilling vil være udmøntet i løbet af 2021. Med den foreslåede tidsplan giver det en mulighed for at kvalificere E&R-strategiens målsætninger ud fra de nationale målsætninger. Med Klimapartnerskabet sikres, at Thisted Kommune har et godt udgangspunkt for at træde ind i den grønne omstilling og derigennem sikre, at kommunen igen bliver blandt de førende klimakommuner i Danmark.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ændringen af procesplanen godkendes, herunder at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, i samarbejde med det lokale erhverv, definerer rammerne for et lokalt Klimapartnerskab.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Kristian Tilsted inhabil.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

176. Ny anvendelse af Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

Det videre forløb for Landlyst Stadion baseret på indkomne høringssvar fra debatfasen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2020 debatoplæg vedrørende ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted. Oversigtskort kan ses i bilag 1.

Der har fra den 2. til 30. marts 2020 været offentlig debat om ny anvendelse af Landlyst Stadion. Der er i alt indkommet 14 høringssvar. To af høringssvarene indeholder underskriftsindsamlinger.
Alle høringssvar kan ses i sin fulde længde i bilag 2.

Høringssvarene indeholder følgende forslag og kommentarer:

 1. Rekreativt område: Ni af bemærkningerne omhandler forslag om at bibeholde Landlyst Stadion som rekreativt område. Der lægges vægt på, at faciliteterne i området burde opgraderes, og at der burde etableres nye faciliteter, der understøtter sport, motion, fritidsaktiviteter samt leg og friluftsliv tilegnet alle aldersgrupper. 210 personer har skrevet under på, at de synes, at området skal bibeholdes som grønt område med idræts- og friluftstilbud.
 2. Seniorboliger: Tre bemærkninger omhandler forslag om, at der i området opføres seniorboliger i tilknytning til et rekreativt område.
 3. Nej til boliger: 246 personer har skrevet under på, at de ikke ønsker, at der etableres boliger i området. Der er en generel enighed om, at stadionet burde bevares som rekreativt område.
 4. Vandrehjem: I en bemærkning foreslås det, at der bygges et vandrehjem i området med adgang til eksisterende boldbaner.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at underskriftsindsamlingerne ikke er gennemgået i forhold til bopæl og den umiddelbare interesse, der kan være i den forbindelse og heller ikke for, om der er skrevet under på flere forskellige tilkendegivelser.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagens videre forløb drøftes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kristian Tilsted og Preben Holler, at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område. Imod stemte Jørgen Andersen, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 92:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Kr. Yde og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Jens Kr. Yde ønsker et mere præcist beslutningsgrundlag i forhold til arealanvendelsen.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 26. maj 2020, pkt. 85:

Ændringsforslag af C:

”Sagen sendes tilbage til udvalget, som sikrer en dialog med lokalområdet om at få udviklet området, så det understøtter de interesser, der er blandt borgere og foreninger i området.”

For stemte:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Henning Holm undlod at
stemme.

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

For stemte:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Godkendt.

Fornyet behandling:

Med henvisning til Kommunalbestyrelsens godkendelse af flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget "at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område" har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet nogle overordnede kriterier for tildeling ved et udbud af det gamle Landlyst stadion.

Tildelingskriterierne er delt op i to hovedpunkter med følgende vægtning

1) Arkitektur og Kvalitet - 70 %

2) Højeste pris - 30 %

1) Arkitektur og Kvalitet

 • For at sikre en tilpas fordeling mellem boliger og rekreative arealer skal minimum 20 % af arealet, svarende til ca. 2.400 m2, udlægges til rekreative formål, og de resterende 80 % af arealet, svarende til ca. 9.600 m2, udlægges til boliger, P-arealer og interne veje. Tilbudsgiver skal anlægge de rekreative arealer, efter aflevering udmatrikuleres disse, og driften overdrages til Thisted Kommune, dette for at sikre at der er fri adgang for alle.
 • Af hensyn til de bagvedliggende ejendommes mulighed for udsigt må bygningshøjden i det kommende byggeri i overvejende grad ikke genere de bagvedliggende ejendomme.
 • Herudover vil projektet ud fra en helhed blive bedømt på følgende underkriterier:
  • At bebyggelsen tilpasser sig de omkringliggende bebyggelser.
  • At arealdisponeringen inviterer til rekreativitet og ophold for alle såvel beboere som øvrige borgere.
  • At bebyggelse og rekreative arealer udføres i gedigne materialer, der er langtidsholdbare.

For at tilbuddene er konditionsdygtige, skal der som minimum sammen med tilbudsprisen afleveres en situationsplan, der viser arealdisponeringen samt et hovedsnit på langs i arealet, der viser de kommende bygningshøjder i forhold til de bagvedliggende ejendomme.

2) Højeste pris

Hvis andre tildelingskriterier end højeste pris skal kunne "slå igennem", skal %-satsen for pris være markant under 50 %, ellers viser matematikken, at det altid vil være prisen, der er afgørende for en tildeling, hvorfor det anbefales, at pris vægter 30 %.

Bedømmelse

Arealet udbydes således, at Kommunalbestyrelsen ikke er forpligtiget til at sælge arealet og kan, efter indstilling fra Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse, vælge at forkaste samtlige tilbud eller vælge frit imellem de afgivne tilbud og eventuelt søge at opnå et overbud.

Bedømmelse og indstilling til Kommunalbestyrelsen af de indkomne tilbud foretages af plan- og miljøchefen, drifts- og anlægschefen samt én af administrationens jurister.

Indledende undersøgelser

Af hensyn til at kunne udarbejde et så retvisende udbudsmateriale som muligt anbefales det, at der bevilliges midler til landinspektør, geotekniske undersøgelser, forureningsundersøgelser samt juridisk bistand.

Miljøforhold

På baggrund af nyligt udslip af ammoniak fra Maltfabrikken iværksatte Plan- og Miljøafdelingen en nærmere undersøgelse af de anlæg, som medførte udslippet. Virksomheden er ikke kategoriseret som en risikovirksomhed, men hvis der bor mere end 150 mennesker indenfor en 200 meters zone omkring Maltfabrikken, vil den ændre kategori til at være en risikovirksomhed. En optælling viser, at der pt bor ca. 130 personer inden for zonen, så Plan- og Miljøafdelingen anbefaler, at der tages højde for zonen i udbudsmaterialet - se kortbilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt under afsnittet "Indledende undersøgelser" vil der være behov for forundersøgelser og ekstern bistand. Der søges derfor om en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. finansieret af kassen, da der ikke kan anvises andre finansieringsmuligheder.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 500.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Høring og sagsgang

Direktionen den 27. august 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling:

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Landlyst Alle 1A, det gamle stadion, udbydes til salg, jvf. sagsfremstillingen.
 2. Tildelingskriteriernes hovedpunkter Arkitektur og Kvalitet vægtes 70 % og Højeste pris, vægtes 30 %.
 3. Der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til forundersøgelser og ekstern bistand på 500.000 kr. finansieret af kassen.

Beslutning fra Direktionen, 27. august 2020, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen og Kristian Tilsted med den præcisering, at det totale areal er 21.871 m2. Imod stemte Kaj Kirk, Jørgen Andersen og Peter Skriver Nielsen. Preben Holler undlod at stemme.

Til toppen

177. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej og Kommuneplantillæg nr. 18 Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020 forslag til Lokalplan 1-038 og Kommuneplantillæg nr. 18 samt at sende planforslagene i otte ugers høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i høring fra den 28. maj - 23. juli 2020. Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen kan læses i bilag 2, og de foreslåede rettelserfremgår af bilag 3.

Bemærkningen er indgivet af Vejdirektoratet og omhandler emnerne:

 1. Skiltning: Området har på nuværende tidspunkt karakter af åbent land. Det betyder, at den planlagte placering af et 12 m højt pylonskilt er i strid med Naturbeskyttelseslovens § 21.
 2. Vejbyggelinje og adgang: En del af rammeområdet er pålagt vejbyggelinje. Byggelinjeafstanden er 25 m + højde- og passagetillæg målt fra vejmidte. Der er tinglyst adgangsbestemmelser langs den berørte strækningaf statsvejen. Planområdet har ikke direkte adgang til statsvejen.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at fordi Vejdirektoratet er tilsynsmyndighed, når det gælder skiltning tæt ved statsveje, skal de træffe vurdering om, hvorvidt skiltning strider imod Naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land. Da området på nuværende tidspunkt har karakter af det åbne land, vil det ikke være muligt at opføre pylonen på den placering, der er udpeget i lokalplanen, før området ændrer karakter til bymæssig bebyggelse. Det er uklart, om områdets karakter vil ændres ved realisering af lokalplanen, derfor anbefaler Vejdirektoratet, at lokalplanen ændres, så den giver mulighed for at placere pylonen i tilknytning til virksomheden, eller at det fremgår af lokalplanen, at pylonskiltet først kan opsættes, når området har ændret karakter til bymæssig bebyggelse.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår at tilpasse lokalplanforslaget jf. Vejdirektoratets bemærkninger. Det foreslås, at der tilføjes en redegørelse for Naturbeskyttelseslovens bestemmelser for skiltning i lokalplanens afsnit om tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning. Dertil foreslås, at lokalplanens § 10.1 ændres, så lokalplanen muliggør, at fritstående skilte kan placeres i både Delområde B eller i Byggefelt I, og at der til bestemmelsen tilføjes en kommentar om, at placeringen af pylonen ikke må stride imod Naturbeskyttelseslovens § 21.

