10. aug 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

156. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt, idet punkt 159 udsættes.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

157. Naturbeskyttelseslovens § 3

Udskriv

Sagstema

Naturbeskyttelseslovens § 3.

Redegørelse

Advokat Jens Flensted fra Codexlaw deltager i udvalgets møde kl. 13.00 med en gennemgang af Naturbeskyttelseslovens § 3 - baggrund, betydning og dispensationskompetencen.

Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen deltager i mødet.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

158. Lukket punkt: Boligprojekt

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

159. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Tømning af toiletter fra både

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Med det fokus der er i tiden på udledning af spildevand i vores farvande, vil jeg, at vi i KMTU finder en løsning for de både, der sejler i Limfjorden og besøger Thisted."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

160. Forprojekt om CO2-lagring ved Hanstholms kyst

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tilsagnsskrivelse i forbindelse med ansøgningsbrev til Horizon 2020 om et forprojekt om CO2-lagring samt deltagelse i projektpartnerskab.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en invitation fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til at deltage i et forprojekt, der skal bane vejen for, at CO2 kan lagres i havbunden 30 km nordvest for Hanstholms kyst.

Det internationale klimapanel (IPCC) og det internationale energiagentur (IEA) peger på, at indfangning og lagring af CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage) er nødvendig at implementere på verdensplan for, at Parisaftalens målsætninger kan indfries. CCS anbefales også af Klimarådet og Dansk Energi som en nødvendig brik for at nå regeringens 2030-målsætninger.

Regeringen har den 22. juni 2020 indgået et forlig om støtte til CCS. I årene 2024-2030 afsættes over 3 mia. kr. i støtte til området. Derudover er det aftalt, at lagring af CO2 for fremtiden skal tillades på dansk grund. I forligsteksten står, at CCS i 2030 på landsplan kan bidrage til en CO2-reduktion på 0,9 mio. ton CO2. CCS er dermed en væsentlig del af de virkemidler, der skal bidrage til regeringens 70 % CO2-reduktionsmål. Til sammenligning estimeres det, at regeringens aftale (2020) på affaldsområdet bidrager med en reduktion på 0,7 mio. ton i 2030.

Danmarks undergrund er flere steder velegnet til lagring af CO2. Lagring foregår ved, at CO2'en pumpes ned i et sandstenslag dybt i undergrunden, hvor CO2'en bliver flydende og indkapsles i et reservoir. Den geologiske struktur, som udgør reservoiret ud for Hanstholms kyst, kendes fra tidligere olieboringer og forventes at være af god kvalitet, samt at have en høj kapacitet til lagring. Den geologiske struktur har en god placering både i forhold til reservoirets nærhed til Hanstholm Havn og et opland med store CO2-kilder. Samlet gør det stedet til et af de mest realistiske bud på et dansk CO2-lager ved kysten. I et konkret projekt forventes det, at CO2'en indfanges fra store punktkilde udledere, hvorefter det bliver transporteret med skibe til Hanstholm Havn og herfra pumpes ud til reservoiret, der ligger ca. 30 km ud fra kysten. Det er i øvrigt den samme gode beskaffenhed af sandstenslagene, der i Thisted gør geotermi-produktion rentabelt.

Det konkrete forprojekt "SKANDICCS" er ledet af GEUS og er et privat-offentligt samarbejde med bl.a. nordjyske virksomheder og flere universiteter. Forprojektet søger midler gennem EU's Horizon-2020-forskningsprogram (H2020). Forprojektet søger ca. 70 mio. kr. fra H2020. Forprojektet er beskrevet på bilag 1.

Forprojektet består af 3 hovedindsatser, der samlet løber over 4 år:

1. Boring af testbrønd på land ved Hanstholms kyst og geologiske undersøgelser af testbrønden.

2. Udarbejdelse af businesscase og værdikæder for et industriel-skala CCS-projekt ved Hanstholm.

3. Arbejdspakke om social accept og borgerinddragelse.

Forprojektet skal føre til beslutning om det første CO2-lagringsprojekt ud for Danmarks kyst i industriel skala. Thisted Kommune er miljømyndighed ved et forprojekt i forbindelse med miljøscreening af boring af en test-brønd på land. Selve anlægget på land til testbrønden og selve testbrønden har samme fysiske skala som geotermiboringen i Thisted. Ved et fuldt projekt er Thisted myndighed for den del af projektet, der etableres på land, og staten er myndighed for rørføring og boring til havs.


