08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

131. Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende planlægning for udvidelse af slagteriet Tican på baggrund af indkomne bemærkninger i debatfasen.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 28. april 2020 debatoplæg og igangsættelsen af planlægning for udvidelse af slagteriet Tican med offentlig debat i to uger.

Debatfasen varede fra den 7. maj - 21. maj 2020. Plan- og Miljøafdelingen har modtaget i alt 15 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde ibilag 1.

Flere bemærkninger omhandler de samme emner, der er relevante i planlægningen. Bemærkningerne er kategoriseret og opsummeret i bilag 2.

1. Stiforløb: Etablering og udformning af stiforløb både nord, syd og øst om slagteriet. Tican Fresh Meat A/S har indgivet bemærkning om, at stiforløbet nord om slagteriet er ændret siden debatoplægget.

2. Miljøpåvirkning og påvirkning på naboer: Der er forskellige miljøpåvirkninger fra slagteriet i dag. Debatfasens bemærkninger giver forslag til, hvilke miljø- og nabopåvirkninger der bør undersøges i forbindelse med udvidelsen. Det gælder blandt andet støj, lugt og trafik i området.

3. Opfyldning af havnebassin: Det er foreslået, at det bør afklares, hvorvidt opfyldning af havnebassinet fortsat er aktuelt og skal indgå i planlægningen.

4. Placering og fremtidige udvidelsesmuligheder: Det bemærkes, at Thisted Kommune bør tage stilling til, hvad man vil med midtbyen, samt at slagteriet burde flyttes ud af byen. Det bemærkes også, at det bør afklares hvor yderligere udvidelser kan foregå.

5. Projektet: volumen og højder: Det bemærkes, at hvis der skal udvides, bør byggehøjden nedsættes, dertil bør tilbygninger opføres i sammen stil som det eksisterende med røde teglsten.

Debatoplægget fremlagde, at nye bygninger ville blive opført i højder mellem 8,5 og 10 m. Tican Fresh Meat A/S har selv indgivet bemærkning i debatfasen, og heri bemærker de, at de ønsker, at ny bebyggelse kan opføres i højder op til 12 m.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker vedrørende ændringer i projektet, at det inden for den gældende planlægning er muligt at opføre byggeri i op til 13,5 m. Plan- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at der arbejdes videre med det ændrede stiforløb samt de byggehøjder, som Tican Fresh Meat A/S ønsker, men at det samtidig skal undersøges, hvordan byggehøjderne vil påvirke naboer, den kystnære del af byzonen og det omkringliggende miljø.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at planlægningen tager udgangspunkt i, at virksomheden ønsker at udvide på deres nuværende placering. Derfor bør det undersøges, hvordan fremtidige udvidelser kan håndteres.

Tican Fresh Meat A/S er blevet partshørt i forhold til de indkomne idéer og forslag. Ticans partshøringssvar fremgår af bilag 3.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår at der, på baggrund af de indkomne bemærkninger, arbejdes videre med planlægningen for udvidelsen af slagteriet samt at ovenstående emner og miljøpåvirkninger, der vil følge med udvidelsen af slagteriet, undersøges.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen med udgangspunkt i øgede byggehøjder, det ændrede stiforløb samt undersøgelse af miljø- og nabopåvirkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020