Vejdirektoratets bemærkning vedrørende vejbyggelinje har givet anledning til en præcisering af lokalplanens redegørelse om vejbyggelinje under afsnittet tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning. Dertil er der lavet mindre rettelser, præciseringer og tilføjelser til lokalplanens redegørelse.

De foreslåede rettelser er afklaret i en dialog med Vejdirektoratet. Bemærkningen, samt de foreslåede rettelser til Lokalplan 1-038, er blevet fremlagt for bygherre. Bygherre har ingen bemærkninger.

Bygherre har i forbindelse med en nærmere afklaring af det konkrete projekt anmodet om, at lokalplanens § 5.5 om niveauplan ændres, så niveauplanet hæves fra kote 30 til 31,20, så der kan laves niveaufri adgang fra butikken til Uglevej. Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at niveauplanet ændres til 31,2 ved endelig vedtagelse for at imødekomme det konkrete projekt.

Se Kommuneplantillæg nr. 18 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1494

Se den digitale Lokalplan 1-038 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=946

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9753853_1598271634035.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 1-038 og Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt med de ovenfor beskrevne rettelser.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

178. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 28. april 2020 forslag til Lokalplan21-002 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt at sende planforslagene i otte ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af fire større boliggrunde til åben-lav boligbebyggelse på et ubebygget areal i den nordøstlige del af Vesløs.

Planforslagene har været i høring fra den 6. maj til den 1. juli 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Der er lavet mindre formuleringsmæssige tilretninger i planerne.

Se Kommuneplantillæg nr. 17 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1512

Se den digitale Lokalplan 21-002 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=947

Bemærk at PDF-filen, der kan tilgås via ovenstående digitale lokalplan, er planforslaget, som blev vedtaget den 28. april 2020. PDF af Lokalplan 21-002 til endelig vedtagelse kan ses her:

http://77.233.253.221/pdfs/Thisted/lokalplaner/versioner/21-002-2020-7-2-Lokalplanforslag%20nr.%2021-002.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 21-002 og Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

179. Igangsættelse af planlægning for ny produktionshal på Industrivej 45 og 49, Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces for ny produktionshal på Industrivej 45 og 49, Thisted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget henvendelse fra grundejerne om at få udarbejdet en lokalplan for Industrivej 45 og 49 (matrikel 6aæ, 6fh og 10dd, Thisted Markjorder). Udkast til lokalplanafgrænsning kan ses på bilag 1.

Matrikel 6aæ og 6fh anvendes i dag til erhverv, henholdsvis industrilakering ved 3N Lakering og stålindustri ved CSK Stålindustri A/S. Begge matrikler ligger i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 1.E.117, som udlægger området til erhvervsområde.Matrikel 10dd anvendes i dag til landbrug og ligger i landzone. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 1.E.108, som udlægger området til erhvervsområde.

3N Lakering ønsker at udvide sin virksomhed med en produktionshal i den vestlige del af matrikel 10dd. Udvidelsen omfatter ca. 2.300 m2 produktionshal til sandblæsning, pulverlakering og hærdning af metalemner med en bygningshøjde på 8,5 m i direkte tilknytning til deres eksisterende bygning på matrikel 6aæ. Projektskitse kan ses på bilag 2. Den resterende del af matrikel 10dd planlægges til en fremtidig udvidelse af CSK Stålindustri A/S.

Området er ikke lokalplanlagt, og en udvidelse af de to erhvervsvirksomheder forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets afgrænsning og anvendelse, adgangs- og parkeringsforhold samt udformning og placering af byggeriet, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Ved lokalplanlægning overføres arealet beliggende i landzone til byzone.

Den endelige udformning af projektet ligger ikke helt fast, og der kan ske ændringer undervejs i lokalplanprocessen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for ny produktionshal på Industrivej 45 og 49 igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

180. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Tillæg nr. 2 til Lokalplan 9-3 Antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan 9-3 Antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg.

Redegørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. maj 2020 at igangsætte planlægningen for en antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg, hvor Thisted Kommune er grundejere. Planområdet kan ses på bilag 1.

Planlægningen består af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029, der udlægger en ny ramme til teknisk anlæg, hvor der kan etableres én antennemast i en højde på maksimalt 48 m. Derudover er der udarbejdet et forslag Tillæg nr. 1 til Lokalplan 9-3 Antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg, der giver muligheden og sætter betingelserne for opsætning af én antennemast.

Planforslaget angiver to delområder, A og B, hvor A er til teknisk anlæg, og B er til rekreative formål samt regnvandshåndtering. Disponeringen af planområdets areal kan ses på bilag 2. Kommuneplantillæg nr. 20 gælder kun for lokalplantillæggets delområde A, hvor byggefelt I angiver placeringen af masten. Delområde B skal sikre muligheden for etablering af vejadgang fra Jannerupvej til drift og vedligehold af masten. Masten er i planlægningen begrænset til at blive opført i diskrete farver med lav glans for at undgå gener ved refleksion. Byggefelt I er placeret i den nordlige del af anlægget for at skabe afstand til nærmeste naboer mod syd og vest. Samtidig er byggefeltet placeret så langt mod vest som muligt for at have en mindre indvirkning på udsigten for naboer mod nord på Lars Kjærs Vej mod Hundborg Mose. Se gittermastens visuelle indvirkning på omgivelserne på bilag 3. Planlægningen redegør for, at Museum Thy skal inddrages tidligt i processen før gravearbejdet, da der forventeligt kan findes historiske fund i området.

Lokalplantillægget stiller krav om, at der skal være beplantningsbælte og indhegning omkring masten og tekniske anlæg. Beplantningen omkring idrætsanlægget og byggefeltet skal vedligeholdes eller reetableres hvis nødvendigt. Planen stiller krav om etablering af trådhegn omkring det tekniske anlæg af sikkerhedsmæssige årsager for områdets brugere.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1578

Se forslag til lokalplantillæg Tillæg nr. 1 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=955

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Tillæg nr. 2 til Lokalplan 9-3 Antennemast ved Hundborg Idrætsanlæg vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

181. Principgodkendelse af 24 almene familieboliger Vesterhavsparken Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse af 24 almene familieboliger, Vesterhavsparken Vorupør.

Redegørelse

Boligselskabet Nykøbing Mors ønsker - i samarbejde med DOMEA - at opføre 24 almene boliger i Vesterhavsparken, Vorupør, jf. bilag 1, Henvendelse fra DOMEA.

Projekt Vesterhavsparken er udført som tæt lav bebyggelse.

Der vil være tale om 12 stk. 3-værelses boliger på 84 m² og 12 stk. 4-værelses boliger på 96 m² alle med tilhørende vognly og depotrum. Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 90 m², og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 2.160 m², jf. bilag 2, Skitseprojekt, DOMEA.

Placering og planforhold

Projektet ønskes placeret som en del af Vesterhavsparken i Vorupør, Sortebærbakken, matrikel nr.: 32bæ Vorupør, Hundborg, jf. bilag 3, Matrikelkort, Thisted Kommune.

Denne placering kræver en dispensation fra lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation, og at dette gives ved byggeansøgningen. Dispensationen drejer sig om § 4, udstykning i lokalplanen.

Forvaltningen er usikker på, hvor attraktiv området er til almennyttige boliger. Der kan ikke umiddelbart anvises andre placeringer i Vorupør til et projekt af denne størrelse. Der vil dog kunne peges på andre placeringer, hvor der forventes at kunne udarbejdes en lokalplan for et reduceret projekt. Der har ikke været kontakt til grundejere vedrørende andre eventuelle placeringer.

Behovsanalyse

Boligselskabet har fået lavet en analyse af befolkningsdata, jf. bilag 4, Behovsanalyse COWI, DOMEA.

Der er ikke vedlagt en projektspecifik behovsanalyse, og Boligselskabet Nykøbing Mors har ikke fremsendt redegørelse for tilkendegivelser fra borgere.

På nuværende tidspunkt har Thisted Bolig 9 almene boliger på Sandvej i Vorupør og 6 boliger i nærliggende Stenbjerg. Lejlighederne er konstant udlejet - primært til ældre. Erfaring viser dog, at hvis udbuddet af boliger stiger hurtig i dette område, kan det tage tid at få dem udlejet igen. Forvaltningen anser derfor en udbygning med 24 lejligheder som værende en for stor udbygning, hvorfor en etapevis udbygning foreslås, da denne vil kunne imødekomme udsvingene i de aktuelle behov.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger på niveau med rammebeløbet gældende for almene familieboliger 2020, jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Rammebeløb:

19.250 kr.