H2020-projektansøgningen kan drage nytte af kommunal opbakning, samt deltagelse fra det lokale erhvervsliv. GEUS anmoder om en tilsagnsskrivelse fra Thisted Kommune til EU-ansøgningen i start september 2020. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at Thisted Kommune med fordel kan bakke op om projektet og deltage i arbejdspakkerne om social accept og borgerinddragelse samt arbejdspakken, der omhandler businesscase og værdikæder. Med deltagelse kan vi skabe så gode forhold som muligt for det lokale erhvervsliv ved et konkret projekt samt sørge for, at der sker en god proces med borgerinddragelse. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet en tilsagnsskrivelse, der er vedhæftet i bilag 2.

Hvis der gives tilsagn om midler fra H2020, vil Thisted Kommune sammen med GEUS afholde et borgermøde for at informere om projektet.

Projektet vil i meget høj grad bidrage til at opfylde målene for Thisted Kommunes Klima- og Energipolitik, herunder punkt II "Thisted Kommune vil tiltrække demonstrations-, innovations- og udviklingsprojekter for grønne løsninger".

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Medarbejdertimer afholdes under driftsbudgettet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Tilsagnsskrivelse om Thisted Kommunes opbakning til projektet i bilag 1 godkendes.
 2. Thisted Kommune deltager i forprojektets arbejdsgrupper, der omhandler borgerinddragelse samt businesscase og værdikæder.

Beslutning

Ad 1-2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

161. Ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup.

Redegørelse

Under indsatsen mod farlige og skæmmende ejendomme har Thisted Kommune købt og nedrevet "Døgnkiosken", Bredgade 124 beliggende på gågaden i Hurup.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget en "ansøgning om overdækning af Anlægspassagen" (bilag 1). Bag ansøgningen står Hurup Handelsstandsforening, Hurup Borgerforening samt Hurup Fællessport.

Foreningerne vil gerne overdække den passage mellem gågaden og anlægget, som er opstået ved nedrivning af bygningen. Der er udarbejdet et skitseforslag (bilag 2). Af ansøgningen fremgår det, at foreningerne selv har 400.000 kr. og søger Thisted Kommune om yderligere 710.200 kr. til finansiering af projektet.

Dette projekt kan ikke blive en del af den igangværende og næsten afsluttede områdefornyelse, da indsatserne allerede er udført eller i gang med at blive udført. Det skal nævnes, at der til efteråret bliver lavet belægning i passagen for ca. 250.000 kr. (+ muligt indskud fra byen), og at passagen derved kommer til at fremstå som en afsluttet adgang til anlægget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan ikke anvise finansiering af det ansøgte beløb på 710.200 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at der meddeles afslag på det foreliggende grundlag.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

162. Kystbeskyttelse Lild Strand

Udskriv

Sagstema

Hård kystbeskyttelse af det kommunale areal i Lild Strand.

Redegørelse

Thisted Kommune har en offentlig parkeringsplads ud mod kysten ved Lild Strand, som ikke er kystbeskyttet. Konsekvensen er derfor, at der løbende vil ske en erosion af kommunens areal.

I 2019 udførte nogle private lodsejere hård kystbeskyttelse foran deres ejendomme, og de private lodsejere ønsker, at kommunen også udfører hård kystbeskyttelse langs med det kommunale areal.

I forbindelse med budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges igen, om kommunen bør deltage i den samlede løsning, så der er en sammenhængende hård kystbeskyttelse langs hele kysten ved Lild Strand.

En af de private lodsejere ved Lild Strand har tilbudt at være tovholder for kommunens andel. Lodsejeren foreslår, at kommunen etablerer hård kystbeskyttelse tilsvarende den kystbeskyttelse, som de private lodsejere fik udført i 2019. Ifølge lodsejeren vil Thisted Kommunes udgift være ca. 1,25 mio. kr. excl. moms for at anlægge den hårde kystbeskyttelse. Ydermere vil Thisted Kommune skulle forpligte sig til løbende at betale for strandfodring, idet dette vil være et vilkår for at få tilladelsen til at udføre den hårde kystbeskyttelse.

Den lokale ildsjæl i Lild Strand har kontaktet nogle af beboerne og sommerhusejere i Lild Strand for at høre, om de vil bidrage til hård kystbeskyttelse langs Thisted Kommunes ejendom.

