08. jun 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

130. Vedtagelse af Thisted Kommunes Fysisk Udviklingsplan (Planstrategi 2020) og igangsætning af revision af kommuneplanen

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Planstrategi 2020 og igangsættelse af revision af kommuneplanen.

Redegørelse

Baggrund

Planloven kræver, at der vedtages en Planstrategi, som forbereder revisionen af kommuneplanen. Planstrategien er udarbejdet på baggrund af procesplanen, som Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 tog til efterretning. Efter et politisk temamøde i maj 2020 forelægger Plan- og Miljøafdelingen nu Planstrategi 2020 (se bilag 1) samt tilhørende Forudsætningsredegørelse (se bilag 2).

Planstrategi 2020 fungerer som en arbejdsplan for den efterfølgende revision af kommuneplanen, og den sætter retningen for Thisted Kommunes fysiske udvikling. Planstrategien er baseret på forudsætningsredegørelsen, som blev udarbejdet i dialog med andre forvaltninger, samarbejdspartnere fra borgerforeninger og erhvervslivet.

Indhold

Planstrategien arbejder videre med strategiske målsætninger fra kommunens otte politikker og de underliggende strategier og handleplaner, som er relateret til den fysiske planlægning.

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode. Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder:

1. Samspil mellem by og land

2. Klimatilpasning

3. Turismepolitiske overvejelser

4. Kystbyer

5. Attraktive erhvervsarealer

6. Thisted by som købstad

7. Danmarks naturkommune

8. Energi og ressourcer

Planstrategiens fokusområder giver hver for sig anledning til en række konkrete handlinger, der bidrager til den ønskede udvikling. Det er dog især fokusområder 1 - 5, der skal prioriteres højest, for at danne grundlaget for revision af kommuneplanen. Indenfor disse fem forslås, at der omgående igangsættes de følgende indsatser:

 • Udpegning af én landsbyklynge, for at afprøve en mere strategisk tilgang til landsbyplanlægning
 • Udarbejdelse af en ny klimatilpasningsplan
 • Udarbejdelse af en sammenhængende turistpolitisk overvejelse
 • Udarbejdelse af en fælles udviklingsplan for kystbyerne
 • Analyse af Thisted Kommunes erhvervsarealer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Yderligere er FN's Verdensmål indarbejdet i Planstrategi 2020, som Lokal Agenda 21 redegørelse (i henhold til planloven) med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af kommunen. Planstrategien forholder sig dermed til, hvordan vi i Thisted Kommune kan bidrage til at løse globale udfordringer.

Endelig indeholder Planstrategi 2020 et afsnit om den planlægning, der er sket siden vedtagelse af den seneste kommuneplan.

Planstrategi 2020 blev screenet for miljøpåvirkninger. Det vurderes, at de samlede miljøpåvirkninger ikke er væsentlige, da der er tale om planlægning på et strategisk og overordnet niveau. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Beslutning om revision af kommuneplanen

Med denne planstrategi indstilles der at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen – med afsæt i de otte fokusområder. Med beslutningen om en fuld revision bliver der mulighed for at ændre i alle kommuneplanens temaer, hvis dette skulle blive nødvendig.

Procesplan for revision af kommuneplanen (Kommuneplan 2021-2033)

Der indstilles, at Planstrategi 2020 og beslutning om revision af kommuneplanen udsendes i 10 ugers høring fra juni til september 2020, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til indkomne bemærkninger i oktober 2020. Under høringen afholdes et offentligt debatmøde. Denne høring og debatmødet sikrer en forudgående inddragelse af borgere og erhvervslivet i kommuneplanarbejdet.

Revision af kommuneplanen vil foregå fra august 2020 til sommer 2021, hvor kommuneplanen forventes vedtaget. En overordnet tidsplan kan ses i bilag 3.

De beskrevne prioriterede indsatser kører parallelt med og leverer input til den kommende revision af kommuneplanen. Arbejdet skal således foregå i tæt dialog med lokalområder og erhvervslivet. Her forventes det, at dialog foregår løbende med de relevante lokalsamfund, interesse- og målgrupper. Dette sikrer, at revisionen af kommuneplanens retningslinjer og rammer fører til konkrete og gangbare handlinger.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 forventes at kommer i høring i foråret 2021, hvor der også skal holdes et borgermøde.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Planstrategi 2020 vedtages og sendes i 10 ugers offentlig høring fra den 26. juni til den 3. september 2020.

2. Der besluttes en fuld revision af kommuneplanen, som igangsættes med offentliggørelsen af Planstrategi 2020.

3. Tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2021-2033 tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020