Energitillæg:


1.040 kr.

Den samlede anlægsramme er på 43.826.400 kr., jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

5.490.000 kr.

Håndværkerudgifter:

32.648.400 kr.

Omkostninger:

5.002.000 kr.

Gebyrer:

686.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på 90 m² eller under, er som følger:

88 % kreditforeningslån

38.567.200 kr.

10 % kommunal grundkapital

4.382.700 kr.

2 % beboerindskud

876.500 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 4.382.700 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Thisted Kommune kan godkende et nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for juli 2020 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,67 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 7.800 kr. og for små lejligheder 6.825 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune dog skulle stille med grundkapital og garanti. Det foreløbige udkast til skema A er vedlagt, jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Der er i budget 2020-2023 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Boligselskabet har ikke valgt et realkreditinstitut og har derfor ikke informeret om størrelsen på den kommunale garanti.

Den kommunal grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Boligselskabet Nykøbing Mors en positiv forhåndstilkendegivelse på den aktuelle grund, hvis der sker en etapevis udbygning.
 2. Alternativt at der arbejdes med et reduceret projekt på en anden placering i Vorupør. Såfremt en anden placering vælges, skal der fremsendes et nyt projekt til forhåndsgodkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 8:

Direktionen indstiller pkt. 2. til godkendelse.

Beslutning

Pkt. 1 indstilles til godkendelse, idet der forventes en lavere pris på grunden og de øvrige udgifter.

Til toppen

182. Opstilling af livreddertårne ved Klitmøller og Vorupør

Udskriv

Sagstema

Opstilling af et livreddertårn ved Klitmøller og Vorupør.

Redegørelse

I forlængelse af udpegning af området Vorupør/Klitmøller, som et særligt feriespot i udviklingsplanen for Vestkysten (se bilag 1), ønsker Thisted Kommune at ansøge om opstilling af TrygFondens livreddertårne ved begge byer.

I 2012 fik Thisted Kommune afslag på ansøgning om opstilling af TrygFondens livreddertårne i henholdsvis Agger, Vorupør, Klitmøller og Thisted Søbad. Afslaget blev givet med den begrundelse, at stederne ikke var velbesøgte.

Thisted Kommune vil med afsæt i udviklingsplanen for Vestkysten benytte muligheden for på ny at ansøge om opstilling af livreddertårne ved Klitmøller og Vorupør. I konceptkataloget for Vestkystens profilstrande (bilag 2) påpeges bl.a. badesikkerhed som en grundforudsætning for strandene. Både Vorupør og Klitmøller har redningsposter i form af redningskranse og informationsskilte flere steder på stranden. I Vorupør har Thisted Kommune desuden etableret havbadet, som giver gode rammer for at bade sikkert i Vesterhavet. Cold Hawaii har sat stor fokus på begge byer, og flere bekymrede borgere har ytret ønske om et livreddertårne på baggrund af de mange turister i områderne og en række hændelser med farlige situationer. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at en ny ansøgning om livreddertårne i Klitmøller og Vorupør vil stå stærkere i dag. Opstilling af et livreddertårn kan desuden være med til at skabe yderligere positiv omtale af området.

Livreddertårnene leveres af TrygFonden, som også sørger for bemandingen af tårnet i sæsonen. Kommunen skal stå for op- og nedtagning af tårnet, opbevaring af tårnet uden for sæsonen samt stille overnatning til rådighed for livredderne i sæsonen. Det er TrygFonden der, i samarbejde med Dansk Svømmeunion, gennemgår ansøgningerne om livreddertårne og imødekommer de strande, hvor de vurderer, at livredningsarbejdet kan gøre størst gavn. Denne vurdering baseres bl.a. på antallet af badegæster.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Op- og nedtagning af tårnet, opbevaring af tårnet uden for sæsonen samt overnatning for livredderne i sæsonen forventes at koste omkring 50.000 kr. pr. tårn i alt ca. 100.000 kr. Det forventes, at omkostningerne vil kunne holdes inden for driftsbudgettet. Omkostninger er beregnet på baggrund af forespørgsler ved kommuner, der i dag har tårne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune ansøger TrygFonden om opstilling af livreddertårne ved Klitmøller og Vorupør.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

183. Thisted Camping - Udvidelse af areal til vintercampering

Udskriv

Sagstema

Thisted Camping søger tilladelse til udvidelse af arealet til vintercamping. Det skal besluttes, om der skal gives tilladelse til det ansøgte, og om der skal stilles særlige vilkår til driften, hvis der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Redegørelse

Thisted Camping har søgt tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering for at udvide mulighederne for aktiviteter i vinterperioden, jf. bilag 1 og 2. Ud over den eksisterende tilladelse til vintercamping har campingpladsen også tilladelse til vinteropbevaring ved pladsens indkørsel. jf. udlejningstilladelsen - bilag 3.

Vintercampering kan ske i perioden 1. november til 1. marts. Campering i denne periode må kun være af kortvarige ophold af 15-20 dage, weekender med videre. Jf. Campingreglementet skal der være et særligt behov for campering i vinterperioden, og campingpladsen skal ligge i nærheden af friluftsaktiviteter eller lignende, hvis der meddeles tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering. En campingplads kan have tilladelse til vinteropbevaring af campingvogne, som ikke benyttes om vinteren. Vognene skal stilles samlet på et areal godkendt til formålet og må ikke anvendes til overnatning.

Thisted Camping ligger i et boligområde, og udvidelsen af arealet til vintercampering vil påvirke naboer. Naboer vil især blive påvirket visuelt, når pladsens karakter som grønt areal om vinteren fremover vil ændres til at rumme campingvogne og evt. telte hele året. Det vil også påvirke i forhold til de øgede aktiviteter på pladsen, da en større del af pladsen vil være i drift hele året. Thisted Camping har sammen med ansøgningen fremsendt en redegørelse for brugen af campingpladsen, herunder brugen i vinterperioden.

Naboerne er hørt i sagen og har fremsendt et samlet høringssvar til kommunen, jf. bilag 4. Naboer påpeger, at campingpladsen i dag har uudnyttet kapacitet til vintercampering på pladsen, og at der derfor ikke er et reelt behov for det ansøgte. De mener også, at arealet reelt bliver anvendt til vinteropbevaring af campingvogne og ikke til campering. Naboer påpeger også, at det nye ansøgte areal til vintercampering allerede i en periode har været anvendt til vintercampering/vinteropbevaring, og de er bekymrede for, at dele af campingpladsen fremover kan udvikle sig til helårsbeboelse. Naboer oplyser, at de ønsker, at kommunen stiller vilkår til brandmæssige afstande mellem campingvogne og deres ejendomme.

Thisted Camping har i en periode anvendt det ansøgte areal til vintercampering uden de nødvendige tilladelser. Det har medført en del klager fra de nærmeste naboer. Plan- og Miljøafdelingen har afholdt møde med naboer i foråret 2020 og har været i dialog omkring det ansøgte med forpagtere af pladsen siden maj 2019. Der er meddelt påbud i sagen, og Thisted Camping er blevet opfordret til at søge tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering, så pladsens fremtidige driftsmuligheder afklares. Thisted Camping ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og det kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at udvide arealet til vintercampering. Kystdirektoratet har den 2. juni 2020 meddelt dispensation til udvidelse af arealet til vintercampering.

Campingpladsen har i dag et areal til vinteropbevaring af campingvogne, men arealet anvendes ikke til formålet. Plan- og Miljøafdelingen har spurgt Erhvervsstyrelsen om tolkning af bestemmelserne for vintercampering. De oplyser, at det er nok, at en campingvogn kun anvendes én enkelt weekend i vinterperioden, for at den kan stå fast på vintercampingarealet hele perioden. Anvendes vognen slet ikke i vinterperioden, skal den flyttes til vinteropbevaringsarealet. Styrelsen har også oplyst til kommunen, at der kan stilles vilkår om, at campingvogne og telte kun tillades opstillet på arealet til vintercampering, når de er i brug. Plan- og Miljøafdelingen har bedt Thisted Camping redegøre for brugen af arealerne til vintercampering. Thisted Camping har fremsendt lister, der redegør for campister, som i en længere periode har lejet en enhedsplads. Thisted Camping har ikke kunnet redegøre for, i hvilke perioder de enkelte enhedspladser har været anvendt til personophold, fordi det ikke registreres.

Naboer påpeger risikoen for, at arealer, hvor der er vintercampering, udvikler sig til helårsbeboelse, hvis fastliggere anvender pladsen hele året. Plan- og Miljøafdelingen påser forholdet og har varslet beboere på campingpladsen, at campingpladsen skal fraflyttes senest den 1. november 2020.