11 grundejere har efterfølgende indsendt tilsagn om en samlet medfinansiering på 508.000 kr., jf. kortbilag 1.

Derudover har grundejeren af den ubebyggede grund tilkendegivet, at de vil betale 206.000 kr. til kystsikring af egen grund.

Tilkendegivelserne er dog betinget af følgende krav:

 • Ingen fremtidig strandfodring
 • Ingen tinglysning
 • Ral (stenmaterialer) fra landingsplads kan benyttes.

Drifts- og Anlægsafdelingen finder det usandsynligt, at der kan opnås tilladelse til at udføre den hårde kystbeskyttelse uden betingelse om, at Thisted Kommune skal udføre strandfodring løbende efterfølgende. Derfor kan betingelserne fra beboerne og sommerhusejerne ikke opfyldes.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft rådgivende ingeniørfirma Niras til at vurdere:

1. De udførte skråningsbeskyttelser

2. Strandfodring

3. Prisoverslag på den fremtidige strandfodring.

Det skal bemærkes, at de private grundejerne - ved de bebyggede ejendomme – ikke har færdigmeldt den hårde kystbeskyttelse, der blev udført i 2019. Grundejerne har heller ikke opfyldt kravet i tilladelsen om strandfodring. Anlægget er heller ikke blevet tinglyst endnu.

Ad 1 – De udførte skråningsbeskyttelser, jf. bilag 2.

Rapporten fra Niras omfatter en vurdering af, om de to nyopførte skråningsbeskyttelser ved Lild Strand er udført korrekt i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale og tilladelser fra Thisted Kommune.

Generelt konstateres det, at den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i overensstemmelse med det godkendte projekt. Kystbeskyttelsen er ikke placeret korrekt, og den er højere end ansøgt.

Opmålingerne viser, at dækstenene er betydelige mindre end i det godkendte projekt, hvilket betyder, at skråningsbeskyttelserne ikke har den beregnede styrke. Thisted Kommune skal forvente unødige ekstraudgifter til reparationer, hvis der udføres hård kystbeskyttelse tilsvarende de privates.

Ad 2 - Strandfodring, jf. bilag 3.

Det er et vilkår i tilladelsen, at de private lodsejere løbende skal strandfodre, idet strandfodring reducerer eller stopper tilbagerykning af stranden og kystprofilet samt reducerer eller stopper læsideerosion nedstrøms for hård kystbeskyttelse (kronisk erosion).

Der er kun krav til strandfodring langs de nyetablerede hårde kystbeskyttelser. Der er ingen krav om strandfodring til den gamle kystbeskyttelse, der blev udført i 1986. Derfor vil strandfodring foran de to nye skråningsbeskyttelser ikke stoppe den kroniske erosion på strækningen men vil medvirke til at formindske erosionen af den kommunale og private grund mellem de 2 nyanlagte kystbeskyttelsesanlæg.

Vælges det at anlægge skråningsbeskyttelse, og den anbefalede strandfodring foretages, vil parkeringspladsen og vejen kunne bevares.

I tilfælde af at der ikke udføres storskala strandfodring, vil stranden foran skråningsbeskyttelserne forsvinde og herved forhindres adgang langs stranden, og de rekreative værdier af området reduceres.

En større strandfodring af stranden i Lild, vil kunne ske ved iværksættelse af et kommunalt fællesprojekt i henhold til Lov om kystbeskyttelse, hvor kommunen har mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen af fodringen. Dette strider mod de private bidragsyderes krav til eventuel medfinansiering.

Ad 3 - Prisoverslag på den fremtidige strandfodring, jf. bilag 4.

Hvis der udføres kystbeskyttelsesanlæg ud for det kommunale areal, og kravet om strandfodring er de samme som kravet i tilladelserne for de private arealer, vil udgiften for det kommunale anlæg være - 143 m x 50 kr./m/år = ca. 80.000 kr./år.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelse og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Økonomiske konsekvenser

Besluttes det at udføre den hårde kystbeskyttelse tilsvarende med det private, er udgiften ca. 1,25 mio. kr. excl. moms. Det skal dog bemærkes, at stensætningen ikke er stærk nok, jf. Niras udtalelse. Hvis projektet skal udføres i overensstemmelse med Niras anbefaling, er Thisted Kommunes udgift ca. 2,9 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. oktober 2018.

