08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

126. Punkt fra formand Esben Oddershede - Vandafledning

Udskriv

Sagstema

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Esben Oddershede fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"De senere års stigende nedbørsmængder og hyppig forekomst af skybrud gør det relevant at fokusere på afledning af de større vandmængder, der belaster vores vandløb.

Dette forhold forstærkes af, at større befæstede arealer afleder vand direkte til vandløb. Dertil kommer, at separation af spildevand, hvor kun det sanitære spildevand ledes til rensningsanlæg, har den konsekvens, at mængden af regnvand, der ledes til vandløb, forøges yderligere.

De samlede omkostninger i forbindelse med vedligehold og tilsyn med Thisted Kommunes vandløb (ca. 300 km) beløber sig til omkring 5,5 mio. kr. om året.

Som opfølgning på videopræsentation af vandløbsteamets opgaver (sag 120 i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020), ønsker jeg en specificeret gennemgang af udgiftsfordelingen på området vandløb med udgangspunkt i det afsluttede regnskab for 2019.

Den ordinære vedligeholdelse, der varetages af flere entreprenører, udføres i henhold til de regulative beskrivelser og er kontraheret til aftalt pris.

Dertil kommer ekstra oprensningsopgaver og forskellige typer af indsatser i flere af de større vandløb.

Derudover pågår der et større arbejde med omklassificering af vandløb og en revision af regulativer af de vandløb, hvor kommunen er vandløbsmyndighed.

Endelig deltager kommunen i vandplansprojekter, der dels er EU finansieret og dels er finansieret af staten. Det forekommer lidt uklart, om denne opgave er udgiftsneutral for kommunen.

Udvalget kan drøfte om “vandparkering” i forbindelse med deltagelse i Multifunktionel Jordfordeling, eventuelt i samarbejde med Thisted Vand, er et område, der skal arbejdes videre med.

Punktet behandles med fysisk tilstedeværelse af en medarbejder fra Vandløbsteamet."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udvalget henstiller, at strategien for oprensning af de kommunale vandløb tilpasses de stigende vandmængder, der skal udledes (gennem effektiv oprensning).

Til toppen

Opdateret 09-06-2020