Vurdering af udvidelse af areal til vintercampering

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at der kan gives tilladelse til udvidelse af areal til vintercampering som ansøgt. Campingpladsen kan dog kun anvendes til ferieformål og ikke til længerevarende ophold for håndværkere og lignende, som forpagter ønsker, da det vil være i direkte strid med bestemmelserne i campingreglementet. Campingpladsen har en kyst- og bynær beliggenhed, der giver gode muligheder for aktiviteter og kortere ferieophold i vinterperioden. Udvidelsen af pladsens vintercampingareal, og dermed samlede driftsmulighed, er i god overensstemmelse med Thisted Kommunes Vision 2022, hvori der er fokus på udvikling af Thy som turistdestination.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer at personophold på campingpladsen om vinteren primært vil foregå indendørs grundet vejret, hvorved en del af påvirkningen af naboer vil være af visuel karakter. Placering af campingvogne direkte i skel mod naboer kan medføre en risiko for både indbliksgener og for brandspredning mod nabo, idet mange campingvogne og villatelte har installationer (strøm og gas), der i brandmæssig henseende gør dem sammenlignelige med en boligenhed. Hvis en nabo til Thisted Camping opfører bolig på egen grund, bestemmer bygningsreglementet BR18, at boligen skal placeres 2,5 m fra skel af hensyn til risikoen for indbliksgener og brandsmitte. På Thisted Camping har der været en del tilfælde af campingvogne, der har været placeret direkte i skel mod nabo, hvilket har ført til frustrationer hos flere naboer.

Campingreglementet giver kommunen mulighed for at stille særlige driftsmæssige vilkår for at sikre mod f.eks. brandspredning, hvis der er behov for det. Plan- og Miljøafdelingen anbefaler derfor, at en tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering bør betinges af, at der stilles krav til skelafstand mod naboejendomme mod pladsens nord- og vestlige skel. Plan- og Miljøafdelingen har drøftet kravet til skelafstand med Nordjyllands Beredskab (NOBR) på møde den 6. juli 2020, og NOBR er enige i, at denne betingelse bør stilles.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at tilladelse til vintercampering giver de enkelte campingpladser mulighed for varieret anvendelse året igennem. Hvis det vurderes, at der ved Thisted Camping skal tages et særligt hensyn til naboer og den kystnære beliggenhed, har kommunen mulighed for at stille vilkår om, at campingvogne og telte kun placeres på arealet til vintercamping, når der er personophold på stedet.

Retsgrundlag

Campingreglementet, Lovbekendtgørelse nr. 319 af 28.03.2019.

Vejledning til Campingreglementet nr. 9426 af 02.07.2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives tilladelse til udvidelse af areal til vintercampering på Thisted Camping som ansøgt.
 2. Der i udlejningstilladelse til campingpladsen stilles vilkår om at telte og campingvogne o.l., der anvendes til overnatning, skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod naboejendomme mod nord.
 3. Det besluttes, om der i udlejningstilladelsen skal stilles vilkår om, at det udvidede areal til vintercampering kun må benyttes til campering, når der er overnatning på stedet.
 4. Beslutninger jf. Campingreglementet delegeres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse, idet der ikke stilles vilkår i pkt. 3.

Til toppen

184. Thisted Camping - Udvidelse af antal campingenheder

Udskriv

Sagstema

Thisted Camping søger tilladelse til udvidelse af antallet af enhedspladser fra de 125 enhedspladser, som de har udlejningstilladelse til jf. Campingreglementet til de 180 enhedspladser, der er indrettet. Det skal besluttes, om der skal gives tilladelse til udvidelse af enhedsantallet på Thisted Camping.

Redegørelse

Det kræver udlejningstilladelse efter campingreglementet at drive en campingplads, hvoraf det bl.a. skal fremgå, hvor mange enhedspladser der er mulighed for på campingpladsen. Enhedspladser er det samlede antal af pladser til telte, campingvogne, hytter, udlejningsvogne og campingværelser. Antallet af enhedspladser beregnes ved at dividere campingpladsens areal med 200 m², så 100 m² går til selve enhedspladsen, og 100 m² går til fællesarealer, interne veje, legepladser og bebyggelse. Beregningsmetoden fremgår af vejledningen til Campingreglementet, og metoden har været anvendt uændret siden 1986.

Thisted Camping har tilladelse til 125 enhedspladser. I forbindelse med behandling af sag omkring udvidelse af arealet til vintercampering, er Plan- og Miljøafdelingen blevet gjort opmærksom på, at Thisted Camping driver i alt 180 enhedspladser. De 180 pladser består af 168 telt/vognpladser, 10 hytter og to campingværelser. Dette er en overskridelse af campingpladsens tilladte enhedsantal med 44 %. Plan- og Miljøafdelingen har partshørt Thisted Camping om forholdet, og campingpladsens ejer oplyser, at der altid har været dette antal pladser på stedet. Thisted Camping vil gerne søge tilladelse til udvidelse fra 125 til 180 enhedspladser, jf. bilag nr. 1.

Den nuværende ejer af Thisted Camping har ejet pladsen siden 2006. Nuværende forpagter har drevet pladsen siden 2016. Ejer henviser i sin ansøgning til, at pladsen altid har haft 180 enhedspladser, og ifølge ejeren har Campingrådet godkendt pladsen indtil 2017. Thisted Kommune har meddelt i alt 6 udlejningstilladelser til ejer og forpagtere af Thisted Camping siden 2006. Det fremgår klart af udlejningstilladelsen, hvor mange enhedspladser der er tilladelse til. Thisted Campings nuværende ejer har i 2008 søgt tilladelse til to byggerier på campingpladsen. I samme ansøgning spørges der til muligheden for at ændre enhedsantallet fra 125 til 135 enhedspladser, jf. bilag nr. 2.

Thisted Camping er en klassisk disponeret campingplads. Ankomstarealet rummer forpagterbolig, publikumsbygninger, swimmingpool, minigolfbane og legeplads. Hytteområdet er placeret i et hjørne af pladsen. På pladsen er der mod øst en sekundær køkken- og toiletbygning og legeplads. Den resterende del af pladsen anvendes til campering og interne veje.

Thisted Camping udgør et areal på 26.135 m². Det giver, efter beregningsmetoden angivet i campingreglementet, mulighed for et enhedsantal på i alt 131 (26.135/200 m² = 131). Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er særlige forhold, som kan begrunde en forøgelse af antallet af enhedspladser til 180. Vedlagte principskitse viser en generel disponering af en enhedsplads med campingvogn, fortelt og bil, jf. bilag nr. 3. En forholdsvis stor del af arealet går til sikring mod brandspredning mellem enhedspladserne. Udover campingvogn eller villatelt ses der ofte et mindre opbevaringstelt eller et mindre børnetelt på enhedspladserne, hvorfor Plan- og Miljø afdelingen vurderer, at enhedspladsernes areal udnyttes fuldt ud og ikke kan reduceres i størrelse. Tværtimod går udviklingen efter Plan- og Miljøafdelingens oplysninger fra andre campingpladser mod færre enheder, så de resterende pladser kan udvides for at tilgodese ønske om større campingvogne, fortelte og opbevaringstelte.

Plan- og Miljøafdelingen har spurgt Erhvervsstyrelsen, hvad der ligger til grund for beregningsmetoden, og hvilke hensyn der skal påses ved beregning af enhedsantallet på en campingplads.

Erhvervsstyrelsen oplyser til kommunen:

”Beregningsnormen har været gældende i en historisk lang periode på over 30 år. Beregningsnormen udgør et tydelig og transparent grundlag for kommuners meddelelse af tilladelser til campering, og den sikrer en ensartet administration på tværs af kommuner. Desuden medvirker den til at give campingpladser ensartede konkurrencevilkår indenfor en kommune og på tværs af kommuner. Endelig er normen sammen med andre regler i campingreglementet udtryk for, hvad der må betragtes som en forsvarlig norm for, hvor mange telte, campingvogne og lignende der kan placeres på et givet areal af hensyn til støj, hygiejne- og brandsikkerhedsmæssige årsager samt ud fra hensynet til, at der - ud over plads til de enkelte telte og campingvogne - også skal være et rimeligt areal til fælles faciliteter på campingpladsen, så som til køkken- og badefaciliteter samt opholds- og legearealer med videre.”

Styrelsen oplyser også, at det er deres vurdering, at beregningsnormen kun kan fraviges i særlige tilfælde, hvor der er afgørende faglige grunde til det. De oplyser også, at en anden beregningsnorm ikke kan tages i anvendelse med det ene formål at lovliggøre flere campingenheder end tilladt i udlejningstilladelsen.

Plan- og Miljøafdelingen har foretaget nabohøring ved nærmeste naboer. Naboer mener ikke, at der er en faglig begrundelse for udvidelsen af antallet af enhedspladser, og naboer henviser til, at campingpladsens ejer altid har været bekendt med campingpladsens enhedsantal på 125 enheder, grundet ejers henvendelse til kommunen i 2008 omkring udvidelse af enhedsantallet fra 125 til 135. Naboers bemærkning er vedlagt som bilag nr. 4.