Bidrag fra private lodsejere kan ikke medregnes til kystbeskyttelse foran kommunens plads, da de ikke accepterer betingelsen om strandfodring.

Thisted Kommunes udgift til strandfodring vil årligt ca. være 80.000 kr.

Andre konsekvenser

Iværksættelse af en kap. 1a - sag vil medføre udgifter for lodsejere, der både ligger i første række og for lodsejere i baglandet. Den præcise afgrænsning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.
 2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning, og at der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 77:

Ad 1: Tilbagesendes med henblik på yderligere oplysninger. Beslutning skal træffes senest på mødet i juni måned 2020.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Supplerende oplysninger til sagen

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har kvalitetssikret det teoretiske projekt kaldet myndighedsprojektet. De private grundejere i Lild Strand har ansøgt om, og fået tilladelse til, at udføre myndighedsprojektet. Rambøll har også besigtiget det udførte anlæg. Rambølls notat kan ses på bilag 5.

Rambøll vurderer, at myndighedsprojektet ser fornuftigt ud, og at dimensioneringsforudsætningerne stemmer overens med de forhold, der er ved Lild Strand. Det fremgår af notatet, at Rambøll vurderer, at designvandspejlet samt peak bølgeperioden sandsynligvis kan reduceres.

I myndighedsprojektet har dækstenene en gennemsnitlig vægt på 3,5 ton, og designvandspejlet er kote + 1,67.

Der er anvendt væsentlig mindre dæksten i det udførte anlæg i forhold til det godkendte myndighedsprojekt. Rambøll har lavet beregningsmodeller, der viser, at den anlagte skråning vil kollapse eller have behov for reparationer ved vandspejl i kote ca. + 1,30. Den udførte skråning er således ikke lige så modstandsdygtig over for stormhændelser, som myndighedsprojektet er.

Rambøll har også vurderet, at hverken myndighedsprojektet eller det udførte projekt vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke strandfodres.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses bemærkninger:

Thisted Kommune afventer færdigmelding af projektet. Tilladelsen til kystbeskyttelsen langs Sandnæshagevej gælder i to år, hvorfor den seneste mulighed for færdigmelding af projektet er den 4. juni 2021.

Ved færdigmelding af projektet forstås, jf. tilladelsen til kystbeskyttelse, en meddelelse om færdiggørelse af projektet med dokumentation for, at anlægget er etableret i overensstemmelse med tilladelsen. Herunder også at der er strandfodret med det ansøgte mængde materiale samt dokumentation for tinglysning af tilladelsens vilkår nr. 1-4 omhandlende anlæggets placering, udformning og strandfodringsplan, jf. tilladelsen til kystbeskyttelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis tilladelsens vilkår ikke opfyldes.

Når Thisted Kommune modtager en færdigmelding af projektet, udføres en opfølgende besigtigelse af projektområdet med henblik på at klarlægge, hvorvidt anlægget er korrekt udført, og om tilladelsens vilkår er opfyldt – dette fremgår dog af Niras og Rambølls gennemgang, at det ikke er.

Det bemærkes, at selvom den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i henhold til tilladelsen, vil den del af projektet kunne godkendes, da den manglende kvalitet primært vil blive en udfordring for de private lodsejere, der har udført projektet. Det er ikke længere et krav i lovgivningen, at et projekt skal være ”teknisk optimeret”, hvilket vil sige, at det f.eks. skal kunne holde i et bestemt antal år m.v.

Dog vil projektet ikke kunne godkendes som helhed, da sandfodringen, jf. vilkår i tilladelsen, ikke er udført.

Den manglende sandfodring vil resultere i en negativ påvirkning på nabostrækningen, idet der vil mangle materiale i den østgående materialetransport. Nabostrækningen mod øst omfatter et internationalt beskyttet Natura 2000 område. Det er ikke tilladt at påvirke et Natura 2000 område negativt.

Ved manglende opfyldelse af tilladelsens vilkår udstedes et varsel om påbud til ejeren af hver matrikel med besked om, hvordan de konstaterede forhold kan berigtiges. Berigtiges de konstaterede forhold ikke inden en given frist, udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse af projektet – i dette tilfælde sandfordring.

Efterkommes påbuddet ikke inden for en given frist, overdrages sagen til Politiet.

