08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

127. Punkt fra formand Esben Oddershede - Opførelse af maskinhus

Udskriv

Sagstema

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Esben Oddershede fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Hermed en kort sagsfremstilling af ansøgning om maskinhus/udhus Engholmvej 3, Øster Vandet, 7700 Thisted.

Pia og Mads Tavs ansøger om en landzonetilladelse til at opføre en driftsbygning på 284 m2 på adressen Engholmvej 3, 7700 Thisted. Der er i ansøgningen nærmere redegjort for behovet.

Plan- og Miljøafdelingen henholder sig til praksis og har vurderet, at der maximalt kan tillades et byggeri på 250 m2.

Med hensyn til byggeriets placering og landskabelige hensyn har Plan - og Miljøafdelingen i Thisted Kommune godkendt dette.

Ejendommen har et areal på 9,8 ha. Der er landbrugspligt og dyrehold på bedriften, som det fremgår af bilag 1 på sagen.

Planloven giver mulighed for at opføre et byggeri, der er ”erhvervsmæssigt nødvendigt”. Omfanget af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri er ikke alene afhængigt af størrelsen af ejendommens jordtilliggende, men også af den valgte driftsform.

Udvalget bedes tage stilling til det ansøgte ud fra en konkret vurdering."

Plan- og Miljøafdelingen har bedt Niras om at gennemgå sagen, og notat er vedhæftet som bilag 2. Idet det bemærkes, at Plan- og Miljøafdelingen har været indstillet på at meddele en landzonetilladelse til en bygning på 250 m2, vurderer Niras, at der i denne sag ikke forelægger helt særlige omstændigheder, der gør, at man skulle gå ud over de 100 m2, som intentionen i planloven.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt af flertallet, at der meddeles tilladelse til 284 m2. Imod stemte Kaj Kirk og Preben Holler. Joachim Plaetner Kjeldsen undlod at stemme.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020