Vurdering og indstilling - udvidelse af antal enhedspladser

Plan- og Miljøafdelingen har beregnet, at Thisted Camping har mulighed for et enhedsantal på 131, hvilket er en udvidelse af det tilladte antal enhedspladser med 6 pladser. Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er en faglig begrundelse for at udvide antallet af enhedsplaser som ansøgt, og ansøger har ikke fremsendt faglig relevant begrundelse for det ansøgte. Thisted Camping kan udvides til 131 enhedspladser, når beregningsnormen i vejledningen til Campingreglementet benyttes.

Ejer har i ansøgningen henvist til, at der ikke er et økonomisk grundlag for at drive campingpladsen, hvis ikke der gives tilladelse til at udvide enhedsantallet til 180 enheder. Der er 13 campingpladser i Thisted Kommune. Pladserne varierer i størrelse på 18-450 enhedspladser. Nogle pladser drives som fuldtidsbeskæftigelse andre som deltidsbeskæftigelse. Ved anvendelse af campingreglementets beregningsnorm sikrer Thisted Kommune sig, at campingpladserne drives under ensartede konkurrencevilkår, og at hensynet til støj, hygiejne- og brandsikkerhedsmæssige forhold sikres samt at der er en fornuftig balance mellem arealer til fællesformål og til campering.

Ændring af antallet af enhedspladser kræver ud over Thisted Kommunes tilladelse en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen ved Kystdirektoratet.

Retsgrundlag

Campingreglementet, Lovbekendtgørelse nr. 319 af 28.03.2019.

Vejledning til Campingreglementet nr. 9426 af 02.07.2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Camping meddeles afslag på ansøgning om udvidelse til 180 enhedspladser.
 2. Thisted Camping kan meddeles ny udlejningstilladelse til 131 enhedspladser efter ansøgning.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

185. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021. Spildevandskloakering af Tømmerbyvej, Vesløs.

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021. Tømmerbyvej, Vesløs.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 14. april 2020 at sende forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021 i høring. Der er ikke indkommet bemærkninger. Tillæg nr. 11 til Spildevandsplanen vedrører fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Tømmerbyvej, kloakopland Ø120A. Tillægget sikrer overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplan nr. 21-002 for området. Projektet forventes påbegyndt tidligst i efteråret 2020. Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af det nye spildevandssystem afholdes af Thisted Vand A/S, som opkræver tilslutningsbidrag af lodsejer efter etablering. Udgifter til etablering og drift af kloaksystemet inden for egen grund afholdes af grundejer.

Andre konsekvenser

I forbindelse med arbejdet kan der være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021. Tømmerbyvej, Vesløs, vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

186. Undersøgelser i forhold til etablering af forbehandlingsanlæg og biogasanlæg

Udskriv

Sagstema

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) køres i dag til forbehandling og bioforgasning i Billund. Der er undersøgt alternative løsninger til dette.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede den 2. december 2019 en sag med 5 scenarier for afsætning af KOD fra Thisted Kommune. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med scenarie 1 og 4. For scenarie 4 skulle det desuden undersøges, hvordan en ejerstruktur kan opbygges med eventuelle samarbejdspartnere til projektet.

Scenarie 1 - Forbehandling af KOD i Kåstrup

Forbehandling af KOD i kommende biopulpanlæg i Kåstrup nær Skive, hvor biopulpen leveres til behandling i det nærliggende biogasanlæg. Anlægget forventes at modtage bioaffald (KOD) fra 7 kommuner, svarende til ca. 20.000 tons pr. år.

Der har været arbejdet videre med dette scenarie i samarbejde med Morsø, Viborg og Nomi4s (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer). De foreløbige drøftelser og beregninger i gruppen viser, at størrelsen på anlægget har væsentlig betydning for prisen pr. tons, der skal behandles på anlægget. F.eks. forventes en ændring fra 20.000 tons til 15.000 tons at forhøje prisen med ca. 30 %, derfor er økonomien i dette scenarie afhængig af tilslutningen fra de andre kommuner.

Arbejdet i gruppen er gået lidt i dvale under Corona-nedlukningen, men gruppen har brug for parternes tilkendegivelse om samarbejdet, før planerne kan blive mere konkrete.

De foreløbige beregninger fra gruppen viser, at prisen pr. tons, i et anlæg til ca. 15.000 tons, (hvilket ikke kræver tilslutning fra alle parter i gruppen), vil ligge på samme niveau, som der tidligere er indregnet i scenarie 1 fra Niras.

Scenarie 4 - Etablering af forbehandlingsanlæg og biogasanlæg i Thisted Kommune

Etablering af eget forbehandlingsanlæg til KOD, et forbehandlingsanlæg til dybstrøelse, etablering af et biogasanlæg og et opgraderingsanlæg af biogassen til transportformål. Scenarie 4 består - ud over forbehandlingsanlæggene - af lagertanke, hygiejniserings- og biogasanlæg samt opgraderings- og fyldeanlæg til køretøjer. Den samlede investering forventes at udgøre 35,5 mio. kr., heraf udgør ekstrainvesteringen i forhold til behandling af dybstrøelse 14 mio. kr.

Et vigtigt element i scenarie 4 er muligheden for tilskud til biogasproduktion. Ifølge vedhæftede notat fra Niras, jf. bilag 1, er de afsatte puljer til nye biogasanlæg i perioden 2020-2024 allerede brugte. Det vil sige, at medmindre der afsættes nye puljer, vil der tidligst kunne opnås tilskud i 2025. Der er dog en vis opmærksomhed omkring området i forbindelse med de nuværende klimaforhandlinger, og branchen forventer, at eventuelle nye puljer i fremtiden vil komme i udbud. Det indregnede tilskud i scenarie 4 udgør 224 kr. pr. tons KOD, svarende til 1.120.000 kr. Det er uvist, om igangsætning af et nyt projekt vil medføre, at der ikke senere kan søges tilskud til projektet.

I scenarie 4 er der indarbejdet en ekstra kapacitet til at modtage 2.500 tons dybstrøelse. Ekstraudgiften til behandlingen af dybstrøelsen vil udgøre omkring 230.000 kr. og forventes finansieret via betaling fra landmænd, der skal af med dybstrøelsen.

Kommunens deltagelse i projektet afhænger af biogasproduktionens anvendelse. Hvis biogassen anvendes til opvarmning, kan kommunen jævnfør varmeforsyningsloven etablere og drive et biogasanlæg alene eller sammen med andre kommuner eller private. Hvis biogassen anvendes til transportsektoren, er der ingen særskilt lovhjemmel, hvorfor hjemlen skal findes i kommunalfuldmagten. Her vil reglerne kunne tillade produktion til egne køretøjer, se notat fra Advodan, jf. bilag 2.

Erfaringerne fra andre kommuner siger, at der kan være udfordringer i processen med at finde passende arealer til et biogasanlæg.

Inden for den seneste måned er der fra erhvervslivet og fødevarevirksomheder i Thisted Kommune vist en interesse vedrørende mulighederne for etablering af et biogasanlæg i Thisted Kommune - etableret primært med lokale virksomheder som aktører.

Vurdering af scenarier

Økonomien i scenarierne er i nedenstående tabel sammenholdt med den nuværende løsning. Den billigste løsning for brugerne i Thisted Kommune er Scenarie 1.

Scenarie 0
Billund Vand
Nuværende ordning

Scenarie 1
Kåstrup, Skive
Fælleskommunal forbehandling

Scenarie 4
Eget anlæg
Forbehandling og biogas
Inkl. tilskud

Scenarie 4a
Eget anlæg
Forbehandling og biogas
Ekskl. tilskud

Årlig besparelse, kr.

0

1.165.000

235.000

-885.000

Økonomien i scenarie 4 afhænger meget af tilskudsmulighederne fremadrettet. Hvis der ikke opnås tilskud, vil scenarie 4 være godt 2 mio. kr. dyrere end scenarie 1, svarende til ca. 85 kr. pr. husstand pr. år. Hvis der opnås tilskud i scenarie 4, svarende til det tilskud der udbetales til biometangas i 2019, vil scenarie 4 være 930.000 kr. dyrere end scenarie 1.

Hvis der ikke inden 1. september 2020 er kommet mere konkrete planer eller ideoplæg fra det lokale erhvervsliv, anbefales det, at der arbejdes videre med scenarie 1, hvor der gives tilkendegivelse om deltagelse i et samarbejde her.