Hvis der ønskes hård kystbeskyttelse, gør Drifts- og Anlægsafdelingen opmærksom på følgende:

1. Anlæggets design:

Ud fra Rambølls notat kan det konstateres, at ingen af de to anlæg kan opfylde dimensioneringsforudsætningerne såfremt, der ikke strandfodres. Myndighedsprojektet er dimensioneret af Niras med afsæt i fagfaglig viden, prognoser og tidligere målinger af området. Rambøll har efterfølgende verificeret Niras' myndighedsprojekt og foretaget beregninger af det udførte. Rambøll konkluderer, at myndighedsprojektet er mere modstandsdygtigt over for stormhændelser end anlægget udført af de private.

2. Strandfodring:

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at udføre hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom, forpligter Thisted Kommune sig til at udføre strandfodring, idet dette vil være et vilkår i tilladelsen til at udføre kystbeskyttelsen. En kap. 1a sag kan gennemføres, hvorved et større fællesskab i Lild Strand skal betale for strandfordringen. Hvis borgerne i Lild Strand pålægges at bidrage til efterfølgende strandfodring, bortfalder tilsagnene om bidrag fra de private.

Økonomi

Rambøll har lavet anlægsoverslag for hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom - ca. 160 m.

Kystbeskyttelse udført iht. myndighedsprojektet: 1,5 - 2,2 mio. kr. excl. moms.

Kystbeskyttelse udført som anlægget fra 2019: 1,0 - 1,5 mio. kr. excl. moms.

Rådgiverudgifter (myndighedsansøgning, projektering og tilsyn) er ikke indeholdt i ovennævnte overslag. Dette svarer til ca. 250.000 kr.

Strandfodring er ikke medtaget i ovennævnte overslag.

De bemærkes, at viderefører Thisted Kommune en hård kystbeskyttelse i den samme mangelfulde kvalitet som det private anlæg fra 2019, skal kommunen forvente løbende ekstraudgifter til reparationer m.v.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.

2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning.

3. Der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 135:

Ad 1. Indstillingen indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der udføres hård kystsikring iht. myndighedsprojektet med et beløb på mellem 1,5 og 2,2 mio. kr. og kommunal finansieret sandfodring.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der ikke iværksættes et fællesprojekt efter Lov om Kystbeskyttelse (kap .1a).

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 121:

Flertallet bestående af Ulla Vestergaard, Peter Larsen, Henning Holm og Jens Kr. Yde sender sagen tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på anvisning af finansiering.

Ib Poulsen og Morten Bo Bertelsen følger flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Fornyet behandling den 10. august 2020

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2020 genfremsendes sagen til drøftelse i udvalget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet, at projektet finansieres af kassen. Imod stemte Kaj Kirk og Kristian Tilsted.

Kaj Kirk ønsker først at tage stilling til projektet efter godkendelse af det netop etablerede projekt.

Kristian Tilsted fastholder sin indstilling af 8. juni 2020.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

163. Ansøgning om anvendelsen af 50 pct. reglen, Mærkedalvej 21

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anvendelse af 50 pct. reglen i husdyrmiljøgodkendelse, Mærkedalvej 21, 7700 Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug er det i særlige tilfælde muligt at fravige lugtgene afstanden, i daglig tale kaldet 50 pct. reglen.

Den aktuelle sag blev behandlet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2018, hvor det blev besluttet, at 50 pct. reglen ikke bringes i anvendelse, idet der ikke er vist initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger.

Plan- og Miljøafdelingen har fortløbende dialog med ansøgere og deres rådgivere om, hvad graden af "væsentlige kompenserende foranstaltninger" skal være og fremsender på den baggrund denne sag til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets stillingtagen. I den konkrete sag er en revideret ansøgning genindsendt den 3. juni 2020, og udvalget skal tage stilling til, om der her er vist tilstrækkeligt initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger til, at der kan meddeles en ny miljøgodkendelse med brug af 50 pct. reglen for lugtberegning til byzone.

Generelt om anvendelse af 50 pct. reglen

Miljøstyrelsen har givet følgende retningslinjer i forhold til 50 pct. reglen; ”Det fremgår heraf, at såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand, skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse. F.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med, at afstanden til omkringboende er længere end 50 pct. af den beregnede geneafstand. Det bemærkes, at der ikke er tale om et ubetinget retskrav men om, at Kommunalbestyrelsen efter omstændighederne kan meddele godkendelse eller tilladelse, uanset at beskyttelsesniveauet ikke er overholdt.” (Høringsnotat fra 27. juni 2017).

