08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

134. Igangsætning af planproces for boliger og erhverv på Toldbodgade, Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces for projekt med bolig og erhverv på Toldbodgade 4, Thisted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget henvendelse fra grundejeren af Toldbodgade 4 i Thisted bymidte om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen. Oversigtskort over planområdet er vist på bilag 1.

Projektet omfatter en udvidelse af den eksisterende bygning med ekstra ny etage. Det er et ønske, at der muliggøres nye anvendelser af ejendommen: boliger, butik og restaurant i stueetagen, bolig og kontor- og serviceerhverv på 1. og 2. sal samt penthouselejligheder med udsigt over havn og fjord i en ny 3. sal. Visualiseringer og skitser af det samlede ønskede projekt er vist på bilag 2.

Området er omfattet af kommuneplanramme 1.C.26, som udlægger området til centerområde. Derudover gælder Byplanvedtægt nr. 5, Thisted for Asylgade, Toldbodgade m.v., hvor området er udlagt til erhvervsformål, butikker, kontorer, klinikker og lign. Det er desuden tilladt at anvende etagerne til boligformål i forbindelse med erhvervslokalerne.

Muligheden for at etablere en ny etage på 3. sal ovenpå eksisterende bygningskrop samt nye anvendelser forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan gældende for hele bygningen.

Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse, adgangsforhold, friarealer, parkeringsforhold samt byggeriets udformning og placering, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Det oplyses, at det er bygherres forventning, at der indbetales til p-fonden, hvis ændringerne medfører krav om etablering af flere parkeringspladser og at kravet om udendørs opholdsarealer til de nye boliger opfyldes ved etablering af henholdsvis terrasser og altaner.

Der er parallelt med planprocessen givet en byggetilladelse til at etablere boliger på 1. sal. Disse kan realiseres inden for gældende planlægning og kan dermed påbegyndes samtidig med planprocessen. Tiltagene vil blive videreført i den nye planlægning.

Den endelige projektudformning ligger ikke fast, og der kan ske justering af projektet i løbet af lokalplanprocessen.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for boliger og erhverv på Toldbodgade igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020