På mødet deltager sektionsleder for Affald og Ejendomme, Flemming Christensen, i behandling af punktet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indledes drøftelser med erhvervslivet i Thisted Kommune for at afdække den reelle interesse for at indgå et forpligtende samarbejde omkring etableringen af et biogasanlæg i Thisted Kommune.
 2. Hvis erhvervslivet i Thisted Kommune ikke inden den 1. september 2020 er klar til et forpligtende samarbejde, bemyndiger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Teknik, Erhverv og Beskæftigelse til at forsætte med realitetsforhandlinger om et samarbejde med Nomi4S.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 139:

Ad 1. Godkendt, og udvalget ønsker sagen behandlet på et møde i september måned 2020.

Fornyet behandling
Den 16. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", hvor der i Folketinget er bred enighed om, at affaldssektoren skal bidrage til målet om reducerede nationale drivhusgasudledninger.

I forhold til etablering af et biogasanlæg og et forbehandlingsanlæg giver den nye aftale følgende begrænsninger for kommunal involvering i et anlæg:

 • Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald.
 • Der kan ikke investeres i nye kommunale anlæg, og eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald skal selskabsgøres inden 5 år.

Aftalen er endnu ikke udmøntet i lovgivning, så der kan komme justeringer i forhold til fortolkningen af aftalen. Der har været kontakt til kommunens rådgiver Niras for at høre om tolkningen af aftalen og affaldsbranchens forventninger til den kommende affaldsbekendtgørelse. Det er Niras' forventning, at bioaffald bliver omfattet af udbudspligt, og det bliver ikke muligt at indgå helt eller delvis i et ejerskab af et biogasanlæg eller forbehandlingsanlæg.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der laves kortsigtet aftale om afsætning af bioaffald indtil aftalens ikrafttræden, hvor affaldet forventeligt skal udbydes.
 2. Initiativet omkring etablering af et biogasanlæg i Thisted Kommune overlades til erhvervslivet i Thisted Kommune.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt at endelig stilling afventer udmøntning af lovgivningen på området.

Til toppen

187. Budget 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Ifølge § 11 skal interessenternes kommunalbestyrelser i fællesskab fastsætte efterbetalingsprisen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom.

Redegørelse

Bestyrelsesmedlemmerne for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 19. juni 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2021 viser indtægter på 3.305.000 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald, salg af emballage og betaling fra interessentkommunerne.

Budgettet for 2021 viser udgifter på 3.305.000 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2021 at blive 3 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne på 3 kr. pr. indbygger godkendes.
 2. Budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

188. Tilbud fra Limfjordsrådet om deltagelse i LIFE-projekt Løgstør Bredning, Nørholm og Mariagerfjord.

Udskriv

Sagstema

Tilbud fra Limfjordsrådet om deltagelse i LIFE-projekt Løgstør Bredning, Nørholm og Mariagerfjord.

Redegørelse

Limfjordsrådet har med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond udarbejdet et katalog over mulige restaureringsprojekter i den nordlige del af Løgstør Bredning. Med baggrund i dette katalog og tilsvarende interesser omkring Mariagerfjord og ved Nørholm har Limfjordsrådet afklaret mulighederne for at søge et EU-LIFE projekt sammen med Aage V. Jensen Naturfond (bilag 1).

Der er en mulighed for med kommunale midler at bidrage til en bæredygtig udvikling af Limfjorden og Mariagerfjord og dermed understøtte en udvikling, hvor fjordene igen kan blive et vigtigt erhvervsmæssigt og rekreativt aktiv for kommunerne.

Der er tale om et fyrtårnsprojekt med brede kommunale interesser. Specielt skal fremhæves formidlings- og turismeinteresser i projektet og kvælstoffjernelse, som gavner især landbruget i hele oplandet til Limfjorden, klimagevinster i form af bl.a. CO2 binding i ålegræsbede samt strandengsdelen og kommunale fordele ved eventuel genanvendelse af klapmateriale til etablering af holme etc. er pt. under afklaring.

Projektet er et helhedsorienteret natur- og miljøprojekt, som har fokus på at genskabe den naturlige balance i Limfjorden og Mariagerfjord. Indsatsen skal udmøntes i forskellige former for naturgenopretning. Der vil særligt være fokus på opprioritering af naturpotentialet i blandt andet Natura 2000 områderne, etablering af ”havets oaser” / større og mindre rev, reetablering af ålegræs og tangbede, at mindske næringsstoffrigivelse fra sedimentet, etablering af muslingebanker og af tidligere tiders holme og øer.

Projektet er geografisk placeret i de fem kommuner: Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Aalborg og Mariagerfjord. Hovedparten af projektet omhandler maritim naturgenopretning, som normalt varetages af staten. På land dækker projektet i Thisted Kommune ca. 790 ha, hvoraf ca. 550 ha er ejet af Aage V. Jensen Naturfond, som selv bidrager til projektet.

Limfjordsrådets formand afholdt den 2. juni 2020 et møde, hvor borgmestre, udvalgsformænd og næstformænd var inviteret til en nærmere drøftelse af projektets potentiale. Alle var enige om projekts værdi og at det giver mening med et fælles projekt. (Bilag 2) På denne baggrund har Limfjordsrådet nu sendt en anmodning om kommunal medfinansiering til det fælles projekt. (Bilag 3)

Partnerskab
Samarbejde mellem Limfjordsrådet og Aage V. Jensen Naturfond og hvor Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Aalborg kommuner deltager som partnere. VELUX FONDEN og 15. Juni Fonden indgår forventeligt i projektet. Projektets indhold og design er sket i et samarbejde med AU, SDU, DTUaqua, DHI og GEUS. De nævnte institutioner forventes at deltage i projektet. Miljø – og Fødevareministeriet deltager som partner med fokus på vandområdeplan, virkemidler og Natura 2000. Stats – og/eller regionale myndigheder i Norge forventes at deltage.

Økonomi

Projektets budget forventes at være i størrelsesordenen 83 mio. kr., svarende til 13,9 mio. kr. årligt i 6 år. Omkring 60 % (46,5 mio. kr.) vil forventeligt kunne søges ved LIFE. Desuden forventes Aage V. Jensen Naturfond, Veluxfonden, 15. Juni Fonden, Miljødirektoratet i Norge og den danske Miljøstyrelse også at indgå finansielt i projektet.

En forudsætning for, at de danske fonde vil lægge de mange midler i projektet er, at kommunerne og staten deltager og hver finansielt bidrager med et beløb svarende til den enkelte fond. Dermed skal hver kommune forventeligt bidrage med 200.000 kr. årligt i seks år. Hver kr. lagt af kommunerne bliver ”gearet” med en faktor 70.

Der er mulighed for at midlerne i et vist omfang vil kunne lægges som timer anvendt i kommunerne, dog har Thisted Kommune et så lille areal med projektet, at Plan- og Miljøafdelingen kun vil kunne løfte det økonomiske bidrag i meget begrænset omfang og Thisted Kommunes bidrag vil derfor primært skulle være direkte økonomisk støtte til projektet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan ikke anvise finansiering af det ansøgte beløb på 200.000 kr. årligt i seks år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet drøftes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, idet beløbet finansieres af kassen.

Til toppen

189. Godkendelse af vision for de nordjyske kommuner om strategisk energiplan for 2040

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af vision for de nordjyske kommuner om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) 2040, samt orientering om igangsættelse af fase 2.

Redegørelse

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med Regionen til at fremme dette. Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem samtidig med, at der tiltrækkes investeringer, og skabes nordjyske jobs.

Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 igangsættelse af SEP NORD på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 • Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
 • Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der den 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.

På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion. Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”

Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020 og er herefter sendt til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1 (se bilag 1).

Igangsættelse af SEP NORD fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvor planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner tilsammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler. En beskrivelse af fase 2 kan ses i bilag 2.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært omhandler klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for f.eks. ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark m.fl. Det samme gælder kommunernes deltagelse i en udvidelse af projektet DK2020 om udarbejdelse af klimaplaner, som foreslået af KL og KKR.

Thisted Kommune og SEP Nord

Thisted Kommunes selvforsyningsgrad med vedvarende energi (VE%) er i 2020 estimeret til 58 %. Selvforsyningsgraden er forholdet mellem produktion af vedvarende energi på tværs af sektorer og forbruget af energi i hele kommunen. Den historiske udvikling af VE% i Thisted Kommune og sammenhængen med SEP NORD-visionen ses i bilag 3. Det ses, at udviklingen af VE% fra 2014 til 2020 følger den hastighed, der skal opretholdes for, at Thisted Kommune når en VE% på 100 i 2040, som er i overensstemmelse med SEP NORD-visionen. Thisted Kommune har i Klima- og Energipolitikken fra december 2018 en målsætning om at være en af Danmarks førende klimakommuner. Derfor bør Thisted Kommune have en ambition om som minimum at leve op til den samlede SEP NORD-Vision. For at sikre det, bør SEP NORD-visionen forankres i Energi- og ressourcestrategien f.eks. ved at fastsætte målsætninger for VE% frem mod 2030. Dette bør der tages stilling til i processen for Energi- og ressourcestrategien.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det er besluttet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som pkt. 114 den 8. april 2019, at udgifterne til Thisted Kommune i forbindelse med SEP Nord afholdes inden for Plan- og Miljøafdelingens budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Visionen for de nordjyske kommuner om SEP NORD godkendes.

