08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

133. Debatoplæg for ny anvendelse af Ræhr Gl. skole samt igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg for ændret anvendelse af Smedebakken 4-6, Ræhr samt igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001.

Redegørelse

Ræhr Gl. skole på Smedebakken 4-6 rummer ikke længere den institution, den oprindeligt er bygget til. Seneste brugere af bygningen var Hanstholm Asylcenter, der lukkede den 31. marts 2018. Siden har bygningen stået ubenyttet. Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 26. juni 2018, punkt nr. 125, at overdrage Ræhr Gl. skole til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på salg eller nedrivning og bygningen er solgt i juli 2019. Se oversigtskort i bilag 1.

Bygherre ønsker at anvende de eksisterende skolebygninger til blandt andet gildesal og vandrehjem. Ræhr Gl. skole er omfattet af gældende Kommuneplanramme 16.O.3, som udlægger området til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Området er også omfattet af delområde 3 i Partiel Byplanvedtægt nr. 7, som fastsætter anvendelsen til skole-, idræts- og institutionsformål og offentligt friareal. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som muliggør anvendelsen til blandt andet gildesal og vandrehjem. En ændring af anvendelsen i kommuneplanrammen kræver, at der er en fordebat, hvor der indkaldes til idéer og forslag fra offentligheden.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg med udgangspunkt i et konkret projektforslag fra bygherres rådgiver. Debatoplægget indeholder en beskrivelse og gældende planlægning af området samt projektforslaget og dens indvirkning i forhold til et nyt plangrundlag. Borgere og andre interesserede inviteres til at komme med idéer og forslag til projektforslaget. Se debatoplægget i bilag 2.

Projektet fastlægger anvendelsen til rekreativt formål med mulighed for etablering af gildesal og vandrehjem i de eksisterende bygninger. Projektet tager udgangspunkt i at renovere og anvende de eksisterende bygninger på ejendommen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020