Miljøstyrelsen uddyber; ”Det bemærkes herudover, at hvis det i en ansøgningssag bliver relevant at anvende 50 pct. reglen, så er der tale om en undtagelsesregel ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission, og at der ikke er et ubetinget retskrav på at anvende reglen, samt at reglen skal anvendes restriktivt.” (Helpdisk svar fra 9. november 2017).

Anvendelse af 50 pct. reglen er derfor op til myndigheden, og afgørelser fra klagenævnet giver da også myndigheden generelt medhold, i de tilfælde anvendelse af reglen er påklaget.

Det er altid muligt at anvende OML luftemissionsberegning til at sandsynliggøre, at den ansøgte produktion kan overholde beskyttelsesniveauet for lugt i henhold til lovgivning i ansøgt drift. En OML beregning kan tilsidesætte behovet for brugen af 50 pct. reglen, hvis den viser, at lugtgenekravet er overholdt.

Mærkedalvej 21 - slagtesvineproduktion

Det nye ansøgningssystem, der er baseret på produktions- og gødningsarealer, er emissionerne fra produktionen beregnet ud fra worst case, hvor produktionsarealerne fyldes op med det maksimalt antal tilladte slagtesvin pr. m2 i forhold til dyrevelfærdsreglerne.

I 2018 søgte Landbo Thy på vegne af ejer om en produktionstilpasning i forhold til den nye lovgivning. Der blev ansøgt om anvendelse af 50 pct. reglen for lugt til byzone (Hjardemål by). Den aktuelle sag blev behandlet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2018. Husdyrbruget ligger sydvest for byzonen. Gennemsnitsafstand mellem husdyrbruget og byzonen var ud fra det beregnede lugtcentrum 946,6 m. I ansøgningen var der krav om en geneafstand for lugt på 1.137,7 m. Dette betød, at afstanden mellem husdyrbruget og byzonen var 83 pct. af lugtgeneafstanden.

I januar 2020 bliver der indsendt en revideret ansøgning, hvor produktionsarealet er reduceret ved en mere præcis opmåling, hvor man samtidig har skåret krybbe og gangareal fra i ansøgningen. I den reviderede ansøgning var medsendt en OML beregning, der skulle vise, at lugtgeneafstanden til Hjardemål by var overholdt blandt andet fordi, at der ville blive etableret vindkryds og forhøjninger på ventilationsafkastene. Ansøgningen blev sendt retur, da kumulationen fra nærmeste landbrugsejendom (Hjardemålvej 130) ikke var korrekt medregnet, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning.

I juni 2020 er ansøgningen genindsendt (se bilag 1), denne gang uden OML beregning og igen med ansøgning om brug af 50 pct. reglen. Ansøgningen er identisk med ansøgningen fra januar 2020, dog anvendes ikke vindkryds og forhøjelse af ventilationsafkast. I forhold til den oprindelige ansøgning fra 2018 er produktionsarealet reduceret med 194 m2. I den reviderede ansøgning er gennemsnitsafstand mellem husdyrbruget og byzonen ud fra det beregnede lugtcentrum 946,3 m. I ansøgningen er der krav om en geneafstand for lugt på 1.076,2 m. Dette betyder, at afstanden mellem husdyrbruget og byzonen er 88 pct. af lugtgeneafstanden. I den medsendte ansøgning om brug af 50 pct. reglen er det beskrevet, hvorfor man ikke gør yderligere for at reducere lugtemissionen fra husdyrbruget (se bilag 2).

Forskellen mellem den oprindelige ansøgning (2018) og den aktuelle er, at produktionsarealerne er målt mere præcist op - lugtgeneafstanden i de to ansøgninger er illustreret i bilag 3.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt beslutningen om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" er opfyldt i den konkrete sag.

Beslutning

Ansøgningen er godkendt af flertallet. Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Peter Skriver Nielsen. Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

164. Anlægsregnskab, Byggemodning - Chilivej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Byggemodning - Chilivej, Thisted.

Redegørelse

Den 30. januar 2018 blev der givet en anlægsbevilling til Byggemodning - Chilivej, Thisted.

Udstykningen af Chilivej er udført på nær færdiggørelsesarbejdet (asfaltslidlag, kantsten og beplantning).

Når udstykningen skal færdiggøres, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse søge en anlægsbevilling til dette.

Arbejdet er afsluttet, jf. vedhæftede bilag 1 og 2, oversigtskort og billeder.

Anlægsregnskab for XA-861 Byggemodning - Chilivej, Thisted er således:

Mindreforbruget skyldes bl.a., at den projekterede faskine, kunne reduceres med afsæt i udført nedsivningsforsøg på lokaliteten. Et nedsivningsforsøg indebærer håndtering af overfladevand, herunder hvor godt jordlagene transporterer vandet.

Desuden var uforudsete udgifter mindre end forventet.

Ved udarbejdelse af anlægsregnskabet er der solgt 7 grunde på Chilivej.

Indtægterne for salg af de resterende 29 grunde vil blive indtægtsført på den årlige anlægsbevilling til "Salg af byggemodnede boliggrunde".

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

165. Lukket sag: Salg af jord

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

166. Vorupør Mole - Vestre Landsrets kendelse

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes anke af byrettens dom omhandlende forældelse af krav i sagen om renovering af molen i Vorupør.

Redegørelse

Den 6. juli 2020 afsagde Vestre Landsret kendelse i Thisted Kommunes sag mod Kystdirektoratet vedrørende renoveringen af molen i Vorupør.

Kendelse:

"Kystdirektoratet skal anerkende, at Thisted Kommunes eventuelle krav ikke er forældet. Sagen hjemvises til fortsat behandling i byretten.

I sagsomkostninger for landsretten skal Kystdirektoratet inden 14 dage betale 220.300 kr. til Thisted Kommune." Kendelsen er vedlagt som bilag 1.

Den efterfølgende sagsgang inden behandling i byretten indebærer, at der skal afholdes en skønsforretning til fastlæggelse af manglernes omfang og udbedringsomkostningerne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

167. Orientering om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes medlemskab i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE).

Redegørelse

Kort gennemgang af tilbuddene fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling til Thisted Kommune og virksomhederne i Thisted Kommune.

Dialog med virksomhederne om miljøforbedringer

Gennem NBE kan Thisted Kommune tilbyde virksomhederne i kommunen adgang til et netværk, der understøtter bæredygtighed og cirkulær økonomi - også med fokus på FN's 17 verdensmål. Derved faciliterer og støtter NBE samarbejdet mellem organisationer, myndigheder og virksomheder f.eks. med erfaringsudveksling men også identificering af råvarekæder og/eller genbrug af affaldsfraktioner. Identificeringen kan både være internt i den enkelte virksomhed eller i samarbejdet imellem virksomhederne og evt. andre parter.

Netværksmøder, kurser m.m.

Medlemsvirksomhederne og kommunes medarbejdere bliver løbende inviteret til netværksmøder, minikurser m.m., som NBE afholder. Netværksmøderne har hvert sit eget relevante tema og varierer fra generel bæredygtig virksomhedsudvikling til mere branche-specifikke emner. Vi har mulighed for at invitere alle virksomheder i Thisted Kommune til et enkelt netværksmøde, uden at virksomhederne behøver at være medlem. Denne mulighed udnytter vi efter konkret vurdering af de enkelte arrangementer. NBE giver kommunen mulighed for at etablere samarbejde og faglig sparring med de andre nordjyske kommuner. Dette sker både ved møder for kommunernes NBE-medarbejdere og ved undersøgelse og matching af de forskellige kommuners specifikke behov.

Særlige projekter i NBE

NBE gennemfører projekter, som er målrettede regionens virksomheder. I Thisted Kommune er der flere af vores virksomheder, der har deltaget i flere af projekterne. Mange af virksomhederne har haft gavn af deltagelsen i form af gratis energi- og ressourcescreeninger, bistand til konsulentforløb til at gennemføre bæredygtige projekter og/eller kontakter til studerende fra Aalborg Universitet.

Markedsføring af Thisted Kommune og udvalgte virksomheder i Thisted Kommune

NBE markedsfører både kommunens og virksomhedernes indsats på bæredygtighedsområdet. Dette sker bl.a. ved udarbejdelse af profilavis og konkurrence på Naturmødet i Hirtshals.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune betaler et årligt kontingent på 75.000 kr. for medlemskabet i NBE. NBE er et indsatsområde i Energi- & Ressourcestrategien.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

168. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

169. Lukket sag: Landbrugssag

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen

170. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende:

 • Preben Holler (A)
 • Jørgen Andersen (C)

Til toppen