2. Orientering om igangsættelse af fase 2 tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

190. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Hvedemarken i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og frigivelse heraf til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boligområde ved Hvedemarken i Hanstholm.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning, godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020, skal udstykning af boliggrunde ved Hvedemarken, Hanstholm igangsættes.

Forslag til udstykningsplan fremgår af bilag 1 - Foreløbig bebyggelsesplan.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget for boligudstykningen på Hvedemarken er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af :

Landinspektøropmåling

50.000 kr.

Arkæologiske undersøgelser

350.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

Miljøundersøgelser

50.000 kr.

Skitseprojekt

400.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,0 mio. kr. til at dække forundersøgelserne i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boliggrunde ved Hvedemarken, Hanstholm. Beløbet søges finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges.

Lejeindtægten udgør ca. 30.000 kr. pr. år.

Høring og sagsgang

Direktionen den 27. august 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,0 mio. kr., finansieret af kassen, til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 27. august 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

191. Lukket punkt,: Boligprojekt

Til toppen

192. Lukket punkt: Strategisk byggemodning - Hurup

Til toppen

193. Lukket punkt: Ejendomssag

Til toppen

194. Budgetforslag 2021 for Nordjyllands Trafikselskab i høring

Udskriv

Sagstema

Budgetforslag 2021 for Nordjyllands Trafikselskab (NT) i høring.

Redegørelse

NT har fremsendt budgetforslag for 2021 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, se bilag (Thisted Kommunes budget kan ses på side 64). Budgetforslaget er godkendt af NT's bestyrelse den 19. juni 2020, og høringssvar skal være NT i hænde inden den 30. september 2020.

I Thisted Kommunes driftsbudget til bidrag til NT er der for 2021 kalkuleret med 23.160.204 kr.

I budgetforslaget fra NT er Thisted Kommunes bidrag i 2021 beregnet til 26.161.000 kr.

Derudover er der i Thisted Kommunes budget afsat 517.549 kr. til styrkelse af den kollektive trafik, et samarbejde med regionen omkring styrkelse af hovednettet i vest, som ikke er indeholdt i det fremsendte budgetforslag fra NT.

Stigningen fra 2020 til 2021 i budgetforslaget fra NT skyldes primært 3 forhold.

 • Udbud af telebusruter afholdt i foråret 2020 med kørselsstart august 2020.
  Udbuddet har for Thisted Kommunes vedkommende betydet en prisstigning på 16 %, hvilket betyder en beregnet prisstigning på 1,8 mio. kr./år.
 • Udbud af bustrafik med grøn omstilling til fossilfrie og emissionsfrie busser på de store ruter, bybusser, regionalruter og de store lokalruter fra sommeren 2021, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.
  NT forudser, at omstilling til el, biogas eller syntetisk biodiesel vil øge omkostningerne.
  Beregninger fra NT viser, at driftsudgifterne vil stige med ca. 1,2 mio. kr./år - det vil sige ca. 600.000 kr. i 2021, afhængig af de indkomne tilbud ved licitationen.
 • Manglende billetindtægter i forbindelse med Corona-pandemien.
  En del af de manglende billetindtægter forventes dækket af kompensation fra staten, som administreres af NT.
  Beregnet kompensation 600.000 kr. som ikke fuldt ud dækker de manglende indtægter.

De beregnede merudgifter er indeholdt i det fremsendte budgetforslag for Thisted Kommune.

Der blev i 2018/19 gennemført et koordineringsprojekt i Thisted Kommune, hvor formålet var at finde besparelser i den kollektive trafik. Der er efterfølgende i 2019 foretaget nedskæringer på rutenettet, herunder nedlægning af aften- og weekendbetjeningen på flere ruter. Befordringen af de kørselsberettigede folkeskoleelever blev ligeledes gennemgået, og reduceret til den nødvendige kørsel, i henhold til lov om befordring af folkeskoleelever og de vedtagne retningslinjer i Thisted Kommune.

Med det fremsendte budgetforslag for 2021, vil der således blive et merforbrug på ca. 3 mio. kr., som ikke kan forventes at kunne indeholdes i det samlede budget for kollektiv trafik.

Et forventet mérforbrug på 3 mio. kr. vil ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget, og det må derfor forventes, at der skal ske yderligere rutetilpasninger.

På grund af prisstigningen på driften af telebusserne og manglende billetindtægter i 2020, forventes allerede på nuværende tidspunkt et merforbrug på knap1 mio. kr. i 2020, som skal indbetales senest i 2022.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomiske konsekvenser

Der vil være et merforbrug på 3 mio. kr. på kontoen for bidrag til NT, og skal det nuværende serviceniveau opretholdes, vil det være nødvendigt at få tilført midler, alternativt vil der skulle ske yderligere rutetilpasninger.

Evt. besparelser vil kun få halv gennemslag i 2021, idet evt. besparelser først kan iværksættes fra august 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetforslaget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning idet det bemærkes, at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse efter budgetvedtagelse kontakter NT med henblik på at afstemme kommunens budget med NT's budget.

Til toppen

195. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 3. kvartal 2020

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 3. kvartal.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af 3 forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilaget indeholder en oversigt over følgende:

 • Status på vandløbsvedligeholdelse. Om der er udførte ekstraarbejder pr. 4. august 2020, disse er anført med vandløbsnavn og type af indsats.
 • Status på regulativ revision. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres, det fremgår hvilket vandløb, der pr. 4. august 2020 er truffet afgørelse for.
 • Status på minivådområder. Det fremgår, hvor mange der er ansøgt og screenet indtil dags dato og status for behandling af sagen.
 • Status for igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter.

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger næste status den 30. november 2020.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

196. Budget 2021, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på sit møde den 19. juni 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2021 budgetteret med en samlet omsætning på 150.000 kr., som er indtægter ved udlejning af plads og brovægten samt leje af jord.

Finansielle indtægter er i 2021 budgetteret med 17.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2021 budgetteret til 494.500 kr., som hovedsageligt går til miljøkontrol, bortskaffelse af perkolat, planering og vedligeholdelse samt lønninger.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 327.500 kr.

Der er budgetteret med afskrivninger på i alt 21.525 kr., så årets resultat er budgetteret til et underskud på 349.025 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

197. Orientering om godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Thisted Kommune. Vandråd Limfjorden

Udskriv

Sagstema

Orientering om godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i 3. vandplanperiode 2021-2027 for Thisted Kommune efter behandling i Vandrådet for Limfjorden.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 16. marts 2020 forslag til vandløbsrestaureringsindsatsen for Thisted Kommune i næste Vandplanperiode 2021-2027 (VP3). Forslagene har, sammen med de andre kommuners forslag i Limfjordsoplandet, været behandlet af Vandrådet for Limfjorden (bilag 1).

For Vandråd Limfjorden er der afholdt fire møder, herunder en besigtigelsestur, og et femte møde er planlagt til oktober 2020. Ved det sidste møde blev de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram diskuteret forud for fremsendelse af forslaget til Miljøstyrelsen.

Ved det seneste vandrådsmøde den 2. juni 2020 har Vandrådet behandlet kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger (bilag 2). Vandrådet havde følgende generelle bemærkninger/anbefalinger:

 • På grundlag af en konstruktiv dialog i rådet blev det i enighed besluttet at anbefale det foreliggende forslag til vandløbsindsatser i 3. vandplanperiode.
 • Vandrådet anbefaler, at kommunerne ved de enkelte projekter tager en konkret vurdering i forbindelse med forundersøgelserne af det konkrete vandområde og lægger sandfang som virkemiddel ind ved behov.
 • Vandrådet opfordrer til, at det bliver sikret ved det enkelte projekt via forundersøgelsen, at der er afsat midler til at forebygge klimabetingede oversvømmelser.
 • Vandrådsmedlemmers kommentarer til konkrete vandområder fremgår af it-værktøjet. Vandrådet anbefaler, at disse indgår i overvejelserne i forbindelse med endelig projektering af indsatserne.
 • Vandføringsevnen må ikke ændres, med mindre det aftales med de involverede parter/lodsejerne i projektet.

I forbindelse med udarbejdelse af indsatsprogrammet for VP3 skal Miljø‐ og Fødevareministeriet udarbejde en miljørapport (SMV). Rapporten beskriver og vurderer de forhold, som kræves efter miljøvurderingsloven. Det er blandt andet den sandsynlige væsentlige indvirkning af indsatserne på f.eks. den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Dette arbejde har kommunerne omkring Limfjorden bidraget til ud fra lokalkendskab (bilag 3).

Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt Vandrådets samlede udtalelse til miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold. Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Arbejdsgruppen, der har repræsenteret Thisted Kommune, har i forbindelse med vandrådsarbejdet fået godkendt alle indmeldte indsatser. Det har dog efterfølgende været nødvendigt at justere antallet af indmeldte vandplanindsatser ud fra et samlet oplandsbehov, da den samlede økonomiske referenceramme for Limfjordsoplandet blev overskredet. Dette gælder en indsats i Førby å og en indsats i Bedsted Bæk, to indsatser i Tilsted Bæk og Dommergård Grøft samt tre indsatser i Nørkær Å.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26. januar 2017.

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport, BEK nr. 1060 af 22. oktober 2019.

Vandrammedirektivet er vedtaget af EU og implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven "Lovbekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand."

Lov om vandplanlægning, lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Vandplanindsatser finansieres med EU- og statslige midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

198. Ansøgning om anvendelsen af 50 pct. reglen, Mærkedalvej 21

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anvendelse af 50 pct. reglen i husdyrmiljøgodkendelse, Mærkedalvej 21, 7700 Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug er det i særlige tilfælde muligt at fravige lugtgene afstanden, i daglig tale kaldet 50 pct. reglen.

Den aktuelle sag blev behandlet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2018, hvor det blev besluttet, at 50 pct. reglen ikke bringes i anvendelse, idet der ikke er vist initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger.

Plan- og Miljøafdelingen har fortløbende dialog med ansøgere og deres rådgivere om, hvad graden af "væsentlige kompenserende foranstaltninger" skal være og fremsender på den baggrund denne sag til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets stillingtagen. I den konkrete sag er en revideret ansøgning genindsendt den 3. juni 2020, og udvalget skal tage stilling til, om der her er vist tilstrækkeligt initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger til, at der kan meddeles en ny miljøgodkendelse med brug af 50 pct. reglen for lugtberegning til byzone.

Generelt om anvendelse af 50 pct. reglen

Miljøstyrelsen har givet følgende retningslinjer i forhold til 50 pct. reglen; ”Det fremgår heraf, at såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand, skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse. F.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med, at afstanden til omkringboende er længere end 50 pct. af den beregnede geneafstand. Det bemærkes, at der ikke er tale om et ubetinget retskrav men om, at Kommunalbestyrelsen efter omstændighederne kan meddele godkendelse eller tilladelse, uanset at beskyttelsesniveauet ikke er overholdt.” (Høringsnotat fra 27. juni 2017).

Miljøstyrelsen uddyber; ”Det bemærkes herudover, at hvis det i en ansøgningssag bliver relevant at anvende 50 pct. reglen, så er der tale om en undtagelsesregel ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission, og at der ikke er et ubetinget retskrav på at anvende reglen, samt at reglen skal anvendes restriktivt.” (Helpdisk svar fra 9. november 2017).

Anvendelse af 50 pct. reglen er derfor op til myndigheden, og afgørelser fra klagenævnet giver da også myndigheden generelt medhold, i de tilfælde anvendelse af reglen er påklaget.

Det er altid muligt at anvende OML luftemissionsberegning til at sandsynliggøre, at den ansøgte produktion kan overholde beskyttelsesniveauet for lugt i henhold til lovgivning i ansøgt drift. En OML beregning kan tilsidesætte behovet for brugen af 50 pct. reglen, hvis den viser, at lugtgenekravet er overholdt.

Mærkedalvej 21 - slagtesvineproduktion

Det nye ansøgningssystem, der er baseret på produktions- og gødningsarealer, er emissionerne fra produktionen beregnet ud fra worst case, hvor produktionsarealerne fyldes op med det maksimalt antal tilladte slagtesvin pr. m2 i forhold til dyrevelfærdsreglerne.

I 2018 søgte Landbo Thy på vegne af ejer om en produktionstilpasning i forhold til den nye lovgivning. Der blev ansøgt om anvendelse af 50 pct. reglen for lugt til byzone (Hjardemål by). Den aktuelle sag blev behandlet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2018. Husdyrbruget ligger sydvest for byzonen. Gennemsnitsafstand mellem husdyrbruget og byzonen var ud fra det beregnede lugtcentrum 946,6 m. I ansøgningen var der krav om en geneafstand for lugt på 1.137,7 m. Dette betød, at afstanden mellem husdyrbruget og byzonen var 83 pct. af lugtgeneafstanden.

I januar 2020 bliver der indsendt en revideret ansøgning, hvor produktionsarealet er reduceret ved en mere præcis opmåling, hvor man samtidig har skåret krybbe og gangareal fra i ansøgningen. I den reviderede ansøgning var medsendt en OML beregning, der skulle vise, at lugtgeneafstanden til Hjardemål by var overholdt blandt andet fordi, at der ville blive etableret vindkryds og forhøjninger på ventilationsafkastene. Ansøgningen blev sendt retur, da kumulationen fra nærmeste landbrugsejendom (Hjardemålvej 130) ikke var korrekt medregnet, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning.

I juni 2020 er ansøgningen genindsendt (se bilag 1), denne gang uden OML beregning og igen med ansøgning om brug af 50 pct. reglen. Ansøgningen er identisk med ansøgningen fra januar 2020, dog anvendes ikke vindkryds og forhøjelse af ventilationsafkast. I forhold til den oprindelige ansøgning fra 2018 er produktionsarealet reduceret med 194 m2. I den reviderede ansøgning er gennemsnitsafstand mellem husdyrbruget og byzonen ud fra det beregnede lugtcentrum 946,3 m. I ansøgningen er der krav om en geneafstand for lugt på 1.076,2 m. Dette betyder, at afstanden mellem husdyrbruget og byzonen er 88 pct. af lugtgeneafstanden. I den medsendte ansøgning om brug af 50 pct. reglen er det beskrevet, hvorfor man ikke gør yderligere for at reducere lugtemissionen fra husdyrbruget (se bilag 2).

Forskellen mellem den oprindelige ansøgning (2018) og den aktuelle er, at produktionsarealerne er målt mere præcist op - lugtgeneafstanden i de to ansøgninger er illustreret i bilag 3.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt beslutningen om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" er opfyldt i den konkrete sag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 163:

Ansøgningen er godkendt af flertallet. Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Peter Skriver Nielsen. Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Fornyet sagsbehandling

Ansøger har den 20. august 2020 trukket sin ansøgning tilbage i den konkrete sag. Det betyder, at udvalgets flertalsbeslutning den 10. august 2020 om godkendelse af ansøgningen bortfalder, og at sagen ikke skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

199. Orientering om deltagelse i Green Hub Denmark

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes indtræden som partner og i sekretariatet i Green Hub Denmark.

Redegørelse

Green Hub Denmark er et nyopstartet offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtig forretningsudvikling, tiltrækning af udenlandske investorer og virksomheder samt storskala test og demonstration. Partnerskabet bygger bro mellem virksomheder, borgere, forskere og myndigheder for sammen at skabe den bedste platform for grøn vækst og innovation samt tiltrækning af internationale grønne virksomheder i Nordjylland.

Samarbejdet skal bidrage til at tackle klimaudfordringer, bidrage til regeringens ambitiøse mål om at reducere CO2 udledningen med 70 % og samtidig skabe vækst og flere grønne jobs. Med Green Hub Denmark er ønsket at gå fra grønne projekter til grønne og bæredygtige produkter og løsninger til gavn for både virksomheder og borgere herhjemme og i udlandet.

Bestyrelsen for Business Region North (BRN) har den 5. juni 2020 godkendt medfinansieringen af Green Hub Denmark på 1.300.000 kr. for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. I det år skal Green Hub Denmark både demonstrere en evne til at regionalisere projektets organisering og forankring og få tydeliggjort, hvordan initiativet vil bidrage til øget koordinering og minimering af overlap med andre regionale og nationale aktører på området.

Thisted Kommune vil sammen med Business Aalborg, Hydrogen Valley i Hobro og Energibyen i Frederikshavn indgå i sekretariatsbetjeningen af Green Hub Denmark. Plan- og Miljøafdelingen i Thisted Kommune indgår med samlet et halvt årsværk (årligt) i sekretariatsfunktionen.

BRN’s medfinansiering går til at sikre koordinering og samarbejde mellem partnerne om test og demonstrationsinitiativer i Nordjylland med Green Hub Denmark som samlingspunkt. BRN finansierer derudover 100.000 kr. årligt til eksterne udgifter i regi af Green Hub Denmark, herunder udgifter til mødeforplejning, lokaler, eksterne oplægsholdere mv.

Green Hub Denmarks aktiviteter vil omfatte:

A. Forsknings- og udviklingsprojekter.

B. Netværks og dialogmøder med fokus på test og demonstration.

C. Samarbejder om delegationsbesøg til testfaciliteter.

D. Eksport af danske energiteknologier.

E. Stor-skala test og demonstrationsprojekter.

F. Investeringsfremme – tiltrækning af udenlandske virksomheder.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse afholdes inden for budgettet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

200. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

201. Lukket sag: Landbrugssag

Til toppen

202. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen